PRZYRODA KLASA 6 2017/2018 - .zapylenie powietrza w najbli¼szej okolicy (C) opisuje przebieg do›wiadczenia

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRZYRODA KLASA 6 2017/2018 - .zapylenie powietrza w najbli¼szej okolicy (C) opisuje przebieg...

PRZYRODA KLASA 6 2017/2018

PLAN WYNIKOWY (kryteria na poszczeglne oceny

Kategoria A- ucze ZNA

Kategoria B- ucze ROZUMIE

Kategoria C- ucze UMIE

Kategoria D- ucze UMIE

Wymagania na ocen dopuszczajc (2) obejmuj wiadomoci i umiejtnoci umoliwiajce uczniowi dalsz nauk, bez ktrych ucze nie

jest w stanie zrozumie kolejnych zagadnie omawianych podczas lekcji i wykonywa prostych

zada nawizujcych do sytuacji z ycia codziennego

Wymagania na ocen dostateczn (3) obejmuj wiadomoci stosunkowo atwe do opanowania, przydatne w yciu codziennym, bez

ktrych nie jest moliwe kontynuowanie dalszej nauki

Wymagania na ocen dobr (4) obejmuj wiadomoci i umiejtnoci o rednim stopniu trudnoci, ktre s przydatne na kolejnych poziomach ksztacenia.

Wymagania na ocen bardzo dobr (5) obejmuj wiadomoci i umiejtnoci zoone, o wyszym stopniu trudnoci, wykorzystywane do rozwizywania zada problemowych

Wymagania na ocen celujc (6). ( stosowanie znanych wiadomoci i umiejtnoci w

sytuacjach trudnych, nietypowych, zoonych)

Numer

i temat lekcji ocena

dopuszczajca

2

ocena dostateczna

3 ocena dobra

4 ocena bardzo

dobra) 5 ocena celujca

6

Witaj, przyrodo! Planujemy wspln prac w szstej klasie (lekcja organizacyjna)*

Lekcja 1. Czowiek i przyroda

definiuje pojcie rodowisko (A) podaje pi przykadw bogactw naturalnych wykorzystywanych przez czowieka (A)

podaje 3 przykady wzajemnych zalenoci midzy czowiekiem a przyrod (A) wymienia materiay, z ktrych s wykonane wybrane przedmioty uywane na co dzie (A) wskazuje miejsca w najbliszym otoczeniu, w

uzasadnia tez, e czowiek nie moe istnie bez przyrody (B) przedstawia, na przykadach innych ni w podrczniku, zmiany w rodowisku spowodowane zaspokajaniem potrzeb ludzi (B)

wyjania powody, dla ktrych czowiek tworzy obszary chronione (B) ocenia skutki zmian wprowadzonych przez czowieka w najbliszej okolicy (D)

wykonuje map myli ilustrujc wpyw czowieka na powietrze, wod i gleb (D)

ktrych zaszy korzystne i niekorzystne zmiany pod wpywem dziaalnoci czowieka (C)

Lekcje 1a. Przeksztacenia krajobrazu w mojej okolicy

Lekcja 2. Zanieczyszczenie rodowiska

wymienia gwne rda zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody (A) podaje co najmniej 2 przykady codziennych czynnoci ograniczajcych zanieczyszczenie rodowiska (A)

wyjania mechanizm powstawania kwanych opadw (B) opisuje skutki zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody (B)

wyjania zwizek midzy dziaalnoci czowieka a zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody (C) wyjania, w jaki sposb szkodliwe substancje znajdujce si w powietrzu dostaj si do gleby i wd (B)

ocenia wpyw kwanych opadw na rodowisko (D)

uzasadnia wpyw zanieczyszczenia rodowiska na zdrowie czowieka (B) projektuje ulotk propagujc zachowania ograniczajce zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody (D)

