O STANIE CZYSTOŚCI POWIETRZA I ... - .2 – bardzo zanieczyszczone (bardzo duże zapylenie,

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of O STANIE CZYSTOŚCI POWIETRZA I ... - .2 – bardzo zanieczyszczone (bardzo duże zapylenie,

RAPORT

O STANIE CZYSTOCI

POWIETRZA I WD POWIERZCHNIOWYCH

GMINY MAKW

Makw, 2015

Praca wykonana w ramach realizacji projektw:

1. Moja wymarzona ekopracownia Wojewdzkiego Funduszu Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej w odzi

2. Zgodnie z natur Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

Realizatorzy:

Grupa uczniw klas III uczestnikw zaj koa ekologicznego

Gimnazjum w. Wojciecha w Makowie,

Opiekun projektu - Piotr Gradowski - nauczyciel biologii

Wsppraca:

Krystyna Strzemiska - nauczyciel geografii

Magdalena Rechnio - nauczyciel chemii

Realizatorzy dzikuj Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Skierniewicach

za wykonanie badania wd pod ktem obecnoci bakterii Escherichia coli

WSTP

Gmina Makw pooona jest pomidzy dwiema wielkimi aglomeracjami miejskimi:

warszawsk i dzk, w pobliu redniej wielkoci miasta Skierniewic. Ta lokalizacja ma

niewtpliwy wpyw na funkcjonowanie mieszkacw: dobre poczenia komunikacyjne, atwo

dostpu do szk, urzdw i instytucji, czy wreszcie moliwo znalezienia pracy. Jednake wrd

wielu zalet lokalizacji gminy pojawia si te negatywny wpyw urbanizacji, a jest nim

zanieczyszczenie rodowiska generowane przez zakady przemysowe, ciepownie, a przede

wszystkim rodki transportu (gwnie samochodowego). Nie bez znaczenia dla przyrody jest take

intensywne rolnictwo (stosowanie nawozw mineralnych oraz rodkw chemicznych

do zwalczania chwastw i szkodnikw).

Uczniowie Gimnazjum w. Wojciecha w Makowie postanowili sprawdzi, w jakim

stopniu zanieczyszczone jest rodowisko naszej gminy. W miar posiadanych rodkw oraz

moliwoci przeprowadzili badania wd powierzchniowych oraz powietrza. Do bada

wykorzystali sprzt pozyskany w ramach programu Moja wymarzona ekopracownia.

Jednoczenie praca ta jest elementem projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej Zgodnie

z Natur, w ktrym uczniowie naszej szkoy bior udzia.

Wadze makowskiej gminy podejmuj wiele rnorodnych dziaa majcych na celu

popraw stanu rodowiska monta kolektorw sonecznych, przydomowych oczyszczalni

ciekw, czy te program zmniejszenia emisji CO2 poprzez termoizolacj budynkw

mieszkalnych oraz wymian piecw wglowych na piece wykorzystujce bardziej ekologiczne

paliwa. Mamy nadziej, e uzyskane wyniki przeprowadzonych przez nas bada bd dla

wodarzy gminy inspiracj do podjcia kolejnych dziaa na rzecz ochrony rodowiska, czy te

tworzenia terenw turystyczno rekreacyjnych w naszej maej ojczynie.

ZAKRES ORAZ METODOLOGIA BADA

A. Wody powierzchniowe

Badania przeprowadzono w dwch rzekach oraz czterech zbiornikach (stawach):

1. rzeka Zwierzyniec/ Pisia (2 stanowiska)

2. rzeka Uchanka (2 stanowiska)

3. stawy Balaton w Zwierzycu

4. stawy rybne w witem (wasno prywatna)

5. zbiorniki retencyjne w Woli Makowskiej

6. stawy rybne w Pszczonowie*

*Za. nr 1 Mapa gminy z zaznaczonymi miejscami prowadzonych bada

Stan czystoci wd okrelano na podstawie bada:

a) stopnia nasycenia tlenem (im wiksze nasycenie tym wysza jako)

b) zawartoci fosforanw (im mniejsza zawarto, tym wysza jako)

c) zawartoci jonw wodorowych i wodorotlenowych pH (najlepsza jako przy pH 7,

wzrost pH od 7 do 1 lub od 7 do 14 to nisza jako)

d) mtnoci (im wiksze zanurzenie krka Secchiego, tym mniejsza mtno, a czysto

wody wiksza)

e) liczby kolonii bakterii fekalnej Escherichia coli (im mniej kolonii, tym jako wody

wysza)

Do pomiarw wykorzystano elementy Uniwersalnego zestawu szkolnego do badania wody,

gleby i powietrza* (a, b, c, d).

*Zacznik nr 2a Uniwersalny zestaw szkolny do badania wody, gleby i powietrza

Badanie liczby kolonii E. coli wykonano w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Skierniewicach.*

*Zaczniki nr 3, 4, 5 Sprawozdanie PSSE w Skierniewicach

Do okrelenia stanu czystoci wd przyjto nastpujc, umown skal:

5 doskonaa

4 dobra

3 rednia

2 niska

B. Powietrze

Pomiarw dokonano w miejscowociach:

1. Krce

a) w centrum wsi

b) w lesie Zwierzyniec

2. Makw

a) w centrum wsi

b) w lesie Na Grach

3. w witem

a) w centrum wsi

b) w lesie Baantarnia

4. w Jacochowie

a) w pobliu zabudowa

b) w lesie pomidzy Jacochowem a Sielcami*

*Zacznik nr 1 Mapa gminy z zaznaczonymi miejscami prowadzonych bada

Dokonano pomiarw zapylenia (metody okrelone w Uniwersalnym zestawie szkolnym

do badania wody, gleby i powietrza) oraz zawartoci SO2 (skala porostowa)*.

