Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

 • Upload
  kak-ana

 • View
  296

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  1/43

  SEKOLAHKEB.PETALING (1)JLN KLANG LAMAKUALA LUMPUR

  PELAN TAKTIKAL

  2015PANITIA MATEMATIK

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  2/43

  PENGENALAN

  Matapelajaran Matematik merupakan satu matapelajaran yang pada dasarnyakurang dikuasai oleh murid-murid Melayu dikebanyakan sekolah kebangsaan.

  Masyarakat kita menganggap Matematik susah dan membebankan . Berlainan

  pula di sekolah-sekolah yang majoritinya Cina, di mana peratusan murid yang

  lulus dengan cemerlang dalam Matematik begitu membanggakan.

  Manakala keputusan pencapaian Matematik, terutamanya di kalangan

  murid Melayu sering menjadi bualan hangat. Fenomena ini sentiasa menjadi

  igauan para guru. Sejak kebelakangan ini, ramai di kalangan ibu bapa begitu

  berminat menghantar anak-anak mereka ke SJK Cina. dakah situasi sebegini

  bertitik tolak pada keputusan pencapaian yang tidak memberangsangkan di

  sekolah kebangsaan berbanding di sekolah jenis kebangsaan!

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  3/43

  RASIONAL

  "elah menjadi tanggungja#ab $an%tia Matematik untuk merancang dan

  melaksanakan program-program untuk meningkatkan lagi pencapaian Matematik

  di semua peringkat pembelajaran murid. Menyedari tanggungja#ab yang

  disandarkan kepada $anatia ini, maka berbagai akti&iti dan program telah

  dirancang sepanjang tahun '()* sebagai satu usaha yang berterusan untuk

  menjana kecemerlangan. dalah diharapkan usaha yang murni ini akan

  mendapat kerjasama yang baik di kalangan murid-murid, guru-guru, pihak

  pentadbir dan ibu bapa dalam memastikan segala yang dirancang dapat

  dilaksanakan dengan jayanya. Menjadi harapan $an%tia Matematik juga agar

  segala usaha yang dicurahkan ini akan dapat membuahkan hasil yang

  membanggakan kepada semua pihak.

  MATLAMAT

  +alam merangka program sepanjang tahun '()* ini, pencapaian tahun

  '() bagi "ahun ' hingga "ahun diambil kira sebagai kayu pengukur peringkata#al. +engan melaksanakan pelbagai akti&iti yang telah dirancang, adalah

  menjadi harapan semua pihak terutama $anitia Matematik untuk mencapai

  peratus kelulusan (/ bagi semua aliran.

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  4/43

  OBJEKTIF

  0uru 1

  Meningkatkan kebolehan, kemahiran dan kepakaran guru-guru Matematik

  dari aspek pengajaran dan pembelajaran. %ni akan dapat membantu guru-

  guru untuk menyampaikan pengajaran yang lebih berkesan dan mampu

  mencapai objekti2 yang disasarkan.

  Mempelbagaikan teknik pengajaran untuk menarik minat murid belajar di

  samping me#ujudkan suasana pembelajaran yang kodusi2 dan ceria.

  Me#ujudkan satu budaya kerja yang cemerlang di kalangan guru-guru

  Matematik supaya dapat melaksanakan tanggungja#ab seharian dengan

  komitmen dan ilti3am yang tinggi. Kese2ahaman dan semangat

  bekerjasama di kalangan rakan setugas perlu digembelingkan dema

  merealisasikan hasrat bersama ke arah mempertingkatkan mutu kerja..

  Memastikan guru-guru Matematik menjadi pelaksana kurikulum yang baik

  dan berkesan, bukannya sekadar pengguna biasa.

  Memantapkan guru-guru Matematik dengan pengetahuan %C" agar dapat

  membina modul modul yang menjurus kepada kehendak murid sendiri.

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  5/43

  M45%+ 1

  Meningkatkan moti&asi di kalngan murid-murid supaya menjadi slogan66 M"7M"%K %"4 M4+8 +9 M79:75;9;KK9

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  6/43

  ANALISIS SWOT

  KEKUATAN

  0uru-guru yang mengajar adalah mereka yang terlatih dan mempunyai

  komitmen yang tinggi.

  Sekolah yang mempunyai kemudahan pembelajaran seperti makmal

  komputer dan bilik media.

  Kerjasama pihak $%B0 yang cemerlang dalam memberi sumbangan bagi

  menggerakkan akti&iti-akti&iti panatia.

  $ersekitran sekolah yang ceria, harmoni dan kondusi2 mampumenyumbang ke arah suasana pembelajaran yang menarik dan selesa.

  $elbagai jenis penilaian dilaksanakan secara terancang dan berkesan.

  KELEMAHAN

  0uru-guru yang kurang bermoti&asi untuk megajar dan belajar.

  0uru-guru menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang tidak sesuaidan lapuk.

  0uru-guru kurang memberi latihan dan latihtubi kepada murid-murid.

  "erdapat sebilangan guru dan ibu bapa yang kurang peka terhadap

  kemajuan pencapaian murid-murid.

  0uru-guru kurang menggunakan alat dan bahan bantu mangajar topik-

  topik tertentu.

  0uru-guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam mengajar topik-

  rtopik tertentu.

  $enyelenggaraan alat dan bahan Bantu mengajar yang kurang

  bersistematik meminimumkan penggunaannya.

  =aktu mengajar yang padat dan ditambah lagi dengan tugas-tugas

  perkeranian yang terpaksa dilakukan oleh guru-guru.

