of 14 /14
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA Pripremile: Danica Špoljar Kristina Beljan Ivana Buntak POSLOVNI IZVJEŠTAJI Prihodi i rashodi (u izvještaju o dobiti) Prihodi i rashodi: Redoviti prihodi Redoviti rashodi Izvanredni prihodi Izvanredni rashodi Klasificiranje prihoda i rashoda prema izvještaju o dobiti Redoviti prihodi i rashodi Poslovni prihodi i rashodi odnosno prihodi i rashodi od prodaje Prihodi i rashodi od investicija Izvanredni prihodi i rashodi Poslovni prihodi prihodi od redovitog poslovanja poduzeća nastaju prodajom proizvoda, usluga, trgovačke robe i eventualno materijala BRUTO-PRIHODI – ukupni prihodi od prodaje NETO-PRIHOD – prihodi od prodaje umanjuju se za povrate i diskonte na izvršenu prodaju Poslovni rashodi troškovi sadržani u prodanim proizvodima i uslugama, opći troškovi prodaje i uprave (administrativni troškovi) i drugi opći troškovi Prihodi od investicija Ulaganje u vrijednosne papire, nekretnine, u nedodirljive oblike imovine čijim se držanjem može ostvariti dobit Prihodi od financiranja – obuhvaćaju ostvarene prihode od ulaganja financijskih sredstava – kamate, dividende i udjeli u dobicima drugih poduzeća Rashodi od investicija Obuhvaćaju eksplicitne rashode financiranja – kamate korigirane za alikvotni dio premija odnosno diskonta i kapitalne gubitke ostvarene od prometa s investicijama Smanjenje tržišne vrijednosti investicija Izvanredni prihodi i rashodi Nisu nastali redovitom djelatnošću poduzeća To su prihodi od prodaje rashodovane opreme, neevidentirani proizvodi iz nekih proteklih izvještajnih razdoblja...

Pokazatelji uspješnosti poslovanja - seminar

 • Author
  votuyen

 • View
  238

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Pokazatelji uspješnosti poslovanja - seminar

 • POKAZATELJI USPJENOSTI POSLOVANJA

  Pripremile: Danica poljar

  Kristina Beljan

  Ivana Buntak

  POSLOVNI IZVJETAJIPrihodi i rashodi (u izvjetaju o

  dobiti) Prihodi i rashodi:

  Redoviti prihodi Redoviti rashodi Izvanredni prihodi Izvanredni rashodi

  Klasificiranje prihoda i rashoda prema izvjetaju o dobiti

  Redoviti prihodi i rashodi Poslovni prihodi i rashodi odnosno prihodi i rashodi od prodaje

  Prihodi i rashodi od investicija

  Izvanredni prihodi i rashodi

  Poslovni prihodi prihodi od redovitog poslovanja poduzea nastaju prodajom proizvoda, usluga, trgovake robe i eventualno materijala

  BRUTO-PRIHODI ukupni prihodi od prodajeNETO-PRIHOD prihodi od prodaje umanjuju se za povrate i diskonte na izvrenu prodaju

  Poslovni rashodi trokovi sadrani u prodanim proizvodima i uslugama, opi trokovi prodaje i uprave (administrativni trokovi) i drugi opi trokovi

  Prihodi od investicija Ulaganje u vrijednosne papire, nekretnine, u nedodirljive oblike imovine ijim se dranjem moe ostvariti dobit

  Prihodi od financiranja obuhvaaju ostvarene prihode od ulaganja financijskih sredstava kamate, dividende i udjeli u dobicima drugih poduzea

  Rashodi od investicijaObuhvaaju eksplicitne rashode financiranja kamate korigirane za alikvotni dio premija odnosno diskonta i kapitalne gubitke ostvarene od prometa s investicijama

  Smanjenje trine vrijednosti investicija

  Izvanredni prihodi i rashodiNisu nastali redovitom djelatnou poduzea To su prihodi od prodaje rashodovane opreme, neevidentirani proizvodi iz nekih proteklih izvjetajnih razdoblja...

 • Dobit (gubitak)

  raunovodstveno iskazana veliina profita, odnosno poslovnog rezultata poduzea

  moe se iskazivati prema: Bruto-naeluNeto-naelu Utvruje se dobit od svake zasebno grupirane kategorije prihoda i rashoda

  =(L)L. Neto-dobit (nakon oporezivanja)

  -(K)K. Porez na dobit

  =(J)J. Dobit prije oporezivanja

  (I)=(I)I. Neto izvanredni prihod (rashod)

  -(g)g) izvanredni rashodi

  (f)f) izvanredni prihodi

  (H)=(H)H. Neto-efekt investicija

  -(e)e) kamate

  (d)d) prihodi od investicija

  =(G)G. Poslovna dobit

  -(F)=(F)F. Opi trokovi poslovanja

  +(c)c) amortizacija

  +(b)b) administrativni trokovi

  (a)a) trokovi prodaje

  =(E)E. Bruto-kontribudija od prodaje

  -(D)D. Trokovi prodanih proizvoda

  =(C)C. Neto-prihod od prodaje

  -(B)B. Povrati i diskonti

  (A)A. Bruto prihod od prodaje

  VrijednostPredstupacPozicija

  IZVJETAJ O DOBITI KOMPANIJE ZA ''x'' RAZDOBLJEdd.mm.gggg. dd.mm.gggg.

