of 25 /25
FAKULTET za poslovne i finansijske studije Odjeljenje: BIJELJINA SADRŽAJ 1. UVOD ....................................................... ............................................................ ..............1 2. ANALIZA PUTEM FINANSIJSKIH POKAZATELJA .............................................2 2.1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI ............................................. ..................................3 2.2. POKAZATELJI ZADUŽENOSTI ............................................. ................................5 2.3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI .............................................. ...................................8 2.4. POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI ........................................... ...........................10 2.5. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI ......................................... ............................11 2.6. POKAZATELJI INVESTIRANJA ............................................ ...............................12 0

finansijski pokazatelji

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Finansijski pokazatelji u preduzecuKoeficijent obrta

Text of finansijski pokazatelji

FAKULTET za poslovne i finansijske studijeOdjeljenje: BIJELJINASADRAJ

1. UVOD .................................................................................................................................12. ANALIZA PUTEM FINANSIJSKIH POKAZATELJA .............................................22.1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI ...............................................................................32.2. POKAZATELJI ZADUENOSTI .............................................................................52.3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI .................................................................................82.4. POKAZATELJI EKONOMINOSTI ......................................................................102.5. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI .....................................................................112.6. POKAZATELJI INVESTIRANJA ...........................................................................123. ZAKLJUAK ..................................................................................................................144. KORITENA LITERATURA .......................................................................................15

UVODTema mog seminarskog rada je Analiza finansijskih izvjetaja pomou finansijskih pokazatelja. Finansijski izvjetaji ine glavni izvor informacija o poslovanju firme. Prema Meunarodnim raunovodstvenim standardima (MRS) i Meunarodnim revizijskim standardima (MRevS), svrha finansijskih izvjetaja je da prue korisnicima realne i objektivne informacije o djelotvornosti poslovanja preduzea, koje su velikom broju korisnika znaajne pri donoenju poslovnih odluka. Analiza finansijskih izvjetaja je procjena prolih finansijskih rezultata firme i njihovih izgleda u budunosti.Analiza finansijskih izvjetaja moe se provoditi sljedeim metodama: Komparativnom analizom Analizom trenda Analizom putem pokazateljaFinansijski pokazatelji pokazuju finansijsko stanje promatranog subjekta, odnosno preduzea te utvruju smjer kretanja s obzirom na postavljene ciljeve. Izraunavaju se na temelju podataka iz finansijskih izvjetaja. Korisnici finansijskih izvjetaja trebaju znati da pokazatelji imaju nekoliko ogranienja. Na primjer, menedment moe ui u transakcije na kraju godine koje e privremeno popraviti glavne pokazatelje i dati bolju sliku finansijskog stanja promatranog subjekta nego to ona uistinu jest.Jedna od estih klasifikacija finansijskih pokazatelja je sljedea klasifikacija: Pokazatelji likvidnosti (liquidity ratios) Pokazatelji zaduenosti (leverage ratios) Pokazatelji aktivnosti (activity ratios) Pokazatelji ekonominosti Pokazatelji profitabilnosti (profitability ratios) Pokazatelji investiranja (investibility ratios)