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  7/43

  Bilangan murid di dalam kelas sesebuah kelas yang terlalu ramai

  sehingga mancapai ( orang.

  Kurang sokongan padu daripada pihak pentadbir dalam melancarkan lagi

  perancangan yang hendak dijalankan.

  PELUANG

  0uru-guru yang bersedia untuk menerima perubahan dan berupaya

  dibimbing ke arah yang lebih cemerlang dalam melaksanakan

  tanggungja#ab.

  Sokongan pihak $%B0 dalam membantu mengadakan program-program

  latihan sta2.

  Kesediaan guru-guru lama yang berpengalaman memberi kerjasamam

  dan membantu guru-guru baru dalam menangani masalah pengajaran.

  =alaupun kebanyakan guru yang bukan opsyen tetapi mereka

  mempunyai komitmen untuk mengajar subjek Matematik.

  ANCAMAN

  Segelintir guru yang tidak melaksanakan tugas dengan baik.

  Sebilangan ibu bapa yang tidak mempunyai komitmen yang tinggi

  terhadap pelajaran anak-anak.

  Murid-murid kurang membuat latihan> latihtubi sendiri di rumah dan

  sebahagian besar murid-murid sekolah ini kurang membuat latihan yang

  diberi oleh guru. "erdapat ibu bapa yang menganggap tugas mengajar hanya kepada pihak

  guru sahaja tanpa memantau>memeriksa buku anak-anak.

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  8/43

  ?atar belakang murid-murid yang mempunyai sosio ekonomi yang

  sederhana dan tiada alternati2 lain dalam memberi pendidikan tambahan

  di rumah.

  PENCAPAIAN DALAM PEPERIKSAAN

  a. nalisa "ahap $encapaian Semasa @";A peratus lulus Matematik dan

  Sasaran 8asil Jangkaan @7"5 tahun '()*

  "849 B%?909 M45%+

  ";A

  $KS5 '

  ;"%

  $KS5 )

  7"5

  $KS5'

  /

  )'

  *

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  9/43

  PELAN TINDAKAN

  B%?K"%A%"% $%8K

  "75?%B"B89 "5%K8

  J90K98S%?J90K9

  $7"49J4K7J:

  ) Mesyuaratpan%tia $ihak$entadbirSemua guruyangMengajarMatematik

  MinitmensyuaratBorangmaklumat$erancangantahunanSenaraitugasanpenggubalsoalan

  Januaripril;gos+isember

  0uru-gurumengetahuibidang tugasdalampanatia danbekerjasaamadalammenjayakanakti&itipanatia

  $enguruspanatia lebersistemk

  ' Mengemaskini

  2ail panatia

  Ketua

  $an%tiaSetiausaha

  )' jenis 2ail

  panatia

  Januari

  ;ktober

  Semua

  dokumenyang perluada di dalam2ail denganlengkap

  Fail lengk

  dankemaskin

  Mengemasstok dan alatanbahanMatematik

  Ketua$an%tiaSetiausaha

  JK BBM

  Buku stoklat>bahanMatematik

  Mac;ktober

  Bahan>alatanmatematikkemas dantersusun5ekodpeminjamalatan>bahandigunakandengan betul

  Kekerapaguru-gurumeminjamalat-alatmatematiuntuk $D

  $enilaian2ormati2

  $enggubalsoalan0uruMatematik

  Kertas ujianJadualSpesi2ikasi4jian

  FebruariprilJulai;gos

  (/ orangmurid lulusbagi semuaaliran

  $eratuskelulusanmengikutaliran

  * $enilaian$KS5

  $enggubalsoalan0uruMatematik

  Kertas ujianJadualSpesi2ikasi4jian

  Mei;ktober

  (/ orangmurid lulusbagi aliran

  $eratuskelulusanmengikutaliran

  $erkembangan sta2

  $enceramah luar0uru-gurumatematik$enceramah dalaman

  Modulindi&idu

  Februaripril;gos

  Kualitipengajaranguru akanmeningkat

  $encapaimurid@kelulusaakanmeningka

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  10/43

  E MingguMatematik

  Semua guruMatematik

  Kad tekaBorangpenyertaan

  Jun $englibatanmurid yangmenyeluruh

  MingguMatematiberjalandenganlancar

  Moti&asi 4$S5 $enceramah luar0uru "ahunMurid "ahun

  Bahanbercetak Julai Murid-muriddapatmenguasaiteknikmenja#absoalan

  $encapaimurid akalebihmeningka@peratuskelulusan

  ?a#atansambil belajar

  0uruMatematikMurid "ahun

  Bas September %lmupengetahuanmuridbertambah

  Minat mudalam SadanMatematisemakin

  bertamba

  )( KembaraSains danMatematik

  0uru SainsdanMatematik"ahun

  ModulBendamaujudKad soalan

  September %lmupengetahuanmuridbertambah

  Minat mudalam SadanMatematisemakinbertamba

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  11/43

  TENTATIF CARTA GANTT PANATIA MATEMATIK TAHUN 2015

  B%? C+909 K"%A%"% B4?9 $7?KS99 C""9J F M M J J ; S ;

  ) Mesyuarat %nduk Kurikulum G G' Mesyuarat $an%tia G G G

  Kursus +alaman G G G

  $KS5 G G G G

  * $enyemakan buku latihan

  murid

  G G

  $encerapan $ D $ G GE Minggu Matematik G

  Seminar "eknik Menja#ab

  4$S5

  G

  Kelas "ambahan G G G G G G G

  )( ?a#atan Sambil Belajar G

  SEKOLAH

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  12/43

  KEB.PETALING (1)

  JLN KLANG LAMAKUALA LUMPUR

  PERANCANGAN

  STRATEGIK2015

  PANITIA MATEMATIK

  $79079?9

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  13/43

  Matlamat #a#asan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang

  berilmu pengetahuan dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan

  Matematik. ntara usaha ke arah mencapai #a#asan ini, masyarakat perlu

  membudayakan Matematik dalam kehidupan seharian. Justeru itu, kemahiran

  menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dalam Matematik perlu dipupuk

  supaya sebarang keputusan dapat dibuat dengan berkesan.

  Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dan

  perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. $enguasaan ilmu Matematik

  perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang

  sesuai dengan perkembangan dan keperluan untuk membentuk negara maju.Selaras dengan hasrat untuk me#ujudkan negara yang berorientasikan ekonomi

  berasaskan pengetahuan, kemahiran penyelidikan dan pembangunan dalam

  bidang Matematik perlu dibina dari peringkat sekolah.

  M"?M"

  Kurikulum Matematik Sekolah 5endah bertujuan untuk membina

  pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira.

  $enguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan

  harian secara berkesan dan penuh tanggungja#ab selaras dengan hasrat

  masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan

  pelajaran.

  ;BJ7K"%F

  ;BJ7K"%F J90K $79+7K

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  14/43

  ;bjekti2 Kurikulum Sekolah 5endah membolehkan murid1

  a Mengetahui serta memahami konsep dan prinsip yang berkaitan dengan

  nombor, operasi , ruang, ukuran dan per#akilan data.

  b Menguasai kemahiran operasi asas Matematik iaitu tambah, tolak, darab

  dan bahagi.

  c Menguasai kemahiran operasi bergabung.

  d Menguasai kemahiran asas Matematik iaitu membuat anggaran dan

  penghampiran, mengukur, mengendali data dan me#akili maklumat dalam

  bentuk gra2 dan carta.

  e Menggunakan pengetahuan dan kemahiran Matematik bagi merancang

  strategi penyelesaian masalah secara berkesan dan bertanggungja#ab

  dalam kehidupan seharian.

  ;BJ7K"%F J90K $9J90

  a Menggunakan laras bahasa Matematik yang betul.

  b Menggunakan perkakasan teknologi yang bersesuaian untuk membinapemahaman konsep, menguasai kemahiran dan menyelesaikan masalah.

  c Mengamalkan ilmu Matematik secara bersistem, heuristic, tepat dan teliti.

  d Mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan

  Matematik.

  e Menghargai kepentingan dan keindahan Matematik.

  9?%S%S S=;"

  K7K4"9

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  15/43

  a 0uru-guru yang mengajar adalah mereka yang terlatih dan mempunyai

  komitmen yang tinggi.

  b Sekolah mempunyai kemudahan pembelajaran seperti makmal computer

  dan bilik media.

  c Sekolah mempunyai banyak jenis alat bantu mengajar yang mampu

  merangsang pembelajaran murid.

  d Kerjasama $%B0 dalam memberi sumbangan bagi menggerakkan akti&iti-

  akti&iti panitia.

  e $elbagai jenis penilaian dilaksanakan secara terancang dan berkesan.

  K7?7M89

  a 0uru-guru kurang bermoti&asi untuk belajar dan mengajar.b 0uru-guru menggunakan kaedah dan teknik pengajaran yang tidak sesuai

  dan lapuk.

  c 0uru-guru kurang memberi latihan dan latihtubi kepada murid-murid.

  d "erdapat sebilangan guru dan ibubapa yang kurang peka terhadap

  kemajuan pencapaian murid-murid.

  e 0uru-guru kurang menggunakan alat bantu mengajar dalam pengajaran.

  2 0uru-guru kurang pengetahuan dan kemahiran dalam topik tertentu.

  g $enyelenggaraan alat bantu mengajar yang kurang bersistematik

  mengurangkan penggunaannya.

  h =aktu mengajar yang padat dan ditambah lagi dengan tugas-tugas

  perkeranian yang terpaksa dilakukan.

  i Bilangan murid di dalam sesebuah kelas yang terlalu ramai hingga

  mencapai ( orang.

  j Kurang sokongan padu daripada pihak pentadbir dalam melancarkan lagi

  perancangan yang hendak dijalankan.

  $7?490

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  16/43

  a 0uru-guru yang bersedia untuk menerima perubahan dan berupaya

  dibimbing kearah yang lebih cemerlang dalam melaksanakan

  tanggungja#ab.

  b Sokongan $%B0 dalam membantu mengadakan program-program latihan

  sta2.

  c Kesediaan guru-guru lama yang berpengalaman memberi kerjasama dan

  membantu gurur-guru baru dalam menangani masalah pengajaran.

  d =alaupun kebanyakan guru yang bukan opsyen tetapi mereke

  mempunyai komitmen untuk mengajar subjek Matematik.

  9CM9

  a Segelintir guru tidak melaksanakan tugas dengan baik.b Sebilangan ibubapa tidak mempunyai komitmen yang tinggi terhadap

  pelajaran anak-anak.

  c Murid-murid kurang membuat latihan > latih tubi sendiri di rumah dan

  sebahagian besar murid-murid sekolah ini kurang membuat latihan yang

  diberi oleh guru.

  d "erdapat ibubapa yang menganggap tugas mengajar hanya kepada pihak

  guru sahaja tanpa memantau > memeriksa buku anak-anak.

  e ?atar belakang murid-murid yang mempunyai sosio ekonomi yang

  sederhana dan tiada alternati2 lain dalam memberi pendidikan tambahan

  di rumah.