  Bruto- kontribucija od prodaje odreena je najznaajnijim prihodima i rashodima nekog poduzea koji proizlaze iz njegove redovite djelatnosti

  razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda

  Poslovna dobit bruto-kontribucija od prodaje umanjena za ope trokove poslovanja

  opi trokovi poslovanja se pripisuju poslovnim rashodima njihov najvei dio odnosi se na redovitu djelatnost poduzea

  Dobitak (gubitak) prije oporezivanja redoviti i izvanredni prihodi ostvareni u obraunskom razdoblju ine ukupni prihod poduzea

  od ukupnog prihoda treba oduzeti ukupne rashode koje treba nadoknaditi iz ostvarenih prihoda = predmet oporezivanja dobit (zarada) prije oporezivanja

  ako su ukupni rashodi vei od ukupnog prihoda gubitak

  Neto-dobit (gubitak) dobit (gubitak) nakon oporezivanja iz dobiti prije oporezivanja se izuzme iznos poreza

  na raspolaganju je za isplate vlasnicima i za zadravanje dijela za potrebe akumulacije

  Menederski i marginalni oblik izvjetaja o dobiti

  Bruto-kontribucija iznos profita koji poduzee ostvari kao razliku izmeu ukupnog prihoda i ukupnih proizvodnih trokova sadranih u prodani proiizvodima i uslugama

  Dobit prije kamata i poreza (bruto-dobit) oblik profita koji se dobiva kad se iz ukupnog prihoda izuzmu svi poslovni rashodi

  bruto-kontribucija umanjena za administrativne trokove

  prikazuje profitabilnost ukupnog poslovanja poduzea koja ne ovisi o financijskoj srukturipoduzea

 • Dobit prije poreza profit koji pokazuje rezultat oporezivanja na uinke poslovanja poduzea

  dobit umanjena za iznos poreza mjera profita koja omoguuje procjenu profitabilnosti vlastitog kapitala poduzea

  Trokovi i rashodi poduzea: fiksni i varijabilnimarginalna analiza

  Dobit nakon kamata i poreza Razlika izmeu ukupnog prihoda i ukupnih varijabilnih trokova

  Menederski oblik izvjetaja o dobiti:

  Redni broj

  Pozicija Vrijednost

  1 2 3

  1. Neto-prodaja (ukupan prihod)

  2. - Ukupni trokovi prodanih proizvoda

  3. = Bruto-kontribucija

  4. - Administrativni trokovi

  5. = Dobit (zarada) prije kamata i poreza

  6. - Kamate

  7. = Dobit (zarada) prije poreza

  8. - Porezi (na dobit)

  9. = Dobit (zarada) nakon kamata i poreza (neto-dobit)

  Marginalni oblik izvjetaja o dobiti

  Redni broj

  Pozicija Vrijednost

  1 2 3

  1. Neto-prodaja (ukupan prihod)

  2. - Varijabilni trokovi

  3. = Marginalna kontribucija

  4. - Fiksni trokovi

  5. = Dobit (zarada) prije kamata i poreza

  6. - Kamate

  7. = Dobit (zarada) prije poreza

  8. - Porezi (na dobit)

  9. = Dobit (zarada) nakon kamata i poreza (neto-dobit)

  Pregled poslovnih (financijskih) pokazatelja

  predstavljaju odnose izmeu dviju veliina iz financijskih izvjetaja poduzea

  pomau utvrivanju sveze koja nije jasna iz sirovih podataka u financijskim izvjetajima

  slue a uoavanje odreenih tendencija kroz vrijeme ili pak usporedbu s odreenim normativima, odnosno s odreenim standardnim veliinama

  Uporabe financijskih pokazatelja:

  1. Usporedba performansi oduzea krozrazliita vremenska razdoblja

  2. Usporedba razliitih kompanija3. Usporedba razliitih industrija

  Korisnici financijskih pokazatelja:

  1. Menedment analizirane kompanije2. Kratkoroni financijeri kreditori3. Dugoroni financijeri kreditori4. Investitori u dionice kompanije

 • Uporaba financijskih pokazatelja mogua je njihovom usporedbom s odreenim standardnim veliinama

  Standardizacija postupka izraunavanja pokazatelja

  Postupak izraunavanja pokazatelja analiziranog poduzea indentian sa standardnim pokazateljima komparativni pokazatelji

  Kao komparativni pokazatelji najee se koriste:

  1. Indikatori analiziranog poduzea iz proteklih vremenskih razdoblja

  2. Planirani indikatori za analizirano razdoblje

  3. Indikatori slinih poduzea4. Granski (industrijski) agregati

  indikatora5. Drugi funkcionalni i teritorijalni

  agregati indikatora

  Kvaliteta analize financijskih pokazatelja ovisi o raspoloivosti odreenih standarda koji se mogu koristiti kao komparativni financijski pokazatelji

  Organizirana trita kapitala Standardizacija od strane udruga financijskih i raunovodstvenih specijalista

  Organizacije koje se bave publicistikominformacija s trita kapitala izvori informacija potrebni za provoenje financijske analize

  Koriste se oni financijski indikatori koji pruaju temeljne informacije o poslovanju poduzea, za koje su istodobno dostupne i agregatne veliine i druge standardne vrijednosti

