of 48 /48
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK 2015-2020

PELAN STRATEGIKjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK...5 Justeru, penggubalan Pelan Strategik Jabatan Kehakiman Syariah Selangor yang baru bagi tempoh Tahun 2015 hingga

Embed Size (px)

Text of PELAN STRATEGIKjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK...5 Justeru, penggubalan Pelan...

 • Caption describing picture or graphic.

  Lead Story Headline

  JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR

  PELAN

  STRATEGIK

  2015-2020

 • 2

  Kandungan Prakata1

  Sejarah Penubuhan5

  Punca Kuasa7

  Stakeholders8

  Pelanggan10

  Garis Masa11

  Misi, Visi dan Motto12

  Objektif13

  Nilai-Nilai Sejagat14

  Apa Kata Pelanggan15

  Peta Strategik16

  Teras Strategik17

  Strategi18

  Strategi dan Pelan Tindakan19

 • 3

  Prakata KETUA HAKIM SYARIE

  JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR

  Assalamualaikum W.B.T.

  Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala

  jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda

  yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-

  musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja

  yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan

  dianiaya.

  (Surah al-Anfaal : 60)

  Usaha jabatan untuk mengadakan Pelan Strategik ini merupakan suatu usaha untuk melonjakkan

  kecemerlangan perkhidmatan jabatan dengan membuat persediaan menghadapi cabaran-cabaran semasa yang

  semakin kompleks dan jumlah pemfailan kes yang semakin meningkat pada setiap tahun.

 • 4

  Dalam setiap organisasi, perancangan yang teliti dan strategik merupakan kunci kepada kejayaan terhadap apa

  juga program yang dirancang dan dilaksanakan. Tanpa perancangan, kita seolah-olah bergerak tanpa

  persediaan dan tiada matlamat. Oleh itu, Pelan Strategik Jabatan Kehakiman Syariah Selangor Tahun 2015

  hingga 2020 ini disusun bagi sebagai usaha penambahbaikan dan bagi menggantikan Pelan Strategik Jabatan

  Kehakiman Syariah Selangor 2010-2015 yang berfungsi sebagai panduan kepada kita semua dalam

  memastikan peranan, fungsi dan tanggungjawab Jabatan Kehakimam Syariah Selangor (JAKESS) berada di

  landasan yang betul dan mencapai piawaian penyampaian perkhidmatan yang benar-benar melangkaui

  ekspektasi semua stakeholder dan pelanggan. Pelan Strategik Jabatan ini telah disediakan dengan mengambil

  kira Visi dan Misi JAKESS yang digubal selaras dengan keperluan dan menyahut kehendak stakeholders dan

  pelanggan serta perkembangan semasa. Sehubungan dengan ini, Empat Teras Strategik utama telah ditetapkan

  seperti yang berikut:

  1. Memantapkan pentadbiran kehakiman dan perundangan Syariah ke arah mendaulatkan syariat Islam;

  2. Mempertingkatkan tadbir urus ke arah kecemerlangan organisasi sejajar dengan etika perkhidmatan

  awam;

  3. Memperkasakan keupayaan dan kapasiti warga jabatan bagi meningkatkan kecekapan dan

  keberkesanan organisasi; dan

  4. Meningkatkan imej jabatan dan kefahaman masyarakat terhadap perundangan Syariah bagi mencapai

  matlamat keunggulan organisasi.

 • 5

  Justeru, penggubalan Pelan Strategik Jabatan Kehakiman Syariah Selangor yang baru bagi tempoh Tahun 2015

  hingga 2020 adalah tepat pada waktunya kerana ianya bukan sahaja menjadi panduan semua warga JAKESS,

  malah dapat memberi maklumat tepat kepada semua stakeholders JAKESS berhubung dengan peranan, fungsi

  dan tanggungjawab Jabatan ini.

  Untuk itu, bagi memastikan JAKESS masih terus relevan dalam memberikan perkhidmatan yang benar-benar

  berkesan dan efektif kepada rakyat, dua ciri penting iaitu akauntabiliti dan responsibiliti perlu dibudayakan dalam

  organisasi. Jika dua ciri ini dapat difahami dan diamalkan oleh setiap daripada kita, saya yakin JAKESS bukan

  sahaja akan terus relevan, malah mampu membuat transformasi persepsi dan keyakinan masyarakat terhadap

  Institusi Kehakiman Syariah.

