Plan wynikowy – Na tropach przyrody. Klasa 6 - Aktualno›ci .instrukcji) zapylenie powietrza w

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Plan wynikowy – Na tropach przyrody. Klasa 6 - Aktualno›ci .instrukcji)...

Plan wynikowy Na tropach przyrody. Klasa 6

* Lekcja niezamieszczona w podrczniku

Numerlekcji

Tytu lekcji wpodrczniku lub zeszycie wicze

Wymagania konieczne (ocena dopuszczajca).

Ucze:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna).

Ucze:

Wymagania rozszerzajce (ocena dobra).

Ucze:

Wymagania dopeniajce(ocena bardzo dobra).

Ucze:

Wymagania wykraczajce(ocena celujca).

Ucze:

Dzia 1. CHROMY PRZYROD 12 godzin

1 Witaj, przyrodo! Planujemy wspln prac wszstej klasie (lekcja organizacyjna)*

poznaje zasady oceniania, moliwoci poprawy oceny niedostatecznej isposoby pracy na lekcjach przyrody; wymienia zasady bezpieczestwa obowizujce na zajciach

2 Lekcja 1. Czowiek iprzyroda

definiuje pojcie rodowisko (A)podaje pi przykadw bogactw naturalnych wykorzystywanych przez czowieka (A)

podaje 3 przykady wzajemnych zalenoci midzy czowiekiem aprzyrod (A)wymienia materiay, zktrych s wykonane wybrane przedmioty uywane na co dzie (A)wskazuje miejsca wnajbliszym otoczeniu, wktrych zaszy korzystne iniekorzystne zmiany pod wpywem dziaalnoci czowieka (C)

uzasadnia tez, e czowiek nie moe istnie bez przyrody (B)przedstawia, na przykadach innych ni wpodrczniku,zmiany w rodowisku spowodowane zaspokajaniem potrzeb ludzi (B)

wyjania powody, dla ktrych czowiek tworzy obszary chronione (B)ocenia skutki zmian wprowadzonych przez czowieka wnajbliszej okolicy (D)

wykonuje map myli ilustrujc wpyw czowieka na powietrze, wod igleb (D)

3 Lekcja 1a. Przeksztacenia krajobrazu wmojej okolicy

4 Lekcja 2. Zanieczyszcze nie rodowiska

wymienia gwne rda zanieczyszczenia powietrza, gleby iwody (A)podaje co najmniej 2 przykady codziennych czynnoci ograniczajcych zanieczyszczenie rodowiska (A)

wyjania mechanizm powstawania kwanych opadw (B)opisuje skutki zanieczyszczenia powietrza, gleby iwody (B)

wyjania zwizek midzy dziaalnoci czowieka azanieczyszczeniem powietrza, gleby iwody (C)wyjania, wjaki sposb szkodliwe substancje znajdujce si wpowietrzu dostaj si do gleby iwd (B)

ocenia wpyw kwanych opadw na rodowisko (D)

uzasadnia wpyw zanieczyszczenia rodowiska na zdrowie czowieka (B)projektuje ulotk propagujc zachowania ograniczajce zanieczyszczenie powietrza, gleby iwody (D)

5 Lekcja 3. Badamy zanieczyszczenie powietrza

wykonuje (wedug instrukcji) przyrzd do pomiaru zapylenia powietrza (C)bada dowiadczalnie (wedug instrukcji) zapylenie powietrza wnajbliszej okolicy (C)

opisuje przebieg dowiadczenia badajcego zapylenie powietrza wokolicy szkoy (B)wyjania swoimi sowami, co to jest hipoteza (B)

opisuje etapy planowania dowiadczenia naukowego (B) na podstawie wynikw dowiadczenia okrela rda zapylenia powietrza wnajbliszej okolicy (C)

samodzielnie planuje dowiadczenie wykazujce zaleno midzy nateniem ruchu samochodowego azapyleniem powietrza (D)

okrela stopie zanieczyszczenia powietrza wmiejscu zamieszkania, wykorzystujc skal porostow (C)

6 Lekcja 3a. Badamy wpyw zanieczyszczenia powietrza naporosty

2

Plan wynikowy

Numerlekcji

Tytu lekcji wpodrczniku lub zeszycie wicze

Wymagania konieczne (ocena dopuszczajca).

