MIG 350GD/MMA SYNERGIC - Spawarka 350 - GN GD.pdf  90% oraz niewielkie zapylenie powietrza. Urz…dzenie

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MIG 350GD/MMA SYNERGIC - Spawarka 350 - GN GD.pdf  90% oraz niewielkie zapylenie powietrza....

- 1 -

INSTRUKCJA OBSUGI INWERTOROWEGO PAUTOMATU SPAWALNICZEGO

MIG 350GD/MMA

SYNERGIC

- 2 -

SPIS TRECI

1.Uwagi oglne............................................................................................. 3

2. Oglna charakterystyka............................................................................. 3

3. Dane techniczne......................................................................................... 4

4. Przygotowanie do pracy............................................................................. 5

4.1. Zakadanie przewodw spawalniczych MIG/MAG 5

4.2. Zakadanie drutu elektrodowego...................................................... 6

4.3. Podczenie gazu ochronnego......................... 6

4.4. Zakadanie przewodw spawalniczych MMA 6

5. Opis panelu................................................................... 7

6. Ustawienia....... 8

7. Dobr parametrw spawania...... 12

8. Konserwacja.................... 12

9. Zakcenia w pracy spawarki................................ 12

10. Wady spoin... 14

11. Przygotowanie krawdzi w metodzie MIG/MAG.... 16

12. Technologia spawania metod MIG/MAG... 18

13. Zalecenia praktyczne przy spawaniu metod MIG/MAG....... 19

14. Sposoby przenoszenia metalu w uku elektrycznym 21

15. Gazy ochronne................................. 21

16. Bezpieczestwo uytkowania..................... . 22

- 3 -

1. UWAGI OGLNE

Uruchomienia, instalacji i eksploatacji pautomatu spawalniczego MIG 350GD/MMA SYNERGIC mona dokona tylko po dokadnym zapoznaniu si z niniejsz instrukcj obsugi.

Nieprzestrzeganie zalece zawartych w tej instrukcji moe doprowadzi do uszkodzenia samego

urzdzenia oraz narazi uytkownika na powane obraenia ciaa a nawet mier. Nie mona dopuszcza dzieci w poblie miejsca pracy urzdzenia. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca nim

podejm prac z urzdzeniem, powinny skonsultowa si ze swoim lekarzem. Obsuga serwisowa i naprawy

urzdzenia mog by prowadzone przez wykwalifikowany personel z zachowaniem warunkw bezpieczestwa pracy obowizujcych dla urzdze elektrycznych.

Przerbki we wasnym zakresie mog spowodowa zmian cech uytkowych urzdzenia lub pogorszenie

parametrw spawalniczych. Wszelkie przerbki urzdzenia, we wasnym zakresie, powoduj nie tylko utrat gwarancji, ale mog by przyczyn pogorszenia si warunkw bezpieczestwa uytkowania i naraenia

uytkownika na niebezpieczestwo poraenia prdem. Niewaciwe warunki pracy oraz niewaciwa obsuga

mog spowodowa uszkodzenie urzdzenia i utrat gwarancji.

Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/EC dotyczc Pozbywania si zuytego Sprztu

Elektrycznego i Elektronicznego i jej wprowadzeniem w ycie zgodnie z midzynarodowym prawem,

zuyty sprzt elektryczny musi by skadowany oddzielnie i specjalnie utylizowany. Jako waciciel

urzdze powiniene otrzyma informacje o zatwierdzonym systemie skadowania od naszego

lokalnego przedstawiciela. Nie wyrzuca osprztu elektrycznego razem z normalnymi odpadami!

Stosujc te wytyczne bdziesz chroni rodowisko i zdrowie czowieka!