2. ANALIZA PUTEM FINANSIJSKIH POKAZATELJAAnaliza putem finansijskih pokazatelja je jedna od najpoznatijih i najece koritenih analiza finansijskih izvjea i moe dati dobar pregled preduzea i naglasiti njegove slabosti i snage. Analiza putem pokazatelja predstavlja prvu fazu finansijske analize. Povezivanjem stavki iz jednog ili iz dvaju izvjeca, odnosno knjigovodstvenih i/ili trinih podataka, ona pokazuje povezanost izmedu racuna u finansijskim izvjeima i omoguuje vrednovanje finansijskog stanja i poslovanje tvrtke.Vano je istai da korisnost i upotrebljivost finansijskih pokazatelja o tonosti finansijskih izvjea i predvidanja na osnovu kojih su izraunati ovi pokazatelji. Finansijski pokazatelji su dobri u onoj mjeri u kojoj su dobre pretpostavke na kojima se oni temelje.Medu prvim studijama koje su identificirale problematiku vezanu za razliku izmedu vrijednosti finansijskih koeficijenata neuspjenih i uspjenih preduzeca bile su studije Ramsera i Fostera iz 1931.godine kad su analizirali jedanaest omjera iz 173 preduzeca s ciljem predvidanja poslovnih tekoca,zatim iste godine Paul Fitzpatrick u radu u kojem je promatrao tri do pet godina unazad trendove trinaest omjera za dvadeset preduzeca s tekocama, a potom ih je slijedee godine usporedio s devetnaest preduzeca bez tekoca, potom studija Charlesa Merwina iz 1942. godine kada je objavio prvu rafiniranu i usavrenu studiju predvidanja poslovnih potekoca uporabom omjera i ona je do Beaverovog istraivanja zapocetog 1965. god. bila unatoc godinama najbolja studija sposobnosti predvidanja poslovnih potekoca koritenjem finansijskih omjera, i ciji su rezultati jo uvijek uvjerljivi.William Beaver 1966. godine objavljuje rad u kojem prvi puta koristi znanstvenu metodologiju u proucavanju omjera u svrhu predvidanjaIzracunati pokazatelji sami za sebe ne govore mnogo. Da bismo mogli ocijeniti jesu li velicine nekih pokazatelja zadovoljavajuce ili ne, potrebno je usporediti te pokazatelje s odredenim velicinama, koje,u stvari predstavljaju bazu usporedbe.Najcece koritene veliine za usporedbu tih pokazatelja su:[footnoteRef:2] [2: ager Katarina,ager Lajo:Raunovodstveni standardi,finansijski izvjetaji i revizija,Inenjerski biro, Zagreb ,1996. godina,str.233.]

1) Planirani pokazatelj za razdoblje koje se analizira,2) Kretanje veliine odredenog pokazatelja tijekom odredenog vremena u istom preduzecu,3) Velicina tog pokazatelja u slicnom preduzecu koji pripada istoj grupaciji,4) Prosjecna vrijednost odredenog pokazatelja koji pripadaju istoj grupaciji.Prednost pokazatelja u odnosu na apsolutne vrijednosti pokazatelja je njihova neovisnost o velicini preduzeca.Primjerice, velicina preduzeca moe se udvostruciti u roku od nekoliko godina, ali ce pokazatelji u vremenski razlicitim finansijskim izvjecima jo biti usporedivi. Buduci da su moguca preklapanja informacija koja nam pruaju pokazatelji, potrebno je biti selektivan u njihovoj primjeni i odabrati pokazatelje koji imaju najvecu eksplanatornu moc.Jedna od estih klasifikacija finansijskih pokazatelja je sljedea klasifikacija: Pokazatelji likvidnosti (liquidity ratios) Pokazatelji zaduenosti (leverage ratios) Pokazatelji aktivnosti (activity ratios) Pokazatelji ekonominosti Pokazatelji profitabilnosti (profitability ratios) Pokazatelji investiranja (investibility ratios)

2.1. POKAZATELJI LIKVIDNOSTI:Pokazatelji likvidnosti se koriste za procjenu sposobnosti preduzeca da udovolji kratkorocnim obvezama. Dobavljaci proizvoda i usluga preduzecu, kao i vjerovnici koji odobravaju preduzecu kratkorocne kredite zainteresirani su za procjenu sposobnosti preduzeca da udovolji obvezama koje dospijevaju na kratak rok (obveza s rokom dospijeca do godinu dana). Likvidnost je pokazatelj koji je najranije poeo biti koriten u analizi finansijskih izvjeca.Najceci pokazatelji likvidnosti su:1) Tekuca likvidnost2) Ubrzana likvidnost3) Finansijska stabilnost