Ucze:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna).

Ucze:

Wymagania rozszerzajce (ocena dobra).

Ucze:

Wymagania dopeniajce(ocena bardzo dobra).

Ucze:

Wymagania wykraczajce(ocena celujca).

Ucze:

7 Lekcja 4. Badamy zanieczyszczenie wody igleby

przeprowadza (wedug instrukcji podanej wpodrczniku) obserwacj zanieczyszczenia wody wokolicy (C)pracujc wgrupie, wykonuje (wedug instrukcji podanej wpodrczniku) dowiadczenie sprawdzajce, jak wybrany czynnik wpywa na wzrost irozwj rzeuchy (C)

wymienia elementy wiadczce ozanieczyszczeniu wody (barwa, zapach, mtno, osad) (A)podaje przykady rde zanieczyszczenia wody (A)na podstawie obserwacji okrela kolor, przejrzysto izapach badanej wody (C)

wyjania, oczym moe wiadczy rolinny, gnilny ispecyficzny (np. benzyny, smoy, chloru) zapach wody (B)wyjania wpyw zanieczyszczenia gleby na roliny izwierzta, ktre ywi si rolinami (B)

korzystajc zrnych rde informacji, podaje przykady zalenoci midzy czystoci wd aobecnoci organizmw biowskanikowych (inne ni wpodrczniku) (D)

uzasadnia, e nie naley uprawia rolin iwypasa zwierzt wpobliu ruchliwych drg (B)planuje iwykonuje dowiadczenie wykazujce wpyw octu na kiekowanie fasoli (D)

8 Lekcja 5. Wpyw rodowiska na zdrowie

podaje po 2 przykady pozytywnego inegatywnego wpywu rodowiska na zdrowie czowieka (A)

wyjania zwizek midzy regularnym sprztaniem aczystym powietrzem wdomu(B)posugujc si przykadami, omawia wpyw temperatury otoczenia na zdrowie czowieka (A)podaje sposoby ochrony przed haasem (A)uzasadnia konieczno oczyszczania wody do picia (B)

opisuje wpyw co najmniej 2 zmian wprowadzonych przez czowieka wrodowisku na swoje zdrowie (B)wymienia skutki niedoboru wiata sonecznego (A)

omawia wpyw zbyt duej wilgotnoci oraz zbyt suchego powietrza wdomu na zdrowie mieszkacw (B)

ocenia zasadno montowania wdomu urzdze wykrywajcych tlenek wgla wpowietrzu (D)

9 Lekcja 6. Jak ogranicza zanieczyszczenia?

podaje co najmniej 2 sposoby zmniejszania iloci odpadw wgospodarstwie domowym (A)podaje co najmniej 2 przykady odpadw nadajcych si na kompost (A)

rozrnia sposoby ograniczania zanieczyszcze rodowiska (B)definiuje pojcie recykling(A)podaje co najmniej 2 przykady odpadw nadajcych si do recyklingu (A)okrela korzyci, jakie przynosi recykling (C)

wyjania wpyw codziennych zachowa wdomu, wszkole, wmiejscu zabawy na stan rodowiska (B)uzasadnia potrzeb recyklingu ikompostowania mieci (B)uzasadnia gromadzenie azbestu na specjalnych skadowiskach (B)

korzystajc zrnych rde, wyjania znaczenie poj: odpady komunalne, surowce wtrne, utylizacja odpadw (B)uzasadnia konieczno spalania odpadw plastikowych wspecjalnych spalarniach (B)

projektuje komiks Jak ja imoja rodzina moemy przyczyni si do ochrony rodowiska? (D)

