of 85 /85
SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA FBIH U 2016. Maj, 2017. godine

SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI - Istinomjer

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI - Istinomjer

M
KARTA BIH SA KANTONIMA I OPINAMA 6
SPISAK OPINA PO ABECEDNOM REDU 7
TABELARNI PREGLED 8
TABELA 2: Nacionalna struktura stanovništva po popisu 1991. godine 12
TABELA 3: Nacionalna struktura stanovništva po popisu 2013. godine 15
TABELA 4: Stanovništvo u FBiH 18
TABELA 5: Radno aktivno stanovništvo 21
TABELA 6: Prirodni priraštaj 24
TABELA 7: Stepen zaposlenosti 27
TABELA 8: Stepen nezaposlenosti 30
TABELA 9: Nezaposlenost prema stepenu strunog obrazovanja 33
TABELA 10: Nezaposlene ene prema stepenu strunog obrazovanja 36
TABELA 11: Plae 39
TABELA 14: Prosjene penzije 45
TABELA 15: Vanjskotrgovinska razmjena FBiH po opinama u 2016. godini 48
TABELA 16: Vanjskotrgovinska razmjena FBiH po opinama u 2016. godini 51
TABELA 17: Prihodi 54
TABELA 19: Oranice i bašte 59
TABELA 20: Šumsko zemljište 62
TABELA 21: Saobraajna infrastruktura 65
TABELA 22: Osnovno obrazovanje 68
TABELA 23: Srednje obrazovanje 71
TABELA 24: Zdravstvo 74
TABELA 26: Nivo razvijenosti FBiH po opinama 78
TABELA 27: Nivo razvijenosti FBiH po kantonima 81
TABELA 28: Rang razvijenosti po opinama 82
TABELA 29: Rang razvijenosti po kantonima 85
3
UVOD
Clj dokumenta “Socioekonomski pokazatelji po opinama u Federaciji Bosne i
Hercegovine 2016.” je da se sagledaju osnovni društveno-ekonomski pokazatelji
razvoja FBiH po opinama, te da se rangiraju lokalne zajednice prema nivou
razvijenosti.
popisu 1991. godine, stanovništvo u FBiH, radno aktivno stanovništvo, prirodni
priraštaj, stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, nezaposlenost prema stepenu
strunog obrazovanja, nezaposlene ene prema stepenu strunog obrazovanja, plae,
broj penzionera i iznos penzija, prosjene penzije, vanjskotrgovinska razmjena FBiH
po opinama u 2015. godini, prihodi, poljoprivredna površina, oranice i bašte, šumsko
zemljište, saobraajna infrastruktura, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje,
zdravstvo i struktura poslovnih subjekata.
Na kraju dokumenta, u tabelama 26., 27., 28. i 29. dati su nivo i rang razvijenosti
opština i kantona u FBiH.
METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI
Prilikom utvrivanja zbirnog indeksa razvijenosti svake opine u Federaciji BiH,
korišteni su sljedei pokazatelji:
- odsutno stanovništvo u odnosu na popis iz 1991. godine i
- poreski prihodi po opinama po glavi stanovnika.
Stepen zaposlenosti utvren je na osnovu podataka o broju zaposlenih po opinama
u odnosu na radno spososbno stanovništvo.
Stepen nezaposlenosti utvren je na osnovu podataka o broju nezaposlenih po
opinama u odnosu na radno aktivno stanovništvo.
Odsutno stanovništvo utvreno je na osnovu prisutnog broja stanovnika po opinama
u odnosu na popis iz 1991. godine u opinama koje su pripale Federaciji BiH po
Daytonskom sporazumu.
Broj uenika na hiljadu stanovnika utvren je na osnovu procjene prisutnog broja
stanovnika.
stanovništvo) uraeni su na osnovu zvaninih statistikih podataka, a indikator
poreskih prihoda po opštinama je uraen na bazi podataka Poreske uprave FBiH.
Poreski prihodi po opštinama obuhvataju:
4
714 121 porezi graana
714 191 porezi graana
(ostali porezi na imovinu)
(prihodi od poreza na dohodak fizikih lica od nesamostalne djelatnosti)
716 112 porez na dohodak
(prihodi od poreza na dohodak fizikih lica od samostalne djelatnosti)
716 113 porez na dohodak
(prihodi od poreza na dohodak fizikih lica od imovine i imovinskih prava)
716 114 porez na dohodak
(prihodi od poreza na dohodak fizikih lica od ulaganja kapitala)
716 115 porez na dohodak
(prihodi od poreza na dohodak fizikih lica na dobitke od nagradnih igara
i igara na sreu).
Pokazatelji razvijenosti dati su u kolonama 2, 3, 4, 5 i 6 tabela 26. i 28. na kraju
dokumenta.
Za svaku opinu dobijeno je pet indeksa u odnosu na prosjek Federacije i isti su
navedeni u kolonama 7, 8, 9, 10 i 11 tabela 26. i 28. Aritmetikom sredinom
pojedinanih indeksa dobijen je zbirni indeks razvijenosti svake opine naveden u
koloni 12. tabela 26. i 28.
Na osnovu indeksa razvijenosti, izvršeno je rangiranje razvijenosti lokalnih zajednica
pri emu su korištene dvije granine vrijednosti.
- Izrazito su nerazvijene opine koje imaju indekse razvijenosti ispod 50%
prosjeka Federacije BiH.
- Nedovoljno su razvijene opine koje imaju indeks razvijenosti izmeu 50% i
75% prosjeka Federacije BiH.
5
Uvidom u kolonu 12. tabele 28. dokumenta, moe se zakljuiti da su izrazito
nerazvijene opine u FBiH:
Nedovoljno razvijene opine u FBiH su:
1. Kladanj (73,1) 2. Olovo (71,2) 3. Trnovo (68,2) 4. Velika Kladuša (68,2) 5. Odak (66,7) 6. Bugojno (65,2) 7. eli (64,5) 8. Maglaj (63,9) 9. Bosanska Krupa (61,3) 10. Kupres (60,9) 11. Sanski Most (59,9) 12. Prozor (58,1) 13. Zavidovii (55,8) 14. Jajce (55,5) 15. Bosanski Petrovac (53,2) 16. Teoak 51,2)
6
SRBAC
DERVENTA
FOJNICA
JAJCE
STARI GRAD (RS)
BERK OVI I
5-STARI GRAD

K A N T O NI U F E D E RA CI JI BI H
1 . UN SKO-S ANSKI
4 . Z ENI K O-D OB OJSKI
5 . B OSAN SKO- PODR INJSKI
6 . SR ED NJEB OSAN SKI
7 . HE R CE GOVA KO-N ER ET VANSK I
8 . Z APAD NO-H ER C EGO VA KI 9 . KA NTON SA RA JE VO
1 0. HER C EG B OSANSKI7
Rb Opina 1 Broj
naseljenih mjesta
1 Banovii 20 41 Livno 59 2 Biha 59 42 Lukavac* 44 3 Bosanska Krupa* 37 43 Ljubuški 35 4 Bosanski Petrovac* 35 44 Maglaj* 40 5 Bosansko Grahovo 35 45 Mostar* 60 6 Breza 28 46 Neum 27 7 Bugojno 78 47 Novi Travnik 52 8 Busovaa 47 48 Odak* 13 9 Buim 13 49 Olovo* 46 10 Cazin 54 50 Orašje* 14 11 apljina 32 51 Pale* 15 12 eli* 16 52 Posušje 19 13 itluk 21 53 Prozor 56 14 Doboj – Istok* 5 54 Ravno* 54 15 Doboj – Jug 2 55 Sanski Most* 67 16 Dobretii 18 56 Sapna* 12 17 Domaljevac – Šamac* 6 57 Sarajevo – Centar 6 18 Donji Vakuf* 68 58 Sarajevo – Novi Grad* 3 19 Drvar* 24 59 Sarajevo – Novo
Sarajevo* 3
20 Foa* 26 60 Sarajevo – Stari Grad* 8 21 Fojnica 55 61 Srebrenik 49 22 Glamo* 55 62 Stolac* 27 23 Gorade* 145 63 Široki Brijeg 34 24 Gornji Vakuf – Uskoplje 51 64 Teoak* 10 25 Graanica* 22 65 Tešanj* 42 26 Gradaac* 33 66 Tomislavgrad 59 27 Grude 13 67 Travnik* 89 28 Hadii 62 68 Trnovo 56 29 Ilida* 12 69 Tuzla* 66 30 Ilijaš* 76 70 Usora* 11 31 Jablanica 33 71 Vareš 85 32 Jajce* 58 72 Velika Kladuša 49 33 Kakanj 106 73 Visoko 88 34 Kalesija* 28 74 Vitez 34 35 Kiseljak 82 75 Vogoša 21 36 Kladanj* 48 76 Zavidovii 47 37 Klju* 41 77 Zenica* 83 38 Konjic* 168 78 epe* 41 39 Kreševo 29 79 ivinice 29 40 Kupres* 36 UKUPNO: 3.330
1 U odnosu na 1991. godinu formirane su opine: Buim (od dijela opine Bosanska Krupa), Domaljevac- Šamac (od dijela opine Bosanski Šamac), eli (od dijela opine Lopare), Doboj-Istok (od dijela opine Doboj), Sapna (od dijela opine Zvornik), Teoak (od dijela opine Ugljevik i Lopare), Doboj – Jug (od dijela opine Doboj), Usora (od dijela opine Tešanj i Doboj), Dobretii (od dijela opine Skender Vakuf), Ravno (od dijela opine Trebinje). * Opine koje su podijeljene entitetskom linijom.
8
Tabela 1.
Opina Broj
naseljenih mjesta
Bosanska Krupa 37 561,0 25.280 45,1
Bosanski Petrovac 35 709,0 6.924 9,8
Buim 7 129,0 19.287 149,5
Cazin 54 356,0 66.069 185,6
Klju 41 358,0 16.325 45,6
Sanski Most 67 781,0 40.641 52,0
Velika Kladuša 49 331,0 40.414 122,1
U S K 349 4125,0 271.209 65,7
Domaljevac Šamac 6 44,4 4.657 104,9
Odak 14 158,4 18.397 116,1
Orašje 14 121,8 19.398 159,3
P O K 34 324,6 42.452 130,8
Banovii 20 185,0 22.827 123,4
eli 20 140,0 10.276 73,4
Doboj - Istok 6 41,0 10.105 246,5
Graanica 23 216,0 45.229 209,4
Gradaac 34 218,0 39.148 179,6
Kalesija 28 201,0 32.961 164,0
Kladanj 48 331,0 12.070 36,5
Lukavac 44 337,0 43.952 130,4
Sapna 13 118,0 10.938 92,7
Srebrenik 49 248,0 39.644 159,9
Teoak 10 29,0 7.345 253,3
Tuzla 66 294,0 110.642 376,3
ivinice 29 291,0 57.916 199,0
T K 390 2649,0 443.053 167,3
Breza 28 72,9 13.829 189,7
Doboj - Jug 2 10,2 4.057 397,7
Kakanj 106 377,0 37.225 98,7
Maglaj 40 252,0 22.932 91,0
Olovo 45 407,8 9.707 23,8
Tešanj 41 155,9 43.333 278,0
Usora 13 49,8 6.520 130,9
Vareš 85 390,1 8.345 21,4
Visoko 88 230,8 39.549 171,4
Zavidovii 47 556,0 35.557 64,0
Zenica 83 558,5 109.950 196,9
epe 41 282,3 30.027 106,4
10
Z D K 619 3343,3 361.031 108,0
Foa 32 169,4 1.902 11,2
Gorae 144 248,8 20.742 83,4
Pale 15 86,4 874 10,1
B P K 191 504,6 23.518 46,6
Bugojno 78 361,0 31.220 86,5
Busovaa 47 158,0 17.773 112,5
Dobretii 18 59,0 1.600 27,1
Donji Vakuf 68 320,0 13.828 43,2
Fojnica 55 306,0 11.979 39,1
Gornji Vakuf - Uskoplje 52 402,0 20.519 51,0
Jajce 58 339,0 26.867 79,3
Kiseljak 82 165,0 20.454 124,0
Kreševo 27 149,0 5.149 34,6
Novi Travnik 52 242,0 23.767 98,2
Travnik 90 529,0 53.054 100,3
Vitez 34 159,0 25.763 162,0
S B K 661 3189,0 251.973 79,0
apljina 32 256,0 25.410 99,3
itluk 21 181,0 18.043 99,7
Jablanica 33 301,0 9.889 32,9
Konjic 168 1169,0 24.501 21,0
Grad Mostar 60 1175,0 105.661 89,9
Neum 27 225,0 4.507 20,0
Prozor 56 477,0 13.896 29,1
Ravno 54 331,0 3.191 9,6
Stolac 26 286,0 14.297 50,0
H N K 477 4401,0 219.395 49,9
Grude 13 220,8 17.036 77,2
Ljubuški 35 292,7 27.631 94,4
Posušje 20 461,1 20.373 44,2
Široki Brijeg 34 387,6 28.949 74,7
Z H K 101 1362,2 93.989 69,0
Centar 6 33,0 54.369 1647,5
Hadii 62 273,3 24.264 88,8
Ilida 12 143,4 69.164 482,3
Ilijaš 74 308,6 20.283 65,7
Novi Grad 3 47,2 119.694 2535,9
Novo Sarajevo 3 9,9 64.639 6529,2
Stari Grad 8 51,4 36.395 708,1
Trnovo 55 338,4 1.238 3,7
Vogoša 21 71,7 27.452 382,9
11
S A K 244 1276,9 417.498 327,0
Bosansko Grahovo 35 780,0 2.311 3,0
Drvar 25 589,3 6.511 11,0
Glamo 55 1033,6 3.658 3,5
Kupres 36 569,8 4.945 8,7
Livno 59 994,0 33.609 33,8
Tomislavgrad 60 967,4 31.079 32,1
K - 10 270 4934,1 82.113 16,6
Federacija BiH 3.336 26.109,7 2.206.231 84,5
12
PREMA POPISU STANOVNIŠTVA 1991. GODINE
Tabela 2.
