94
Sekapur Sirih BAB 1 PENDAHULUAN Ringkasan Eksekutif 1 Pengenalan dan Latar Belakang 3 Carta Organisasi 5 Fungsi dan Peranan 6 Punca Kuasa 10 Stakeholders dan Pelanggan 11 BAB 2 SENARIO PERSEKITARAN Isu–Isu Strategik/Cabaran–Cabaran Kritikal 13 BAB 3 HALA TUJU STRATEGIK Visi dan Misi 19-20 Moto / Slogan 21 Nilai Bersama 22 Objektif Strategik 23 Pelan Tindakan 24 Faktor Penentu Kejayaan 94 Mekanisme Pelaksanaan 95 The Way Forward 97 Penutup 99 i

Pelan Strategik - Mpjb

  • Upload
    actless

  • View
    304

  • Download
    11

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pelan Strategik - Mpjb

Sekapur Sirih

BAB 1

PENDAHULUAN Ringkasan Eksekutif 1

Pengenalan dan

Latar Belakang 3

Carta Organisasi 5

Fungsi dan Peranan 6

Punca Kuasa 10

Stakeholders dan

Pelanggan 11

BAB 2

SENARIO PERSEKITARAN Isu–Isu Strategik/Cabaran–Cabaran Kritikal 13

BAB 3

HALA TUJU STRATEGIK Visi dan Misi 19-20

Moto / Slogan 21

Nilai Bersama 22

Objektif Strategik 23

Pelan Tindakan 24

Faktor Penentu Kejayaan 94

Mekanisme Pelaksanaan 95

The Way Forward 97

Penutup 99

i

Page 2: Pelan Strategik - Mpjb

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia dan Salam 1Bandar Raya.

Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin dan limpah kurniaNya, Pelan

Strategik Majlis Bandaraya Johor Bahru 2011 - 2015 (MBJB)

telah berjaya digubal. Dokumen Pelan Strategik 2011 - 2015 ini

merupakan kesinambungan dari dua (2) Pelan Strategik MBJB yang

telah disediakan sejak tahun 2001.

Sesebuah organisasi yang dinamik perlu sentiasa berubah dan

terus bergerak maju ke hadapan, sesuai dengan tuntutan dan arus

pembangunan semasa. Kejayaannya pula amat bergantung kepada

strategi pengurusan yang berkesan dalam menentukan hala tuju

strategik secara jelas. Justeru, Pelan Strategik MBJB merupakan

salah satu dokumen utama untuk memacu pembangunan bagi

menerajui perubahan secara kompetitif. Ini selaras dengan hasrat

bagi mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif dan responsif

untuk berdaya saing di peringkat global.

ii

Page 3: Pelan Strategik - Mpjb

Pihak pengurusan MBJB amat komited untuk merealisasikan

visi dan misi yang telah digariskan. Penggemblengan usaha

seluruh warga kerja dan penglibatan konstruktif warga kota

menjadi faktor utama kejayaannya. Adalah diharapkan, Pelan

Strategik ini akan menjadi suatu elemen konsensus untuk pihak

MBJB dan warga kota menuju kecemerlangan melalui landasan

yang lebih fokus dan berkesan.

Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan

syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan

dokumen Pelan Strategik MBJB ini. Semoga perancangan yang

telah disusun ini akan menghasilkan outcome sebagaimana yang

disasarkan, seterusnya menepati teras utama misi Nasional

iaitu bagi melonjakkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah

negara maju, berpendapatan tinggi yang inklusif dan mampan

menjelang 2020 berteraskan konsep ‘1MALAYSIA : RAKYAT

DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN’.

Sekian, terima kasih.

MOHD JAFFAR AWANG

Datuk Bandar

Majlis Bandaraya Johor Bahru

1 Januari 2011

iii

Page 4: Pelan Strategik - Mpjb

Ringkasan Eksekutif Pengenalan dan Latar Belakang Carta Organisasi Fungsi dan Peranan

Punca Kuasa Stakeholders dan Pelanggan

PendahuluanBAB 11

11

10

6

5

3

Page 5: Pelan Strategik - Mpjb

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) kian mencabar, seiring dengan arus

perubahan semasa samada dalam konteks nasional mahupun global.

Banyak pembaharuan telah berlaku dalam perkhidmatan awam sejajar

dengan ekspektasi dan kehendak stakeholders yang tinggi. Untuk

mencapai kecemerlangan perkhidmatan yang diharapkan oleh rakyat

dan stakeholders, MBJB perlu bertindak dengan pendekatan yang

lebih strategik dan dinamik. Kecemerlangan perkhidmatan ini akan

direalisasikan dengan langkah-langkah yang terkandung dalam Pelan

Strategik MBJB 2011 - 2015.

Pelan Strategik MBJB ini mengandungi hala tuju dan strategi untuk

melaksanakan transformasi penyampaian perkhidmatan bagi tempoh

lima (5) tahun mendatang. Pelan Strategik MBJB ini juga merupakan

satu pernyataan komitmen pihak pengurusan untuk melakukan

transformasi bagi mencorak kemajuan Bandaraya Johor Bahru seiring

dengan perubahan persekitaran dan cabaran lebih besar yang sedang

menanti.

Untuk menyahut cabaran tersebut, MBJB telah memperkukuhkan

visi dan misi supaya lebih sesuai dengan perubahan semasa. Visi

‘Johor Bahru Bandar Raya Bertaraf Antarabangsa 2020’ akan

dicapai secara berfasa melalui misi ‘Memudahcara Dan Memangkin

Pembangunan Mampan Dan Menyediakan Perkhidmatan Berkualiti

Menerusi Tadbir Urus Berintegrasi, Inovatif Dan Penggunaan

Sumber Yang Cekap Bagi Memacu Kehidupan Warga Bestari Dan

Berjati Diri’.

1

Ringkasan Eksekutif

Page 6: Pelan Strategik - Mpjb

Tujuh (7) objektif strategik yang berpaksikan kreativiti dan inovasi ke

arah bandar raya antarabangsa iaitu:

Bagi memandu MBJB melaksanakan fungsi dan tugas yang dipertanggung-

jawabkan, objektif strategik ini akan disokong dengan beberapa strategi dan

pelan tindakan bagi menangani isu-isu strategik dan cabaran-cabaran kritikal

bagi merealisasikan visi yang telah ditetapkan dan seterusnya mencapai impak

yang diharapkan.

2

Melakukan lonjakan paradigma tadbir urus.

Memperkukuhkan kedudukan kewangan.

Meningkatkan penggunaan teknologi secara menyeluruh.

Melaksanakan pembangunan holistik dan mampan.

Membudayakan kualiti hidup yang unggul.

Mengamalkan pengurusan fasiliti yang efisien.

Memperkasakan imej Bandaraya Johor Bahru.

1

3

4

5

6

7

2

Page 7: Pelan Strategik - Mpjb

MBJB merupakan Pihak Berkuasa Tempatan yang ditubuhkan dan

diberi kuasa di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

untuk memberikan perkhidmatan-perkhidmatan perbandaran kepada

penduduk Bandaraya Johor Bahru di samping bertanggungjawab kepada

perancangan dan pembangunan Bandaraya Johor Bahru yang pada

ketika ini merangkumi kawasan seluas 220 kilometer persegi.

Pengenalan Dan Latar Belakang

Sejak perkembangan awalnya pada sekitar tahun 1933, Bandaraya Johor

Bahru telah meniti proses perbandaran dan pembangunan ekonomi yang

pesat dari semasa ke semasa sehingga diberikan taraf bandar raya pada

tahun 1994. Dianugerahkan lokasi yang strategik dan menjadi ‘Pintu

Masuk Utama’ di selatan tanah air, menjadikan Johor Bahru dikenalpasti

sebagai kawasan pembangunan berimpak tinggi oleh Kerajaan Persekutuan

di bawah koridor Wilayah Ekonomi Johor Selatan (SJER) yang kini dikenali

sebagai Iskandar Malaysia (IM).

Aspirasi nasional yang dizahirkan melalui Iskandar Malaysia ini telah men-

jadi teras kepada MBJB untuk terus berkembang secara kompetitif di

persada dunia. Dengan iltizam untuk memberikan perkhidmatan yang

lebih cekap, berkesan dan responsif kepada warga kota, Johor Bahru

akan berupaya muncul sebagai sebuah lagi bandar raya bertaraf antarabangsa

di rantau ini.

3

Page 8: Pelan Strategik - Mpjb

Kawasan Pentadbiran

4

Page 9: Pelan Strategik - Mpjb

Carta Organisasi

5

Page 10: Pelan Strategik - Mpjb

Perancangan dan kawalan pembangunan bandar

Perkhidmatan perbandaran dan kesihatan awam

Penyediaan dan penyelenggaraan jalan

Penggunaan sistem saliran mesra alam

Pengurusan lalu lintas dan pengangkutan awam

Pengindahan dan keceriaan bandar raya

Penyediaan dan penyelengaraan kemudahan awam

1

3

4

5

6

7

2

Pengawalan aktiviti perniagaan melalui pengeluaran lesen premis perniagaan

Pengurusan cukai harta dan sumber-sumber hasil sokongan

Pembangunan sosioekonomi bandar

Pembangunan kemasyarakatan

8

9

10

11

Fungsi dan Peranan

6

Page 11: Pelan Strategik - Mpjb

Perancangan dan kawalan pembangunan bandar

Menentukan hala tuju dan trend pembangunan Bandaraya Johor

Bahru seiring dengan misi nasional dan visi pengantarabangsaan Johor

Bahru serta memastikan aktiviti pembangunan dilaksanakan mengikut

Rancangan Pemajuan yang diwartakan.

Perkhidmatan perbandaran dan kesihatan awam

Majlis Bandaraya Johor Bahru menyediakan perkhidmatan perbandaran

dan kesihatan awam yang profesional dan berkualiti selaras dengan Akta

dan Undang-Undang Kecil yang dikuatkuasakan untuk kepuasan.

Penyediaan dan penyelenggaraan jalan

Menyediakan Pelan Induk Jalan Raya yang komprehensif

dengan penekanan terhadap aspek reka bentuk moden dan

sistematik serta melaksanakan projek-projek pembinaan dan

penyelenggaraan yang berkualiti.

Pengurusan sistem saliran mesra alam

Membangunkan infrastruktur saliran yang mesra alam bagi

memastikan masalah banjir dapat diatasi dan menyediakan sistem

perparitan yang berkualiti dan responsif seiring dengan keperluan

pembangunan.

Fungsi dan Peranan

1

2

34

7

Page 12: Pelan Strategik - Mpjb

Pengurusan lalu lintas dan

pengangkutan awam

Membangunkan sistem lalu lintas

dan pengangkutan awam yang

efisien, pintar dan sistematik bagi

memberikan kepuasan pengguna

jalan raya dan pejalan kaki.

Pengindahan dan keceriaan bandar

raya

Mewujudkan persekitaran bandar

raya yang indah, selesa, selamat

dan bersih serta menyediakan

kemudahan rekreasi yang pelbagai.

Penyediaan dan penyelenggaraan kemudahan awam

Membangunkan Pelan Pembangunan Kemudahan Dan

Infrastruktur Awam yang komprehensif.

Pengurusan cukai harta dan sumber - sumber hasil sokongan

Menguruskan hasil cukai harta berdasarkan Peruntukan

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) di samping

meningkatkan hasil melalui punca-punca hasil lain dalam

mengukuhkan kedudukan kewangan.

Fungsi dan Peranan

5

678

8

Page 13: Pelan Strategik - Mpjb

Pengawalan aktiviti perniagaan

melalui pengeluaran lesen premis

perniagaan

Mengawal aktiviti perniagaan

melalui pengeluaran lesen premis

perniagaan dan iklan selaras dengan

dasar dan undang-undang yang

dikuatkuasakan.

Pembangunan sosioekonomi bandar

Memangkin pembangunan secara

berkesan untuk meningkatkan taraf

sosial dan ekonomi Bandaraya Johor

Bahru, melalui kerjasama bijak

dengan pelbagai pihak termasuk

pemaju, pengilang, peniaga dan

sebagainya.

Pembangunan Kemasyarakatan

Membangunkan satu masyarakat yang

progresif di mana semua rakyat menikmati

kesejahteraan hidup yang tinggi, di samping

mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian

yang positif serta menghayati perasaan

bangga dan cintakan negara.

Fungsi dan Peranan

9

1011

9

Page 14: Pelan Strategik - Mpjb

Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan tertakluk kepada Akta-akta,

Undang-Undang Kecil, Pekeliling-Pekeliling dan Garis Panduan

yang dikeluarkan oleh Kerajaan:

Akta Kerajaan Tempatan,

1976 (Akta 171) Akta Jalan,

Parit Dan Bangunan, 1974 (Akta

133) Akta Perancangan Bandar

Dan Desa 1976 (Akta 1972) dan ;

akta-akta lain yang digunapakai

Akta-Akta

Undang-Undang Kecil telah digubal

di bawah peruntukan akta.

Undang-Undang Kecil

Pekeliling-Pekeliling yang

dikeluarkan oleh Kerajaan

Persekutuan dan Kerajaan Negeri

yang ditimbalguna oleh MBJB

Pekeliling-Pekeliling

Garis Panduan yang dikeluarkan

oleh Kerajaan Persekutuan,

Kerajaan Negeri dan Majlis

Bandaraya Johor Bahru

Garis Panduan

Punca Kuasa

10

Page 15: Pelan Strategik - Mpjb

PihakBerkuasa

Negeri

KerajaanPersekutuan

Ahli Majlis

Jabatan DanAgensi

Kerajaan

PertubuhanBukan Kerajaan,Sektor Swasta

Dan Warga Kota

MasyarakatPeniaga

Stak

ehol

ders

Pela

ngga

n

Stakeholdersdan pelanggan

11

Page 16: Pelan Strategik - Mpjb

Isu-Isu Strategik / Cabaran-Cabaran Kritikal

SenarioPersekitaran

BAB 2

Page 17: Pelan Strategik - Mpjb

Transformasi Perkhidmatan MBJB

Kepesatan Pembangunan Semasa Selari Dengan Persediaan Warga Kerja

Infrastruktur Dan Kualiti Persekitaran Yang Kurang Kondusif

Sumber Hasil Yang Terhad Dan Amalan Pengurusan Kewangan Yang Kurang Berkesan

Tekanan Untuk Meningkatkan Tahap Penguatkuasaan

Kekurangan Tindakan Yang Berintegrasi Antara Jabatan Dalaman Dan Agensi Luar

Penggunaan Teknologi Yang Kurang Menyeluruh

1

3

4

5

6

7

2

Penglibatan Dan Perubahan Sikap Warga Kota Yang Kurang Menyeluruh

Pengurusan Fasiliti Yang Kurang Berkesan

8

9

Isu-Isu Strategik

13

Page 18: Pelan Strategik - Mpjb

Transformasi perkhidmatan MBJB

Penyediaan Pelan Transformasi merupakan instrumen yang penting bagi

memacu perubahan selaras dengan transformasi sektor awam. Pelan

Transformasi disediakan oleh MBJB untuk digunakan sebagai panduan bagi

meningkatkan dan memastikan perkhidmatan yang efektif dan efisien diberikan

kepada warga kota. Pelan Transformasi ini menggariskan hala tuju strategik

yang merangkumi visi dan misi utama dan langkah-langkah transformasi dalam

memperkukuhkan tahap perkhidmatan dan penyampaian perkhidmatan MBJB.