Pokazatelj tekuce likvidnosti dobije se kao omjer kratkorocne imovine i kratkorocnih obveza.Tekuca likvidnost = Tekuca imovina/Tekuce obvezeZa pretpostaviti je da vea vrijednost pokazatelja tekuce likvidnosti osigurava bolju poziciju duniku.Promatrajuci sa stajalita pozajmitelja vea vrijednost pokazatelja tekuce likvidnosti trebala bi pruati zatitu od eventualnih drasticnih gubitaka prouzrocenih poslovnim promaajima dunika. Znacajna prevaga kratkorocne imovine nad kratkorocnim obvezama trebala bi zatititi potraivanja pozajmitelja ukoliko bi zalihe morale biti likvidirane uslijed prisilne prodaje i ukoliko bi se kod dunika pojavili znacajni problemi u naplati potraivanja.Sagledavajuci problematiku iz drugog kuta, preveliki iznos pokazatelja tekuce likvidnosti mogao bi signalizirati loa postupanja manadmenta. Izuzetno visok pokazatelj tekuce likvidnosti moe znaciti i neiskoritenu gotovinu, preveliki nivo zaliha u odnosu na stvarne potrebe te loe upravljanje potraivanjima, rezultat kojeg su prevelika potraivanja. U isto vrijeme, navedena situacija moe znaciti da se ne koriste dovoljno mogucnosti kreditiranja od strane dobavljaca.Prema gruboj procjeni, koju ponekad koriste tradicionalni bankari, smatra se da je omjer kratkorocne imovine i kratkorocnih obveza od 2:1 optimalan za vecinu preduzeca, jer prua dovoljnu zatitu pokricu kratkorocnih obveza, uz uvjet da se vrijednost kratkorocne imovine smanji do 50%. Kao i kod svih ovakvih procjena, njihova primjena ovisi o mnogo cinitelja kao to su grana industrije i njezina daljnja perspektiva. Ako preduzece ima brz obrt zaliha i moe naplatiti svoju realizaciju bez problema,prihvatljivi odnos tekucih sredstava i tekucih obveza moe biti i nii. Medutim nikako ne bi trebao biti ispod 1:1. Problem ovog koncepta sastoji se u cinjenici da pokazatelj tekuce likvidnosti mjeri u biti staticko stanje i procjenjuje poslovanje pod pretpostavkom likvidacije, a ne uzima u obzir "going concern koncept"[footnoteRef:3] koji treba biti glavni prioritet manadmenta. [3: Going concern vrijednost - (engl. going-concern value) je varijanta ekonomske vrijednosti koja predstavlja koncept vrednovanja tvrtke i njezinih instrumenata finansiranja za profitabilna preduzea s pretpostavljenim vremenski neogranienim (infinitnim) kontinuitetom poslovanja. IZVOR: www.limun.hr.]

Pokazatelj ubrzane likvidnosti se koristi za procjenu moe li preduzece udovoljiti svojim kratkorocnim obvezama upotrebom svoje najlikvidnije imovine. Ovaj pokazatelj izuzima zalihe iz izracuna i stoga je precizniji kao mjerilo likvidnosti.Ubrzana likvidnost = Tekua imovina zalihe/Tekue obvezeOvaj pokazatelj bi trebao iznositi minimalno 1 ili vie, odnosno tekuce obveze ne bi smjele biti vece od zbroja iznosa novca i potraivanja, premda ima izuzetaka, ovisno o industriji. Ako je pokazatelj visok,znaci da je potrebno unaprijediti upravljanje gotovinom radi smanjenja suvika gotovine, pootriti kreditnu politiku ili smanjiti kratkotrajnu u korist dugotrajne imovine. Ovaj pokazatelj uglavnom koriste banke i drugi kreditor, a slui kao upozorenje na opasnost da dunik nece moci izmiriti svoje obveze u roku dospijeca.Slijedeci pokazatelj je pokazatelj financijske stabilnosti, za koga se smatra da bi trebao iznositi najvie 1 ili manje od 1. Racuna se na slijedeci nacin:Finansijska stabilnost = Dugotrajna imovina/Kapital + dugorone obvezeSmanjenje pokazatelja finansijske stabilnosti je pozitivna tendencija, jer to znaci da se sve veci dio kratkotrajne imovine finansira iz dugorocnih izvora finansiranja cime se stvaraju pretpostavke za finansijsku stabilnost promatranog preduzeca.

