of 82 /82
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA FEDERAL DEVELOPMENT PLANNING INSTITUTION SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2014. GODINI April 2015.

Socioekonomski Pokazatelji Za 2014

 • Author
  as4ever

 • View
  23

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Socioekonomski Pokazatelji Za 2014

Text of Socioekonomski Pokazatelji Za 2014

 • BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA FEDERAL DEVELOPMENT PLANNING INSTITUTION

  SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI

  PO OPINAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  U 2014. GODINI

  April 2015.

 • SADRAJ:

  UVOD 3 METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI 3 KARTA BIH SA KANTONIMA I OPINAMA 6 SPISAK OPINA PO ABECEDNOM REDU 7 TABELARNI PREGLED 8 TABELA 1: Gustina naseljenosti 9 TABELA 2: Nacionalna struktura stanovnitva po popisu 1991. godine 12 TABELA 3: Stanovnitvo u FBiH 15 TABELA 4: Radno aktivno stanovnitvo 18 TABELA 5: Prirodni prirataj 21 TABELA 6: Stepen zaposlenosti 24 TABELA 7: Stepen nezaposlenosti 27 TABELA 8: Nezaposlenost prema stepenu strunog obrazovanja 30 TABELA 9: Nezaposlene ene prema stepenu strunog obrazovanja 33 TABELA 10: Plae 36 TABELA 11: Broj penzionera i iznos penzija 38 TABELA 12: Broj penzionera i iznos penzija 41 TABELA 13: Prosjene penzije 42 TABELA 14: Vanjskotrgovinska razmjena FBiH po opinama u 2014. godini 45 TABELA 15: Vanjskotrgovinska razmjena FBiH po opinama u 2014. godini 48 TABELA 16: Bruto domai proizvod (GDP) uee u % 51 TABELA 17: Poljoprivredna povrina 54 TABELA 18: Oranice i bate 57 TABELA 19: umsko zemljite 60 TABELA 20: Saobraajna infrastruktura 63 TABELA 21: Osnovno obrazovanje 66 TABELA 22: Srednje obrazovanje 69 TABELA 23: Zdravstvo 71 TABELA 24: Struktura poslovnih subjekata 74 TABELA 25: Nivo razvijenosti FBiH po opinama 76 TABELA 26: Rang razvijenosti FBiH po opinama 79 TABELA 27: Rang razvijenosti po kantonima 82

  2

 • UVOD

  Cilj dokumenta Socioekonomski pokazatelji po opinama u Federaciji Bosne i Hercegovine 2014. je da se sagledaju osnovni drutveno-ekonomski pokazatelji razvoja FBiH po opinama, te da se rangiraju lokalne zajednice prema nivou razvijenosti.

  U dokumentu su obraeni: gustina naseljenosti, nacionalna struktura stanovnitva po popisu 1991. godine, stanovnitvo u FBiH, radno aktivno stanovnitvo, prirodni prirataj, stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, nezaposlenost prema stepenu strunog obrazovanja, nezaposlene ene prema stepenu strunog obrazovanja, plae, broj penzionera i iznos penzija, prosjene penzije, vanjskotrgovinska razmjena FBiH po opinama u 2014. godini, bruto domai proizvod (GDP), poljoprivredna povrina, oranice i bate, umsko zemljite, saobraajna infrastruktura, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, zdravstvo i struktura poslovnih subjekata.

  Na kraju dokumenta, u tabelama 25., 26. i 27. dati su nivo i rang razvijenosti optina i kantona u FBiH.

  METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI

  Prilikom utvrivanja zbirnog indeksa razvijenosti svake opine u Federaciji BiH, koriteni su sljedei pokazatelji:

  - stepen zaposlenosti stanovnitva,- stepen nezaposlenosti stanovnitva,- broj uenika osnovnih i srednjih kola na 1000 stanovnika,- procjenjeni bruto domai proizvod (GDP) po opinama po glavi stanovnika i- odsutno stanovnitvo u odnosu na popis iz 1991. godine.

  Stepen zaposlenosti utvren je na osnovu podataka o broju zaposlenih po opinama u odnosu na procjenu prisutnog broja stanovnika. Stepen nezaposlenosti utvren je na osnovu podataka o broju nezaposlenih po opinama u odnosu na radno aktivno stanovnitvo. Odsutno stanovnitvo utvreno je na osnovu prisutnog broja stanovnika po opinama u odnosu na popis iz 1991. godine u opinama koje su pripale Federaciji BiH po Daytonskom sporazumu. Ovi podaci dati su u kolonama 2, 3, 4, 5 i 6 tabela 25. i 26. na kraju dokumenta.

  Za svaku opinu dobijeno je pet indeksa u odnosu na prosjek Federacije i isti su navedeni u kolonama 7, 8, 9, 10 i 11 tabela 25. i 26. Aritmetikom sredinom pojedinanih indeksa dobijen je zbirni indeks razvijenosti svake opine naveden u koloni 12. tabela 25. i 26.

  3

 • Na osnovu indeksa razvijenosti, izvreno je rangiranje razvijenosti lokalnih zajednica pri emu smo koristili dvije granine vrijednosti.

  - Izrazito su nerazvijene opine koje imaju indekse razvijenosti ispod 50% prosjekaFederacije BiH.

  - Nedovoljno su razvijene opine koje imaju indeks razvijenosti izmeu 50% i 75%prosjeka Federacije BiH.

  Uvidom u kolonu 12. tabele 26. dokumenta, moe se zakljuiti da su izrazito nerazvijene opine u FBiH:

  1. Teoak (49,3)2. Maglaj (47,9)3. Vare (47,0)4. Jajce (45,8)4. Odak (43,6)5. Donji Vakuf (40,1)6. Drvar (40,0)7. Klju (36,1)8. Bosanski Petrovac (36,1)9. Dom. amac (19,3)

  10. Foa (15,2)11. Pale (14,3)12. Glamo (10,3)13. B.Grahovo(8,9)14. Dobretii (-53,3)

  Nedovoljno razvijene opine u FBiH su:

  1. Bugojno (68,7)2. Gornji Vakuf (67,4)3. Olovo (66,8)4. Ilija (65,1)5. Stolac (64,1)6. Konjic (63,4)7. Sanski Most (62,4)8. Sapna (61,7)9. Kupres (60,1)10. Prozor (57,1)11. Trnovo (56,9)12. Bos.Krupa (56,7)13. Zavidovii (51,8)14. Ravno (51,8)

  4

 • Napominjemo da Federalni zavod za statistiku ne radi obraun GDP-a po opinama. Federalni zavod za programiranje razvoja je izvrio procjenu GDP po opinama prema slijedeoj formuli:

  Broj zaposlenih u opini x prosjena plaa u opini x GDP FBiH

  Broj zaposlenih u FBiH x prosjena plaa u FBiH

  Ovim se dobija priblina procjena GDP-a opina, jer nisu uzete sve komponente koje utiu na izraun stvarnog GDP. Za precizniju ocjenu GDP-a, potrebno je izvriti evaluaciju svih statistikih podataka koji su bitni za izraun GDP-a po opinama, kako bi se izvrile eventualne korekcije. Ovu evaluaciju trebalo bi da rade strune ekipe u svakoj opini ime bi se dobila visoka tanost i pouzdanost procjene GDP-a, a samim tim i zbirnih indikatora socioekonomskog razvoja opina.

  Provjera se posebno odnosi na provjeru prihoda od poljoprivrede, obrta i domainstva, budeta opine, broja zaposlenih, obradivog i neobradivog zemljita, dohotka po stanovniku itd.

  Ostala etiri indikatora razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj uenika i odsutno stanovnitvo) uraeni su na osnovu zvaninih statistikih podataka.

  5

 • VE LIKA KL ADUA

  CAZIN

  BUIM

  BIHAC

  BO SANSK A KRUPA

  BOSAN SKI PETRO VAC

  SANSK I MO ST

  NOVI GRAD

  KRUPA NA U NI

  SANSKI MOST (RS)

  PRIJEDOR

  K OZA RSKA DUBICA

  KOSTA

  JNICA

  GRA DIK A

  LAK TAIPRNJAVO R

  BA NJA LUKAELIN AC

  K OTO R VA RO

  SRBAC

  DERVENTA

  BROD (RS)

  MO DRI A

  OD A K

  VUK OSAV LJE

  D OMALJEVAC-AMA C

  ORAJE

  D OBOJ

  TEANJ PETROV O

  USORA

  KLJU

  DRVAR

  BOS ANSKO GRAHO VO

  GLAMO

  LIVNO

  TOMISLAVGRAD

  POSU JE

  IROK I BRIJEG

  G RUDE

  LJUBU KIITLUK

  APLJINASTO LAC

  N EUM

  RAVNO

  KU PRES

  BUGO JN O

  GO RN JI VAK UF

  FOJNICA

  NOV I TRAVNIK

  TRAVNIK ZENICA

  JABLAN ICAKONJIC

  PROZO R

  KREEV O

  HA DI I

  BUSOVA A

  VISOK O

  KISELJAK

  K AKAN J VARE

  ILIJA BRE ZA

  EP EZAVID OVI I

  MAGLAJ

  V ITEZOLOV O

  KLADA NJ

  LUKAVAC

  TU ZLA

  IVINICEBAN OVI I

  EL

  ISREBREN IK

  GRAANICA

  D ONJI V UKU F

  JAJCE

  DOBRETII

  TRNO VO

  ILIDA1 2

  34 5

  PALE (RS)ILIDA (RS)NOVO SARAJE VO (RS)

  STARI GRAD (RS)

  SOKO LAC

  HA N PIJESA K

  MILI I

  V LASENICA

  EK OVI I

  OSMACI

  ZVO

  RNIK

  BRATUN AC

  KA LESIJA

  SAPN A

  TEO A K

  U GLJEVIKLOPA RE

  BIJELJINAD OBOJISTOK

  D OBOJJUG

  GRADA

  AC

  PELAG I EV O

  AMACORAJE (RS)

  GRADMOSTAR

  FO AGORADE

  RO GATICA

  SREBRENICA

  VIEGRAD

  RUDO

  AJNI E

  GORADE (RS)

  FOCA (RS)K ALINO VIK

  GA CK ONEV ESINJE

  BERK OVI I

  BILE A

  LJUBINJE

  TREBIN JE

  TESLIC

  KNEEVO

  JEZERO

  MRKON JI GRAD

  IPO VO

  KU PRES (RS)

  RIBNIKPETROVAC

  DRVAR (RS)

  DISTRIK T BR KO

  MOSTAR (RS)

  EPA

  1

  10

  8

  79 5

  64

  3

  2

  PALE

  2

  SARAJEVSKE OP INE

  1-NOV I GRAD2-NOV O SARAJEVO3-VOG O A4-CENTA R5-STARI GRAD

  KANTONI U FEDERACIJI BIH

  1. UN SKO-S ANSKI2. POSAVSKI3. TUZLANSKI4. ZENI K O-D OBOJSKI5. BOSAN SKO-PODRINJSKI6. SRED NJEBOSAN SKI7. HERCEGOVA KO-N ERETVANSK I8. ZAPAD NO-H ERCEGO VA KI9. KA NTON SA RA JEVO10. HERCEG BOSANSKI

  KARTA BIH SA KANTONIMA I OPINAMA

  6

 • SPISAK OPINA U FEDERACIJI BIH (po abecednom redu)

  Rb Opina 1 Broj

  naseljenih mjesta

  Rb Opina Broj

  naseljenih mjesta

  1 Banovii 20 41 Livno 59 2 Biha 59 42 Lukavac* 44 3 Bosanska Krupa* 37 43 Ljubuki 35 4 Bosanski Petrovac* 35 44 Maglaj* 40 5 Bosansko Grahovo 35 45 Mostar* 60 6 Breza 28 46 Neum 27 7 Bugojno 78 47 Novi Travnik 52 8 Busovaa 47 48 Odak* 13 9 Buim 13 49 Olovo* 46 10 Cazin 54 50 Oraje* 14 11 apljina 32 51 Pale* 15 12 eli* 16 52 Posuje 19 13 itluk 21 53 Prozor 56 14 Doboj Istok* 5 54 Ravno* 54 15 Doboj Jug 2 55 Sanski Most* 67 16 Dobretii 18 56 Sapna* 12 17 Domaljevac amac* 6 57 Sarajevo Centar 6 18 Donji Vakuf* 68 58 Sarajevo Novi Grad* 3 19 Drvar* 24 59 Sarajevo Novo Sarajevo* 3 20 Foa* 26 60 Sarajevo Stari Grad* 8 21 Fojnica 55 61 Srebrenik 49 22 Glamo* 55 62 Stolac* 27 23 Gorade* 145 63 iroki Brijeg 34 24 Gornji Vakuf Uskoplje 51 64 Teoak* 10 25 Graanica* 22 65 Teanj* 42 26 Gradaac* 33 66 Tomislavgrad 59 27 Grude 13 67 Travnik* 89 28 Hadii 62 68 Trnovo 56 29 Ilida* 12 69 Tuzla* 66 30 Ilija* 76 70 Usora* 11 31 Jablanica 33 71 Vare 85 32 Jajce* 58 72 Velika Kladua 49 33 Kakanj 106 73 Visoko 88 34 Kalesija* 28 74 Vitez 34 35 Kiseljak 82 75 Vogoa 21 36 Kladanj* 48 76 Zavidovii 47 37 Klju* 41 77 Zenica* 83 38 Konjic* 168 78 epe* 41 39 Kreevo 29 79 ivinice 29 40 Kupres* 36 UKUPNO: 3.330

  1 U odnosu na 1991. godinu formirane su opine: Buim (od dijela opine Bosanska Krupa), Domaljevac- amac (od dijela opine Bosanski amac), eli (od dijela opine Lopare), Doboj-Istok (od dijela opine Doboj), Sapna (od dijela opine Zvornik), Teoak (od dijela opine Ugljevik i Lopare), Doboj Jug (od dijela opine Doboj), Usora (od dijela opine Teanj i Doboj), Dobretii (od dijela opine Skender Vakuf), Ravno (od dijela opine Trebinje). * Opine koje su podijeljene entitetskom linijom.

  7

 • TABELARNI PREGLED

  8

 • GUSTINA NASELJENOSTI PO OPINAMA U FBiH U 2014. GODINI

  Tabela 1.

