instrukcja dotycz ca bezpiecze„stwa - bona.com obs‚ugi...  Zapylenie powietrza: < 2 mg/m3 powietrza

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of instrukcja dotycz ca bezpiecze„stwa - bona.com obs‚ugi...  Zapylenie powietrza:...

Bona Belt Szlifierka Tamowa

Instrukcja obsugi oraz instrukcja dotyczca

bezpieczestwa

AM0003134 | AM0003150 | AMO110000.3 | AMO110001.3 | AMO110003.3 | AMO110011.3 | AMO110012.3

Bona Belt

2

Spis treci 1. Dane techniczne ............................................................................... 3 2. Instrukcje dotyczce bezpieczestwa ............................................... 4 3. Naprawa, Serwis, Konserwacja ........................................................ 7 a. Serwis ..................................................................................... 7 b. Czci zamienne i rysunek zoeniowy .. 7 4. Gwarancja .. 85. Oglnie o szlifierce Bona Belt . 9

6. Monta . 11 a. Monta nowej szlifierki .. 11 7. Uruchomienie . 11 a. Uruchomienie szlifierki z silnikiem 1-fazowym 2.2 kW

230V 50 Hz (UE) .............................................................. ..... 11 b. Uruchomienie szlifierki z silnikiem 1-fazowym

3.0 kW 230V 60 Hz (USA) ................................................... 11 8. Obszar zastosowania szlifierki .......................................................... 12 9. Instrukcja uytkowania ...................................................................... 12 a. Regulacja nacisku bbna na podog .. 12 b. Zmiana tamy ciernej ............................................................. 13 c. Regulacja pooenia tamy ciernej . 13 d. Poziomowanie bbna ............................................................... 14 e. Ustawienie wysokoci prowadnicy ........................................... 14 f. Zmiana bbna .......................................................................... 15 g. Oprnianie worka do pochaniania pyu . 15 h. Demonta szlifierki ................................................................... 1510. Przegldy okresowe .......................................................................... 1611. Postpowanie w przypadku awarii .................................................... 1712. Przepisy bezpieczestwa podczas uywania szlifierki Bona Belt . 1813. Deklaracja zgodnoci EU .................................................................. 20

Bona Belt

3

1. DANE TECHNICZNE

Urzdzenie: UE USA Rodzaj silnika: 1-fazowy 1-fazowy Napicie (+/- 10%): 230V 230V Czstotliwo: 50 Hz 60 Hz Zasilanie: 2.2 kW 3.0 kW/ 4.5HP Prd znamionowy: 12.9A 30A Zalecane bezpieczniki: Klasa C 16A 30 A Klasa izolacji: F F Klasa ochrony: IP54 IP54

Obroty bbna: Ok. 1750 na minut przy normalnym obcieniu Ok. 2300 na minut przy normalnym obcieniu

Waga korpusu: 48 kg 105,8 funtw Waga silnika: 23,5 kg 51,81 funtw Kondensatory: Start 25 F, praca 50 F Start 25 F, praca 80 F Szeroko bbna: 250 mm lub 200 mm 8 cali lub 10 cali Licznik godzin: 99 999 godzin 99 999 godzin Masa cakowita: 74 kg 163.1 funty Zapylenie powietrza: < 2 mg/m3 powietrza < 2 mg/m3 powietrza

Wymiary tamy ciernej: 250 x 750 mm lub 200 x 750 mm 9-7/8 cala x 29 cali lub 7-7/8 cala x 29 cali

Wysoko / Szeroko / Dugo 1000mm/360mm/960mm

39,37 cala /14,17 cala /37,8 cala

Pomiar haasu wedug SS-EN ISO 3746:1995 & SS-EN ISO 11202:1995: Urzdzenie

nieczynne Szlifowanie 60 Szlifowanie 100

Poziom haasu: 85,6 dB(A) 82,8 dB(A) 96,9 dB 93 dB Pomiar wibracji wedug SS-EN ISO 5349-2:2001: X Y Z X Y Z X Y Z Wibracje RMS (m/s) 0,5 0,4 0,8 0,6 0,4 0,6 0,6 0,3 0,5 Suma wektorw wibracji (m/s) 1,0 0,9 0,8

Wedug uywanych standardw SS-EN ISO 3746:1995 wzgldne odchylenie standardowe wynosi 3 dB, okrelone w ISO 7574-1. Wedug Szwedzkiej Inspekcji Pracy niepewno pomiaru przy pomiarze wibracji oszacowano na 20 40 %. Czynnikiem, ktry przyczynia si do niepewnoci pomiaru jest przesyanie wibracji do przyspieszeniomierza.