Pelan Transformasi MBJB mengandungi elemen-elemen utama transformasi

pentadbiran, penetapan strategi dan pelan tindakan bagi mencapai visi dan

misi. Selain itu, amalan kerja secara kreatif dan inovatif perlu diterapkan

kepada semua warga kerja. Dengan kaedah ini akan dapat mengoptimumkan

penggunaan sumber tenaga kerja di samping meningkatkan mutu perkhidmatan

selaras dengan visi dan misi MBJB.

Kepesatan pembangunan semasa selari dengan persediaan warga kerja

Kepesatan pembangunan semasa memerlukan warga kerja yang lebih komited

dan kreatif dalam mencari pendekatan baru untuk meningkatkan kualiti

perkhidmatan MBJB. Pelbagai kursus dan latihan perlu diadakan dari semasa

ke semasa untuk memastikan warga kerja yang kompeten dan sentiasa relevan

dengan perubahan semasa. Kemahiran mereka tidak sepatutnya tertumpu

kepada bidang-bidang tertentu sahaja, tetapi seharusnya mempunyai multi skill

agar berupaya melaksanakan multi task di dalam organisasi lain.

MBJB juga perlu merancang strategi dan pendekatan yang berkesan untuk

melahirkan lebih ramai warga kerja yang berketerampilan melalui pembinaan

ciri-ciri kreatif, inovatif dan berilmu pengetahuan di kalangan warganya.

Infrastruktur dan kualiti persekitaran yang kurang kondusif

Kemudahan infrastruktur yang sempurna adalah elemen penting bagi menjamin

kualiti persekitaran yang selesa dan kondusif. Aspek ini lazimnya menjadi

kayu pengukur kualiti perkhidmatan perbandaran oleh warga kota mahu pun

masyarakat luar dan antarabangsa. Penyediaan kemudahan infrastruktur yang

berterusan dan terancang serta penyelenggaraan kelas pertama perlu dijadikan

sebagai amalan dan budaya dalam penyampaian perkhidmatan ini supaya Johor

Bahru berupaya menjadi sebuah bandar raya yang benar-benar kompetetif.

Bagi memenuhi hasrat ini, perancangan dan pelaksanaan yang inovatif, budaya

kerja yang kreatif serta penggunaan teknologi yang bersesuaian adalah amat

penting untuk memacu ke arah penyediaan infrastruktur dan persekitaran yang

lebih berkualiti.

Isu-Isu Strategik

1

2

3

14

Page 19: Pelan Strategik - Mpjb

Sumber hasil yang terhad dan amalan pengurusan kewangan yang kurang

berkesan

Selaras dengan fungsi Johor Bahru sebagai ibu negeri, Bandar Diraja dan

kedudukannya dalam Iskandar Malaysia, MBJB kini sedang berhadapan dengan

pelbagai cabaran bukan hanya dari sudut ekspektasi warga kota malahan

juga para pelabur dalam dan luar negara. Justeru, pengurusan kewangan

perlu diperkukuhkan bagi memastikan MBJB dapat memainkan peranan yang

berkesan sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang unggul.

Namun begitu, Majlis menghadapi kekangan dalam melaksanakan cadangan

untuk meningkatkan hasil contohnya dalam melaksanakan semakan semula

kadar dan caj-caj yang diperuntukkan dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976

(Akta 171) atau Undang-Undang Kecil yang berkaitan. Walau bagaimanapun,

ianya sukar dilaksanakan berdasarkan kepada faktor-faktor ekonomi, senario

politik semasa dan persepsi masyarakat terhadap perkhidmatan Pihak

Berkuasa Tempatan serta tahap kebertanggungjawaban warga kota untuk

menjelaskan cukai harta dan lesen perniagaan tepat pada waktunya.

Selain daripada kekangan sumber hasil yang terhad, MBJB juga menghadapi

cabaran dalam pengurusan kewangan. Di antara aspek yang perlu ditingkatkan

kecekapannya adalah:

i. Pengurusan perbelanjaan

ii. Pengurusan hasil

iii. Pengurusan perolehan

iv. Pengurusan projek

v. Tindakan penguatkuasaan

Bagi memastikan MBJB berdaya maju dalam menghadapi arus pembangunan

global, kewangan yang hanya berorientasikan sumber-sumber konvensional

seperti cukai pintu, lesen perniagaan dilihat tidak lagi relevan dengan beban

perbelanjaan yang semakin meningkat. Oleh itu, beberapa pendekatan baru

perlu dilaksanakan, seperti penubuhan perbadanan dan persempadanan

semula kawasan pentadbiran untuk mengukuhkan lagi tahap kewangannya

pada masa hadapan.

MBJB juga perlu mengambil langkah-langkah penjimatan dan menggunakan

sumber kewangan mengikut keutamaan. Analisa kos tanggungan juga perlu

disediakan agar ianya seimbang dengan hasil yang diterima.

Isu-Isu Strategik

4

15

Page 20: Pelan Strategik - Mpjb

Tekanan untuk meningkatkan tahap penguatkuasaan

Bidang penguatkuasaan adalah salah satu bidang teras dalam organisasi

PBT. Penguatkuasaan yang cekap dan berkesan, dapat membantu organisasi

berkembang secara terancang untuk mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan. Kelemahan penguatkuasaan boleh menyebabkan matlamat

organisasi tidak dapat direalisasikan dengan lancar. Justeru, penguatkuasaan

yang bersepadu dan disokong dengan anggota yang kompeten, terlatih, dan

memiliki integriti yang tinggi adalah asas utama kejayaan penguatkuasaan di

dalam organisasi ini. Kesedaran awam terhadap undang-undang dan peraturan

yang dikuatkuasakan oleh MBJB juga perlu dipertingkatkan melalui media

cetak dan media elektronik. Program turun padang akan diperluaskan bagi

memastikan pihak pengurusan MBJB dapat mendidik masyarakat.

Kekurangan tindakan yang berintegrasi antara jabatan dalaman dan agensi

luar

Pelaksanaan misi MBJB melibatkan kerjasama pelbagai jabatan dalaman dan

agensi luaran. Penglibatan pelbagai pihak ini perlu dikoordinasi bagi memastikan

pengurusan yang lebih cekap dan efisien. Pendekatan kerja yang kurang

berintegrasi dan tanpa koordinasi yang cekap akan melemahkan mekanisme

pelaksanaan. Akibatnya wujud pertindihan dan loopholes dalam kerja.

Selain itu, input seperti MODAL INSAN, PERALATAN, KAEDAH, TEKNOLOGI DAN

KEWANGAN perlu diselaras dan diurus dengan sistematik. Selain itu, sistem

penyampaian perkhidmatan yang dijalankan oleh setiap jabatan dalaman pula

hendaklah disusun dengan baik bagi memastikan objektif keseluruhan MBJB

tercapai.

5

6

Isu-Isu Strategik

16

Page 21: Pelan Strategik - Mpjb

Penggunaan teknologi yang kurang menyeluruh

Kepesatan pembangunan teknologi mewujudkan peluang bagi penambahbaikan

dalam sesuatu organisasi. Penggunaan teknologi terkini dalam melaksanakan

tadbir urus dan memberikan perkhidmatan bertaraf antarabangsa menjadi

pemangkin dalam memastikan proses pentadbiran berjalan dengan lancar,

cekap, telus serta dapat memenuhi ekspektasi pengguna dalam penyampaian

perkhidmatan.

Penggunaan teknologi dalam sistem penyampaian perkhidmatan,

penyelenggaraan infrastruktur dan teknikal masih kurang diberi penekanan dan

mempunyai ruang penambaikan. Perisian, perkakasan, aplikasi teknologi dan

infrastruktur sedia ada wajar ditingkatkan mengikut keperluan dan teknologi

semasa. Penggunaan teknologi dalam sistem penyampaian perkhidmatan yang

berkualiti adalah teras kepada tercapainya visi dan misi MBJB.

Penglibatan dan perubahan sikap warga kota yang kurang menyeluruh

Warga kota memainkan peranan yang penting dalam menjayakan agenda

pembangunan yang dirancang oleh MBJB. Penglibatan dan idea konstruktif

mereka amat diperlukan kerana semangat pembangunan yang cuba

diterapkan adalah berasaskan falsafah planning for the people, by the people.

Bagaimanapun penglibatan warga kota pada masa kini masih pada tahap yang

rendah. Penyertaan dalam program gotong-royong dan program Local Agenda

(LA21) masih kurang memuaskan dan amat bergantung kepada kesungguhan

pihak MBJB semata-mata.

Pengurusan fasiliti yang kurang berkesan

Bandaraya Johor Bahru merupakan sebahagian daripada Iskandar Malaysia dan

menjadi salah satu pintu masuk utama negara dari arah selatan semenanjung.

Justeru, pengurusan fasiliti secara berkesan untuk memberikan keselesaan

dan kualiti yang terbaik kepada pengguna perlulah diberikan perhatian yang

serius. Sehubungan dengan itu, dalam menghadapi semua cabaran tersebut,

MBJB perlu mengatasi semua kelemahan dalam pengurusan fasiliti untuk

mempertingkatkan kecekapan dari segi:

i. Perancangan, rekabentuk dan pembinaan

ii. Penggunaan dan penyelenggaraan

iii. Penyimpanan Rekod

7

8

9

Isu-Isu Strategik

17

Page 22: Pelan Strategik - Mpjb

Visi Dan Misi

Moto/Slogan

Nilai Bersama

Objektif Strategik

Pelan Tindakan

Faktor Penentu Kejayaan Mekanisme Pelaksanaan

The Way Forward

Hala TujuStrategik

BAB 3

19

82

83

85

24

23

22

21

Page 23: Pelan Strategik - Mpjb

Johor BahruBandar Raya

BertarafAntarabangsa

2020

Setelah 17 tahun menyelusuri pengalaman sebagai

sebuah Pihak Berkuasa Tempatan bertaraf ‘Bandar

Raya’, kejayaan demi kejayaan yang diraih terus

memuncakkan lagi momentum MBJB untuk bersaing

di persada dunia.

Visi ‘Johor Bahru Bandar Raya Bertaraf Antarabangsa

2020’ adalah kesinambungan gagasan sejak

perancangan strategik fasa pertama (2001-2005)

yang terus dibudayakan secara mampan di dalam

kerangka kerja institusi ini.

Melalui pendekatan yang kreatif dan inovatif, kualiti

perkhidmatan yang melangkaui paradigma semasa

dijangka dapat dilaksanakan secara holistik di dalam

jentera pentadbiran MBJB bagi mencapai visi tersebut.

Majlis Bandaraya Johor BahruVisi

19

Page 24: Pelan Strategik - Mpjb

Memudahcara Dan Memangkin Pembangunan Mampan Dan

Menyediakan Perkhidmatan Berkualiti Menerusi Tadbir Urus Berintegrasi, Inovatif Dan Penggunaan Sumber

Yang Cekap Bagi Memacu Kehidupan Warga Kota Bistari Dan Berjati Diri

MBJB memudahcara pembangunan di bandar raya dan menyediakan

perkhidmatan berkualiti menerusi perkhidmatan-perkhidmatan teras yang

telah ditentukan.

Bagi melaksanakan fungsinya, MBJB mengamalkan tadbir urus berintegrasi

di mana semua jabatan melaksanakan fungsi secara bersepadu dan saling

melengkapi sebagai satu entiti. Integrasi dengan jabatan dan agensi luaran

yang berkaitan dengan perkhidmatan dapat membantu meningkatkan

kecekapan.

Budaya inovatif dan kreatif diberi penekanan untuk mencapai value for money

melalui penggunaan semua sumber iaitu kewangan, aset dan logistik, modal

insan dan teknologi secara cekap dan bijaksana.

Matlamat pelaksanaan misi ini adalah untuk mencapai kualiti kehidupan

yang tinggi di mana warga kota mengambil berat dan melibatkan diri secara

aktif di dalam usaha pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bandar

raya.

Misi

20

Page 25: Pelan Strategik - Mpjb

Mesra BerkhidmatJujur Berbakti

MESRA BERKHIDMAT

Warga kerja MBJB sentiasa mengamalkan sikap mesra, bersopan

santun, senyum, bertimbang rasa, menyayangi dan menghormati dalam

melaksanakan kerja, usaha serta kemudahan dalam menabur bakti untuk

kepentingan orang ramai antara warga kerja dan pelanggan.

JUJUR BERBAKTI

Ketulusan dan keikhlasan hati dalam memberikan perkhidmatan yang baik

demi kepentingan orang ramai.

Moto

21

Page 26: Pelan Strategik - Mpjb

JUJUR

Ketulusan dan keikhlasan hati dalam melaksanakan

tugas sentiasa menjadi keutamaan warga kerja

MBJB.

AMANAH

Warga kerja MBJB mempunyai ciri-ciri yang boleh

dipercayai dalam setiap tanggungjawab yang

diberikan.

UKHUWAH

Warga kerja MBJB ibarat sebuah keluarga besar yang

sering bertolak ansur dan menjalin tali persaudaraan

demi kejayaan MBJB.

HEMAT

Warga kerja MBJB sentiasa mengamalkan sikap

berhati-hati, teliti, cermat dan bijaksana dalam setiap

pekerjaan yang dilakukan.

Nilai Bersama

AKAUNTABILITI

Warga kerja MBJB sentiasa

bertanggungjawab terhadap

sesuatu tindakan atau keputusan

serta bersedia memberikan

penjelasan yang diperlukan.

RESPONSIF

Segera atau mudah memberi

kerjasama atau reaksi terhadap

sesuatu perkara menjadi amalan

setiap warga kerja MBJB.

INOVATIF

Warga kerja MBJB sentiasa

didorong untuk mencipta sesuatu

yang baru demi meningkatkan mutu

perkhidmatan.

22

Page 27: Pelan Strategik - Mpjb

Melakukan Lonjakan Paradigma Tadbir Urus

Meningkatkan Penggunaan Teknologi Secara Menyeluruh

Memperkukuhkan Kedudukan Kewangan

Melaksanakan Pembangunan Holistik Dan Mampan

Membudayakan Kualiti Hidup Yang Unggul

Mengamalkan Pengurusan Fasiliti Yang Efisien

Memperkasa Imej Bandaraya Johor Bahru

1

3

4

5

6

7

2

Objektif Strategik

23

Page 28: Pelan Strategik - Mpjb

Objektif strategik pertama mengandungi enam (6) strategi iaitu:

Sumber manusia berprestasi tinggi.

Penyediaan persekitaran kerja yang kondusif.

Lonjakan paradigma (Berani membuat perubahan).

Memantapkan kecekapan pengurusan Majlis Bandaraya Johor

Bahru.

Meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan.

Melengkapkan usaha-usaha Perancangan Pembangunan Sumber

Manusia jangka panjang Majlis Bandaraya Johor Bahru.

Itulah tonggak peradaban bangsa yang mampu mencapai kecemerlangan

seperti terakam dan tergambar dalam Sejarah Melayu ‘Belum diseru

sudah menyahut, belum dipanggil sudah datang, belum disuruh sudah

pergi’. Mudah-mudahan, tahun 2011 ini dan dekad seterusnya menjanjikan

pelbagai lagi kejayaan buat kita semua.