Bosanska Krupa 39.177 26.424 129 11.562 683 379
Bosanski Petrovac 15.258 3.288 48 11.332 366 224
Buim 16.940 16.680 5 91 23 141
Cazin 63.409 61.693 139 778 430 369
Drvar - dio 1.359 3 2 1.341 12 1
Klju 28.622 16.853 324 10.668 539 238
Sanski Most 56.122 27.873 3.919 21.917 1.196 1.217
Velika Kladuša 52.908 48.305 740 2.266 993 604
U S K 344.527 247.856 10.886 72.644 8.598 4.543
Domaljevac Šamac 8.803 12 7.697 847 96 151
Bosanski Brod 449 1 50 302 20 76
Odak - 28.006 6.213 15.610 4.534 1.080 569
Orašje - 25.667 1.880 21.300 1.599 594 294
Brko - dio 700 1 - 673 11 15
P O K 63.625 8.107 44.657 7.955 1.801 1.105
Banovii 26.590 19.162 550 4.514 1.928 436
Brko - dio 30.139 12.709 13.325 3.320 250 535
eli - dio 11.159 9.451 1.201 281 101 125
Lopare 1.382 - 6 1.315 29 32
Doboj - Istok 10.096 9.725 13 185 82 91
Graanica 47.398 42.518 77 2.508 1.323 972
Gradaac 41.776 33.838 2.369 3.544 1.297 728
Kalesija 35.089 29.594 32 4.521 266 676
Kladanj 15.665 11.621 35 3.552 277 180
Lukavac 56.408 38.076 2.157 11.535 3.405 1.235
Zvornik 13.609 10.214 13 3.246 42 94
Šekovii 10 - - 10 - -
T K 524.401 361.566 46.908 67.559 34.349 14.019
Breza 17.317 13.079 851 2.122 1.001 264
Doboj - Jug 8.010 4.316 3.201 128 226 139
Han Pijesak 311 70 - 239 - 2
Kakanj 55.950 30.528 16.556 4.929 2.554 1.383
Maglaj - dio 39.553 19.269 8.347 9.872 1.454 611
13
Tesli 1.069 - 1 1.063 - 5
Tešanj 46.715 34.940 8.601 1.664 1.037 473
Vareš 22.203 6.714 9.016 3.644 2.071 758
Visoko 46.160 34.373 1.872 7.471 1.464 980
Zavidovii 57.164 34.198 7.576 11.640 2.726 1.024
Zenica 145.517 80.359 22.510 22.433 15.654 4.561
epe 22.966 10.820 9.100 2.278 546 222
Z D K 479.404 280.944 88.273 70.610 29.018 10.559
Foa 5.591 4.231 1 1.286 16 57
Gorae 33.474 22.945 76 9.172 758 523
Kalinovik 34 25 - 9 - -
Rogatica 75 22 - 53 - -
Bugojno 46.889 19.697 16.031 8.673 1.561 927
Busovaa 18.879 8.451 9.093 623 510 202
Donji Vakuf - dio 24.372 13.509 682 9.364 590 227
Fojnica 16.296 8.024 6.623 157 407 1.085
Gornji V. - Uskoplje 25.181 14.063 10.706 110 158 144
Jajce - dio 41.878 16.624 14.613 7.552 2.457 632
Kiseljak 24.164 9.778 12.550 740 600 496
Kreševo 6.731 1.531 4.714 34 251 201
Mrkonji Grad - dio 1.133 975 149 1 2 6
Novi Travnik 30.713 11.625 12.162 4.097 2.132 697
Skender Vakuf - dio 4.790 3 4.720 6 19 42
Travnik - dio 70.090 31.813 25.945 7.300 3.736 1.296
Vitez 27.859 11.514 12.675 1.501 1.377 792
S B K 338.975 147.607 130.663 40.158 13.800 6.747
apljina 27.882 7.672 14.969 3.753 1.047 441
itluk 15.083 111 14.823 19 17 113
Jablanica 12.691 9.099 2.291 504 581 216
Kalinovik - dio 356 349 - 3 3 1
Konjic - dio 43.878 23.815 11.513 6.620 1.358 572
Grad Mostar 126.076 43.557 42.882 23.751 12.767 3.119
Neum 4.325 190 3.792 207 90 46
Nevesinje 669 629 - 36 - 4
Prozor 19.760 7.225 12.259 45 100 131
Trebinje - dio 1.791 21 797 940 20 13
Stolac - dio 15.122 7.372 5.541 1.773 279 157
H N K 267.633 100.040 108.867 37.651 16.262 4.813
Grude 16.358 4 16.210 9 5 130
Ljubuški 28.340 1.592 26.127 65 227 329
Posušje 17.134 6 16.963 9 26 130
14
Široki Brijeg 27.160 9 26.864 148 20 119
Z H K 88.992 1.611 86.164 231 278 708
Centar 79.286 39.761 5.428 16.631 13.030 4.436
Hadii 24.200 15.392 746 6.362 841 859
Ilida 60.963 28.234 6.840 19.551 4.882 1.456
Ilijaš 25.016 10.440 1.736 11.303 1.167 370
Novi Grad 135.733 69.080 8.871 37.230 15.426 5.126
Novo Sarajevo 90.892 33.489 8.764 29.295 15.026 4.318
Stari Grad 49.517 39.390 1.121 3.960 3.368 1.678
Trnovo 3.188 2.643 0 501 20 24
Vogoša 24.647 12.499 1.071 8.813 1.730 534
S A K 493.442 250.928 34.577 133.646 55.490 18.801
Bosansko Grahovo 8.311 12 226 7.888 135 50
Drvar - dio 15.706 29 31 15.207 372 67
Glamo 12.593 2.257 184 9.951 118 83
Kupres - dio 8.770 802 3.812 4.026 67 63
Livno 40.600 5.793 29.324 3.913 1.125 445
Tomislavgrad 30.009 3.148 25.976 576 107 202
K - 10 115.989 12.041 59.553 41.561 1.924 910
Federacija BiH 2.758.416 1.439.494 610.629 483.198 162.299 62.796
Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
15
PREMA POPISU STANOVNIŠTVA 2013. GODINE
Tabela 3.
se Ostali Nepoznato
Biha 56.261 49.550 3.265 910 619 1.879 38
Bosanska Krupa 25.545 23.578 66 1.260 106 494 41
Bosanski Petrovac 7.328 3.179 26 3.996 30 85 12
Buim 19.340 19.207 8 1 6 96 22
Cazin 66.149 63.463 320 29 331 1945 61
Klju 16.744 16.130 30 273 30 258 23
Sanski Most 41.475 38.344 722 1.837 127 375 70
Velika Kladuša 40.419 32.561 636 146 598 6407 71
U S K 273.261 246.012 5.073 8.452 1.847 11.539 338
Domaljevac Šamac 4.771 17 4.634 92 12 13 3
Odak 18.821 6.220 11.621 582 102 228 68
Orašje 19.861 2.015 17.345 157 100 218 26
P O K 43.453 8.252 33.600 831 214 459 97
Banovii 22.773 21.374 284 237 97 778 3
eli 10.502 9.341 843 192 36 80 10
Doboj - Istok 10.248 9.830 18 12 18 96 274
Graanica 45.220 43.857 72 157 137 924 73
Gradaac 39.340 37.130 918 345 167 727 53
Kalesija 33.053 32.227 20 254 54 459 39
Kladanj 12.348 11.997 33 107 40 162 9
Lukavac 44.520 38.561 1.524 1.499 378 2.478 80
Sapna 11.178 10.827 3 234 10 93 11
Srebrenik 39.678 35.951 1968 394 184 1.147 34
Teoak 7.424 7.398 5 7 0 12 2
Tuzla 110.979 80.774 15.396 3.378 2.151 9.143 137
ivinice 57.765 53.089 2.508 242 172 1.716 38
T K 445.028 392.356 23.592 7.058 3.444 17.815 763
Breza 14.168 13.154 314 121 118 447 14
Doboj - Jug 4.137 4.017 24 9 14 67 6
Kakanj 37.441 32.341 2.973 281 172 1.646 28
Maglaj 23.146 19.810 2.041 810 96 378 11
Olovo 10.175 9.701 230 77 20 139 8
Tešanj 43.063 40461 1.462 226 128 750 36
Usora 6.603 374 6095 61 26 42 5
Vareš 8.892 5.447 2.820 189 91 343 2
Visoko 39.938 36.697 576 286 266 2.062 51
Zavidovii 35.988 32.735 1.204 573 162 1.278 36
16
se Ostali Nepoznato
Zenica 110.663 92.988 8.279 2.409 1.305 5.545 137
epe 30.219 11.727 17.801 501 55 111 24
Z D K 364.433 299.452 43.819 5.543 2.453 12.808 358
Foa 1.933 1.762 0 145 3 23 0
Gorae 20.897 19.692 23 707 73 393 9
Pale 904 859 1 33 1 10 0
B P K 23.734 22.313 24 885 77 426 9
Bugojno 31.470 24.650 5.767 376 153 493 31
Busovaa 17.910 8.681 8.873 205 27 111 13
Dobretii 1.629 0 1.626 1 1 0 1
Donji Vakuf 13.985 13.376 58 107 46 386 12
Fojnica 12.356 7.592 3.664 48 46 236 770
Gornji V. - Uskoplje 20.933 12.004 8.660 30 28 170 41
Jajce 27.258 13.269 12.555 501 95 800 38
Kiseljak 20.722 7.838 11.823 409 85 548 19
Kreševo 5.273 1.014 4.149 26 28 53 3
Novi Travnik 23.832 12.067 11.002 367 104 270 22
Travnik 53.482 35.648 15.102 640 327 1.628 137
Vitez 25.836 10.513 14.350 333 74 545 21
S B K 254.686 146.652 97.629 3.043 1.014 5.240 1.108
apljina 26.157 4.541 20.538 714 124 222 18
itluk 18.140 29 17.900 18 21 86 86
Grad Mostar 105.797 46.752 51.216 4421 1312 1910 186
Jablanica 10.111 9.045 726 63 104 170 3
Konjic 25.148 22.486 1.553 355 168 562 24
Neum 4.653 63 4.543 21 7 12 7
Prozor 14.280 3.525 10.702 3 7 20 23
Ravno 3.219 20 2633 558 3 0 5
Stolac 14.502 5.544 8.486 279 18 72 103
H N K 222.007 92.005 118.297 6.432 1.764 3.054 455
Grude 17.308 3 17.216 10 3 11 65
Ljubuški 28.184 707 27.271 41 51 78 36
Posušje 20.477 2 20.424 5 4 12 30
Široki Brijeg 28.929 6 28.814 45 8 23 33
Z H K 94.898 718 93.725 101 66 124 164
Centar 55.181 41.702 3.333 2.186 1.617 6.203 140
Hadii 23.891 22.120 179 218 117 900 357
Ilida 66.730 58.120 3.030 1.600 657 3.259 64
Ilijaš 19.603 18.151 382 421 101 528 20
Novi Grad 118.553 99.773 4.947 4.367 2.103 7.174 189
17
se Ostali Nepoznato
Novo Sarajevo 64.814 48.188 4.639 3.402 1.893 6.655 37
Stari Grad 36.976 32.794 685 467 547 2.434 49
Trnovo 1.502 1.376 4 97 3 21 1
Vogoša 26.343 24.351 321 542 212 901 16
S A K 413.593 346.575 17.520 13.300 7.250 28.075 873
Bosansko Grahovo 2.449 6 393 2.028 10 10 2
Drvar 7.036 11 552 6.420 26 24 3
Glamo 3.860 1.251 906 1.679 11 13 0
Kupres 5.057 255 4.474 318 4 5 1
Livno 34.133 4.047 29.273 438 137 216 22
Tomislavgrad 31.592 2.467 29.006 22 27 30 40
K - 10 84.127 8.037 64.604 10.905 215 298 68
Federacija BiH 2.219.220 1.562.372 497.883 56.550 18.344 79.838 4.233
Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
18
Bos. Krupa 39.177 25.280 -13.897 -35,5 177,2 22,8
Bos. Petrovac 15.258 6.924 -8.334 -54,6 272,9 -72,9
Buim 16.940 19.287 2.347 13,9 -69,2 269,2
Cazin 63.409 66.069 2.660 4,2 -21,0 221,0
Klju 29.981 16.325 -13.656 -45,5 227,5 -27,5
Sanski Most 56.122 40.641 -15.481 -27,6 137,8 62,2
Velika Kladuša 52.908 40.414 -12.494 -23,6 118,0 82,0
U S K 344.527 271.209 -73.318 -21,3 106,3 93,7
Domalj. Šamac 9.252 4.657 -4.595 -49,7 248,1 -48,1
Odak 28.006 18.397 -9.609 -34,3 171,4 28,6
Orašje 25.667 19.398 -6.269 -24,4 122,0 78,0
P O K 2 63.625 42.452 -21.173 -33,3 166,2 33,8
Banovii 26.590 22.827 -3.763 -14,2 70,7 129,3
eli 12.541 10.276 -2.265 -18,1 90,2 109,8
Doboj - Istok 10.096 10.105 9 0,1 -0,4 200,4
Graanica 47.398 45.229 -2.169 -4,6 22,9 177,1
Gradaac 41.776 39.148 -2.628 -6,3 31,4 168,6
Kalesija 35.089 32.961 -2.128 -6,1 30,3 169,7
Kladanj 15.665 12.070 -3.595 -22,9 114,6 85,4
Lukavac 56.408 43.952 -12.456 -22,1 110,3 89,7
Sapna 13.609 10.938 -2.671 -19,6 98,0 102,0
Srebrenik 40.896 39.644 -1.252 -3,1 15,3 184,7
Teoak 9.270 7.345 -1.925 -20,8 103,7 96,3
Tuzla 131.513 110.642 -20.871 -15,9 79,3 120,7
ivinice 54.783 57.916 3.133 5,7 -28,6 228,6
T K 2 524.401 443.053 -81.348 -15,5 77,5 122,5
Breza 17.317 13.829 -3.488 -20,1 100,6 99,4
Doboj - Jug 4.809 4.057 -752 -15,6 78,1 121,9
Kakanj 55.950 37.225 -18.725 -33,5 167,2 32,8
Maglaj 39.553 22.932 -16.621 -42,0 209,9 -9,9
Olovo 16.780 9.707 -7.073 -42,2 210,6 -10,6
Tešanj 43.715 43.333 -382 -0,9 4,4 195,6
Usora 7.270 6.520 -750 -10,3 51,5 148,5
Vareš 22.203 8.345 -13.858 -62,4 311,8 -111,8
Visoko 46.160 39.549 -6.611 -14,3 71,5 128,5
Zavidovii 57.164 35.557 -21.607 -37,8 188,8 11,2
Zenica 145.517 109.950 -35.567 -24,4 122,1 77,9
epe 22.966 30.027 7.061 30,7 -153,6 353,6
Z D K 479.404 361.031 -118.373 -24,7 123,3 76,7
Foa 5.591 1.902 -3.689 -66,0 329,6 -129,6
19
B P K 41.428 23.518 -17.910 -43,2 216,0 -16,0
Bugojno 46.889 31.220 -15.669 -33,4 166,9 33,1
Busovaa 18.879 17.773 -1.106 -5,9 29,3 170,7
Dobretii 4.790 1.600 -3.190 -66,6 332,7 -132,7
Donji Vakuf 24.372 13.828 -10.544 -43,3 216,1 -16,1
Fojnica 16.296 11.979 -4.317 -26,5 132,3 67,7
Gornji V. - Uskoplje
Jajce 43.011 26.867 -16.144 -37,5 187,5 12,5
Kiseljak 24.164 20.454 -3.710 -15,4 76,7 123,3
Kreševo 6.731 5.149 -1.582 -23,5 117,4 82,6
Novi Travnik 30.713 23.767 -6.946 -22,6 113,0 87,0
Travnik 70.090 53.054 -17.036 -24,3 121,4 78,6
Vitez 27.859 25.763 -2.096 -7,5 37,6 162,4
S B K 338.975 251.973 -87.002 -25,7 128,2 71,8
apljina 27.882 25.410 -2.472 -8,9 44,3 155,7
itluk 15.083 18.043 2.960 19,6 -98,0 298,0
Jablanica 12.691 9.889 -2.802 -22,1 110,3 89,7
Konjic 44.903 24.501 -20.402 -45,4 227,0 -27,0
Grad Mostar 126.076 105.661 -20.415 -16,2 80,9 119,1
Neum 4.325 4.507 182 4,2 -21,0 221,0
Prozor 19.760 13.896 -5.864 -29,7 148,2 51,8
Ravno 1.791 3.191 1.400 78,2 -390,5 590,5
Stolac 15.122 14.297 -825 -5,5 27,3 172,7
H N K 267.633 219.395 -48.238 -18,0 90,0 110,0
Grude 16.358 17.036 678 4,1 -20,7 220,7
Ljubuški 28.340 27.631 -709 -2,5 12,5 187,5
Posušje 17.134 20.373 3.239 18,9 -94,4 294,4
Široki Brijeg 27.160 28.949 1.789 6,6 -32,9 232,9
Z H K 88.992 93.989 4.997 5,6 -28,1 228,1
Centar 79.286 54.369 -24.917 -31,4 157,0 43,0
Hadii 24.200 24.264 64 0,3 -1,3 201,3
Ilida 60.963 69.164 8.201 13,5 -67,2 267,2
Ilijaš 25.016 20.283 -4.733 -18,9 94,5 105,5
Novi Grad 135.733 119.694 -16.039 -11,8 59,0 141,0
Novo Sarajevo 90.892 64.639 -26.253 -28,9 144,3 55,7
Stari Grad 49.517 36.395 -13.122 -26,5 132,4 67,6
Trnovo 3.188 1.238 -1.950 -61,2 305,6 -105,6
Vogoša 24.647 27.452 2.805 11,4 -56,9 256,9
S A K 493.442 417.498 -75.944 -15,4 76,9 123,1
Bos.Grahovo 8.311 2.311 -6.000 -72,2 360,6 -160,6
Drvar 15.706 6.511 -9.195 -58,5 292,5 -92,5
20
K - 10 115.989 82.113 -33.876 -29,2 145,9 54,1
Federacija BiH 2.758.416 2.206.231 -552.185 -20,0 100,0 100,0
Kolona 4/2 predstavlja odnos odsutnog stanovništva i stanovništva prema popisu iz 1991. godine
Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku, Saopenje broj 14.2.1. od 31.08.2016. godoine
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
21
RADNO AKTIVNO STANOVNIŠTVO (15-64 godine) U FBIH U 2016. GODINI
Tabela 5.
