RO DK52 S1 - .Zapylenie powietrza z prac budowlanych; Emisja zanieczyszcze„ gospodarczych; Wibracje

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RO DK52 S1 - .Zapylenie powietrza z prac budowlanych; Emisja zanieczyszcze„ gospodarczych;...

PLAN DZIAA RODOWISKOWYCH

Budowa wza Lubelska na przeciciu drg ekspresowych S2 i S17

do autostrady A2 Str.

1

Spis treci

1. TYPOWE ODDZIAYWANIA ................................................................................................................. 2

1.1. EMISJE DO POWIETRZA I SPOSOBY ICH OGRANICZANIA ......................................................................... 4 1.2. HAAS I SPOSB OGRANICZANIA .......................................................................................................... 5 1.3. PRZEKSZTACENIA TERENU I SPOSOBY ICH OGRANICZANIA .................................................................. 6 1.4. USUWANIE DRZEW I KRZEWW I SPOSOBY OGRANICZANIA WPYWU PRAC NA DRZEWA....................... 8 1.5. ZMIANY STOSUNKW WODNYCH I SPOSOBY OGRANICZANIA WPYWU NA WODY ................................. 9

2. ZIDENTYFIKOWANE W REJONIE INWESTYCJI TERENY I POPULACJE SZCZEGLNIE WRALIWE NA ODDZIAYWANIA ............................................................................................................ 10

3. MIEJSCA LOKALIZACJI I SPOSOBY ZABEZPIECZANIA ELEMENTW ZAPLECZA BUDOWY, KTRE MOG ODDZIAYWA NA STAN RODOWISKA ............................................... 17

4. TERMINY PROWADZENIA ROBT ................................................................................................... 22

4.1. KONIECZNO ZACHOWANIA KOMFORTU AKUSTYCZNEGO W PORZE WIECZORNEJ I NOCNEJ ............................................................................................................................... 22

5. WYMOGI W ZAKRESIE PRZYWRACANIA RODOWISKA DO WACIWEGO STANU PO ZAKOCZENIU PRAC ORAZ KRYTERIA OCENY SPENIENIA TYCH WYMOGW .................... 22

6. INNE ISTOTNE ASPEKTY RODOWISKOWE CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEGO PRZEDSIWZICA I SPOSOBY ICH MINIMALIZACJI ......................................................................... 23

6.1. KIEROWNICTWO I NADZR ................................................................................................................. 23 6.2. PODWYKONAWCY ........................................................................................................................ 24 6.3. KWALIFIKACJE PERSONELU ................................................................................................................ 24

7. NADZR RODOWISKA ....................................................................................................................... 26

7.1. NADZR RODOWISKA W CZASIE BUDOWY ......................................................................................... 26 7.2. MONITORING RODOWISKA W CZASIE EKSPLOATACJI DROGI .............................................................. 28

8. REALIZACJA WARUNKW ZAPISANYCH W DECYZJI RODOWISKOWEJ ........................ 29

Spis tabel

Tabela 1 Uciliwoci i zagroenia .................................................................................................................... 2

Tabela 2 Kolizje stanowisk ptakw chronionych stwierdzone w granicach inwentaryzacji ............................ 11

Tabela 3 Kolizje stanowisk rozrodczych pazw stwierdzone w granicach inwentaryzacji ............................. 11

Tabela 4 Kolizje stanowisk bezkrgowcw chronionych stwierdzone w granicach inwentaryzacji ................ 12

Tabela 5 Potki tymczasowe dla pazw zalecane na etapie realizacji .............................................................. 14

Tabela 6 Zagroenia i rodki agodzce ............................................................................................................ 19

Tabela 7 Zestawienie kryteriw oceny spenienia wymogw .......................................................................... 23

PLAN DZIAA RODOWISKOWYCH

Budowa wza Lubelska na przeciciu drg ekspresowych S2 i S17

do autostrady A2 Str.

2

1. TYPOWE ODDZIAYWANIA

Uciliwoci i zagroenia typowe dla prowadzonych robt

Emisja spalin z maszyn poruszajcych si po placu budowy;

Emisja spalin z utrudnie w ruchu pojazdw;

Zapylenie powietrza z prac budowlanych;

Emisja zanieczyszcze gospodarczych;

Wibracje spowodowane prac maszyn budowlanych;

Haas spowodowany prac maszyn budowlanych;

Zmiany struktury gruntu znajdujcego si pod bezporednim oddziaywaniem budowy;

Utrata gleb i innych gruntw;

Wykonywanie nasypw;

Wykonywanie wykopw;

Uszkodzenie i zniszczenie istniejcej flory;

Zmiany przestrzeni yciowej i drg migracji zwierzt;

Czasowe zajcie terenu pod zaplecza techniczne i socjalne;

Zmiana warunkw hydrograficznych;

Zaburzenie stosunkw gruntowo-wodnych;

Pogorszenie jakoci wd powierzchniowych;