2.2. POKAZATELJI ZADUENOSTI:Pod dugom se podrazumijevaju izvori finansiranja koji se moraju otplatiti, i to na kratak rok (do godinu dana) ili na dugi rok.Pokazatelji zaduenosti koriste se za procjenu finansijskog rizika preduzeca, odnosno pokazatelji mjere stupanj zaduenosti preduzeca.U analizi zaduenosti vane su dvije vrste pokazatelja zaduenosti (finansijske poluge):1) Pokazatelji na temelju stavljanja u omjer racuna bilance radi utvrdivanja razmjera u kojem se imovina finansirala posudenim sredstvima,2) Pokazatelji na temelju racuna bilance uspjeha radi utvrdivanja koliko su puta fiksne naknade pokrivene dobitkom.Najceci pokazatelji zaduenosti su: Pokazatelj zaduenosti Pokazatelj vlastitog finansiranja Pokazatelj finansiranja Pokazatelj pokrica kamata Faktor zaduenosti Stupanj pokrica I Stupanj pokrica II

Pokazatelj zaduenosti pokazuje koliki udio sredstava su osigurali vjerovnici (kreditori). Racuna se dijeljenjem ukupnih obveza s ukupnom imovinom.Pokazatelj zaduenosti = Ukupne obveze/Ukupna imovina

Pokazatelj zaduenosti pokazuje do koje mjere preduzece koristi zaduivanje kao oblik finansiranja,odnosno koji je postotak imovine nabavljen zaduivanjem. to je veci odnos duga i imovine, veci je finansijski rizik[footnoteRef:4], a to je manji, nii je finansijski rizik. U pravilu bi vrijednost koeficijenta zaduenosti trebala biti 0,5 ili manja. [4: Finansijski rizik - predstavlja rizik kod fiksnih trokova finansiranja (rizik da se ostvarenim finansijskim rezultatom nece pokriti kamate na dugove preduzeca) i/ili rizik koji proizlazi iz stupnja zaduenosti preduzeca (rizik da preduzece nece biti u mogucnosti vratiti dug). Stupanj rizika se povecava usporedo sa stupnjem zaduenosti preduzeca. IZVOR: www.rijenik.ba]

Pokazatelj vlastitog finansiranja je komplementaran koeficijentu zaduenosti i racuna se na slijedeci nacin:Pokazatelj vlastitog finansiranja = Kapital/Ukupna imovina

Pokazatelji vlastitog finansiranja govore u kojem omjeru vlastito finansiranje sudjeluje u poslovanju preduzeca. Pokazatelj je to bolji to je koeficijent veci od 0,50, jer onda to znaci da se preduzece finansira iz vlastitih izvora s vie od 50%. Odnosno, moemo reci to je stupanj samofinansiranja veci to su vjerovnici sigurniji i rizik poslovanja s tim preduzecima je manji.

Koeficijent finansiranja je takoder jedan od znacajnijih pokazatelja koji govori kolika je rizicnost ulaganja u doticno preduzece. Racuna se dijeljenjem ukupnih obveza s kapitalom.Pokazatelj financiranja = Ukupne obveze/Kapital

Pokazatelj finansiranja se naziva jo i pokazateljem moguceg zaduivanja, te prema konzervativnom pristupu trebao bi iznositi 1:1. Medutim, u dananjim suvremenim uvjetima poslovanja odstupa se pomalo od tako definiranog odnosa: sve veci naglasak se pridaje rezultatima koji se postiu ukupnim kapitalom, tj. trajnoj snazi prihoda. U tom kontekstu tolerira se veca zaduenost preduzeca i pomice se odnos vlastitog i tudeg kapitala prema omjeru 30:70, a u mnogim bankama to predstavlja granicu kreditne sposobnosti preduzeca[footnoteRef:5]. [5: Bahtijarevi-iber Fikreta, Sikavica Pere: "Leksikon menadmenta", Masmedia, Zagreb, 2001. godina,str.145.]