  Opina Broj naselj. mjesta Povrina

  opina u km2 Stanovnitvo Gustina

  naseljenosti

  1 2 3 4 5 Biha 59 900,0 61.622 68,5 Bosanska Krupa 37 561,0 28.046 50,0 Bosanski Petrovac 35 709,0 6.847 9,7 Buim 7 129,0 18.063 140,0 Cazin 54 356,0 62.959 176,9 Klju 41 358,0 19.044 53,2 Sanski Most 67 781,0 43.511 55,7 Velika Kladua 49 331,0 47.269 142,8

  U S K 349 4125,0 287.361 69,7 Domaljevac amac 6 44,4 4.467 100,6 Odak 14 158,4 15.091 95,3 Oraje 14 121,8 19.111 156,9

  P O K 34 324,6 38.669 119,1 Banovii 20 185,0 25.948 140,3 eli 20 140,0 13.624 97,3 Doboj - Istok 6 41,0 10.194 248,6 Graanica 23 216,0 52.607 243,6 Gradaac 34 218,0 45.965 210,8 Kalesija 28 201,0 36.041 179,3 Kladanj 48 331,0 14.616 44,2 Lukavac 44 337,0 50.449 149,7 Sapna 13 118,0 12.676 107,4 Srebrenik 49 248,0 41.905 169,0 Teoak 10 29,0 7.314 252,2 Tuzla 66 294,0 131.634 447,7 ivinice 29 291,0 56.171 193,0

  T K 390 2649,0 499.144 188,4 Breza 28 72,9 13.787 189,1 Doboj - Jug 2 10,2 4.939 484,2 Kakanj 106 377,0 43.066 114,2 Maglaj 40 252,0 23.267 92,3 Olovo 45 407,8 11.546 28,3 Teanj 41 155,9 48.629 311,9 Usora 13 49,8 6.839 137,3 Vare 85 390,1 9.877 25,3 Visoko 88 230,8 40.156 174,0 Zavidovii 47 556,0 37.614 67,7 Zenica 83 558,5 127.034 227,5 epe 41 282,3 31.059 110,0

  9

 • Opina Broj naselj. mjesta Povrina

  opina u km2 Stanovnitvo Gustina

  naseljenosti

  1 2 3 4 5 Z D K 619 3343,3 397.813 119,0

  Foa 32 169,4 1.691 10,0 Gorae 144 248,8 29.623 119,1 Pale 15 86,4 1.076 12,5

  B P K 191 504,6 32.390 64,2 Bugojno 78 361,0 37.146 102,9 Busovaa 47 158,0 15.970 101,1 Dobretii 18 59,0 628 10,6 Donji Vakuf 68 320,0 13.805 43,1 Fojnica 55 306,0 11.621 38,0 Gornji Vakuf - Uskoplje 52 402,0 18.648 46,4 Jajce 58 339,0 24.070 71,0 Kiseljak 82 165,0 20.545 124,5 Kreevo 27 149,0 5.456 36,6 Novi Travnik 52 242,0 24.942 103,1 Travnik 90 529,0 54.452 102,9 Vitez 34 159,0 25.290 159,1

  S B K 661 3189,0 252.573 79,2 apljina 32 256,0 22.583 88,2 itluk 21 181,0 15.843 87,5 Jablanica 33 301,0 11.585 38,5 Konjic 168 1169,0 27.347 23,4 Grad Mostar 60 1175,0 112.240 95,5 Neum 27 225,0 4.364 19,4 Prozor 56 477,0 15.646 32,8 Ravno 54 331,0 1.433 4,3 Stolac 26 286,0 12.988 45,4

  H N K 477 4401,0 224.029 50,9 Grude 13 220,8 15.510 70,2 Ljubuki 35 292,7 23.487 80,2 Posuje 20 461,1 16.069 34,8 iroki Brijeg 34 387,6 26.461 68,3

  Z H K 101 1362,2 81.527 59,8 Centar 6 33,0 68.711 2082,2 Hadii 62 273,3 22.983 84,1 Ilida 12 143,4 62.572 436,3 Ilija 74 308,6 19.874 64,4 Novi Grad 3 47,2 126.179 2673,3 Novo Sarajevo 3 9,9 73.749 7449,4 Stari Grad 8 51,4 41.749 812,2 Trnovo 55 338,4 2.628 7,8 Vogoa 21 71,7 26.406 368,3

  10

 • Opina Broj naselj. mjesta Povrina

  opina u km2 Stanovnitvo Gustina

  naseljenosti

  1 2 3 4 5 S A K 244 1276,9 444.851 348,4

  Bosansko Grahovo 35 780,0 1.996 2,6 Drvar 25 589,3 10.585 18,0 Glamo 55 1033,6 4.430 4,3 Kupres 36 569,8 3.289 5,8 Livno 59 994,0 31.541 31,7 Tomislavgrad 60 967,4 26.524 27,4

  K - 10 270 4934,1 78.365 15,9 Federacija BiH 3.336 26.109,7 2.336.722 89,5 Izvor podataka: Za naseljena mjesta i povrinu Statistiki godinjak FBiH 2013., za stanovnitvo Saopenje br. 14.2.1. od 29.08.2014. godine Federalnog zavoda za statistiku

  11

 • NACIONALNA STRUKTURA STANOVNITVA U FBiH PO KANTONIMA PREMA POPISU STANOVNITVA 1991. GODINE

  Tabela 2. Opina Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Jugosloveni Ostali

  1 2 3 4 5 6 7 Biha 70.732 46.737 5.580 12.689 4.356 1.370 Bosanska Krupa 39.177 26.424 129 11.562 683 379 Bosanski Petrovac 15.258 3.288 48 11.332 366 224 Buim 16.940 16.680 5 91 23 141 Cazin 63.409 61.693 139 778 430 369 Drvar - dio 1.359 3 2 1.341 12 1 Klju 28.622 16.853 324 10.668 539 238 Sanski Most 56.122 27.873 3.919 21.917 1.196 1.217 Velika Kladua 52.908 48.305 740 2.266 993 604

  U S K 344.527 247.856 10.886 72.644 8.598 4.543 Domaljevac amac 8.803 12 7.697 847 96 151 Bosanski Brod 449 1 50 302 20 76 Odak - 28.006 6.213 15.610 4.534 1.080 569

  Oraje - 25.667 1.880 21.300 1.599 594 294

  Brko - dio 700 1 - 673 11 15 P O K 63.625 8.107 44.657 7.955 1.801 1.105

  Banovii 26.590 19.162 550 4.514 1.928 436 Brko - dio 30.139 12.709 13.325 3.320 250 535 eli - dio 11.159 9.451 1.201 281 101 125 Lopare 1.382 - 6 1.315 29 32 Doboj - Istok 10.096 9.725 13 185 82 91 Graanica 47.398 42.518 77 2.508 1.323 972 Gradaac 41.776 33.838 2.369 3.544 1.297 728 Kalesija 35.089 29.594 32 4.521 266 676 Kladanj 15.665 11.621 35 3.552 277 180 Lukavac 56.408 38.076 2.157 11.535 3.405 1.235 Zvornik 13.609 10.214 13 3.246 42 94 ekovii 10 - - 10 - - Srebrenik 40.896 30.528 2.752 5.308 1.203 1.105 Ugljevik 7.888 7.444 4 22 21 397 Tuzla 131.513 62.669 20.398 20.173 21.995 6.278 ivinice 54.783 44.017 3.976 3.525 2.130 1.135

  T K 524.401 361.566 46.908 67.559 34.349 14.019 Breza 17.317 13.079 851 2.122 1.001 264 Doboj - Jug 8.010 4.316 3.201 128 226 139 Han Pijesak 311 70 - 239 - 2 Kakanj 55.950 30.528 16.556 4.929 2.554 1.383 Maglaj - dio 39.553 19.269 8.347 9.872 1.454 611 Olovo 16.469 12.278 642 3.127 285 137 Tesli 1.069 - 1 1.063 - 5 Teanj 46.715 34.940 8.601 1.664 1.037 473

  12

 • Opina Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Jugosloveni Ostali 1 2 3 4 5 6 7

  Vare 22.203 6.714 9.016 3.644 2.071 758 Visoko 46.160 34.373 1.872 7.471 1.464 980 Zavidovii 57.164 34.198 7.576 11.640 2.726 1.024 Zenica 145.517 80.359 22.510 22.433 15.654 4.561 epe 22.966 10.820 9.100 2.278 546 222

  Z D K 479.404 280.944 88.273 70.610 29.018 10.559 Foa 5.591 4.231 1 1.286 16 57 Gorae 33.474 22.945 76 9.172 758 523 Kalinovik 34 25 - 9 - - Pale - dio 2.254 1.571 4 663 5 11 Rogatica 75 22 - 53 - -

  B P K 41.428 28.794 81 11.183 779 591 Bugojno 46.889 19.697 16.031 8.673 1.561 927 Busovaa 18.879 8.451 9.093 623 510 202 Donji Vakuf - dio 24.372 13.509 682 9.364 590 227 Fojnica 16.296 8.024 6.623 157 407 1.085 Gornji V. - Uskoplje 25.181 14.063 10.706 110 158 144 Jajce - dio 41.878 16.624 14.613 7.552 2.457 632 Kiseljak 24.164 9.778 12.550 740 600 496 Kreevo 6.731 1.531 4.714 34 251 201 Mrkonji Grad - dio 1.133 975 149 1 2 6 Novi Travnik 30.713 11.625 12.162 4.097 2.132 697 Skender Vakuf - dio 4.790 3 4.720 6 19 42 Travnik - dio 70.090 31.813 25.945 7.300 3.736 1.296 Vitez 27.859 11.514 12.675 1.501 1.377 792

  S B K 338.975 147.607 130.663 40.158 13.800 6.747 apljina 27.882 7.672 14.969 3.753 1.047 441 itluk 15.083 111 14.823 19 17 113 Jablanica 12.691 9.099 2.291 504 581 216 Kalinovik - dio 356 349 - 3 3 1 Konjic - dio 43.878 23.815 11.513 6.620 1.358 572 Grad Mostar 126.076 43.557 42.882 23.751 12.767 3.119 Neum 4.325 190 3.792 207 90 46 Nevesinje 669 629 - 36 - 4 Prozor 19.760 7.225 12.259 45 100 131 Trebinje - dio 1.791 21 797 940 20 13 Stolac - dio 15.122 7.372 5.541 1.773 279 157

  H N K 267.633 100.040 108.867 37.651 16.262 4.813 Grude 16.358 4 16.210 9 5 130 Ljubuki 28.340 1.592 26.127 65 227 329 Posuje 17.134 6 16.963 9 26 130 iroki Brijeg 27.160 9 26.864 148 20 119

  Z H K 88.992 1.611 86.164 231 278 708 Centar 79.286 39.761 5.428 16.631 13.030 4.436 Hadii 24.200 15.392 746 6.362 841 859 Ilida 60.963 28.234 6.840 19.551 4.882 1.456

  13

 • Opina Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Jugosloveni Ostali 1 2 3 4 5 6 7

  Ilija 25.016 10.440 1.736 11.303 1.167 370 Novi Grad 135.733 69.080 8.871 37.230 15.426 5.126 Novo Sarajevo 90.892 33.489 8.764 29.295 15.026 4.318 Stari Grad 49.517 39.390 1.121 3.960 3.368 1.678 Trnovo 3.188 2.643 0 501 20 24 Vogoa 24.647 12.499 1.071 8.813 1.730 534

  S A K 493.442 250.928 34.577 133.646 55.490 18.801 Bosansko Grahovo 8.311 12 226 7.888 135 50 Drvar - dio 15.706 29 31 15.207 372 67 Glamo 12.593 2.257 184 9.951 118 83 Kupres - dio 8.770 802 3.812 4.026 67 63 Livno 40.600 5.793 29.324 3.913 1.125 445 Tomislavgrad 30.009 3.148 25.976 576 107 202

  K - 10 115.989 12.041 59.553 41.561 1.924 910 Federacija BiH 2.758.416 1.439.494 610.629 483.198 162.299 62.796 Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  14

 • STANOVNITVO U FBiH

  Tabela 3.

  Opina Po

  popisu 1991.

  Prisutno stanov.

  2014 Odsutno

  stanovnitvo

  Odsutno stanovnitvo

  % 4/2

  Kolona 5/ FBiH

  Indeks odsut. stanov.

  1 2 3 4 5 6 7 Biha 70.732 61.622 -9.110 -12,9 84,2 115,8 Bos. Krupa 39.177 28.046 -11.131 -28,4 185,9 14,1 Bos. Petrovac 15.258 6.847 -8.411 -55,1 360,6 -160,6Buim 16.940 18.063 1.123 6,6 -43,4 243,4 Cazin 63.409 62.959 -450 -0,7 4,6 195,4 Klju 29.981 19.044 -10.937 -36,5 238,6 -38,6Sanski Most 56.122 43.511 -12.611 -22,5 147,0 53,0 Velika Kladua 52.908 47.269 -5.639 -10,7 69,7 130,3

  U S K 344.527 287.361 -57.166 -16,6 108,5 91,5 Domalj. amac 9.252 4.467 -4.785 -51,7 338,3 -138,3Odak 28.006 15.091 -12.915 -46,1 301,7 -101,7Oraje 25.667 19.111 -6.556 -25,5 167,1 32,9

  P O K 2 63.625 38.669 -24.956 -39,2 256,6 -56,6Banovii 26.590 25.948 -642 -2,4 15,8 184,2 eli 12.541 13.624 1.083 8,6 -56,5 256,5 Doboj - Istok 10.096 10.194 98 1,0 -6,3 206,3 Graanica 47.398 52.607 5.209 11,0 -71,9 271,9 Gradaac 41.776 45.965 4.189 10,0 -65,6 265,6 Kalesija 35.089 36.041 952 2,7 -17,7 217,7 Kladanj 15.665 14.616 -1.049 -6,7 43,8 156,2 Lukavac 56.408 50.449 -5.959 -10,6 69,1 130,9 Sapna 13.609 12.676 -933 -6,9 44,8 155,2 Srebrenik 40.896 41.905 1.009 2,5 -16,1 216,1 Teoak 9.270 7.314 -1.956 -21,1 138,0 62,0 Tuzla 131.513 131.634 121 0,1 -0,6 200,6 ivinice 54.783 56.171 1.388 2,5 -16,6 216,6

  T K 2 524.401 499.144 -25.257 -4,8 31,5 168,5 Breza 17.317 13.787 -3.530 -20,4 133,3 66,7 Doboj - Jug 4.809 4.939 130 2,7 -17,7 217,7 Kakanj 55.950 43.066 -12.884 -23,0 150,6 49,4 Maglaj 39.553 23.267 -16.286 -41,2 269,3 -69,3Olovo 16.780 11.546 -5.234 -31,2 204,0 -4,0Teanj 43.715 48.629 4.914 11,2 -73,5 273,5 Usora 7.270 6.839 -431 -5,9 38,8 161,2 Vare 22.203 9.877 -12.326 -55,5 363,1 -163,1Visoko 46.160 40.156 -6.004 -13,0 85,1 114,9 Zavidovii 57.164 37.614 -19.550 -34,2 223,7 -23,7Zenica 145.517 127.034 -18.483 -12,7 83,1 116,9 epe 22.966 31.059 8.093 35,2 -230,5 430,5

  Z D K 479.404 397.813 -81.591 -17,0 111,3 88,7

  15

 • Opina Po

  popisu 1991.

  Prisutno stanov.

  2014 Odsutno

  stanovnitvo

  Odsutno stanovnitvo

  % 4/2

  Kolona 5/ FBiH

  Indeks odsut. stanov.

  1 2 3 4 5 6 7 Foa 5.591 1.691 -3.900 -69,8 456,3 -256,3Gorade 33.474 29.623 -3.851 -11,5 75,3 124,7 Pale 2.363 1.076 -1.287 -54,5 356,3 -156,3

  B P K 41.428 32.390 -9.038 -21,8 142,7 57,3 Bugojno 46.889 37.146 -9.743 -20,8 135,9 64,1 Busovaa 18.879 15.970 -2.909 -15,4 100,8 99,2 Dobretii 4.790 628 -4.162 -86,9 568,4 -368,4Donji Vakuf 24.372 13.805 -10.567 -43,4 283,6 -83,6Fojnica 16.296 11.621 -4.675 -28,7 187,7 12,3 Gornji V. - Uskoplje 25.181 18.648 -6.533 -25,9 169,7 30,3

  Jajce 43.011 24.070 -18.941 -44,0 288,1 -88,1Kiseljak 24.164 20.545 -3.619 -15,0 98,0 102,0 Kreevo 6.731 5.456 -1.275 -18,9 123,9 76,1 Novi Travnik 30.713 24.942 -5.771 -18,8 122,9 77,1 Travnik 70.090 54.452 -15.638 -22,3 145,9 54,1 Vitez 27.859 25.290 -2.569 -9,2 60,3 139,7

  S B K 338.975 252.573 -86.402 -25,5 166,7 33,3 apljina 27.882 22.583 -5.299 -19,0 124,3 75,7 itluk 15.083 15.843 760 5,0 -33,0 233,0 Jablanica 12.691 11.585 -1.106 -8,7 57,0 143,0 Konjic 44.903 27.347 -17.556 -39,1 255,7 -55,7Grad Mostar 126.076 112.240 -13.836 -11,0 71,8 128,2 Neum 4.325 4.364 39 0,9 -5,9 205,9 Prozor 19.760 15.646 -4.114 -20,8 136,2 63,8 Ravno 1.791 1.433 -358 -20,0 130,8 69,2 Stolac 15.122 12.988 -2.134 -14,1 92,3 107,7

  H N K 267.633 224.029 -43.604 -16,3 106,6 93,4 Grude 16.358 15.510 -848 -5,2 33,9 166,1 Ljubuki 28.340 23.487 -4.853 -17,1 112,0 88,0 Posuje 17.134 16.069 -1.065 -6,2 40,7 159,3 iroki Brijeg 27.160 26.461 -699 -2,6 16,8 183,2

  Z H K 88.992 81.527 -7.465 -8,4 54,9 145,1 Centar 79.286 68.711 -10.575 -13,3 87,2 112,8 Hadii 24.200 22.983 -1.217 -5,0 32,9 167,1 Ilida 60.963 62.572 1.609 2,6 -17,3 217,3 Ilija 25.016 19.874 -5.142 -20,6 134,5 65,5 Novi Grad 135.733 126.179 -9.554 -7,0 46,0 154,0 Novo Sarajevo 90.892 73.749 -17.143 -18,9 123,4 76,6 Stari Grad 49.517 41.749 -7.768 -15,7 102,6 97,4 Trnovo 3.188 2.628 -560 -17,6 114,9 85,1 Vogoa 24.647 26.406 1.759 7,1 -46,7 246,7

  S A K 493.442 444.851 -48.591 -9,8 64,4 135,6 Bos.Grahovo 8.311 1.996 -6.315 -76,0 497,0 -297,0

  16

 • Opina Po

  popisu 1991.