  Sekian, Wassalam

  YAA DATO DR. HAJI MOHD NAIM BIN HAJI MOKHTAR

  D.P.M.S., AMN., BSK., PPC.

 • 6

  Sejarah Penubuhan Mahkamah Syariah Negeri Selangor ditubuhkan berdasarkan kepada subseksyen 44(1) dan 44(2) Undang-

  Undang Pentadbiran Agama Islam Selangor 1952. Sejak ditubuhkan hingga September 1991, Mahkamah

  Syariah Negeri Selangor ditadbirkan bersama Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Mulai 1 September 1991,

  pengurusan pentadbiran Mahkamah Syariah telah diasingkan daripada pengurusan pentadbiran JAIS dan

  dikenali sebagai Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Pusat pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Selangor

  beroperasi di Tingkat 5 & 6, Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai,

  Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

  Mulai 2 Oktober 2003, pengurusan pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Selangor telah ditukar namanya dan

  dikenali sebagai Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS). Bermula 18 Julai 2011, JAKESS telah

  berpindah dan memulakan operasinya di bangunan baru di Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah,

  Persiaran Masjid, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

  JAKESS bertanggungjawab menguruskan perjalanan kes Mal, kes Jenayah, Kes Rayuan serta pembahagian

  Faraid di semua peringkat mahkamah (Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah

  Rayuan Syariah).

 • 7

  JAKESS mempunyai 3 peringkat Mahkamah Syariah iaitu Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dan Mahkamah

  Tinggi Syariah Selangor yang beroperasi di Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah Shah Alam,

  manakala, Mahkamah Rendah Syariah Selangor teletak di 12 lokasi mahkamah di Negeri Selangor seperti yang

  berikut:

  1. Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat;

  2. Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam;

  3. Mahkamah Rendah Syariah Petaling;

  4. Mahkamah Rendah Syariah Klang;

  5. Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat;

  6. Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur;

  7. Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor;

  8. Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor;

  9. Mahkamah Rendah Syariah Kuala Langat;

  10. Mahkamah Rendah Syariah Sepang;

  11. Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam; dan

  12. Mahkamah Rendah Syariah Ampang.

 • 8

  Punca Kuasa

 • 9

  Stakeholders Di Peringkat Persekutuan

 • 10

  Stakeholders Di Peringkat Negeri

 • 11

  Pelanggan

 • 12

  Garis Masa

 • 13

  Misi, Visi dan Motto

 • 14

  Objektif

 • 15

  Nilai-Nilai Sejagat

 • 16

  Apa Kata Pelanggan

  KEPUASAN

  PELANGGA

  N

 • 17

  Peta Strategik

  PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

  Sasaran Kerja Tahunan Bajet Tahunan

 • 18

  Teras Strategik

  1

  Memantapkan Pentadbiran Kehakiman Dan Perundangan

  Syariah Ke Arah Mendaulatkan Syariat Islam

  2

  Mempertingkatkan Tadbir Urus Ke Arah Kecemerlangan

  Organisasi Sejajar Dengan Etika Perkhidmatan Awam

  3

  Memperkasakan Keupayaan Dan Kapasiti Warga Jabatan Bagi

  Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Organisasi

  4

  Meningkatkan Imej Jabatan Dan Kefahaman Masyarakat

  Terhadap Perundangan Syariah Bagi Mencapai Matlamat

  Keunggulan Organisasi

 • 19

  Strategi Pada tahun 2020, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor akan menjadi

  Syariah Asas Keadilan

  Menjadikan Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS)

  sebagai Institusi Kehakiman Syariah yang terunggul di Malaysia

  berteraskan keadilan Islam MISI

  Melaksanakan Pengadilan Dan Pengurusan Mahkamah Syariah Secara Berkesan Dan Sistematik Berasaskan

  Peruntukan Undang-Undang Islam

  Memantapkan

  Pentadbiran Kehakiman

  dan Perundangan

  Syariah Ke Arah

  Mendaulatkan Syariat

  Islam

  Mempertingkatkan Tadbir Urus Ke Arah Kecemerlangan Organisasi Sejajar Dengan Etika Perkhidmatan Awam

  Memperkasakan

  Keupayaan Dan Kapasiti

  Bagi Meningkatkan

  Kecekapan Dan

  Keberkesanan

  Organisasi

  Meningkatkan Imej Jabatan Dan Kefahaman Masyarakat Terhadap Perundangan Syariah Bagi Mencapai Matlamat Keunggulan Organisasi