Pokrice trokova kamata je jedan od pokazatelja koji govori o dinamickoj zaduenosti preduzeca.Pokazuje razmjer u kojem poslovni dobitak moe pasti a da ne dovede u pitanje placanje kamata,odnosno pokazatelj daje informaciju o tome koliko su trokovi kamata pokriveni s dobiti prije oporezivanja. Racuna se na slijedeci nacin:Pokrice trokova kamata = EBIT/Godinji trokovi kamataKod ovog pokazatelja kao sredstva koja se mogu upotrijebiti za podmirenje godinjeg troka kamata uzima se dobitak prije poreza i kamata (EBIT), jer su kamate neoporezivi troak (tj. na njihovo placanje ne utjece porez), odnosno ukupan EBIT je raspoloiv za placanje kamata.Poeljnim se smatra to veci odnos, jer je u tom slucaju manja rizicnost podmirenja obveza po dospjelim kamatama.Ovaj pokazatelj slui kao orijentir za odluku o zaduivanju kod finansijskih organizacija, tj. da li je preduzece uopce u mogucnosti podmiriti trokove kamata za kredit koji bi eventualno zatrailo.Faktor zaduenosti takoder ukazuje na dinamicki aspekt zaduenosti jer razmatra mogucnost podmirenja obveza, odnosno pokazuje koliko bi godina trebalo uz postojece uvjete poslovanja i ostvarivanja dobiti da preduzece podmiri svoje ukupne obveze.Faktor zaduenosti = Ukupne obveze/Neto dobit + amortizacijaPromatrano s aspekta sigurnosti poslovanja preduzeca podrazumijeva se da manji faktor zaduenosti znaci vecu sigurnost i obrnuto.Kontrolna mjera za ovaj pokazatelj je 5 godina. To znaci, ako preduzece moe podmiriti sve svoje obveze unutar 5 godina ono je solventno i nije prezadueno.

Stupanj pokrica I Zlatno bankarsko pravilo nalae rocnu uskladenost dijelova aktive i pasive,odnosno zahtjeva finansiranje dugotrajne imovine iz dugorocnih izvora, bilo vlastitih (temeljni kapital,pricuve) ili tudih (bankarski krediti).Stupanj pokrica I = Vlastiti kapital/Dugotrajna imovinaVrijednost ovog pokazatelja ne bi trebala prelaziti vrijednost 1. to je vrijednost nia od 1 to je pokazatelj bolji[footnoteRef:6]. [6: Horvat Jurje K.: Analiza finansijskih izvjetaja pomou finansijskih pokazatelja, Raunovodstvo, revizija i finansije,2011 godina., br. 7/11.]

Stupanj pokrica II Zlatno bilansno pravilo nalae rocnu uskladenost dijelova aktive i pasive, odnosno zahtjeva finansiranje dugotrajne imovine iz dugorocnih izvora, bilo vlastitih (temeljni kapital,pricuve) ili tudih (bankarski krediti).Stupanj pokrica II = Vlastiti kapital + dug. tudi kapital/Dugotrajna imovinaVrijednost ovog pokazatelja bi takoder trebala biti 1. to je pokazatelj manji od 1 to je zaduenost preduzeca manja, a likvidnost veca.

2.3. POKAZATELJI AKTIVNOSTI:Pokazatelji aktivnosti upuuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu, a raunaju se na temelju odnosa prometa i prosjenog stanja. Visok iznos akumulirane amortizacije u odnosu prema iskazanoj dugotrajnoj imovini moe biti indikator zastarjelosti i potrebe unapreenja, a znaajan porast stanja novca moe sugerirati da je sredstava previe. Pokazatelji aktivnosti izraavaju, u razliitim oblicima, relativnu veliinu kapitala koja podrava obujam poslovnih transakcija. Ako je poznat koeficijent obrta, tada je mogue izraunati i prosjene dane vezivanja sredstava, tj. prosjeno trajanje obrta. Svi nabrojani pokazatelji utvruju se na temelju podataka iz bilance i rauna dobiti i gubitka, a openito pravilo govori kako je bolje da je koeficijent obrta to vei broj, tj. da je vrijeme vezivanja ukupne i pojedinih vrsta imovine to krae.