  Klasifikacija financijskih indikatora:1. Indikatori uporabe poluge2. Indikatori uporabe likvidnosti3. Indikatori aktivnosti4. Indikatori profitabilnosti5. Indikatori investiranja

  PER ANALIZA MJERENJE POSLOVNOG USPEHA POMOU RELATIVNIH POKAZATELJA

  USPJENOSTI EKONOMSKO NAELO (NAELO NAJMANJEG SREDSTVA) izraava nastojanje da se: raspoloivim resursima (izvorima, inputima,sredstviam, trokovima, ulaganjima) polue maksimalni efekti (outputi, prihodi, prinosi, koristi)

  eljeni efekti ostvare minimalnim ulaganjima resursa

  OUTPUTTRANSFORMACIJA

  INPUTI

 • Efikasnost (uinkovitost)

  princip i skupni pokazatelj odnosa outputa premainputima

  vana za na poduzea koja konkuriraju ili moraju konkurirati na podlozi trokovne kompetitivnosti

  prorauni profitabilnosti, produktivnosti, prinosa, iskoritenja kapaciteta, koritenja obrtnih sredstava, koritenja proizvodnih sustava

  odgovara na pitanje: koliko uspjeno? poduzee koristi resurse

  Mjerenjem efikasnosti mogue je utvrditi uinkovitost koritenja resursa, a dobiveni rezultat stavlja se u odnos s inputima

  Efektivnost (djelotvornost)

  odreuje se postizanjem osnovnih ciljeva, odnosno misije poduzea (osobito za viestruke ciljeve)

  ostvaruje se usklaivanjem svih kljunih aktivnosti u lancu stvaranja vrijednostiprema: potroaima, distributerima...

  Efikasnost + efektivnost odgovornost u upravljanju poduzeem, koje nadilazi profitabilnost kao jedan od kriterija usmjerenih u maksimiranju potencijalnih prinosa i minimiziranju trokova i rizika

  Produktivnost Pojam produktivnosti

  moe se motriti kao naelo uspjenosti pokazuje racionalnost poslovnog procesa nastojanjem da se:

  ostvarenim (planiranim) utrocima faktora proizvodnje polue maksimalni prinosi

  Ostvareni (planirani) uinci polue uz minimalne utroke faktora proizvodnje

  pokazatelj odrava realno stanje odnosa uinka te utroka faktora proizvodnje, potrebnih za njihovu proizvodnju; pokazuje nam:

  koliko se jedinica uinaka ostvaruje na jednu jedinicu ulaganja

  Koliko je jedinica ulaganja faktora proizvodnje potrebno da bi se ostvarila jedna jedinica uinka

  moe se pratiti kao zbirni i parcijalni pokazatelj

  Pokazatelj odnosa ostvarene proizvodnje i bilo kojeg posebnog faktora proizvodnje:

  faktora gproizvodno datog kolicina

  aproizvodnjfaktora gproizvodno pojedinogost Produktivn =

  Produktivnost se prati i kao odnos proizvodnje (planirane ili ostvarene) prema radu:

  ka)(zaposleni radnika rad

  aproizvodnjradu prema odnosu u ostProduktivn =

  Granina produktivnost rezultat proizvodnje koja se pripisuje zadnjoj jedinici koritenog proizvodnog faktora

  osjetljivija je od prosjene produktivosti jae istie varijacije randmana kao funkcije koliine upotrijebljenih proizvodnih faktora

 • Mjerenje produktivnosti

  prati se kao odnos proizvodnje i koliine rada

  razlikujemo materijalni izraz produktivnosti (m) radni izraz produktivnosti rada (r), odnosno tzv. jedininu koliinu rada

  Materijalni izraz produktivnosti rada koliina proizvoda ostvarena u jedinici vremena (p produktivnost izraena koliinom upotrebnih vrijednosti i usluga u jedinici vremena; q koliina upotrebnih vrijednosti proizvoda i usluga izraenih fizikim, uvjetno naturalnim ili drugim naturalnim jedinicama mjere; t utroeno radno vrijeme za proizvodnju upotrebnih vrijednosti izraenih naturalno)

  t

  qp =

  Koliine proizvoda razliitog asortimana se ne mogu zbrajati

  Reciproni oblik proizvodnosti, tj. tzv. jedinina koliina rada (r izraz produktivnosti izraene utroenim radnim vremenom potrebnim za proizvodnju jedinice proizvoda ili usluga)

  q

  tr =

  Dinamika produktvnosti Kretanje produktivnosti u razliitim izvjetajnim razdobljima u odnosu prema baznom razdoblju moemo utvrditi p0, q0, t0, r0 (za bazno razdoblje), p1, q1, t1, r1 (za prvo izvjetajno razdoblje), p2, q2, t2, r2 (za drugo izvjetajno razdoblje)...