2. OGLNA CHARAKTERYSTYKA

MIG 350GD/MMA SYNERGIC jest zaawansowanym technologicznie pautomatem spawalniczym

z moliwoci spawania elektrodami otulonymi (MMA). Urzdzenie przeznaczone jest do spawania stali

niskowglowych, stali niskostopowych, stali stopowych, aluminium, brzw, miedzi itd. MIG 350GD/MMA SYNERGIC umoliwia spawanie drutami spawalniczymi (w tym drutami rdzeniowymi) o rednicy 0,8 - 1,2

mm oraz elektrodami otulonymi o rednicy 1,6 6,0mm. MIG 350GD/MMA SYNERGIC przystosowany jest

do zasilania z sieci trjfazowej 3x400V/50Hz i wyposaony w przecieniowy ukad zabezpieczenia termicznego, zapobiegajcy przed nadmiernym nagrzewaniem si.

rdo prdu zostao zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniajcych minimum zakce elektromagnetycznych, mae straty mocy w ukadach podstawowych, umoliwiajce zwikszenie wydajnoci

i niezawodnoci rda prdu. Bardzo wysoka wydajno, przekadajca si bezporednio na mniejsze zuycie

energii oraz wysoka czstotliwo przeczania, zapewniaj byskawiczne dostosowanie prdu do zmian parametrw w czasie spawania.

MIG 350GD/MMA SYNERGIC posiada funkcje VRD. Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) wycza zasilanie w cigu milisekund po zakoczeniu spawania i redukuje napicie na elektrodzie otulonej do

bezpiecznego poziomu. Ponowna prba rozpoczcie spawania uruchamia urzdzenie i pozwala zajarzy uk

elektryczny. System redukcji napicia VRD zapewnia dodatkowe bezpieczestwo spawaczowi w szczeglnoci w rodowisku, w ktrym istnieje zwikszone prawdopodobiestwo poraenia prdem np.: rodowisko gorce

i zawilgocone.

- 4 -

3. DANE TECHNICZNE

TYP URZDZENIA MIG 350GD/MMA SYNERGIC

Zasilanie 3x400V/50Hz 1)

Max. prd spawania MIG/MAG 350 A

Max. prd spawania MMA 300 A

Sprawno 35% 2)

Napicie spawania MIG/MAG 16,2 29 V

Napicie spawania MMA 21,6 32 V

Napicie biegu jaowego 58V

Wspczynnik mocy 0,93

Prdko podawania drutu 2,2 15 m/min

Wypyw gazu po spawaniu 3s

rednica drutu 0,8 mm 1,2 mm

Waga 60kg

Wymiary 950mm x 458mm x 950mm

Chodzenie Wentylator

1) Stabilizacja napicia zasilania urzdzenia zapewnia normaln prac maszyny przy wahaniach napicia

zasilania o -/+ 15% napicia znamionowego. 2) Cykl pracy bazuje na procentowym podziale 10 minut na czas, w ktrym urzdzenie moe spawa na

maksymalnej wartoci prdu spawania, bez koniecznoci przerywania pracy. Cykl pracy 35% oznacza, e po 3,5 minutach pracy urzdzenia, wymagana jest 6,5 minutowa przerwa w celu ostygnicia urzdzenia. Czas

stygnicia urzdzenia moe czasem wynie nawet do 15 minut. Cykl pracy 100% oznacza, e pautomat

moe pracowa w sposb cigy, bez przerw.

- 5 -

4. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Aby przeduy ywotno i niezawodn prac urzdzenia, naley przestrzega kilku zasad: 1. Urzdzenie powinno by umieszczone w dobrze wentylowanym pomieszczeniu (urzdzenie nie powinno

pracowa w przecigu), gdzie wystpuje swobodna cyrkulacja powietrza oraz wilgotno nie wiksza ni

90% oraz niewielkie zapylenie powietrza. Urzdzenie nie powinno by wystawione bezporednio na dziaanie promieni sonecznych, powinno pracowa w temp. 10C 40C.