Koeficijent obrta ukupne imovine govori koliko puta se ukupna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno koliko tvrtka uspjeno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda. Ovo je jedan od najee koritenih pokazatelja aktivnosti koji izraava veliinu imovine potrebne za obavljanje stanovite razine prodaje ili, obrnuto.Rauna se prema sljedeoj formuli:Koeficijent obrta ukupne imovine = ukupni prihod/ ukupna imovina **ukupna imovina se moe raunati kao prosjek vrijednosti imovine na poetku i na kraju razdoblja.Koeficijent obrta dugotrajne imovine,obrt dugotrajne imovine predstavlja omjer ukupnih prihoda i fiksne imovine a pokazuje koliko uspjeno tvrtka koristi dugotrajnu imovinu s ciljem stvaranja prihoda.Openito je poeljno postii to veu vrijednost pokazatelja jer to znai da je manje novca potrebnog za stvaranje prihoda vezano u fiksnoj imovini. Opadajui pokazatelj moe biti indikator preinvestiranja u postrojenja, opremu ili neku drugu stalnu imovinu.Koeficijent obrta fiksne imovine = ukupni prihod/dugotrajna imovinaKoeficijent obrta kratkotrajne imovine govori koliko puta se kratkotrajna imovina tvrtke obrne u tijeku jedne godine, odnosno on mjeri relativnu efikasnost kojom preduzee rabi kratkotrajnu imovinu za stvaranje prihoda.Koeficijent obrta kratkotrajne imovine = ukupni prihod/kratkotrajna imovinaKoeficijent obrta zaliha,uobiajeno je za izraun koeficijenta obrtaja zaliha koristiti prosjek zaliha na poetku i na kraju razdoblja, iako tvrtke koje karakterizira brzi razvoj u kojem zalihe prate nagli rast prodaje, mogu upotrijebiti samo zalihe sa kraja razdoblja.Koeficijent obrta zaliha I = prihodi od prodaje/stanje zalihaKoeficijent obrta zaliha pokazuje koliko se puta zalihe obrnu u tijeku jedne godine.Obzirom da su zalihe najnelikvidniji oblik imovine, poeljna je vea vrijednost koeficijenta. S druge strane, koeficijent koji je puno vei od prosjeka industrije mogao bi znaiti smanjenje prodaje tvrtke zbog neadekvatne zalihe robe.Potraivanja od kupaca predstavljaju prodaju koja nije naplaena, stoga se mogu promatrati i kao oblik kredita koji tvrtka daje svojim kupcima produivanjem roka naplate.Samim time potraivanja znaajno utjeu na novani tok tvrtke.Koeficijent obrta potraivanja stavlja u omjer prihod od prodaje sa stanjem na kontu potraivanja. Na temelju dobivene vrijednosti koeficijenta mogue je utvrditi prosjeno trajanje naplate potraivanja. Isto tako mogue je raunati koeficijente obrta potraivanja za svakog pojedinog kupca.Koeficijent obrta potraivanja = prihod od prodaje/ potraivanja

2.4. POKAZATELJI EKONOMINOSTI:Pokazatelji ekonominosti izraunavaju se na temelju rauna dobiti i gubitka.Mjere odnos prihoda i rashoda i pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedninici rashoda. Ukoliko je vrijednost pokazatelja rentabilnosti manja od 1, to znai da preduzee posluje s gubitkom.Pokazatelj ekonominosti ukupnog poslovanja stavlja u odnos ukupne prihode i ukupne rashode:Ekonominost ukupnog poslovanja = ukupni prihodi/ukupni rashodiTo je tzv.osnovni pokazatelj ekonominosti.Mogue je izraunavati i druge pokazatelje ekonominosti[footnoteRef:7]: [7: Zaki V.,ukanovi S.: Finansijsko raunovodstvo, Novi Sad, Visoka poslovna kola strukovnih studija,2008 godina,str.288.]

Ekonominost poslovnih aktivnosti = prihodi od posl. aktivnosti/rashodi od posl. AktivnostiEkonominost financiranja = finansijski prihodi/finansijski rashodiEkonominost izvanrednih aktivnosti = izvanredni prihodi/izvanredni rashodiOpenito pravilo za vrijednost pokazatelja ekonominosti podrazumijeva da je bolje da koeficijent ekonominosti bude to je mogue vei broj.