Lekcja 3. Badamy zanieczyszczenie powietrza

wykonuje (wedug instrukcji) przyrzd do pomiaru zapylenia powietrza (C) bada dowiadczalnie (wedug instrukcji) zapylenie powietrza w najbliszej okolicy (C)

opisuje przebieg dowiadczenia badajcego zapylenie powietrza w okolicy szkoy (B) wyjania swoimi sowami, co to jest hipoteza (B)

opisuje etapy planowania dowiadczenia naukowego (B) na podstawie wynikw dowiadczenia okrela rda zapylenia powietrza w najbliszej okolicy (C)

samodzielnie planuje dowiadczenie wykazujce zaleno midzy nateniem ruchu samochodowego a zapyleniem powietrza (D)

okrela stopie zanieczyszczenia powietrza w miejscu zamieszkania, wykorzystujc skal porostow (C)

Lekcja 4. Badamy zanieczyszczenie wody i gleby

przeprowadza (wedug instrukcji podanej w podrczniku) obserwacj zanieczyszczenia wody w okolicy (C) pracujc w grupie, wykonuje (wedug instrukcji podanej w podrczniku) dowiadczenie sprawdzajce, jak wybrany czynnik wpywa na wzrost i rozwj

wymienia elementy wiadczce o zanieczyszczeniu wody (barwa, zapach, mtno, osad) (A) podaje przykady rde zanieczyszczenia wody (A) na podstawie obserwacji okrela kolor, przejrzysto i zapach badanej wody (C)

wyjania, o czym moe wiadczy rolinny, gnilny i specyficzny (np. benzyny, smoy, chloru) zapach wody (B) wyjania wpyw zanieczyszczenia gleby na roliny i zwierzta, ktre ywi si rolinami (B)

korzystajc z rnych rde informacji, podaje przykady zalenoci midzy czystoci wd a obecnoci organizmw biowskanikowych (inne ni w podrczniku) (D)

uzasadnia, e nie naley uprawia rolin i wypasa zwierzt w pobliu ruchliwych drg (B) planuje i wykonuje dowiadczenie wykazujce wpyw octu na kiekowanie fasoli (D)

rzeuchy (C) Lekcja 5. Wpyw rodowiska na zdrowie

podaje po 2 przykady pozytywnego i negatywnego wpywu rodowiska na zdrowie czowieka (A)

wyjania zwizek midzy regularnym sprztaniem a czystym powietrzem w domu (B) posugujc si przykadami, omawia wpyw temperatury otoczenia na zdrowie czowieka (A) podaje sposoby ochrony przed haasem (A) uzasadnia konieczno oczyszczania wody do picia (B)

opisuje wpyw co najmniej 2 zmian wprowadzonych przez czowieka w rodowisku na swoje zdrowie (B) wymienia skutki niedoboru wiata sonecznego (A)

omawia wpyw zbyt duej wilgotnoci oraz zbyt suchego powietrza w domu na zdrowie mieszkacw (B)

ocenia zasadno montowania w domu urzdze wykrywajcych tlenek wgla w powietrzu (D)

Lekcja 6. Jak ogranicza zanieczyszczenia?

podaje co najmniej 2 sposoby zmniejszania iloci odpadw w gospodarstwie domowym (A) podaje co najmniej 2 przykady odpadw nadajcych si na kompost (A)

rozrnia sposoby ograniczania zanieczyszcze rodowiska (B) definiuje pojcie recykling (A) podaje co najmniej 2 przykady odpadw nadajcych si do recyklingu (A) okrela korzyci, jakie przynosi recykling (C)

wyjania wpyw codziennych zachowa w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan rodowiska (B) uzasadnia potrzeb recyklingu i kompostowania mieci (B) uzasadnia gromadzenie azbestu na specjalnych skadowiskach (B)

korzystajc z rnych rde, wyjania znaczenie poj: odpady komunalne, surowce Wtrne, utylizacja odpadw (B) uzasadnia konieczno spalania odpadw plastikowych w specjalnych spalarniach (B)

projektuje komiks Jak ja i moja rodzina moemy przyczyni si do ochrony rodowiska? (D)

Lekcja 7. Co my moemy zrobi dla przyrody?

