Projekt Strategii Rozwoju Wojew³dztwa Dolno›l…skiego .– ponadnormatywne zapylenie powietrza

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Projekt Strategii Rozwoju Wojew³dztwa Dolno›l…skiego .–...

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO 2030 PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO 2030

PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO 2030 PROJEKT

1

SPIS TRECI

1. DIAGNOZA PROSPEKTYWNA ...................................................................................................................................... 2

1.1. OGLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWDZTWA ........................................................................................ 2

1.2. SFERA PRZYRODNICZO-KULTUROWA ........................................................................................................ 2

RODOWISKO PRZYRODNICZE ................................................................................................................... 2

RODOWISKO KULTUROWE ....................................................................................................................... 4

1.3. SFERA SPOECZNA ..................................................................................................................................... 6

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA .......................................................................................... 6

DEMOGRAFIA ............................................................................................................................................. 7

KAPITA LUDZKI I INFRASTRUKTURA SPOECZNA ...................................................................................... 9

TURYSTYKA ............................................................................................................................................... 13

1.4. SFERA GOSPODARCZA .............................................................................................................................. 14

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO................................................................................................................... 14

PRZEDSIBIORCZO I INNOWACYJNO ................................................................................................ 17

INWESTORZY ZAGRANICZNI I HANDEL ZAGRANICZNY ............................................................................. 19

ROLNICTWO ............................................................................................................................................. 20

PRZEMYS I GRNICTWO ......................................................................................................................... 20

MARKA PRODUKTW REGIONALNYCH .................................................................................................... 21

1.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA .............................................................................................................. 22

1.6. SYSTEM KOMUNIKACJI I DOSTPNO TRANSPORTOWA ....................................................................... 24

1.7. FINANSE JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO ........................................................................... 27

1.8. POTENCJAY I BARIERY ROZWOJOWE W UKADZIE SUBREGIONW ...................................................... 28

2. SCENARIUSZE ROZWOJU REGIONU............................................................................................................. 30

3. WIZJA, MISJA I CELE STRATEGICZNE ROZWOJU REGIONU .......................................................................... 32

4. TERYTORIALNY WYMIAR POLITYKI ROZWOJU ............................................................................................ 38

4.1 POZIOM KRAJOWY ...................................................................................................................................... 38

4.2 POZIOM REGIONALNY ................................................................................................................................ 41

4.3 MACIERZ KIERUNKW INTERWENCJI ......................................................................................................... 43

5. RAMY FINANSOWE STRATEGII ROZWOJU WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO 2030 ............................... 45

6. SYSTEM WDRAANIA SRWD 2030 .............................................................................................................. 47

6.1 ZASADY WDRAANIA .................................................................................................................................. 47

6.2 PROGRAMOWANIE ROZWOJU ................................................................................................................... 48

6.3 INSTYTUCJE WDRAAJCE .......................................................................................................................... 49

6.4 KOMPETENCJE PRAWNE SAMORZDU WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO ........................................... 50

7. MONITORING I EWALUACJA SRWD ............................................................................................................ 55

7.1 SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI ........................................................................................................ 55

7.2 ZAOENIA INSTYTUCJONALNE .................................................................................................................. 56

7.3 INSTRUMENTY MONITORINGU SRWD ....................................................................................................... 56

7.4 MONITORING REALIZACJI ........................................................................................................................... 57

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO 2030 PROJEKT

2

1. DIAGNOZA PROSPEKTYWNA

1.1. OGLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWDZTWA

Dolny lsk to sidme pod wzgldem wielkoci obszaru

(19 947 km2) wojewdztwo w Polsce i pite pod

wzgldem liczby mieszkacw (2,9 mln). Pooone jest

w poudniowo-zachodniej czci Polski i ssiaduje

z wojewdztwami: lubuskim, opolskim i wielkopolskim.