Buim 19.287 13.427 69,6
Cazin 66.069 47.554 72,0
Klju 16.325 12.039 73,7
U S K 271.209 193.133 71,2
Domaljevac Šamac 4.657 3.341 71,7
Odak 18.397 13.086 71,1
Orašje 19.398 14.040 72,4
Banovii 22.827 16.906 74,1
eli 10.276 7.093 69,0
Graanica 45.229 31.705 70,1
Gradaac 39.148 27.192 69,5
Kalesija 32.961 24.103 73,1
Kladanj 12.070 8.894 73,7
Lukavac 43.952 31.923 72,6
Sapna 10.938 7.866 71,9
Srebrenik 39.644 28.030 70,7
Teoak 7.345 5.374 73,2
Tuzla 110.642 78.795 71,2
ivinice 57.916 42.007 72,5
Breza 13.829 9.995 72,3
Kakanj 37.225 26.336 70,7
Maglaj 22.932 16.494 71,9
Olovo 9.707 7.190 74,1
Tešanj 43.333 30.775 71,0
Usora 6.520 4.752 72,9
Vareš 8.345 5.808 69,6
Visoko 39.549 27.804 70,3
Zavidovii 35.557 25.550 71,9
Zenica 109.950 77.938 70,9
epe 30.027 21.415 71,3
Foa 1.902 1.257 66,1
Gorae 20.742 14.608 70,4
Pale 874 578 66,1
Bugojno 31.220 22.328 71,5
Busovaa 17.773 12.699 71,5
Dobretii 1.600 1.263 78,9
Fojnica 11.979 8.514 71,1
Jajce 26.867 19.075 71,0
Kiseljak 20.454 14.340 70,1
Kreševo 5.149 3.562 69,2
Travnik 53.054 37.538 70,8
Vitez 25.763 18.176 70,6
apljina 25.410 17.090 67,3
itluk 18.043 11.790 65,3
Jablanica 9.889 7.271 73,5
Konjic 24.501 17.051 69,6
Neum 4.507 3.077 68,3
Prozor 13.896 9.677 69,6
Ravno 3.191 2.162 67,8
Stolac 14.297 9.871 69,0
Grude 17.036 11.275 66,2
Ljubuški 27.631 18.430 66,7
Posušje 20.373 13.765 67,6
Z H K 93.989 62.662 66,7
Centar 54.369 37.266 68,5
Hadii 24.264 17.267 71,2
Ilida 69.164 49.065 70,9
Ilijaš 20.283 14.393 71,0
Trnovo 1.238 773 62,4
Vogoša 27.452 19.891 72,5
Bosansko Grahovo 2.311 1.431 61,9
Drvar 6.511 4.040 62,0
Glamo 3.658 2.269 62,0
Kupres 4.945 3.534 71,5
Livno 33.609 23.578 70,2
Tomislavgrad 31.079 21.575 69,4
Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku, Saopenje broj 14.2.1. od 31.08.2016. godoine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
24
Tabela 6.
Prirodni priraštaj na
Bosanska Krupa 25.280 232 213 19 0,75
Bosanski Petrovac 6.924 30 124 -94 -13,58
Buim 19.287 209 118 91 4,72
Cazin 66.069 398 379 19 0,29
Klju 16.325 57 111 -54 -3,31
Sanski Most 40.641 162 291 -129 -3,17
Velika Kladuša 40.414 435 305 130 3,22
U S K 271.209 1.968 2.054 -86 -0,32
Domaljevac Šamac 4.657 10 56 -46 -9,88
Odak 18.397 47 196 -149 -8,10
Orašje 19.398 86 261 -175 -9,02
P O K 42.452 143 513 -370 -8,72
Banovii 22.827 225 168 57 2,50
eli 10.276 62 103 -41 -3,99
Doboj - Istok 10.105 97 125 -28 -2,77
Graanica 45.229 422 346 76 1,68
Gradaac 39.148 358 375 -17 -0,43
Kalesija 32.961 300 244 672 20,39
Kladanj 12.070 101 100 200 16,57
Lukavac 43.952 293 423 -130 -2,96
Sapna 10.938 62 63 -1 -0,09
Srebrenik 39.644 323 311 12 0,30
Teoak 7.345 37 49 -12 -1,63
Tuzla 110.642 916 1135 -219 -1,98
ivinice 57.916 531 482 49 0,85
T K 443.053 3.727 3.924 -197 -0,44
Breza 13.829 107 156 -49 -3,54
Doboj - Jug 4.057 45 35 10 2,46
Kakanj 37.225 438 357 81 2,18
Maglaj 22.932 198 218 -20 -0,87
Olovo 9.707 74 94 -20 -2,06
Tešanj 43.333 502 330 172 3,97
Usora 6.520 21 60 -39 -5,98
Vareš 8.345 40 132 -92 -11,02
Visoko 39.549 355 322 33 0,83
Zavidovii 35.557 283 282 1 0,03
Zenica 109.950 1.093 1.120 -27 -0,25
25
Prirodni priraštaj na
Z D K 361.031 3.424 3.345 79 0,22
Foa 1.902 6 23 -17 -8,94
Gorae 20.742 209 278 -69 -3,33
Pale 874 19 10 9 10,30
B P K 23.518 234 311 -77 -3,27
Bugojno 31.220 230 321 -91 -2,91
Busovaa 17.773 154 161 -7 -0,39
Dobretii 1.600 2 10 -8 -5,00
Donji Vakuf 13.828 153 152 1 0,07
Fojnica 11.979 107 138 -31 -2,59
Gornji Vakuf - Uskoplje 20.519 161 173 -12 -0,58
Jajce 26.867 179 206 -27 -1,00
Kiseljak 20.454 168 175 -7 -0,34
Kreševo 5.149 29 60 -31 -6,02
Novi Travnik 23.767 213 193 20 0,84
Travnik 53.054 474 504 -30 -0,57
Vitez 25.763 233 196 37 1,44
S B K 251.973 2.103 2.289 -186 -0,74
apljina 25.410 204 276 -72 -2,83
itluk 18.043 182 169 13 0,72
Jablanica 9.889 74 99 -25 -2,53
Konjic 24.501 165 277 -112 -4,57
Grad Mostar 105.661 1.021 1.108 -87 -0,82
Neum 4.507 11 26 -15 -3,33
Prozor 13.896 86 144 -58 -4,17
Ravno 3.191 0 15 -15 -4,70
Stolac 14.297 85 138 -53 -3,71
H N K 219.395 1.828 2.252 -424 -1,93
Grude 17.036 90 166 -76 -4,46
Ljubuški 27.631 197 285 -88 -3,18
Posušje 20.373 125 128 -3 -0,15
Široki Brijeg 28.949 267 273 -6 -0,21
Z H K 93.989 679 852 -173 -1,84
Centar 54.369 626 730 -104 -1,91
Hadii 24.264 275 220 55 2,27
Ilida 69.164 730 535 195 2,82
Ilijaš 20.283 280 178 102 5,03
Novi Grad 119.694 1.214 1.017 197 1,65
Novo Sarajevo 64.639 747 757 -10 -0,15
Stari Grad 36.395 410 471 -61 -1,68
26
Prirodni priraštaj na
S A K 417.498 4.646 4.181 465 1,11
Bosansko Grahovo 2.311 8 34 -26 -11,25
Drvar 6.511 34 125 -91 -13,98
Glamo 3.658 24 63 -39 -10,66
Kupres 4.945 24 35 -11 -2,22
Livno 33.609 165 348 -183 -5,44
Tomislavgrad 31.079 103 232 -129 -4,15
K - 10 82.113 358 837 -479 -5,83
Federacija BiH 2.206.231 19.110 20.558 -1.448 -0,66
Izvor podataka: Za prirodni priraštaj; Mjeseni statistiki pregled po kantonima FBIH 2/17 Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku, Saopenje broj 14.2.1. od 31.08.2016. godoine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
27
Tabela 7.
Opina Stanovništvo
B ro
S ta
n o
v n
iš tv
o 3
Bosanska Krupa 25.280 3.175 17.592 7.833 12,6 18,0 40,5
Bos. Petrovac 6.924 1.127 4.470 2.161 16,3 25,2 52,2
Buim 19.287 1.233 13.427 5.342 6,4 9,2 23,1
Cazin 66.069 6.015 47.554 16.156 9,1 12,6 37,2
Klju 16.325 1.481 12.039 3.814 9,1 12,3 38,8
Sanski Most 40.641 3.961 30.091 8.140 9,7 13,2 48,7
Velika Kladuša 40.414 3.929 27.868 12.136 9,7 14,1 32,4
U S K 271.209 32.775 193.133 76.967 12,1 17,0 42,6
Domaljevac Šamac
P O K 42.452 5.809 30.467 10.879 13,7 19,1 53,4
Banovii 22.827 5.169 16.906 10.581 22,6 30,6 48,9
eli 10.276 993 7.093 3.599 9,7 14,0 27,6
Doboj - Istok 10.105 1.751 7.105 4.025 17,3 24,6 43,5
Graanica 45.229 9.375 31.705 18.050 20,7 29,6 51,9
Gradaac 39.148 7.485 27.192 14.624 19,1 27,5 51,2
Kalesija 32.961 3.767 24.103 12.062 11,4 15,6 31,2
Kladanj 12.070 2.016 8.894 4.624 16,7 22,7 43,6
Lukavac 43.952 8.194 31.923 18.036 18,6 25,7 45,4
Sapna 10.938 592 7.866 3.054 5,4 7,5 19,4
Srebrenik 39.644 5.228 28.030 13.638 13,2 18,7 38,3
Teoak 7.345 439 5.374 2.136 6,0 8,2 20,6
Tuzla 110.642 30.866 78.795 50.022 27,9 39,2 61,7
ivinice 57.916 8.861 42.007 21.978 15,3 21,1 40,3
T K 443.053 84.736 316.993 176.429 19,1 26,7 48,0
Breza 13.829 2.913 9.995 4.749 21,1 29,1 61,3
Doboj - Jug 4.057 1.062 2.892 1.914 26,2 36,7 55,5
Kakanj 37.225 6.593 26.336 13.314 17,7 25,0 49,5
Maglaj 22.932 4.043 16.494 8.877 17,6 24,5 45,5
Olovo 9.707 2.124 7.190 3.851 21,9 29,5 55,2
Tešanj 43.333 11.274 30.775 18.269 26,0 36,6 61,7
Usora 6.520 957 4.752 1.781 14,7 20,1 53,7
Vareš 8.345 1.266 5.808 2.451 15,2 21,8 51,7
Visoko 39.549 8.400 27.804 15.590 21,2 30,2 53,9
28
S ta
n o
v n
iš tv
o 3
Z D K 361.031 72.106 256.949 138.308 20,0 28,1 52,1
Foa 1.902 197 1.257 536 10,4 15,7 36,8
Gorae 20.742 6.422 14.608 9.427 31,0 44,0 68,1
Pale 874 98 578 256 11,2 17,0 38,3
B P K 23.518 6.717 16.443 10.219 28,6 40,9 65,7
Bugojno 31.220 4.305 22.328 10.073 13,8 19,3 42,7
Busovaa 17.773 2.008 12.699 4.948 11,3 15,8 40,6
Dobretii 1.600 34 1.263 128 2,1 2,7 26,6
Donji Vakuf 13.828 1.670 9.863 4.524 12,1 16,9 36,9
Fojnica 11.979 1.959 8.514 3.922 16,4 23,0 49,9
G. Vakuf – Uskoplje
Novi Travnik 23.767 3.395 17.013 7.024 14,3 20,0 48,3
Travnik 53.054 13.183 37.538 20.702 24,8 35,1 63,7
Vitez 25.763 6.122 18.176 10.296 23,8 33,7 59,5
S B K 251.973 43.474 178.978 82.222 17,3 24,3 52,9
apljina 25.410 3.325 17.090 6.701 13,1 19,5 49,6
itluk 18.043 6.113 11.790 8.813 33,9 51,8 69,4
Jablanica 9.889 1.873 7.271 4.166 18,9 25,8 45,0
Konjic 24.501 4.948 17.051 9.076 20,2 29,0 54,5
Grad Mostar 105.661 28.354 73.325 44.679 26,8 38,7 63,5
Neum 4.507 1.074 3.077 1.477 23,8 34,9 72,7
Prozor 13.896 1.184 9.677 3.164 8,5 12,2 37,4
Ravno 3.191 81 2.162 119 2,5 3,7 68,1
Stolac 14.297 1.116 9.871 3.200 7,8 11,3 34,9
H N K 219.395 48.068 151.314 81.395 21,9 31,8 59,1
Grude 17.036 3.347 11.275 5.248 19,6 29,7 63,8
Ljubuški 27.631 4.094 18.430 7.024 14,8 22,2 58,3
Posušje 20.373 3.491 13.765 5.910 17,1 25,4 59,1
Široki Brijeg 28.949 6.862 19.192 11.184 23,7 35,8 61,4
Z H K 93.989 17.794 62.662 29.366 18,9 28,4 60,6
Centar 54.369 41.360 37.266 48.881 76,1 111,0 84,6
Hadii 24.264 4.186 17.267 9.782 17,3 24,2 42,8
Ilida 69.164 17.230 49.065 28.643 24,9 35,1 60,2
29
S ta
n o
v n
iš tv
o 3
Novi Grad 119.694 24.883 83.922 44.189 20,8 29,7 56,3
Novo Sarajevo 64.639 22.698 45.116 31.048 35,1 50,3 73,1
Stari Grad 36.395 9.903 25.477 16.027 27,2 38,9 61,8
Trnovo 1.238 332 773 826 26,8 42,9 40,2
Vogoša 27.452 4.760 19.891 9.988 17,3 23,9 47,7
S A K 417.498 129.031 293.170 198.194 30,9 44,0 65,1
Bosansko Grahovo
K - 10 82.113 9.461 56.427 18.197 11,5 16,8 52,0
Federacija BiH 2.206.231 457.974 1.556.536 830.181 20,8 29,4 55,2
1) Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaa zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, odbrani i policiji . Broj zaposlenih u odbrani ( 8.000) nije razvrstan po opinama i kantonima. 2) Stepen zaposlenosti se izraunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa prisutnim stanovništvom i pomnoi sa 100.