  Indeks produktivnosti:

  0

  1

  0

  1

  0

  1

  t

  p

  postiproduktivn indeks

  t

  q

  q

  ==

  Indeks produktivnosti na bazi jedinine koliine rada:

  0

  1

  0

  1

  1

  0ostiproduktivn indeks

  q

  q

  t

  t

  r

  r==

  Primjeri mjerenja produktivnostiMjerenje produktivnosti na razini proizvoda i usluga, te organizacijskih jedinica

  Mjerenje produktivnosti na razini proizvoda i usluga te organizacijskih jedinica temelji se na preraunavanju proizvodnje u vrijednost izraenu uvjetnom jedinicom mjere (ponderiranjem proizvodnje)

  Temeljni interval za praenje produktivnosti bazna godina 0

  Izraunati stanje proizvodnosti za svaku fazu proizvodnje za bazno razdoblje 0

 • Za izraunavanje produktivnosti za Fazu 1 raspolaemo sljedeim podacima:

  Proizvod Jedinice mjere

  Proizvedene koliine

  Ostvareni sati

  1 2 3 4

  A

  B

  C

  Komada

  kg

  Komada

  1000

  2000

  5000

  20000

  10000

  50000

  Stanje produktivnosti izraunavamo prema sljedeem postupku:

  Proizvod Jedinica mjere

  Proizvedene koliine

  q0

  Utroak u radnim satima

  t0

  Radni izraz produktivnosti

  Jedinina koliina rada

  r0

  Materijalni izraz

  produktivnosti

  p0

  1 2 3 4 5 6

  A

  B

  C

  Komada

  Kg

  Komada

  1000

  2000

  5000

  20000

  10000

  50000

  20

  5

  10

  0,05

  0,20

  0,10

  80000

  elimo li pratiti produktivnost u godini 1, tada moramo prikupiti podatke o proizvodnji i utroku rada za jedan odabrani interval, primjerice, sijeanj godine 1:

  Proizvod Jedinice mjere Proizvedene koliine

  Ostvareni sati

  1 2 3 4

  A

  B

  C

  Komada

  Kg

  Komada

  100

  200

  400

  1900

  1000

  4200

  Kretanje proizvodnje u slijenju godine 1 u odnosu prema stanju produktivnosti u baznoj godini 0 izraunat emo:

  Proizvod Jedinica mjere

  Proizvedene koliine

  q1

  Utroak u radnim satima

  t1

  Radni izraz produktivnosti

  Jedinina koliina rada

  r1

  Materijalni izraz

  produktivnosti

  p1

  Indeks produktivno

  sti

  Ip1

  Ponderiranaproizvodnja

  q1r0

  1 2 3 4 5 6 7 8

  A

  B

  C

  Komada

  Kg

  Komada

  100

  200

  400

  1900

  1000

  4200

  19,0

  5,0

  10,5

  0,0526

  0,2000

  0,0952

  105,26

  100,00

  95,24

  2000

  1000

  4000

  Faza Ponderiranaproizvodnja

  q1r0

  Ostvareni sati

  1 2 3 4

  Faza 1

  Faza 2

  Faza 3

  Faza 4

  Faza 5

  Faza 6

  Faza 7

  Faza 8

  Faza 9

  7000

  6000

  3000

  2000

  1000

  20000

  10000

  2000

  100

  7100

  5800

  3100

  1980

  950

  19000

  10500

  2000

  1000

  98059

  103,45

  96,77

  101,01

  105,26

  105,26

  95,24

  100,00

  100,00

  Ukupno 52000 51430 101,11

  Produktivnost za sve proizvodne organizacijske jedinice u sijenju kodine 1 raste za 1.1% u odnosu prema stanju produktivnosti u godini 1.

  =

  1

  01

  1t

  rqIp Metode mjerenja produktivnosti

  Tvornica proizvoda genetikog proizvoda A proizvodi 3 njegove vrste, a podaci za izraunavanje produktivnostisusljedei:

  1. Ostvarena proizvodnja u tonamagodina 0 godina 1

  - Proizvod A-1 70000t 60000t- Proizvod A-2 30000t 43000t- Proizvod A-3 20000t 25000t

  ukupno 120000t 119000t2. Broj radnika 300 2903. Efektivno utroeni sati rada

  501500 4905004. Norma sati rada za 1 tonu- Proizvod A-1 3,0- Proizvod A-2 6,2- Proizvod A-3 6,9

 • Rjeenjea) Primjena naturalne metode

  prikladna kod istovrsne proizvodnje

  q ukupna koliina proizvodnje

  t koliina rada u satima rada

  t

  qp =

  q

  tr =

  100

  100

  0

  1

  0

  1

  =

  =

  r

  rIp

  p

  pIp

  r

  p

  radnika broj

  qp =

  p0=0,2395 t / sati radap1=0,2426 t / sati radaIpp=101,4

  Izmjerena produktivnost porasla je u godini 1 u usporedbi s godinom 0 za 1.4%

  r0=4,18h rada za 1 t Ar1=4,12h rada za 1 t AIpr=98,6

  koliina rada po jedinici proizvoda u godini 1smanjena je za 1.4 indeksna poena u odnosu na godinu 0 produktivnost je porasla

  Kretanje produktivnosti moemo izraunati i preko izraza proizvodnje po radniku:

  p0=400 t/radnikp1=410 t/radnikIpp=102.5

  Produktivnost porasla za 2.5%

  Prosjean broj zaposlenika smanjen je vie od smanjenja broja utroenih sati rada

  Kao izraz utroka rada preciznije je koristiti sate rada

  Ova metoda je u ovom sluaju nerealna

  Naturalna metoda je potpuno realna samo onda kad se radi o jednoj vrsti proizvoda