2.5. POKAZATELJI PROFITABILNOSTI:Pokazatelji profitabilnosti izraavaju snagu zarade preduzeca, odnosno pokazuju ukupni efekt likvidnosti, upravljanja imovinom i dugom na mogucnost ostvarenja profita.Pokazatelji profitabilnosti se mogu podijeliti u dvije temeljne skupine:1. Pokazatelje koji pokazuju profitabilnost u odnosu prema prodajia) Bruto mara profitab) Neto mara profita2. Pokazatelje koji pokazuju profitabilnost u odnosu prema ulaganjima.a) Rentabilnost imovineb) Rentabilnost kapitalaBruto mara profita stavlja u odnos dobit prije oporezivanja (bruto dobit) uvecanu za kamate s prihodima od prodaje preduzeca. Ona oznacuje udio bruto dobiti uvecanu za kamate s ukupnom prodajom preduzeca, te se moe izraziti i postotno. to je ona veca, preduzece je uspjenije u ostvarivanju zarade.Bruto mara profita = Dobit prije oporezivanja + kamate/Prihod od prodajeNeto mara profita prikazuje odnos izmedu dobiti nakon oporezivanja (neto dobiti), uvecane za kamate i prihodima od prodaje preduzeca. Razlika izmedu bruto i neto mare, profit je upravo u poreznom opterecenju u odnosu prema prihodima od prodaje.Neto mara profita = Dobit nakon oporezivanja + kamate/Prihod od prodajeNeto mara profita je najprecizniji pokazatelj konacnih ucinaka realiziranih poslova i pokazuje koliki postotak prihoda ostaje u vidu dobiti kojom se moe slobodno raspolagati.Pokazatelj povrata na ukupnu imovinu (ROA) pokazuje sposobnost preduzeca da koritenjem raspoloive imovine ostvari dobit.Pokazatelj neto rentabilnosti imovine = Neto dobit + kamate/Prosjecna ukupna imovinaPokazuje koliko je preduzece ukupno zaradilo na svaku KM imovine.Pokazatelj povrata na ukupni kapital (ROE) pokazuje snagu zarade u odnosu na ulaganje dionicara.Pokazatelj neto rentabilnosti kapitala = Neto dobit/Prosjecni ukupni kapitalNa temelju usporedbe pokazatelja profitabilnosti kapitala i profitabilnosti imovine s kamatnim stopama na tritu (koje odraavaju cijenu koritenja tudeg kapitala), moguce je zakljuciti isplatili se vie preduzecu koristiti se vlastitim ili tudim kapitalom. Da su, primjerice, stope profitabilnosti vlastitog kapitala vrlo visoke, pa cak i vie od stope profitabilnosti imovine, preduzecu bi se isplatilo koristiti tudim kapitalom, i obrnuto.

2.6. POKAZATELJI INVESTIRANJA:Pokazatelji investiranja slue za mjerenje uspjenosti ulaganja u redovne (obine) dionice preduzea. Za izraunavanje ovih pokazatelja, osim podataka iz finansijskih izvjetaja, potrebni su i podaci o dionicama, posebice o broju i trinoj vrijednosti dionica.Najee se koriste sljedei pokazatelji investiranja[footnoteRef:8]: [8: Greuning Van Hennie :Meunarodni standardi finansijskog izvjetavanja,Mate,Beograd,2006 godina,str.176.]