Od zachodu graniczy z Republik Federaln Niemiec

(z krajem zwizkowym Saksoni), a od poudnia

z Republik Czesk (z krajami: hradeckim, libereckim,

oomunieckim i pardubickim). Granice te przebiegaj

wzdu naturalnych barier w postaci Nysy uyckiej

i pasma Sudetw. Region i jego stolica miasto

Wrocaw maj korzystne pooenie geograficzne w

Europie rodkowej. W stosunkowo niewielkiej

odlegoci znajduj si 3 stolice pastw: Praga, Berlin

i Warszawa, a powizania z sieci miast europejskich s

potencjaem rozwoju regionu.

MAPA 1. POOENIE WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO

NA TLE EUROPY RODKOWEJ

rdo: opracowanie wasne.

Przez region przebiega korytarz transportowy Batyk

Adriatyk sieci bazowej TEN-T. Krzyuje si tu, i czciowo

pokrywa, z korytarzem transportowym biegncym

z Niemiec na Ukrain (dawny III Paneuropejski Korytarz

Transportowy biegncy autostrad A4 i lini kolejow

E 30). System TEN-T uzupeniaj drogi i linie kolejowe

sieci bazowej i kompleksowej. Ponadto planowana jest

budowa kolei duych prdkoci czca Wrocaw

z Warszaw, odzi, Poznaniem i Prag. Stolica

wojewdztwa stanowi wany terminal drogowo-

kolejowy i dysponuje portem lotniczym.

1.2. SFERA PRZYRODNICZO-KULTUROWA

RODOWISKO PRZYRODNICZE

Wojewdztwo dolnolskie naley do najbardziej

zrnicowanych pod wzgldem przyrodniczym

i krajobrazowym regionw Polski. Obszary chronione

obejmuj tu: 2 parki narodowe, 67 rezerwatw

przyrody, 101 obszarw sieci NATURA 2000, 12 parkw

krajobrazowych, 18 obszarw chronionego krajobrazu,

188 uytkw ekologicznych, 16 zespow przyrodniczo-

krajobrazowych. Ogem formy ochrony przyrody

zajmuj obszar 371 513,51 ha, tj. 18,6% oglnej

powierzchni wojewdztwa i jest to jeden z najniszych

wskanikw w Polsce. Zrnicowanie

wewntrzregionalne ich rozmieszczenia wskazuje jednak

na subregiony o bardzo wysokim wskaniku pokrycia

obszarami chronionymi (np. Sudety i Przedgrze

sudeckie) oraz subregiony o bardzo niskim wskaniku

(centralna cz regionu o rolniczym charakterze).

W Polsce ldowe i morskie obszary chronione stanowi

rednio 17,5% powierzchni, przy redniej dla krajw Unii

Europejskiej rwnej 11,9 %.

Powierzchnia lasw w 2016 roku wynosia 594 968,12

ha, co stanowio 29,5% powierzchni oglnej

wojewdztwa (9. miejsce w kraju).

Gleby regionu wykazuj znaczne zrnicowanie

typologiczne. Pod wzgldem klas bonitacyjnych, wrd

gruntw ornych dominuj klasy III (37%) i IV (35,9%).

W latach 2010-2016 z uytkowania rolnego i lenego

wyczono ogem 1 828 ha gruntw rolnych i lenych,

gwnie pod zabudow mieszkaniow. W wojewdztwie

sukcesywnie ronie powierzchnia gruntw

zdegradowanych i zdewastowanych wymagajcych

rekultywacji w 2016 roku wynosia ona 8 052 ha.

System wodny Dolnego lska skada si z rzek

o charakterze nizinnym oraz grskim z gwn osi

hydrograficzn Odr. Ponadto tworzy go 12 duych

wielofunkcyjnych zbiornikw retencyjnych, stawy

(ponad 1 700 obiektw) i zbiorniki maej retencji (okoo

200 zbiornikw o powierzchni zalewu ponad 1 ha i wielu

mniejszych). cznie pod wodami znajduje si okoo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO 2030 PROJEKT

3

32 605 ha, co stanowi 1,63% obszaru regionu.

Wojewdztwo dolnolskie naley