  Rjeenjeb) Primjena reprezentativne metode

  Prikladna kod vezanih ili usporednih proizvoda Koliina najzastupljenijeg (reprezentativnog) proizvoda

  U naem stuaju, to je proizvod A-1:p0=0,196 t/sati radap0=0,1223 t/sati radaIpp=87,6 neprihvatljiva metoda za ovaj sluaj kretanje proizvodnje ostalih proizvoda upravo je suprotno od kretanja proizvodnje reprezentativnog proizvoda

  daje realne pokazatelje samo ako je pravac i intenzitet kretanja proizvodnje reprezentanta ioslatih proizvoda priblino jednak (vezani ili paralelni proizvodi)

  Rjeenjec) Primjena naturalno-uvjetne metode

  prikladna kod srodnih, neistovrsnih proizvoda najprihvatljivija u ovom sluaju

  Uvjetni proizvod se utvruje po slobodnom izboru, a ostali se proizvodi prevode koeficijentom ekvivalencije u uvjetni proizvodprema meusobnom omjeru potrebnog radnog vremena za proizvodnju jedinice uinka

  Proizvod Ostvarena koliina u baznom razdoblju

  oq0

  Ostvarena koliina u izvjetajnom razdoblju

  oq1

  Norma sati po jedinici

  Koeficijent ekvivalencije

  Uvjetna koliina u baznom razdoblju

  uq0

  Uvjetna koliina u izvjetajnom razdoblju

  uq1

  1 2 3 4 5 6 7

  Proizvod A-1

  Proizvod A-2

  Proizvod A-3

  70000

  30000

  20000

  60000

  34000

  25000

  3,0

  6,2

  6,9

  1,0

  2,1

  2,3

  70000

  62000

  46000

  60000

  70267

  57500

  120000 119000 178000 187767

  p0=0,355 t uvjetnog proizvoda po satu

  p1=0,383 t uvjetnog proizvoda po satu

  Ipp=107,8% Produktivnost jeporaslaza 7,8%

  Rjeenjed) Primjena radne metode

  u svim sluajevima Potrebno radno vrijeme (planirano, normirano) u godinama 0 i 1 iznosi:

  Proizvod Ostvarena koliina u baznom razdoblju

  oq0

  Ostvarena koliina u izvjetajnom razdoblju

  oq1

  Norma sati po jedinici

  Potrebno vrijeme rada u baznom

  razdoblju (u norma satima)

  nv0

  Potrebno vijemerada u

  izvjetajnom razdoblju (u norma satima)

  nv1

  1 2 3 4 5 6

  Proizvod A-1

  Proizvod A-2

  Proizvod A-3

  70000

  30000

  20000

  60000

  34000

  25000

  3,0

  6,2

  6,9

  210000

  186000

  138000

  180000

  210800

  172500

  120000 119000 534000 563300

 • 100vijeme radno starno sati, efektivnih

  vrijeme radno potrebno sati, norma=r

  r0=106,48r1=114,84Ipr=107,85

  Produktivnost je porasla za 7.8 % Radna metoda iskazuje izvrenje norme esto se koristi za izraunavanje individualnog i grupnog izvrenja norme radnika

  Tehnika i energetska opremljenost rada

  1. Opremljenost radnika (zaposlenika) osnovnim sredstvima TOR

  - U operativnijem obliku:

  radnika broj

  sredstava osnovnih vrijednost=TOR

  smjeni najjaaj u radnika broj prosjero

  uporabi u sredstava osnovnh vrijednost nabavna=TOR

  Nabavna vrijednost realnija od sadanje Sadanja vrijednost se stalno smanjuje ovisno o primjenjenoj metodi amortizacije

  Za usporedivost podataka meu poduzeima:

  iproizvodnj jneposredno u smjeni jednoj u mjesta radnih mogucih broj

  iproizvodnj jneposredno u koritenih sredstava osnovnih vrijednost nabavnaTOR

  djelatnika i radnika svih smjeni jednoj u mjesta radnih mogucih broj

  uporabi u sredstava osnovnih svih vrijednost nabavnaTOR

  II

  I

  =

  =

  2. Energetska opremljenost rada - EOR

  a) Potencijalna energetska opremljenost rada (PEOR)

  b) Stvarna energetska opremljenost rada (SEOR)

  - Opremljenost radnika pogonskom energijom, te koeficijentima mehaniacije

  godine tijekom smjenama svim u radnika broj stvarni

  godine tijekom kWh u rgijaelektroene utosena stvarno

  smjeni najjaaj u radnika broj moguci

  planu menergetsko prema kW u izrazena snaga ainstaliran

  =

  =

  SEOR

  PEOR

  EkonominostPojam ekonominosti

  moe se motriti kao naelo uspjenosti pokazuje racionalnost poslovnog procesa nastojanjem da se: ostvarenim rashodima/trokovima polue maksimalni prinosi

  ostvareni (planirani) prihodi polue uz minimalne rashode/trokove

  pokazatelj odrava realno stanje odnosa prihoda ostvarenih realizacijom proizvoda i usluga, te njihovih trokova; pokazuje nam: koliko se novanih jedinica ostvaruje na jednu jedinicu rashoda/trokova

  koliko je novanih jedinica rashoda/trokova potrebno da bi se ostvarila jedna jedinica prihoda

  rashodi ukupni

  prihodukupan stEkonomicno

  cijene nabavneeproizvodnj faktori utroseni

  cijene prodajneucinak ostvarenistEkonomicno

  faktori utroseni

  ucinak ostvarenistEkonomicno

  =

  =

  =

 • moe se pratiti kao zbirni i parcijalni pokazatelj

  Faktori proizvodnje se mogu dovesti u odnos s ostvarenim uincima (prihodima)

