of 25/25
Perdarahan Post Partum Novia Yosephin Nirigi 102011332 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana Jl.Arjuna Utara No.6 Jakarta Barat 11510 Email: [email protected] Pendahuluan Perdarahan setelah melahirkan atau post partum hemorrhagic (PPH) adalah konsekuensi perdarahan berlebihan dari tempat implantasi plasenta, trauma di traktus genitalia dan struktur sekitarnya, atau keduanya. Diperkirakan ada 14 juta kasus perdarahan dalam kehamilan setiap tahunnya paling sedikit 128.000 wanita mengalami perdarahan sampai meninggal. Sebagian besar kematian tersebut terjadi dalam waktu 4 jam setelah melahirkan. Di Inggris (2000), separuh kematian ibu hamil akibat perdarahan disebabkan oleh perdarahan post partum. 1 Di Indonesia, Sebagian besar persalinan terjadi tidak di rumah sakit, sehingga sering pasien yang bersalin di luar kemudian terjadi perdarahan post partum terlambat sampai ke rumah sakit, saat datang keadaan umum/hemodinamiknya sudah memburuk, 1

perdarahan post partum.doc

  • View
    215

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of perdarahan post partum.doc

Perdarahan Post PartumNovia Yosephin Nirigi102011332Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida WacanaJl.Arjuna Utara No.6 Jakarta Barat 11510!ail" novianiri#i$%a&oo.co.idPendahuluan 'erdara&an setela& !ela&irkan atau post partum hemorrhagic ('')* adala& konsekuensi+erdara&an ,erle,i&an dari te!+at i!+lantasi +lasenta- trau!a di traktus #enitalia dan struktursekitarn%a- atau keduan%a..i+erkirakanada1/jutakasus +erdara&andala!ke&a!ilansetia+ta&unn%a +alin#sedikit 120.0001anita !en#ala!i +erdara&ansa!+ai !enin##al. 2e,a#ian,esar ke!atianterse,ut terjadi dala! 1aktu / ja! setela& !ela&irkan. .i 3n##ris (2000*- se+aru& ke!atian i,u&a!il aki,at +erdara&an dise,a,kan ole& +erdara&an +ost +artu!.1.i 3ndonesia- 2e,a#ian,esar+ersalinanterjadi tidakdi ru!a&sakit- se&in##aserin#+asien %an# ,ersalin di luar ke!udian terjadi +erdara&an +ost +artu! terla!,at sa!+ai ke ru!a&sakit- saat datan# keadaan u!u!4&e!odina!ikn%a suda& !e!,uruk- aki,atn%a !ortalitastin##i. 5enurut .e+kes 63- ke!atiani,udi 3ndonesia(2002* adala&650i,utia+100.000kela&iran &idu+ dan /37 dari an#ka terse,ut dise,a,kan ole&+erdara&an+ost +artu!.1-2A+a,ila terjadi +erdara&an %an# ,erle,i&an +asca +ersalinan &arus dicari etiolo#i %an#s+esi8ik. Atonia uteri- retensio +lasenta (ter!asuk +lasenta akreta dan variann%a*- sisa +lasenta-danlaserasi traktus #enitalia !eru+akan+en%e,a,se,a#ian,esar +erdara&an+ost +artu!..ala! 20 ta&un terak&ir- +lasenta akreta !en#ala&kan atonia uteri se,a#ai +en%e,a, terserin#+erdara&an+ost +artu!%an#ke+ara&ann%a !en#&aruskandilakukantindakan&isterekto!i.9aserasi traktus #enitalia %an# da+at terjadi se,a#ai +en%e,a, +erdara&an +ost +artu! antara lainlaserasi +erineu!