Pelan Strategik Dan Operasi

Embed Size (px)

Text of Pelan Strategik Dan Operasi

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  1/19

  PANITIA MATEMATIK SRI AL MASRIYAH

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  2/19

  CARTA ORGANISASI PANITIA MATEMATIK 2014

  PANITIA MATEMATIK SRI AL MASRIYAH

  PENGERUSIPUAN MUNA BINTI HAJI AHMAD

  FUAD

  GURU BESAR

  NAIB PENGERUSIPUAN HAYATI BINTI AHMAD

  PENOLONG KANANKURIKULUM

  KETUA PANITIAPUAN FADILAH BINTI ABDUL

  RAHMAN

  SETIAUSAHAPUAN ROHANA BINTIABU BAKAR

  PENYELARAS TAHUN 2KSSR

  GURU MATEMATIKTAHUN 2

  PENYELARAS TAHUN 5

  GURU MATEMATIKTAHUN 5

  PENYELARAS TAHUN 3KSSR

  PENYELARAS TAHUN 1KSSR

  GURU MATEMATIKTAHUN 1

  GURU MATEMATIKTAHUN 3

  PENYELARAS TAHUN 4KSSR

  PENYELARAS TAHUN 6

  GURU MATEMATIKTAHUN 4

  GURU MATEMATIKTAHUN 6

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  3/19

  MISI

  Mengha!"#an !nan $ang %e"!# Ma&e'a&!# (an In&e"e#&)a"

  *ISI

  Me'a+&a,aan Pan!&!a Ma&e'a&!# e!+!ng (engan 'a&"a'a& Ke'en&e+!an Pe"a-a+an Ma"a$!a .KPM/ 'en-e"ang 2020

  MATLAMAT

  Men(e(ah#an ')+!( #ea(a #ee",aga!an %+a# enga-a+an (an e',e"a-a+an 'e+)-)# #ea(a )#a&an e"a-a+an

  &e+#!n! )a$a "e,!h ,e+e(!a (an "e,!h ,e+#e$a#!nan

  OBJEKTIF

  Men%aa! aa+an #e")")an e+a&) e+a&) ')+!(')+!( 'engena! #e'ah!+an aa Ma&e'a&!#.&a',ah3 &"a#3 (a+a,(an ,ahag! / (engan -a$an$a

  MASALAH YANG DIKENALPASTI

  G)+) Ma&e'a&!# Taha 1 (an &aha 2 #e"!+) (engan +'a& ee+!#aan e,ena+5

  Pe+a&) #e")")an 'a&a e"a-a+an Ma&e'a&!# (a"a' )-!an e+!ng#a& e#"ah (an UPSR &!(a# 'en%aa!

  e+a&)

  e+a&)5

  Pe+a&) ')+!( $ang 'en(aa& A (a"a' 'a&a e"a-a+an Ma&e'a&!# &!(a# 'en%aa! &a+ge& Pan!&!a

  Ma&e'a&!#5

  G)+) Ma&e'a&!# 'a!h 'e'e+")#an ,!',!ngan (a"a' KSSR #h))n$a PBS5

  PANITIA MATEMATIK SRI AL MASRIYAH

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  4/19

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  5/19

  KEKUATAN (S)S1 6 #e")")an UPSR 'en!ng#a& ,e+&e+)an5

  S2 Pen%aa!an Ma&e'a&!# (a"a' UPSR 785265

  S9 :06 g)+) 'e')n$a! enga"a'an "e,!h ; &ah)n5

  S4 806 g)+) 'e')n$a! ,)(a$a #e+-a !&!5

  S; Ke')(ahan e#"ah $ang "eng#a5

  SP

  #e+ana &e+"a") ,an$a# a#&!?!&! a'!ngan ee+&!

  #e+-a

  e+#e+an!an55

  =; Pen$e"!aan P>P &!(a# 'en%)#)!

  PELUANG (O)O1 I,) ,aa $ang 'e'en&!ng#an e"a-a+an ana#ana#

  'e+e#a5

  O2 S#ngan #[email protected] (a+!a(a PIBG (an !ha#

  Pen&a(,!+an5

  O9 Se#"ah a&) e! ,"eh 'enga(a#an #e"a

  &a',ahan a(a @a#&)

  e&ang5

  ANCAMAN (T)T1 E#e#&a! !,) ,aa &e+ha(a e#"ah &!ngg!5

  T2 Ma!h &e+(aa& !,) ,aa 'en$e+ah#an ana# 'e+e#a

  1006 #ea(a

  P!ha# e#"ah5

  T9 Penga+)h +a#an e,a$a )n&)# n&eng #e"a

  &a',ahan

  T4K')n!#a! eha"a (a+!a(a ege"!n&!+ !,) ,aa5

  PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN

  (TOWS Mat!"#)

  KEKUATAN .S/S1 6 #e")")an UPSR 'en!ng#a&

  KELEMAHAN .=/=1 Pen%aa!an UPSR (a+! eg!

  PANITIA MATEMATIK SRI AL MASRIYAH

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  6/19

  DALAMAN

  LUARAN

  ,e+&e+)an5

  S2 Pen%aa!an MT(a"a' UPSR

  785265

  S9 :06 g)+) 'e')n$a!

  enga"a'an "e,!h ;

  &ah)n5

  S4 806 g)+) 'e')n$a! ,)(a$a

  #e+-a

  !&!5

  S; Ke')(ahan e#"ah $ang

  "eng#a5

  S

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  7/19

  ANCAMAN .T/T1 E#e#&a! !,) ,aa &e+ha(a

  e#"ah&!ngg!5

  T2 Ma!h &e+(aa& !,) ,aa

  'en$e+ah#an

  ana# 'e+e#a 1006 #ea(a

  e#"ah5

  T9 Penga+)h +a#an e,a$a )n&)#

  n&eng

  #e"a &a',ahan5

  S&+a&eg! .ST/S9S4

  Me'a&!#an P>P (!-a"an#an (engan

  ,e+#ean 'e"a")! e+#ng!an

  #e'ah!+an (an enga"a'an (!