  Prisutno stanov.

  2014 Odsutno

  stanovnitvo

  Odsutno stanovnitvo

  % 4/2

  Kolona 5/ FBiH

  Indeks odsut. stanov.

  1 2 3 4 5 6 7 Drvar 15.706 10.585 -5.121 -32,6 213,3 -13,3Glamo 12.593 4.430 -8.163 -64,8 424,0 -224,0Kupres 8.770 3.289 -5.481 -62,5 408,8 -208,8Livno 40.600 31.541 -9.059 -22,3 146,0 54,0 Tomislavgrad 30.009 26.524 -3.485 -11,6 76,0 124,0

  K - 10 115.989 78.365 -37.624 -32,4 212,2 -12,2Federacija BiH 2.758.416 2.336.722 -421.694 -15,3 100,0 100,0 Kolona 5 = 4/2 predstavlja odnos odsutnog stanovnitva i stanovnitva prema popisu iz 1991. godine Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku , Saopenje broj 14.2.1. od 29.08.2014.godoine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  17

 • RADNO AKTIVNO STANOVNITVO (15 64 godine) U FBiH U 2014. GODINI

  Tabela 4.

  Opina Stanovnitvo Radno aktivno stanovnito % Radno aktivnog

  stanovnitva

  1 2 3 4 Biha 61.622 42.915 69,6 Bosanska Krupa 28.046 18.912 67,4 Bosanski Petrovac 6.847 3.872 56,6 Buim 18.063 11.972 66,3 Cazin 62.959 44.688 71,0 Klju 19.044 14.025 73,6 Sanski Most 43.511 31.936 73,4 Velika Kladua 47.269 33.747 71,4

  U S K 287.361 202.067 70,3 Domaljevac amac 4.467 3.283 73,5 Odak 15.091 10.131 67,1 Oraje 19.111 13.467 70,5

  P O K 38.669 26.881 69,5 Banovii 25.948 18.828 72,6 eli 13.624 9.750 71,6 Doboj - Istok 10.194 6.945 68,1 Graanica 52.607 37.714 71,7 Gradaac 45.965 32.121 69,9 Kalesija 36.041 25.298 70,2 Kladanj 14.616 10.593 72,5 Lukavac 50.449 35.766 70,9 Sapna 12.676 8.998 71,0 Srebrenik 41.905 29.261 69,8 Teoak 7.314 4.929 67,4 Tuzla 131.634 93.263 70,9 ivinice 56.171 39.364 70,1

  T K 499.144 352.830 70,7 Breza 13.787 9.663 70,1 Doboj - Jug 4.939 3.564 72,2 Kakanj 43.066 30.801 71,5 Maglaj 23.267 16.039 68,9 Olovo 11.546 7.857 68,0 Teanj 48.629 35.490 73,0 Usora 6.839 4.708 68,8 Vare 9.877 6.359 64,4 Visoko 40.156 28.026 69,8 Zavidovii 37.614 26.440 70,3 Zenica 127.034 87.892 69,2 epe 31.059 21.750 70,0

  18

 • Opina Stanovnitvo Radno aktivno stanovnito % Radno aktivnog

  stanovnitva

  1 2 3 4 Z D K 397.813 278.589 70,0

  Foa 1.691 1.030 60,9 Gorae 29.623 20.400 68,9 Pale 1.076 631 58,6

  B P K 32.390 22.061 68,1 Bugojno 37.146 26.056 70,1 Busovaa 15.970 10.461 65,5 Dobretii 628 447 71,2 Donji Vakuf 13.805 9.142 66,2 Fojnica 11.621 7.727 66,5 Gornji Vakuf - Uskoplje 18.648 12.673 68,0 Jajce 24.070 16.178 67,2 Kiseljak 20.545 13.940 67,9 Kreevo 5.456 3.564 65,3 Novi Travnik 24.942 17.235 69,1 Travnik 54.452 37.649 69,1 Vitez 25.290 17.047 67,4

  S B K 252.573 172.119 68,1 apljina 22.583 14.726 65,2 itluk 15.843 10.274 64,8 Jablanica 11.585 8.292 71,6 Konjic 27.347 18.626 68,1 Grad Mostar 112.240 74.237 66,1 Neum 4.364 3.088 70,8 Prozor 15.646 10.980 70,2 Ravno 1.433 994 69,4 Stolac 12.988 9.078 69,9

  H N K 224.029 150.295 67,1 Grude 15.510 10.579 68,2 Ljubuki 23.487 15.573 66,3 Posuje 16.069 10.942 68,1 iroki Brijeg 26.461 17.324 65,5

  Z H K 81.527 54.418 66,7 Centar 68.711 46.189 67,2 Hadii 22.983 15.720 68,4 Ilida 62.572 42.220 67,5 Ilija 19.874 12.578 63,3 Novi Grad 126.179 88.078 69,8 Novo Sarajevo 73.749 48.798 66,2 Stari Grad 41.749 28.279 67,7 Trnovo 2.628 1.675 63,7 Vogoa 26.406 17.919 67,9

  19

 • Opina Stanovnitvo Radno aktivno stanovnito % Radno aktivnog

  stanovnitva

  1 2 3 4 S A K 444.851 301.456 67,8

  Bosansko Grahovo 1.996 1.059 53,1 Drvar 10.585 6.432 60,8 Glamo 4.430 2.597 58,6 Kupres 3.289 1.973 60,0 Livno 31.541 21.077 66,8 Tomislavgrad 26.524 17.864 67,4

  K - 10 78.365 51.002 65,1 Federacija BiH 2.336.722 1.611.718 69,0 Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku , Saopenje broj 14.2.1. od 29.08.2014. godoine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  20

 • PRIRODNI PRIRATAJ U FBiH U 2014. GODINI

  Tabela 5.

  Opina Stanovnitvo ivoroeni Umrli Prirodni prirataj

  Prirodni prirataj na

  1000 stanov.

  1 2 3 4 5 6 Biha 61.622 475 485 -10 -0,16Bosanska Krupa 28.046 218 218 0 0,00 Bosanski Petrovac 6.847 44 112 -68 -9,93Buim 18.063 204 131 73 4,04 Cazin 62.959 512 405 107 1,70 Klju 19.044 57 124 -67 -3,52Sanski Most 43.511 165 289 -124 -2,85Velika Kladua 47.269 413 307 106 2,24

  U S K 287.361 2.088 2.071 17 0,06 Domaljevac amac 4.467 18 48 -30 -6,72Odak 15.091 70 212 -142 -9,41Oraje 19.111 107 227 -120 -6,28

  P O K 38.669 195 487 -292 -7,55Banovii 25.948 246 143 103 3,97 eli 13.624 60 103 -43 -3,16Doboj - Istok 10.194 76 75 1 0,10 Graanica 52.607 447 317 130 2,47 Gradaac 45.965 353 357 -4 -0,09Kalesija 36.041 305 214 91 2,52 Kladanj 14.616 85 93 -8 -0,55Lukavac 50.449 340 414 -74 -1,47Sapna 12.676 70 54 16 1,26 Srebrenik 41.905 372 237 135 3,22 Teoak 7.314 54 45 9 1,23 Tuzla 131.634 984 925 59 0,45 ivinice 56.171 516 401 115 2,05

  T K 499.144 3.908 3.378 530 1,06 Breza 13.787 91 128 -37 -2,68Doboj - Jug 4.939 37 35 2 0,40 Kakanj 43.066 380 322 58 1,35 Maglaj 23.267 185 197 -12 -0,52Olovo 11.546 67 107 -40 -3,46Teanj 48.629 457 351 106 2,18 Usora 6.839 35 35 0 0,00 Vare 9.877 53 139 -86 -8,71Visoko 40.156 368 300 68 1,69 Zavidovii 37.614 308 307 1 0,03 Zenica 127.034 1.061 1.085 -24 -0,19

  21

 • Opina Stanovnitvo ivoroeni Umrli Prirodni prirataj

  Prirodni prirataj na

  1000 stanov.

  1 2 3 4 5 6 epe 31.059 256 218 38 1,22

  Z D K 397.813 3.298 3.224 74 0,19 Foa 1.691 11 24 -13 -7,69Gorae 29.623 238 249 -11 -0,37Pale 1.076 4 13 -9 -8,36

  B P K 32.390 253 286 -33 -1,02Bugojno 37.146 245 311 -66 -1,78Busovaa 15.970 154 171 -17 -1,06Dobretii 628 5 19 -14 -22,29Donji Vakuf 13.805 120 151 -31 -2,25Fojnica 11.621 93 120 -27 -2,32Gornji Vakuf - Uskoplje 18.648 146 153 -7 -0,38Jajce 24.070 185 213 -28 -1,16Kiseljak 20.545 160 183 -23 -1,12Kreevo 5.456 45 50 -5 -0,92Novi Travnik 24.942 230 188 42 1,68 Travnik 54.452 422 421 1 0,02 Vitez 25.290 227 166 61 2,41

  S B K 252.573 2.032 2.146 -114 -0,45apljina 22.583 178 286 -108 -4,78itluk 15.843 161 204 -43 -2,71Jablanica 11.585 66 102 -36 -3,11Konjic 27.347 174 255 -81 -2,96Grad Mostar 112.240 1.069 991 78 0,69 Neum 4.364 4 29 -25 -5,73Prozor 15.646 79 131 -52 -3,32Ravno 1.433 1 10 -9 -6,28Stolac 12.988 72 117 -45 -3,46

  H N K 224.029 1.804 2.125 -321 -1,43Grude 15.510 109 147 -38 -2,45Ljubuki 23.487 207 254 -47 -2,00Posuje 16.069 139 131 8 0,50 iroki Brijeg 26.461 313 267 46 1,74

  Z H K 81.527 768 799 -31 -0,38Centar 68.711 588 713 -125 -1,82Hadii 22.983 281 212 69 3,00 Ilida 62.572 770 519 251 4,01 Ilija 19.874 221 183 38 1,91 Novi Grad 126.179 1.224 1019 205 1,62 Novo Sarajevo 73.749 701 741 -40 -0,54Stari Grad 41.749 333 434 -101 -2,42

  22

 • Opina Stanovnitvo ivoroeni Umrli Prirodni prirataj

  Prirodni prirataj na

  1000 stanov.

  1 2 3 4 5 6 Trnovo 2.628 12 32 -20 -7,61Vogoa 26.406 293 224 69 2,61

  S A K 444.851 4.423 4.077 346 0,78 Bosansko Grahovo 1.996 7 35 -28 -14,03Drvar 10.585 28 102 -74 -6,99Glamo 4.430 27 50 -23 -5,19Kupres 3.289 20 31 -11 -3,34Livno 31.541 195 281 -86 -2,73Tomislavgrad 26.524 141 279 -138 -5,20

  K - 10 78.365 418 778 -360 -4,59Federacija BiH 2.336.722 19.187 19.371 -184 -0,08Izvor podataka: Za prirodni prirataj; Mjeseni statistiki pregled po kantonima FBIH 2/15 Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku, Saopenje broj 14.2.1. od 29.08.2014.godoine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  23

 • STEPEN ZAPOSLENOSTI U FBiH U 2014. GODINI

  Tabela 6.

  Opina Stanovnitvo Broj zaposl.1 Radno

  sposobno stanovn.

  Aktivno stanovn.

  Stepen zaposlenosti u % 2

  Stanov. 3

  Radno sposobno stanovn.4

  Aktivno stanovn.5

  1 2 3 4 5 6 7 8 Biha 61.622 11.813 42.915 22.045 19,2 27,5 53,6 Bosanska Krupa 28.046 3.032 18.912 7.892 10,8 16,0 38,4 Bos. Petrovac 6.847 1.112 3.872 2.250 16,2 28,7 49,4 Buim 18.063 1.197 11.972 5.186 6,6 10,0 23,1 Cazin 62.959 5.667 44.688 16.266 9,0 12,7 34,8 Klju 19.044 1.468 14.025 4.020 7,7 10,5 36,5 Sanski Most 43.511 3.857 31.936 8.407 8,9 12,1 45,9 Velika Kladua 47.269 4.009 33.747 12.430 8,5 11,9 32,3

  U S K 287.361 32.155 202.067 78.496 11,2 15,9 41,0 Domalj.amac 4.467 423 3.283 893 9,5 12,9 47,4 Odak 15.091 2.168 10.131 4.448 14,4 21,4 48,7 Oraje 19.111 3.069 13.467 5.897 16,1 22,8 52,0

  P O K 38.669 5.660 26.881 11.238 14,6 21,1 50,4 Banovii 25.948 5.167 18.828 10.738 19,9 27,4 48,1 eli 13.624 878 9.750 3.613 6,4 9,0 24,3 Doboj - Istok 10.194 1.572 6.945 4.242 15,4 22,6 37,1 Graanica 52.607 8.428 37.714 18.079 16,0 22,3 46,6 Gradaac 45.965 6.932 32.121 14.673 15,1 21,6 47,2 Kalesija 36.041 3.403 25.298 12.339 9,4 13,5 27,6 Kladanj 14.616 1.902 10.593 4.631 13,0 18,0 41,1 Lukavac 50.449 8.167 35.766 18.997 16,2 22,8 43,0 Sapna 12.676 597 8.998 3.218 4,7 6,6 18,6 Srebrenik 41.905 4.765 29.261 13.416 11,4 16,3 35,5 Teoak 7.314 438 4.929 2.292 6,0 8,9 19,1 Tuzla 131.634 31.284 93.263 51.844 23,8 33,5 60,3 ivinice 56.171 8.055 39.364 22.303 14,3 20,5 36,1

  T K 499.144 81.588 352.830 180.385 16,3 23,1 45,2 Breza 13.787 2.934 9.663 4.916 21,3 30,4 59,7 Doboj - Jug 4.939 959 3.564 1.971 19,4 26,9 48,7 Kakanj 43.066 6.768 30.801 13.786 15,7 22,0 49,1 Maglaj 23.267 3.621 16.039 8.762 15,6 22,6 41,3 Olovo 11.546 1.771 7.857 3.735 15,3 22,5 47,4 Teanj 48.629 10.078 35.490 17.930 20,7 28,4 56,2 Usora 6.839 723 4.708 1.715 10,6 15,4 42,2 Vare 9.877 1.320 6.359 2.633 13,4 20,8 50,1 Visoko 40.156 8.581 28.026 16.404 21,4 30,6 52,3 Zavidovii 37.614 3.642 26.440 11.046 9,7 13,8 33,0 Zenica 127.034 24.694 87.892 47.664 19,4 28,1 51,8 epe 31.059 4.577 21.750 9.568 14,7 21,0 47,8

  Z D K 397.813 69.668 278.589 140.130 17,5 25,0 49,7

  24

 • Opina Stanovnitvo Broj zaposl.1 Radno

  sposobno stanovn.

  Aktivno stanovn.