Dobit po dionici (EPS) Dividenda po dionici (DSP) Odnos isplate dividendi (DPR) Ukupna rentabilnost dionice (P/E ratio) Dividendna rentabilnost dioniceDobit po dionici (eng. earnings per share - EPS) prikazuje odnos neto dobiti i broj dionica, odnosno izraava iznos (u novanim jedinicama) dobiti ostvarene po jednoj dionici, izraunan prema formuli:Dobit po dionici = neto dobit/broj dionicaDobit po dionici, kao pokazatelj investiranja, predstavlja zapravo atraktivnost ulaganja u preduzee, tj. izraava njegovu sposobnost da stvara dobit.Dobit po dividendi (eng. dividends per share - DPS), slino kao i dobit po dionici,izraava iznos dividende koji e dioniar dobiti za svaku dionicu koju posjeduje.Dividenda po dionici = dio neto dobiti za dividende/ broj dionicaOdnos isplate dividendi (eng. dividend payout ratio - DPR) obuhvaa odnos dividende po dionici i dobiti po dionici. U pravilu je taj pokazatelj manji od 1, upravo zbog ranije navedene karakteristike politike poslovanja prema kojoj se dio dobiti zadrava.odnos isplate dividendi = dividenda po dionici/ dobit po dioniciUkupna rentabilnost dionice Najznaajniji pokazatelji investiranja su pokazatelji ukupne rentabilnosti dionice (eng.price earnings ratio - P/E) i dividendne rentabilnosti dionice. Ukupna rentabilnost dionice stavlja u omjer dobit po dionici i trinu cijenu dionice, s naglaskom da vlastiti kapital nije iskazan po knjigovodstvenoj, ve po trinoj vrijednosti.Ukupna rentabilnost dionice = dobit po dionici/ trina cijena dioniceDividendna rentabilnosti dionice ili prinos po dividendi pokazatelj je slian ukupnoj rentabilnosti dionice. Odnos ova dva pokazatelja ovisi o tome da li su dividende isplaene iz zadrane dobiti kumulirane u prethodnim obraunskim razdobljima. Oba pokazatelja se uobiajeno izraavaju u postotku.Dividenda rentabilnosti dionice = dividenda po dionici/trina cijena dionice

ZAKLJUAKPokazatelj je racionalan ili odnosni broj, to podrazumijeva da je jedna ekonomska veliina stavlja u odnos (dijeli se) s drugom ekonomskom veliinom. Kao to je ve bilo naglaeno, pokazatelji se formiraju kako bi se preduzeu dala to bolja finansijska podloga za donoenje odreenih finansijskih odluka. Zavisno od toga kakva se odluka eli donijeti , naglaava se vanost pojedinog tipa pokazatelja.Kroz ovaj rad sam pokuao prikazati najznaajnije pokazatelje poslovanja preduzeca koritenjem suvremenih metoda analize i sinteze poslovnih rezultata,koji se koriste radi boljeg utvrdivanja poloaja drutva na tritu ali i s ciljem olakavanja tijelima drutva.U postupku analize finansijskih izvjetaja zasigurno najznaajnije mjesto pripada finansijskim pokazateljima, kako se oni razmatraju kao nosioci sintetiziranih informacija o kvaliteti poslovanja. Pokazateljima se mjeri kvaliteta poslovanja, gdje su uspjenost i sigurnost kriteriji dobrog poslovanja. Pokazatelji likvidnosti, zaduenosti i aktivnosti usmjereni su na mjerenje sigurnosti poslovanja, dok su pokazatelji aktivnosti, ekonominosti i profitabilnosti usmjereni na mjerenje uspjenosti poslovanja. U ovom radu predstavljeni su najznaajniji pokazatelji iz svake navedene skupine. Meutim, valja naglasiti da se za mjerenje poslovne izvrsnosti preduzea trebaju koristiti i drugi finansijski pokazatelji koji nisu bili obuhvaeni ovim radom, kao i brojni nefinancijski pokazatelji koji imaju sve veu ulogu kao pomo menaderima za donoenje odluka.

KORITENA LITERATURA

1. Bahtijarevi . Fikreta, Sikavica Pere:"Leksikon menadmenta",Masmedia,Zagreb,2001. godina.2. Greuning Van Hennie :Meunarodni standardi finansijskog izvjetavanja,Mate,Beograd,2006 godina. 3. Horvat Jurje K.: Analiza finansijskih izvjetaja pomou finansijskih pokazatelja, Raunovodstvo,revizija i finansije,2011 godina.4. Zaki V.,ukanovi S.:Finansijsko raunovodstvo,Novi Sad,Visoka poslovna kola strukovnih studija,2008 godina.5. ager Katarina,ager Lajo:Raunovodstveni standardi,finansijski izvjetaji i revizija ,Inenjerski biro, Zagreb ,1996. godina.6. Internet izvori: www.limun.hr www.rijenik.ba www.wikipedia.org

15