Sememangnya, transformasi ke arah menjadi masyarakat maju bukan sahaja

diasaskan kepada kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga kemajuan

dalam pembangunan sosial, budaya, intelek dan rohani. Fokus terpenting

bagi kemajuan pembangunan adalah pengukuhan etika dan pemantapan

nilai integriti yang perlu menjadi budaya organisasi.

Sesungguhnya, warga kerja di ibaratkan sebagai khadiem untuk memelihara

kepentingan awam atau Custodian of the public interest. Tanpa integriti,

maka kepercayaan dan keyakinan pelanggan terhadap kita akan hilang

gara-gara sikap kita yang tidak telus di dalam memberikan perkhidmatan.

Tidak mustahil, sekiranya ekspetasi pelanggan tidak mencapai apa yang

diharapkan memberi kesan terhadap dasar pengurusan majlis dan

menjejaskan sumber hasil kewangan.

1234

56

Objektif Strategik 1 Melakukan LonjakanParadigma Tadbir Urus

Pelan Tindakan

24

Page 29: Pelan Strategik - Mpjb

Justeru, bagi memantapkan dan memodenisasikan perkhidmatan di dalam

MBJB, satu perubahan struktural perlu dilaksanakan dengan menarik bakat

terbaik melalui Program Cross Fertilization (Proses Ketrampilan Bersilang).

Melalui program ini, MBJB bekerjasama dengan agensi-agensi lain seperti

Syarikat Antarabangsa, Syarikat Multinasional. Pejabat Perwakilan Malaysia di

luar negara, impak dari program ini akan lahirnya generasi baru yang mempunyai

potensi dan berprestasi tinggi di dalam perkhidmatan sebagai pendukung utama

kepada pencapaian aspirasi visi MBJB iaitu ‘Johor Bahru Bandaraya Bertaraf

Antarabangsa 2020’.

Selain persekitaran kerja yang kondusif dengan kemudahan yang lengkap, MBJB

melaksanakan sistem 5S yang berkesan dan kemudahan ICT yang terkini. Dalam

meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan MBJB juga tidak

lupa menekankan kebajikan para pekerja dengan menyediakan kemudahan

perubatan bagi memastikan tahap kesihatan warga kerja sentiasa berada pada

tahap terbaik bagi melaksanakan tugasan.

Mengeratkan semangat berpasukan di kalangan warga kerja melalui aktiviti

sukan. Secara tidak langsung ia menyokong kepada usaha-usaha pengekalan

tahap kesihatan dan kecergasan warga kerja. Bagi meminimumkan masalah

kewangan warga kerja yang boleh mempengaruhi prestasi kerja, MBJB komited

membantu mengurangkan beban berbelanja melalui penubuhan koperasi

kakitangan.

Bagi memudahkan warga kerja dalam menguruskan anak-anak, kemudahan

pusat penjagaan kanak-kanak akan diwujudkan berdekatan dengan tempat

kerja. Penyelidikan dan pembangunan berterusan bagi menghasilkan mutu

penyampaian perkhidmatan yang berkesan, tepat dan sentiasa memenuhi

kehendak pelanggan.

MBJB hendaklah melaksanakan tranformasi budaya kerja pada setiap peringkat

warga kerja dengan menanam dan memupuk kesedaran melalui program-

program dan sesi-sesi penerangan mengenai perlunya berubah kepada budaya

kerja yang lebih berkesan. Tranformasi bukan sahaja dilaksanakan secara fizikal

tetapi perlu merangkumi pembentukan sahsiah, jati diri, beretika, inovatif, kreatif,

dan kepelbagaian kemahiran pada setiap warga kerja.

Pelan Tindakan

25

Page 30: Pelan Strategik - Mpjb

Pemantapan prosedur kerja melalui pengurusan kualiti yang berkesan

berlandaskan pensijilan MS ISO 9001 : 2008 secara menyeluruh dalam

pentadbiran MBJB menjelang tahun 2015 dapat memperkasakan

tadbir urus MBJB. Melalui penambahbaikan secara berterusan dan

merekayasa proses kerja untuk mencapai matlamat pengurusan berkualiti

bagi menghapuskan karenah birokrasi dan meningkatkan kepuasan hati

pelanggan dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) selaras dengan

visi MBJB iaitu ‘Johor Bahru Bandar Raya Bertaraf Antarabangsa 2020’.

Menjadikan tugas dan tanggungjawab sebagai satu ibadah melalui penerapan

elemen spiritual dan keagamaan dalam setiap tugasan yang dilakukan.

Antara tindakan yang dilakukan ialah dengan memantapkan program

membudayakan Al-Quran dan program tazkirah bagi memuhasabah dan

kesedaran diri anggota.

MBJB akan mempertingkatkan keberkesanan latihan dan kemahiran

kepada anggota melalui pemantapan Pelan Pembangunan Latihan Dan

Kemahiran. Kerjasama juga akan dibuat dengan agensi-agensi lain yang

telah mempunyai kepakaran dengan cara perkongsian bijak. Melalui cara

ini maka akan lahirlah warga kerja yang berpotensi untuk membantu

organisasi mencapai matlamat yang disasarkan.

Dalam usaha memperkasakan pelaksanaan program-program

kesejahteraan bandar setiap anggota hendaklah memberikan komitmen

yang tinggi dalam setiap program yang dianjurkan. Bagi tujuan ini, MBJB

perlu menyediakan pelan induk program antaranya kempen kesihatan di

peringkat sekolah-sekolah, program pemuliharaan dan pemeliharaan

sungai, LA21, program bandar selamat dan kempen kesedaran alam

sekitar.

Pelan Tindakan

26

Page 31: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 1

MELAKUKAN LONJAKAN PARADIGMA TADBIR URUS

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Sumber manusia

berprestasi tinggi.

1. Pemantapan

kepemimpinan

transformasi.

2. Pembangunan kerjaya

berasaskan kompetensi.

3. Menerapkan dan

mengamalkan

budaya kerja berasaskan

prestasi.

4. Penempatan

mengikut kesesuaian

dari segi akademik,

kemahiran dan nilai

tambah.

5. Anugerah Perdana

MBJB iaitu:

- Best Leadership.

- Wira Bandaraya.

- Rakan Bandaraya.

Pelan Pembangunan

Profesional Berterusan

(Continuing Professional

Development).

a. Latihan berasaskan

kompetensi.

b. Pelan Operasi Latihan.

Petunjuk Prestasi

Utama (KPI).

a. Pelan Pusingan Kerja.

b. Penilaian Prestasi

Tahunan.

Seorang setiap kategori

/ tahun.

Seorang setiap kategori

/ tahun.

Semua warga kerja

mencapai tahap

kompetensi – 80%.

2011 – 2015.

2011 – 2015.

80% penempatan

mengikut kesesuaian.

80% warga kerja

mencapai tahap

cemerlang / Disember

2015.

2011 – 2015.

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Semua Ketua

Jabatan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

1

27

Page 32: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 1

MELAKUKAN LONJAKAN PARADIGMA TADBIR URUS

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Penyediaan

persekitaran kerja

yang kondusif.

1. Meningkatkan

kemudahan dan fasiliti

pejabat.

2. Mengamalkan konsep

kerja berpasukan

berteraskan konsep

jemaah.

3. Mengeratkan

silaturrahim di kalangan

warga kerja dan keluarga.

Tahap kepuasan warga

kerja.

a. Skuad Perwira.

b. Modul Nilai

Kerohanian dan Takwa.

c. Kaedah Coaching and

Mentoring.

a. Sukan Antara Jabatan

Dalaman.

b. Hari Keluarga.

c. Program Keilmuan.

d. Program-program

kemasyarakatan.

e. Pusat Minda (anak

warga kerja).

Indeks Kepuasan

Pelanggan (CSI) di

tahap > skala 4.

2011 – 2015.

Sekali setahun.

Sekali setahun.

Sekali setahun.

Sekali setahun.

2014.

Ketua Jabatan

Bangunan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

2

28

Page 33: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 1

MELAKUKAN LONJAKAN PARADIGMA TADBIR URUS

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Lonjakan

paradigma (Berani

membuat

perubahan).

1. Program Keterampilan Bersilang (Programme Cross Fertilization : PCF).

2. Mewujudkan ‘Dasar Buka Pintu’ untuk Program Sangkutan.

3. Membudayakan Kreativiti dan Inovasi. (k-Intensif)

4. Memantapkan budaya penyelidikan dan pembangunan.

5. Menggalakkan kerjasama pengurusan perubahan.

6. Perekayasaan proses dan prosedur.

7. Menyediakan doku-mentasi yang lengkap.

8. Pembentukan Imej. (Budaya kerja staf)

a. Golongan berprestasi tinggi dalam kerjaya.

b. Perbincangan berkala dengan peserta PCF.

Bilangan warga kerja yang mengikuti program.

Penganugerahan yang diterima setiap tahun.

Penubuhan Unit Penyeli-dikan dan Pembangunan (R&D).

Bilangan penyelidikan berkaitan MBJB.

a. Bilangan proses kerja.

b. Tahap kepuasan pelanggan.

a. Pensijilan MS ISO 14000.

b. Prosedur.

a. Pekerja bermaklumat.

b. Peningkatan etika kerja (Work Behaviour).

c. Sikap bermotivasi tinggi (high attitude).

80% mencapai tahap cemerlang pada tahun 2012.

2012.

Setiap tahun.

Dua (2) orang setiap tahun.

- 2011.- Dua (2) projekpenyelidikan setahun.

Tiga (3) kerjasama setahun.

Lima (5) proses kerja setahun.Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) di tahap > skala 4.

2015.

Lima (5) SOP setahun.

2011 – 2015.

Ketua Jabatan KhidmatPengurusan

Ketua Jabatan KhidmatPengurusan

Ketua Jabatan KhidmatPengurusan

Ketua Jabatan KhidmatPengurusan

Semua Ketua Jabatan

Ketua Jabatan KhidmatPengurusan

Ketua Jabatan Kesihatan

Ketua Jabatan KhidmatPengurusan

3

29

Page 34: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 1

MELAKUKAN LONJAKAN PARADIGMA TADBIR URUS

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Memantapkan

kecekapan

pengurusan Majlis

Bandaraya Johor

Bahru.

Meningkatkan

keberkesanan

penguatkuasaan.

1. Mengaplikasikan

sistem dan prosedur

kerja dengan lebih

berkesan.

2. Meningkatkan

ketegasan pematuhan

undang-undang.

1. Memperkukuhkan

sistem dan prosedur

sedia ada.

2. Meningkatkan

tindakan

penguatkuasaan

bersepadu.

Bilangan perekayasaan

sistem dan prosedur

kerja.

a. Bilangan aduan.

b. Bilangan kompaun

yang dikeluarkan.

Program pemantapan

sistem dan prosedur

perundangan.

a. Pelan Tindakan

Penguatkuasaan.

b. Mewujudkan Standard

Operating Procedure

yang boleh digunapakai

oleh semua jabatan

untuk tindakan

penguatkuasaan.

c. Mengadakan bengkel

kefahaman kepada

warga kerja yang

terlibat.

d. Pelaksanaan.

e. Kajian semula.

Dua (2) sistem dan

prosedur kerja setahun.

Meningkat 20% setiap

tahun.

Satu (1) program setiap

tahun.

2011 – 2015.

2011

2011

2012

2015

Semua Ketua

Jabatan

Semua Ketua

Jabatan

Ketua Jabatan

Pelesenan Dan

Penguatkuasaan

Penasihat

Undang-Undang

Ketua Jabatan

Pelesenan Dan

Penguatkuasaan

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Bangunan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kesihatan

4

5

30

Page 35: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 1

MELAKUKAN LONJAKAN PARADIGMA TADBIR URUS

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan

keberkesanan

penguatkuasaan.

Melengkapkan

usaha-usaha

Perancangan

Pembangunan

Sumber Manusia

jangka panjang

Majlis Bandaraya

Johor Bahru.

3. Mengkaji semula

Undang-undang Kecil.

1. Kajian semula Pelan

Pembangunan Sumber

Manusia secara

berterusan.

2. Memperincikan lagi

Pelan Pembangunan

Sumber Manusia ke

arah pencapaian

pembangunan

berterusan.

a. Draf Undang-undang

Kecil.

b. Dibawa ke Kerajaan

Tempatan.

c. Undang-undang Kecil

diwartakan.

d. Tahun 2013.

2. Memperincikan lagi

Pelan Pembangunan

Sumber Manusia ke

arah pencapaian

pembangunan

berterusan.

Manual Perancangan

Pembangunan Sumber

Manusia MBJB.

2011.

2012.

2013.

2015.

2011 – 2015.

2011 – 2015.

Penasihat

Undang-Undang

Semua Ketua

Jabatan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

5

6

31

Page 36: Pelan Strategik - Mpjb

Objektif strategik kedua mempunyai enam (6) strategi yang perlu dilaksanakan

dalam usaha untuk memperkukuhkan kedudukan kewangan iaitu:

Mempergiatkan usaha-usaha peningkatan hasil.

Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan dengan lebih

berkesan.

Mempelbagaikan sumber hasil baru.

Meningkatkan nilai tambah melalui perkongsian strategik.

Meningkatkan kawalan perbelanjaan.

Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan kewangan.

MBJB perlu mengambil pendekatan dalam mempertingkatkan usaha-usaha

peningkatan hasil. Antaranya adalah dengan membuat semakan semula kadar

dan caj-caj yang sedia ada. Selain itu, MBJB perlu mempelbagaikan medium

pembayaran di samping menjalankan usahasama dengan agensi-agensi berkaitan

dalam pungutan hasil. Dalam usaha ini, peranan dan sokongan Kerajaan Negeri

amat diperlukan agar usaha-usaha tersebut boleh dilaksanakan.

Pelaksanaan undang-undang amatlah penting bagi mendidik masyarakat dalam

melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai warga kota. Untuk tujuan

tersebut, MBJB perlu mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap setiap

kesalahan yang dibuat oleh pelanggannya secara berhemah.

Selaras dengan perkembangan globalisasi yang memerlukan perkhidmatan yang

lebih dinamik maka kedudukan kewangan MBJB perlu diperkukuhkan dengan

mempelbagaikan sumber-sumber hasil baru berdasarkan kepada undang-

undang dan peruntukan yang dibekalkan.

Objektif Strategik 2Memperkukuhkan Kedudukan Kewangan

12

3456

Pelan Tindakan

32

Page 37: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Peranan pihak-pihak swasta amatlah penting dalam membantu membangunkan

bandaraya Johor Bahru sama ada dalam bentuk kewangan ataupun pemikiran.

Oleh itu, pendekatan secara usaha sama seperti Corporate Social Responsibilities

(CSR) perlu dilaksanakan.

Pengurusan aliran tunai perlu diperketatkan dan di antara usaha yang perlu

dijalankan adalah dengan mengurangkan kos operasi serta mengamalkan konsep

value for money.

33

Page 38: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 2

MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Mempergiatkan

usaha-usaha

peningkatan hasil.

1. Penilaian Am Semula

pegangan bercukai.

2. Pindaan kepada

Senarai Nilaian sedia

ada.