Gratulujemy wyboru nowej szlifierki tamowej Bona Belt. Przed rozpoczciem pracy naley uwanie przeczyta ca instrukcj obsugi. W razie jakichkolwiek niejasnoci naley zwrci si do sprzedawcy lub do firmy Bona AB.

Bona Belt

4

2. Instrukcja dotyczca bezpieczestwa Naley uwanie przeczyta instrukcj dotyczc bezpieczestwa i zapozna z ni pracownikw i uytkownikw, tak aby nikomu nic si nie stao podczas uywania szlifierki. Naley zachowa t instrukcj! Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia ciaa lub zniszczenie urzdzenia z powodu niewaciwej obsugi szlifierki! Urzdzenie jest przeznaczone tylko do szlifowania parkietw i podg drewnianych! Urzdzenie to moe by obsugiwane tylko przez uprawniony do tego i odpowiednio przeszkolony personel. Napicie: Przed uruchomieniem szlifierki naley upewni si, i napicie okrelone na tabliczce znamionowej urzdzenia odpowiada napiciu w gniazdku sieciowym. UWAGA! Obowizkowo naley przeczyta i zrozumie instrukcj obsugi przed uyciem urzdzenia.

DANGER - NIEBEZPIECZESTWO oznacza moliwo spowodowania powanych obrae ciaa lub mierci personelu obsugujcego to urzdzenie w razie zignorowania lub nie zastosowania si do INSTRUKCJI OZNACZONYCH SYMBOLEM NIEBEZPIECZESTWO NA TYM URZDZENIU LUB W TEJ INSTRUKCJI OBSUGI. Naley przeczyta ca instrukcj obsugi przed uyciem urzdzenia. . WARNING - OSTZREENIE oznacza moliwo spowodowania obrae ciaa personelu obsugujcego to urzdzenie w razie zignorowania lub nie zastosowania si do instrukcji oznaczonych symbolem OSTZREENIE na tym urzdzeniu lub w tej instrukcji obsugi. Urzdzenie to lub inne mienie moe zosta uszkodzone jeli instrukcje oznaczone symbolem OSTZREENIE zostan zignorowane. Przy niekorzystnych warunkach mieszanka pyu i powietrza moe by wybuchowa. Szlifowanie parkietw moe wytworzy rodowisko zagroone wybuchem. Ponisze

procedury bezpieczestwa musz zosta wypenione. Zapalniczki, lampki kontrolne i inne rda zaponu mog spowodowa wybuch, w przypadku uywania ich podczas szlifowania. Wszystkie rda zaponu powinny by zgaszone, a jeli to moliwe, cakowicie usunite z miejsca pracy. W miejscach pracy o sabej wentylacji istnieje niebezpieczestwo wystpienia rodowiska zagroonego wybuchem, jeeli pewne materiay atwopalne tj. rozpuszczalniki, rozcieczalniki, alkohol, paliwo, niektre rodki do polerowania, py drzewny i inne materiay atwopalne znajd si w powietrzu. Szlifierki podogowe mog spowodowa zapalenie si materiaw atwopalnych i szkodliwych oparw. W celu okrelenia atwopalnoci naley przeczyta etykietk producenta na wszystkich substancjach chemicznych, ktre maja zosta uyte. Naley zawsze zapewni odpowiedni wentylacj w miejscu pracy. Worki na py powinny by oprniane, gdy s wypenione w 1/3 ich pojemnoci. Po zakoczeniu pracy naley oprni worek, a zawarto naley pozostawi w bezpiecznym miejscu na zewntrz budynku, na powietrzu, ze wzgldu na potencjalne zagroenie poarowe. Nigdy nie naley zostawia worka zawierajcego py bez nadzoru. Nigdy nie naley oprnia worka w pobliu otwartego ognia. Szlifowanie gwodzi podczas szlifowania moe spowodowa pojawienie si iskier, a w rezultacie wybuch lub poar. Naley podobija gwidzie w pododze /jeeli takie s/ zawsze przez rozpoczciem szlifowania podogi. Zawsze naley trzyma ganic (klasy ABC lub wodn) w pobliu. Uywanie urzdzenia niekompletnego lub nie w peni zamontowanego moe spowodowa obraenia ciaa lub uszkodzenie mienia. Nigdy nie naley uywa tego typu urzdze przed ich penym