  Stepen zaposlenosti u % 2

  Stanov. 3

  Radno sposobno stanovn.4

  Aktivno stanovn.5

  1 2 3 4 5 6 7 8 Foa 1.691 214 1.030 568 12,7 20,8 37,7 Gorae 29.623 6.136 20.400 9.260 20,7 30,1 66,3 Pale 1.076 108 631 266 10,0 17,1 40,6

  B P K 32.390 6.458 22.061 10.094 19,9 29,3 64,0 Bugojno 37.146 4.108 26.056 10.263 11,1 15,8 40,0 Busovaa 15.970 1.727 10.461 4.915 10,8 16,5 35,1 Dobretii 628 42 447 151 6,7 9,4 27,8 Donji Vakuf 13.805 1.537 9.142 4.519 11,1 16,8 34,0 Fojnica 11.621 1.886 7.727 4.084 16,2 24,4 46,2 G. Vakuf Uskoplje 18.648 2.443 12.673 5.588 13,1 19,3 43,7 Jajce 24.070 2.916 16.178 6.936 12,1 18,0 42,0 Kiseljak 20.545 3.571 13.940 6.317 17,4 25,6 56,5 Kreevo 5.456 1.173 3.564 1.908 21,5 32,9 61,5 Novi Travnik 24.942 3.352 17.235 7.464 13,4 19,4 44,9 Travnik 54.452 12.069 37.649 20.110 22,2 32,1 60,0 Vitez 25.290 5.921 17.047 10.294 23,4 34,7 57,5

  S B K 252.573 40.745 172.119 82.549 16,1 23,7 49,4 apljina 22.583 3.333 14.726 6.692 14,8 22,6 49,8 itluk 15.843 5.356 10.274 7.869 33,8 52,1 68,1 Jablanica 11.585 1.906 8.292 4.264 16,5 23,0 44,7 Konjic 27.347 4.630 18.626 8.800 16,9 24,9 52,6 Grad Mostar 112.240 29.877 74.237 46.753 26,6 40,2 63,9 Neum 4.364 1035 3.088 1.425 23,7 33,5 72,6 Prozor 15.646 1.153 10.980 3.143 7,4 10,5 36,7 Ravno 1.433 66 994 101 4,6 6,6 65,3 Stolac 12.988 889 9.078 3.016 6,8 9,8 29,5

  H N K 224.029 48.245 150.295 82.063 21,5 32,1 58,8 Grude 15.510 3.057 10.579 4.868 19,7 28,9 62,8 Ljubuki 23.487 3.921 15.573 6.655 16,7 25,2 58,9 Posuje 16.069 3.051 10.942 5.226 19,0 27,9 58,4 iroki Brijeg 26.461 6.386 17.324 10.640 24,1 36,9 60,0

  Z H K 81.527 16.415 54.418 27.389 20,1 30,2 59,9 Centar 68.711 40.603 46.189 48.358 59,1 87,9 84,0 Hadii 22.983 4.270 15.720 9.992 18,6 27,2 42,7 Ilida 62.572 17.548 42.220 29.202 28,0 41,6 60,1 Ilija 19.874 2.454 12.578 7.855 12,3 19,5 31,2 Novi Grad 126.179 22.684 88.078 42.611 18,0 25,8 53,2 Novo Sarajevo 73.749 23.312 48.798 31.922 31,6 47,8 73,0 Stari Grad 41.749 9.828 28.279 16.267 23,5 34,8 60,4 Trnovo 2.628 297 1.675 799 11,3 17,7 37,2 Vogoa 26.406 4.188 17.919 9.593 15,9 23,4 43,7

  S A K 444.851 125.184 301.456 196.599 28,1 41,5 63,7 Bosansko Grahovo 1.996 347 1.059 653 17,4 32,8 53,1

  25

 • Opina Stanovnitvo Broj zaposl.1 Radno

  sposobno stanovn.

  Aktivno stanovn.

  Stepen zaposlenosti u % 2

  Stanov. 3

  Radno sposobno stanovn.4

  Aktivno stanovn.5

  1 2 3 4 5 6 7 8 Drvar 10.585 922 6.432 2.207 8,7 14,3 41,8 Glamo 4.430 535 2.597 1.103 12,1 20,6 48,5 Kupres 3.289 726 1.973 1.123 22,1 36,8 64,6 Livno 31.541 4.168 21.077 8.340 13,2 19,8 50,0 Tomislavgrad 26.524 2.771 17.864 5.483 10,4 15,5 50,5

  K - 10 78.365 9.469 51.002 18.909 12,1 18,6 50,1 Federacija BiH 2.336.722 443.587 1.611.718 835.852 19,0 27,5 53,1 1) Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaa zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu

  i slobodnim profesijama, odbrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8.000) nije razvrstan po opinama ikantonima

  2) Stepen zaposlenosti se izraunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa prisutnim stanovnitvom i pomnoisa 100

  3) Stepen zaposlenosti se izraunava tako da se broj zaposlenih podijeli sa radno sposobnimstanovnitvom (stanovnitvo staro od 15-65 godina) i pomnoi sa 100

  4) Stepen zaposlenosti se izraunava tako to se broj zaposlenih podijeli sa aktivnim stanovnitvom (radnomsnagom tj: zaposleni + nezaposleni) i pomnoi sa 100.

  Izvor podataka: Za stanovnitvo; Federalni zavod za statistiku; Saopenje br. 14.2.1. od 29.08.2014. godine Za zaposlenost: Federalni zavod za statistiku, mjeseni statistiki pregled po kantonima FBiH 3/15 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  STEPEN NEZAPOSLENOSTI U FBiH U 2014. GODINI

  26

 • Tabela 7.

  Opina Nezaposleni Broj zaposl.1 Aktivno

  stanovnitvo Radno aktivno

  stanovnitvo

  Stepen2nezaposl.

  u %

  Stepen3nezaposl. u

  % 1 2 3 4 5 6 7

  Biha 10.232 11.813 22.045 42.915 23,8 46,4 Bosanska Krupa 4.860 3.032 7.892 18.912 25,7 61,6 Bosanski Petrovac 1.138 1.112 2.250 3.872 29,4 50,6 Buim 3.989 1.197 5.186 11.972 33,3 76,9 Cazin 10.599 5.667 16.266 44.688 23,7 65,2 Klju 2.552 1.468 4.020 14.025 18,2 63,5 Sanski Most 4.550 3.857 8.407 31.936 14,2 54,1 Velika Kladua 8.421 4.009 12.430 33.747 25,0 67,7

  U S K 46.341 32.155 78.496 202.067 22,9 59,0 Domaljevac amac 470 423 893 3.283 14,3 52,6 Odak 2.280 2.168 4.448 10.131 22,5 51,3 Oraje 2.828 3.069 5.897 13.467 21,0 48,0

  P O K 5.578 5.660 11.238 26.881 20,8 49,6 Banovii 5.571 5.167 10.738 18.828 29,6 51,9 eli 2.735 878 3.613 9.750 28,1 75,7 Doboj - Istok 2.670 1.572 4.242 6.945 38,4 62,9 Graanica 9.651 8.428 18.079 37.714 25,6 53,4 Gradaac 7.741 6.932 14.673 32.121 24,1 52,8 Kalesija 8.936 3.403 12.339 25.298 35,3 72,4 Kladanj 2.729 1.902 4.631 10.593 25,8 58,9 Lukavac 10.830 8.167 18.997 35.766 30,3 57,0 Sapna 2.621 597 3.218 8.998 29,1 81,4 Srebrenik 8.651 4.765 13.416 29.261 29,6 64,5 Teoak 1.854 438 2.292 4.929 37,6 80,9 Tuzla 20.560 31.284 51.844 93.263 22,0 39,7 ivinice 14.248 8.055 22.303 39.364 36,2 63,9

  T K 98.797 81.588 180.385 352.830 28,0 54,8 Breza 1.982 2.934 4.916 9.663 20,5 40,3 Doboj - Jug 1.012 959 1.971 3.564 28,4 51,3 Kakanj 7.018 6.768 13.786 30.801 22,8 50,9 Maglaj 5.141 3.621 8.762 16.039 32,1 58,7 Olovo 1.964 1.771 3.735 7.857 25,0 52,6 Teanj 7.852 10.078 17.930 35.490 22,1 43,8 Usora 992 723 1.715 4.708 21,1 57,8 Vare 1.313 1.320 2.633 6.359 20,6 49,9 Visoko 7.823 8.581 16.404 28.026 27,9 47,7 Zavidovii 7.404 3.642 11.046 26.440 28,0 67,0 Zenica 22.970 24.694 47.664 87.892 26,1 48,2 epe 4.991 4.577 9.568 21.750 22,9 52,2

  Z D K 70.462 69.668 140.130 278.589 25,3 50,3 Foa 354 214 568 1.030 34,4 62,3 Gorade 3.124 6.136 9.260 20.400 15,3 33,7

  27

 • Opina Nezaposleni Broj zaposl.1 Aktivno

  stanovnitvo Radno aktivno

  stanovnitvo

  Stepen2nezaposl.

  u %

  Stepen3nezaposl. u

  % 1 2 3 4 5 6 7

  Pale 158 108 266 631 25,0 59,4 B P K 3.636 6.458 10.094 22.061 16,5 36,0

  Bugojno 6.155 4.108 10.263 26.056 23,6 60,0 Busovaa 3.188 1.727 4.915 10.461 30,5 64,9 Dobretii 109 42 151 447 24,4 72,2 Donji Vakuf 2.982 1.537 4.519 9.142 32,6 66,0 Fojnica 2.198 1.886 4.084 7.727 28,4 53,8 Gornji Vakuf - Uskoplje 3.145 2.443 5.588 12.673 24,8 56,3 Jajce 4.020 2.916 6.936 16.178 24,8 58,0 Kiseljak 2.746 3.571 6.317 13.940 19,7 43,5 Kreevo 735 1.173 1.908 3.564 20,6 38,5 Novi Travnik 4.112 3.352 7.464 17.235 23,9 55,1 Travnik 8.041 12.069 20.110 37.649 21,4 40,0 Vitez 4.373 5.921 10.294 17.047 25,7 42,5

  S B K 41.804 40.745 82.549 172.119 24,3 50,6 apljina 3.359 3.333 6.692 14.726 22,8 50,2 itluk 2.513 5.356 7.869 10.274 24,5 31,9 Jablanica 2.358 1.906 4.264 8.292 28,4 55,3 Konjic 4.170 4.630 8.800 18.626 22,4 47,4 Grad Mostar 16.876 29.877 46.753 74.237 22,7 36,1 Neum 390 1035 1.425 3.088 12,6 27,4 Prozor 1.990 1.153 3.143 10.980 18,1 63,3 Ravno 35 66 101 994 3,5 34,7 Stolac 2.127 889 3.016 9.078 23,4 70,5

  H N K 33.818 48.245 82.063 150.295 22,5 41,2 Grude 1.811 3.057 4.868 10.579 17,1 37,2 Ljubuki 2.734 3.921 6.655 15.573 17,6 41,1 Posuje 2.175 3.051 5.226 10.942 19,9 41,6 iroki Brijeg 4.254 6.386 10.640 17.324 24,6 40,0

  Z H K 10.974 16.415 27.389 54.418 20,2 40,1 Centar 7.755 40.603 48.358 46.189 16,8 16,0 Hadii 5.722 4.270 9.992 15.720 36,4 57,3 Ilida 11.654 17.548 29.202 42.220 27,6 39,9 Ilija 5.401 2.454 7.855 12.578 42,9 68,8 Novi Grad 19.927 22.684 42.611 88.078 22,6 46,8 Novo Sarajevo 8.610 23.312 31.922 48.798 17,6 27,0 Stari Grad 6.439 9.828 16.267 28.279 22,8 39,6 Trnovo 502 297 799 1.675 30,0 62,8 Vogoa 5.405 4.188 9.593 17.919 30,2 56,3

  S A K 71.415 125.184 196.599 301.456 23,7 36,3 Bosansko Grahovo 306 347 653 1.059 28,9 46,9 Drvar 1.285 922 2.207 6.432 20,0 58,2 Glamo 568 535 1.103 2.597 21,9 51,5 Kupres 397 726 1.123 1.973 20,1 35,4

  28

 • Opina Nezaposleni Broj zaposl.1 Aktivno

  stanovnitvo Radno aktivno

  stanovnitvo

  Stepen2nezaposl.

  u %

  Stepen3nezaposl. u

  % 1 2 3 4 5 6 7

  Livno 4.172 4.168 8.340 21.077 19,8 50,0 Tomislavgrad 2.712 2.771 5.483 17.864 15,2 49,5

  K - 10 9.440 9.469 18.909 51.002 18,5 49,9 Federacija BiH 392.265 443.587 835.852 1.611.718 24,3 46,9 1) Ukupna zaposlenost na teritoriji FBiH obuhvaa zaposlene u poslovnim subjektima (pravnim osobama), obrtu

  i slobodnim profesijama, odbrani i policiji. Broj zaposlenih u odbrani (8.000), nije razvrstan po opinama ikantonima.

  2) Stepen nezaposlenosti se rauna tako to se broj nezaposlenih podjeli sa radnom sposobnim stanovnitvomi pomnoi sa 100 (EU metodologija).

  3) Stepen nezaposlenosti se izraunava tako to se broj nezaposlenih podijeli sa radno aktivnim stanovnitvom(radnom snagom tj. Zaposleni + nezaposleni) i pomnoi sa 100.Izvor podataka: Za zaposlenost i nezaposlenost: Federalni zavod za statistiku.Mjeseni statistiki pregled po kantonima u FBiH 3/15.Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja.

  29

 • NEZAPOSLENOST PREMA STEPENU STRUNOG OBRAZOVANJA U FBiH ZA 2014. GODINU

  Tabela 8.

  Opina STEPEN STRUNOG OBRAZOVANJA

  SVEGA VSS VS SSS NSS VKV KV PKV NKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Biha 10.232 893 216 2.688 30 57 2.889 489 2.970 Bos. Krupa 4.860 246 56 1.132 15 18 1.371 183 1.839 Bos. Petrovac 1.138 45 10 259 0 4 422 19 379 Buim 3.989 113 41 547 0 4 1.031 137 2.116 Cazin 10.599 400 80 1.915 0 19 3.507 281 4.397 Klju 2.552 84 21 480 2 9 1.003 73 880 Sanski Most 4.550 162 28 903 1 60 1.752 151 1.493 V. Kladua 8.421 203 27 1.311 29 8 2.441 280 4.122

  U S K 46.341 2.146 479 9.235 77 179 14.416 1.613 18.196 Dom. amac 470 14 18 90 0 0 131 21 196 Odak 2.280 77 46 611 0 6 770 389 381 Oraje 2.828 77 86 689 0 1 832 22 1.121

  P O K 5.578 168 150 1.390 0 7 1.733 432 1.698 Banovii 5.571 469 18 1.641 0 38 2.134 38 1.233 eli 2.735 41 2 483 0 4 698 67 1.440 Doboj - Istok 2.670 126 11 524 0 10 1.127 32 840 Graanica 9.651 495 51 2.021 3 66 4.070 319 2.626 Gradaac 7.741 280 27 1.713 0 36 2.471 333 2.881 Kalesija 8.936 317 49 2.194 10 15 2.880 89 3.382 Kladanj 2.729 138 10 659 1 1 929 38 953 Lukavac 10.830 706 52 3.634 0 78 3.610 118 2.632 Sapna 2.621 64 1 528 4 1 591 9 1.423 Srebrenik 8.651 458 33 2.048 1 18 3.273 233 2.587 Teoak 1.854 52 3 403 0 4 575 51 766 Tuzla 20.560 2.256 184 6.746 14 180 6.599 316 4.265 ivinice 14.248 774 37 4.096 19 40 4.873 190 4.219

  T K 98.797 6.176 478 26.690 52 491 33.830 1.833 29.247 Breza 1.982 136 19 722 11 6 641 38 409 Doboj - Jug 1.012 33 0 184 5 9 440 22 319 Kakanj 7.018 438 41 1.413 11 27 3.118 174 1.796 Maglaj 5.141 121 11 752 0 25 1.867 175 2.190 Olovo 1.964 98 6 587 2 3 595 13 660 Teanj 7.852 284 33 1.308 14 61 3.233 347 2.572 Usora 992 25 3 175 0 12 438 25 314 Vare 1.313 76 9 363 11 6 437 32 379 Visoko 7.823 431 56 1.702 0 24 3.307 53 2.250 Zavidovii 7.404 275 27 1.807 0 22 3.098 163 2.012 Zenica 22.970 1.349 170 5.385 113 236 8.869 861 5.987 epe 4.991 139 19 999 0 22 1.971 333 1.508

  Z D K 70.462 3.405 394 15.397 167 453 28.014 2.236 20.396

  30

 • Opina STEPEN STRUNOG OBRAZOVANJA

  SVEGA VSS VS SSS NSS VKV KV PKV NKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Foa 354 10 2 69 0 2 103 2 166 Gorae 3.124 250 17 813 5 15 922 34 1.068 Pale 158 4 1 22 0 0 46 2 83