10 Lekcja 7. Co my moemy zrobi dla przyrody?

przyporzdkowuje odpady do odpowiednich pojemnikw do segregowania (C)podaje co najmniej po 2 przykady codziennych czynnoci zmniejszajcych zuycie wody ienergii elektrycznej (A)

wyjania, dlaczego naley ogranicza korzystanie zjednorazowych przedmiotw (B)tworzy bank pomysw na ograniczenie iloci mieci oraz oszczdzanie wody ienergii elektrycznej (C)

posugujc si przykadami, omawia korzyci wynikajce zograniczania iloci mieci wgospodarstwie domowym (B)wykazuje zaleno midzy segregowaniem mieci aochron rodowiska (B) sporzdza list ekologicznych zakupw (C)

planuje zmiany wswoim zachowaniu majce na celu zmniejszenie iloci wytwarzanych przez siebie odpadw (D)projektuje plakat zachcajcy do zgniatania pustych opakowa plastikowych (C)uzasadnia potrzeb poszanowania dziko yjcych organizmw (B)

wyszukuje informacje na temat odpowiedzialnych zakupw iproponuje, jak wprowadzi zasad odpowiedzialnych zakupw wswojej rodzinie (D)na podstawie dodatkowych rde informacji przewiduje skutki korzystania zenergooszczdnych urzdze elektrycznych wgospodarstwie domowym (D)

11 Lekcja 8. Podsumowanie dziau 1

Podsumowanie isprawdzian zdziau Chromy przyrod

12

3

Numerlekcji

Tytu lekcji wpodrczniku lub zeszycie wicze

Wymagania konieczne (ocena dopuszczajca).

Ucze:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna).

Ucze:

Wymagania rozszerzajce (ocena dobra).

Ucze:

Wymagania dopeniajce(ocena bardzo dobra).

Ucze:

Wymagania wykraczajce(ocena celujca).

Ucze:

Dzia 2. BUDOWA IWACIWOCI SUBSTANCJI 11 godzin

13 Lekcja 9. wiat jest zbudowany zdrobin

wykonuje (wedug instrukcji podanej wpodrczniku) dowiadczenia wykazujce zmiany objtoci dwch wymieszanych cieczy (C)bada dowiadczalnie (wedug instrukcji) dyfuzj dwch cieczy (C)

wyjania, czym jest drobina (B)na podstawie dowiadcze omawia zmian objtoci wymieszanych cieczy (B)definiuje pojcie dyfuzja (A)projektuje iprzeprowadza dowiadczenie badajce ruch drobin wgazach (C)

wyjania, dlaczego objto mieszaniny jest mniejsza ni suma objtoci mieszanych cieczy (B)wyjania mechanizm dyfuzji dwch cieczy (B)wyjania mechanizm dyfuzji gazw (B)podaje co najmniej 2 przykady dyfuzji zycia codziennego (A)

na schematycznym rysunku przedstawia ruch drobin wgazach iwcieczach podczas dyfuzji (C)

projektuje iprzeprowadza dowiadczenie badajce dyfuzj dwch cieczy (inne ni wpodrczniku) (D)

14 Lekcja 10. Drobiny cia staych, cieczy igazw

na podstawie schematycznych rysunkw identyfikuje uoenie drobin wciele staym, cieczy igazie (A)wykonuje (wedug instrukcji) dowiadczenie badajce zmian objtoci substancji wrnych stanach skupienia (C)

samodzielnie rysuje iopisuje uoenie drobin wciele staym, cieczy igazie (C)opisuje zachowanie si drobin substancji wrnych stanach skupienia (B)

posugujc si modelem, wykazuje rnice wbudowie drobinowej ciaa staego, cieczy igazu (C)

wyjania, dlaczego gaz mona spry, acieczy iciaa staego nie mona (B)

planuje iprzeprowadza dowiadczenie wykazujce rnice ksztatu cia staych, cieczy igazw (D)

15 Lekcja 11. Rozpuszczanie si substancji

podaje po jednym przykadzie topnienia irozpuszczania si substancji (A)wykonuje (wedug instrukcji) dowiadczenie prezentujce wpyw temperatury na szybko rozpuszczania si substancji (C)wykonuje (wedug instrukcji) dowiadczenie prezentujce wpyw mieszania na szybko rozpuszczania si substancji (C)

porwnuje zjawiska topnienia irozpuszczania na przykadzie soli ikostek lodu (C)wymienia czynniki wpywajce na rozpuszczanie si substancji (temperatura, mieszanie) (A)podaje