3. Pelaksanaan

kuatkuasa cukai

mengikut bulanan.

4. Mempercepatkan

kelulusan lesen tidak

sensitif kepada 1 jam.

5. Semakan kadar lesen

dan iklan bagi premis.

6. Kajian semula dan

pelaksanaan kadar

sewaan baru aset milik

Majlis.

7. Kajian semula caj dan

permit serta bayaran

wang proses.

8. Kutipan cukai harta

melalui potongan gaji

bagi penjawat awam.

Senarai Nilaian dan

kadar yang terbaru

Peningkatan hasil cukai.

Pelaksanaan cukai

mengikut bulanan.

e-Lesen.

Kadar lesen dan iklan

baru.

a. Kadar sewa baru.

b. Peningkatan kadar.

a. Kadar baru.

b. Peningkatan kadar.

Dasar potongan gaji

bagi bayaran cukai harta

bagi penjawat awam.

Diluluskan oleh

Kerajaan Negeri pada

tahun 2015.

3% setiap tahun.

2013.

2013.

2014.

2013.

20% / 2013.

2012

20% / 2013.

2012.

Ketua Jabatan

Penilaian

Ketua Jabatan

Penilaian

Ketua Jabatan

Penilaian

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Pelesenan Dan

Penguatkuasaan

Ketua Jabatan

Pelesenan Dan

Pengua-kuasaan

Ketua Jabatan

Penilaian

Semua Ketua

Jabatan

Penasihat

Undang-Undang

Ketua Jabatan

Kewangan

1

34

Page 39: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 2

MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Menguatkuasakan

undang-undang dan

peraturan dengan

lebih berkesan.

1. Meningkatkan Operasi

Cukai Harta.

2. Meningkatkan Operasi

Penguatkuasaan

Bangunan dan

Perancangan.

3. Meningkatkan Operasi

Penguatkuasaan Lesen

Perniagaan Penjaja Dan

Iklan.

4. Meningkatkan operasi

sewaan.

5. Menguatkuasakan

syarat-syarat perjanjian

di dalam projek

penswastaan.

Pengurangan tunggakan

cukai harta.

Peningkatan hasil

bayaran Pelan

Bangunan dan

Kebenaran Merancang.

Peningkatan bayaran

proses dan lesen.

Pengurangan kutipan

tunggakan hasil sewaan.

Pengurangan tunggakan

hasil projek

penswastaan.

50% setiap tahun.

10% setiap tahun.

5% setahun.

80% setiap tahun.

90% setiap tahun.

Pengarah

Kewangan

Penasihat

Undang-Undang

Pengarah

Bangunan

Pengarah

Perancangan

Pengarah

Pelesenan Dan

Penguatkuasaan

Ketua Jabatan

Penilaian

Ketua Jabatan

Pelesenan Dan

Penguatkuasaan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Penasihat

Undang-Undang

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Penasihat

Undang-Undang

2

35

Page 40: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 2

MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Menguatkuasakan

undang-undang dan

peraturan dengan

lebih berkesan.

6. Tindakan susulan

terhadap kompaun yang

telah dikeluarkan di

bawah undang-undang

yang diperuntukkan.

7. Meningkatkan

penguatkuasaan

Suntikan Anti Thypoid.

8. Program pematuhan

syarat kelulusan

terhadap wang amanah

dan bon pelaksanaan

yang dikenakan.

Peningkatan hasil

kompaun.

Peningkatan hasil

suntikan.

Pemotongan wang

amanah.

20% setiap tahun.

20% setiap tahun.

10% peningkatan hasil

denda.

Semua Ketua

Jabatan

Penasihat

Undang-Undang

Ketua Jabatan

Kesihatan

Ketua Jabatan

Pelesenan Dan

Penguatkuasaan

Semua Ketua

Jabatan

2

36

Page 41: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 2

MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Mempelbagaikan

sumber hasil baru.

1. Mengenalpasti caj

atau bayaran yang boleh

dikenakan melalui aktiviti-

aktiviti setiap jabatan.

2. Memungut caj-caj

pembangunan hasil

daripada perubahan

guna tanah melalui

pengubahan Rancangan

Tempatan.

3. Mengenalpasti hasil-

hasil baru melalui

semakan semula

peruntukan undang-

undang sedia ada.

4. Merancang

persempadanan semula

kawasan.

Peningkatan hasil

pelbagai.

a. Kaedah-kaedah caj

pemajuan diluluskan.

b. Kutipan hasil caj.

Hasil baru dikenakan.

(Contoh : caj

pengurusan sisa pepejal)

Pengwartaan kawasan.

Peningkatan 5%.

Tahun 2011.

RM1 juta setahun mulai

2012.

RM1 juta setahun mulai

2012.

2012.

Semua Ketua

Jabatan

Penasihat

Undang-Undang

Ketua Bahagian

Korporat Dan

Perhubungan

Awam

Ketua Bahagian

COB

Ketua Bahagian

OSC

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Perancangan

Penasihat

Undang-Undang

Ketua Jabatan

Perancangan

3

37

Page 42: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 2

MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan nilai

tambah melalui

perkongsian

strategik.

1. Membangunkan

tanah Majlis melalui

projek penswastaan.

2. Penyumberan luar bagi

pengurusan harta Majlis

yang tidak beroperasi dan

tidak mendapat pulangan

secara penswastaan.

(Seperti gerai dan tandas

awam)

3. Membudayakan

Corporate Social Responsibilities (CSR) dalam kerja pembinaan

dan penyelenggaran

kemudahan awam.

Contoh: Program Anak

Angkat kepada

kemudahan awam Majlis

seperti jejantas, tandas

awam dan pondok bas.

4. Mewujudkan satu

agensi bagi usahasama

pembangunan hartanah.

5. Meningkatkan jalinan

kerjasama di antara

agensi Kerajaan bagi

mendapatkan

pembiayaan projek

melalui geran atau waran

peruntukan.

Peningkatan hasil projek

penswastaan.

Projek dipulihkan.

Bilangan projek /

kemudahan awam di

bawah CSR.

Penubuhan Perbadanan

Majlis Bandaraya Johor

Bahru.

Geran atau waran

peruntukan tahunan

yang diluluskan.

5% setahun.

Satu (1) projek setahun.

Tiga (3) projek /

kemudahan awam

setahun.

2012.

RM30 juta setahun.

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Penilaian

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Perancangan

Semua Ketua

Jabatan Teknikal

4

38

Page 43: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 2

MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan

kawalan

perbelanjaan.

1. Perancangan

Belanjawan Tahunan

dibuat secara terancang

dan berhemah.

2. Pemantauan prestasi

perbelanjaan mengurus

mengikut perancangan

dan prosedur yang

berkuatkuasa.

3. Pelaksanaan Pelan

Perancangan

Perbelanjaan Tahun.

Deraf Belanjawan.

Prestasi perbelanjaan.

a. Pelan perancangan

perbelanjaan suku tahun

setiap jabatan.

1 Mac tahun 2012 dan

2014.

80% dari kutipan hasil

sebenar.

Selewat-lewatnya 15

Disember, Mac, Jun

dan September setiap

tahun.

Semua Ketua

Jabatan

Penasihat

Undang-undang

Ketua Audit

Ketua COB

Ketua Unit OSC

Semua Ketua

Jabatan

Semua Ketua

Jabatan

Penasihat

Undang-undang

Ketua Audit

Ketua Bahagian

COB

5

39

Page 44: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 2

MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan

kawalan

perbelanjaan.

3. Pelaksanaan Pelan

Perancangan

Perbelanjaan Tahun.

4. Memastikan

kecekapan sistem

pengurusan perolehan

bekalan dan

perkhidmatan.

5. Mengamalkan

perbelanjaan berhemah.

6. Menjalankan kajian

viabiliti / kos faedah /

kajian pasaran.

b. Tarikh lantikan

kontraktor bagi

peruntukan luar:

- Sebutharga.

- Tender.

c. Tarikh akhir tuntutan

bayaran.

Perolehan secara

berpusat.

Lebihan hasil berbanding

perbelanjaan.

Analisis viabiliti / kos

faedah / kajian pasaran.

Selewatnya Ogos.

Selewatnya Jun.

Selewatnya November.

Mac 2011.

RM5 juta setahun.

Setiap projek /

perolehan.

Ketua Unit OSC

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Semua Ketua

Jabatan

Semua Ketua

Jabatan

5

40

Page 45: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 2

MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN KEWANGAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan

kecekapan sistem

pengurusan

kewangan

1. Meningkatkan

kecekapan sistem

pengurusan kewangan.

2. Melaksanakan

pembayaran bil terus

kepada akaun.

3. Terimaan bil secara

berpusat di Kaunter

Setempat.

4. Pematuhan terhadap

pengurusan

kewangan dan akaun

secara berterusan.

Penggunaan

e-Perolehan.

Pembayaran melalui EFT

/ IBG.

Pemantauan bil.

Indeks akauntabiliti.

September 2011.

Jun 2011.

Setiap hari.

Memperolehi penarafan

sekurang-kurangnya

empat (4) bintang pada

tahun 2012 - 2015.

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan.

Semua Ketua

Jabatan.

Ketua Bahagian

Korporat Dan

Perhubungan

Awam.

Semua Ketua

Jabatan.

6

41

Page 46: Pelan Strategik - Mpjb

Objektif strategik ketiga mengandungi sembilan (9) strategi iaitu:

Mengaplikasikan penggunaan teknologi terkini.

Menyediakan Pelan Strategik ICT yang komprehensif serta mendapat

sokongan dan komitmen dari pihak pengurusan.

Menyalurkan dana dan peruntukan kewangan yang mencukupi.

Merangka Pelan Integrasi Rangkaian Dan Keselamatan Maklumat

Antara Jabatan.

Meningkatkan kadar literasi terhadap penggunaan ICT di kalangan

warga kerja.

Program penyenggaraan dan perkhidmatan bantuan berterusan.

Program pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi-aplikasi baru

secara dalaman dan luaran.

Pembangunan Laman Web, Persembahan Grafik Dan Multimedia,

berinteraktif dan berinformatif.

Pembangunan Disaster Recovery Plan (DRP).

Peningkatan penggunaan teknologi mengambil kira strategi perkhidmatan

utama MBJB berdasarkan aspirasi nasional serta inisiatif ICT di pelbagai

peringkat. Setelah analisis sistem perkhidmatan dan penggunaan teknologi

dikaji, isu dan permasalahan, jurang dan ruang penambahbaikan serta tahap

penggunaan teknologi telah dikenalpasti. Penggunaan teknologi terkini secara

menyeluruh membantu urusan tadbir urus, capaian terhadap maklumat, aplikasi

bantuan untuk membuat keputusan, kos, permintaan pelanggan / stakeholders

dan memenuhi aspektasi terhadap perkhidmatan MBJB.

Dengan wujudnya program ini, peluang-peluang peningkatan terhadap

penggunaan teknologi dapat membantu merapatkan jurang tersebut. Antara

peluang-peluang yang dikenalpasti ialah peningkatan penggunaan teknologi dalam

aspek strategik dan penyampaian perkhidmatan, pengintegrasian sistem ICT,

penggunaan Information Strategic Planning (ISP) supaya terdapat penyelarasan

dengan perkhidmatan teras Kerajaan Tempatan, sistem maklumat, knowledge

management system, business intelligence, data warehousing, portal dan

sebagainya.

Objektif Strategik 3Meningkatkan Penggunaan Teknologi Secara Menyeluruh

12

34

5

67

8

9

Pelan Tindakan

42

Page 47: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 3

MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Mengaplikasi-

kan penggunaan

teknologi terkini.

1. Penggunaan

peralatan dan perisian

terkini bagi menyokong

tadbir urus.

2. Penggunaan

EffectiveMicroorganisme (EM) sebagai aplikasi

alternatif.

3. Green Technology.

Perolehan dan

pembangunan peralatan

serta perisian baru.

a. Penggunaan EM di

premis makanan yang

dilesenkan oleh Majlis.

b. Penggunaan EM bagi

kerja-kerja landskap dan

pembersihan.

c. Pengurangan tahap

pencemaran.

d. Jumlah program

pendidikan terhadap

penggunaan EM.

a. Program pendidikan

terhadap green technology.

b. Pelaksanaan kriteria

Green Building Index di bangunan baru milik

Majlis.

c. Kajian impak Green Building Index di MBJB.

Setiap tahun.

100% penggunaan

2015.

100% penggunaan

2015.

Semua sungai di bawah

pentadbiran MBJB

mencapai tahap 2 pada

2015.

Dua (2) program

setahun.

Dua (2) kali setahun.

Satu (1) bangunan

setahun.

2015.

Semua Ketua

Jabatan

Semua Ketua

Jabatan

Ketua Jabatan

Bangunan

Ketua Unit

Dasar Dan

Inovasi

Ketua Bahagian

Korporat Dan

Perhubungan

Awam

1

43

Page 48: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 3

MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Mengaplikasi-

kan penggunaan

teknologi terkini.

4. Penggunaan call centre bagi pengurusan

penyampaian.

5. Penggunaan teknologi

CCTV (Bandar Selamat).

6. Penggunaan teknologi

amaran awal bagi

mengesan bencana.

Contoh: SCADA.

7. Memperluas teknologi

CCTV, VMS, SCATS dan

GIS dalam pengurusan

trafik dan lalulintas.

8. Menggunakan

teknologi baru dalam

bidang pengurusan

landskap.

9. Menggunakan

teknologi baru dalam

pengawalan kesihatan /

kebersihan dan wabak.

10. Menggunapakai

teknologi baru dalam

bangunan baru dan pen-

yelenggaraan bangunan.

Penyediaan infrastruktur

dan aplikasi call center.

a. Jumlah CCTV.

b. Pengurangan kadar

jenayah.

Jumlah aplikasi.

Peningkatan jumlah

kawasan liputan.

Penggunaan Teknologi.

Bilangan penggunaan

teknologi baru.

Bilangan penggunaan

teknologi baru.

2014.

- 50 CCTV tahun 2011

- 250 CCTV tahun

2012.

Pengurangan 20%

setiap tahun.

Satu (1) setiap tahun.

10% setahun.

2015.

Satu (1) teknologi

setahun.

Satu (1) teknologi mulai

2012.

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Landskap

Ketua Jabatan

Kesihatan

Ketua Jabatan

Bangunan

1

44

Page 49: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 3

MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Mengaplikasikan

penggunaan

teknologi terkini.

Menyediakan Pelan

Strategik ICT yang

komprehensif serta

mendapat

sokongan dan

komitmen dari

pihak pengurusan.

11. Menggunapakai

teknologi baru dalam

penyelenggaraan

infrastruktur.

1. Kajian bagi

membina Pelan

Strategik ICT MBJB.

2. Merangka dan

membina Pelan

Strategik ICT yang

komprehensif dan

melibatkan kerjasama

Jabatan dan Bahagian di

MBJB.

3. Publisiti dan

penerangan kepada

anggota.

4. Program Kesedaran

ICT. (Tidak

menyalahgunakan

kemudahan)

a. Perolehan mesin road patching.

b. Peralatan penjimatan

tenaga elektrik pada

lampu jalan / bangunan.

c. Penutup man hole anti vandalisme.

Laporan Kajian Pelan

Strategik ICT MBJB

2011-2015.