  B P K 3.636 264 20 904 5 17 1.071 38 1.317 Bugojno 6.155 214 162 1.291 0 22 2.524 27 1.915 Busovaa 3.188 86 53 890 0 34 1.214 86 825 Dobretii 109 0 1 14 0 0 26 4 64 Donji Vakuf 2.982 80 64 670 0 3 1.298 14 853 Fojnica 2.198 47 64 586 0 5 703 37 756 G. Vakuf - Usk. 3.145 84 92 652 0 1 1.328 52 936 Jajce 4.020 95 71 931 0 21 1.544 64 1.294 Kiseljak 2.746 90 68 730 0 8 1.150 40 660 Kreevo 735 17 25 213 0 1 290 3 186 Novi Travnik 4.112 83 130 1.031 0 49 1.470 71 1.278 Travnik 8.041 342 225 1.761 0 46 2.530 108 3.029 Vitez 4.373 157 120 1.119 0 47 1.697 78 1.155

  S B K 41.804 1.295 1.075 9.888 0 237 15.774 584 12.951 apljina 3.359 206 145 1.062 0 15 1.276 74 581 itluk 2.513 226 97 791 0 1 1.072 24 302 Jablanica 2.358 196 46 631 0 9 930 49 497 Konjic 4.170 238 110 967 0 14 1.350 27 1.464 Grad Mostar 16.876 1.732 667 5.632 0 74 5.578 286 2.907 Neum 390 24 20 110 0 1 165 3 67 Prozor 1.990 128 63 430 0 2 789 30 548 Ravno 35 2 1 11 0 0 13 1 7 Stolac 2.127 147 54 573 0 4 829 25 495

  H N K 33.818 2.899 1.203 10.207 0 120 12.002 519 6.868 Grude 1.811 95 89 515 0 4 772 17 319 Ljubuki 2.734 223 121 803 0 2 1.244 29 312 Posuje 2.175 118 119 1.131 11 8 385 28 375 iroki Brijeg 4.254 350 200 1.320 2 21 1.776 75 510

  Z H K 10.974 786 529 3.769 13 35 4.177 149 1.516 Centar 7.755 1.485 137 2.584 46 40 1.735 39 1.689 Hadii 5.722 237 24 1.457 3 14 1.883 20 2.084 Ilida 11.654 1.004 121 3.452 66 77 3.366 111 3.457 Ilija 5.401 278 17 1.187 20 15 1.609 39 2.236 Novi Grad 19.927 2.236 255 6.186 102 106 5.590 87 5.365 N. Sarajevo 8.610 1.673 165 2.963 60 51 1.988 33 1.677 Stari Grad 6.439 792 83 2.152 37 55 1.740 30 1.550 Trnovo 502 32 2 104 1 6 119 0 238 Vogoa 5.405 487 48 1.480 19 27 1.552 22 1.770

  S A K 71.415 8.224 852 21.565 354 391 19.582 381 20.066 Bosansko Grahovo 306 7 8 86 0 0 84 4 117 Drvar 1.285 26 24 415 1 15 505 0 299

  31

 • Opina STEPEN STRUNOG OBRAZOVANJA

  SVEGA VSS VS SSS NSS VKV KV PKV NKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Glamo 568 19 16 163 17 2 185 8 158 Kupres 397 10 18 128 0 0 110 11 120 Livno 4.172 333 105 1.234 0 4 1.545 50 901 Tomislavgrad 2.712 125 112 736 6 1 1.109 15 608

  K - 10 9.440 520 283 2.762 24 22 3.538 88 2.203 Federacija BiH 392.265 25.883 5.463 101.807 692 1.952 134.137 7.873 114.458 Izvor podataka:Mjeseni statistiki pregled FBiH, broj 2/2015 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  32

 • NEZAPOSLENE ENE PREMA STEPENU STRUNOG OBRAZOVANJA U FBiH ZA 2014. GODINU

  Tabela 9.

  Opina STEPEN STRUNOG OBRAZOVANJA

  SVEGA VSS VS SSS NSS VKV KV PKV NKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Biha 5.337 600 136 1.585 28 8 1.128 158 1.694 Bos. Krupa 2.235 162 36 666 15 1 448 43 864 Bos. Petrovac 587 28 6 151 0 0 210 11 181 Buim 1.810 80 25 292 0 0 324 26 1.063 Cazin 4.810 260 44 1.110 0 3 1.299 74 2.020 Klju 1.184 53 15 270 2 3 412 8 421 Sanski Most 2.109 105 19 537 1 4 687 38 718 Velika Kladua 4.236 125 14 840 29 2 904 48 2.274

  U S K 22.308 1.413 295 5.451 75 21 5.412 406 9.235 Dom. amac 203 7 11 55 0 0 53 10 67 Odak 1.174 48 23 358 0 0 326 218 201 Oraje 1.208 42 58 387 0 0 311 9 401

  P O K 2.585 97 92 800 0 0 690 237 669 Banovii 3.041 275 16 981 0 0 900 24 845 eli 1.287 26 1 272 0 0 211 29 748 Doboj - Istok 1.383 83 7 342 0 2 472 7 470 Graanica 4.834 342 32 1.209 3 2 1.843 35 1.368 Gradaac 3.462 206 21 1.077 0 4 897 80 1.177 Kalesija 4.536 198 35 1.332 7 3 1.086 18 1.857 Kladanj 1.462 80 6 397 1 0 403 5 570 Lukavac 5.875 486 32 2.201 0 4 1.565 58 1.529 Sapna 1.198 33 1 261 1 0 112 4 786 Srebrenik 4.408 321 16 1.208 0 2 1.501 58 1.302 Teoak 862 26 1 214 0 0 201 11 409 Tuzla 11.007 1.541 105 4.037 7 33 2.818 197 2.269 ivinice 7.362 485 22 2.430 11 2 1.827 84 2.501

  T K 50.717 4.102 295 15.961 30 52 13.836 610 15.831 Breza 1.220 92 15 462 7 0 332 31 281 Doboj - Jug 488 22 0 123 4 1 173 6 159 Kakanj 3.417 280 33 851 10 4 1.221 58 960 Maglaj 2.690 82 8 420 0 3 686 49 1.442 Olovo 943 57 5 271 2 0 227 3 378 Teanj 3.461 202 18 806 12 7 1.201 69 1.146 Usora 487 16 3 99 0 0 182 10 177 Vare 676 46 4 210 11 1 164 6 234 Visoko 3.935 314 31 1.031 0 2 1.437 29 1.091 Zavidovii 3.427 169 18 966 0 2 1.152 30 1.090 Zenica 12.186 918 97 3.279 111 39 3.809 283 3.650 epe 2.422 86 15 623 0 1 769 123 805

  33

 • Opina STEPEN STRUNOG OBRAZOVANJA

  SVEGA VSS VS SSS NSS VKV KV PKV NKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Z D K 35.352 2.284 247 9.141 157 60 11.353 697 11.413 Foa 197 8 2 38 0 0 43 2 104 Gorade 1.731 158 13 475 2 3 389 28 663 Pale 76 2 1 8 0 0 18 1 46

  B P K 2.004 168 16 521 2 3 450 31 813 Bugojno 2.766 132 97 693 0 3 933 12 896 Busovaa 1.515 50 34 547 0 1 461 16 406 Dobretii 56 0 1 8 0 0 13 4 30 Donji Vakuf 1.151 57 39 344 0 0 433 1 277 Fojnica 1.095 30 38 326 0 0 251 8 442 G. Vakuf - Usk. 1.368 50 52 377 0 1 494 34 360 Jajce 1.892 55 45 511 0 1 575 32 673 Kiseljak 1.329 66 49 447 0 1 455 14 297 Kreevo 392 9 17 142 0 0 114 2 108 Novi Travnik 2.059 53 89 589 0 1 519 40 768 Travnik 3.322 220 124 871 0 2 778 35 1.292 Vitez 2.192 101 81 669 0 1 665 40 635

  S B K 19.137 823 666 5.524 0 11 5.691 238 6.184 apljina 1.714 137 92 580 0 3 563 34 305 itluk 1.358 164 73 428 0 0 500 14 179 Jablanica 1.141 133 23 352 0 0 325 22 286 Konjic 1.994 147 63 500 0 0 582 11 691 Grad Mostar 8.945 1.251 430 3.167 0 3 2.234 169 1.691 Neum 183 13 10 54 0 0 77 2 27 Prozor 1.026 86 44 277 0 2 359 9 249 Ravno 11 1 0 3 0 0 4 1 2 Stolac 1.102 93 41 328 0 0 332 17 291

  H N K 17.474 2.025 776 5.689 0 8 4.976 279 3.721 Grude 918 70 56 303 0 1 328 8 152 Ljubuki 1.436 155 85 460 0 1 577 15 143 Posuje 1.208 85 88 613 6 2 186 17 211 iroki Brijeg 2.431 245 133 793 2 11 895 51 301

  Z H K 5.993 555 362 2.169 8 15 1.986 91 807 Centar 4.512 961 86 1.560 44 8 773 17 1.063 Hadii 3.480 173 14 920 3 2 868 14 1.486 Ilida 6.980 668 84 2.197 65 12 1.556 59 2.339 Ilija 3.304 192 7 709 20 1 824 24 1.527 Novi Grad 11.935 1.526 177 3.878 102 32 2.511 49 3.660 Novo Sarajevo 5.151 1.161 99 1.791 57 11 943 15 1.074 Stari Grad 3.702 556 60 1.305 37 10 779 10 945 Trnovo 306 20 2 58 1 0 43 0 182 Vogoa 3.399 355 34 931 19 2 747 12 1.299

  S A K 42.769 5.612 563 13.349 348 78 9.044 200 13.575 Bos. Grahovo 117 2 4 37 0 0 25 2 47

  34

 • Opina STEPEN STRUNOG OBRAZOVANJA

  SVEGA VSS VS SSS NSS VKV KV PKV NKV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Drvar 629 17 15 238 1 3 194 0 161 Glamo 268 10 8 81 9 1 71 5 83 Kupres 246 9 13 90 0 0 58 7 69 Livno 2.089 203 56 666 0 0 727 25 412 Tomislavgrad 1.321 76 71 415 2 0 504 7 246

  K - 10 4.670 317 167 1.527 12 4 1.579 46 1.018 Federacija BiH 203.009 17.396 3.479 60.132 632 252 55.017 2.835 63.266 Izvor podataka: Federalni zavod za zapoljavanje, Bilten 12/2014 Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  35

 • PROSJENA NETO PLAA U FBiH ZA 2014. GODINU Tabela 10.

  Opina Prosjena neto plaa u KM FBiH = 100

  1 2 3 Biha 907 108,9 Bosanska Krupa 744 89,3 Bosanski Petrovac 728 87,4 Buim 747 89,7 Cazin 699 83,9 Klju 744 89,3 Sanski Most 744 89,3 Velika Kladua 693 83,2

  U S K 797 95,7 Domaljevac amac 556 66,7 Odak 571 68,5 Oraje 787 94,5

  P O K 693 83,2 Banovii 836 100,4 eli 642 77,1 Doboj Istok 524 62,9 Graanica 536 62,9 Gradaac 580 64,3 Kalesija 615 69,6 Kladanj 638 73,8 Lukavac 757 76,6 Sapna 772 90,9 Srebrenik 613 92,7 Teoak 756 73,6 Tuzla 860 90,8 ivinice 715 85,8

  T K 739 88,7 Breza 845 101,4 Doboj - Jug 539 64,7 Kakanj 980 117,6 Maglaj 651 78,2 Olovo 602 72,3 Teanj 571 68,5 Usora 730 87,6 Vare 687 82,5 Visoko 532 63,9 Zavidovii 630 75,6 Zenica 834 100,1 epe 559 67,1

  Z D K 725 87,0 Foa 762 91,5 Gorade 752 90,3 Pale 661 79,4

  B P K 751 90,2 Bugojno 670 80,4 Busovaa 708 85,0 Dobretii 878 105,4

  36

 • Opina Prosjena neto plaa u KM FBiH = 100

  1 2 3 Donji Vakuf 701 84,2 Fojnica 756 90,8 Gornji Vakuf - Uskoplje 682 81,9 Jajce 845 101,4 Kiseljak 645 77,4 Kreevo 656 78,8 Novi Travnik 746 89,6 Travnik 659 79,1 Vitez 587 70,5

  S B K 678 81,4 apljina 818 98,2 itluk 605 72,6 Jablanica 943 113,2 Konjic 720 86,4 Grad Mostar 929 111,5 Neum 772 92,7 Prozor 862 103,5 Ravno 1.097 131,7 Stolac 804 96,5

  H N K 866 104,0 Grude 839 100,7 Ljubuki 895 107,4 Posuje 698 83,8 iroki Brijeg 719 86,3

  Z H K 780 93,6 Centar 1.230 147,7 Hadii 819 98,3 Ilida 777 93,3 Ilija 683 82,0 Novi Grad 918 110,2 Novo Sarajevo 1.100 132,1 Stari Grad 998 119,8 Trnovo 809 97,1 Vogoa 779 93,5

  S A K 1.036 124,4 Bosansko Grahovo 986 118,4 Drvar 723 86,8 Glamo 832 99,9 Kupres 879 105,5 Livno 890 106,8 Tomislavgrad 766 92,0

  K - 10 840 100,8 Federacija BiH 833 100,0 Izvor podataka: Mjeseni statistiki pregled po kantonima FBiH 3/15 Obrada podataka: Federalni zavod za programiranje razvoja

  37

 • BROJ PENZIONERA I IZNOS PENZIJA U FBiH ZA 2014. GODINU

  Tabela 11.

  Naziv opine

  Vrste mirovine / penzije Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

  Ukupno Ukupno Ukupno Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Biha 4.210 1.854.387,11 1.520 494.952,05 2.427 775.562,48 8.157 3.124.901,64 Bos.Krupa 910 334.324,98 534 159.361,95 859 257.537,66 2.303 751.224,59 B.Petrovac 233 79.401,70 144 44.011,94 232 68.876,74 609 192.290,38 Buim 177 65.571,30 315 85.806,10 343 94.608,65 835 245.986,05 Cazin 1.184 439.619,62 934 292.421,33 1.384 402.268,15 3.502 1.134.309,10 Klju 439 149.289,47 188 47.708,90 551 156.588,34 1.178 353.586,71 Sanski Most 808 278.379,94 418 121.726,81 1.120 341.310,66 2.346 741.417,41 V. Kladua 819 283.615,29 878 269.291,98 997 299.969,92 2.694 852.877,19

  U S K 8.780 3.484.589,41 4.931 1.515.281,06 7.913 2.396.722,60 21.624 7.396.593,07 D. amac 154 69.990,42 42 14.648,69 71 20.098,72 267 104.737,83 Odak 671 250.075,24 285 92.577,13 476 149.599,68 1.432 492.252,05 Oraje 1074 455.869,72 338 110.677,68 492 155.880,98 1.904 722.428,38

  P O K 1.899 775.935,38 665 217.903,50 1.039 325.579,38 3.603 1.319.418,26 Banovii 1.676 809.248,01 539 187.638,31 1.271 435.492,42 3.486 1.432.378,74 eli (Lopare) 389 126.787,65 190 56.904,91 312 94.606,57 891 278.299,13 Doboj Istok 536 182.984,35 280 80.919,61 507 149.358,93 1.323 413.262,89 Graanica 2.208 849.123,08 1.362 404.068,30 1.923 585.248,23 5.493 1.838.439,61 Gradaac 1.915 687.779,35 827 239.858,68 1.495 447.360,34 4.237 1.374.998,37 Kalesija 1203 469.724,39 892 280.339,13 1.366 418.299,17 3.461 1.168.362,69 Kladanj 761 285.824,18 489 162.567,91 739 233.038,35 1.989 681.430,44 Lukavac 3.353 1.468.349,74 1.362 474.654,21 3.060 1.017.658,30 7.775 2960662,25 Sapna (Zvornik) 196 55.380,45 169 43.142,10 352 96.886,49 717 195.409,04 Srebrenik 2237 957.870,28 1222 389.034,41 2.388 764.668,86 5.847 2.111.573,55 Teoak (Ugljevik) 247 82.408,41 162 41.158,31 322 93.960,69 731 217.527,41 Tuzla 12.556 6.154.542,92 5.106 1.823.767,71 7.137 2.511.619,23 24.799 10489929,86 ivinice 3.054 1.367.878,31 2.107 703.643,81 3.185 1.034.897,67 8.346 3.106.419,79