  (1)

  (2)

  (3)

  cijene nabavnemjere) jedinice (fizicke rada predmeti

  cijene nabavneucinak ukupni

  cijene nabavness) (u rada sredstva

  cijene nabavneucinak ukupni

  cijene nabavners) (u snaga radna

  cijene nabavneucinak ukupni

  Ako se pokazatelj definira kao naturalni (nevrijednosni), tada je rije o pokazatelju izdanosti, praktiki po definiciji, parcijalnom

  (1)

  (2)

  (3)

  mjere) jedinice (fizicke rada predmeti

  mjere) jedinice (fizickeucinak ukupni

  (ss) rada sredstva

  mjere) jedinice (fizickeucinak ukupni

  (rs) snaga radna

  mjere) jedinice (fizickeucinak ukupni

  Ekonominost, odnosno izdanost, moe izraavati ostvarenu ili planiranu poslovnu efikasnost

  podaci ostvarenja ili plana cijene tekue (trine) ili planske (bazne)

  Mjerenje ekonominosti

  Fiziko (koliinsko) mjerenje ekonominosti:

  +

  +

  =

  satastrojnog

  cijena planska

  obrade strojne sati

  broj planirani

  rada sata

  cijena planska

  obrade rucne sati

  broj planirani

  materijala cijena

  planskamaterijala

  kolicina planirana

  cijena prodajna planiranaucinka kolicina planirana stekonomicno kolicinska planirana

  +

  +

  =

  satastrojnog

  cijena planska

  obrade strojne sati

  broj ostvareni

  rada sata

  cijena planska

  obrade ruu sati

  broj ostvareni

  materijala cijena

  planskamaterijala

  kolicina ostvarena

  cijena prodajna planiranaucinaka kolicina ostvarenastekonomicno kolicinska ostvarena

  Vrijednosno mjerenje ekonominosti:

  +

  +

  =

  satastrojnog

  cijena planska

  obrade strojne sati

  broj planirani

  rada sata

  cijena planska

  obrade rucne sati

  broj planirani

  materijala cijena

  planskamaterijala

  kolicina planirana

  cijena prodajna planiranaucinaka kolicina planiranastekonomicno avrijednosn planirana

  +

  +

  =

  satastrojnog

  cijena ostvarena

  obrade strojne sati

  broj planirani

  rada sata

  cijena ostvarena

  obrade rucne sati

  broj planirani

  materijala cijena

  ostvarenamaterijala

  kolicina planirana

  cijena prodajna ostvarenaucinaka kolicina planiranastekonomicno avrijednosn ostvarena

  +

  +

  =

  satastrojnog

  cijena ostvarena

  obrade

  strojne sati

  broj ostvareni

  rada sata

  cijena ostvarena

  obrade

  rucne sati

  broj ostvareni

  materijala

  cijena ostvarena

  materijala

  kolicina ostvarena

  cijena prodajna ostvarenaucinaka kolicina ostvarenast(altern)ekonomicno avrijednosn ostvarena

  Primjer izraunavanja ekonominosti poslovanja

  Podaci se odnose na fiktivno trgovako drutvo X:

  18600,00372,0050,00Prodajna vrijednost

  16000,00

  2600,00

  320,00

  52,00

  50,00

  50,00

  Cijena kotanja

  Razlika realizacije

  6400,00

  6000,00

  10000,00

  20,00

  60,00

  320,00

  100,00

  200,00

  Osnovni materijal A

  Obrada, u rs

  Obrada, u ss

  4321

  TroakCijenaKoliinaPozicija

  PLAN

 • 20879,90348,0060,00Prodajna vrijednost

  18750,50

  2129,40

  312,50

  35,49

  60,00

  60,00

  Cijena kotanja

  Cijena realizacije

  7920,00

  8750,50

  10000,00

  22,00

  55,00

  360,00

  159,00

  222,00

  Materijal A

  Obrada, u rs

  Obrada, u ss

  4321

  TroakCijenaKoliinaPozicija

  OSTVARENJE

  Koliinski i vrijednosni utjecaj na trokove(faktor: predmet rada)

  7920,0022,00360,00

  Ostvarena potronja materijala za ostvareni volumen po ostvarenoj cijeni

  7

  7200,00

  720,00

  20,00

  2,00

  360,00

  360,00

  Ostvarena potronja materijala po planskoj cijeni za ostvareni volumen

  Kretanje porasta trokova zbog promjene nabavnih cijena materijala

  (efekt promjene cijena)

  5

  6

  7680,00

  -480,00

  20,00

  20,00

  384,00

  -24,00

  Planirana potronja materijala po planskoj cijeni za ostvareni volumen

  Koliinska odstupanja potronje materjala u odnosu prema normativima

  (efekt koliinske potronje faktora)

  3

  4

  6400,00

  1280,00

  20,00

  20,00

  320,00

  64,00

  Planirana potronja materijala po planskoj cijeni za planirani volumen

  Usklaivanje potronje materijala sa ostvarenim volumenom proizvodnje

  (efekt volumena)