  PELANGGAN

  PROSES DALAMAN

  PEMBANGUNAN DAN PEMBELAJARAN

  KEWANGAN

  VISI

 • 20

  Strategi dan Pelan Tindakan TERAS 1 : MEMANTAPKAN PENTADBIRAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN SYARIAH KE ARAH MENDAULATKAN

  SYARIAT ISLAM

  Objektif strategik pertama mengandungi sembilan (9) strategi iaitu Penyelesaian Kes-Kes Tertangguh, Mempercepatkan

  Penyelesaian Kes Mal, Memperkasakan Perkhidmatan Kaunter, Pemerkasaan Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Selangor

  Melalui Kolaborasi Bersama Dengan Jabatan, Agensi Dan NGO Yang Melaksanakan Dan Menguatkuasakan Undang-Undang

  Syariah, Pemerkasaan Penyelesaian Kes Secara Alternatif, Pemerkasaan Proses Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah,

  Pengemaskinian Undang-Undang, Pelaksanaan Dan Pembudayaan Teknologi ICT Secara Maksimum Dan Meningkatkan Jaringan

  Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Berkepentingan..

  Sebagai sebuah institusi kehakiman Syariah yang wujud di sebuah Negeri maju yang mempunyai jumlah penduduk Islam yang

  ramai, status pelanggan yang memiliki tahap pendidikan dan latar belakang sosio ekonomi yang secara majoritinya bermula dari

  kelas pertengahan dan atas dan pelanggan yang datang daripada berbagai-bagai latar belakang budaya, keturunan dan

  kewarganegaraan, JAKESS berhadapan dengan cabaran yang sangat besar dan getir untuk memastikan keadilan dapat

  ditegakkan selaras dengan undang-undang dan hukum Syarak tanpa timbulnya perasaan rasa tidak berpuas hati di kalangan

  pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan.

  Sehubungan dengan itu, adalah penting bagi JAKESS untuk benar-benar menjadi sebuah jabatan yang memiliki sistem

  pentadbiran kehakiman dan perundangan Syariah yang benar-benar mantap, fokus, teratur, berdaya saing, terkini dan berinovasi.

 • 21

  STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

  KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  1. Penyelesaian kes-kes tertangguh

  1.1. Menyenaraikan dan menyelesaikan kes-kes yang telah difailkan melebihi 2 tahun

  Peratus kes selesai

  90% kes yang belum selesai bagi kes yang difailkan melebihi 2 tahun berjaya diselesaikan

  2018

  2. Mempercepatkan penyelesaian kes Mal

  2.1. Memendekkan proses kerja dan mengurangkan karenah birokrasi melalui proses perekayasaan dalam program Key Focus Activity (KFA)

  Bilangan program perekayasaan proses kerja

  1 program perekayasaan proses kerja setiap tahun

  2016-2020

  Peratusan penyelesaian kes

  90% Penyelesaian kes cerai secara persetujuan bersama dalam tempoh 6 jam dari masa difailkan

  2015-2020

  3. Pemerkasaan perkhidmatan kaunter

  3.1. Mewujudkan kaunter dan perkhidmatan runding cara, pentadbiran afidavit dan wakalah secara berasingan dengan kaunter pendaftaran

  Bilangan lokasi Mahkamah Rendah Syariah

  12 lokasi Mahkamah Rendah Syariah

  Urusan kaunter yang cepat dan pantas`

  2016-2020

  3.2. Mewujudkan jawatan yang lebih kanan dan jawatan khusus bagi frontliner yang bertugas di kaunter

  Bilangan lokasi Mahkamah Syariah

  12 lokasi Mahkamah Rendah Syariah dan 1 lokasi Mahkamah Tinggi Syariah

  Urusan kaunter yang cepat dan pantas

  2016-2020

 • 22

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

  KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  3.3. Mewujudkan carta aliran kerja untuk kemudahan pelanggan berurusan di kaunter

  Bilangan Carta Aliran Kerja

  10 carta aliran 2016-2017

  3.4. Mewujudkan manual untuk kemudahan pelanggan mengisi borang Mahkamah

  Bilangan manual

  10 manual 2016-2017

  3.5. Meluaskan pemakaian Queue Management System (QMS) di semua lokasi Mahkamah Rendah Syariah

  Bilangan lokasi yang masih belum diberi kemudahan QMS

  2 lokasi yang akan diberi kemudahan QMS

  2016

  4. Pemerkasaan pentadbiran undang-undang Islam di Selangor melalui kolaborasi bersama dengan jabatan, agensi dan NGO yang melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang Syariah