  T K 30.331 13.497.901,12 14.707 4.887.697,40 24.057 7.883.095,25 69.095 26.268.693,77 Breza 1.522 674.400,22 379 133.145,26 928 311.537,01 2.829 1.119.082,49 Doboj - Jug 372 135.772,23 192 60.131,39 378 115.803,24 942 311.706,86 Kakanj 3.065 1.439.368,23 617 210.106,19 2.003 671.975,31 5.685 2.321.449,73 Maglaj 1.610 593.892,21 500 159.943,10 1.180 372.185,89 3.290 1.126.021,20 Olovo 981 382.151,54 303 103.674,09 705 230.472,11 1.989 716.297,74 Teanj 2.312 851.823,91 910 271.886,25 1.505 454.235,33 4.727 1.577.945,49 Usora 184 68.399,92 71 21.608,91 179 50.032,02 434 140.040,85 Vare 1.088 440.432,31 263 88.889,97 728 240.214,60 2.079 769.536,88 Visoko 3.644 1.514.636,44 1.507 516.123,76 2.049 704.643,86 7.200 2.735.404,06 Zavidovii 2.556 939.915,50 1.188 388.542,68 1.694 539.817,61 5.438 1.868.275,79 Zenica 11.626 5.138.879,16 3.864 1.337.136,00 5.801 1.979.168,61 21.291 8.455.183,77 epe 1.810 697.993,51 677 215.326,49 1.323 413.172,15 3.810 1.326.492,15

  Z D K 30.770 12.877.665,18 10.471 3.506.514,09 18.473 6.083.257,74 59.714 22.467.437,01 Foa Gorae 2.810 1.154.188,99 1.027 355.248,56 1.678 557.522,88 5.515 2.066.960,43 Pale

  B P K 2.810 1.154.188,99 1.027 355.248,56 1.678 557.522,88 5.515 2.066.960,43

  38

 • Naziv opine

  Vrste mirovine / penzije Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

  Ukupno Ukupno Ukupno Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bugojno 2.401 909.073,66 917 288.220,72 1.517 477.030,39 4.835 1.674.324,77 Busovaa 1.353 547.236,43 376 129.144,60 882 288.762,51 2.611 965.143,54 Dobretii Donji Vakuf 885 332.413,31 376 120.898,80 849 272.982,58 2.110 726.294,69 Fojnica 1.045 409.542,35 501 165.368,81 795 258.000,02 2.341 832.911,18 G.Vakuf - U. 1.007 370.990,17 596 181.114,93 971 283.146,58 2.574 835.251,68 Jajce 1.456 531.004,64 582 176.244,15 1.080 335.519,15 3.118 1.042.767,94 Kiseljak 1.411 575.446,92 624 207.730,83 1.136 367.644,61 3.171 1.150.822,36 Kreevo 501 189.529,71 161 51.688,82 346 108.550,03 1.008 349.768,56 Novi Travnik 1.855 750.060,14 599 204.983,74 1.282 423.640,90 3.736 1.378.684,78 Travnik 4.349 1.763.396,98 1.462 478.191,20 2.459 811.538,08 8.270 3.053.126,26 Vitez 2.092 879.854,10 746 249.824,10 1.436 474.547,68 4.274 1.604.225,88

  S B K 18.355 7.258.548,41 6.940 2.253.410,70 12.753 4.101.362,53 38.048 13.613.321,64 apljina 2.069 865.255,15 705 235.871,83 1.151 377.305,33 3.925 1.478.432,31 itluk 1.140 471.580,20 522 171.128,16 669 213.244,82 2.331 855.953,18 Jablanica 890 377.075,45 230 77.946,26 688 228.284,09 1.808 683.305,80 Konjic 2.358 938.133,51 748 257.063,10 1.330 437.366,48 4.436 1.632.563,09 Grad Mostar 10.339 4.879.917,62 4.304 1.529.587,73 5.524 1.949.955,65 20.167 8.359.461,00 Neum 199 87.378,65 72 25.179,91 125 39.852,12 396 152.410,68 Prozor 593 213.699,63 228 67.486,10 439 123.213,01 1.260 404.398,74 Ravno 19 8.906,44 14 4.036,21 26 8.070,38 59 21.013,03 Stolac 1.010 376.837,82 464 149.650,26 597 191.495,06 2.071 717.983,14

  H N K 18.617 8.218.784,47 7.287 2.517.949,56 10.549 3.568.786,94 36.453 14.305.520,97 Grude 942 367.085,79 382 122.014,28 462 145.225,36 1.786 634.325,43 Ljubuki 1.636 663.116,92 785 255.810,01 674 210.547,73 3.095 1.129.474,66 Posuje 844 365.804,85 357 112.448,56 624 174.949,84 1.825 653.203,25 iroki Brijeg 1.989 849.914,75 1.018 329.327,85 1.051 332.517,64 4.058 1.511.760,24

  Z H K 5.411 2.245.922,31 2.542 819.600,70 2.811 863.240,57 10.764 3.928.763,58 Centar 8.422 5.092.367,00 2.912 1.151.640,88 3.233 1.366.387,33 14.567 7.610.395,21 Hadii 1.757 753.298,51 775 274.506,89 1.471 501.333,79 4.003 1.529.139,19 Ilida 4.681 2.057.674,41 2.333 832.011,83 3.471 1.188.252,81 10.485 4.077.939,05 Ilija 1.201 499.099,34 684 230.182,33 1.685 561.347,09 3.570 1.290.628,76 Novi Grad 12.463 5.982.798,90 5.199 1.919.479,87 6.233 2.216.220,21 23.895 10.118.498,98 N. Sarajevo 8.411 4.649.448,74 3.037 1.169.319,85 3.726 1.488.494,86 15.174 7.307.263,45 Stari Grad 4.413 2.225.203,16 2.271 826.011,15 2.313 848.926,03 8.997 3.900.140,34 Trnovo 162 68.740,63 97 33.871,89 152 50.460,17 411 153.072,69 Vogoa 1.809 800.722,96 1.044 365.147,17 1.813 622.816,05 4.666 1.788.686,18

  S A K 43.319 22.129.353,65 18.352 6.802.171,86 24.097 8.844.238,34 85.768 37.775.763,85 B. Grahovo 25 5.843,10 11 2.211,72 17 3.787,34 53 11.842,16 Drvar 109 25.857,24 28 5.513,86 61 13.992,63 198 45.363,73 Glamo 119 37.134,67 30 8.399,22 82 25.121,17 231 70.655,06 Kupres 157 70.709,63 58 16.012,21 110 34.000,72 325 120.722,56 Livno 1.875 738.051,61 562 172.112,54 1.029 280.496,15 3.466 1.190.660,30 Tomislavgrad 961 368.333,38 378 107.596,73 702 174.142,70 2.041 650.072,81

  K - 10 3.246 1.245.929,63 1.067 311.846,28 2.001 531.540,71 6.314 2.089.316,62 UKUPNO FBIH 163.538 72.888.819 67.989 23.187.624 105.371 35.155.347 336.898 131.231.789 Republika Srpska 4.753 1.249.935,10 1.905 532.058,24 3.834 1.127.286,47 10.492 2.909.279,81 Distrikt Brko 1.841 679.432,81 1.117 348.902,47 1.679 525.551,17 4.637 1.553.886,45

  39

 • Naziv opine

  Vrste mirovine / penzije Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

  Ukupno Ukupno Ukupno Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 UKUPNO BIH 170.132 74.818.186,46 71.011 24.068.584 110.884 36.808.185 352.027 135.694.955 Inoz. R. Hrvatska 10.574 2.147.889,96 3.754 889.210,29 4.559 1.160.681,15 18.887 4.197.781,40 Inoz. S i CG 12.378 2.158.080,46 2.573 469.222,17 2.619 537.500,29 17.570 3.164.802,92 Inoz. INO transfer 4.156 720.479,60 1.337 210.528,43 923 175.166,64 6.416 1.106.174,67 INOZEMSTVO 27.108 5.026.450 7.664 1.568.961 8.101 1.873.348 42.873 8.468.758,99 U K U P N O 197.240 79.844.636,48 78.675 25.637.545,31 118.985 38.681.532,66 394.900 144.163.714,45

  isplaene zaostale mirovine 4.815.749,28

  isplaene naknade za tjelesnu onesposobljenost 181.023,64

  plaeni doprinos za zdra. osiguranje na mir. 1.750.947,11

  Iznos za isplatu razlike za primatelje minimalne mirovine skupine 3 po Odluci

  Vlade Fed. BiH

  556.521,32

  ukupna sredstva za isplatu 151.467.955,80

  Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  40

 • BROJ PENZIONERA I IZNOS PENZIJA U FBiH ZA 2014. GODINU

  Tabela 12.

  Naziv kantona

  Vrste mirovine / penzije Ukupno Starosne Invalidske Obiteljske

  Ukupno Ukupno Ukupno Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos Broj Iznos

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 U S K 8.780 3.484.589,41 4.931 1.515.281,06 7.913 2.396.722,60 21.624 7.396.593,07 P O K 1.899 775.935,38 665 217.903,50 1039 325.579,38 3.603 1.319.418,26 T K 30.331 13.497.901,12 14.707 4.887.697,40 24.057 7.883.095,25 69.095 26.268.693,77

  Z D K 30.770 12.877.665,18 10.471 3.506.514,09 18.473 6.083.257,74 59.714 22.467.437,01 B P K 2.810 1.154.188,99 1.027 355.248,56 1.678 557.522,88 5.515 2.066.960,43 S B K 18.355 7.258.548,41 6.940 2.253.410,70 12.753 4.101.362,53 38.048 13.613.321,64 H N K 18.617 8.218.784,47 7.287 2.517.949,56 10.549 3.568.786,94 36.453 14.305.520,97 Z H K 5.411 2.245.922,31 2.542 819.600,70 2.811 863.240,57 10.764 3.928.763,58 S A K 43.319 22.129.353,65 18.352 6.802.171,86 24.097 8.844.238,34 85.768 37.775.763,85 K - 10 3.246 1.245.929,63 1.067 311.846,28 2.001 531.540,71 6.314 2.089.316,62

  UKUPNO FBiH 163.538 72.888.818,55 67.989 23.187.623,71 105.371 35.155.346,94 336.898 131.231.789,20

  REPUBLIKA SRPSKA 4.753 1.249.935,10 1.905 532.058,24 3.834 1.127.286,47 10.492 2.909.279,81

  Distrikt Brko 1.841 679.432,81 1.117 348.902,47 1.679 525.551,17 4.637 1.553.886,45 UKUPNO BiH 170.132 74.818.186,46 71.011 24.068.584,42 110.884 36.808.184,58 352.027 135.694.955,46 Inoz. R. Hrvatska 10.574 2.147.889,96 3.754 889.210,29 4.559 1.160.681,15 18.887 4.197.781,40

  Inoz. S i CG 12.378 2.158.080,46 2.573 469.222,17 2.619 537.500,29 17.570 3.164.802,92 Inoz. INO transfer 4.156 720.479,60 1.337 210.528,43 923 175.166,64 6.416 1.106.174,67

  INOZEMSTVO 27.108 5.026.450,02 7.664 1.568.960,89 8.101 1.873.348,08 42.873 8.468.758,99 UKUPNO 197.240 79.844.636,48 78.675 25.637.545,31 118.985 38.681.532,66 394.900 144.163.714,45 Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  41

 • PROSJENE PENZIJE U FBiH ZA 2014. GODINU

  Tabela 13.

  Naziv opine Broj zaposl.

  na 1 penzionera

  Ukupna prosjena

  penzija u KM

  Prosjena starosna

  penzija u KM

  Prosjena invalidska

  penzija u KM

  Prosjena obiteljska

  penzija u KM

  1 2 3 4 5 6 Biha 1,4 383,09 440,47 325,63 319,56 Bos.Krupa 1,3 326,19 367,39 298,43 299,81 Bos. Petrovac 1,8 315,75 340,78 305,64 296,88 Buim 1,4 294,59 370,46 272,40 275,83 Cazin 1,6 323,90 371,30 313,08 290,66 Klju 1,2 300,16 340,07 253,77 284,19 Sanski Most 1,6 316,03 344,53 291,21 304,74 Velika Kladua 1,5 316,58 346,29 306,71 300,87

  U S K 1,5 342,05 396,88 307,30 302,88 Domaljevac . 1,6 392,28 454,48 348,78 283,08 Odak 1,5 343,75 372,69 324,83 314,29 Oraje 1,6 379,43 424,46 327,45 316,83

  P O K 1,6 366,20 408,60 327,67 313,36 Banovii 1,5 410,89 482,84 348,12 342,64 eli 1,0 312,34 325,93 299,50 303,23 Doboj Istok 1,2 312,37 341,39 289,00 294,59 Graanica 1,5 334,69 384,57 296,67 304,34 Gradaac 1,6 324,52 359,15 290,03 299,24 Kalesija 1,0 337,58 390,46 314,28 306,22 Kladanj 1,0 342,60 375,59 332,45 315,34 Lukavac 1,1 380,79 437,92 348,50 332,57 Sapna 0,8 272,54 282,55 255,28 275,25 Srebrenik 0,8 361,14 428,19 318,36 320,21 Teoak 0,6 297,58 333,64 254,06 291,80 Tuzla 1,3 423,00 490,17 357,18 351,92 ivinice 1,0 372,20 447,90 333,96 324,93

  T K 1,2 380,18 445,02 332,34 327,68 Breza 1,0 395,58 443,10 351,31 335,71 Doboj - Jug 1,0 330,90 364,98 313,18 306,36 Kakanj 1,2 408,35 469,61 340,53 335,48 Maglaj 1,1 342,26 368,88 319,89 315,41 Olovo 0,9 360,13 389,55 342,16 326,91 Teanj 2,1 333,82 368,44 298,78 301,82 Usora 1,7 322,67 371,74 304,35 279,51 Vare 0,6 370,15 404,81 337,98 329,97 Visoko 1,2 379,92 415,65 342,48 343,90 Zavidovii 0,7 343,56 367,73 327,06 318,66 Zenica 1,2 397,12 442,02 346,05 341,18 epe 1,2 348,16 385,63 318,06 312,30

  Z D K 1,2 376,25 418,51 334,88 329,31

  42

 • Naziv opine Broj zaposl.

  na 1 penzionera

  Ukupna prosjena

  penzija u KM

  Prosjena starosna

  penzija u KM

  Prosjena invalidska

  penzija u KM

  Prosjena obiteljska

  penzija u KM

  1 2 3 4 5 6 Foa Gorae 1,1 374,79 410,74 345,91 332,25 Pale

  B P K 1,2 374,79 410,74 345,91 332,25 Bugojno 0,8 346,29 378,62 314,31 314,46 Busovaa 0,7 369,65 404,46 343,47 327,40 Dobretii Donji Vakuf 0,7 344,22 375,61 321,54 321,53 Fojnica 0,8 355,79 391,91 330,08 324,53 G.Vakuf Usk. 0,9 324,50 368,41 303,88 291,60 Jajce 0,9 334,43 364,70 302,83 310,67 Kiseljak 1,1 362,92 407,83 332,90 323,63 Kreevo 1,2 346,99 378,30 321,05 313,73 Novi Travnik 0,9 369,03 404,35 342,21 330,45 Travnik 1,5 369,18 405,47 327,08 330,03 Vitez 1,4 375,35 420,58 334,88 330,46

  S B K 1,1 357,79 395,45 324,70 321,60 apljina 0,8 376,67 418,20 334,57 327,81 itluk 2,3 367,20 413,67 327,83 318,75 Jablanica 1,1 377,93 423,68 338,90 331,81 Konjic 1,0 368,03 397,85 343,67 328,85 Grad Mostar 1,5 414,51 471,99 355,39 353,00 Neum 2,6 384,88 439,09 349,72 318,82 Prozor 0,9 320,95 360,37 295,99 280,67 Ravno 1,1 356,15 468,76 288,30 310,40 Stolac 0,4 346,68 373,11 322,52 320,76

  H N K 1,3 392,44 441,47 345,54 338,31 Grude 1,7 355,17 389,69 319,41 314,34 Ljubuki 1,3 364,94 405,33 325,87 312,39 Posuje 1,7 357,92 433,42 314,98 280,37 iroki Brijeg 1,6 372,54 427,31 323,50 316,38

  Z H K 1,5 364,99 415,07 322,42 307,09 Centar 2,8 522,44 604,65 395,48 422,64 Hadii 1,1 382,00 428,74 354,20 340,81 Ilida 1,7 388,93 439,58 356,63 342,34 Ilija 0,7 361,52 415,57 336,52 333,14 Novi Grad 0,9 423,46 480,04 369,20 355,56 Novo Sarajevo 1,5 481,56 552,78 385,02 399,49 Stari Grad 1,1 433,49 504,24 363,72 367,02 Trnovo 0,7 372,44 424,32 349,19 331,97 Vogoa 0,9 383,34 442,63 349,76 343,53

  S A K 1,5 440,44 510,85 370,65 367,03 Bos. Grahovo 6,5 223,44 233,72 201,07 222,78 Drvar 4,7 229,11 237,22 196,92 229,39

  43

 • Naziv opine Broj zaposl.

  na 1 penzionera

  Ukupna prosjena

  penzija u KM

  Prosjena starosna

  penzija u KM

  Prosjena invalidska

  penzija u KM

  Prosjena obiteljska

  penzija u KM

  1 2 3 4 5 6 Glamo 2,3 305,87 312,06 279,97 306,36 Kupres 2,2 371,45 450,38 276,07 309,10 Livno 1,2 343,53 393,63 306,25 272,59 Tomislavgrad 1,4 318,51 383,28 284,65 248,07

  K - 10 1,5 330,90 383,84 292,26 265,64 UKUPNO FBiH 1,1 389,53 445,70 341,05 333,63 Izvor podataka: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja Prosjena isplaena mirovina/penzija u FBiH iznosi 365,18 Najnia isplaena penzija/mirovina u FBiH iznosi 326,17

  Zajamena penzija /mirovina u FBiH iznosi 434,90 KM Najvia isplaena penzija/mirovina u FBiH iznosi 2.174,48 KM

  44

 • VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA FBiH PO OPINAMA ZA 2014. GODINU Tabela 14.