  1

  2

  54321

  TroakCijenaKoliinaPromjeneRedni broj

  Ostvarena potronja materijala uveana je prema planiranoj:

  7920 6400 = 1520Odstupanje: plan/ostvarenje

  64 kg x 20 kn = 1280

  -24 kg x 20 kn = -480

  60 kg x 2 kn = 720

  Potrebno koliinsko poveanje potronje materijala zbog poveanja koliine proizvoda iznad planske veliine

  (uinak obujma proizvodnje/poslovanja)

  Koliinska uteda prema planom utvrenom normativu potronje

  (uinak koliinske potronje faktora)

  Porast nabavne cijene materijala

  (uinak promjene cijena)

  a)

  b)

  c)

  Koliinski i vrijednosni utjecaj na trokove(faktor: rad)

  8750,5055,00159,10

  Ostvareni utroak radnog vremena za ostvareni volumen po ostvarenoj cijeni

  7

  9546,00

  -795,00

  60,00

  -5,00

  159,10

  159,10

  Ostvareni utroak radnog vremena po planskoj cijeni za ostvareni volumen

  Kretanje trokova zbog promjene cijena sata rada

  (efekt promjene cijena)

  5

  6

  7200,00

  2346,00

  60,00

  60,00

  120,00

  39,10

  Planirani utroak radnog vremena po planskoj cijeni za ostvareni volumen

  Koliinska odstupanja utroka radnog vremena u odnosu prema normativima

  (efekt koliinske potronje faktora)

  3

  4

  6000,00

  1200,00

  60,00

  60,00

  100,00

  20,00

  Planirani utroak radnog vremena po planskoj cijeni za planirani volumen

  Usklaivanje utroka radnog vremena sa ostvarenim volumenom proizvodnje

  (efekt volumena)

  1

  2

  54321

  TroakCijenaKoliinaPromjeneRedni broj

  Trokovi rada uveani su (8750-6000=2750) na to su utjecali sljedei razlozi:

  8750,00 6000,00 = 2750,50Odstupanje: plan/ostvarenje

  20,00 rs x 60,00 kn = 1200,00

  30,10 rs x 60,00 kn = 2346,00

  159,10 rs x -5,00 kn = 795,50

  Poveani obujam proizvodnje

  (uinak obujma proizvodnje/poslovanja)

  Sporija obrada

  (uinak koliinske potronje faktora)

  Poveanje obujma proizvodnje i sniavanje cijene obrade, to je dovelo do utede

  (uinak promjene cijena)

  a)

  b)

  c)

  Koliinski i vrijednosni utjecaji na trokove(faktor: sredstvo rada)

 • Koliinski i vrijednosni utjecaji na prihode

  20879,90348,0060,00

  Ostvareni prihod za ostvareni volumen po ostvarenoj cijeni

  7

  22320,00

  -1440,10

  372,00

  -24,00

  60,00

  60,00

  Planirani prihod po planskoj cijeni za ostvareni volumen

  Promjene prihoda zbog promjene prodajnih cijena

  (efekt promjene prodajne cijene)

  3

  4

  18600,00

  3720,00

  372,00

  372,00

  50,00

  10,00

  Planirani prihod po planskoj cijeni za planirani volumen

  Kretanje prihoda zbog promjene volumena proizvodnje

  (efekt promjene volumena)

  1

  2

  54321

  PrihodCijenaKoliinaPromjeneRedni broj

  Identificirani su uvjeti koji su doveli do poveanja ostvarenog u odnosu na planirani prihod:

  a) Efekt promjene volumena 10,00 372,00 3.720,00b) Efekt promjene prodajne cijene 60,00 -24,00 -1.440,10___________________________________________________________

  odstupanjeplan 20.879,00ostvarenje 18.600,00

  ______________________________________________ostvareni rezultat 2.279,90

  Profitabilnost

  moe se motriti kao naelo uspjenosti pokazuje racionalnost poslovnog procesa nastojanjem da se: uloenom imovinom polui maksimalna poslovna dobit Ostvarena (planirana) poslovna dobit polui uz minimalni ulog imovine

  pokazatelj odrava realno stanje odnosa poslovne dobiti ostvarene poslovanjem te uloenje imovine; pokazuje nam: koliko se novanih jedinica poslovne dobiti ostvaruje na jednu jedinicu uloene imovine

  koliko je novanih jedinica imovine potrebno da bi se ostvarila jedna novana jedinica poslovne dobiti

  razlika ostvarenih prihoda i rashoda (konane i poentne vrijednosti imovine u analiziranom obraunskom razdoblju)

  =

  =

  kapital glavnica, vlasnicka imovina, ulozena

  dobit poslovnaimovine nostProfitabil

  Ii

  =

  =

  troskovi rashodi,

  dobit poslovnaeproizvodnj nostProfitabil

  Tt

  =

  =

  uslugaproizvoda/ erealizacij od prihod prihod, ukupan

  dobit poslovnaprometa nostProfitabil

  Pp

  Profitabilnost imovine jedini pravi pokazatelj profitabilnosti ukazuje na stupanj poveanja bogatstva u poduzeu koliko se novanih jedinica poslovne dobiti ostvaruje na novanu jedinicu uloene imovine