*Zacznik nr 6 Skala porostowa

Przyjto nastpujc skal czystoci powietrza:

5 mao zanieczyszczone (maa ilo pyw*, strefy VI VII wg skali porostowej)

4 rednio zanieczyszczone (rednia ilo pyw, strefy IV V wg skali porostowej)

3 zanieczyszczone (due zapylenie, strefy II III wg skali porostowej)

2 bardzo zanieczyszczone (bardzo due zapylenie, I strefa wg skali porostowej)

*przy ocenie zapylenia nie brano pod uwag zanieczyszcze organicznych (szcztki rolin,

owady), lecz gwnie sadz, py i kurz (zwizane z dziaalnoci czowieka)

WYNIKI BADA WODY

Rzeka/

zbiornik

Tlen

rozpuszczo

ny w %

(skala

czystoci)

Fosforany

w mg/l

(skala

czystoci)

Odczyn pH

(skala

czystoci)

Bakterie

E. coli

j.t.k./100ml

(skala

czystoci)

Mtno

zanurzenie

krka

Secchiego*

w cm (skala

czystoci)

Uredniony

wynik skali

czystoci

Zwierzyniec

(Krce)

55

(3) 0,2

(5)

8

(3)

295

(3)

>91,5

(5)

3,8

Zwierzyniec

(Wola

Makowska)

98

(5)

0,1

(5)

8

(3)

62

(4)

>91,5

(5)

4,4

Uchanka

(wite)

80

(4)

0,2

(5)

8

(3)

42

(4)

>91,5

(5)

4,2

Uchanka

(Jacochw)

67

(3)

0,4

(5)

7,5

(4)

0

(5)

>91,5

(5)

4,4

Balaton 60

(3)

0,02

(5)

8

(3)

0

(5)

>91,5

(5)

4,2

Stawy rybne

w witem

75

(4)

0,05

(5)

8

(3)

0

(5)

85

(4)

4,2

Zbiorniki

retencyjne

w Woli

Makowskiej

70

(3)

5

(3)

8

(3)

0

(5)

80

(4)

3,6

Stawy rybne

w

Pszczonowie

67

(3)

0,05

(5)

8

(3)

0

(5)

>91,5

(5)

4,2

Uoglnienie: wszystkie wyniki urednione badanych wd mieszcz si w wysokich zakresach

skali czystoci (3,6 4,4).

*Zacznik nr 2b krek Secchiego do badania mtnoci wody

WNIOSKI

Z przeprowadzonych bada wynika, e najczystsze wody w naszej gminie to rzeka

Zwierzyniec na odcinku w Woli Makowskiej oraz Uchanka w Jacochowie. Natomiast najbardziej

zanieczyszczone s stawy retencyjne w Woli Makowskiej oraz rzeka Zwierzyniec w Krcach.

Zanieczyszczenie Zwierzyca (sabe natlenienie i dua liczba E. coli), wynika prawdopodobnie

z tego, e na do dugim odcinku pynie on przez tereny zabudowane (Dbrowice, Skierniewice

Halinw, Krce). Natomiast ju w Woli Makowskiej czysto rzeki znacznie wzrasta. wiadczy

to o tym, e oczyszcza si ona pync przez las zwierzyniecki oraz niezamieszkane tereny gminy

Skierniewice (Mokra Lewa). A w piciu badanych miejscach nie stwierdzono obecnoci bakterii

E. coli. To pozwala na zakwalifikowanie tych wd jako terenw rekreacyjnych (np. kpielisk).

Zwraca take uwag bardzo maa ilo fosforanw. Jest to zwizane z tym, e wok badanych

rzek, czy staww praktycznie nie ma terenw rolniczych i nie s one nawoone nawozami

sztucznymi. Jedynie zbiorniki retencyjne w Woli Makowskiej maj nieco wiksz zawarto

fosforanw, gdy w niedalekim ssiedztwie znajduj si pola uprawne. Dobra jest take

przejrzysto praktycznie wszystkich badanych rzek i staww.

WYNIKI BADA POWIETRZA

Miejsce pobierania

prbek

Zaobserwowane

porosty strefa

zanieczyszczenia SO2

Ilo i rodzaj

zanieczyszcze

zebranych na

zakrtce z wazelin*

Uredniona skala

czystoci powietrza

Krce przy drodze

powiatowej

krniczka ostrygowa,

zotorost cienny III

rednie szcztki

rolin, owady, kurz,

piach

3,5

Krce w lesie

Zwierzyniec

pustuka

pcherzykowata IV

mae szcztki rolin,

owady

4,5

Makw

przy gimnazjum

zotorost cienny III

due sadza, kurz 3

Makw w lesie

Na Grach

brodaczka kpkowa

VI**

mae owad