3) Stepen zaposlenosti se izraunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa radno sposobnim stanovništvom (stanovništvo staro od 15-65 godina) i pomnoi sa 100.
4) Stepen zaposlenosti se izraunava tako što se broj zaposlenih podijeli sa aktivnim stanovništvom (radnom snagom tj: zaposleni + nezaposleni) i pomnoi sa 100.
Izvor podataka: Za stanovništvo; Federalni zavod za statistiku; Saopenje br. 14.2.1. od 31.08.2016. godine Za zaposlenost: Federalni zavod za statistiku, mjesemi statistiki pregled po kantonima FBiH 2/17 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
30
Tabela 8.
o s le
o s le
o s le
Bosanska Krupa 4.658 3.175 7.833 17.592 26,5 59,5
Bosanski Petrovac 1.034 1.127 2.161 4.470 23,1 47,8
Buim 4.109 1.233 5.342 13.427 30,6 76,9
Cazin 10.141 6.015 16.156 47.554 21,3 62,8
Klju 2.333 1.481 3.814 12.039 19,4 61,2
Sanski Most 4.179 3.961 8.140 30.091 13,9 51,3
Velika Kladuša 8.207 3.929 12.136 27.868 29,4 67,6
U S K 44.192 32.775 76.967 193.133 22,9 57,4
Domaljevac Šamac 390 455 845 3.341 11,7 46,2
Odak 2.125 2.243 4.368 13.086 16,2 48,6
Orašje 2.555 3.111 5.666 14.040 18,2 45,1
P O K 5.070 5.809 10.879 30.467 16,6 46,6
Banovii 5.412 5.169 10.581 16.906 32,0 51,1
eli 2606 993 3.599 7.093 36,7 72,4
Doboj - Istok 2.274 1.751 4.025 7.105 32,0 56,5
Graanica 8.675 9.375 18.050 31.705 27,4 48,1
Gradaac 7.139 7.485 14.624 27.192 26,3 48,8
Kalesija 8.295 3.767 12.062 24.103 34,4 68,8
Kladanj 2.608 2.016 4.624 8.894 29,3 56,4
Lukavac 9.842 8.194 18.036 31.923 30,8 54,6
Sapna 2462 592 3.054 7.866 31,3 80,6
Srebrenik 8.410 5.228 13.638 28.030 30,0 61,7
Teoak 1697 439 2.136 5.374 31,6 79,4
Tuzla 19.156 30.866 50.022 78.795 24,3 38,3
ivinice 13.117 8.861 21.978 42.007 31,2 59,7
T K 91.693 84.736 176.429 316.993 28,9 52,0
Breza 1.836 2.913 4.749 9.995 18,4 38,7
Doboj - Jug 852 1.062 1.914 2.892 29,5 44,5
Kakanj 6.721 6.593 13.314 26.336 25,5 50,5
Maglaj 4.834 4.043 8.877 16.494 29,3 54,5
Olovo 1.727 2.124 3.851 7.190 24,0 44,8
Tešanj 6.995 11.274 18.269 30.775 22,7 38,3
Usora 824 957 1.781 4.752 17,3 46,3
Vareš 1.185 1.266 2.451 5.808 20,4 48,3
31
Opina
o s le
o s le
o s le
Z D K 66.202 72.106 138.308 256.949 25,8 47,9
Foa 339 197 536 1.257 27,0 63,2
Gorade 3.005 6.422 9.427 14.608 20,6 31,9
Pale 158 98 256 578 27,3 61,7
B P K 3.502 6.717 10.219 16.443 21,3 34,3
Bugojno 5.768 4.305 10.073 22.328 25,8 57,3
Busovaa 2.940 2.008 4.948 12.699 23,2 59,4
Dobretii 94 34 128 1.263 7,4 73,4
Donji Vakuf 2.854 1.670 4.524 9.863 28,9 63,1
Fojnica 1.963 1.959 3.922 8.514 23,1 50,1
Gornji Vakuf - Uskoplje 2.971 2.679 5.650 14.607 20,3 52,6
Jajce 3.744 3.146 6.890 19.075 19,6 54,3
Kiseljak 2.492 3.785 6.277 14.340 17,4 39,7
Kreševo 600 1.188 1.788 3.562 16,8 33,6
Novi Travnik 3.629 3.395 7.024 17.013 21,3 51,7
Travnik 7.519 13.183 20.702 37.538 20,0 36,3
Vitez 4.174 6.122 10.296 18.176 23,0 40,5
S B K 38.748 43.474 82.222 178.978 21,6 47,1
apljina 3.376 3.325 6.701 17.090 19,8 50,4
itluk 2.700 6.113 8.813 11.790 22,9 30,6
Jablanica 2.293 1.873 4.166 7.271 31,5 55,0
Konjic 4.128 4.948 9.076 17.051 24,2 45,5
Grad Mostar 16.325 28.354 44.679 73.325 22,3 36,5
Neum 403 1.074 1.477 3.077 13,1 27,3
Prozor 1.980 1.184 3.164 9.677 20,5 62,6
Ravno 38 81 119 2.162 1,8 31,9
Stolac 2.084 1.116 3.200 9.871 21,1 65,1
H N K 33.327 48.068 81.395 151.314 22,0 40,9
Grude 1.901 3.347 5.248 11.275 16,9 36,2
Ljubuški 2.930 4.094 7.024 18.430 15,9 41,7
Posušje 2.419 3.491 5.910 13.765 17,6 40,9
Široki Brijeg 4.322 6.862 11.184 19.192 22,5 38,6
Z H K 11.572 17.794 29.366 62.662 18,5 39,4
Centar 7.521 41.360 48.881 37.266 20,2 15,4
Hadii 5.596 4.186 9.782 17.267 32,4 57,2
Ilida 11.413 17.230 28.643 49.065 23,3 39,8
32
Opina
o s le
o s le
o s le
Novi Grad 19.306 24.883 44.189 83.922 23,0 43,7
Novo Sarajevo 8.350 22.698 31.048 45.116 18,5 26,9
Stari Grad 6.124 9.903 16.027 25.477 24,0 38,2
Trnovo 494 332 826 773 63,9 59,8
Vogoša 5.228 4.760 9.988 19.891 26,3 52,3
S A K 69.163 129.031 198.194 293.170 23,6 34,9
Bosansko Grahovo 1.158 351 1.509 1.431 80,9 76,7
Drvar 537 943 1.480 4.040 13,3 36,3
Glamo 303 523 826 2.269 13,4 36,7
Kupres 360 739 1.099 3.534 10,2 32,8
Livno 3.936 4.002 7.938 23.578 16,7 49,6
Tomislavgrad 2.442 2.903 5.345 21.575 11,3 45,7
K - 10 8.736 9.461 18.197 56.427 15,5 48,0
Federacija BiH 372.207 457.974 830.181 1.556.536 23,9 44,8
¹ Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaa zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu i
slobodnim profesijama, odbrani i policiji.Broj zaposlenih u odbrani ( 8.000), nije razvrstan po opinama i kantonima u odbrani (8000 nije razvrstan po opinama i kantonima).
2) Stepen nezaposlenosti se izraunava tako što se broj nezaposlenih podijeli sa radno aktivnim Stanovništvom (stanovništvo staro od 15 – 65 godina i pomnoi sa 100). 3) Stepen nezaposlenosti se izraunava tako što se broj nezaposlenih podijeli sa aktivnim stanovništvom (radnom snagom tj. zaposleni + nezaposleni) i pomnoi sa 100. Izvor podataka: Za zaposlenost i nezaposlenost: Federalni zavod za statistiku. Mjeseni statistiki pregled po kantonima u FBiH 2/17. Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.
33
NEZAPOSLENOST PREMA STEPENU STRUNOG OBRAZOVANJA U FBIH U 2016. GODINI
Tabela 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Biha 9.531 826 185 2.701 30 43 2.547 452 2.747
Bos. Krupa 4.658 273 54 1.182 13 10 1.248 150 1.728
Bos. Petrovac 1.034 38 9 242 0 3 389 15 338
Buim 4.109 147 31 642 0 4 998 124 2.163
Cazin 10.141 444 66 2.023 0 17 3.120 262 4.209
Klju 2.333 81 17 473 2 6 888 72 794
Sanski Most 4.179 136 20 858 0 54 1.572 133 1.406
V. Kladuša 8.207 202 31 1.264 22 8 2.320 270 4.090
U S K 44.192 2.147 413 9.385 67 145 13.082 1.478 17.475
Dom. Šamac 390 11 14 68 0 0 115 12 170
Odak 2.125 78 38 595 0 5 701 352 356
Orašje 2.555 85 88 624 0 2 702 24 1.030
P O K 5.070 174 140 1.287 0 7 1.518 388 1.556
Banovii 5.412 490 12 1.704 0 17 1.979 34 1.176
eli 2.606 65 1 456 0 1 679 39 1.365
Doboj - Istok 2.274 114 8 471 0 3 898 25 755
Graanica 8.675 481 41 1.868 0 38 3.519 253 2.475
Gradaac 7.139 326 24 1.709 0 28 2.146 274 2.632
Kalesija 8.295 270 54 2.230 10 13 2.559 66 3.093
Kladanj 2.608 136 9 711 1 1 819 25 906
Lukavac 9.842 686 56 3.405 0 63 3.102 126 2.404
Sapna 2.462 66 1 540 0 0 579 0 1.276
Srebrenik 8.410 468 23 2.083 0 14 3.157 196 2.469
Teoak 1.697 46 1 421 0 3 502 30 694
Tuzla 19.156 2.206 150 6.491 13 139 5.849 281 4.027
ivinice 13.117 777 46 3.954 10 29 4.281 144 3.876
T K 91.693 6.131 426 26.043 34 349 30.069 1.493 27.148
Breza 1.836 157 21 685 8 8 562 30 365
Doboj - Jug 852 27 0 189 3 4 336 16 277
Kakanj 6.721 486 36 1.456 10 30 2.815 160 1.728
Maglaj 4.834 164 12 743 0 17 1.734 155 2.009
Olovo 1.727 91 4 550 0 1 479 8 594
Tešanj 6.995 302 24 1.267 7 43 2.776 289 2.287
Usora 824 16 3 147 0 7 367 16 268
Vareš 1.185 68 5 326 9 5 402 26 344
Visoko 7.190 453 45 1.609 0 19 2.943 47 2.074
Zavidovii 7.073 320 19 1.777 0 17 2.751 149 2.040
Zenica 22.003 1.342 136 5.649 112 191 8.163 780 5.630
epe 4.962 159 17 1.094 0 21 1.954 266 1.451
34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Z D K 66.202 3.585 322 15.492 149 363 25.282 1.942 19.067
Foa 339 12 0 67 1 1 98 2 158
Gorae 3.005 283 19 842 6 11 840 27 977
Pale 158 4 0 33 0 0 46 2 73
B P K 3.502 299 19 942 7 12 984 31 1.208
Bugojno 5.768 244 156 1.233 0 15 2.308 20 1.792
Busovaa 2.940 107 47 856 0 16 1.090 73 751
Dobretii 94 0 2 13 0 0 23 3 53
Donji Vakuf 2.854 98 67 696 0 2 1.176 14 801
Fojnica 1.963 38 77 524 0 2 612 31 679
G. Vakuf - Usk. 2.971 92 111 631 0 1 1.217 47 872
Jajce 3.744 94 96 900 0 15 1.403 62 1.174
Kiseljak 2.492 57 101 702 0 8 1.009 29 586
Kreševo 600 17 18 202 0 1 211 1 150
Novi Travnik 3.629 64 157 893 0 47 1.256 58 1.154
Travnik 7.519 246 331 1.738 0 29 2.206 96 2.873
Vitez 4.174 167 148 1.158 0 35 1.544 61 1.061
S B K 38.748 1.224 1.311 9.546 0 171 14.055 495 11.946
apljina 3.376 274 190 1.072 0 14 1.188 67 571
itluk 2.700 263 117 937 0 2 1.085 9 287
Jablanica 2.293 181 60 648 0 7 870 45 482
Konjic 4.128 250 119 989 0 13 1.270 28 1.459
Grad Mostar 16.325 1.738 685 5.602 0 60 5.144 256 2.840
Neum 403 23 19 123 0 1 176 4 57
Prozor 1.980 101 58 457 0 2 778 17 567
Ravno 38 2 4 11 0 0 12 0 9
Stolac 2.084 158 66 568 0 9 829 18 436
H N K 33.327 2.990 1.318 10.407 0 108 11.352 444 6.708
Grude 1.901 128 106 568 0 4 786 11 298
Ljubuški 2.930 253 138 834 0 3 1.310 29 363
Posušje 2.419 154 124 1.294 11 8 386 35 407
Široki Brijeg 4.322 418 187 1.412 3 17 1.746 67 472
Z H K 11.572 953 555 4.108 14 32 4.228 142 1.540
Centar 7.521 1.511 145 2.488 44 28 1.676 40 1.589
Hadii 5.596 293 19 1.463 1 14 1.768 17 2.021
Ilida 11.413 1.145 111 3.623 56 62 3.049 92 3.275
Ilijaš 5.131 310 16 1.188 19 13 1.480 30 2.075
Novi Grad 19.306 2.345 197 6.252 108 78 5.251 89 4.986
N. Sarajevo 8.350 1.685 148 2.988 59 47 1.842 37 1.544
Stari Grad 6.124 826 72 2.126 36 44 1.580 22 1.418
Trnovo 494 36 3 116 1 5 112 0 221
Vogoša 5.228 501 40 1.557 17 25 1.403 21 1.664
S A K 69.163 8.652 751 21.801 341 316 18.161 348 18.793
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bosansko Grahovo 303 9 5 84 0 0 92 5 108
Drvar 1.158 30 17 376 1 12 453 0 269
Glamo 537 26 15 166 16 0 163 7 144
Kupres 360 20 12 123 0 0 103 7 95
Livno 3.938 369 88 1.159 1 3 1.400 54 864
Tomislavgrad 2.442 125 100 691 11 2 949 15 549
K - 10 8.738 579 237 2.599 29 17 3.160 88 2.029
Federacija BiH 372.207 26.734 5.492 101.610 641 1.520 121.891 6.849 107.470
Izvor podataka:Mjeseni statistiki pregled FBiH, broj 2/2017 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
36
NEZAPOSLENE ENE PREMA STEPENU STRUNOG OBRAZOVANJA U FBIH U 2016.