  2 "idak seiring dengan kempen Kerajaan iaitu HBekerja bersama pemimpinI

  bukan HBekerja untuk pemimpinI.

  $79C$%9 K+7M%K

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  17/43

  a nalisis "ahap $encapaian Semasa @";A peratus lulus Matematik4$S5 '() dan Sasaran 8asil Jangkaan @7"5 tahun '()*.

  4$S5 '()@";A

  '()*@;"% )

  '()@;"% '

  '()E@7"5

  b nalisis "ahap $encapaian Semasa @";A peratus cemerlang Matematik 4$S5 '() dan sasaran 8asil Jangkaan @7"5 tahun'()*.

  4$S5 '()@";A

  '()*@;"% )

  '()@;"% '

  '()E@7"5

  7nrolmenmurid

  Bilangan

  $eratus

  c nalisis "ahap $encapaian Semasa @";A mengikut gred Matematik4$S5 '() dan Sasaran 8asil Jangkaan @7"5 tahun '()*-'()E

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  18/43

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  19/43

  e nalisis "ahap $encapaian Semasa @";A $eratus ?ulus Matematik$KS5 '() +an Sasaran 8asil Jangkaan @7"5 "ahun '()*-'()E.

  $79C$%

  9S7B795

  SS59 8S%? J90K9

  ";A$KS5 )

  ;"% )$KS5 '

  ;"% ' ;"% 7"5

  "849 '() '() '()* '() '()E

  )

  '

  *

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  20/43

  J+4? $7?KS99 S"5"70%@"849 '()* '()E

  B%? S"5"70% '() '() '()* '() "%9+K9

  ) Meningkatkan kekuatan G G G G Ketua$anitia

  0$K "adbirdanKurikulum

  ' Mengurangkan Kelemahan

  a. $erkembangan pro2essionalsta2.

  b. Memperbanyakkanpenggunaan BBM > BM

  G G G G

  Ketua

  $anitia

  0$K "adbirdanKurikulum

  Meningkatkan peluang

  a. Merapatkan hubungan organisasidengan komuniti.

  G G G G$entadbirSekolah

  0uruBimbingan

  danKaunseling

  Mengurangkan ancaman

  a. Memberi insenti2 kepada muridyang mencapai keputusan tertinggidalam kelas.

  G G G GKetua$anitia

  0$K "adbirdankurikulum

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  21/43

  $79:7?%9 +9 $79%?%9

  a. 0uru-guru perlu memeriksa latihan murid dengan lebih telititerutama aspek penulisan nombor, simbol matematik serta unit-unityang terlibat.

  b. Selalu mengadakan sesi percambahan minda sesame gurusekiranya timbul masalah dalam $ D $.

  c. Menyediakan Jadual Spesi2ikasi 4jian@JS4 dan membuat post-mortem > analisis ujian dan peperiksaan dalaman.

  d. $encerapan dijalankan oleh 0uru Besar dari semasa ke semasa.

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  22/43

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  23/43

  $5;05M > K"%A%"% M45%+ "849 SK $7"?%90 @) '()*

  "5%K8 $5;05M>K"%A%"%

  MC S7$"Kelas tambahan Matematik tahun

  F7B D M7% $erjumpaan ibubapa , guru-guru tahun dan pentadbir

  Cuti Sekolah Kelas tambahan Matematik semasa cuti sekolah

  $5%? Bengkel teknik menja#ab soalan Matematik sesi pertama

  J49 Moti&asi kecemerlangan pelajar

  ;0;S Bengkel "eknik menja#ab soalan Matematik kali kedua

  Setiap hariJumaatJ9 J4?%

  Kelas tambahan 9+% tahun pada setiap malam Jumaat

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  24/43

  CARTA GANTT PENINGKATAN PRESTASI MATEMATIK 2015

  K"%A%"% J9 F7B MC $5 M7% J49 J4?% ;0;S

  ). Kelas tambahanMatematik tahun

  > > >

  '. $ejumpaanibubapa, guru-guru tahun danpentadbir.

  > > >

  . Kelas tambahanMatematiksemasa cutisekolah.

  > > >

  . Bengkel teknikmenja#ab soalansesi pertama. >

  *. Moti&asikecemerlanganpelajar. > >

  . Bengkel teknikmenja#ab soalanMatematik kalikedua. > >

  E. Kelas tambahan9+% > > > > > > >

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  25/43

  SEKOLAH

  KEB.PETALING (1)JLN KLANG LAMAKUALA LUMPUR

  PERANCANGANSTRATEGIK

  PENINGKATAN UPSR

  2015PANITIA MATEMATIK

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  26/43

  SEKOLAH

  KEB.PETALING (1)JLN KLANG LAMAKUALA LUMPUR

  PELAN OPERASI2015

  PANITIA MATEMATIK

  BIL PERKARA BUTIRAN

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  27/43

  ) "ahun $elaksanaan '()*

  ' Bidang -

  Mata pelajaran Matematik

  9ama program Mesyuarat $anitia

  * ;bjekti2 0uru- guru akan mengetahui setiap

  bidang tugas dan bekerjasama dalammenjayakan akti&iti panitia.

  kti&iti ). Merancang akti&ititahunan>mingguan

  '. membincangkan masalahdalam menjalankanakti&iti.

  . mencari jalanpenyelesaian masalah.