przyporzdkowuje odpady do odpowiednich pojemnikw do segregowania (C) podaje co najmniej po 2 przykady codziennych czynnoci zmniejszajcych zuycie wody i energii elektrycznej (A)

wyjania, dlaczego naley ogranicza korzystanie z jednorazowych przedmiotw (B) tworzy bank pomysw na ograniczenie iloci mieci oraz oszczdzanie wody i energii elektrycznej (C)

posugujc si przykadami, omawia korzyci wynikajce z ograniczania iloci mieci w gospodarstwie domowym (B) wykazuje zaleno midzy segregowaniem mieci a ochron rodowiska (B) sporzdza list ekologicznych zakupw (C)

planuje zmiany w swoim zachowaniu majce na celu zmniejszenie iloci wytwarzanych przez siebie odpadw (D) projektuje plakat zachcajcy do zgniatania pustych opakowa plastikowych (C) uzasadnia potrzeb poszanowania dziko yjcych organizmw (B)

wyszukuje informacje na temat odpowiedzialnych zakupw i proponuje, jak wprowadzi zasad odpowiedzialnych zakupw w swojej rodzinie (D) na podstawie dodatkowych rde informacji przewiduje skutki korzystania z energooszczdnych urzdze elektrycznych w gospodarstwie domowym (D)

Lekcja 9. wiat jest zbudowany z drobin

wykonuje (wedug instrukcji podanej w podrczniku)

wyjania, czym jest drobina (B) na podstawie dowiadcze omawia zmian

wyjania, dlaczego objto mieszaniny jest mniejsza

na schematycznym rysunku przedstawia ruch drobin

projektuje i przeprowadza dowiadczenie badajce dyfuzj dwch

dowiadczenia wykazujce zmiany objtoci dwch wymieszanych cieczy (C) bada dowiadczalnie (wedug instrukcji) dyfuzj dwch cieczy (C)

objtoci wymieszanych cieczy (B) definiuje pojcie dyfuzja (A) projektuje i przeprowadza dowiadczenie badajce ruch drobin w gazach (C)

ni suma objtoci mieszanych cieczy (B) wyjania mechanizm dyfuzji dwch cieczy (B) wyjania mechanizm dyfuzji gazw (B) podaje co najmniej 2 przykady dyfuzji z ycia codziennego (A)

w gazach i w cieczach podczas dyfuzji (C)

cieczy (inne ni w podrczniku) (D)

Lekcja 10. Drobiny cia staych, cieczy i gazw

na podstawie schematycznych rysunkw identyfikuje uoenie drobin w ciele staym, cieczy i gazie (A) wykonuje (wedug instrukcji) dowiadczenie badajce zmian objtoci substancji w rnych stanach skupienia (C)

samodzielnie rysuje i opisuje uoenie drobin w ciele staym, cieczy i gazie (C) opisuje zachowanie si drobin substancji w rnych stanach skupienia (B)

posugujc si modelem, wykazuje rnice w budowie drobinowej ciaa staego, cieczy i gazu (C)

wyjania, dlaczego gaz mona spry, a cieczy i ciaa staego nie mona (B)

planuje i przeprowadza dowiadczenie wykazujce rnice ksztatu cia staych, cieczy i gazw (D)

Lekcja 11. Rozpuszczanie si substancji

podaje po jednym przykadzie topnienia i rozpuszczania si substancji (A) wykonuje (wedug instrukcji) dowiadczenie prezentujce wpyw temperatury na szybko rozpuszczania si substancji (C) wykonuje (wedug instrukcji) dowiadczenie prezentujce wpyw mieszania na szybko rozpuszczania si substancji(C)

porwnuje zjawiska topnienia i rozpuszczania na przykadzie soli i kostek lodu (C) wymienia czynniki wpywajce na rozpuszczanie si substancji (temperatura, mieszanie) (A) podaje 2 przykady cieczy innych ni woda (A)

wyjania rnic midzy topnieniem i rozpuszczaniem si, posugujc si przykadami z ycia