of 26 /26
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN PUSAT SUMBER ( ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, INDIKATOR PENCAPAIAN DAN SASARAN)

Pelan strategik taktikal operasi

Embed Size (px)

Text of Pelan strategik taktikal operasi

BAHAGIAN 1

PELAN STRATEGIK

PENGURUSAN PUSAT SUMBER

( ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, INDIKATOR PENCAPAIAN DAN SASARAN)

BAHAGIAN B :

CONTOH (mengikut visi dan misi sekolah)VISI

PSS DIMERCU KECEMERLANGAN

MISI

MELONJAKKAN PSS SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN AKADEMIK

MATLAMAT, OBJEKTIF DAN KPI PUSAT SUMBER

CONTOH :

(mengikut kesesuian sekolah)Matlamat

Satu pernyataan umum tentang apakah yang akan dicapai dalam tempoh 3 5 tahun akan datang. Matlamat PSS lebih berfokus kepada output atau hasil yang lebih besifat kualitatif berdasarkan penilaian Bahagian Teknologi Pendidikan.

Objektif

Pertanyataan yang lebih khusus tentang sesuatu sasaran yang perlu dicapai berdasarkan pengukuran dan sasaran yang ditetapkan oleh sekolah, PKG dan BTPN.

KPI

Parameter yang boleh diukur sebagai petunjuk kejayaan untuk membantu PSS mencapai matlamatnya Pembinaan sasaran berdasarkan take-off value (TOV) semasa.

BAHAGIAN C:ANALISIS PERSEKITARAN DALAMAN DAN LUARAN (SWOT)KEKUATAN (STRENGTH)S1 Komitmen guru-guru PSS, pembantu PSS dan Pengawas PSS

S2 Lokasi PSS

S3 Sistem automasi

S4 Kursus pengurusan PSS

S5 Kerjasama pihak pentadbiran

S6 Tunjuk ajar oleh BTPN KL

S7 Pusat Akses dan internet

KELEMAHAN (WEAKNESESS)W1 Kurang kerjasama daripada guru-guru lain.

W2 Pelajar kurang berminat untuk menyertai Program NILAM

W3 Kekurangan masa dan beban kerja

W4 Kekurangan peralatan canggih (e-elektronik)

W5 Kekangan kewangan

W6 Pembantu PSS yang tidak terlatih dan tidak berkhidmat sepenuh masa.

W7 Tahap pembacaan dan kesedaran mengenai pembelajaran berasaskan sumber di kalangan guru dan pelajar adalah rendah, khususnya pelajar yang lemah.

W8 Jumlah bahan bacaan dan ABM belum mencapai sasaran yang ditetapkan.

PELUANG (OPPORTUNITIES)O1 Koleksi buku-buku yang terdapat di PSS yang terkini.

O2 Sebahagian guru dan murid berminat menyertai aktiviti PSS

O3 Kerjasama PIBG dan pihak swasta.

ANCAMAN (THREATS)T1 Tekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran oleh guru-guru membuatkan guru menggunakan teknik mengajar secara tradisional.

T2 Guru-guru lain tidak mahir menggunakan peralatan ICT

T3 Kegiatan selepas sekolah tidak memberikan peluang untuk pelajar menyertai aktiviti anjuran PSS. Contohnya kelas tambahan.

BAHAGIAN D :

BAHAGIAN 1.0 - KEMUDAHAN FIZIKAL, PERALATAN, DAN BAHANBIDANGKPITAHUN PERLAKSANAAN

20092010201120122013

1.1 LOKASI PSS INDUK & BILIK MEDIA/BBM1aLokasi PSS strategik

1bLokasi Bilik Media / BBM strategik

1cTunjuk arah yang berkesan

1.2 RUANG / KEMUDAHAN TAMBAHAN2aPondok llmu, Taman llmu, Sudut Bacaan Kelas

2bLaluan Ilmu, Sudut Ilmu, Sudut Sejarah Sekolah, Arkib Sekolah, Karya Besar, Pengudaraan dan Pencahayaan

2cMencukupi untuk menampung penggunaan sekurang-kurangnya 10% enrolmen murid

1.3 SUSUN ATUR BILIK DAN RUANG3aRuang pameran

3bRuang rujukan

3cSAL (Ruang belajar secara individu)