  E Kumpulan sasaran $entadbir jk $anitia Matematik

  "empoh masa +isember FebruariMeiJunSeptember

  $elaksana $entadbir JK $anitia Matematik

  )( Kos -9%?-

  )) $enilaian dan pemantauan 0$K " D KKetua $anitia

  )' %ndikator kejayaan $engurusan panitia yang lebih

  sistematik.$erjalanan akti&iti panitia yang lebihlancar dan terancang

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  28/43

  BIL PERKARA BUTIRAN

  ) "ahun $elaksanaan '()*

  ' Bidang -

  Mata pelajaran Matematik

  9ama program 4jian Bulanan>$KS5

  * ;bjekti2 Menyelaras dan membantu kemajuanmuridMemastikan peratusan kelulusan yanglebih tinggi.

  kti&iti ). menentukan aras>bidang yangtelah diajar.

  '. menggubal soalan berdasarkansukatan yang telah diajar.

  E Kumpulan sasaran ). murid yang akan mendudukipeperiksaan>penilaian.

  "empoh masa Februari

  prilMeiJulaiSeptember;ktober

  $elaksana 0uru-guru Matematik

  )( Kos -9%?-

  )) $enilaian dan pemantauan 0$K " D KKetua $anitia

  )' %ndikator kejayaan $eratus kelulusan mengikutaliran>kelas.

  BIL PERKARA BUTIRAN

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  29/43

  ) "ahun $elaksanaan '()*

  ' Bidang

  Mata pelajaran Matematik

  9ama program Bijak Si2ir

  * ;bjekti2 Menggalakkan tabiat membaca si2ir di

  kalangan murid-murid. kti&iti ). Mendapatkan bahan bacaan si2ir

  dalam Bahasa %nggeris danBahasa Melayu.

  '. Memastikan murid membacadalam masa yang telahditetapkan.

  E Kumpulan sasaran Murid-murid

  "empoh masa Setiap hari @semasa perhimpunan

  $elaksana 0uru-guru Bertugasdan $enga#as

  )( Kos -9%?-

  )) $enilaian dan pemantauan 0uru-guru Matematik)' %ndikator kejayaan $rogram berjalan dengan lancar

  BIL PERKARA BUTIRAN

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  30/43

  ) "ahun $elaksanaan '()*

  ' Bidang Bahasa

  Mata pelajaran Matematik

  9ama program 7nglish +ay@bergabung dengan $anitiaBahasa %nggeris

  * ;bjekti2 Menggalakkan penggunaan Bahasa%nggeris secara meluas di kalanganguru dan murid untuk meningkatkanpenguasaan Bahasa %nggeris kedua-dua pihak.

  kti&iti ). Menjalankan perhimpunanharian dalam Bahasa %nggeris.

  '. Bertutur dalam Bahasa %nggerisdi kalangan #arga sekolah.

  . Menggalakkan pengucapanbertatasusila dalam Bahasa

  %nggeris se#aktu pengajaranmata pelajaran lain.

  . Menggalakkan penggunaanistilah Matematik dalam Bahasa%nggeris.

  E Kumpulan sasaran Semua #arga sekolah

  "empoh masa Setiap hari 5abu @Jan +is

  $elaksana Semua #arga sekolah

  )( Kos - 9%? -

  )) $enilaian dan pemantauan 0uru Besar 0$K

  )' %ndikator kejayaan $rogram yang dirancang berjalandengan lancar.

  BIL PERKARA BUTIRAN

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  31/43

  ) "ahun $elaksanaan '()*

  ' Bidang -

  Mata pelajaran Matematik

  9ama program $ersembahan * minit

  * ;bjekti2 Memberi peluang kepada murid untuk

  membuat persembahan Matematikdalam Bahasa %nggeris dan BahasaMelayu.

  kti&iti Sebarang bentuk persembahan seperti1). 9yanyian'. Bacaan Si2ir. Kui3 terbuka

  E Kumpulan sasaran Semua murid

  "empoh masa Satu persembahan setiap bulan

  $elaksana 0uru-guru Matematik

  )( Kos - 9%?-

  )) $enilaian dan pemantauan 0$K " D KKetua panitia

  )' %ndikator kejayaan $ersembahan dijalankan se#aktuperhimpunan rasmi sekali dalamsebulan

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  32/43

  BIL PERKARA BUTIRAN

  ) "ahun $elaksanaan '()*

  ' Bidang -

  Mata pelajaran Matematik

  9ama program $apan Kenyataan

  * ;bjekti2 ). menggalakkan bacaan dikalangan murid

  '. menggalakkan muridmengumpul bahan bacaanmengenai Matematik

  . mempamerkan hasil kerja muridyang boleh dibanggakan

  kti&iti ). mempamerkan bahan bacaanuntuk istilah Matematik..

  '. mempamerkan tip-tip menja#abuntuk soalan-soalan kertas

  Matematik.. mempamerkan bahan yang

  dikumpul oleh murid berkaitanMatematik.

  E Kumpulan sasaran Murid-murid SK$ @)

  "empoh masa $ameran sebulan-sepanjang tahun

  $elaksana 0uru dan murid

  )( Kos -9%?-

  )) $enilaian dan pemantauan Ketua panitia$entadbir0uru-guru SK$@)

  )' %ndikator kejayaan $ameran bertukar setiap bulan

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  33/43

  BIL PERKARA BUTIRAN

  ) "ahun $elaksanaan '()*

  ' Bidang -

  Mata pelajaran Matematik

  9ama program Minggu Matematik

  * ;bjekti2 ). menggalakkan penggunaanistilah Matematik dalam Bahasa%nggeris semasa berkomunikasi.

  '. menjalankan akti&iti yang bolehmenarik minat murid terhadapMatematik.