  4.1. Menganjurkan mesyuarat penyelarasan antara JAKESS dengan Jabatan dan agensi lain (Bahagian Penguatkuasa Agama dan Bahagian Pendakwa Syarie JAIS, Polis, Penjara, Jabatan Bantuan Guaman, Pejabat Tanah dan Galian, Pejabat Daerah, Jabatan Imigresen dan lain-lain)

  Bilangan Mesyuarat

  3 Mesyuarat setahun Bermula 2015

 • 23

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

  KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  5. Pemerkasaan proses penyelesaian kes secara alternatif

  5.1. Melantik anggota Panel Hakam bagi memperkasakan proses Hakam

  Jumlah pelantikan anggota panel hakam

  60 orang anggota Panel Hakam dilantik

  Bermula 2015

  Jumlah penyelesaian kes dalam tempoh 6 bulan

  90% Kes-kes cerai tanpa persetujuan bersama dapat diselesaikan dalam tempoh 6 bulan

  Bermula 2015

  5.2. Membuat kajian pelaksanaan timbangtara dalam kes nafkah

  Bilangan Laporan kajian

  1 Laporan disediakan dan dibentangkan

  2017-2020

  5.3. Membuat kajian penambahbaikan proses sulh di mahkamah Syariah agar lebih berkesan dalam menyelesaikan kes secara persetujuan bersama

  Bilangan Laporan kajian

  1 Laporan disediakan dan dibentangkan

  2017-2020

  6. Pemerkasaan proses penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah

  6.1. Mewujudkan kuasa pelaksanaan dan penguatkuasaan perintah bagi Bahagian Sokongan Keluarga di dalam undang-undang

  Bilangan undang-undang dipinda

  1 undang-undang selesai dipinda

  Peningkatan penguatkuasaan perintah nafkah dan pembayaran lain

  2018

 • 24

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

  KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  6.2. Mengkaji pewujudan rakan Bahagian Sokongan Keluarga dan pelaksanaan perkhidmatan BSK secara Mobile

  Bilangan laporan hasil kajian

  2 laporan kajian berkualiti dihasilkan

  2016-2018

  7. Pengemaskinian undang-undang

  7.1. Mewartakan draf Kaedah-Kaedah Sulh Mahkamah Syariah (Negeri Selangor)

  Bilangan draf kaedah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah Selangor

  1 draf kaedah diluluskan

  Pencapaian penyelesaian kes melalui sulh meningkat

  2015-2016

  Bilangan draf kaedah dibentangkan Mesyuarat Jawatankuasa Undang-undang Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

  1 draf kaedah diluluskan

  2016

 • 25

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

  KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  Bilangan draf kaedah dibentangkan dalam Mesyuarat MAIS

  1 draf kaedah diluluskan

  2016

  Bilangan kaedah yang diwartakan

  1 kaedah diwartakan 2016

  7.2. Menggubal dan mewartakan Kaedah-Kaedah Tatacara Jenayah (Borang-Borang Jenayah)

  Bilangan draf kaedah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah Selangor

  1 draf kaedah diluluskan

  Penyeragaman tindakan dan pengurusan kes jenayah

  2015-2016

  Bilangan draf kaedah dibentangkan Mesyuarat Jawatankuasa Undang-Undang MAIS

  1 draf kaedah diluluskan

  2016

 • 26

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

  KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  Bilangan draf kaedah dibentangkan dalam Mesyuarat MAIS

  1 draf kaedah diluluskan

  2016

  Bilangan kaedah yang diwartakan

  1 kaedah diwartakan 2016

  7.3. Meneliti dan mencadangkan pindaan Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

  Bilangan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penggubalan

  8 Mesyuarat diadakan

  Semua proses kerja baru yang ditambahbaik melalui perekayasaan, KFA, Inovasi dan lain-lain dapat dilaksanakan secara sah menurut undang-undang

  2015-2016

 • 27

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

  KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  Bilangan draf pindaan undang-undang dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah Selangor

  1 draf pindaan diluluskan

  2017

  Bilangan draf pindaan undang-undang dibentangkan Mesyuarat Jawatankuasa Undang-Undang MAIS