- laserasi va#ina- cedera levator ani dan cedera +ada serviks uteri.1-31Perdarahan postpartum'erdara&an +ost +artu! dide8inisikan se,a#ai &ilan#n%a 500 !l atau le,i& dara& setela&anak la&ir. 'ritc&ard dkk !enda+atkan ,a&1a sekitar 57 1anita %an# !ela&irkan +erva#ina!ke&ilan#an le,i& dari 1000 !l dara&. 'erdara&an +ost+artu! di#unakan untuk +ersalinan den#anu!ur ke&a!ilan le,i& dari 20 !in##u- karena a+a,ila u!ur ke&a!ilan kuran# dari 20 !in##udise,ut se,a#ai a,orsi s+ontan. Be,era+a #ejala %an# ,isa !enunjukkan +erdara&an +ost+artu!diantaran%a +erdara&an%an# tidakda+at terkontrol- +enurunantekanan dara&- +enin#katanden%ut jantun#- +enurunan &itun# sel dara& !era& (&e!atokrit*- +e!,en#kakan dan n%eri +adajarin#an daera& va#ina dan sekitar +erineu!. 'erdara&an &an%ala& #ejala- +en%e,a,n%a &arusla&diketa&ui dan ditatalaksana sesuai +en%e,a,n%a. 'erdara&an +ost+artu! da+at ,eru+a +erdara&an%an#&e,at dan!enakutkanse&in##adala!1aktusin#kat i,uda+at jatu&kedala!keadaans%ok atau da+at ,eru+a +erdara&an %an# !ere!,es +erla&an : la&an ta+i terjadi terus !enerusse&in##a ak&irn%a !enjadi ,an%ak dan !en%e,a,kan i,u le!as atau+un jatu& ke dala! s%ok.'ada +erdara&an !ele,i&i 207 volu!e total- ti!,ul #ejala +enurunan tekanan dara&- nadi danna+asce+at- +ucat- e;tre!itasdin#in- sa!+ai tejadi s%ok.'ada+erdara&anse,elu!+lasentala&ir ,iasan%a dise,a,kan retensio +lasenta atau laserasi jalan la&ir- ,ila karena retensio +lasenta!aka+erdara&anakan,er&enti setela&+lasentala&ir. 'ada+erdara&an%an#terjadi setela&+lasenta la&ir +erlu di,edakan se,a,n%a antara atonia uteri- sisa +lasenta- atau trau!a jalan la&ir.'ada +e!eriksaan o,stetric kontraksi uterus akan le!,ek dan !e!,esar jika ada atonia uteri.Bilakontraksi uterus ,aikdilakukaneks+lorasi untuk!en#eta&ui adan%a sisa+lasentaataulaserasi jalan la&ir.3-/-0Diagnosis Untuk!e!,uat dia#nosis +erdara&an+ost+artu!+erludi+er&atikanada+erdara&an%an#!eni!,ulkan&i+otensi danane!ia. a+a,ila&al ini di,iarkan,erlan#sun#terus- +asienakan jatu& dala! keadaan s%ok.+erdara&an +ost+artu! tidak &an%a terjadi +ada !ereka %an#!e!+un%ai +redis+osisi- teta+i +ada setia+ +ersalinan ke!un#kinan untuk terjadin%a +erdara&an+ost+artu!selaluada. 'erdara&an%an#terjadi da+at derasatau!ere!,es. +erdara&an%an#deras ,iasan%a akan se#era !enarik +er&atian- se&in##a ce+at ditan#ani sedan#kan +erdara&an%an# !ere!,es karena kuran# na!+ak serin# kali tidak !enda+at +er&atian. 'erdara&an %an#,ersi8at !ere!,es ,ila ,erlan#sun# la!a akan !en#aki,atkan ke&ilan#an dara& %an# ,an%ak.Untuk !enentukan ju!la& +erdara&an- !aka dara& %an# keluar setela& uri la&ir &arus dita!+un#2dandicatat. Kadan#Pencegahan dan manajemen'era1atan!asake&a!ilan%aituuntuk!ence#a&atausekuran#:kuran#n%a,ersia+sia#a+adakasus :kasus %an#disan#kaakanterjadi +erdara&anadala&+entin#. ?indakan+ence#a&an tidak saja dilakukan se1aktu ,ersalin teta+i suda& di!ulai sejak i,u &a!il den#an!elakukan antenatal care %an# ,aik. 5enan#ani ane!ia dala! ke&a!ilan adala& +entin#- i,u :i,u %an# !e!