3dRuang majalah

3eRuang Jurnal

3fLain-Lain / Sudut guru

1.4 PERABOT DAN KELENGKAPAN4aMeja & kerusi

4bKaunter

4cRak buku

4dPapan kenyataan

4eRak majalah /Lain-lain berkaitan (Rak kasut/Rak Majalah)

1.5 BAHAN CETAK5aBuku (SM 1:15 ; SR 1:10)

5bAkhbar (SM 3 ; SR 2)

5cMajalah (SM 5 ; SR 3)

5dCarta/peta

5eRisalah /Lain-lain (Tersusun dalam kotak risalah) Jurnal yang diterima, Buku laporan,Bahan Rujukan (Ensaiklopedia, Atlas, Kamus, Direktori, Almanac)

1.6 BAHAN BUKAN CETAK6aAda koleksi kaset video / VCD, Bahan Audio rancangan TVP

6bModel, Gelob, Diorama dll

6cLutsinar

6dBahan audio (terutamanya koleksi BTP)

6eCouseware Perisian Kursus

6fDirektori Laman Web Pendidikan (URL Addres)

6gLaman Web sekolah masing-masing

1.7 PERALATAN7aOHP

7bKomputer / Projektor LCD

7cTV , VCR , VCD, DVD

7dRadio

7eKamera

1.8 CIRI-CIRI KESELAMATAN8aDitempat yang stratregik

8bAda pemadam api yang berfungsi

8cAda pelan kecemasan dan dipamerkan

8dArahan semasa berlaku kecemasan, dsb

8ePeti kecemasan (First Aid box yang lengkap)

2.0 PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PSSBIDANGKPITAHUN PERLAKSANAAN

20092010201120122013

2.1 STRUKTUR ORGANISASI1aStruktur organisasi PSS lengkap, kemas & dipamerkan

1bAda Struktur Organisasi Jawatankuasa Induk

1cAda Struktur Organisasi Jawatankuasa Kerja

1dAda Struktur Organisasi Pengawas PSS

1eAda Jadual Bertugas Pengawas PSS

2.2 RANCANGAN TAHUNAN2aMenyediakan Rancangan Tahunan bermula dari Januari hingga Disember yang lengkap, meliputi matlamat, objektif, aktiviti, implikasi kewangan, carta Gantt dan lain-lain.

2bRancangan dikemukakan ke dalam mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum, mesyuarat guru dan dimasukkan ke dalam takwim sekolah.

2.3 PENGURUSAN KEWANGAN PSS3aMerancang dan menguruskan kewangan dengan bijak

Tahun Peruntukan (2 jenis)

3bMengoptimumkan penggunaan Geran Per Kapita (PCG)

90 -95% dibelanjakan

70 - 89% dibelanjakan

50 - 69 % dibelanjakan

< 50 %

2.4 DOKUMEN DAN REKOD : Pengurusan PSS4aAda fail kuasa lengkap dan komprehensif

4bPeraturan-peraturan, buku stok ,perolehan, rekod pinjaman dan penggunaan, aktiviti, kajian, perbelanjaan, penyenggaraan, fail meja individu, semakan stok dan hapuskira 1 markah untuk setiap jenis dokumen / rekod lain (maksimum 7 jenis)

2.5 DOKUMEN DAN REKOD : Pengelolaan Koleksi5aAda katalog pusat "

5bProses teknik (cop, label dll)

5cPengelasan bahan cetak dan bukan cetak

5dPengkatalogan bahan cetak dan bukan cetak

5ePengindeksan bahan

2.6 DOKUMEN DAN REKOD : Pengelolaan Peralatan6aAda rekod harta modal kemaskini

6bKelolaan keselamatan

6cKelolaan susun letak

6dKelolaan selenggara

6eKelolaan pergerakan

2.7 KECERIAAN7aKeceriaan luaran

7bTunjuk arah luaran

7cKeceriaan dalaman PSS

7dTunjuk arah dalaman

2.8 PENGLIBATAN WARGA SEKOLAH DAN KOMUNITI / NGO8aPenglibatan warga sekolah

8bPenglibatan komuniti

3.0 PENGGUNAAN PSS

BIDANGKPITAHUN PERLAKSANAAN

20092010201120122013

3.1 WAKTU OPERASI PSS1aDibuka sepanjang waktu persekolahan

1bDibuka sebelum permulaan kelas / waktu malam / hujung minggu / cuti persekolahan

3.2 JADUAL WAKTU2aAda Jadual Tugas Guru

2bMempamerkan jadual waktu penggunaan PSS

2cAda jadual waktu penggunaan bilik tayangan

2dAda jadual waktu bilik komputer

2eAda jadual bertugas pengawas PSS

3.3 PINJAMAN (SIRKULASI)i. Bahan Cetak

Menjalankan urusan sirkulasi buku-buku bacaan dan rujukan untuk kegunaan guru dan murid mengikut tempoh yang ditetapkan.