Tabela 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Biha 5.303 633 125 1.654 28 7 1.068 148 1.640
Bos. Krupa 2.257 189 33 703 15 2 439 42 834
Bos. Petrovac 575 27 7 152 0 0 205 10 174
Buim 1.943 93 26 338 0 0 347 28 1.111
Cazin 4.897 267 42 1.188 0 2 1.327 71 2.000
Klju 1.190 63 10 275 2 3 418 8 411
Sanski Most 2.096 116 22 546 1 5 651 36 719
Velika Kladuša 4.327 141 16 882 25 2 936 51 2.274
U S K 22.588 1.529 281 5.738 71 21 5.391 394 9.163
Dom. Šamac 179 5 19 45 0 0 41 8 61
Odak 1.181 47 24 382 0 0 320 216 192
Orašje 1.203 65 60 352 0 0 302 14 410
P O K 2.563 117 103 779 0 0 663 238 663
Banovii 3.105 294 15 1.064 0 0 902 23 807
eli 1.307 33 3 273 0 1 223 30 744
Doboj - Istok 1.394 83 8 360 0 2 463 6 472
Graanica 4.960 409 30 1.256 2 1 1.836 31 1.395
Gradaac 3.518 228 15 1.140 0 4 879 82 1.170
Kalesija 4.556 218 36 1.441 7 0 1.052 18 1.784
Kladanj 1.566 99 5 440 1 0 389 5 627
Lukavac 6.013 532 32 2.294 0 5 1.596 60 1.494
Sapna 1.216 31 0 282 1 0 111 4 787
Srebrenik 4.550 357 15 1.263 0 2 1.515 57 1.341
Teoak 839 23 1 231 0 0 179 8 397
Tuzla 10.956 1.622 99 4.059 11 29 2.750 187 2.199
ivinice 7.282 495 25 2.485 12 1 1.815 72 2.377
T K 51.262 4.424 284 16.588 34 45 13.710 583 15.594
Breza 1.227 104 15 468 6 0 338 25 271
Doboj - Jug 491 27 0 132 3 0 165 5 159
Kakanj 3.506 324 36 906 9 3 1.224 55 949
Maglaj 2.722 120 10 464 0 1 703 47 1.377
Olovo 953 56 7 290 0 0 219 1 380
Tešanj 3.361 209 14 821 10 6 1.136 67 1.098
Usora 474 12 3 107 0 1 177 10 164
Vareš 664 46 2 210 8 0 162 6 230
Visoko 3.936 349 22 1.052 0 3 1.433 29 1.048
Zavidovii 3.433 193 16 981 0 3 1.102 51 1.087
Zenica 12.264 965 94 3.469 107 41 3.743 297 3.548
epe 2.469 97 10 628 0 1 786 116 831
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Z D K 35.500 2.502 229 9.528 143 59 11.188 709 11.142
Foa 190 5 1 35 1 0 42 2 104
Gorade 1.711 180 9 496 3 3 369 27 624
Pale 86 3 0 12 0 0 23 1 47
B P K 1.987 188 10 543 4 3 434 30 775
Bugojno 2.771 137 91 705 0 2 937 8 891
Busovaa 1.576 66 31 572 0 1 493 15 398
Dobretii 48 0 2 6 0 0 12 2 26
Donji Vakuf 1.189 73 42 372 0 0 440 1 261
Fojnica 1.079 29 43 325 0 1 251 9 421
G. Vakuf - Usk. 1.374 62 55 377 0 1 500 34 345
Jajce 1.893 63 49 518 0 1 569 34 659
Kiseljak 1.322 47 59 454 0 1 459 15 287
Kreševo 388 6 15 153 0 0 108 2 104
Novi Travnik 1.956 43 104 581 0 1 484 34 709
Travnik 3.404 169 216 937 0 1 736 33 1.312
Vitez 2.199 109 93 684 0 1 675 38 599
S B K 19.199 804 800 5.684 0 10 5.664 225 6.012
apljina 1.848 181 112 630 0 3 585 29 308
itluk 1.480 176 81 503 0 0 535 8 177
Jablanica 1.154 133 27 359 0 0 324 18 293
Konjic 2.003 149 71 498 0 0 553 10 722
Grad Mostar 9.105 1.396 461 3.179 0 3 2.195 170 1.701
Neum 204 15 11 61 0 0 91 3 23
Prozor 1.012 70 42 283 0 2 352 11 252
Ravno 11 2 0 3 0 0 3 1 2
Stolac 1.107 103 38 326 0 0 351 15 274
H N K 17.924 2.225 843 5.842 0 8 4.989 265 3.752
Grude 925 84 55 306 0 2 327 7 144
Ljubuški 1.520 178 97 472 0 1 604 16 152
Posušje 1.286 90 96 667 7 2 188 19 217
Široki Brijeg 2.517 291 136 833 1 12 902 49 293
Z H K 6.248 643 384 2.278 8 17 2.021 91 806
Centar 4.595 1.044 87 1.606 42 8 740 18 1.050
Hadii 3.511 220 19 918 2 1 884 12 1.455
Ilida 7.223 857 87 2.306 63 13 1.568 52 2.277
Ilijaš 3.360 220 7 763 20 3 845 23 1.479
Novi Grad 12.239 1.794 162 3.992 105 26 2.521 57 3.582
Novo Sarajevo 5.250 1.270 102 1.851 54 9 916 15 1.033
Stari Grad 3.750 615 48 1.366 36 13 748 10 914
Trnovo 297 15 4 57 1 0 44 0 176
Vogoša 3.494 409 33 1.006 19 3 749 12 1.263
S A K 43.719 6.444 549 13.865 342 76 9.015 199 13.229
38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bos. Grahovo 115 2 3 34 0 0 28 2 46
Drvar 599 18 14 221 1 1 191 0 153
Glamo 263 7 5 85 9 1 72 5 79
Kupres 234 14 5 87 0 0 60 6 62
Livno 2.117 222 46 665 0 0 741 28 415
Tomislavgrad 1.321 80 74 436 3 0 470 6 252
K - 10 4.649 343 147 1.528 13 2 1.562 47 1.007
Federacija BiH 205.639 19.219 3.630 62.373 615 241 54.637 2.781 62.143
Izvor podataka: Federalni zavod za zapošljavanje, Bilten 12/2016
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
39
Tabela 11.
KM FBiH = 100
1 2 3
Biha 929 110,7
Domaljevac Šamac 584 69,6
Banovii 844 100,6
eli 625 74,5
Foa 828 98,7
Gorade 744 88,7
Pale 713 85,0
Bugojno 642 76,5
Busovaa 709 84,5
KM FBiH = 100
1 2 3
Dobretii 913 108,8
Jajce 827 98,6
Kiseljak 625 74,5
Kreševo 658 78,4
apljina 809 96,4
itluk 582 69,4
Jablanica 942 112,3
Konjic 766 91,3
Grude 837 99,8
Ljubuški 861 102,6
Posušje 656 78,2
Centar 1.197 142,7
Hadii 832 99,2
Ilida 820 97,7
Ilijaš 638 76,0
Bosansko Grahovo 1.006 119,9
Izvor podataka: Mjeseni statistiki pregled po kantonima FBiH 3/16 Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja
41
BROJ PENZIONERA I IZNOS PENZIJA U FBIH U 2016. GODINI
Tabela 12.
Naziv opine
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Biha 4.550 2.051.127,13 1.426 467.013,43 2.308 742.182,90 8.284 3.260.323,46
Bos.Krupa 1.009 372.353,65 510 151.095,76 847 252.520,85 2.366 775.970,26
B.Petrovac 218 76.298,59 129 39.052,88 232 68.218,43 579 183.569,90
Buim 218 82.699,49 302 83.187,36 344 92.561,93 864 258.448,78
Cazin 1.379 522.951,12 885 280.006,90 1.375 395.495,65 3.639 1.198.453,67
Klju 480 163.942,39 176 46.741,15 542 153.391,72 1.198 364.075,26
Sanski Most 841 291.234,83 387 113.442,36 1.059 322.649,44 2.287 727.326,63
V. Kladuša 921 321.782,44 850 260.106,99 975 290.906,28 2.746 872.795,71
U S K 9.616 3.882.389,64 4.665 1.440.646,83 7.682 2.317.927,20 21.963 7.640.963,67
D. Šamac 162 72.166,95 45 14.546,04 71 20.466,66 278 107.179,65
Odak 715 273.553,72 262 85.575,40 478 148.370,73 1.455 507.499,85
Orašje 1.142 485.366,25 324 108.147,90 513 164.102,35 1.979 757.616,50
P O K 2.019 831.086,92 631 208.269,34 1.062 332.939,74 3.712 1.372.296,00
Banovii 1.811 903.186,53 506 175.901,90 1.239 428.214,74 3.556 1.507.303,17
eli (Lopare) 433 144.666,11 174 51.941,64 327 97.327,34 934 293.935,09
Doboj - Istok 621 215.582,44 260 76.693,21 530 154.499,15 1.411 446.774,80
Graanica 2.476 969.184,64 1.322 392.895,97 1.960 585.756,82 5.758 1.947.837,43
Gradaac 2.156 787.464,32 809 233.142,01 1.497 443.095,85 4.462 1.463.702,18
Kalesija 1.351 531.648,75 865 271.465,25 1.364 413.831,39 3.580 1.216.945,39
Kladanj 812 314.202,03 452 149.344,17 742 235.374,56 2.006 698.920,76
Lukavac 3.557 1.602.376,66 1.293 448.049,40 2.972 989.258,28 7.822 3.039.684,34
Sapna (Zvornik) 243 70.204,28 166 39.619,74 352 93.978,07 761 203.802,09
Srebrenik 2.381 1.048.126,00 1.178 374.182,43 2.377 758.332,93 5.936 2.180.641,36
Teoak (Ugljevik) 333 112.799,86 161 40.499,31 321 91.422,98 815 244.722,15
Tuzla 13.388 6.733.490,89 4.901 1.758.011,06 6.931 2.456.754,24 25.220 10.948.256,19
ivinice 3.338 1.544.776,80 2.011 670.248,02 3.217 1.045.033,67 8.566 3.260.058,49
T K 32.900 14.977.709,31 14.098 4.681.994,11 23.829 7.792.880,02 70.827 27.452.583,44
Breza 1.625 729.520,88 350 122.065,17 935 314.946,55 2.910 1.166.532,60
Doboj - Jug 405 148.744,94 183 58.013,37 354 107.538,76 942 314.297,07
Kakanj 3.357 1.649.702,80 573 194.129,74 2.031 685.003,27 5.961 2.528.835,81
Maglaj 1.702 634.216,12 475 152.197,14 1.176 372.728,56 3.353 1.159.141,82
Olovo 1.042 413.228,89 294 100.751,89 698 226.609,32 2.034 740.590,10
Tešanj 2.675 1.004.608,47 882 263.415,72 1.520 455.709,92 5.077 1.723.734,11
Usora 213 79.820,04 70 20.691,86 177 49.645,62 460 150.157,52
Vareš 1.129 459.607,61 222 76.076,29 716 235.374,66 2.067 771.058,56
Visoko 3.950 1.675.523,38 1.428 491.335,25 2.088 720.097,58 7.466 2.886.956,21
Zavidovii 2.709 1.002.283,88 1.162 378.120,01 1.723 546.190,11 5.594 1.926.594,00
Zenica 12.316 5.537.222,71 3.662 1.265.661,30 5.720 1.959.423,39 21.698 8.762.307,40
epe 1.958 760.100,06 639 201.189,93 1.360 420.827,21 3.957 1.382.117,20
Z D K 33.081 14.094.579,78 9.940 3.323.647,67 18.498 6.094.094,95 61.519 23.512.322,40
Foa
Pale
B P K 2.978 1.261.375,62 930 322.646,82 1.655 553.152,19 5.563 2.137.174,63
Bugojno 2.523 965.917,65 849 265.934,08 1.572 493.356,87 4.944 1.725.208,60
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Busovaa 1.461 599.987,57 351 120.125,67 881 290.312,78 2.693 1.010.426,02
Dobretii
Donji Vakuf 939 356.998,03 347 109.853,37 834 265.981,06 2.120 732.832,46
Fojnica 1.102 427.773,55 462 151.989,97 765 248.032,33 2.329 827.795,85
G.Vakuf - U. 1.069 404.541,15 567 173.824,86 965 282.165,75 2.601 860.531,76
Jajce 1.579 571.042,94 558 168.159,77 1.103 342.183,00 3.240 1.081.385,71
Kiseljak 1.555 646.727,67 593 195.903,64 1.137 371.459,14 3.285 1.214.090,45
Kreševo 568 217.633,28 160 51.972,58 339 106.379,10 1.067 375.984,96
Novi Travnik 1.974 802.933,38 563 193.124,72 1.284 423.674,90 3.821 1.419.733,00
Travnik 4.631 1.914.511,27 1.367 443.308,68 2.421 796.302,27 8.419 3.154.122,22
Vitez 2.245 945.318,14 732 246.145,08 1.420 469.876,34 4.397 1.661.339,56
S B K 19.646 7.853.384,63 6.549 2.120.342,42 12.721 4.089.723,54 38.916 14.063.450,59
apljina 2.180 939.326,62 670 225.738,62 1.172 385.521,99 4.022 1.550.587,23
itluk 1.259 531.539,60 488 162.651,24 668 216.073,42 2.415 910.264,26
Jablanica 993 431.666,40 209 70.947,58 686 228.013,34 1.888 730.627,32
Konjic 2.512 1.010.986,93 702 241.538,39 1.331 438.332,29 4.545 1.690.857,61
Grad Mostar 11.315 5.506.047,38 4.031 1.441.410,36 5.450 1.933.665,81 20.796 8.881.123,55
Neum 231 106.930,02 64 21.491,47 125 40.385,42 420 168.806,91
Prozor 644 246.051,95 215 63.927,36 443 122.649,08 1.302 432.628,39
Ravno 19 9.946,03 15 4.688,22 21 6.678,66 55 21.312,91
Stolac 1.061 402.057,03 420 136.631,37 622 198.801,53 2.103 737.489,93
H N K 20.214 9.184.551,96 6.814 2.369.024,61 10.518 3.570.121,54 37.546 15.123.698,11
Grude 1.059 436.754,72 366 121.865,83 485 155.503,26 1.910 714.123,81
Ljubuški 1.822 770.062,68 735 248.237,39 688 220.012,07 3.245 1.238.312,14
Posušje 941 415.811,66 326 103.434,26 631 181.967,92 1.898 701.213,84
Široki Brijeg 2.152 950.921,95 947 307.545,52 1.062 340.439,25 4.161 1.598.906,72
Z H K 5.974 2.573.551,01 2.374 781.083,00 2.866 897.922,50 11.214 4.252.556,51
Centar 9.034 5.658.860,29 2.649 1.049.720,57 3.106 1.332.359,78 14.789 8.040.940,64
Hadii 1.937 852.104,59 752 268.703,15 1.449 496.444,28 4.138 1.617.252,02
Ilida 5.145 2.326.181,76 2.245 803.581,85 3.461 1.195.237,93 10.851 4.325.001,54
Ilijaš 1.292 553.271,01 673 227.303,76 1.673 556.219,10 3.638 1.336.793,87
Novi Grad 13.474 6.666.185,73 5.017 1.855.459,38 6.195 2.214.484,68 24.686 10.736.129,79
N. Sarajevo 8.978 5.147.367,33 2.840 1.107.587,80 3.577 1.449.585,32 15.395 7.704.540,45
Stari Grad 4.775 2.507.989,48 2.097 773.932,23 2.236 827.158,17 9.108 4.109.079,88
Trnovo 192 85.842,69 94 33.182,32 149 49.846,56 435 168.871,57
Vogoša 1.988 899.742,70 1.016 359.638,94 1.776 610.588,52 4.780 1.869.970,16
S A K 46.815 24.697.545,58 17.383 6.479.110,00 23.622 8.731.924,34 87.820 39.908.579,92
B. Grahovo 35 10.165,63 27 7.539,62 18 4.583,90 80 22.289,15
Drvar 148 35.519,80 32 7.533,58 62 14.347,06 242 57.400,44
Glamo 123 38.827,18 26 7.654,83 82 24.577,39 231 71.059,40
Kupres 176 81.864,86 52 16.041,84 109 36.261,38 337 134.168,08
Livno 2.002 817.597,04 541 168.715,92 1.032 284.632,73 3.575 1.270.945,69
Tomislavgrad 1.040 419.262,14 362 104.056,83 682 171.160,03 2.084 694.479,00
K - 10 3.524 1.403.236,65 1.040 311.542,62 1.985 535.562,49 6.549 2.250.341,76
UKUPNO FBIH 176.767 80.759.411,10 64.424 22.038.307,42 104.438 34.916.248,51 345.629 137.713.967,03
Republika Srpska 5.395 1.327.379,90 1.832 501.157,42 3.884 1.120.650,20 11.111 2.949.187,52
Distrikt Brko 2.014 751.842,10 1.028 320.941,17 1.671 521.368,49 4.713 1.594.151,76
UKUPNO BIH 184.176 82.838.633,10 67.284 22.860.406,01 109.993 36.558.267,20 361.453 142.257.306,31
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INOZEMSTVO 31.338 5.340.616,94 7.840 1.526.207,30 8.704 1.892.529,48 47.882 8.759.353,72
U K U P N O 215.514 88.179.250,04 75.124 24.386.613,31 118.697 38.450.796,68 409.335 151.016.660,03
isplaene zaostale mirovine 4.851.121,02
plaeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.829.780,01
Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne mirovine skupine 3 po Odluci Vlade Fed. BiH
514.199,57
Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
44
BROJ PENZIONERA I IZNOS PENZIJA U FBIH U 2016. GODINI
Tabela 13.