Penyediaan Pelan

Strategik ICT 2011

– 2015.

Anggota memahami

Pelan Strategik ICT.

a. Anggota memahami

tentang keperluan ICT.

b. Mengamalkan peng-

gunaan ICT dalam tugas

harian.

2012.

2012.

2012.

Penyediaan kajian

selama 3 bulan

bermula Januari 2011.

Penyediaan Pelan

Strategik ICT 2011

– 2015 pada April

2011.

80% anggota

memahami Pelan

Strategik ICT.

80% anggota

memahami keperluan

penggunaan ICT.

80% anggota

Kumpulan Sokongan 1

ke atas.

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

1

2

45

Page 50: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 3

MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Menyalurkan dana

dan peruntukan

kewangan yang

mencukupi.

Merangka Pelan

Integrasi

Rangkaian Dan

Keselamatan

Maklumat Antara

Jabatan.

1. Program tadbir urus

ICT.

2. Merangka belanjawan

mesra ICT.

1. Pemantapan

mekanisme rangkaian

dan maklumat.

2. Penghasilan

aplikasi berintegrasi

yang menggunakan

teknologi terkini.

Anggota memahami

tentang keperluan ICT.

Pembelian peralatan ICT

yang terkini dan

mengikut keperluan

semasa.

a. Tahap capaian

rangkaian ke semua

jabatan / cawangan.

b. Keselamatan capaian

terhadap maklumat dan

ancaman virus.

a. Integrasi antara

Jabatan Dalaman

menggunakan GIS /

Sistem OSC Online. b. Integrasi antara PBT

dalam Negeri Johor.

c. Meningkatkan fasiliti

dan perkhidmatan:

- Pelaksanaan Bridging Digital Divide System: - Pelaksanaan uji cuba

program.

- Pelaksanaan dan

penilaian capaian

aplikasi.

80% anggota

memahami keperluan

penggunaan ICT.

2011 – 2015.

Semua jabatan

mempunyai capaian

rangkaian yang

menyeluruh.

- Sasaran 2013. Tahap

keselamatan rangkaian

dan ancaman virus dan

penggodam 100%.

- Tapisan tembok api

firewall bagi akses ke

rangkaian dalaman.

Pemetaan maklumat

dalam GIS bagi setiap

jabatan pada 2015.

Penggunaan e-PBT

sepenuhnya pada

2012.

Setiap tahun bermula

2011.

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

3

4

46

Page 51: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 3

MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan

kadar literasi

terhadap

penggunaan ICT

di kalangan warga

kerja.

Program

penyenggaraan

dan perkhidmatan

bantuan

berterusan.

1. Melantik anggota yang

berkompetensi dalam

ICT. (Saringan tentang

tahap penggunaan ICT)

2. Penggunaan aplikasi

k-Bantuan dalam proses.

3. Merangka latihan ICT

yang menyeluruh bagi

meningkatkan literasi ICT

di kalangan warga kerja.

1. Penyenggaraan

berkala.

2. Penyelenggaraan

kerosakan.

3. Khidmat bantuan

sokongan berterusan.

Anggota baru

berkompetensi dalam

ICT.

Tahap penggunaan

aplikasi k-Bantuan yang

meningkat.

a. Tahap literasi ICT di

kalangan warga kerja

meningkat.

b. Jumlah latihan.

Pelaksanaan

penyenggaraan

mengikut jadual.

Penyelenggaraan

berdasarkan aduan.

a. Tempoh masa

tindakbalas terhadap

aduan (tempoh 1 hari

bekerja).

b. Membantu jabatan

lain dalam menyediakan

aplikasi bersesuaian

dengan tugas jabatan.

Contoh: Perhimpunan

Bulanan.

100% anggota baru

yang berkompetensi

dalam bidang ICT.

Pelaksanaan aplikasi

k-Bantuan pada setiap

jabatan pada 2015.

100% warga kerja celik

IT pada 2015.

Latihan ICT kepada

warga kerja secara

berjadual.

Penyelenggaraan

berkala dilaksanakan

100% mengikut jadual.

100% penyelenggaraan

dilaksanakan dalam

tempoh 5 hari bekerja

(dalaman).

100% tindakbalas

terhadap aduan.

Mengikut sasaran dan

bidang tugas jabatan.

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

5

6

47

Page 52: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 3

MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Program

pembangunan dan

penyelenggaraan

aplikasi-aplikasi

baru secara

dalaman dan

luaran.

Pembangunan

Laman Web,

persembahan

grafik dan

multimedia,

berinteraktif dan

berinformatif.

1. Mengkaji, merekaben-

tuk, membangun dan

melaksana aplikasi

perkhidmatan PBT.

2. Mengkaji,

merekabentuk,

membangun dan

melaksana aplikasi

automasi pejabat.

3. Migrasi dan

menaiktaraf aplikasi

sedia ada ke sistem

berasaskan web.

1. Mengkaji,

merekabentuk,

membangun, melaksana

dan mengemaskini

Laman Web MBJB.

2. Mengkaji,

merekabentuk dan

membantu

membangunkan

persembahan grafik dan

multimedia.

3. Meningkatkan

kemudahan dan fasiliti

pejabat.

Pelaksanaan aplikasi

perkhidmatan PBT.

Jumlah pelaksanaan

aplikasi automasi

pejabat.

Jumlah aplikasi yang

dinaiktaraf.

Laman Web yang

berinteraktif dan

berinformatif.

(Penilaian MDEC)

Jumlah aplikasi

multimedia dan grafik.

Bangunan pintar.

Pelaksanaan e-PBT

pada 2011.

Pelaksanaan dua (2)

modul pada setiap

tahun.

Migrasi dua (2) aplikasi

setiap tahun.

Laman Web bertaraf

lima (5) bintang pada

tahun 2013.

Membangunkan

persembahan grafik

bagi Perjumpaan

Bulanan sebulan sekali.

2015.

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

7

8

48

Page 53: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 3

MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI SECARA MENYELURUH

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Pembangunan

Disaster Recovery Plan (DRP). - Pelan Pemulihan

Bencana

1. Mengkaji,

merekabentuk dan

membangun Pelan

Pemulihan Bencana

yang komprehensif.

2. Membangunkan

prasarana dan

infrastruktur yang

bersesuaian bagi

menyalinganti (backup) server utama MBJB.

Penyediaan Pelan

Pemulihan Bencana

(DRP).

Pusat Pemulihan

Bencana yang berada di

luar dari Pejabat Utama

MBJB.

2013.

2015.

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

9

49

Page 54: Pelan Strategik - Mpjb

Objektif strategik keempat mengandungi empat (4) strategi iaitu:

Memasarkan Johor Bahru sebagai Flagship A Iskandar Malaysia.

Melaksanakan pembangunan infrastruktur dan ameniti yang

komprehensif dan kondusif.

Memperkukuhkan dan memperkasakan kesedaran dan kefahaman

terhadap alam sekitar.

Memantapkan penguatkuasaan mengikut Akta 171, 172,133 dan

Undang-undang Kecil.

Visi mengantarabangsakan Bandaraya Johor Bahru pada tahun 2020

merupakan satu gagasan masa depan yang proaktif dan konstruktif bagi

mewujudkan suatu kesan yang jelas terhadap persekitaran fizikal Bandaraya

Johor Bahru.

Bagi menjadikan Bandaraya Johor Bahru sebuah persekitaran hidup dan

kerja yang kondusif dalam konteks global, beberapa pendekatan dan usaha

perlu dilakukan oleh MBJB. Antara usaha-usaha tersebut adalah bagi

memasarkan Johor Bahru sebagai Flagship A di dalam Iskandar Malaysia.

Bagi memperkukuhkan fungsi ini, projek transformasi Daerah Sentral Johor

Bahru merupakan satu pendekatan yang sedang dilaksanakan dengan

kerjasama Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan melalui IRDA bagi

mengubah persekitaran pusat bandar Johor Bahru kepada ruang bandar

yang lebih vibrant dan berkonsepkan living city.

Selain pelaksanaan projek-projek pembangunan yang berimpak tinggi, ianya

juga perlu disokong dengan komponen pembangunan infrastruktur dan

ameniti yang komprehensif dan kondusif seperti jaringan jalan, laluan pejalan

kaki, sistem pengangkutan awam yang efisien dan kerja-kerja penyelenggaraan

bertaraf lima (5) bintang.

Objektif Strategik 4Melaksanakan Pembangunan Holistik Dan Mampan

12

3

4

Pelan Tindakan

50

Page 55: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Memasarkan

Johor Bahru

sebagai Flagship A Iskandar Malaysia.

1. Memperkukuhkan

fungsi dan peranan

Bandaraya Johor Bahru

melalui Pengubahan

Rancangan Tempatan

Daerah Johor Bahru:

- Ibu Negeri.

- Bandar Diraja.

2. Meningkatkan nisbah

plot dan densiti di

kawasan:

- Pusat pertumbuhan

utama.

- Koridor utama.

3. Johor Bahru sebagai

living city bagi

menjadikan ruang

bandar yang lebih

vibrant.

Peningkatan nilai

hartanah di kawasan

Bandaraya Johor Bahru.

a. 40% daripada ka-

wasan MBJB adalah zon

pembangunan premier.

b. Mengadakan

penyelarasan bersama

pemilik tanah / pemaju

/ individu.

a. Mengenalpasti

kawasan berpotensi bagi

pembangunan servis

apartment dan

apartment.

b. Peningkatan peratus

kawasan petempatan di

dalam:

- Pusat Bandar.

- Kawasan

Pertumbuhan.

- Koridor Utama.

c. Mewujudkan

sekretariat bagi

pembangunan berimpak

tinggi.

Bermula Jun 2011.

Jun 2011.

Penyelarasan diadakan

setiap tiga (3) bulan.

Jun 2011

5 - 10% bermula tahun

2011 dan berterusan

(bilangan servis apart-

ment dan kondominium

dibina di Bandaraya

Johor Bahru).

Mac 2011.

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Perancangan

1

51

Page 56: Pelan Strategik - Mpjb

56

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Memasarkan

Johor Bahru

sebagai Flagship A Iskandar Malaysia.

4. Program

Transformasi Daerah

Sentral, Johor Bahru.

5. Memudahcara

pembangunan semula

bangunan terbengkalai.

a. Menyediakan Pelan

Induk Transformasi

Daerah Sentral, Johor

Bahru.

b. Pelaksanaan dan

memudah-cara:

- Pemuliharaan Sg.

Segget.

- Pembangunan

komprehensif oleh

konsortium.

- Pembangunan oleh

individu.

c. Laporan status

pelaksanaan program

Transformasi Daerah

Sentral.

a. Menyediakan inventori

projek terbengkalai.

b. Laporan kenalpasti isu

dan status setiap projek

terbengkalai.

c. Mengadakan

perbincangan berkala

dengan pemilik

bangunan / pemegang

amanah.

Jun 2011 - Pelan induk

siap.

September 2011

- pelan induk

dipersetujui Kerajaan

Negeri.

Setiap tiga (3) bulan

bermula September

2011.

Januari 2011.

Mesyuarat

penyelarasan diadakan

setiap tiga (3) bulan.

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Bangunan

1

52

Page 57: Pelan Strategik - Mpjb

57

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Memasarkan

Johor Bahru

sebagai Flagship A Iskandar Malaysia.

6. Menambah

kemudahan-kemudahan

untuk pelancong dan

‘expatriate’ seperti: -

Sekolah Antarabangsa.

- Restoran.

- Kelab Komuniti.

- MICE.

- Pusat beli-belah

terkemuka.

7. Menaiktaraf

kemudahan dan utiliti

di kawasan-kawasan

berpotensi pelancongan

sebagaimana yang telah

dikenalpasti di dalam

Rancangan Kawasan

Khas (RKK) Pelancongan

MBJB.

a. Menyediakan inventori

Daerah Sentral.

b. Menyediakan risalah

yang menyenaraikan

kemudahan mengikut

jenis / kategori.

c. Menyediakan dasar

insentif kepada pemaju

yang berminat

menyediakan

kemudahan

pelancongan dan

expatriate.

a. Mengenalpasti

kawasan berpotensi

yang perlu dinaiktaraf

mengikut RKK:

- Pewujudan Pusat

Latihan

Eksperimental Teater

di Dataran Bandaraya.

b. Menyediakan pelan

pelaksanaan mengikut

keutamaan.

c. Laporan status

pelaksanaan

penaiktarafan.

2011.

September 2011.

2012 dan

berterusan.

2011.

2011 dan berterusan

[Satu (1) kawasan

setiap tahun].

Laporan dibentangkan

dalam Mesyuarat

Jawatankuasa

Kesihatan, Pelancongan

dan Alam Sekitar.

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Bahagian

Korporat Dan

Perhubungan

Awam

Ketua Bahagian

Korporat Dan

Perhubungan

Awam

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

1

53

Page 58: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Memasarkan

Johor Bahru

sebagai Flagship A Iskandar Malaysia.

8. Menyedia /

menerimapakai garis

panduan yang dapat

memenuhi standard

antarabangsa.

a. Menerimapakai garis

panduan (konsep

pembangunan baru)

yang disediakan oleh

IRDA, JPBD dan agensi

Kerajaan lain seperti:

- Garis Panduan

Perumahan.

- Garis Panduan Mix Development. - Garis Panduan Green Building. - Garis Panduan Eco2 Cities. - Garis Panduan

Penyediaan

Kemudahan Amenitie.

- Gated And Guarded Community. - Pusat Kecantikan Dan

Kesihatan (Spa).

- Penjaja dan peniaga.

b. Menyediakan laporan

pelaksanaan garis

panduan di dalam projek

pembangunan.

2011 dan berterusan

[Satu (1) garis panduan

disediakan dan 5 garis

panduan diterima pakai

setahun].

Empat (4) kali setahun.

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Bangunan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Bangunan

Ketua Jabatan

Perancangan

1

54

Page 59: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Memasarkan

Johor Bahru

sebagai Flagship A Iskandar Malaysia.

Melaksanakan

pembangunan

infrastruktur

dan ameniti yang

komprehensif dan

kondusif.

9. Menambahbaik syarat

kelulusan kelulusan

kebenaran merancang.

1. Menyediakan kajian

/ kajian semula pelan

induk.

a. Mensyarat pemaju

bagi menyediakan

kemudahan asas di

taman permainan kanak-

kanak:

- outdoor gym. - cycling track. b. Penyediaan fasiliti:

- Pusat pertemuan

komuniti.

- Pusat Kitar Semula.

- Perpustakaan Mini.

- Bit Polis Komuniti.

- Pusat aktiviti kesenian.

Bilangan pelan induk

disediakan:

- Sistem jaringan jalan.

- Pengurusan lalulintas.

- Pengangkutan Awam.

- Saliran dan

pembetungan.

- Utiliti.

- Landskap lain.

Setiap kali Pelan

Kebenaran Merancang

diberi kelulusan mulai

2011 - 2015.

Satu (1) pelan induk

setahun.

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Bangunan

Ketua Jabatan

Perancangan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

1

2

55

Page 60: Pelan Strategik - Mpjb

60

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Melaksanakan

pembangunan

infrastruktur

dan ameniti yang

komprehensif dan

kondusif.