3aPinjaman murid (> 70% enrolmen )

3bPinjaman guru ( > 70% )

ii. Bahan Bukan Cetak

Memberi kemudahan menggunakan bahan bukan cetak termasuk perisian sama ada untuk

secara lndividu ataupun kumpulan oleh murid

3cPinjaman murid (> 50% enrolmen)

3dPinjaman guru ( > 70%)

iii. Peralatan

Memberi kemudahan meminjam dan menggunakan peralatan sama ada untuk secara individu ataupun kumpulan untuk murid dan guru.

3ePinjaman murid (> 50% enrolmen)

3fPinjaman guru (> 70%)

3gPinjaman Secara Kelompok

Guru yang berlainan sentiasa -membuat pinjaman bahan dan alatan secara berkelompok untuk kegunaan proses pengajaran dan pembelajaran.

3.4 PENGGUNAAN RANCANGAN TV PENDIDIKANKekerapan guru menggunakan rancangan TVP secara "on-air" dan "off-air"untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan rancangan TVP dan rancangan lain dijadualkan selaras dengan perancangan peiajaran mingguan dan direkodkan.

4aRancangan TVP digunakan "on-air"

4bRancangan TVP digunakan "off-air"

4cAda gunakan rancangan lain untuk P&P

4dPenggunaan eduwedtv

3.5 AKTIVlTI PAMERAN5aMenjalankan aktiviti pameran dari semasa ke semasa berasaskan tema. Sebagai contoh sambutan Bulan Merdeka, Hari Guru, Maal Hirah dan lain-lain.

3.6 AKTIVITI GALAKAN6aMenjalankan aktiviti menggalakkan penggunaan perkhidmatan PSS berasaskan sumber seperti mengadakan seminar, pertandingan, kuiz, melukis poster, syarahan , pidato dan lain-lain.

3.7 PEMBELAJARAN KENDIRI

Kemudahan ruang dan sumber pembelajaran kendiri disediakan, sentiasa digunakan dan rekod berkaitan disimpan serta disemak secara kemas kini

7aAda kemudahan yang lengkap

7bSentiasa diguna, rekod disimpan dan disemak secara kemas kini

3.8 BAHAN PROMOSI / PUBLISITIMengadakan,pelbagai bahan promosi dan publisiti seperti orientasi PSS kepada pelajar baru, senarai bahan yang baru, laman Web , radio sekolah, penerbitan buletin, brosur, "book mark" dan promosi khidmat luaran

8aAda program orientasi PSS untuk pelajar baru

8b Ada laman web PSS

8cBahan promosi penggunaan PSS (1 untuk setiap satu bahan dengan maksimum 4 bahan)

3.9 LITERASI MAKLUMATMelaksanakan latihan, kursus, bengkel, khemah kerja dan lain-lain secara dalaman untuk mempertingkatkan kemahiran maklumat di kalangan pelajar dan guru dari semasa ke semasa.

9aLaksanakan aktiviti KBKK

9bSumber-sumber rujukan

9cCara penggunaan literasi maklumat

9dCara penggunaan sumber elektronik

3.10 PENGHASILAN BAHAN DAN PERISIANSentiasa menyediakan kemudahan kepada pelajar dan guru untuk menghasilkan bahan dan perisian bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran.

10aKemudahan disediakan

10bBahan dihasilkan

10cBahan digunasama

10dDirekod secara berpusat

4.0 PROGRAM NILAM

BIDANGKPITAHUN PERLAKSANAAN

20092010201120122013

4.1 PROGRAM NILAMMenguruskan semua program gerakan mambaca dengan sistematik

1aCarta Organisasi Jawatankuasa dan dipamerkan

1bSenarai Tugas

1cTaklimat dan Pelancaran Program NILAM

1dBahan-bahan promosi program NILAM

4.2 KUMPULAN SASARAN2aSemua pelajar terlibat dalam Program NILAM

4.3 DOKUMEN DAN REKOD3aSemua pelajar ada buku rekod Bacaan NILAM

3bRekod bacaan BM, BI

3cRekod bacaan kelas

3dRekod bacaan keseluruhan

3eRekod dipamerkan

4.4 PENCAPAIAN4aGangsa (15% pelajar) Jauhari

4bPerak (10% pelajar) Jauhari

4cEmas ( 7% pefajar) Jauhari

4dNILAM ( 5% pelajar) Jauhari

4eRakan Pembaca (5 orang)

