INSPEKCJA OCHRONY RODOWISKA - 2018).pdf  5 Pomiary wykaza‚y, ¼e zapylenie powietrza na obszarach

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSPEKCJA OCHRONY RODOWISKA - 2018).pdf  5 Pomiary wykaza‚y, ¼e zapylenie...

BIULETYN INFORMACYJNY

WOJEWDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY RODOWISKA W KATOWICACH

Nr 13 stycze 2018

W numerze miedzy innymi:

Wizyta Gwnego Inspektora Ochrony rodowiska na terenie instalacji unieszkodliwiania odpadw SARPI Dbrowa Grnicza sp. z o.o.

Spotkanie z naukowcami z Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie w sprawie unijnych bada rzeki Kocinki

Nowy sposb prezentacji prognozy jakoci powietrza

2

Spis treci

Wizyta Gwnego Inspektora Ochrony rodowiska w instalacji

unieszkodliwiania odpadw SARPI Dbrowa Grnicza sp. z o.o......2

Raport Stan rodowiska w wojewdztwie lskim w 2016 roku............2

Konferencja szkoleniowa pt. Problematyka zanieczyszczenia powietrza

oraz sposb informowania spoeczestwa o jakoci powietrza

w wojewdztwie lskim..........3

Udzia przedstawicieli delegatury w Czstochowie w wiczeniach

z zakresu powanych awarii przemysowych....3

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Lenictwa i Ochrony rodowiska Rady

Powiatu Zawierciaskiego w delegaturze WIO w Czstochowie....4

Powane awarie ekologiczne.........4

My w mediach.......5

Edukacja ekologiczna....7

Uchwaa antysmogowa dla wojewdztwa lskiego ju obowizuje.7

Nowy sposb prezentacji prognozy jakoci powietrza..........8

Spotkanie z naukowcami z Akademii Grniczo-Hutniczej w Krakowie w sprawie unijnych bada rzeki Kocinki.....9

Pracownik delegatury WIO w Czstochowie Waldemar Duda

wyrniony w konkursie fotograficznym GIO ...10

WIZYTA GWNEGO INSPEKTORA

OCHRONY RODOWISKA NA TERENIE

INSTALACJI UNIESZKODLIWIANIA

ODPADW SARPI DBROWA

GRNICZA SP. Z O.O.

W dniu 16 listopada br. Pan Marek Haliniak,

Gwny Inspektor Ochrony rodowiska bra udzia

w wizji lokalnej instalacji termicznego

przeksztacania odpadw w zakadzie Sarpi Dbrowa

Grnicza Sp. z o.o. w Dbrowie Grniczej, w ramach

wykonywania zada w zakresie wydawania decyzji na

midzynarodowe przemieszczania odpadw. Wzili

w niej udzia przedstawiciele Wojewdzkiego

Inspektoratu Ochrony rodowiska w Katowicach na

czele z Panem Tadeuszem Sadowskim, lskim

Wojewdzkim Inspektorem Ochrony rodowiska.

Do Gwnego Inspektora wpyny wnioski

o wydanie zezwole na przywz odpadw z zagranicy

do unieszkodliwienia w instalacji Sarpi.

GIO wydaje decyzje zezwalajce na przywz

odpadw do Polski po uzyskaniu pozytywnej opinii

WIO w zakresie przestrzegania przez zakad

przepisw ochrony rodowiska.

Opinie te opieraj si na ustaleniach kontroli

regularnie przeprowadzanych w instalacjach

przetwarzajcych odpady z zagranicy.

Zatem zgodnie z przyjt zasad, i tylko

w sytuacji, gdy nie ma zastrzee do dziaalnoci

krajowej instalacji przetwarzania odpadw GIO

wydaje zgod na przywz odpadw do instalacji,

przeprowadzona zostaa wizytacja w zakadzie.

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/453-wizyta-glownego-

inspektora-ochrony-srodowiska-w-instalacji-

unieszkodliwiania-odpadow

RAPORT STAN RODOWISKA

W WOJEWDZTWIE LSKIM

W 2016 ROKU

Wojewdzki Inspektorat Ochrony

rodowiska w Katowicach opublikowa raport

Stan rodowiska w wojewdztwie lskim w 2016

roku.

Tak jak kadego roku w raporcie znajduj

si oceny jakoci powietrza, wd

powierzchniowych i podziemnych, haasu, pl

elektromagnetycznych, dane w zakresie

prowadzonej dziaalnoci kontrolnej, sposobu

gospodarowania odpadami komunalnymi,

i przemysowymi, informacje dotyczce

Laboratorium WIO w Katowicach, dziaalnoci

edukacyjnej prowadzonej przez Inspektorat, a take

dane statystyczne dotyczce wojewdztwa

lskiego.

http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/453-wizyta-glownego-inspektora-ochrony-srodowiska-w-instalacji-unieszkodliwiania-odpadowhttp://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/453-wizyta-glownego-inspektora-ochrony-srodowiska-w-instalacji-unieszkodliwiania-odpadowhttp://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/453-wizyta-glownego-inspektora-ochrony-srodowiska-w-instalacji-unieszkodliwiania-odpadow

3

Wikszo danych liczbowych zawartych

w raporcie zobrazowana jest w formie graficznej,

co powinno dodatkowo umoliwi atwiejsz

analiz zmian wystpujcych w rodowisku

w ostatnich latach.

Publikacja raportu jest wspfinansowana

przez Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ktrego

rozdzia autorski dotyczcy dziaalnoci Funduszu

zosta rwnie zamieszczony w raporcie.