2. Meningkatkan

insfrastruktur dan

kemudahan

pengangkutan awam.

a. Jalan Tebrau, Jalan

Skudai dan Jalan Tun

Abdul Razak mempunyai

laluan khas untuk bas

sahaja.

b. Laluan khas untuk

motosikal di jalan-jalan

utama taman

perumahan baru.

c. Menyediakan laluan

pejalan kaki yang

kondusif seperti

penyediaan ‘zebra crossing’, susur gajah,

penghadang.

d. Mempertingkatkan

sistem perkhidmatan

bas dan teksi.

e. Setiap pondok bas

mempunyai maklumat

mengenai laluan, waktu

laluan dan nombor bas.

f. Menyediakan

kemudahan

pengangkutan air (water taxi).

Satu (1) jalan setiap

tahun bermula 2012.

100%.

- 2011 – 2015

- Keseluruhan pusat

bandar.

- Kawasan tumpuan

utama seperti

sekolah, dewan raya

dan kawasan

perniagaan utama.

Semua laluan utama di

kawasan perumahan

dan industri diliputi

laluan bas.

2011 dan

berterusan Bus Pole

(PAIM) MBJB - 20

pondok bas setahun.

2012 - 2013

Kerjasama dengan

IRDA).

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

2

56

Page 61: Pelan Strategik - Mpjb

61

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Melaksanakan

pembangunan

infrastruktur

dan ameniti yang

komprehensif dan

kondusif.

3. Meningkatkan

kemudahan ameniti dan

rekreasi bagi pelbagai

golongan (kanak-kanak

/ remaja / dewasa /

warga emas / OKU).

4. Landskap beridentiti.

Kemudahan disediakan

mengikut piawai

antarabangsa.

a. Melandskapkan jalan-

jalan utama:

- Jalan Skudai.

- Jalan Tun Razak.

- Jalan Tebrau.

- Jalan Lingkaran Dalam

- Jalan Tampoi

- Lebuhraya Pasir

Gudang.

- Jalan Kempas Baru.

- Jalan utama kawasan

perindustrian.

b. Menanam pokok

Inai Merah di kawasan

pusat bandar dan jalan

protokol.

- Menaiktaraf kawasan

rekreasi sedia ada ke

taraf wilayah (Laman

Tasek Pandan, Hutan

Bandar, Taman Bunga

raya)

- Mempunyai sekurang-

kurangnya lima (5)

kawasan rekreasi

bertaraf wilayah.

- Setiap kawasan utama

seperti Larkin,

Tampoi, Permas Jaya

dan Tebrau mempunyai

dewan raya.

- Setiap zon Ahli Majlis

mempunyai kemudahan

komuniti.

100% dilaksanakan

menjelang 2011

– 2015.

2011.

Ketua Jabatan

Landskap

Ketua Jabatan

Landskap

2

57

Page 62: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Melaksanakan

pembangunan

infrastruktur

dan ameniti yang

komprehensif dan

kondusif.

5. Menguruskan pantai

termasuk kualiti air, sisa

pepejal dan kawalan

hakisan.

6. Memantapkan fungsi

TIA, EIA dan SIA sebagai

alat dalam mengawal

dan menentukan

kebolehlaksanaan

pembangunan.

7. Mengenalpasti dan

memperbaiki kawasan-

kawasan industri yang

tidak mempunyai infra

dan ameniti yang

mencukupi.

(Contoh: Kawasan

Industri Berjaya,

Plentong, Permas Jaya,

Maju Jaya)

Menubuhkan Unit

Kawalselia Pantai.

a. Pelantikan panel

penilai.

b. Pelaksanaan.

c. Laporan status

pelaksanaan.

a. Pelan infrastruktur

bagi kawasan industri

yang dikenalpasti.

b. Mendapatkan

peruntukan melalui

MIDA / KPKT / MBJB.

2011.

Januari 2012.

Jun 2012 dan

berterusan.

100% pematuhan.

Satu (1) kawasan setiap

tahun.

Satu (1) kawasan setiap

tahun.

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Landskap

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

2

58

Page 63: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Memperkukuhkan

dan

memperkasakan

kesedaran dan

kefahaman

terhadap alam

sekitar.

1. Melaksanakan

MASMA secara

menyeluruh.

2. Melaksanakan

Program Kitar Semula.

3. Analisis data kualiti

air sungai yang berada

di bawah indeks kualiti

Alam Sekitar Mampan:

- Sungai Segget.

- Sungai Stulang.

- Sungai Ayer Molek.

- Sungai Chat.

- Sungai Kempas.

- Sungai Sebulong.

- Sungai Sengkuang.

a. Pengiktirafan kepada

Pemaju yang

melaksanakan MASMA

secara menyeluruh.

b. Guna pakai MASMA

secara menyeluruh bagi

semua projek

pembangunan

dalaman dan luaran.

a. Mengadakan tempat

recycle bin di setiap ka-

wasan perumahan lama.

b. Mensyaratkan kepada

pemaju untuk

menyediakan tempat

recycle bin di kawasan

perumahan.

c. Membentangkan

laporan dalam

Jawatankuasa

Kesihatan.

a. Mematuhi standard

Jabatan Alam Sekitar.

b. Sungai kelas II.

c. Memantau dan

menyelaraskan premis-

premis yang mengalirkan

efluen daripada oil and pretreatment supaya

mematuhi kehendak JAS

secara berterusan.

2011.

Julai 2011.

Dua (2) perumahan

setahun.

Mac 2011.

Setiap bulan bermula

Mac 2011.

Tiga (3) sungai setahun

mulai 2011.

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kesihatan

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

3

59

Page 64: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Memperkukuhkan

dan

memperkasakan

kesedaran dan

kefahaman

terhadap alam

sekitar.

4. Audit data efluen Loji

Rawatan Kumbahan.

5. Menyediakan

persekitaran kondusif.

a. Membentangkan

kepada Jawatankuasa

Kesihatan,

Pelancongan dan Alam

Sekitar.

b. Mematuhi standard

alam sekitar.

Promosi, pendidikan,

kempen.

Tiga (3) sungai setahun

mulai 2011.

2011 - 2015.

Ketua Jabatan

Kejuruteraan

Ketua Jabatan

Kesihatan

3

60

Page 65: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 4

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN HOLISTIK DAN MAMPAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Memantapkan

penguatkuasaan

mengikut Akta

171, 172,133 dan

Undang-undang

Kecil.

1. Program Pemutihan

Industri.

2. Kawalan struktur iklan

haram: - Iklan di premis

perniagaan. - Iklan luar

(Billboard, Sky Sign, Unipole).

a. Menubuhkan

Sekretariat Program

Pemutihan Industri.

(Semua industri

beroperasi di dalam zon

yang ditetapkan)

b. Mesyuarat berkala.

c. Pelaksanaan.

d. Laporan pelaksanaan

program.

a. Laporan pemantauan

(Berlesen atau tidak

berlesen).

b. Laporan pematuhan

kepada garis panduan

yang digunapakai.

c. Pemantauan berkala

ke atas iklan luar.

2011.

Empat (4) kali setahun.

2012.

2015.

- Tahun 2011.

- 100% iklan diluluskan

mematuhi garis

panduan.

Dibentangkan dalam

Jawatankuasa Pusat

Setempat setiap enam

(6) bulan.

Ketua Jabatan

Kesihatan

Ketua Jabatan

Pelesenan Dan

Penguatkuasaan

4

61

Page 66: Pelan Strategik - Mpjb

Objektif strategik kelima mengandungi empat (4) strategi iaitu:

Menyemarak budaya berilmu dan bermaklumat kepada warga

kota.

Penyemaian budaya prihatin, penyayang dan bersatu.

Membudayakan gaya hidup sihat.

Mentransformasi ke arah bandar raya selamat dan sejahtera.

Fokus merealisasikan visi dan misi Johor Bahru ke arah sebuah bandar

raya bertaraf antarabangsa menjelang 2020 seiring dengan pembangunan

Wilayah Pembangunan Iskandar, beberapa aspek perlu dititikberatkan oleh

Majlis Bandaraya Johor Bahru bagi memahami beberapa isu-isu strategik

berkaitan masyarakat warga kota perlu melakukan anjakan minda yang lebih

positif dalam usaha mewujudkan sebuah masyarakat yang mempunyai kualiti

hidup yang unggul dalam usaha ke arah pembentukan kesejahteraan hidup

serta dijadikan satu sistem sokongan sosial yang lebih holistik.

Model Pembangunan Sokongan Sosial ini perlu diperterjemahkan dalam

tindakan yang lebih agresif dan mesra dalam usaha membudayakan warga

kota Johor Bahru ke arah tahap kualiti hidup yang unggul seperti negara

maju. MBJB perlu mengatasi cabaran ini dengan mempergiatkan usaha

yang lebih sistematik dengan melakarkan satu Pelan Komunikasi Sosial

yang lebih mampan dalam usaha menarik minat warga kota yang masih

kurang penyertaan mereka dalam aktiviti-aktiviti komuniti dan pelancongan

tempatan. Pendekatan utama yang akan diberi tumpuan oleh MBJB ialah

mengenalpasti kumpulan sasaran iaitu kumpulan remaja, kumpulan dewasa,

warga emas, pelancong domestik dan pelancong luar negara.

Objektif Strategik 5Membudayakan Kualiti HidupYang Unggul

1

234

Pelan Tindakan

62

Page 67: Pelan Strategik - Mpjb

Isu strategik yang perlu di atasi oleh MBJB ialah mengenalpasti tahap jurang

pendidikan dan toleransi kaum. Warga kota Johor Bahru perlu melipat gandakan

usaha dalam mengubah sikap dan mentaliti dalam usaha memupuk sikap kurang

intergrasi komuniti akan memberi kesan kepada jurang sokongan sosial yang

dibangunkan oleh MBJB. Tingkah laku dan sikap warga kota Johor Bahru yang

berpaksi cara hidup meritrokrasi (mementing kerjaya) akan memberi tekanan

kepada kehidupan dan sekaligus merapuhkan sistem sokongan sosial yang

dibentuk.

Pengstrukturan semula komunikasi sosial perlu dilakukan oleh MBJB dalam

usaha membentuk penghasilan medium penyampaian maklumat yang lebih

menyeluruh kepada komuniti dan pelancong. Berlandaskan isu strategik tersebut

pihak MBJB telah mengenalpasti medium penyampaian yang lebih sistematik.

Matlamat khususnya ialah untuk memastikan mesej yang hendak disampaikan

tersusun dan sampai kepada kumpulan sasar dan akhirnya masyarakat akan

berupaya mengubah persepsi mereka kepada Pihak Berkuasa Tempatan dan

sekaligus sistem sokongan sosial dapat dirapatkan dan perkukuhkan ke arah

sebuah Bandaraya Johor Bahru yang mempunyai tahap kualiti hidup yang unggul

setanding dengan negara maju.

Pelan Tindakan

63

Page 68: Pelan Strategik - Mpjb

72

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 5

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Menyemarak

budaya berilmu

dan bermaklumat

kepada warga kota.

1. Menjenamakan

semula Perpustakaan

Sultan Ismail

(rebranding).

a. Pembentukan Identiti

(Menaik taraf

penampilan fizikal PSI):

- Perpustakaan Sultan

Ismail.

- Perpustakaan

cawangan.

- Pemakaian pakaian

korporat.

- Penggunaan warna

korporat.

- Membentuk logo

korporat.

b. Peningkatan

reputasi:

- Menjenamakan semula

tagline ‘Berilmu

Berbudaya Maju’.

- Analisis Indeks

Kepuasan Pelanggan

(CSI).

- Menambah baik

kaedah perhubungan

dengan klien (CCR).

- Menentu Model

Penyelidikan Dan

Pembangunan (R&D).

- Menjadikan PSI sebagai

pusat tumpuan

penganjuran program

Pesta Buku

Antarabangsa Johor.

Bermula 2011.

2011.

Setiap enam (6) bulan

sekali.

Bermula 2011.

Bermula 2011.

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan.

1

64

Page 69: Pelan Strategik - Mpjb

73

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 5

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Menyemarak

budaya berilmu

dan bermaklumat

kepada warga kota.

1. Menjenamakan

semula Perpustakaan

Sultan Ismail

(rebranding).

c. Meningkatkan fasiliti

dan perkhidmatan:

- Membangunkan Sudut

Lincoln : Lincoln Corner (Kerjasama dengan

Kedutaan Amerika

Syarikat). Bermula

2011.

- Penambahan koleksi

dan kemudahan kepada

OKU.

- Memperkenalkan

koleksi multimedia dalam perkhidmatan

pinjaman berkelompok.

- Mempertingkat

perkhidmatan layan diri:

- Self Check Machine. - Book Drop Machine. (ditempatkan di lokasi

terpilih).

- Memperluas

perkhidmatan Library Shuttle Bus di zon

terpilih.

- Perkhidmatan Mobile Night Library di zon

terpilih.

Bermula 2011.

Bermula 2011.

Bermula 2012.

Bermula 2011.

Bermula 2013.

Bermula 2013.

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan.

1

65

Page 70: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 5

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Menyemarak

budaya berilmu

dan bermaklumat

kepada warga kota.

1. Menjenamakan

semula Perpustakaan

Sultan Ismail

(rebranding).

- Perkhidmatan khas

‘Teman Warga Emas’ di

Perpustakaan

Cawangan dan Rumah

Warga Emas.

- Mewujudkan Arkib

MBJB.

- Memperkaya koleksi

digital:

- out source.

- internal.

- Menyedia

perkhidmatan khas

Change Translation dan

Dwibahasa.

- Khidmat perundingan

kepada organisasi

korporat bagi cadangan

penubuhan

perpustakaan.

Bermula 2012.

Bermula 2014.

Bermula 2014.

Bermula 2014.

Bermula 2015.

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan.

1

66

Page 71: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 5

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Penyemaian

budaya prihatin,

penyayang dan

bersatu.

1. Transformasi

program LA 21 secara

inovatif.

2. Memperkukuh dan

merapatkan hubungan

dengan masyarakat.

3. Memperbanyakkan

penglibatan warga kota

secara menyeluruh.

Transformasi program

selaras dengan lima (5)

Pelan Tindakan LA 21:

- Mengadakan program

Adult Learner (warga

emas):

- Tazkirah / Ceramah.

- Forum Agama.

Mentransformasi

program sambutan

ulang tahun bandar

raya sebagai medium

merapatkan hubungan

dengan masyarakat.

Memperkaya dan

memperluas Program

Gerak Mesra secara

lebih menyeluruh kepada

kumpulan sasar.

Satu (1) zon setahun.

Bermula 2011.

Dua (2) zon setiap

bulan sepanjang tahun.

(2011-2015)

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan.

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan.

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan.

2

67

Page 72: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 5

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Membudayakan

gaya hidup sihat.

1. Memperluaskan

aktiviti sukan di kalangan

warga kerja dan warga

kota.

a. Sukan Komuniti:

- Sukaneka 1Malaysia

di setiap zon Ahli Majlis.

- Program J-Robik

Komuniti.

- Program Berbasikal

Bersama Komuniti.

- Sukan Antara Zon.

b. Sukan peringkat

bandaraya:

- Sukan Mingguan.

(Dataran Bandaraya.