4.5 PENGIKTIRAFANPengiktirafan pencapaian semua pelajar direkodkan

5aDalam buku rekod pelajar

5bDengan sijil pengiktirafan dan lain-lain

5.0 PROGRAM PENINGKATAN PSSBIDANGKPITAHUN PERLAKSANAAN

20092010201120122013

5.1 RANCANGAN-PEMBANGUNAN JANGKA PANJANGMempunyai Rancangan Pembangunan PSS Jangka panjang yang konkrit secara menyeluruh seperti untuk tempoh 3 tahun atau 5 tahun.

1aAda perancangan, pembangunan PSS yang menyeluruh - matlamat, objektif, pengunjuran, carta Gantt, laporan pencapaian, kajian kemajuan, dsb

5.2 SUMBER KEWANGAN LAIN2aMelaksanakan aktiviti yang khusus dan berterusan untuk menambah sumber

kewangan. (bacathon, ceriathon, dll )

5.3 PEMBANGUNAN STAFFMerancang dan melaksanakan program Pembangunan Staf dalam kemahiran pengurusan dan perkhidmatan PSS.

3aPerancangan Pembangunan Staf

3bPelaksanaan Pembangunan Staf dilaksanakan

5.4 PENILAIANMelaksanakan penilaian keperluan secara berterusan dan menggunakan dapatan tersebut untuk pembangunan PSS

4aCarta organisasi Jawatankuasa dan dipamerkan Melaksanakan penilaian kajian mengikut keperluan

4bDapatan digunakan untuk pembangunan PSS

PELAN TAKTIKAL

PENGURUSAN PUSAT SUMBER

2009

PELAN TAKTIKAL BAHAN KURIKULUM DAN PUSAT SUMBER SMTKL 20091.MATLAMAT

:Pusat Sumber Sekolah (PSS) dapat melaksanakan perancangan dan pengurusan dengan teratur

dan berkesan seterusnya meningkatkan kualiti perkhidmatan sebagai sumber rujukan dan arkib sekolah dan menjadi Pusat Sumber yang dapat menyokong proses P & P di sekolah.2.OBJEKTIF

:2.1Mengautomasikan 100% data bahan buku dan bahan bukan buku.

2.2Meningkatkan bilangan rakaman program-program sekolah ke dalam bentuk CD.

2.3Menyimpan dan memelihara semua bahan dokumentasi program-program yang dijalankan di sekolah.

2.4Meningkatkan kecekapan pengurusan fail dan data

2.5Memantapkan Program NILAM

2.6Memupuk tabiat belajar sendiri, membaca dan menyelidik melalui pencapaian dan penggunaan maklumat secara sistematik.

2.7Meningkatkan jumlah penggunaan media dan ABM dalam P& P.