2. Nie umieszcza urzdzenia na mokrym podou, zabezpieczy urzdzenie przed opadami atmosferycznymi.

3. Urzdzenie powinno znajdowa si powyej 20cm od cian oraz powyej 30cm od innych urzdze. 4. Uywa drutu o rednicy zgodnej z umieszczon na tabelce. 5. Butl z gazem ochronnym ustawi obok pautomatu i zabezpieczy przed moliwoci przewrcenia. 6. Sprawdzi stan techniczny urzdzenia oraz przewodw spawalniczych. 7. Usun wszelkie atwopalne materiay z obszaru spawania. 8. Do spawania uywa odpowiedniej odziey ochronnej: rkawice, fartuch, buty robocze, mask lub

przybic.

4.1. ZAKADANIE PRZEWODW SPAWALNICZYCH (MIG/MAG)

1. Przed podczeniem urzdzenia do sieci zasilajcej, naley upewni si czy wycznik gwny jest w

pozycji wyczonej.

2. Sprawdzi czy urzdzenie i instalacja jest uziemiona i zerowana a przewd masowy zakoczony zaciskiem kleszczowym lub rubowym.

3. Drugi koniec przewodu masowego podczy w znajdujce si na przednim panelu urzdzenia gniazdo. 4. Przed zaoeniem przewodu spawalniczego upewni si czy zaoony jest odpowiedni pancerz prowadzcy

do odpowiedniej rednicy i gatunku drutu elektrodowego. Dla uatwienia producenci pancerzy

prowadzcych, znakuj je odpowiednimi kolorami. Drut elektrodowy o rednicy do 0,8 mm, posiada kolor

niebieski. Odpowiednio drut elektrodowy o rednicy 1,0 1,2 mm, kolor czerwony. Do spawania stali stopowych i aluminium, stosujemy pancerze teflonowe. Do spawania stali niskowglowej, niskostopowej,

brzw, miedzi itp., stosuje si pancerze ze spirali metalowej. Pamita naley o wyposaeniu uchwyt

spawalniczy w kocwk prdow waciw do gatunku i rednicy drutu elektrodowego. 5. Wtyk przewodu spawalniczego wprowadzi do gniazda znajdujcego si na przednim panelu urzdzenia,

nastpnie dokrci za pomoc nakrtki.

- 6 -

4.2. ZAKADANIE DRUTU ELEKTRODOWEGO

1. Upewni si czy rolki zamontowane w zespole napdowym odpowiadaj rodzajowi i rednicy wprowadzonego drutu. W razie rnicy rowka rolki ze rednic drutu elektrodowego dopasowa rowek,

poprzez odwrcenia rolki. Dla drutw stalowych naley uywa rolek z rowkami V, za dla drutw

aluminiowych z rowkami U. 2. Naoy szpul z drutem elektrodowym na mechanizm mocowania szpuli, zwracajc uwag by kierunek

odwijania drutu by zgodny z kierunkiem wejcia drutu do zespou napdowego.

3. Zablokowa szpul przed spadniciem, dokrcajc nakrtk na korpusie szpuli. 4. Koniec drutu nawinitego na szpuli, naley wyprostowa lub odci zagity odcinek, nastpnie spiowa,

tak eby nie by ostry ani tncy.

5. Dla umoliwienia wprowadzenia drutu do podajnika, naley zwolni docisk rolek podajcych. 6. Koniec drutu wsun do prowadnicy znajdujcej si w tylniej czci podajnika i przeprowadzi go nad

rolk napdow i wetkn do krca prowadzcego do uchwytu spawalniczego.

7. Docisn drut w rowki roli napdowej poprzez dokrcenie rolk podajc. 8. Zdj dysz gazow i odkrci kocwk prdow. 9. Wczy urzdzenie. 10. Uchwyt rozwin tak aby by w linii prostej, nastpnie nacisn przycisk test wysuwu drutu a do

momentu pojawienia si drutu w wylocie palnika, zwolni przycisk.

11. Nakrci kocwk prdow, zao