Dataran Kg. Melayu,

Kompleks Renang

MBJB dan Taman Tasik

Merdeka)

c. JB City Health Programme dengan

kerjasama Kementerian

Kesihatan dan

Pertubuhan Bukan

Kerajaan:

- Jantung Ku.

- Obesities JB Walkathon. - Sukan Warga Emas.

d. Pelan Induk Program

Gaya Hidup Sihat.

e. Promosi minda dan

fizikal sihat.

f. Model kesihatan

unggul.

Satu (1) program di

setiap zon mulai 2011

- 2015.

Satu (1) penganjuran

dalam setahun mulai

2012 - 2015.

Sepanjang tahun

penganjuran mulai

Januari 2011 - 2015.

Satu (1) program setiap

tahun.

2011 - 2015.

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan.

3

66

Page 73: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 5

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Membudayakan

gaya hidup sihat.

1. Memperluaskan

aktiviti sukan di kalangan

warga kerja dan warga

kota.

2. Mempergiatkan

pembangunan sukan.

g. Sukan Permotoran

dengan kerjasama kelab

dan penaja:

- MotorCross Challenge. - JB City Cup Prix Challenge. - JB Night Drift Challenge. - JB Auto Classic Shows.

h. Sukan Air:

- Long Boat Challenge; - Survival Games Challenge; - Jet Ski Demo.

Pembangunan Sukan

Bandaraya:

- Seminar Sukan

Antarabangsa.

- Seminar Kejurulatihan

Sukan Untuk Komuniti.

- Klinik Sukan:

- Berbasikal.

- Badminton.

- Hoki.

- Renang.

- Permotoran.

- Bola Sepak.

- Bowling.

- Golf.

Minimum dua (2)

penganjuran dalam

tempoh 2011 - 2015.

Satu (1) penganjuran

dalam tempoh 2011

- 2015.

Satu (1) penganjuran

dalam tempoh 2011 -

2015.

Satu (1) penganjuran

dalam tempoh 2011 -

2015.

Tiga (3) penganjuran

Klinik Sukan dalam

setahun mulai 2011 -

2015.

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan.

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan.

3

67

Page 74: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 5

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Mentransformasi

ke arah bandar

raya selamat dan

sejahtera.

1. Memperbanyak

Program Kerukunan

Kejiranan dalam aktiviti

pengawasan.

(Neighbourhood watch)

2. Pengurangan kadar

indeks jenayah di

kawasan hotspot.

3. Mempergiatkan

penglibatan warga kota

secara menyeluruh.

Melaksanakan program

‘Satu Kejiranan Selamat

Satu Zon’.

Program kesedaran

masalah jenayah

setempat.

a. Seminar keselamatan

bersama agensi

berkaitan.

b. Meningkatkan

hebahan melalui:

- Media cetak.

- Media elektronik

c. Program road tour

ke sekolah rendah di

kawasan MBJB.

Satu (1) program di

setiap zon mulai 2011

– 2015.

Satu (1) penganjuran

setiap tahun mulai

2011.

Setahun satu (1) kali

bermula 2011.

Dua (2) keluaran

setahun.

Empat (4) kali ke udara

setahun.

Sebulan sekali bermula

2011.

Ketua Jabatan

Pembangunan

Kemasyarakatan.

3

68

Page 75: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 5

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Membudayakan

gaya hidup sihat.

4. Meningkatkan tahap

kebersihan Bandaraya

Johor Bahru secara

menyeluruh.

a. Pelancaran Program

Bebas Sampah.

b. Premis makanan

Gred ‘A’.

c. Tandas Lima (5)

Bintang.

d. Pusat Kitar Semula di

setiap zon. (Kerjasama

dengan pihak pengusaha

bahan kitar semula)

- Mulai 2012.

- Laporan setiap bulan

di dalam Jawatankuasa

Kesihatan, Pelancongan

Dan Alam Sekitar.

100% bagi kawasan

Pusat Bandar dan

50% bagi kawasan lain

menjelang 2015.

100% untuk tandas

awam milik MBJB dan

50% bagi premis lain.

Sekurang-kurangnya

satu (1) zon, satu

tempat kitar semula

sehingga 2015.

Ketua Jabatan

Kesihatan

4

69

Page 76: Pelan Strategik - Mpjb

Objektif strategik keenam mempunyai lima (5) strategi iaitu:

Merancang keperluan perolehan dan pembangunan fasiliti.

Memperkukuhkan sistem maklumat fasiliti.

Mengoptimumkan penggunaan fasiliti.

Membudayakan penyelenggaraan fasiliti yang berkesan.

Melaksanakan pelupusan aset secara sistematik.

MBJB perlu merancang agar aset yang dimilikinya berdasarkan konsep

value for money dan ianya akan dapat memberikan pulangan yang

optima di samping kos penyelenggaraan yang minima. Penerapan budaya

kerja penyelenggaran yang berjadual dan berkesan adalah penting bagi

memastikan nilai aset tersebut kekal kompetetif.

Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang besar, MBJB mempunyai aset

pelbagai terdiri daripada aset alih, aset tidak alih, aset hidup dan aset maya.

Justeru, MBJB perlu memastikan pangkalan data harta perlu diuruskan

secara sistematik dan terkini. Ianya perlu untuk memastikan aset-aset ini

dapat dipantau dari segi penempatan, kegunaan mahupun status fizikal

aset tersebut serta pelupusan aset tersebut.

Aset-aset yang mempunyai nilai komersial perlulah diuruskan secara

sistematik bagi memberikan pulangan optima dalam bentuk hasil sewaan

aset tersebut. Oleh itu, sistem penyewaan perlulah dikemaskini bagi

memastikan pulangan hasil sewaan dikutip di samping menguatkuasakan

undang-undang kontrak yang telah termeterai.

Bagi aset-aset yang tidak ekonomik untuk diselenggara atau mempunyai

susut nilai yang tinggi, MBJB perlu membuat pelupusan yang sewajarnya

mengikut tatacara yang telah ditetapkan. Selain itu, pelupusan ini juga perlu

dilaksanakan bagi mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif di samping

dapat membuat perancangan untuk perolehan aset-aset baru.

Objektif Strategik 6Mengamalkan Pengurusan Fasiliti Yang Efisien

12345

Pelan Tindakan

70

Page 77: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 6

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Merancang

keperluan

perolehan dan

pembangunan

fasiliti.

Memperkukuhkan

sistem maklumat

fasiliti.

1. Mengenalpasti

cadangan perolehan

aset alih dan aset hidup.

2. Mengenalpasti

keperluan perancangan

pembangunan fasiliti.

3. Pemantauan

pelaksanaan projek

pembangunan fasiliti.

1. Penyediaan sistem

pengurusan rekod aset

alih, aset tak alih, aset

hidup dan aset intelek

yang bersepadu dan

dinamik.

a. Laporan cadangan

pembelian aset alih dan

aset hidup.

b. Sekurang-kurangnya

satu (1) zon, 1 tempat

kitar semula sehingga

2015.

Menyediakan project

brief untuk kelulusan

Jawatankuasa Teknikal

Projek Pembangunan.

Laporan status

pelaksanaan projek

pembangunan dalam

Jawatankuasa Teknikal

Projek Pembangunan.

Sistem Maklumat Fasiliti

Bersepadu.

Sebelum 31 Disember

setiap tahun.

Selewat-lewatnya 30

April setiap tahun.

Sebelum 31 Disember

setiap tahun.

Setiap bulan.

2012.

Semua Ketua

Jabatan

Ketua Jabatan

Kesihatan

Ketua Jabatan

Teknikal

Ketua Jabatan

Teknikal

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

1

2

71

Page 78: Pelan Strategik - Mpjb

84

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 6

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Memperkukuhkan

sistem maklumat

fasiliti.

2. Menyelenggara rekod

fasiliti (Bangunan,

infrastruktur, harta

intelek, M&E).

3. Mewujudkan sistem

pengurusan stor dan

aset alih yang teratur

dan seragam.

4. Memantau

pelaksanaan pengurusan

fasiliti.

a. Laporan daftar fasiliti.

b. Laporan Daftar

Penyelenggaraan Fasiliti.

c. Laporan Kedudukan

Nilai Fasiliti.

Laporan Verifikasi Stok.

Mesyuarat Jawatankuasa

Pengurusan Aset

Kerajaan (JKPAK).

Setiap bulan.

Setiap bulan.

31 Disember setiap

tahun.

Minimum dua (2) kali

setahun.

- Minimum empat (4)

kali setahun.

- Teguran dari audit

dalaman dijawab dalam

tempoh 14 hari.

Semua Ketua

Jabatan

Ketua Jabatan

Kesihatan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

2

72

Page 79: Pelan Strategik - Mpjb

85

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 6

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Mengoptimumkan

penggunaan fasiliti.

1. Melaksanakan

Program Transformasi

Medan Selera dan Gerai.

2. Mengenalpasti fasiliti

yang boleh menjana

hasil.

3. Mempermudahkan

proses penyewaan fasiliti

melalui e-Sewaan.

a. Menubuhkan

Jawatankuasa

Pengurusan.

b. Sesi dialog bersama

penyewa / pengusaha.

a. Promosi dan iklan.

b. Menyediakan

Business Model.

Sistem e-Sewaan yang

bersepadu.

2011.

Dua (2) kali setahun.

Setiap bulan.

2012.

2012.

Ketua Jabatan

Penilaian

Ketua Jabatan

Penilaian

Ketua Jabatan

Pelesenan Dan

Penguatkuasaan

Ketua Jabatan

Penilaian

Ketua Jabatan

Khidmat

Pengurusan

Semua Ketua

Jabatan

(berkaitan)

3

73

Page 80: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 6

MEMBUDAYAKAN KUALITI HIDUP YANG UNGGUL

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Membudayakan penyelenggaraan fasiliti yang berkesan.

Melaksanakan pelupusan aset secara sistematik

1. Meningkatkan keberkesanan output penyelenggaraan fasiliti melalui aplikasi teori broken window.

2. Penyelenggaraan kenderaan.

3. Melaksanakan Program 3K.

4. Melaksanakan Audit Keselamatan Fasiliti.

5. Melaksanakan Audit Penyelenggaraan Fasiliti.

1. Melaksanakan Audit Pra Pelupusan Fasiliti.

2. Tindakan pelupusan fasiliti.

3. Melupuskan rekod aset yang telah dilupuskan.

Menerima pakai pelan induk operasi dan penyelenggaraan.

a. Penyelenggaraan berkala.

b. Aduan kerosakan.

a. Pemantauan berkala melalui Mesyuarat Jawatankuasa 3K.

Laporan Audit Keselamatan

Laporan Audit Penyelenggaraan.

Laporan Audit Pra Pelupusan.

a. Laporan cadangan pelupusan fasiliti. b. Tindakan pelupusan fasiliti.

Mengemaskini rekod aset.

Jun 2011.

Setiap 5,000 km atau tiga (3) bulan sekali.

Tindakan diambil dalam tempoh 1 hari bekerja.

Empat (4) kali setahun.

Enam (6) program setahun Setiap akhir tahun.

Dua (2) tahun sekali.

Minimum satu (1) kali setahun.

Dua (2) kali setahun.

Dua (2) kali setahun.

Dua (2) minggu dari tarikh keputusan.

Semua Ketua Jabatan

Ketua Jabatan Kejuruteraan

Ketua Jabatan Kesihatan

Ketua Jabatan Landskap

Ketua Jabatan Bangunan

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

Semua Ketua Jabatan

Semua Ketua Jabatan

Semua Ketua Jabatan

4

5

74

Page 81: Pelan Strategik - Mpjb

Objektif strategik ketujuh mengandungi empat (4) strategi iaitu:

Meningkatkan imej korporat Majlis Bandaraya Johor Bahru.

Menjalinkan kerjasama dengan warga kota.

Mewujudkan hubungan dan kerjasama dengan pihak pelabur.

Meningkatkan hubungan strategik dengan agensi dan media tempatan

serta antarabangsa.

Setiap individu mempunyai intepretasi dan pandangan berbeza dalam menilai imej

sesebuah bandar raya. Imej bandar raya dapat dijelaskan melalui faktor sejarah,

rekabentuk bangunan, kelakuan komuniti dan aktiviti yang berlaku di dalamnya

keindahan dan kebersihan, budaya masyarakat dan juga keselamatan. Sebagai

sebuah organisasi yang progresif dan prihatin, MBJB komited dalam mencari

pendekatan bagi memperkasa imej Bandaraya Johor Bahru.

Imej adalah perkara yang perlu dititikberatkan untuk merealisasikan visi MBJB

menjadikan ‘Johor Bahru Bandar Raya Bertaraf Antarabangsa 2020’. Ini kerana,

imej yang baik berkeupayaan meraih kepercayaan para pelabur untuk melabur

sekaligus dapat menjana ekonomi sesebuah bandar raya dan secara tidak

langsung dapat menaiktarafkan kehidupan masyarakat. Manakala imej yang

goyah pula akan menyebabkan sesebuah bandar raya itu mengalami kesulitan

untuk maju dan berdaya saing di dalam era globalisasi ini.

Objektif Strategik 7Memperkasa Imej BandarayaJohor Bahru

1234

Pelan Tindakan

75

Page 82: Pelan Strategik - Mpjb

88

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 7

MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan imej korporat Majlis Bandaraya Johor Bahru.

Menjalinkan kerjasama dengan warga kota.

1. Menyediakan Manual Korporat Majlis Bandaraya Johor Bahru.

1. Melaksanakan tanggungjawab sosial korporat Majlis Bandaraya Johor Bahru.

a. Manual Korporat.

b. Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI).

a. Menyediakan program khusus untuk warga kecil bandar raya (12 tahun ke bawah):

- Lawatan Sambil Belajar. - Bengkel Bahasa Inggeris.- Summer Camp.

b. Mewujudkan program kerjasama memelihara alam sekitar.

c. Meningkatkan dana tanggungjawab sosial korporat melalui: - Tabung Bencana Alam. - Bantuan orang asli. - Melengkapkan pusat sumber sekolah-sekolah. - Bantuan keluarga berpendapatan rendah.

2011.

- Sekali setahun. - Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) di tahap > skala 4.

Bermula 2011- 2015.

2011 – 2015.

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

2

1

76

Page 83: Pelan Strategik - Mpjb

89

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 7

MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Menjalinkan kerjasama dengan warga kota.

Mewujudkan hubungan dan kerjasama dengan pihak pelabur.

2. Melaksanakan Program Sayangi Bandaraya Kita.

1. Menyediakan maklumat yang lengkap dan tepat mengenai Bandaraya Johor Bahru kepada pelabur.

a. Gotong-royong perdana melibatkan warga kota.

b. Mengadakan kempen: - Earth Hour. - Kitar Semula. - Sayangi Sungai Kita. - Tandas Bersih. - Anti Vandalisme. - Bumi Hijau. - Hari Tanpa Bag Plastik. - Hari Bumi.

a. Video Korporat yang informatif dan berdaya tarik.

b. Menganjurkan seminar berkaitan pembangunan hartanah peringkat antarabangsa.

c. Buletin Korporat MBJB:

- Bandar Selamat. - Maklumat infrastruktur. - Maklumat pelaburan. - Maklumat pembangunan.

Sekali pelaksanaan sepanjang tahun.

Sekali setahun bagi setiap kempen.

Bermula 2011.

Bermula 2011-2015.