Bona Belt

5

zamontowaniem. Naley upewni czy wszystkie zapicia s zamocowane. Naley wyregulowa urzdzenie zgodnie ze specyfikacjami. UWAGA! Nigdy nie naley usuwa lub wycza z dziaania przewodu uziemiajcego w przewodzie zasilajcym. Naley skonsultowa si z elektrykiem w sytuacji, gdy brakuje uziemienia lub, gdy podejrzewamy niewaciwe uziemienie obwodu. Istnieje ryzyko poraenia prdem w przypadku wielokrotnego przerwania obwodu lub jego przecienia. Naley skontaktowa si z elektrykiem posiadajcym uprawnienia, w celu skontrolowania bezpiecznikw, wycznika lub zasilacza. Operator szlifierki lub inne osoby mog dozna uszkodzenia ciaa w przypadku, gdy podczas konserwacji urzdzenie jest podczone do zasilania. Zawsze naley wyj kabel zasilajcy szlifierk z gniazdka zasilania. Istnieje ryzyko uszkodzenia ciaa w sytuacji, gdy szlifierka przejedzie po i uszkodzi kabel zasilajcy. Zawsze naley upewni si, i kabel zasilajcy nie dotyka bbna szlifierki. Zawsze naley podnosi kabel zasilajcy nad szlifierk i szlifowa w kierunku przeciwnym do kabla. Zawsze naley uywa wycznika rnicowoprdowego, ktry rozcza obwd w razie wystpienia awarii ukadu elektrycznego lub przeduacza. W celu uniknicia niechcianego wczenia szlifierki, przewd zasilajcy musi by odczony, podczas gdy urzdzenie nie jest uywane lub podczas serwisu. Uywanie szlifierki z uszkodzonym kablem zasilajcym moe spowodowa poraenie prdem. Nie naley cign szlifierki za kabel zasilajcy. Ruchome czci szlifierki mog spowodowa powane uszkodzenie ciaa i / lub szkody materialne. Naley trzyma rce, stopy oraz lune fragmenty odziey z dala od ruchomych czci szlifierki. Jeeli szlifierka uywana jest bez wszystkich oson ochronnych umieszczonych na swoim miejscu, moe prowadzi to do uszkodzenie ciaa lub szkd materialnych. Operator szlifierki lub inne osoby obecne podczas pracy szlifierki mog dozna obrae, gdy zasilanie jest podczone do urzdzenia podczas wykonywanej konserwacji lub wymiany narzdzi i oprzyrzdowania.

Ze wzgldu na fakt, i py powstajcy podczas szlifowania (szczeglnych rodzajw drewna i metali) jest szkodliwy dla zdrowia, naley uywa maski ochronnej, minimum klasy P2.

Istnieje moliwo uszkodzenia oczu i / lub ciaa w przypadku nie uywania odziey ochronnej i / lub sprztu ochronnego podczas szlifowania. Naley zawsze uywa ochronnych okularw, ochronnej odziey, ochrony uszu i maski ochronnej, minimum klasy P2.

Ochrona uszu obowizkowa

Nakaz uycia maski

ochronnej

Przeczytaj instrukcj i