  . melibatkan murid dalam akti&iti

  kti&iti ). kui3'. pertandingan me#arna benda

  tersembunyi. mencari istilah Matematik

  tersembunyi. teka silangkata*. 9yanyian lagu berunsur

  Matematik. CongakE. Bijak Si2ir

  E Kumpulan sasaran Semua murid

  "empoh masa Seminggu

  $elaksana 0uru dan murid

  )( Kos ?ebih kurang 5M* untuk hadiah

  )) $enilaian dan pemantauan 0$K " D K

  )' %ndikator kejayaan $rogram yang dirancang berjalanlancar

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  34/43

  BIL PERKARA BUTIRAN

  ) "ahun $elaksanaan '()*

  ' Bidang -

  Mata pelajaran Matematik

  9ama program Klinik 4$S5 Matematik

  Moti&asi Matematik* ;bjekti2 ). pendedahan teknik-teknik

  menja#ab kepada murid

  kti&iti ). murid menja#ab soalan-soalantahun lepas

  '. membincangkan ja#apan. menerangkan teknik menja#ab

  yang dapat membantu

  E Kumpulan sasaran Murid-murid tahun

  "empoh masa Julai September

  $elaksana 0uru-guru Bahasa Matematik)( Kos -9%?-

  )) $enilaian dan pemantauan 0$K " D KKetua $anitia

  )' %ndikator kejayaan Keberkesanan teknik dan peningkatanperatusan dalan peperiksaan

  BIL PERKARA BUTIRAN

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  35/43

  ) "ahun $elaksanaan '()*

  ' Bidang -

  Mata pelajaran Matematik

  9ama program Kursus +alaman

  * ;bjekti2 ). memberi pendedahan kepada guru-

  guru tentang perkara > teknik yangterbaru

  kti&iti ). menjalankan kursus mengikutmodul yang telah dibekalkan

  E Kumpulan sasaran 0uru-guru Matematik

  "empoh masa Bila perlu

  $elaksana 0uru-guru yang telah menghadirikursus

  )( Kos -9%?-

  )) $enilaian dan pemantauan 0$K " D KKetua panitia

  )' %ndikator kejayaan Kursus berjalan lancar

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  36/43

  CARTA GANTT PENINGKATAN UPSR PANITIA MATEMATIK TAHUN 2015

  AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS

  1. K!"#$ "%&$''$"$ *$ '%#%+&++%

  , , , , , , , ,

  2. A-/-+$ *!"'&%$ $+

  , , , , , , , ,

  3. A-/ 4#$-" , 6+$- 5

  & * $7$8 P 9P , , , , , , , ,

  :. M/$4&4+$ !88$#$"M++%$ , , , , , , , ,

  5. M/$4&4+$ !8$#$"

  -'$ , , , , ,

  .B!+-!8 !--&!#$7$4 $8$M$!&$- -$8-!*%$. , ,

  ;.K!8$ $&4$'$NADI , , , , , , ,

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  37/43

  PROGRAM PERLAKSANAANK!"#$ "%&$' '$"$ *$ '%#%+ &++%.

  T$"-' A7$8 J$%$" '++$ $-'" O-4!"

  M$$ 10 B%8$

  K%&%8$ S$$"$ T$'%

  O4#!- P$*$ $-'" $-/< &%"* *$$

  1. M!+%$ !%$% $#%- *!+$ &%*$'2. M!&!%' &$$ 8$$+ * '%#%+ &++%

  *!+$ -!"#$ "%&$' =$+ *4!"-$

  S"$!+

  !8$-$$$

  1. M%"* *4!" -!"#$ "%&$' !8!$ P 9 P *$

  8$'$ $&4$'$ $-$ *4!" $*$ '%#%+&++%.

  2. L$'$ &!+-% -!&$'"$ =$+ *$#$" $*$&++% !"!4%.

  3. K!"#$ "%&$' * 4%$ * *$8$& 4%-% 8$'$$$% 4%-% -!"#$.

  P!8$$ , I&$- 1. M%"*>&%"* &!&4%$ 8!4' 4$=$- 8$' %4*$ *$$ &!+-$-$ -!$'$&$!"'$*$ M$!&$-.

  2. M%"*>&%"* *$$ &!$&4$'-$ &$ &!"!-$

  !"'$*$ M$!&$-U8$$ P"+"$& P"+"$& 4!"#$8$ *!+$ 8$6$"*$8$& -!8$ &!+-%

  +%"%>+%"% =$+ &!+$#$" &$$!8$#$"$ M$!&$-.

  K!-%$$ 1. M%"*>&%"* =$+ 4$=$- &!&4%$ 8$'$$-$ 8!4' 4$- 4!"4$*+ *!+$ &%"* =$+-%"$+ *$ *$- &!&4%$ 8$'$.

  2. M%"*>&%"* *$- !"++$8 *$8$& !8$#$"$7$8$%% +%"% =$+ &!+$#$" -!"$ $*$-!"$$ -%"% *!+$ $*$=$ 8$'$ !"!4%.

  K!8!&$'$ 1. A*$ -!8$ =$+ *$- &!#$8$-$ $-/-!"$$ *$- &!*$$ -!"#$$&$ *$" &%"*>&%"*.

  2. K!-$+$ &$$ %%- &!$*$ 8$'$ .

  C$*$+$ 1. M!+$*$-$ 8$'$ %%- +%"% 4$+ &!#$8$-$!$*$$ , !&$-$ 8$'$ &%"* !4$+$!4$'$+$ *$" P 9 P

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  38/43

  PROGRAM PERLAKSANAANA-/ -+$ * !"'&%$ $+

  T$"-' A7$8 J$%$" '++$ $-'" O-4!"