Wojewdzki Inspektorat Ochrony

rodowiska reprezentowaa Pani Agata Bucko-

Serafin kierownik Delegatury Wojewdzkiego

Inspektoratu Ochrony rodowiska w Bielsku-

Biaej. Celem konferencji bya informacja,

edukacja i zwikszenie zainteresowania

mieszkacw wojewdztwa lskiego tematyk

zanieczyszczenia powietrza oraz podniesienie

wiadomoci w zakresie szkodliwoci smogu dla

zdrowia, ycia, a take popularyzacja dziaa

ograniczajcych jego powstawanie i oddziaywanie

oraz aktywizacja rodowiska szkolnego

w przedmiotowym zakresie. Szczegowe

informacje dotyczce konferencji dostpne s na

stronie RODN WOM w Bielsku-Biaej pod

adresem: http://www.wombb.edu.pl/?page_id=323.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA PT.

PROBLEMATYKA ZANIECZYSZCZENIA

POWIETRZA ORAZ SPOSB

INFORMOWANIA SPOECZESTWA

O JAKOCI POWIETRZA

W WOJEWDZTWIE LSKIM

W ramach kampanii spoeczno-edukacyjnej

dotyczcej walki ze smogiem Mog! Zatrzyma

SMOG 16 listopada br. w siedzibie Regionalnego

Orodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-

Biaej odbya si konferencja szkoleniowa pt.

Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposb

informowania spoeczestwa o jakoci powietrza

w wojewdztwie lskim zorganizowana przez RODN

WOM w Bielsku-Biaej w partnerstwie

z Wojewdzkim Inspektoratem Ochrony rodowiska

w Katowicach Delegatura w Bielsku-Biaej oraz

Nadlenictwem Bielsko.

UDZIA PRZEDSTAWICIELI

DELEGATURY W CZSTOCHOWIE

W WICZENIACH Z ZAKRESU

POWANYCH AWARII PRZEMYSOWYCH

RADZIONKW 30.08.2017

W dniu 30 sierpnia 2017 r. odbyy si

wiczenia aplikacyjne i praktyczne w bazie paliw

firmy TANQUID w Radzionkowie. W wiczeniach

uczestniczyli m.in. przedstawiciele TANQUID,

Pastwowej Stray Poarnej, Urzdu Miasta

w Radzionkowie, Nadzoru Budowlanego, Policji,

Stray Miejskiej, sub medycznych oraz

Wojewdzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska

w Katowicach. WIO reprezentowali pracownicy

Delegatury w Czstochowie: gwny specjalista ds.

powanych awarii Wiktor Rosicki i kierownik

Dziau Monitoringu Mariusz lzaski.

http://www.wombb.edu.pl/?page_id=323

4

Celem wicze byo sprawdzenie

i doskonalenie zaoe Planw Operacyjno-

Ratowniczych, zarwno wewntrznego

(opracowanego przez zakad) jak i zewntrznego

(przygotowanego przez PSP). W celu

przeprowadzenia wicze zaoono poar

zbiornika magazynowego o pojemnoci 10 000

m3 z olejem napdowym. Po przybyciu na

miejsce zdarzenia jednostek ratowniczych stray

poarnej przystpiono do dziaa ganiczych

i zabezpieczajcych, w tym nawizano

wspprac z innymi subami ratowniczymi. W

ramach prowadzonych wicze powoany zosta

sztab w skad ktrego weszli m. in.

przedstawiciele WIO.

wiczenia na terenie bazy paliw odbywaj

si cyklicznie. Wnioski zostan wykorzystane do

ewentualnej korekty zaoe planw oraz

w dalszym szkoleniu straakw i usprawnianiu

wsppracy z innymi subami.

Podczas posiedzenia Komisji pracownik

Delegatury Mariusz lzaski przedstawi

opracowanie pt. Ocena stanu rodowiska

naturalnego na terenie powiatu zawierciaskiego

w 2016 roku, a nastpnie zapozna zebranych

z wynikami bada zanieczyszczenia powietrza

dawnego skadowiska odpadw w rejonie

kamienioomu w Zawierciu - Bzowie,

wykonanych z wykorzystaniem ambulansu

pomiarowego jakoci powietrza.

POWANE AWARIE EKOLOGICZNE

Awaria przemysowa w Myszkowie

w zakadzie zwikszonego ryzyka

W dniu 07.08.2017 r. doszo do awarii

przemysowej na obszarze PUREKO Sp. z o.o.

w Myszkowie, ktry jest zakadem zwikszonego

ryzyka pooonym na terenie przemysowym po

dawnych zakadach produkcji pralek wiatowit.

Awaria wystpia ok. godz. 11:30 podczas

wykonywania prac zwizanych z rozadunkiem

cysterny wypenionej substancj o nazwie TD1

w iloci 23 tony. Cysterna znajdowaa si na

przystosowanym do tego celu stanowisku

rozadunkowym wykonanym jako zadaszona

i szczelna taca. Po przepompowaniu ok. 18 ton

kierowca otworzy na grze cysterny zawr, przez

ktry nastpi wyciek ok 90 kg (75 1) produktu.

Obecny przy rozadunku pracownik PUREKO

zosta poparzony i transportem lotniczym

przewieziono go do specjalistycznego szpitala

w Siemianowicach l.

JRG KP PSP Myszkw i JRCH

Czstochowa zabezpieczyy teren, ewakuowano

pracownikw zakadu PUREKO i