Naziv kantona
1 2 3 4 5 6 7 8 9
U S K 9.616 3.882.389,64 4.665 1.440.646,83 7.682 2.317.927,20 21.963 7.640.963,67
P O K 2.019 831.086,92 631 208.269,34 1.062 332.939,74 3.712 1.372.296,00
T K 32.900 14.977.709,31 14.098 4.681.994,11 23.829 7.792.880,02 70.827 27.452.583,44
Z D K 33.081 14.094.579,78 9.940 3.323.647,67 18.498 6.094.094,95 61.519 23.512.322,40
B P K 2.978 1.261.375,62 930 322.646,82 1.655 553.152,19 5.563 2.137.174,63
S B K 19.646 7.853.384,63 6.549 2.120.342,42 12.721 4.089.723,54 38.916 14.063.450,59
H N K 20.214 9.184.551,96 6.814 2.369.024,61 10.518 3.570.121,54 37.546 15.123.698,11
Z H K 5.974 2.573.551,01 2.374 781.083,00 2.866 897.922,50 11.214 4.252.556,51
S A K 46.815 24.697.545,58 17.383 6.479.110,00 23.622 8.731.924,34 87.820 39.908.579,92
K - 10 3.524 1.403.236,65 1.040 311.542,62 1.985 535.562,49 6.549 2.250.341,76
UKUPNO FBiH
REPUBLIKA SRPSKA
Distrikt Brko 2.014 751.842,10 1.028 320.941,17 1.671 521.368,49 4.713 1.594.151,76
UKUPNO BiH 184.176 82.838.633,10 67.284 22.860.406,01 109.993 36.558.267,20 361.453 142.257.306,31
INOZEMSTVO 31.338 5.340.616,94 7.840 1.526.207,30 8.704 1.892.529,48 47.882 8.759.353,72
UKUPNO 215.514 88.179.250,04 75.124 24.386.613,31 118.697 38.450.796,68 409.335 151.016.660,03
Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
45
Tabela 14.
Naziv opine
Broj zaposlenih
Bos. Petrovac 1,9 317,05 349,99 302,74 294,04
Buim 0,1 299,13 379,36 275,45 269,08
Cazin 1,7 329,34 379,22 316,39 287,63
Klju 1,2 303,90 341,55 265,57 283,01
Sanski Most 1,7 318,03 346,30 293,13 304,67
Velika Kladuša 1,4 317,84 349,38 306,01 298,37
U S K 1,5 347,90 403,74 308,82 301,73
Domaljevac Š. 1,6 385,54 445,48 323,25 288,26
Odak 1,5 348,80 382,59 326,62 310,40
Orašje 1,6 382,83 425,01 333,79 319,89
P O K 1,6 369,69 411,63 330,06 313,50
Banovii 1,5 423,88 498,72 347,63 345,61
eli 1,1 314,71 334,10 298,52 297,64
Doboj - Istok 1,2 316,64 347,15 294,97 291,51
Graanica 1,6 338,28 391,43 297,20 298,86
Gradaac 1,7 328,04 365,24 288,19 295,99
Kalesija 1,1 339,93 393,52 313,83 303,40
Kladanj 1,0 348,42 386,95 330,41 317,22
Lukavac 1,0 388,61 450,49 346,52 332,86
Sapna 0,8 267,81 288,91 238,67 266,98
Srebrenik 0,9 367,36 440,20 317,64 319,03
Teoak 0,5 300,27 338,74 251,55 284,81
Tuzla 1,2 434,11 502,95 358,70 354,46
ivinice 1,0 380,58 462,79 333,29 324,85
T K 1,2 387,60 455,25 332,10 327,03
Breza 1,0 400,87 448,94 348,76 336,84
Doboj - Jug 1,1 333,65 367,27 317,01 303,78
Kakanj 1,1 424,23 491,42 338,80 337,27
Maglaj 1,2 345,70 372,63 320,42 316,95
Olovo 1,0 364,11 396,57 342,69 324,66
Tešanj 2,2 339,52 375,55 298,66 299,81
Usora 2,1 326,43 374,74 295,60 280,48
Vareš 0,6 373,03 407,09 342,69 328,74
Visoko 1,1 386,68 424,18 344,07 344,87
Zavidovii 0,7 344,40 369,98 325,40 317,00
Zenica 1,1 403,83 449,60 345,62 342,56
epe 1,3 349,28 388,20 314,85 309,43
Z D K 1,2 382,20 426,06 334,37 329,45
Foa
46
Pale
Bugojno 0,9 348,95 382,84 313,23 313,84
Busovaa 0,7 375,20 410,67 342,24 329,53
Dobretii
Fojnica 0,8 355,43 388,18 328,98 324,23
G.Vakuf – Usk. 1,0 330,85 378,43 306,57 292,40
Jajce 1,0 333,76 361,65 301,36 310,23
Kiseljak 1,2 369,59 415,90 330,36 326,70
Kreševo 1,1 352,38 383,16 324,83 313,80
Novi Travnik 0,9 371,56 406,75 343,03 329,96
Travnik 1,6 374,64 413,41 324,29 328,91
Vitez 1,4 377,83 421,08 336,26 330,90
S B K 1,1 361,38 399,74 323,77 321,49
apljina 0,8 385,53 430,88 336,92 328,94
itluk 2,5 376,92 422,19 333,30 323,46
Jablanica 1,0 386,98 434,71 339,46 332,38
Konjic 1,1 372,03 402,46 344,07 329,33
Grad Mostar 1,4 427,06 486,61 357,58 354,80
Neum 2,6 401,92 462,90 335,80 323,08
Prozor 0,9 332,28 382,07 297,34 276,86
Ravno 1,5 387,51 523,48 312,55 318,03
Stolac 0,5 350,68 378,94 325,31 319,62
H N K 1,3 402,80 454,37 347,67 339,43
Grude 1,8 373,89 412,42 332,97 320,63
Ljubuški 1,3 381,61 422,65 337,74 319,78
Posušje 1,8 369,45 441,88 317,28 288,38
Široki Brijeg 1,6 384,26 441,88 324,76 320,56
Z H K 1,6 379,22 430,79 329,02 313,30
Centar 2,8 543,71 626,40 396,27 428,96
Hadii 1,0 390,83 439,91 357,32 342,61
Ilida 1,6 398,58 452,12 357,94 345,34
Ilijaš 1,0 367,45 428,23 337,75 332,47
Novi Grad 1,0 434,91 494,74 369,83 357,46
Novo Sarajevo 1,5 500,46 573,33 390,00 405,25
Stari Grad 1,1 451,15 525,23 369,07 369,93
Trnovo 0,8 388,21 447,10 353,00 334,54
Vogoša 1,0 391,21 452,59 353,98 343,80
S A K 1,5 454,44 527,56 372,73 369,65
Bos. Grahovo 4,4 278,61 290,45 279,25 254,66
Drvar 3,9 237,19 240,00 235,42 231,40
Glamo 2,3 307,62 315,67 294,42 299,72
47
K - 10 1,4 343,62 398,19 299,56 269,80
UKUPNO FBiH 1,3 398,44 456,87 342,08 334,33
Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja Prosjena isplaena mirovina/penzija u FBiH iznosi 334,33 Najnia isplaena penzija/mirovina u FBiH iznosi 326,17 Zajamena penzija /mirovina u FBiH iznosi 434,90 KM Najviša isplaena penzija/mirovina u FBiH iznosi 2.174,48 KM
48
Tabela 15.
Ueše u uvozu
Bos. Petrovac 21.017 0,19 41.081 0,66 195,47 20.064
Buim 4.497 0,04 6.474 0,10 143,96 1.977
Cazin 107.225 0,98 29.464 0,47 27,48 -77.761
Klju 12.192 0,11 8.023 0,13 65,81 -4.169
Sanski Most 22.761 0,21 34.243 0,55 150,45 11.482
Velika Kladuša 51.704 0,47 39.064 0,62 75,55 -12.640
U S K 351.554 3,22 261.146 4,17 74,28 -90.408
Domaljevac Š. 11.101 0,10 1.677 0,03 15,11 -9.424
Odak 70.610 0,65 63.957 1,02 90,58 -6.653
Orašje 96.171 0,88 36.289 0,58 37,73 -59.882
P O K 177.882 1,63 101.923 1,63 57,30 -75.959
Banovii 10.668 0,10 20.967 0,33 196,54 10.299
eli 4.100 0,04 2.858 0,05 69,71 -1.242
Doboj - Istok 22.657 0,21 11.497 0,18 50,74 -11.160
Graanica 199.063 1,82 183.534 2,93 92,20 -15.529
Gradaac 312.028 2,86 309.915 4,95 99,32 -2.113
Kalesija 47.806 0,44 48.600 0,78 101,66 794
Kladanj 8.424 0,08 22.635 0,36 268,70 14.211
Lukavac 319.194 2,92 436.447 6,97 136,73 117.253
Sapna 543 0,00 24 0,00 4,42 -519
Srebrenik 79.151 0,72 43.847 0,70 55,40 -35.304
Teoak 615 0,01 102 0,00 16,59 -513
Tuzla 347.338 3,18 109.967 1,76 31,66 -237.371
ivinice 195.131 1,79 78.690 1,26 40,33 -116.441
T K 1.546.718 14,16 1.269.083 20,27 82,05 -277.635
Breza 14.341 0,13 7.758 0,12 54,10 -6.583
Doboj - Jug 73.520 0,67 23.886 0,38 32,49 -49.634
Kakanj 129.149 1,18 13.049 0,21 10,10 -116.100
Maglaj 52.905 0,48 117.251 1,87 221,63 64.346
Olovo 45.027 0,41 53.348 0,85 118,48 8.321
Tešanj 372.850 3,41 354.038 5,66 94,95 -18.812
Usora 14.309 0,13 35.387 0,57 247,31 21.078
Vareš 2.567 0,02 6.363 0,10 247,88 3.796
Visoko 489.534 4,48 469.505 7,50 95,91 -20.029
Zavidovii 30.117 0,28 51.601 0,82 171,34 21.484
Zenica 345.249 3,16 379.668 6,07 109,97 34.419
epe 78.889 0,72 70.432 1,13 89,28 -8.457
Z D K 1.648.457 15,09 1.582.286 25,28 95,99 -66.171
49
Ueše u uvozu
B P K 88.806 0,81 150.485 2,40 169,45 61.679
Bugojno 34.607 0,32 53.296 0,85 154,00 18.689
Busovaa 22.004 0,20 41.182 0,66 187,16 19.178
Dobretii 4 0 4 0 0 0
Donji Vakuf 6.041 0,06 10.978 0,18 181,72 4.937
Fojnica 2.479 0,02 1.578 0,03 63,65 -901
G.Vakuf - Uskoplje 23.128 0,21 37.865 0,60 163,72 14.737
Jajce 63.084 0,58 127.553 2,04 202,20 64.469
Kiseljak 106.714 0,98 39.380 0,63 36,90 -67.334
Kreševo 80.059 0,73 10.332 0,17 12,91 -69.727
Novi Travnik 33.408 0,31 56.303 0,90 168,53 22.895
Travnik 247.678 2,27 298.213 4,76 120,40 50.535
Vitez 312.836 2,86 25.666 0,41 8,20 -287.170
S B K 932.042 8,53 702.350 11,22 75,36 -229.692
apljina 68.227 0,62 14.680 0,23 21,52 -53.547
itluk 183.175 1,68 39.183 0,63 21,39 -143.992
Jablanica 1.403 0,01 2.157 0,02 153,74 754
Konjic 102.333 0,94 170.921 1,63 167,02 68.588
Mostar 731.348 6,69 413.168 11,68 56,49 -318.180
Neum 3.091 0,03 238 0,00 7,70 -2.853
Prozor 3.949 0,04 6.534 0,10 165,46 2.585
Ravno 67 0,00 2 0,00 2,99 -65
Stolac 4.535 0,04 4.758 0,08 104,92 223
H N K 1.098.128 10,05 651.641 10,41 59,34 -446.487
Grude 190.770 1,75 69.804 1,12 36,59 -120.966
Ljubuški 252.875 2,31 25.632 0,41 10,14 -227.243
Posušje 303.738 2,78 105.202 1,68 34,64 -198.536
Široki Brijeg 449.166 4,11 201.619 3,22 44,89 -247.547
Z H K 1.196.549 10,95 402.257 6,43 33,62 -794.292
Centar 721.864 6,61 385.694 6,16 53,43 -336.170
Hadii 182.062 1,67 72.488 1,16 39,82 -109.574
Ilida 688.279 6,30 79.956 1,28 11,62 -608.323
Ilijaš 79.094 0,72 179.882 2,87 227,43 100.788
N. Grad 958.793 8,78 156.306 2,50 16,30 -802.487
N. Sarajevo 800.982 7,33 58.113 0,93 7,26 -742.869
Stari Grad 55.819 0,51 24.545 0,39 43,97 -31.274
Trnovo 0 - 0 - - -
S A K 3.669.805 33,59 1.039.432 16,60 28,32 -2.630.373
Bosansko Grahovo 753 0,01 3.697 0,06 490,97 2.944
Drvar 1.278 0,01 18.551 0,30 1451,56 17.273
50
Ueše u uvozu
K - 10 155.334 1,42 95.860 1,53 61,71 -59.474
Federacija BiH 10.925.411 99,45 6.259.782 99,95 57,30 -4.665.629
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku BiH
51
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA PO STANOVNIKU U FBIH PO OPINAMA U 2016. GODINI
Tabela 16.