Tabela 1 Uciliwoci i zagroenia

Rodzaj robt Zagroony element

rodowiska Uciliwoci i zagroenia

Skala, czas trwania,

charakter

Prace rozbirkowe

Powietrze

Klimat akustyczny

Gleba i ziemia

Emisja spalin, zapylenie,

haas maszyn, powstawanie

odpadw

Lokalnie i

tymczasowo,

podczas prowadzenia

robt, w miejscu

skadowania

odpadw - czasowo

Budowa i modernizacja

drogi oraz obiektw

inynieryjnych

Gleba i ziemia

Powietrze

Krajobraz

Utrata gruntw

przyrodniczych i rolnych,

utrata gleby, zniszczenie

struktury gleby, erozja gleby,

moliwo zanieczyszczenia

gleby

Zanieczyszczenie powietrza

spowodowane emisj gazw

spalinowych.

Zanieczyszczenie pyowe

wywoane budow drogi.

W miejscu prowadzenia

prac, charakter

nieodwracalny, lokalnie,

W miejscu i w czasie

prowadzenia robt

budowlanych

PLAN DZIAA RODOWISKOWYCH

Budowa wza Lubelska na przeciciu drg ekspresowych S2 i S17

do autostrady A2 Str.

3

Rodzaj robt Zagroony element

rodowiska Uciliwoci i zagroenia

Skala, czas trwania,

charakter

Utrata wartoci krajobrazu

naturalnego i elementw

zrwnowaonego krajobrazu

kulturowego

W miejscu prowadzenia

prac, charakter

nieodwracalny

rodowisko akustyczne i

wibracje

Haas i wibracje powodowane

pracami budowlanymi i ruch

pojazdw budowy.

Lokalnie i tymczasowo,

podczas prowadzenia

robt

Wody

Moliwo naruszenie

cigoci lub przebiegu

ciekw,

Moliwo likwidacji

zbiornikw wodnych.

Naruszenie wodochronnej

warstwy rolin i gleby.

Moliwo zaburzenia

stosunkw wodnych.

Moliwo zanieczyszcenia

wd

Zagroenia lokalne i

przemijajce.

Gospodarka wodami w

kadym aspekcie

rozwizana w ramach

projektu budowlanego.

W przypadku naruszenia

stanu lub jakoci wd,

wody podziemne maja

duszy czas odnowienia

zasobw i

samooczyszzcenia ni

wody powierzchniowe.

Roliny i zwierzta Zajcie siedlisk rolin i

zwierzt na placu budowy

W miejscu prowadzenia

prac, charakter

nieodwracalny

Siedliska przyrodnicze

Zajcie siedlisk

przyrodniczych,

Fragmentacja siedlisk

przyrodniczych. Naruszenie

cigoci, korytarzy

migracyjnych)

Charakter nieodwracalny

Dziedzictwo kulturowe i

spoeczne

Zajcie i zniszzcenie

zabytkw archeologicznych,

architektonicznych i lokalnych

wartoci kulturowych.

W miejscu prowadzenia

prac, charakter

nieodwracalny

Zagroenia dla warunkw ycia i zdrowia ludzi w fazie realizacji przedmiotowego przedsiwzicia

drogowego zwizane s gwnie z emisjami zanieczyszcze powietrza i haasem

wynikajcymi z pracy cikiego sprztu i z przemieszczaniem mas ziemnych. Wynikajce z tych

prac emisje zanieczyszcze do powietrza, pylenie, haas oraz wibracje maj jednak charakter

przejciowy, a jeeli prace zostan waciwie zorganizowane i dozorowane, nie powinny

powodowa duej uciliwoci i stwarza zagroenia zdrowia i ycia ludzi.

PLAN DZIAA RODOWISKOWYCH

Budowa wza Lubelska na przeciciu drg ekspresowych S2 i S17

do autostrady A2 Str.

4

Zagroenia w sytuacjach awaryjnych

Skaenie powietrza;

Skaenia wd;

Skaenie gleb;

Poary;

Erozja i osuwiska gleb;

Obnienie zwierciada wody gruntowej;

Skala i charakter potencjalnych zagroe s niewielkie, a czas trwania emisji ograniczony do czasu

trwania zagroenia i ewentualnych dziaa ratowniczych. Skutki ewentualnego skaenia wd lub gleb

mona zlikwidowa dziaaniami technicznymi przechwytujc awaryjny zrzut substancji. Skaon wode

lub gleb naley podda oczyszceniu lub utylizacji. Teren nie jest w warunkach naturalnych zagroony

osuwiskami. Normalna praca placu budowy nie stanowi zagroenia dla rodowiska.

Istotne jest prowadzenie prac przy uyciu sprawnego sprztu, przeszkolonego personelu, w odpowiednich

warunkach BHP i Ppo.

1.1. Emisje do powietrza i sposoby ich ograniczania

Emisje

Podczas budowy drogi bdzie miaa miejsce emisja niezorganizowana: gazw wylotowych

z silnikw spalinowych maszyn drogowych i rodkw transportu, pyu podczas wykonywania

prac ziemnych, z odsonitych powierzchni grun