  Naziv opine UVOZ U hilj. KM Uee u uvozu u

  % IZVOZ U hilj. KM

  Uee u izvozu u

  %

  Pokrivenost uvoza

  izvozom u %

  Saldo robne

  razmjene u KM

  1 2 3 4 5 6 7 Biha 111.735 1,08 65.752 1,14 58,85 -45.983 Bos.Krupa 28.680 0,28 38.418 0,66 133,95 9.738 Bos. Petrovac 13.131 0,13 31.081 0,54 236,70 17.950 Buim 1.654 0,02 6.844 0,12 413,78 5.190 Cazin 71.768 0,69 20.543 0,36 28,62 -51.225 Klju 9.297 0,09 5.309 0,09 57,10 -3.988 Sanski Most 16.770 0,16 29.092 0,50 173,48 12.322 Velika Kladua 40.546 0,39 27.167 0,47 67,00 -13.379

  U S K 293.581 2,84 224.206 3,88 76,37 -69.375 Domaljevac . 10.301 0,10 716 0,01 6,95 -9.585 Odak 58.516 0,57 45.006 0,78 76,91 -13.510 Oraje 60.776 0,59 45.223 0,78 74,41 -15.553

  P O K 129.593 1,25 90.945 1,57 70,18 -38.648 Banovii 8.743 0,08 24.026 0,42 274,80 15.283 eli 5.433 0,05 1.531 0,03 28,18 -3.902 Doboj - Istok 22.971 0,22 12.437 0,22 54,14 -10.534 Graanica 190.969 1,84 174.250 3,02 91,25 -16.719 Gradaac 309.462 2,99 296.122 5,12 95,69 -13.340 Kalesija 38.649 0,37 30.699 0,53 79,43 -7.950 Kladanj 9.778 0,09 23.363 0,40 238,93 13.585 Lukavac 310.570 3,00 368.380 6,37 118,61 57.810 Sapna 308 0,00 141 0,00 45,78 -167 Srebrenik 64.016 0,62 36.667 0,63 57,28 -27.349 Teoak 263 0,00 202 0,00 76,81 -61 Tuzla 312.936 3,02 118.995 2,06 38,03 -193.941 ivinice 124.485 1,20 40.897 0,71 32,85 -83.588

  T K 1.398.583 13,51 1.127.710 19,51 80,63 -270.873 Breza 39.157 0,38 7.694 0,13 19,65 -31.463 Doboj - Jug 47.294 0,46 10.584 0,18 22,38 -36.710 Kakanj 117.957 1,14 13.369 0,23 11,33 -104.588 Maglaj 53.141 0,51 127.046 2,20 239,07 73.905 Olovo 27.208 0,26 29.650 0,51 108,98 2.442 Teanj 310.373 3,00 352.873 6,11 113,69 42.500 Usora 12.372 0,12 14.793 0,26 119,57 2.421 Vare 3.355 0,03 8.046 0,14 239,82 4.691 Visoko 558.508 5,39 522.139 9,04 93,49 -36.369 Zavidovii 23.053 0,22 40.347 0,70 175,02 17.294 Zenica 345.553 3,34 477.222 8,26 138,10 131.669 epe 75.605 0,73 64.147 1,11 84,84 -11.458

  Z D K 1.613.576 15,58 1.667.910 28,86 103,37 54.334

  45

 • Naziv opine UVOZ U hilj. KM Uee u uvozu u

  % IZVOZ U hilj. KM

  Uee u izvozu u

  %

  Pokrivenost uvoza

  izvozom u %

  Saldo robne

  razmjene u KM

  1 2 3 4 5 6 7 Foa 872 0,01 2.965 0,05 340,02 2.093 Gorae 99.999 0,97 133.193 2,30 133,19 33.194 Pale 16 0,00 24 0,00 150,00 8

  B P K 100.887 0,97 136.182 2,36 134,98 35.295 Bugojno 30.472 0,29 45.339 0,78 148,79 14.867 Busovaa 15.129 0,15 29.708 0,51 196,36 14.579 Dobretii 0 0,00 0 0,00 0,00 0 Donji Vakuf 3.805 0,04 11.278 0,20 296,40 7.473 Fojnica 2.634 0,03 2.010 0,03 76,31 -624 G.Vakuf - Uskoplje 21.554 0,21 30.230 0,52 140,25 8.676 Jajce 39.471 0,38 128.246 2,22 324,91 88.775 Kiseljak 93.522 0,90 41.085 0,71 43,93 -52.437 Kreevo 71.565 0,69 5.369 0,09 7,50 -66.196 Novi Travnik 31.733 0,31 46.732 0,81 147,27 14.999 Travnik 220.368 2,13 212.493 3,68 96,43 -7.875 Vitez 285.359 2,76 26.587 0,46 9,32 -258.772

  S B K 815.612 7,88 579.077 10,02 71,00 -236.535 apljina 65.206 0,63 13.240 0,23 20,30 -51.966 itluk 177.395 1,71 25.472 0,44 14,36 -151.923 Jablanica 1.441 0,01 1.304 0,02 90,49 -137 Konjic 65.145 0,63 92.919 1,61 142,63 27.774 Mostar 670.910 6,48 409.560 7,09 61,05 -261.350 Neum 9.860 0,10 569 0,01 5,77 -9.291 Prozor 3.320 0,03 5.366 0,09 161,63 2.046 Ravno 0 0,00 0 0,00 0,00 0 Stolac 3.433 0,03 3.839 0,07 111,83 406

  H N K 996.710 9,63 552.269 9,56 55,41 -444.441 Grude 181.259 1,75 55.477 0,96 30,61 -125.782 Ljubuki 221.122 2,14 34.739 0,60 15,71 -186.383 Posuje 273.522 2,64 84.932 1,47 31,05 -188.590 iroki Brijeg 472.162 4,56 223.318 3,86 47,30 -248.844

  Z H K 1.148.065 11,09 398.466 6,90 34,71 -749.599 Centar 559.001 5,40 256.935 4,45 45,96 -302.066 Hadii 147.820 1,43 61.169 1,06 41,38 -86.651 Ilida 734.693 7,10 133.507 2,31 18,17 -601.186 Ilija 28.943 0,28 118.627 2,05 409,86 89.684 N. Grad 844.711 8,16 120.987 2,09 14,32 -723.724 N. Sarajevo 1.167.326 11,27 124.916 2,16 10,70 -1.042.410 Stari Grad 55.594 0,54 23.043 0,40 41,45 -32.551 Trnovo 39 0,00 31 0,00 0,00 -8 Vogoa 153.878 1,49 78.288 1,35 50,88 -75.590

  S A K 3.692.005 35,66 917.503 15,88 24,85 -2.774.502 Bosansko Grahovo 358 0,00 2.076 0,04 579,89 1.718

  46

 • Naziv opine UVOZ U hilj. KM Uee u uvozu u

  % IZVOZ U hilj. KM

  Uee u izvozu u

  %

  Pokrivenost uvoza

  izvozom u %

  Saldo robne

  razmjene u KM

  1 2 3 4 5 6 7 Drvar 502 0,00 16.286 0,28 3244,22 15.784 Glamo 420 0,00 5.804 0,10 1381,90 5.384 Kupres 4.759 0,05 4.026 0,07 84,60 -733 Livno 12.319 0,12 5.921 0,10 48,06 -6.398 Tomislavgrad 129.664 1,25 45.222 0,78 34,88 -84.442

  K - 10 148.022 1,43 79.335 1,37 53,60 -68.687 Federacija BiH 10.353.991 99,83 5.778.901 99,91 55,81 -4.575.090

  Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku

  47

 • VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA PO STANOVNIKU U FBiH PO OPINAMA ZA 2014. GODINU

  Tabela 15.

  Naziv opine IZVOZ + UVOZ u KM BROJ

  stanovnika UVOZ

  po glavi stanov. u KM

  IZVOZ po glavi

  stanov. u KM

  UVOZ + IZVOZ po glavi stano. u

  KM 1 2 3 4 5 6

  Biha 177.487 61.622 1.813 1.067 2.880 Bos.Krupa 67.098 28.046 1.023 1.370 2.392 Bos. Petrovac 44.212 6.847 1.918 4.539 6.457 Buim 8.498 18.063 92 379 470 Cazin 92.311 62.959 1.140 326 1.466 Klju 14.606 19.044 488 279 767 Sanski Most 45.862 43.511 385 669 1.054 Velika Kladua 67.713 47.269 858 575 1.433

  U S K 517.787 287.361 1.022 780 1.802 Domaljevac . 11.017 4.467 2.306 160 2.466 Odak 103.522 15.091 3.878 2.982 6.860 Oraje 105.999 19.111 3.180 2.366 5.546

  P O K 220.538 38.669 3.351 2.352 5.703 Banovii 32.769 25.948 337 926 1.263 eli 6.964 13.624 399 112 511 Doboj - Istok 35.408 10.194 2.253 1.220 3.473 Graanica 365.219 52.607 3.630 3.312 6.942 Gradaac 605.584 45.965 6.733 6.442 13.175 Kalesija 69.348 36.041 1.072 852 1.924 Kladanj 33.141 14.616 669 1.598 2.267 Lukavac 678.950 50.449 6.156 7.302 13.458 Sapna 449 12.676 24 11 35 Srebrenik 100.683 41.905 1.528 875 2.403 Teoak 465 7.314 36 28 64 Tuzla 431.931 131.634 2.377 904 3.281 ivinice 165.382 56.171 2.216 728 2.944

  T K 2.526.293 499.144 2.802 2.259 5.061 Breza 46.851 13.787 2.840 558 3.398 Doboj - Jug 57.878 4.939 9.576 2.143 11.719 Kakanj 131.326 43.066 2.739 310 3.049 Maglaj 180.187 23.267 2.284 5.460 7.744 Olovo 56.858 11.546 2.356 2.568 4.924 Teanj 663.246 48.629 6.382 7.256 13.639 Usora 27.165 6.839 1.809 2.163 3.972 Vare 11.401 9.877 340 815 1.154 Visoko 1.080.647 40.156 13.908 13.003 26.911 Zavidovii 63.400 37.614 613 1.073 1.686 Zenica 822.775 127.034 2.720 3.757 6.477 epe 139.752 31.059 2.434 2.065 4.500

  Z D K 3.281.486 397.813 4.056 4.193 8.249

  48

 • Naziv opine IZVOZ + UVOZ u KM BROJ

  stanovnika UVOZ

  po glavi stanov. u KM

  IZVOZ po glavi

  stanov. u KM

  UVOZ + IZVOZ po glavi stano. u

  KM 1 2 3 4 5 6

  Foa 3.837 1.691 516 1.753 2.269 Gorade 233.192 29.623 3.376 4.496 7.872 Pale 40 1.076 15 22 37

  B P K 237.069 32.390 3.115 4.204 7.319 Bugojno 75.811 37.146 820 1.221 2.041 Busovaa 44.837 15.970 947 1.860 2.808 Dobretii 0 628 0 0 0 Donji Vakuf 15.083 13.805 276 817 1.093 Fojnica 4.644 11.621 227 173 400

  G.Vakuf - Uskoplje 51.784 18.648 1.156 1.621 2.777 Jajce 167.717 24.070 1.640 5.328 6.968 Kiseljak 134.607 20.545 4.552 2.000 6.552 Kreevo 76.934 5.456 13.117 984 14.101 Novi Travnik 78.465 24.942 1.272 1.874 3.146 Travnik 432.861 54.452 4.047 3.902 7.949 Vitez 311.946 25.290 11.283 1.051 12.335

  S B K 1.394.689 252.573 3.229 2.293 5.522 apljina 78.446 22.583 2.887 586 3.474 itluk 202.867 15.843 11.197 1.608 12.805 Jablanica 2.745 11.585 124 113 237 Konjic 158.064 27.347 2.382 3.398 5.780 Mostar 1.080.470 112.240 5.977 3.649 9.626 Neum 10.429 4.364 2.259 130 2.390 Prozor 8.686 15.646 212 343 555 Ravno 0 1.433 0 0 0 Stolac 7.272 12.988 264 296 560

  H N K 1.548.979 224.029 4.449 2.465 6.914 Grude 236.736 15.510 11.687 3.577 15.263 Ljubuki 255.861 23.487 9.415 1.479 10.894 Posuje 358.454 16.069 17.022 5.285 22.307 iroki Brijeg 695.480 26.461 17.844 8.440 26.283

  Z H K 1.546.531 81.527 14.082 4.888 18.970 Centar 815.936 68.711 8.136 3.739 11.875 Hadii 208.989 22.983 6.432 2.661 9.093 Ilida 868.200 62.572 11.742 2.134 13.875 Ilija 147.570 19.874 1.456 5.969 7.425 N. Grad 965.698 126.179 6.695 959 7.653 N. Sarajevo 1.292.242 73.749 15.828 1.694 17.522 Stari Grad 78.637 41.749 1.332 552 1.884 Trnovo 70 2.628 15 12 27 Vogoa 232.166 26.406 5.827 2.965 8.792

  S A K 4.609.508 444.851 8.299 2.062 10.362 Bosansko Grahovo 2.434 1.996 179 1.040 1.219 Drvar 16.788 10.585 47 1.539 1.586

  49

 • Naziv opine IZVOZ + UVOZ u KM BROJ

  stanovnika UVOZ

  po glavi stanov. u KM

  IZVOZ po glavi

  stanov. u KM

  UVOZ + IZVOZ po glavi stano. u

  KM 1 2 3 4 5 6

  Glamo 6.224 4.430 95 1.310 1.405 Kupres 8.785 3.289 1.447 1.224 2.671 Livno 18.240 31.541 391 188 578 Tomislavgrad 174.886 26.524 4.889 1.705 6.594

  K - 10 227.357 78.365 1.889 1.012 2.901 Federacija BiH 16.132.892 2.336.722 4.431 2.473 6.904 Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, posredovanjem Agencije za statistiku

  50

 • BRUTO DOMAI PROIZVOD (GDP) U FBiH ZA 2014. GODINU Tabela 16.