KM
Bos. Petrovac 62.098 6.924 3.035 5.933 8.969
Buim 10.971 19.287 233 336 569
Cazin 136.689 66.069 1.623 446 2.069
Klju 20.215 16.325 747 491 1.238
Sanski Most 57.004 40.641 560 843 1.403
Velika Kladuša 90.768 40.414 1.279 967 2.246
U S K 612.700 271.209 1.296 963 2.259
Domaljevac Š. 12.778 4.657 2.384 360 2.744
Odak 134.567 18.397 3.838 3.476 7.315
Orašje 132.460 19.398 4.958 1.871 6.829
P O K 279.805 42.452 4.190 2.401 6.591
Banovii 31.635 22.827 467 919 1.386
eli 6.958 10.276 399 278 677
Doboj - Istok 34.154 10.105 2.242 1.138 3.380
Graanica 382.597 45.229 4.401 4.058 8.459
Gradaac 621.943 39.148 7.970 7.916 15.887
Kalesija 96.406 32.961 1.450 1.474 2.925
Kladanj 31.059 12.070 698 1.875 2.573
Lukavac 755.641 43.952 7.262 9.930 17.192
Sapna 567 10.938 50 2 52
Srebrenik 122.998 39.644 1.997 1.106 3.103
Teoak 717 7.345 84 14 98
Tuzla 457.305 110.642 3.139 994 4.133
ivinice 273.821 57.916 3.369 1.359 4.728
T K 2.815.801 443.053 3.491 2.864 6.355
Breza 22.099 13.829 1.037 561 1.598
Doboj - Jug 97.406 4.057 18.122 5.888 24.009
Kakanj 142.198 37.225 3.469 351 3.820
Maglaj 170.156 22.932 2.307 5.113 7.420
Olovo 98.375 9.707 4.639 5.496 10.134
Tešanj 726.888 43.333 8.604 8.170 16.774
Usora 49.696 6.520 2.195 5.427 7.622
Vareš 8.930 8.345 308 762 1.070
Visoko 959.039 39.549 12.378 11.871 24.249
Zavidovii 81.718 35.557 847 1.451 2.298
Zenica 724.917 109.950 3.140 3.453 6.593
epe 149.321 30.027 2.627 2.346 4.973
Z D K 3.230.743 361.031 4.566 4.383 8.949
52
KM
B P K 239.291 23.518 3.776 6.399 10.175
Bugojno 87.903 31.220 1.108 1.707 2.816
Busovaa 63.186 17.773 1.238 2.317 3.555
Dobretii 8 1.600 3 - -
Fojnica 4.057 11.979 207 132 339
G.Vakuf - Uskoplje 60.993 20.519 1.127 1.845 2.973
Jajce 190.637 26.867 2.348 4.748 7.096
Kiseljak 146.094 20.454 5.217 1.925 7.143
Kreševo 90.391 5.149 15.548 2.007 17.555
Novi Travnik 89.711 23.767 1.406 2.369 3.775
Travnik 545.891 53.054 4.668 5.621 10.289
Vitez 338.502 25.763 12.143 996 13.139
S B K 1.634.392 251.973 3.699 2.787 6.486
apljina 82.907 25.410 2.685 578 3.263
itluk 222.358 18.043 10.152 2.172 12.324
Jablanica 3.560 9.889 142 142 284
Konjic 273.254 24.501 4.177 4.177 8.353
Mostar 1.144.516 105.661 6.922 6.922 13.843
Neum 3.329 4.507 686 53 739
Prozor 10.483 13.896 284 470 754
Ravno 69 3.191 21 1 22
Stolac 9.293 14.297 317 333 650
H N K 1.749.769 219.395 5.005 2.970 7.975
Grude 260.574 17.036 11.198 4.097 15.295
Ljubuški 278.507 27.631 9.152 928 10.080
Posušje 408.940 20.373 14.909 5.164 20.073
Široki Brijeg 650.785 28.949 15.516 6.965 22.480
Z H K 1.598.806 93.989 12.731 4.280 17.011
Centar 1.107.558 54.369 13.277 7.094 20.371
Hadii 254.550 24.264 7.503 2.987 10.491
Ilida 768.235 69.164 9.951 1.156 11.107
Ilijaš 258.976 20.283 3.900 8.869 12.768
N. Grad 1.115.099 119.694 8.010 1.306 9.316
N. Sarajevo 859.095 64.639 12.392 899 13.291
Stari Grad 80.364 36.395 1.534 674 2.208
Trnovo 0 1.238 0 - -
S A K 4.709.237 417.498 8.790 2.490 11.280
Bosansko Grahovo 4.450 2.311 326 1.600 1.926
Drvar 19.829 6.511 196 2.849 3.045
53
KM
K - 10 251.194 82.113 1.892 1.167 3.059
Federacija BiH 17.185.193 2.206.231 4.952 2.837 7.789
Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za Statistiku BiH
54
Tabela 17.
KM
Bosanska Krupa 25.280 2.230 88 56,5
Bosanski Petrovac 6.924 814 118 75,2
Buim 19.287 895 46 29,7
Cazin 66.069 4.313 65 41,8
Klju 16.325 1.131 69 44,3
Sanski Most 40.641 2.775 68 43,7
Velika Kladuša 40.414 2.496 62 39,5
Unsko-sanski 271.209 25.442 94 60,1
Domaljevac Šamac 4.657 292 63 40,1
Odak 18.397 2.000 109 69,6
Orašje 19.398 2.498 129 82,4
Posavski 42.452 4.790 113 72,2
Banovii 22.827 3.046 133 85,4
eli 10.276 556 54 34,7
Doboj - Istok 10.105 587 58 37,2
Graanica 45.229 4.312 95 61,0
Gradaac 39.148 2.788 71 45,6
Kalesija 32.961 1.648 50 32,0
Kladanj 12.070 777 64 41,2
Lukavac 43.952 6.357 145 92,6
Sapna 10.938 251 23 14,7
Srebrenik 39.644 2.293 58 37,0
Teoak 7.345 285 39 24,9
Tuzla 110.642 19.777 179 114,4
ivinice 57.916 6.449 111 71,3
Tuzlanski 443.053 49.127 111 71,0
Breza 13.829 2.136 154 98,9
Doboj - Jug 4.057 641 158 101,1
Kakanj 37.225 5.856 157 100,7
Maglaj 22.932 2.376 104 66,3
Olovo 9.707 1.076 111 71,0
Tešanj 43.333 4.740 109 70,0
Usora 6.520 642 98 63,0
Vareš 8.345 982 118 75,4
Visoko 39.549 5.080 128 82,2
Zavidovii 35.557 2.643 74 47,6
Zenica 109.950 19.370 176 112,8
epe 30.027 2.442 81 52,1
Zeniko-dobojski 361.031 47.983 133 85,1
Foa 1.902 118 62 39,6
Gorae 20.742 4.127 199 127,4
Pale 874 103 118 75,8
Bosansko-podrinjski 23.518 4.348 185 118,4
Bugojno 31.220 2.503 80 51,3
Busovaa 17.773 1.852 104 66,7
Dobretii 1.600 29 18 11,4
55
KM
Donji Vakuf 13.828 853 62 39,5
Fojnica 11.979 1.101 92 58,8
G. Vakuf - Uskoplje 20.519 1.737 85 54,2
Jajce 26.867 1.802 67 42,9
Kiseljak 20.454 2.324 114 72,7
Kreševo 5.149 556 108 69,2
Novi Travnik 23.767 3.133 132 84,4
Travnik 53.054 7.400 139 89,3
Vitez 25.763 2.461 96 61,2
Srednjo-bosanski 251.973 25.750 102 65,4
apljina 25.410 3.315 130 83,5
itluk 18.043 4.064 225 144,2
Jablanica 9.889 1.655 167 107,1
Konjic 24.501 4.383 179 114,5
Grad Mostar 105.661 27.621 261 167,4
Neum 4.507 663 147 94,1
Prozor 13.896 1.163 84 53,6
Ravno 3.191 60 19 12,0
Stolac 14.297 1.357 95 60,8
Hercegovako-neretvanski 219.395 44.280 202 129,2
Grude 17.036 2.744 161 103,1
Ljubuški 27.631 3.569 129 82,7
Posušje 20.373 2.663 131 83,7
Široki Brijeg 28.949 6.451 223 142,7
Zapadno-hercegovaki 93.989 15.428 164 105,1
Centar 54.369 28.251 520 332,7
Hadii 24.264 3.427 141 90,4
Ilida 69.164 13.115 190 121,4
Ilijaš 20.283 2.478 122 78,2
Novi Grad 119.694 29.153 244 155,9
Novo Sarajevo 64.639 26.388 408 261,4
Stari Grad 36.395 11.450 315 201,4
Trnovo 1.238 364 294 188,4
Vogoša 27.452 5.321 194 124,1
Kanton Sarajevo 417.498 119.946 287 183,9
Bosansko Grahovo 2.311 163 70 45,0
Drvar 6.511 578 89 56,9
Glamo 3.658 461 126 80,7
Kupres 4.945 435 88 56,4
Livno 33.609 3.725 111 70,9
Tomislavgrad 31.079 2.149 69 44,3
Kanton 10 82.113 7.511 91 58,6
Federacija BiH 2.206.231 344.606 156 100,0
Izvor podataka: Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
56
Tabela 18.