3. DATA PENGAUTOMASIAN, Senarai CD dan Dokumentasi.

3.1 Data automasi bahan buku.(Rujuk lampiran)

3.2Senarai CD /Cd-Rom/CDRI dalam P & P

3.3 Senarai Dokumentasi program-program Sekolah.

3.4 Senarai ABM ( mengikut kesesuaian sekolah)

PERANCANGAN STRATEGIK

Sasaran StrategiStrategiStatus QueSasaran 2009Pelaksana

Pembangunan Fizikal, Perabot dan Keceriaan PSS

Maklumatkan Sekolah

* Laluan BM

* Laluan Pend.Islam

* Meja Ilmu PSS

* Laluan Kimia

* Taman Herba

* Laluan Teknikal

* Info Kantin

* Buletin PSS

Panitia PK

Pengawas PSS

Pembangunan Koleksi Alatan dan Bahan

PSS Elektronik * Jumlah buku

* 1 Video Cam

* 1 Camera Digital* + buku

* DVD Burner

* Video Cam +

Digital Camera

* Koleksi Arkib

J/Kuasa Induk, Kerja, PSS/APD

Pembangunan Pengawas PSS/APD

Kursus Induksi

* Kursus Automasi

* Kursus Proses

Teknik

* Lawatan Sambil

Belajar

* Kursus Video

Maker

* Majlis Bual Mesra

* Resource Centre Games

Pengawas PSS/APD

Pembangunan warga SMTKL

Penataran Ilmu

Bulan Membaca* Program Sekolah

* Aktiviti NILAM* Bulan Membaca

* Mesra PSSWarga SMTKL

Pembangunan Ekonomi PSS

One Stop Centre* Laminate

* Scanning

* Binding

* Mesin Fotostat

* Jualan CD

* PSS FairPembantu Perpustakaan

Pengawas PSS/APD

PELAN TAKTIKAL PUSAT SUMBER

TAHUN 2009BilTindakan Taktikal

TarikhKos /

Sumber/

BahanPegawai Bertg/ JawabPegawai Pemantau

1MesyuaratMengikut takwim dan keperluanMengikut kehendak mesyuaratSetiausaha

setiap AJK.Pentadbir

2Kursus Dalam Perkhidmatan (Pengurusan Asas PSS,bilik-bilik khas,SAL dan makmal komputer)1 atau 2 minggu daripada tarikh kursus atau mengikut masa yang sesuaiMengikut kehendak kursusGuru yang berkursus.Pentadbir

GPM

3Orientasi PSS Tingkatan 1Minggu Pertama JanuariBahan Edaran

Power PointGPM

Penyelaras Ting 1Pentadbir

4Kursus Penggunaan ABM/ LCD/Laptop/OHP dan Camera VideoMinggu kedua Januari1. Komputer, LCD, Dynascan, Kamera Digital dan kamera video.

2. RM5-

refreshmentGuru Media

Guru AJK PSS. Pentadbir

GPM

5Sistem Fail dan dokumentasi

Sepanjang tahunFail, CD dan buku StokGuru PSS dan guru bilik-bilik khasPentadbir

GPM

6Rekod Analisis ABM/BBM, Pinjaman Buku PSS, Program NILAMSepanjang tahunRekod Bacaan NILAM,Buku Stok/Rekod Pinjaman Buku

Guru Kanan Bahasa

Ketua panitiaSetiausaha NILAM

Guru TingkatanPentadbir

GPM

7Rekod Penggunaan dan tempahan bilik-bilik khasSetiap bulanPanitia berkenaanPentadbir

GPM

8Rekod Penggunaan dan tempahan bilik-bilik khasSetiap bulanPanitia berkenaanPentadbir

GPM

9Baik Pulih 50% Buku dan PeralatanSepanjang tahunBahan untuk baikpulih

Sumber kewangan mengikut jenis kerosakanGuru/ kakitangan pengurus stokPentadbir

GPM

10Pemilihan dan Perlantikan Pengawas PSSSelepas kemasukan tingkatan 1BorangGuru PSSGPM

11Program NILAM

Sepanjang tahunBuku Rekod NILAM

Borang analisisGuru NILAMGPM

12Program PanitiaSepanjang tahunMengikut keperluan program yang dirancangKetua panitiaPentadbir

13Minggu PSSMengikut takwim (Julai)Merujuk kepada keperluan program/ aktiviti yang dijalankanJawatankuasa Program Minggu PSS

GPM

14Promosi 20% Buku BaruSepanjang tahunBuku-buku yang telah ditetapkan

Alatan komputer di dewanGuru PerpustakaanPentadbir

15Lawatan Ke PSSRujuk Carta Gantt1. Borang lawatan daripada penyelaras persatuan

2. Bergantung pada tempat dan jangka masa lawatan Guru PSSGPM

16BACATHONApril-Jun 2009RM 5000Semua warga sekolah

PIBG

Dermawan

(Individu

Syarikat)Pentadbir

GPM

17Carta Gantt PSSSepanjang TahunSetiausaha

JK Induk PSSPentadbirGPM

PELAN OPERASI 2009

TajukObjektifSasaran Tempoh MasaPelaksanaanAnggaran PerbelanjaanTindakan

Sumber Kewangan

1. BACATHON1. Menambahkan sumber kewangan PSS.

2. Menaik taraf keceriaan .1. Semua warga sekolah.

2. PIBG

3. Pihak Koperat

4. DermawanApril-Jun 20091. Mesyuarat Guru

2. Mesyuarat PIBG

3. Pembahagian Tugas

4. Mesyuarat susulan

5. Tindakan susulan

6. Pelaksanaan

7. Post-MortemRM 5000Semua warga sekolah

PIBG