  M$$ 10 4%8$

  K%&%8$ $$"$ T$'%

  O4#!- P$*$ $-'" $-/< &%"* *$$

  1. M!+%$$ !-%"$+>-%"$+ 100 +8$"

  M$!&$-.2. M!+%$$ : !"$ $$.3. M!7%#%*-$ -!=$-$ *" &%"*>&%"* %%-

  4!"6$-$ *-'$8$=$- "$&$.

  S"$!+P!"8$-$$$

  1. S!$ '$" !8$&$ 10 & !7$-%!"'&%$ $+.

  2. M%"* &!&4$6$ -$* +8$" M$!&$- *$&!+'$$8 " 1>12.

  P!8$$ , I&$- 1. D$$ &!$&4$' &$$ 4!8$#$" &%">&%"*

  *$"$*$ 210 & -!$*$ 220 & !&++%.2. M%"* 8!4' &!+%$$ ".

  K!-%$$ 1. M!++$8$-$ &%"*>&%"* &!+'$$8 " *$+8$" M$!&$-.

  2. M!++!8$--$ &%"*>&%"* *$" &!&4%$+&$$.

  3. K!*$$+$ &%"* -! !-8$' 8!4' $7$8.

  K!8!&$'$ 1. P"+"$& !"8% *-!&$- 6$"$!+!*$8$=$ -!"$$ $*$ !"*'$ #$*%$8

  4!"%+$ =$+ &!=%-$"-$ !+$7$$*4%$.

  C$*$+$ 1. C$*$+$ !#$*%$8$ $-$ *%%8-$ -!$*$'$- P!$*4".

  2. P!"46$+$ $-$ *4%$ %%- &!"$6$+!+$ 8 =$+ *4!" $+$" 8!4' 4!"-!$.

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  39/43

  PROGRAM PERLAKSANAAN

  K%"% &!+-$-$ P"!$8&! K!+%"%$

  T$"-' A7$8 F!4"%$" '++$ $-'" N/!&4!" (!"$-8%--!$*$ $-7& !-8$')

  M$$ 10 4%8$

  K%&%8$ $$"$ S!&%$ +%"%

  O4#!- P$*$ $-'" $-/< +%"% *$$1. M!+-$-$ !+!$'%$ *$ -!&$'"$

  !*$ $*$.

  2. M!+%$$ -$!*$'>-$!*$' P 9 P =$+ !"-*$ 8!4' &!$"-.

  S"$!+P!"8$-$$$

  1. P!6!"$&$' $-$ *%"%-$ 8!' '$-B&4+$ *$ K$%!8+ $$% &!8$8% L$'$D$8$& P!"-'*&$$.

  2. D#$8$-$ $*$ '$" =$+ *!$-$.3. G%"%>+%"% $-$ *4!-$8-$ *!+$ 4$'$>

  4$'$ !*$"$.:. M!#$8$-$ 4!+-!8 $$% !"&$$ =$+

  4!"-$$.

  5. T!-- P 9 P =$+ 4!%8 *$ 4!"-!$.

  P!8$$ , I&$- G%"% $-$ 8!4' 4!"-!&$'"$ *$8$& "$!+ P 9 P=$+ *4!".

  U8$$ P"+"$& P!8$-$$$ "+"$& P"&.

  C$*$+$ G%"% $-$ *4!" 8$'$ *$8$&$ 4$+$&$$ %%-&!#$8$-$ P"&.

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  40/43

  PROGRAM PERLAKSANAAN

  P!++%$$ ?G8$"= 4-@ !&$$ P 9 P

  T$"-' A7$8 M$6 '++$ $-'" O-4!"

  M$$ 4%8$

  K%&%8$ $$"$ T$'%

  O4#!- P$*$ $-'" $-/< &%"* *$$1. M!+%$$ !-%"$+>-%"$+=$ 100

  !"-$$$ M$!&$- *$8$& 4$'$$ I++!"*!+$ &$-$=$.

  2. M%"*>&%"* *$$ &!+%$$ -$ -$$ *$&$-$ !"-$$$ *$8$& 4%-% !"!4%.

  P!8$$ , I&$- 1. M%"*>&%"* 4!"%$=$ &%++%$-$!"-$$$ (!"&) =$+ !"*$$ *$8$& 4%-%!- $$% 4%-% 8$'$ &!"!-$ **$8$& !$8$'$ *$ !4%$.

  2. M%"*>&%"* *$$ &!+-$-$ "!$

  *$8$& %#$ B%8$$ *$ %#$ PKSR.

  S"$!+!"8$-$$$

  1. M%"*>&%"* *-!'!*$- &!&4$6$ *$&!+'$$8 !"-$$$ M$!&$- *$ &!&$'$&&$-$ *$8$& 4$'$$ M!8$=%.

  2. M%"*>&%"* #%+$ *+$8$--$ &!6$" &$-$!"-$$$ !"!4% **$8$& -$&%.

  U8$$ P"+"$& P"+"$& *$- *$$ *#$8$-$ !!" =$+*"$6$+ -!"$$

  1. B%-% ?+8$"=@ =$+ $*$ *$- &!6%-%%%- *+%$-$ 8!' !&%$ &%"*.

  2. M%"* *$- &!&$'$& ?!"&@ $$% !"-$$$M$!&$- =$+ *'$$8.

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  41/43

  PROGRAM PERLAKSANAAN

  M++% P%$ S%&4!" S!-8$'

  T$"-' D$8$& 4%8$ J%8$

  K%&%8$ S$$"$ M%"* $'%

  O4#!- P$*$ $-'" $-/< &%"* *$$1. M!+%$$ : !"$ $$ *$8$& M$!&$-.2. M!+-$-$ &$ %%- &!&!8$#$"

  &$$!8$#$"$ M$!&$-.