Dua (2) tahun sekali.

Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

2

3

77

Page 84: Pelan Strategik - Mpjb

90

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 7

MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan hubungan strategik dengan agensi dan media tempatan serta antarabangsa.

1. Kerjasama dengan agensi tempatan dan antarabangsa.

2. Publisiti Bandaraya Johor Bahru di dalam media tempatan dan antarabangsa.

3. Program Bersama Media.

4. Kolaborasi dan Penyampaian Maklumat.

a. Mengadakan lawatan penandaarasan ke luar negara.

b. Mengadakan lawatan ke Pihak Berkuasa Tempatan di dalam negara.

c. Mengadakan lawatan atau lawatan balas ke bandar berkembar.

Menghasilkan artikel dalam terbitan jurnal antarabangsa dan serantau.

a. Treasure Hunt. b. Sukan bersama media. c. Berbuka puasa.

a. Pelan pelaksanaan program berkonsepkan perkongsian bjiak (smart partnership) antara swasta, Badan Bukan Kerajaan, dan pelanggan-pelanggan MBJB.

b. Slot Bandar Raya Ceria di radio.

c. Kolum Bersama Bandar Raya di akhbar.

Tiga (3) kali pelaksanaan sepanjang 2011-2015.

Sekali pelaksanaan sepanjang tahun.

Sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali.

Bermula 2011- 2015.

Sekali setahun

Sepanjang tahun.

Sebulan sekali.

Sebulan sekali.

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

4

78

Page 85: Pelan Strategik - Mpjb

91

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 7

MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan hubungan strategik dengan agensi dan media tempatan serta antarabangsa.

5. Menganjurkan program kebudayaan dan pelancongan bertaraf antarabangsa.

a. Mewujudkan Cultural Hot Spot Center.

b. Pelaksanaan ‘Heritage Trail’ (Jejak Warisan Iskandar).

c. Pakej pelancongan untuk Heritage Trail.

d. Pameran dan Pertandingan Orkid.

e. Pertandingan Chess Master.

f. Pertandingan Scrabble.

g. Larian Bandaraya.

h. Persembahan kebudayaan dan kesenian di JOTIC.

i. Menganjurkan Bulan Kebudayaan dan Kesenian berkonsep:

- Bulan Kesenian Bangsa (Kepelbagaian tarian Johor seperti zapin, ghazal dan lain-lain).

- Bulan Busana Johor (Pakaian tradisional seperti Teluk Belanga dan lain-lain).

2011.

Sebulan sekali.

2012.

Dua (2) tahun sekali.

Dua (2) tahun sekali.

Sepanjang tahun bermula 2011.

Sepanjang tahun bermula 2011.

Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan

Ketua Jabatan Landskap

Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan

4

79

Page 86: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 7

MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan hubungan strategik dengan agensi dan media tempatan serta antarabangsa.

5. Menganjurkan program kebudayaan dan pelancongan bertaraf antarabangsa.

- Bulan Permainan Tradisi Rakyat Johor (permainan tradisional seperti jong dan lain-lain).

- Bulan Mini Fiesta Kebudayaan Dan Keseniaan Johor Bahru dengan kerjasama JKKN serta Yayasan Warisan Johor.

j. Pesta Makanan Johor.

k. Pertandingan Nyanyian Lagu-lagu Asli / Ghazal / Keroncong / Etnik.

l. Penerbitan Dokumentari Produk Pelancongan Bandaraya Johor Bahru.

m. Menganjurkan seminar peringkatantarabangsa.

Sepanjang tahun bermula 2011.

Sepanjang tahun bermula 2011.

Dua (2) tahun sekali bermula 2012.

Sekurang-kurangnya sekali setahun mulai 2012.

Sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali mulai 2012.

Ketua Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan

4

80

Page 87: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Tindakan

Pelan Tindakan

Pelan TindakanPelan Tindakan

OBJEKTIF STRATEGIK 7

MEMPERKASA IMEJ BANDARAYA JOHOR BAHRU

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR SASARAN / TAHUN SASARAN

TANGGUNG-JAWAB

Meningkatkan hubungan strategik dengan agensi dan media tempatan serta antarabangsa.

1. Menyediakan satu Modul Manual Komunikasi.

2. Memperkasakan jalinan komunikasi antara MBJB dengan pembayar cukai, masyarakat, stakeholders, media dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

Pelan Pembangunan Komunikasi.

Komunikasi berkesan.

2011 - 2015.

2011 - 2015.

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

Ketua Bahagian Korporat Dan Perhubungan Awam

5

81

Page 88: Pelan Strategik - Mpjb

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Modal insan berkualiti merupakan elemen

utama dalam mencapai visi dan misi MBJB.

Justeru, Pembangunan Modal Insan akan

dilaksanakan secara holistik merangkumi

pengukuhan ilmu pengetahuan dan

kemahiran atau modal intelek termasuk

kefahaman minda usahawan, pengetahuan

sains serta teknologi. Warga kerja

MBJB hendaklah memiliki jati diri yang

kukuh, berketrampilan, berkeperibadian

mulia melalui pendidikan, latihan dan

pembelajaran sepanjang hayat bagi mengisi

keperluan negara maju 2020.

BUDAYA KERJA KORPORAT

Menerapkan budaya kerja positif yang dapat

membangunkan organisasi dan dapat

dilaksanakan oleh seluruh warga kerja MBJB

bagi menghasilkan mutu perkhidmatan dan

produk bertaraf antarabangsa.

PENGURUSAN KEWANGAN

Memperkukuhkan pengurusan kewangan

dan mengenalpasti sumber-sumber baru

yang dapat menjana hasil Majlis bagi

memastikan perkhidmatan dan penyediaan

kemudahan yang berkualiti.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG

MENYELURUH

Penggunaan teknologi secara menyeluruh

dalam semua proses kerja bagi memastikan

mutu perkhidmatan dan produk yang

dikeluarkan adalah efisien dan efektif.

RANGKAIAN KERJASAMA

Memantapkan kerjasama dan perkongsian bijak

dengan mengambil kira pandangan dan idea secara

kolektif melibatkan jabatan, stakeholders dan pelanggan

bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan.

KAJIAN SEMULA PELAN STRATEGIK

Untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan

objektif strategik, strategi dan program serta tahap

penyampaian sasaran prestasi yang ditetapkan,

satu Kajian Semula Pelan Strategik dan Kajian

Keberkesanan hendaklah dibuat secara berkala.

Kajian tersebut akan mengambil kira keadaan semasa

dan perubahan senario persekitaran.

KAPASITI ORGANISASI

Kapasiti organisasi merujuk kepada keupayaan untuk

melaksanakan dengan jayanya kemahiran dan sumber

untuk mencapai matlamat dan memenuhi ekspektasi

pelanggan dan stakeholders. Peningkatan kapasiti

dan keupayaan yang dinamik boleh dilakukan melalui

penilaian keberkesanan perkhidmatan.

PENGURUSAN PROJEK

Pengurusan Projek merujuk kepada satu disiplin dalam

merancang, mengatur, menyelaras serta mengurus

sumber bagi memastikan matlamat serta objektif

yang ditetapkan akan dicapai. Pengurusan projek

yang berkesan amat penting untuk mengendalikan

pembangunan yang semakin hari semakin kompleks

serta melibatkan pelbagai pihak.

FaktorPenentu Kejayaan

1

2

3

4

5

6

7

8

82

Page 89: Pelan Strategik - Mpjb

Pelan Strategik MBJB 2011-2015 ini merupakan rujukan utama MBJB bagi

mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Pelaksanaan strategi dan pelan tindakan

yang telah digariskan memerlukan pemantauan yang terperinci.

Penambahbaikan perlu dilakukan dari masa ke semasa untuk memastikan

keberkesanannya mengikut arus perubahan global. Setiap jabatan dikehendaki

menyediakan Pelan Operasi Tahunan berdasarkan kepada Pelan Strategik MBJB

2011 - 2015. Bagi menggerakkan pelaksanaan pelan strategik ini, pemantauan

terhadap pelaksanaannya akan dibuat oleh dua (2) Jawatankuasa seperti berikut:

Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Pelan Strategik MBJB.

Jawatankuasa Pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan.

Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan Pelan Strategik MBJB bertanggungjawab

untuk memantau pelaksanaan pelan strategik secara menyeluruh. Jawatankuasa

ini dipengerusikan oleh Datuk Bandar/Setiausaha dengan ahli-ahlinya terdiri

daripada Ketua Jabatan. Jawatankuasa ini akan bermesyuarat dengan kekerapan

setiap 6 bulan.

Fungsi Jawatankuasa ini ialah:

Memantau pencapaian sasaran semua jabatan seperti yang ditetapkan

dalam pelan strategik.

Menilai pencapaian pelaksanaan aktiviti / program yang ditetapkan

dalam pelan strategik.

Menilai impak aktiviti / program yang dilaksanakan oleh jabatan.

Membuat penyesuaian strategik kepada perancangan yang sedia ada

sekiranya berlaku perubahan dan persekitaran operasi jabatan.

Menyelesaikan isu-isu dasar yang menyentuh pelaksanaan pelan

strategik.

Menjalankan kajian semula ke atas pelan strategik.

MekanismePelaksanaan

83

Page 90: Pelan Strategik - Mpjb

Jawatankuasa Pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan adalah mekanisme

pemantauan di peringkat Jabatan dalam MBJB. Jawatankuasa ini akan

dipengerusikan oleh Ketua Jabatan. Jawatankuasa Pelaksanaan akan

bermesyuarat secara tetap setiap bulan dan akan mengemukakan

laporan pencapaian pelan strategik oleh Jabatan kepada Jawatankuasa

Pemantauan.

Fungsi Jawatankuasa ini adalah:

Menyebarluaskan kandungan pelan strategik kepada seluruh

pegawai di jabatan serta memupuk komitmen.

Menyelaras Sasaran Kerja Tahunan (SKT) supaya selaras dengan

pelan strategik.

Memantau pencapaian sasaran kerja tahunan (SKT) di setiap

Bahagian / Unit.

Menyelesaikan isu-isu teknikal untuk melicinkan pelaksanaan pelan

strategik.

Menilai impak kepada aktiviti / perkhidmatan yang disediakan

kepada pelanggan.

Untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan objektif strategik, strategi,

program dan tahap penyampaian sasaran yang ditetapkan, satu kajian

keberkesanan dan kajian semula pelan strategik akan dibuat pada tahun

2013. Kajian tersebut akan mengambil kira senario baru persekitaran dan

fokus strategik MBJB.

MekanismePelaksanaan

84

Page 91: Pelan Strategik - Mpjb

Transformasi Perkhidmatan

Bersesuaian dengan visi negara ke arah negara maju 2020, semua agensi

Kerajaan termasuk MBJB perlulah berkongsi tanggungjawab untuk mencapai

visi tersebut. Salah satu faktor yang harus diberikan penekanan adalah kesediaan

perkhidmatan yang responsif terhadap ekspektasi warga kota, stakeholders dan

pelanggan yang kian meningkat. Warga kerja MBJB perlu berperanan dengan

lebih cekap, berkesan dan berani berubah bagi melaksanakan modernisasi sektor

awam dan seterusnya dapat memenuhi kehendak warga kota.

Perkongsian Tanggungjawab Dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan

Penyampaian perkhidmataan yang berkualiti akan hanya dapat dilaksanakan

secara menyeluruh melalui pendekatan saling melengkapi antara semua agensi

Kerajaan dalam mentadbir urus bandar raya Johor Bahru. Tanggungjawab untuk

memajukan bandar raya ini juga haruslah dikongsi oleh semua pihak termasuk

agensi bukan Kerajaan, swasta dan warga kota bagi mematikan outcome yang

berkesan. Perkara ini perlu diambil kira semasa menilai pencapaian pelan strategik

ini untuk penambahbaikan di masa-masa akan datang.

Penglibatan Warga Kota

Bagi membangun dan mentadbir sebuah bandar raya yang bertaraf antarabangsa,

semua pihak yang berkepentingan perlulah dilibatkan dalam proses pelaksanaan

pembangunan. Ini dapat dicapai melalui pengumpulan maklumat, pandangan

secara telus dan kolektif. Warga kota dan lain-lain pihak yang berkepentingan

juga haruslah mempunyai keterlibatan yang tinggi bagi memberikan input yang

konstruktif untuk membangunkan bandar raya ini dalam pelbagai bidang.

The WayForward

85

Page 92: Pelan Strategik - Mpjb

Kualiti Kehidupan Warga Kota

Kesejahteraan warga kota merupakan matlamat utama pembangunan yang

dilaksanakan oleh MBJB. Selain inisiatif pembangunan fizikal yang bertujuan

untuk meningkatkan tahap ekonomi dan kualiti infrastruktur kepada warga

kota, langkah-langkah pembangunan sosial juga perlu diberikan perhatian

khusus. Adalah menjadi harapan MBJB untuk melahirkan warga kota yang

berbudaya, berpengetahuan dan cemerlang selaras dengan pengwujudan

persekitaran sebuah bandar raya bertaraf antarabangsa.

Kesedaran Warga Kota

Hasrat untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan Bandaraya

Johor Bahru sukar untuk direalisasikan tanpa sokongan dan penyertaan padu

warga kota. Mereka juga harus melakukan transformasi sikap dan gaya hidup

untuk mendukung hasrat pengantarabangsaan bandar raya Johor Bahru.

Semangat menyayangi dan bertanggungjawab kepada persekitaran bandar

raya ini perlu dipupuk dan dipertingkatkan dari masa ke semasa ke arah

mencapai satu visi yang sama dengan pihak pengurusan Majlis Bandaraya

Johor Bahru.

Peningkatan Imej

MBJB perlu mempertingkatkan imej di mata masyarakat sebagai sebuah

organisasi yang mempunyai kewibawaan untuk membuat ubahan yang telah

dirancang dan dijalankan. Oleh kerana itu, keseluruhan warga kerja MBJB

perlulah diberi pendedahan dan pengetahuan yang mencukupi bagi menjiwai

wawasan pengantarabangsaan ini. MBJB juga perlu mempunyai strategi

yang kreatif dan inovatif ke arah melonjakkan imejnya di persada dunia.

The WayForward

86

Page 93: Pelan Strategik - Mpjb

Sistem Penyampaian Perkhidmatan awam yang cekap amat diperlukan bagi

menjamin kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan dasar dan strategi

pembangunan negara. Ia juga bagi memenuhi tuntutan dan ekspektasi rakyat

serta masyarakat perniagaan yang terus meningkat. Justeru, pelan strategik

MBJB telah mengariskan beberapa objektif strategik dan strategi serta tindakan

/ program yang perlu dilaksanakan.

Tumpuan akan diberikan kepada usaha penambahbaikan mekanisme pentadbiran

Majlis Bandaraya Johor Bahru secara holisitik dan seimbang agar program

pembangunan fizikal dan pengurusan kebersihan serta keceriaan yang dirancang

dapat dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan serta pencapaiannya

dapat diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan. Pelan strategik ini juga akan

dijadikan sebagai rangka kerja kepada pihak pengurusan untuk memantau hala

tuju organisasi serta meningkatkan keupayaan dalamannya bagi mencapai visi

dan misi yang telah ditetapkan.

Penutup

87

Page 94: Pelan Strategik - Mpjb

Catatan

88