  Opina Stanovnitvo GDP - u hilj. KM GDP

  po glavi stanov. u KM

  GDP po glavi stanov. u KM FBiH = 100

  1 2 3 4 5 Biha 61.622 446.155 7.240 98,6 Bosanska Krupa 28.046 85.799 3.059 41,7 Bosanski Petrovac 6.847 34.320 5.012 68,3 Buim 18.063 34.320 1.900 25,9 Cazin 62.959 205.918 3.271 44,5 Klju 19.044 68.640 3.604 49,1 Sanski Most 43.511 188.758 4.338 59,1 Velika Kladua 47.269 205.918 4.356 59,3

  U S K 287.361 1.269.827 4.419 60,2 Domaljevac amac 4.467 17.159 3.841 52,3 Odak 15.091 68.640 4.548 61,9 Oraje 19.111 137.278 7.183 97,8

  P O K 38.669 223.077 5.769 78,6 Banovii 25.948 240.238 9.258 126,1 eli 13.624 34.320 2.519 34,3 Doboj - Istok 10.194 34.320 3.367 45,8 Graanica 52.607 188.758 3.588 48,9 Gradaac 45.965 137.278 2.987 40,7 Kalesija 36.041 68.640 1.904 25,9 Kladanj 14.616 51.479 3.522 48,0 Lukavac 50.449 291.717 5.782 78,7 Sapna 12.676 17.159 1.354 18,4 Srebrenik 41.905 137.278 3.276 44,6 Teoak 7.314 17.159 2.346 31,9 Tuzla 131.634 1.235.506 9.386 127,8 ivinice 56.171 223.077 3.971 54,1

  T K 499.144 2.676.929 5.363 73,0 Breza 13.787 102.959 7.468 101,7 Doboj - Jug 4.939 17.159 3.474 47,3 Kakanj 43.066 326.037 7.571 103,1 Maglaj 23.267 85.799 3.688 50,2 Olovo 11.546 68.640 5.945 81,0 Teanj 48.629 205.918 4.234 57,7 Usora 6.839 17.159 2.509 34,2 Vare 9.877 120.119 12.161 165,6 Visoko 40.156 274.557 6.837 93,1 Zavidovii 37.614 188.758 5.018 68,3 Zenica 127.034 960.950 7.565 103,0 epe 31.059 68.640 2.210 30,1

  51

 • Opina Stanovnitvo GDP - u hilj. KM GDP

  po glavi stanov. u KM

  GDP po glavi stanov. u KM FBiH = 100

  1 2 3 4 5 Z D K 397.813 2.436.695 6.125 83,4

  Foa 1.691 17.159 10.147 138,2 Gorae 29.623 205.918 6.951 94,7 Pale 1.076 3.432 3.189 43,4

  B P K 32.390 226.509 6.993 95,2 Bugojno 37.146 137.278 3.696 50,3 Busovaa 15.970 68.640 4.298 58,5 Dobretii 628 0 0 0,0 Donji Vakuf 13.805 51.479 3.729 50,8 Fojnica 11.621 102.959 8.860 120,6 Gornji Vakuf - Uskoplje 18.648 68.640 3.681 50,1 Jajce 24.070 120.119 4.990 68,0 Kiseljak 20.545 102.959 5.011 68,2 Kreevo 5.456 34.320 6.290 85,7 Novi Travnik 24.942 120.119 4.816 65,6 Travnik 54.452 360.356 6.618 90,1 Vitez 25.290 137.278 5.428 73,9

  S B K 252.573 1.304.147 5.163 70,3 apljina 22.583 136.163 6.029 82,1 itluk 15.843 120.119 7.582 103,2 Jablanica 11.585 97.811 8.443 115,0 Konjic 27.347 175.030 6.400 87,2 Grad Mostar 112.240 1.225.211 10.916 148,6 Neum 4.364 54.911 12.583 171,3 Prozor 15.646 39.468 2.523 34,4 Ravno 1.433 3.432 2.395 32,6 Stolac 12.988 36.036 2.775 37,8

  H N K 224.029 1.888.180 8.428 114,8 Grude 15.510 85.799 5.532 75,3 Ljubuki 23.487 120.119 5.114 69,6 Posuje 16.069 85.799 5.339 72,7 iroki Brijeg 26.461 205.918 7.782 106,0

  Z H K 81.527 497.634 6.104 83,1 Centar 68.711 2.288.682 33.309 453,6 Hadii 22.983 154.438 6.720 91,5 Ilida 62.572 446.156 7.130 97,1 Ilija 19.874 51.479 2.590 35,3 Novi Grad 126.179 908.256 7.198 98,0 Novo Sarajevo 73.749 1.490.525 20.211 275,2 Stari Grad 41.749 720.712 17.263 235,1 Trnovo 2.628 10.295 3.918 53,3 Vogoa 26.406 137.278 5.199 70,8

  S A K 444.851 6.207.821 13.955 190,0

  52

 • Opina Stanovnitvo GDP - u hilj. KM GDP

  po glavi stanov. u KM

  GDP po glavi stanov. u KM FBiH = 100

  1 2 3 4 5 Bosansko Grahovo 1.996 17.159 8.597 117,1 Drvar 10.585 34.320 3.242 44,2 Glamo 4.430 17.159 3.873 52,7 Kupres 3.289 34.320 10.435 142,1 Livno 31.541 205.918 6.529 88,9 Tomislavgrad 26.524 120.119 4.529 61,7

  K - 10 78.365 428.995 5.474 74,5 Federacija BiH 2.336.722 17.159.815 7.344 100,0 Federalni zavod za statistiku ne radi izraun GDP po kantonima i opinama, 1) Procjenu za 2014. godinu po kantonima i opinama u FBiH izvrio Federalni zavod za programiranje razvoja

  po formuli: broj zaposleni u opini x prosjena plaa u opini X GDP broj zaposleni u FBiH x prosjena plaa u FBiH

  Ovim se dobija priblina procjena GDP-a kantona i opina, jer nisu uzete sve komponente koje utiu na izraun stvarnog GDP-a.

  Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku , Saopenje broj 14.2.1. od 29.08.2014. godoine Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  53

 • POLJOPRIVREDNA POVRINA PO KATEGORIJAMA KORITENJA U FBiH ZA 2014. GODINU

  Tabela 17.

  Opina UKUPNO Obradiva povrina

  Panjaci Ribnjaci Trstici i bare SVEGA Oranice i bate Vonjaci Vinogradi Livade

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biha 19.863 17.656 10.541 435 0 6.680 2.207 0 0 Bos. Krupa 27.794 21.584 17.038 474 0 4.072 6.210 0 0 B. Petrovac 28.400 20.100 8.350 250 0 11.500 8.300 0 0 Buim 7.793 5.604 5.122 0 0 482 2.189 0 0 Cazin 22.502 20.472 16.581 326 0 3.565 2.030 0 0 Klju 14.954 13.189 8.188 505 0 4.496 1.765 0 0 San.Most 39.302 31.679 23.958 653 0 7.068 6.071 0 1.552 V. Kladua 20.499 18.121 15.204 258 0 2.659 2.378 0 0

  U S K 181.107 148.405 104.982 2.901 0 40.522 31.150 0 1.552 Dom. amac 2.906 2.786 2.480 65 20 221 80 0 40 Odak 11.544 11.144 10.207 150 0 787 300 0 100 Oraje 9.610 9.560 9.100 370 0 90 50 0 0

  P O K 24.193 23.623 21.787 585 20 1.231 430 0 140 Banovii 1.509 959 694 200 0 65 300 0 250 eli 6.994 6.680 5.723 957 0 0 314 0 0 Doboj - Istok 2.632 2.460 1.830 240 0 390 170 0 2 Graanica 13.273 12.619 7.216 1.624 0 3.779 654 0 0 Gradaac 16.251 15.845 12.605 2.857 0 -383 406 0 0 Kalesija 10.035 9.385 5.659 894 0 2.832 648 0 2 Kladanj 6.721 5.449 1.224 135 0 4.090 1.272 0 0 Lukavac 18.069 15.713 11.333 1.644 0 2.736 2.356 0 0 Sapna 7.316 6.516 3.548 700 0 2.268 800 0 0 Srebrenik 13.416 12.655 10.509 1.961 0 185 761 0 0 Teoak 1.595 1.345 1.150 184 0 11 250 0 0 Tuzla 15.901 14.049 10.592 2.235 0 1.222 1.852 0 0 ivinice 9.483 9.009 8.003 764 0 -242 474 0 0

  T K 123.195 112.684 80.086 14.395 0 18.203 10.257 0 254 Breza 3.130 2.880 1.635 395 0 850 250 0 0 Doboj - Jug 572 539 457 80 0 2 33 0 0 Kakanj 11.894 10.950 2.860 1.280 0 6.810 944 0 0 Maglaj 7.363 6.357 5.360 763 0 234 1.006 0 0 Olovo 9.450 7.350 2.893 100 0 4.357 2.100 0 0 Teanj 10.709 9.971 7.842 856 0 1.273 738 0 0 Usora 1.246 1.117 947 11 0 159 93 0 36 Vare 8.830 7.510 1.770 442 0 5.298 1.320 0 0 Visoko 17.282 8.260 5.729 1.085 0 1.446 9.022 0 0 Zavidovii 13.894 10.920 6.856 1.431 0 2.633 2.974 0 0 Zenica 15.364 15.364 5.112 1.816 0 8.436 1.178 0 0 epe 9.623 8.483 6.961 768 0 754 1.140 0 0

  Z D K 110.535 89.701 48.422 9.027 0 32.252 20.798 0 36

  54

 • Opina UKUPNO Obradiva povrina

  Panjaci Ribnjaci Trstici i bare SVEGA Oranice i bate Vonjaci Vinogradi Livade

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Foa 8.118 5.778 607 3.420 2 1.751 2.340 0 0 Gorae 9.312 7.837 2.315 1.349 0 4.173 1.475 0 0 Pale 1.380 1.260 222 30 0 1.008 120 0 0

  B P K 18.810 14.875 3.144 4.799 2 6.932 3.935 0 0 Bugojno 13.294 11.307 5.872 568 0 4.867 1.986 1 0 Busovaa 4.909 4.385 1.130 449 0 2.806 524 0 0 Dobretii 1.643 1.670 1.637 0 0 33 43 0 0 Donji Vakuf 11.190 9.190 4.857 420 0 3.913 2.000 0 0 Fojnica 5.439 3.408 1.915 138 0 1.355 2.031 0 0 G.Vakuf - Usk. 16.130 10.130 4.900 1.030 0 4.200 6.000 0 0 Jajce 17.256 12.311 5.851 243 0 6.217 4.945 0 0 Kiseljak 7.792 6.965 5.476 297 0 1.192 827 0 0 Kreevo 3.098 2.859 2.160 102 0 597 239 0 0 Novi Travnik 5.242 4.490 2.089 350 0 2.051 752 0 0 Travnik 22.774 17.378 8.468 1.007 0 7.903 5.396 0 0 Vitez 4.793 4.242 3.028 395 0 819 551 0 0

  S B K 113.630 88.335 47.383 4.999 0 35.953 25.294 1 0 apljina 14.931 5.931 4.000 460 671 800 9.000 0 0 itluk 8.164 4.398 3.254 30 500 614 3.766 0 0 Jablanica 5.241 1.125 423 60 2 640 4.116 0 0 Konjic 26.890 20.688 9.495 621 49 10.523 6.202 0 0 Mostar 20.818 10.084 3.124 322 228 6.410 10.734 0 0 Neum 15.011 915 812 5 42 56 14.096 0 0 Prozor 21.444 9.165 3.744 250 15 5.156 12.276 3 0 Ravno 3.930 3.920 1.968 15 55 1.882 15.000 0 10 Stolac 35.307 3.070 1.320 40 300 1.410 32.237 0 0

  H N K 166.736 59.296 28.140 1.803 1.862 27.491 107.427 3 10 Grude 11.220 5.645 4.165 7 115 1.358 5.575 0 0 Ljubuki 12.635 6.155 5.383 42 526 204 6.480 0 0 Posuje 7.310 7.310 5.349 15 12 1.934 4.857 0 0 iroki Brijeg 11.724 6.424 3.335 84 303 2.702 5.300 0 0

  Z H K 47.746 25.534 18.232 148 956 6.198 22.212 0 0 Centar 1.230 1.089 305 275 0 509 141 0 0 Hadii 8.909 3.949 2.567 40 0 1.342 4.960 0 0 Ilida 3.465 3.167 2.252 373 0 542 298 0 0 Ilija 12.533 9.143 3.048 660 0 5.435 3.390 0 0 Novi Grad 2.890 2.361 659 404 0 1.298 529 0 0 N. Sarajevo 248 227 115 39 0 73 21 0 0 Stari Grad 1.651 1.049 203 234 0 612 602 0 0 Trnovo 12.373 5.525 810 78 0 4.637 6.848 0 0 Vogoa 2.642 2.425 830 633 0 962 217 0 0

  S A K 45.941 28.935 10.789 2.736 0 15.410 17.006 0 0 B.. Grahovo 47.665 14.650 1.500 51 0 13.099 33.015 0 0 Drvar 17.941 8.760 2.641 138 0 5.981 9.181 0 0

  55

 • Opina UKUPNO Obradiva povrina

  Panjaci Ribnjaci Trstici i bare SVEGA Oranice i bate Vonjaci Vinogradi Livade

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Glamo 60.769 25.533 7.685 42 0 17.806 35.226 0 10 Kupres 40.097 20.549 8.744 0 0 11.805 19.548 0 0 Livno 79.359 31.221 11.965 40 0 19.216 48.138 0 0 Tomislavgrad 23.055 23.055 12.844 55 0 10.156 48.200 0 0

  K - 10 317.086 123.768 45.379 326 0 78.063 193.308 0 10 FBiH 1.148.979 715.156 408.344 41.719 2.840 262.253 431.817 4 2.002 Izvor podataka: Federalni zavod za statistiku

  Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

  56

 • ORANICE, BATE I VRTOVI U FBiH U ha U 2014. GODINI

  Tabela 18.

  Opina

  ORANICE, BATE I VRTOVI u ha

  Ukupno Obradivo Obraeno

  Ostalo na oranicama Ugari

  Neobraene oranice i

  bate

  % neobraenog

  zemljita

  1 2 3 4 5 6 7 Biha 10.545 1.532 15 510 8.488 80,5 Bosanska Krupa 17.020 7.265 21 - 9.734 57,2 Bosanski Petrovac 8.819 603 - - 8.216 93,2 Buim 5.116 3.823 3 320 970 19,0 Cazin 16.364 13.112 26 626 2.601 15,9 Klju 8.188 2.363 12 - 5.813 71,0 Sanski Most 23.959 8.382 13 14 15.550 64,9 Velika Kladua 15.180 7.749 9 2.100 5.322 35,1

  U S K 105.191 44.829 99 3.570 56.694 53,9 Domaljevac amac 2.400 1.326 65 - 1.009 42,0 Odak 9.593 6.375 5 315 2.898 30,2 Oraje 9.148 6.615 464 470 1.599 17,5

  P O K 21.141 14.316 534 785 5.506 26,0 Banovii 3.336 1232 4 - 2.100 62,9 eli 5.731 2.393 105 - 3.233 56,4 Doboj - Istok 1.865 1.555 4 - 306 16,4 Graanica 7.072 7.056 9 - 7 0,1 Gradaac 12.850 12.838 41 30 141 1,1 Kalesija 7.849 7.809 6 - 34 0,4 Kladanj 1.110 859 5 - 247 22,3 Lukavac 11.315 8.551 14 - 2.750 24,3 Sapna 3.500 977 14 450 2.059 58,8 Srebrenik 9.993 4.369 45 95 5.484 54,9 Teoak 1.218 1.214 4 - - 0,0 Tuzla 10.505 2.338 17 - 8.150 77,6 ivinice 8.003 7.416 144 - 443 5,5

  T K 84.347 58.607 412 575 24.954 29,6 Breza 1.635 1.610 25 - - 0,0 Doboj - Jug 515 513 - - 2 0,4 Kakanj 3.010 1.659 9 - 1.342 44,6 Maglaj 5.411 858 27 10 4.516 83,5 Olovo 2.897 180 3 - 2.714 93,7 Teanj 7.815 5.665 4 600 1.546 19,8 Usora 3.134 3.074 8 2 50 1,6 Vare 1.770 210 - - 1.561 88,2 Visoko 5.706 5.207 47 - 452 7,9 Zavidovii 6.856 3.572 27 6 3.251 47,4 Zenica 6.320 2.704 14 - 3.602 57,0 epe 1.672 1.586 86 - - 0,0

  57

 • Opina

  ORANICE, BATE I VRTOVI u ha

  Ukupno Obradivo Obraeno

  Ostalo na oranicama Ugari

  Neobraene oranice i

  bate

  % neobraenog