  3. M!6%+-8 *$ &!+-"$ -!48!'$ *$4$-$ &%"* =$+ $*#8-$ &!8$8% $-/=$+ *"$6$+.

  S"$!+P!"8$-$$$

  1. A-/ $-$ *%% 8!4' $7$8 !$ '$"!$#$+ &++% %%- *8$-$$-$.

  2. M!&4!" !+'$"+$$ -!$*$ &%"*>&%"*&!8$8% $-/ =$+ *!"$*+-$ *!+$&!&4!" '$*$' -!$*$ !&!$+.

  3. M%"* &! &!+$&48 4$'$+$ *$8$& $-/=$+ *#$8$-$ &!+-% $8"$.

  :. D#$8$-$ !&$$ $-/ P 9 P *$ *8%$"

  7$-% !&4!8$#$"$ *$ !+$#$"$.P!8$$ , I&$- 1. M%"*>&%"* &!%#%--$ 4$-$ !&%8$#$*

  &$+>&$+ &!8$8% !"$*+$ =$+*#$8$-$.

  2. M%"*>&%"* &!%#%--$ &$ =$+ %%- &!=!"$ !"$*+$ =$+*#$8$-$.

  K!-%$$ P"+"$& !8$' *#$8$-$ *!+$ #$=$=$4!"*$$"-$ #%&8$' !=!"$$ &%"*>&%"* * *$8$&$-/>$-/ =$+ *$*$-$.

  K!8!&$'$ 1. A-/ =$+ *"$+-$ 8!4' -!$*$ $-/4!"%8 &!=!4$4-$ !+84$$ -&%-$!6$"$ $- *$- 4!"8$-%.

  C$*$+$ S!$ $-/ !"8% *"$6$+ *!+$ 8!4' 4$-%$=$ $"- !"-!&4$+$ -&%-$ &%"*>&%"**$$ *-4!"$-$.

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  42/43

  PROGRAM PERLAKSANAAN

  B!+-!8 M!#$7$4 S$8$ (D#$8$-$ !7$-% P 9 P)

  T$"-' J% *$ J%8$

  K%&%8$ S$$"$ M%"* $'%

  O4#!- P$*$ $-'" $-/< &%"* *$$1. M!+-$-$ !+!$'%$ *$ -!&$'"$

  &!#$7$4 $8$ 4!"*$$"-$ "&$ UPSR.

  S"$!+P!"8$-$$$

  1. M%"* &!=$8 #$7$$ 4$+ $8$ =$+*4!"-$.

  2. M!8$-%-$ !+"$$ !*" 4!"*$$"-$$8$ =$+ *4!".

  B$'$ B$%B!8$#$"

  1. LCD2. B$'$>4$'$ !*$"$3. B%-% 8$'$

  P!8$$ "+"$& 1. M%"* 8!4' 4!"-!%$=$$ %%- &!#$7$4$8$ 4!"*$$"-$ "&$ UPSR.

  2. M!&4$% &%"* &!+!$'% *$ &!+%$$-$!*$' &!#$7$4 $8$ *!+$ 4!%8 *$6!$.

  P!8$$ , I&$- 1. P"!$ &%"* =$+ &!+-$ *$8$& U#$B%8$$ *$ U#$ PKSR =$+ *#$8$-$.

  2. R$&$ &%"* &!&$'$& 6$"$ &!#$7$4 $8$*!+$ 4!%8 !"%$&$ 4$+ -!"$ 2.

  K!-%$$ 1. B!+-!8 *$$ &!&4!" !*!*$'$ &%"*

  !"'$*$ -!'!*$- $8$ *$ $"+! #$7$$=$+ *!"8%-$.

  2. &!&4!" !*!*$'$ -!$*$ +%"%>+%"%!6$"$ *$- 8$+%+ !-- P 9 P =$+!"- *$ 8!4' !!-

  K!8!&$'$ 1. J$*%$8 4!+-!8 *$- *$$ *!8$"$-$*!+$ #$*%$8 +%"% $+$" +%"% &$$!8$#$"$*$$ &!+-% !!%'=$ 4!+-!8

 • 7/24/2019 Pelan Tindakan, Taktikal, Operasi Dan Perancangan Strategik 2015

  43/43

  =$+ *#$8$-$.2. &%"* *$- &!&4!" -% =$+ 4!%8 *$8$&

  !"46$+$ *!+$ "$-$>"$-$ !4$8-=$&!+$&48 !8%$+ %%- 4!"6$-$ *$ &$>&$ * *$8$& 4!+-!8 =$+ *$*$-$.

  3. B!+-!8 *$- *$$ *#$8$-$ %%- -!!&%$&%"* $'%

  C$*$+$ 1. J$*%$8 4!+-!8 *$$ *!8$"$-$ $+$" !&%$+%"% M$!&$- =$+ &!+$#$" $'% *$$&!+'$*"=$.

  2. K!'$*"$ *7$#4-$ 4%-$ $'$#$ -!$*$&%"*>&%" !$ #%+$ -!$*$ !&%$ +%"%!"&$%- +%"% 4$"%.

  3. B!+-!8 *$$ *$ !"8% *#$8$-$ %%-!&%$ &%"* $'% .