Opina Ukupno
Obradiva površina
Vonjaci Vinogradi Livade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Biha 19.863 17.656 10.573 435 0 6.680 2.207 0 0
Bos. Krupa 27.794 21.584 16.965 474 0 4.072 6.210 0 0
B. Petrovac 28.400 20.100 8.767 250 0 11.500 8.300 0 0
Buim 7.793 5.604 5.122 0 0 482 2.189 0 0
Cazin 22.502 20.472 16.354 326 0 3.565 2.030 0 0
Klju 14.954 13.189 8.188 505 0 4.496 1.765 0 0
San.Most 39.302 31.679 23.959 653 0 7.068 6.071 0 1.552
V. Kladuša 20.499 18.121 15.918 258 0 2.659 2.378 0 0
U S K 181.107 148.405 105.846 2.901 0 40.522 31.150 0 1.552
Dom. Šamac 2.906 2.786 2.389 65 20 221 80 0 40
Odak 11.544 11.144 10.721 150 0 787 300 0 100
Orašje 9.610 9.560 9.100 370 0 90 50 0 0
P O K 24.193 23.623 22.210 585 20 1.231 430 0 140
Banovii 1.509 959 2739 200 0 65 300 0 250
eli 6.994 6.680 5.730 957 0 0 314 0 0
Doboj - Istok 2.632 2.460 1.865 240 0 390 170 0 2
Graanica 13.273 12.619 7.134 1.624 0 3.779 654 0 0
Gradaac 16.251 15.845 12.453 2.857 0 -383 406 0 0
Kalesija 10.035 9.385 8.195 894 0 2.832 648 0 2
Kladanj 6.721 5.449 1.156 135 0 4.090 1.272 0 0
Lukavac 18.069 15.713 11.312 1.644 0 2.736 2.356 0 0
Sapna 7.316 6.516 3.516 700 0 2.268 800 0 0
Srebrenik 13.416 12.655 10.502 1.961 0 185 761 0 0
Teoak 1.595 1.345 1.218 184 0 11 250 0 0
Tuzla 15.901 14.049 10.463 2.235 0 1.222 1.852 0 0
ivinice 9.483 9.009 8.003 764 0 -242 474 0 0
T K 123.195 112.684 84.286 14.395 0 18.203 10.257 0 254
Breza 3.130 2.880 1.635 395 0 850 250 0 0
Doboj - Jug 572 539 515 80 0 2 33 0 0
Kakanj 11.894 10.950 3.013 1.280 0 6.810 944 0 0
Maglaj 7.363 6.357 5.435 763 0 234 1.006 0 0
Olovo 9.450 7.350 2.893 100 0 4.357 2.100 0 0
Tešanj 10.709 9.971 7.815 856 0 1.273 738 0 0
Usora 1.246 1.117 3220 11 0 159 93 0 36
Vareš 8.830 7.510 1.770 442 0 5.298 1.320 0 0
Visoko 17.282 8.260 5.766 1.085 0 1.446 9.022 0 0
Zavidovii 13.894 10.920 3.850 1.431 0 2.633 2.974 0 0
Zenica 15.364 15.364 6.340 1.816 0 8.436 1.178 0 0
epe 9.623 8.483 1.719 768 0 754 1.140 0 0
Z D K 110.535 89.701 43.971 9.027 0 32.252 20.798 0 36
Foa 8.118 5.778 598 3.420 2 1.751 2.340 0 0
57
Vonjaci Vinogradi Livade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gorae 9.312 7.837 2.328 1.349 0 4.173 1.475 0 0
Pale 1.380 1.260 105 30 0 1.008 120 0 0
B P K 18.810 14.875 3.031 4.799 2 6.932 3.935 0 0
Bugojno 13.294 11.307 5.675 568 0 4.867 1.986 1 0
Busovaa 4.909 4.385 1.350 449 0 2.806 524 0 0
Dobretii 1.643 1.670 1.642 0 0 33 43 0 0
Donji Vakuf 11.190 9.190 5.752 420 0 3.913 2.000 0 0
Fojnica 5.439 3.408 1.920 138 0 1.355 2.031 0 0
G.Vakuf - Usk. 16.130 10.130 4.910 1.030 0 4.200 6.000 0 0
Jajce 17.256 12.311 5.831 243 0 6.217 4.945 0 0
Kiseljak 7.792 6.965 5.314 297 0 1.192 827 0 0
Kreševo 3.098 2.859 1.131 102 0 597 239 0 0
Novi Travnik 5.242 4.490 2.124 350 0 2.051 752 0 0
Travnik 22.774 17.378 8.468 1.007 0 7.903 5.396 0 0
Vitez 4.793 4.242 2.750 395 0 819 551 0 0
S B K 113.630 88.335 46.867 4.999 0 35.953 25.294 1 0
apljina 14.931 5.931 3.815 460 671 800 9.000 0 0
itluk 8.164 4.398 2.908 30 500 614 3.766 0 0
Jablanica 5.241 1.125 2952 60 2 640 4.116 0 0
Konjic 26.890 20.688 349 621 49 10.523 6.202 0 0
Mostar 20.818 10.084 5.159 322 228 6.410 10.734 0 0
Neum 15.011 915 812 5 42 56 14.096 0 0
Prozor 21.444 9.165 485 250 15 5.156 12.276 3 0
Ravno 3.930 3.920 1.546 15 55 1.882 15.000 0 10
Stolac 35.307 3.070 1.499 40 300 1.410 32.237 0 0
H N K 166.736 59.296 19.525 1.803 1.862 27.491 107.427 3 10
Grude 11.220 5.645 4.200 7 115 1.358 5.575 0 0
Ljubuški 12.635 6.155 5.302 42 526 204 6.480 0 0
Posušje 7.310 7.310 5.349 15 12 1.934 4.857 0 0
Široki Brijeg 11.724 6.424 0 84 303 2.702 5.300 0 0
Z H K 47.746 25.534 14.851 148 956 6.198 22.212 0 0
Centar 1.230 1.089 303 275 0 509 141 0 0
Hadii 8.909 3.949 2.570 40 0 1.342 4.960 0 0
Ilida 3.465 3.167 2.165 373 0 542 298 0 0
Ilijaš 12.533 9.143 3.048 660 0 5.435 3.390 0 0
Novi Grad 2.890 2.361 533 404 0 1.298 529 0 0
N. Sarajevo 248 227 57 39 0 73 21 0 0
Stari Grad 1.651 1.049 203 234 0 612 602 0 0
Trnovo 12.373 5.525 1209 78 0 4.637 6.848 0 0
Vogoša 2.642 2.425 830 633 0 962 217 0 0
S A K 45.941 28.935 10.918 2.736 0 15.410 17.006 0 0
B.. Grahovo 47.665 14.650 4.218 51 0 13.099 33.015 0 0
Drvar 17.941 8.760 2.550 138 0 5.981 9.181 0 0
Glamo 60.769 25.533 7.863 42 0 17.806 35.226 0 10
58
Vonjaci Vinogradi Livade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kupres 40.097 20.549 9.428 0 0 11.805 19.548 0 0
Livno 79.359 31.221 11.953 40 0 19.216 48.138 0 0
Tomislavgrad 23.055 23.055 14.038 55 0 10.156 48.200 0 0
K - 10 317.086 123.768 50.050 326 0 78.063 193.308 0 10
FBiH 1.148.979 715.156 401.555 41.719 2.840 262.253 431.817 4 2.002
Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku
Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
59
ORANICE, BAŠTE I VRTOVI U FBiH U ha U 2016. GODINI
Tabela 19.
Ukupno Obradivo
Bosanska Krupa 16.965 7.570 30 0 9.365 55,2
Bosanski Petrovac
Buim 5.122 3.368 34 420 1.300 25,4
Cazin 16.354 13.080 39 735 2.500 15,3
Klju 8.188 2.499 18 0 5.671 69,3
Sanski Most 23.959 8.436 15 20 15.488 64,6
Velika Kladuša 15.918 7.683 9 0 8.226 51,7
U S K 105.846 45.301 169 1.785 58.591 55,4
Domaljevac Šamac
Odak 10.721 4.437 3 300 5.981 55,8
Orašje 9.100 2.920 486 385 5.309 58,3
P O K 22.210 7.919 489 685 13.117 59,1
Banovii 2.739 1.202 4 0 1.533 56,0
eli 5.730 2.418 147 0 3.165 55,2
Doboj - Istok 1.865 1.568 4 0 293 15,7
Graanica 7.134 7.096 9 0 29 0,4
Gradaac 12.453 12.240 51 7 155 1,2
Kalesija 8.195 8.190 5 0 0 0,0
Kladanj 1.156 851 27 0 278 24,0
Lukavac 11.312 7.947 0 0 3.365 29,7
Sapna 3.516 1.024 18 500 1.974 56,1
Srebrenik 10.502 3.411 47 110 6.934 66,0
Teoak 1.218 1.071 5 0 142 0,0
Tuzla 10.463 1.964 15 900 7.584 72,5
ivinice 8.003 7.163 300 60 480 6,0
T K 84.286 56.145 632 1577 25.932 30,8
Breza 1.635 1.605 30 0 0 0,0
Doboj - Jug 515 511 0 0 4 0,8
Kakanj 3.013 1.656 11 0 1.346 44,7
Maglaj 5.435 892 27 10 4.506 82,9
Olovo 2.893 185 4 0 2.704 93,5
Tešanj 7.815 5.658 3 600 1.554 19,9
Usora 3.220 3.191 8 1 20 0,6
Vareš 1.770 198 4 0 1.568 88,6
Visoko 5.766 5.139 74 0 553 9,6
Zavidovii 3.850 3.279 34 7 530 13,8
Zenica 6.340 2.967 34 0 3.339 52,7
60
Opina
Ukupno Obradivo
Z D K 43.971 26.300 327 618 16.726 38,0
Foa 598 249 9 180 160 26,8
Gorae 2.328 1.561 62 0 705 30,3
Pale 105 105 0 0 0 0,0
B P K 3.031 1.915 71 180 865 28,5
Bugojno 5.675 2.678 116 3 2.878 50,7
Busovaa 1.350 1.320 30 0 0 0,0
Dobretii 1.642 24 0 0 1.618 98,5
Donji Vakuf 5.752 473 39 300 4.940 85,9
Fojnica 1.920 1.243 9 0 668 34,8
G. Vakuf - Uskoplje
Jajce 5.831 1.353 19 0 4.459 76,5
Kiseljak 5.314 1.080 91 500 3.643 68,6
Kreševo 1.131 736 14 45 336 29,7
Novi Travnik 2.124 963 25 672 464 21,8
Travnik 8.468 1.503 6 0 6.959 82,2
Vitez 2.750 2.121 30 0 599 21,8
S B K 46.867 17.321 449 1.520 27.577 58,8
apljina 3.815 1.058 65 0 2.692 70,6
itluk 2.908 767 127 0 2.014 69,3
Grad Mostar 2.952 1.997 141 145 669 22,7
Jablanica 349 328 1 0 20 5,7
Konjic 5.159 829 4 1.400 2.926 56,7
Neum 812 341 0 0 471 0,0
Prozor 485 358 7 40 80 16,5
Ravno 1.546 234 0 0 1.312 0,0
Stolac 1.499 496 13 145 845 56,4
H N K 19.525 6.408 358 1.730 11.029 56,5
Grude 4.200 1.548 13 0 2.639 62,8
Ljubuški 5.302 2.335 28 0 2.939 55,4
Posušje 5.349 1.663 0 0 3.686 68,9
Široki Brijeg 0 0 0 0 0 0,0
Z H K 14.851 5.546 41 0 9.264 62,4
Centar 303 61 0 0 242 79,9
Hadii 2.570 741 40 8 1.781 69,3
Ilida 2.165 2.035 85 4 41 1,9
Ilijaš 3.048 1.305 28 35 1.680 55,1
Novi Grad 533 512 5 0 16 3,0
Novo Sarajevo 57 57 0 0 0 0,0
Stari Grad 203 117 86 0 0 0,0
Trnovo 1.209 689 0 0 520 43,0
61
Opina
Ukupno Obradivo
S A K 10.918 5.789 258 47 4.824 44,2
Bosansko Grahovo
Drvar 2.550 149 1 0 2.400 94,1
Glamo 7.863 3.682 0 15 4.166 53,0
Kupres 9.428 676 0 0 8.752 92,8
Livno 11.953 5.694 13 1.905 4.341 36,3
Tomislavgrad 14.038 4.086 26 0 9.926 70,7
K - 10 50.050 14.706 40 1.920 33.384 66,7
Federacija BiH 401.555 187.350 2.834 10.062 201.309 50,1
Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
62
Tabela 20.
Opina Površina u ha Drvna masa u Drvna masa po
ha/m3 000 m3
Buim 8.853 1.107 125
Cazin 12.388 1.759 142
Klju 43.626 8.812 202
U S K 225.907 36.016 159
Domaljevac Šamac 200 6 30
Odak 3.114 280 90
Orašje 1.288 321 249
Banovii 11.000 1.683 153
eli 6.200 533 86
Graanica 10.580 995 94
Gradaac 6.499 539 83
Kalesija 9.546 1.079 113
Kladanj 24.122 5.379 223
Sapna 7.000 637 91
Lukavac 14.092 1.353 96
Srebrenik 8.370 912 109
Teoak 1.800 167 93
Tuzla 11.411 1.278 112
ivinice 13.426 2.094 156
Breza 3.615 333 92
Kakanj 19.480 3.039 156
Maglaj 17.955 1.975 110
Olovo 32.920 6.354 193
Tešanj 5.481 373 68
Usora 1.131 77 68
Vareš 28.750 6.641 231
Visoko 12.510 1.076 86
Zavidovii 39.961 6.354 159
Zenica 30.762 4.891 159
epe 17.844 2.855 160
Foa 28.619 4.694 164
Opina Površina u ha Drvna masa u Drvna masa po
ha/m3 000 m3
Bugojno 21.453 3.690 172
Busovaa 10.058 1.468 146
Dobretii 3.994 599 150
Fojnica 20.086 4.740 236
Jajce 22.978 3.079 134
Kiseljak 7.747 736 95
Kreševo 9.694 2.075 214
Travnik 28.364 4.623 163
Vitez 10.087 1.917 190
apljina 7.600 99 13
itluk 8.994 297 33
Jablanica 13.995 1.413 101
Konjic 50.901 7.024 138
Mostar 42.048 3.196 76
Neum 7.106 14 2
Prozor 23.091 1.478 64
Ravno 10.770 194 18
Stolac 23.000 299 13
Grude 10.355 176 17
Ljubuški 15.251 519 34
Posušje 14.476 955 66
Z H K 68.164 3.644 53
Centar 1.334 627 470
Hadii 14.230 3.188 224
Ilida 7.939 1.207 152
Ilijaš 17.141 4.148 242
Trnovo 18.390 3.494 190
Vogoša 3.944 331 84
Bosansko Grahovo 29.556 7.300 247
Drvar 53.073 7.165 135
Glamo 42.810 3.296 77
Opina Površina u ha Drvna masa u Drvna masa po
ha/m3 000 m3
FBiH 1.335.968 223.480 167
Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja
65
Tabela 21.
Opina Površina
u KM2
Bosanska Krupa 561 28 37 73 110 170
Bosanski Petrovac 709 0 72 50 122 38
Buim 129 0 22 26 48 43
Cazin 356 24 48 33 81 505
Klju 358 0 52 82 134 112
Sanski Most 781 0 30 117 147 203
Velika Kladuša 331 0 17 61 78 208
U S K 4.125 104 337 508 845 1.371
Domaljevac Šamac 44 0 8 12 20 13
Odak 158 0 15 24 39 33
Orašje 122 0 10 20 30 39
P O K 325 0 33 56 89 85
Banovii 185 2 0 31 31 59
eli 140 0 7 28 35 39
Doboj - Istok 41 0 3 10 13 23
Graanica 216 23 20 32 52 172
Gradaac 218 3 26 70 96 165
Kalesija 201 0 10 9 19 35
Kladanj 331 0 39 0 39 44
Sapna 337 0 2 15 17 33
Lukavac 118 21 21 27 48 126
Srebrenik 248 29 29 22 51 138
Teoak 29 0 0 13 13 7
Tuzla 294 25 50 31 81 69
ivinice 291 22 18 52 70 21
T K 2.649 125 225 340 565 931
Breza 73 10 0 14 14 127
Doboj - Jug 10 19 6 5 11 28
Kakanj 377 21 20 60 80 71
Maglaj 290 35 18 41 59 70
Olovo 408 0 25 53 78 148
Tešanj 156 0 20 20 40 88
Usora 50 0 2 7 9 20
Vareš 390 13 0 45 45 85
Visoko 231 15 18 33 51 83
Zavidovii 590 14 0 81 81 182
Zenica 559 43 36 78 114 161
epe 210 19 26 5 31 38
66
Z D K 3.343 189 171 442 613 1.101
Foa 169 0 28 6 34 32
Gorae 249 0 50 31 81 47
Pale 86 0 10 7 17 27
B P K 505 0 88 44 132 106
Bugojno 361 0 53 0 53 51
Busovaa 158 0 5 17 22 174
Dobretii 59 0 0 3 3 18
Donji Vakuf 320 0 51 0 51 151
Fojnica 306 0 0 48 48 305
G. Vakuf - Uskoplje 402 0 18 16 34 86
Jajce 339 0 39 18 57 36
Kiseljak 165 0 0 51 51 7
Kreševo 149 0 0 22 22 76
Novi Travnik 242 0 15 36 51 33
Travnik 529 0 29 106 135 77
Vitez 159 0 13 12 25 98
S B K 3.189 0 223 329 552 1.112
apljina 256 21 47 30 77 96
itluk 181 5 0 50 50 88
Jablanica 301 17 29 30 59 50
Konjic 1.169 39 29 115 144 369
Mostar 1.175 64 90 50 140 256
Neum 225 0 44 12 56 89
Prozor 477 0 53 51 104 371