+un%ai +redis+osisi atau ri1a%at +erdara&an +ost+artu! san#at dianjurkan untuk,ersalin di ru!a& sakit.'ersia+an +ersalinandi ru!a& sakitakan dilakukan +e!eriksaankeadaan 8isik- keadaan u!u!- kadar ),- #olon#an dara&- dan ,ila !e!unkinkan sediakan donordara&dandititi+kandi ,ankdara&. 'e!asan#ankateterintravenaden#anlo,an#%an#,esaruntuk +ersia+an a+a,ila di+erlukan tran8usi. Untuk +asien den#an ane!ia ,erat se,aikn%alan#sun# dilakukan tran8usi.2an#at dianjurkan +ada +asien den#an resiko +erdara&an+ost+artu! untuk !ena,un# dara&n%a sendiri dan di#unakan saat +ersalinan.5-6->Persalinan2etela& ,a%i la&ir !assase uterus den#an ara& #erakan circular atau !aju !undur sa!+aiuterus !enjadi keras dan ,erkontraksi den#an ,aik.!assase %an# ,erle,i&an atau terlalu keraster&ada+ uterus se,elu!- sela!a- atau+un sesuda& la&irn%a +lasenta ,isa !en##an##u kontraksiakan !en%e,a,kan ke&ilan#an dara& %an# ,erle,i&an dan !e!icu terjadin%a +erdara&an+ost+artu!.1-2-6-0Kala 333 dan [email protected] (uteronica* da+at di,erikan se#era sesuda& ,a&u de+an dila&irkan. 2tud%!e!+erli&atkan +enurunan insiden +erdara&an +ost+artu! +ada +asien %an# !enda+at oksitosinsetela& ,a&u de+an dila&irkan- tidak dida+atkan +enin#katan insiden terjadin%a retensio +lasenta.)an%a le,i& ,aik ,er&ati : &ati +ada +asien den#an kecuri#aan &a!il ke!,ar a+a,ila tidak adaU2A untuk !e!astikan. 'e!,erian oksitosin sela!a kala 333 ter,ukti !en#uran#i volu!e dara&%an#&ilan#dankejadian+erdara&an+ost+artu!se,esar/07.'adau!u!n%a+lasentaakan5le+as den#an sendirin%a dala! 5 !enit setela& ,a%i la&ir. Usa&a untuk !e!+erce+at +ele+asantidak ada untun#n%a justru da+at !en%e,a,kan keru#ian. 'ele+asan +lasenta akan terjadi ketikauterus !ulai !en#ecil dan !en#eras-ta!+ak aliran dara& %an# keluar !endadak dari va#ina-uterus terli&at !enonjol kea,do!en- dantali +lasentaterli&at ,er#erakkeluar dari va#ina.2elanjutn%a +lasenta da+at dikeluarkan den#an cara !enarik tali +usat secara &ati : &ati.2e#erasesuda& la&ir +lasenta di+eriksa a+aka& len#ka+ atau tidak. Untuk B!anual +lasentaC ada+er,edaan +enda+at 1aktu dilakukann%a !anual +lasent. A+a,ila sekaran# dida+atkan+erdara&anadala&tidakadaalasanuntuk!enun##u+ele+asan+lasentasecaras+ontandan!anual +lasenta &arus dilakukan tan+a ditunda la#i. Jika tidak dida+atkan +erdara&an- ,an%ak%an#!en#anjurkandilakukan!anual +lasenta 30!enit setela&,a%i la&ir. A+a,ila dala!+e!eriksaan+lasentakesantidaklen#ka+- uterusterusdi eks+lorasi untuk!encari ,a#ian:,a#ian kecil dari sisa +lasenta.9akukan +e!eriksaan secara teliti untuk !encari adan%a+erlukaan jalan la&ir %an# da+at !en%e,a,kan +erdara&an den#an +eneran#an %an# cuku+. 9ukatrau!a atau+un e+isioto!