  Profitabilnost proizvodnje predstavlja prijelaz prema ekonominosti koliko se novanih jedinica poslovne dobiti ostvaruje na svaku novanu jedinicu rashoda/trokova

  Profitabilnost prometa pokazuje koliko se u strukturi ostvarenog prihoda izdvaja za poslovnu dobit

  Profitabilnost imovine moe se izdvojiti utjecaj trita:

  I

  P

  P

  P

  P

  I

  i

  i

  =

  =

  (2)

  (1)

  P/I = koeficijen obrtanja u nazivniku visina akumulacije pokazateljakumulativnosti

 • Brzina kruenja vrijednosti obrtnih sredstava koeficijent obrtanja

  elimo utvrditi brzinu kruenja vrijednosti sredstava

  ukupno vijeme trajanja obrtanja vrijednosti uinaka trajanje vrijednosti zaliha materijala trajanje vrijednosti proizvodnje trajanje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda vijeme trajanja i obrtanja novca

  vrijeme dugovanja kupca vrijeme leanja novca na iro-raunu

  Vrijeme obrtanja moemo mjeriti na 2 naina: izravno pojedinano mjerenje, a mjeri se vremenom: rada angairanja sredstava rada angairanja predmeta rada

  neizravno mjerenje pomou koeficijenata obrtaja:

  sredstava ivrijednost stanje prosjecno

  sredstava) promet (izlazni izlaza vrijednostobrtanja tkoeficijen

  razdoblju vremenskom odredenom u sredstava zaliha stanje prosjecno

  razdoblju vremenskom odredenom u ulaganja iznos ukupniobrtaja broj

  razdoblju vremenskom odredenom u ulaganja iznos ukupni

  razdoblju vremenskom odredenom u sredstava zaliha stanje prosjecnosredstava obrtanja trajanje

  =

  =

  =

  Likvidnost poslovanja u uem smislu se odreuje kao sposobnost poduzea da u svako doba moe tono i na vrijeme izvravati svoje obveze

  u irem smislu sposobnost poduzea da u svako doba moe slobodno raspolagati svojim sredstvima i izvorima sredstava

  izraunavamo je temeljem bilance likvidnosti obrtna sredstva su razvrstana u nekoliko skupina po stupnjevima unovivosti

  I stupanj unovivosti: obrtna sredstva unoviva u roku od 30 dana

  II stupanj unovivosti: obrtna sredstva unoviva u roku od 60 dana

  III stupanj unovivosti: obrtna sredstva unoviva u roku od 90 dana

  IV stupanj unovivosti: obrtna sredstva unoviva u roku od 180 dana

  V stupanj unovivosti: obrtna sredstva unoviva u roku od 360 dana

  Minimum za praenje likvidnosti za svako poduzee jest praenje I i II stupnja likvidnosti

  Minimum za praenje likvidnosti je praenje kretanja likvidnosti I i V stupnja V stupanj se vodi kao II stupanj

  Koeficijente likvidnosti od I do V stupnja se raunaju na slijedei nain:

  ( )ilikvidnost bilanci u pasivadana broj odredeni za dospjevaju koji sredstava obrtnih izvori ikratkorocn

  i)likvidnost bilanci u (aktiva

  danaodredenog do unovciva sredstva obrtna

  =L

  K

  Standard optimalne likvidnosti

  Stupnjevi stvarne likvidnosti:1. Pretjerana likvidnost2. Optimalna likvidnost3. Nedostatna likvidnost4. Granina likvidnost5. Povremeni zastoji u likvidnosti6. Tube i ovrhe zbog neplaanja7. Obustave plaanja (insolvencija) Likvidnou nazivamo situacije 1-3, a

  nelikvidnou situacije 5-7

  treba utvrditi onoliko koeficijenata optimalne likvidnosti koliko koeficijenata stvarne likvidnosti pratimo tijekom godine

  minimalno: za sredstva unovivosti do 30 dana, i za sva obrtna sredstva unovivosti do 360 dana

  da bismo utvrdili standard moramo pouzdano utvrditi postotke rizika

 • Primjer:

  % rizika: za sredstva unoviva do 30 dana 16% za sredstva unoviva za 360 dana 8%

  Proraun koeficijenata optimalne likvidnosti I i II stupnja:

  obveza kn / sredstava kn 09,18%-100%

  100%stupnja II ilikvidnost optimalne tkoeficijen

  obveza kn / sredstava kn 19,1%16%100

  %100stupnja I ilikvidnost optimalne tkoeficijen

  ==

  =

  =

  Interpretacija rezultata:

  Podatak o koeficijentu optimalne likvidnosti I stupnja kazuje nam da je potrebno drati na iro-raunu 1,19 kn sredstava unovivih u roku od 30 dana na svaku kunu kratkoronih obveza koje treba podmiriti tijekom 30 dana

  Podatak o koeficijentu optimalne likvidnosti II stupnja kazuje nam da je potrebno na iro raunu drati 1,09 kn sredstava unovivih u roku od 360 dana na svaku kunu kratkoronih obveza koje treba podmiriti tijekom 360 dana

  Koeficijent optimalne likvidnosti se utvruje u rasponu: Koeficijent optimalne likvidnosti I stupnja: 1,15 1,25 Koeficijent optimalne likvidnosti II stupnja: 1,05 1,15