  #a"angan g)+)5

  PANITIA MATEMATIK SRI AL MASRIYAH

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  8/19

  PELAN STRATEGIK (TAHUN 2$12%2$14)MATEMATIK

  ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR

  PENCAPAIAN

  1. Peratus

  pencapaian UPSR

  tidak mencapaikelulusan target

  peringkat sekolah

  2. Peratus

  pencapaian ujian

  peringkat sekolah

  tidak mencapai

  kelulusan

  sekurang-

  kuangnya 75%.

  . Penggunaan dan

  pengetahuan

  murid mengenai

  istilah asas

  !atematik yang

  1. "uru !atematik

  tahap 1 dan 2 keliru

  dengan #ormatse$enar

  peperiksaan

  2. Peratus kelulusan

  !atematik dalam

  ujian peringkat

  sekolah dan UPSR

  tidak mencapai

  kelulusan 1%.

  . Peratus murid yang

  mendapat gred &

  $agi su$jek

  !atematik tidak

  mencapai target

  panitia.

  1. !emantapkan mutu

  proses pengajaran

  guru.

  2. !eningkatkan

  peratus kelulusan

  kepada '% dalam

  pencapaian UPSR

  21(-215.

  . !eningkatkan

  pencapaian murid

  yang mendapat &dalam ujian

  peringkat sekolah

  dan )% untuk

  UPSR $agi tahun

  21(.

  (. !eningkatkan

  peratus kelulusan

  1. !oti*asi

  2. Program PeningkatanUPSR.

  . +eknik menja,a$

  soalan.

  (. atih tu$i pengukuhan

  soalan meli$atkan

  #akta asas.

  5. engkel menja,a$

  soalan

  /. 0uddy System0-

  murid cemerlang

  mem$antu murid

  lemah

  7. !em$uat latih tu$i

  1. Pengajaran guru yang

  $erkualiti dan

  $erhemah dalam $ilikdarjah

  2. Peningkatan peratus

  kelulusan dalam ujian

  peringkat sekolah dan

  UPSR secara $erkala.

  . Peningkaan murid

  mendapat gred &

  meningkat.

  (. Peningkatan murid

  mendapat kelulusan

  minimum gred

  meningkat.

  5. Penguasaan istilah

  !atematik

  PANITIA MATEMATIK SRI AL MASRIYAH

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  9/19

  tidak mencukupi. (. "uru tahap 1 masih

  keliru dengan

  SSR dan masih

  memerlukan

  $im$ingan.

  minimum gred c

  dalam ujian

  peringkat sekolah

  soalan kertas 1 dan 2.

  ). 3a#alan si#ir

  '. Program 0Saya erdik

  Si#ir0

  meningkat.

  PELAN TAKTIKAL TAHUN 2$14

  MATEMATIK

  BIL PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER TOV OTI 1 OTI 2 ETR INDIKATOR

  PENCAPAIAN

  15 Te#n!#

  [email protected],

  Sa"an

  UPSR

  Men!ng#aan

  e'aha'an

  ')+!( (a"a'

  '[email protected],

  a"an

  Ma&e'a&!#

  #e+&a 1> 2

  (engan ,e&)"

  15Pan!&!a Ma&e'a&!#

  25 G)+) Ma&e'a&!#

  19 Ma%

  2014

  RM 200PIBG

  PCG

  706 7;6 :06 :;6 Pe+a&) "))

  UPSR

  25 Haa"an

  S!+

  Men!ng#aan

  eng)aan !+

  2 h!ngga8.&aha 1/ (an

  2 h!ngga 12

  .&aha 2/

  15G)+) Ma&e'a&!#

  25 I,) ,aa

  Sean-an

  g &ah)n

  RM 200PCG ;;6

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  10/19

  #)+angn$a g+e(

  C45 P+g+a'

  Ce+(!#

  S!+

  15 Me',)#a

  '!n(a ')+!(

  &en&ang ,e&aa

  en&!ngn$a'enghaa" !+5

  25 Men$e(a+#a

  n

  ')+!( ,[email protected]

  'a&e'a&!# a(a"

  ah e"a-a+an $a

  ng

  'en$e+n##a

  n (! a'!ng'en%a,a+

  '!n(a5

  15 Pan!&!a

  Ma&e'a&!#

  25 G)+) Ma&e'a&!#

  Sean-an

  g &ah)n

  RM 200PCG ;;6

 • 7/25/2019 Pelan Strategik Dan Operasi

  11/19

  PELAN OPERASI

  MATEMATIK

  PROGRAM Te#n!# [email protected], Sa"anRASIONAL Men(e(ah#an ')+!( (engan &e#n!# $ang ,e&)" (a"a' '[email protected], a"an ee+!#aanOBJEKIF Me',an&) ')+!( 'en%a+! a"&e+na&!?e "a!n (a"a' en$e"ea!an 'aa"ah Ma&e'a&!#

  TEMPOH 19 Ma% 2014KUMPLAN

  SASARAN

  Se')a ')+!( Tah)n