% se#era dija&it sesuda& dida+atkan uterus %an# !en#eras dan,erkontraksi den#an ,aik.6-=->Manajemen perdarahan postpartum?ujuan uta!a +ertolon#an +ada +asien den#an +erdara&an +ost+artu! adala&!ene!ukan dan !en#&entikan +en%e,a, dari +erdara&an sece+at !un#kin.?era+i +ada +asienden#an +ost+artu! &ae!or&a#e !e!+un%ai 2 ,a#ian +okokdiantaran%a resusitasi dan!anaje!en %an# ,aik ter&ada+ +erdara&an. 'asien den#an '') !e!erlukan +en##antian cairandan +e!eli&araan volu!e sirkulasi dara& ke or#an : or#an +entin#.'astikan dua kateterintravena ukuran ,esar (16* untuk !e!uda&kan +e!,erian cairan dan dara& secara ,ersa!aana+a,ila di+erlukan resusitasi cairan ce+at.'e!,erian cairan%aitunor!al salin 4 rin#er laktat-tran8usi dara& ,isa ,eru+a 1&ole ,lood atau '6D- valuasi +e!,erian cairan den#an !e!antau+roduksi urin (dikatakan +er8usi cairan ke #injal adekuat ,ila +roduksi urin dala! 1 ja! E 30 ccatau le,i&*.3-5-6Manajemen penyebab postpartum haemorrhage'ada atonia uteri +erlu di+eriksa ukuran dan tonus uteri den#an !eletakkan satu tan#an di8undus uteri danlakukan!assaseuntuk!en#eluarkan,ekuandara&di uterus danva#ina.A+a,ila terus tera,a le!,ek dan tidak ,erkontraksi den#an ,aik +erlu dilakukan !assase %an#6le,i& keras dan +e!,erian oksitosin. 'en#oson#an kandun# ke!i& ,isa !e!+er!uda& kontraksiuterus dan !e!uda&kan tindakan selanjutn%a.9akukan ko!+res ,i!anual a+a,ila +erdara&an!asi& ,erlanjut- letakkan satu tan#an di ,elakan# 8undus uteri dan tan#an %an# satun%adi!asukkan le1at jalan la&ir dan ditekankan +ada 8orni; anterior. 'e!,erian uteronica jenis laindianjurkana+a,ilasetela&+e!,erianoksitosindanko!+resi ,i!anual #a#al !en#&entikan+erdara&an- +ili&an ,erikutn%a adala& er#ota!ine (!etiler#onovin*.2-/-=Sisa plasentaA+a,ila kontraksi uterus jelek atau ke!,ali le!,ek setela& ko!+resi ,i!anual atau+un!assase di&entikan- ,ersa!aan +e!,erian uteronica lakukan eks+lorasi. Be,era+a a&li!en#anjurkan eks+lorasi sece+atn%a-akan teta+i &al ini sulit dilakukan tan+a #eneral anestesikecuali +asien jatu& dala!s%ok. Jan#an &entikan +e!,erian uteronica sela!a dilakukaneks+lorasi. 2etela& eks+lorasi lakukan !assase dan ko!+resi ,i!anual ulan# tan+a!en#&entikan +e!,erian uteronica.'e!,erian anti,iotic s+ectru!luas setela& tindakaneks+lorasi dan !anual re!oval.A+a,ila +erdara&an !asi& ,erlanjut dan kontraksi uterus tidak,aik,isadi+erti!,an#kanuntukdilakukanla+arato!i.'e!asan#anta!+onadeuterova#inalju#a cuku+ ,er#una untuk !en#e&entikan +erdara&an sela!a +ersia+an o+erasi.2-6-0->?rau!ajalanla&irserin#!en%e,a,kan+erlukaanjalanla&irse#in##a!en%e,a,kan+erdara&an a+a,ila uterus suda&,erkontraksi den#an ,aik ta+i +erdara&an terus ,erlanjut.9akukaneks+lorasi jalanla&ir den#an+eneran#an%an#cuku+. 9akukanre+arasi +enja&itansetela& diketa&ui su!,er +erdara&an- +astikan +enja&itan di!ulai diatas +uncak luka dan,erak&ir di,a1a& dasar luka. 9akukan evaluasi +erdara&an setela& +enja&itan selesai. )e!ato!jalanla&ir ,a#ian,a1a&,iasan%a terjadi a+a,ila terjadi laserasi +e!,ulu&dara&di,a1a&!ukosa- +enatalaksanaann%a ,isa dilakukan incise dan drainase. A+a,ila &e!ato! san#at ,esarcuri#ai su!,er&e!ato!karena+eca&n%aarteri- caridanlakukanli#asiuntuk!en#&entikan+erdara&an.2-/Aan##uan koa#ulasi adala& &al !utlak %an# &arus di8ikirkan jika !anual eks+lorasi tela&!en%in#kirkanadan%aru+tureuteri- sisa+lasentadan+erlukaanjalanla&irdisertaikontraksiuterus%an#,aik!akakecuri#aan+en%e,a,+erdara&anadalaan##uan+e!,ekuandara&.9anjutkan den#an +e!,erian +roduk dara& +en##anti (tro!,osit- 8i,rino#en*.1-3Terapi pembedahan79a+arato!i+erlu !e!+er&atikan+e!ili&an jenis irisan vertical atau+un &oriFontal('8annenstiel* adala& ter#antun# o+erator. Be#itu !asuk ,ersi&kan dara& ,e,as untuk!e!uda&kan !en#eks+lorasi uterus dan jarin#an sekitarn%a untuk !encari te!+at ru+ture uteriatau+un &e!ato!.6e+arasi ter#antun# te,al ti+isn%a ru+ture.'astikan re+arasi ,enar : ,enar!en#&entikan+erdara&andantidakada+erdara&andala!karena&an%aakan!en%e,a,kan+erdara&an keluar le1at va#ina. 'e!asan#an drainase a+a,ila +erlu.A+a,ila setela&+e!,eda&an dite!ukan uterus intak dan tidak ada +erlukaan atau+un ru+ture lakukan ko!+resi,i!anual disertai +e!,erian uteronica.1-/-=9i#asi arteri di,eda ,edakan ,erdasarkan arteri %an# akan di li#asi diantaran%a "9i#asiarteri uterine- +rosedurini seder&anadane8ekti8!en#e&ntikan+erdara&an%an#,erasal dariuterus karena arteri ini !ensu+lai >07 dara& %an# !en#alir ke uterus. ?idak ada #an##uan aliran!enstruasi dan kesu,uran.9i#asi arteri ovarii!uda& dilakukan ta+i kuran# se,andin# den#an&asil %an# di,erikan- li#asi arteri iliaca internae8ekti8 !en#uran#i +erdara&an %an# ,ersu!,erdari se!ua traktus #enitalia den#an !en#uran#i tekanan dara& dan sirkulasi dara& sekitar +elvis.a+a,ila tidak ,er&asil !en#e&ntikan +erdara&an- +ili&an ,erikutn%a adala& &isterekto!i.3-6)isterekto!i!eru+akantindakancurativedala!!en#&entikan+erdara&an%an#,erasal dariuterus. ?otal &isterekto!i dian##a+ le,i& ,aik dala! kasus ini 1alau+un su,total &isterekto!ile,i& !uda& dilakukan- &al ini dise,a,kan su,total &isterekto!i tidak ,e#itu e8ekti8!en#&entikan +erdara&an a+a,ila ,erasal dari se#!en ,a1a& ra&i!- serviks- 8orniks- va#ina.6-=orking Diagnosis!tonia "teriAtoniauteri !eru+akanke#a#alan!io!etriu!untuk,erkontraksi setela&+ersalinanse&in##a uterus dala!keadaanrelaksasi +enu&- !ele,ar- le!,ekdantidak!a!+u!enjalankan 8un#si oklusi +e!,ulu& dara&. Aki,at dari atonia uteri ini adala& terjadin%a+erdara&an. 'erdara&an +ada atonia uteri ini ,erasal dari +e!,ulu& dara& %an# ter,uka+ada ,ekas !ene!+eln%a +lasenta %an# le+as se,a#ian atau le+as keseluru&an 5io!etriu!terdiri dari ti#a la+isan dan la+isan ten#a& !eru+akan ,a#ian %an#ter+entin# dala!&al kontraksi untuk !en#&entikan +erdara&an +asca +ersalinan.5io!etru! la+isan ten#a& tersusun se,a#ai an%a!an dan dite!,us oe& +e!,ulu& dara&.5asin#