  1 draf pindaan diluluskan

  2017

  Bilangan draf kaedah dibentangkan dalam Mesyuarat MAIS

  1 draf pindaan diluluskan

  2017

 • 28

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

  KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  Bilangan kaedah yang diwartakan

  1 pindaan undang-undang diwartakan

  2017

  8. Pelaksanaan dan pembudayaan teknologi ICT secara maksimum

  8.1. Melaksanakan modul Penghantar Notis

  Tempoh masa penyerahan saman dan notis dari front office ke penghantar notis ke seluruh Selangor

  Masa penyerahan saman dan notis permohonan kepada penghantar notis dalam tempoh sejam

  2016

  8.2. Mewujudkan dan melaksanakan Sistem e-Tray dalam modul Penghantar Notis

  Tempoh masa penyampaian afidavit dan penyata tuntutan dalam daerah dan luar daerah

  Penyerahan saman dan notis dilaksanakan pada hari yang sama

  Tiada lagi rungutan terhadap kelewatan penyerahan notis dan saman

  2016

  8.3. Melaksanakan Sistem My SMS

  Tempoh penyampaian maklumat tarikh bicara kepada pelanggan

  Tempoh masa pemakluman tarikh bicara kepada pelanggan pada hari yang sama selepas kes disebut/dibicara/ ditangguh

  Tempoh pemakluman serta merta

  2016

 • 29

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

  KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  8.4. Melaksanakan Sistem i-Post Tempoh penyediaan dan penyampaian laporan dan perintah kes penceraian kepada pendaftar nikah

  1 jam bagi penyerahan setiap laporan dan perintah dari masa perintah bersih dikeluarkan

  2016

  8.5. Melaksanakan Sistem e-Faraid

  Peratusan siasatan kes faraid tepat dan cepat

  100% siasatan waris dibuat secara tepat

  Tiada kesilapan siasatan waris

  2016

  8.6. Mengoptimumkan Modul e-Bicara

  Peratus penurunan pembelian kertas

  25% penurunan kuantiti

  2017

  8.7. Melaksanakan perkhidmatan bayaran secara e-payment

  Jumlah transaksi

  50% transaksi bayaran Anugerah ICT Ketua Pengarah JKSM

  2017

  8.8. Mengoptimumkan penggunaan Sistem e-nafkah

  Peratus pelaksanaan proses kerja BSK secara paperless

  100% 2016

 • 30

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN

  KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  8.9. Mengoptimumkan penggunaan Sistem Pengurusan Peguam Syarie (SPPS)

  Peratus pelaksanaan proses permohonan dan peguam Syarie secara paperless

  100% 2016

  8.10. Menguatkuasakan penggunaan portal e-Syariah untuk fungsi pra-pendaftaran kes mal dan kes jenayah

  Peratus pendaftaran

  30% 2016

  8.11. Membuat program penggantian perkakasan ICT

  Peratus penggantian

  25% 2015

  Peratus penggantian

  25% 2016

  Peratus penggantian

  25% 2017

  9. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan

  9.1. Menjalinkan hubungan kerjasama dan perkongsian pintar dengan institusi kehakiman Syariah negeri/negara lain

  Bilangan perkongsian pintar yang digunapakai

  2 perkongsian pintar 2018-2020

 • 31

  TERAS 2 : MEMPERTINGKATKAN TADBIR URUS KE ARAH KECEMERLANGAN ORGANISASI SEJAJAR DENGAN ETIKA

  PERKHIDMATAN AWAM

  Objektif strategik kedua mengandungi tiga (3) strategi iaitu Memperkasa Dan Meningkatkan Keberkesanan Tadbir Urus Di

  Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, Mempertingkatkan Keberkesanan Pelaksanaan Dasar Di Jabatan Kehakiman Syariah

  Selangor dan Memantapkan Sistem Dan Prosedur Kerja.. Salah satu daripada cabaran utama JAKESS ialah memastikan

  keadilan ditegakkan dengan mematuhi segala proses kerja dan undang-undang yang berkuatkuasa dalam tempoh masa yang

  ditetapkan oleh piagam pelanggan agar pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Oleh yang demikian, tadbir

  urus yang terbaik adalah sangat penting bagi menghadapi cabaran ini dengan berkesan. Ketiga-tiga strategi ini diatur agar teras

  kedua ini dapat direalisasikan dan akan dilaksanakan sejajar dengan pekeliling dan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh

  MAMPU dan Jabatan Perkhidmatan Awam.

  STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  1. Memperkasa dan meningkatkan keberkesanan tadbir urus di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

  1.1. Meningkatkan kecekapan proses dan kawalan dalaman melalui pengukuhan pengurusan dan pelaksanaan sistem kualiti.

  Peratus pencapaian analisa Prestasi Perkhidmatan melalui objektif kualiti jabatan/ bahagian dan unit

  85% pencapaian prestasi keseluruhan jabatan/ bahagian dan unit

  Mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008

  Setiap tahun

 • 32

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  Kekerapan laporan

  Laporan mesyuarat MKSP sekali setahun

  Setiap tahun

  Jumlah mesyuarat tindakan pembetulan NCR dan pencegahan (OFI)

  Sekali setahun bagi ibu pejabat JAKESS dan lokasi Mahkamah Rendah Syariah

  Setiap tahun

  Peratus tindakan terhadap ketidakpatuhan dan cadangan penambahbaikan daripada auditan Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

  80% Peratus tindakan diambil

  Mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008

  Setiap tahun

  Peratus bilangan NCR dan OFI

  Menurun sebanyak 30% setiap tahun

  Mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008

  Setiap tahun

 • 33

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  1.2. Melaksanakan semua tindakan yang perlu bagi memenuhi kriteria auditan Anugerah Pengurusan Pejabat Dan Pentadbiran Cemerlang (APPC)

  Status pencapaian auditan Anugerah Pengurusan Pejabat Dan Pentadbiran Cemerlang (APPC)

  Tersenarai dalam 15 jabatan terbaik

  Pengiktirafan APPC

  2015

  Tersenarai dalam 10 jabatan terbaik

  2017

  Tersenarai dalam 5 jabatan terbaik

  2019

  1.3. Melaksanakan program Kumpulan Inovasi Kreatif (KIK)

  Jumlah aktiviti

  Mewujudkan 3 kumpulan dan projek KIK

  2015

  Menganjurkan 1 Mini Konvensyen KIK peringkat Jabatan

  2015

  1 Penyertaan dalam Konvensyen KIK peringkat Negeri Selangor

  Tempat 1-5 Konvensyen KIK peringkat Negeri Selangor

  2016-2020

  1 Penyertaan dalam Konvensyen KIK peringkat kebangsaan

  Tempat 1-5 Konvensyen KIK peringkat kebangsaan

  2017

 • 34

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  1.4. Melaksanakan budaya dan persekitaran kerja yang kondusif melalui amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

  Pensijilan

  Pensijilian EKSA di lokasi ibu pejabat JAKESS

  Pensijilan EKSA tahap cemerlang

  2015 hingga 2020

  Pensijilan EKSA di lokasi Mahkamah Rendah Syariah kecuali Mahkamah Rendah Syariah Gombak dan Hulu Langat

  Pensijilan EKSA

  2015-2020

  Pensijilan EKSA di lokasi Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat

  Pensijilan EKSA tahap cemerlang

  2016-2020

  Pensijilan EKSA di lokasi Mahkamah Rendah Syariah Gombak

  Pensijilan EKSA tahap cemerlang

  2016-2020

  1.5. Memperkasakan kumpulan rakan pembimbing perkhidmatan awam (AKRAB) melalui sesi perjumpaan seluruh kakitangan jabatan secara berkelompok

  Bilangan aktiviti

  Sekurang kurangnya 2 lokasi mahkamah setiap tahun

  Warga kerja sentiasa sihat dan bermotivasi

  2015-2020

 • 35

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  1.6. Membuat Kajian semula piagam pelanggan untuk mencapai ciri-ciri SMART (Specific, measurable, achievable, realistic, timebound)

  Peratus tahap kepuasan pelanggan

  Tahap kepuasan pelanggan sekurang-kurangnya 80%

  2015

  Tahap kepuasan pelanggan sekurang-kurangnya 85%

  2016 sehingga

  2020

  2. Mempertingkatkan keberkesanan pelaksanaan dasar di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

  2.1. Melaksanakan aktiviti penerapan dan penghayatan integriti serta nilai-nilai murni

  Bilangan aktiviti

  Menerbitkan 1 Pelan Integriti

  2015

  Membuat semakan keberkesanan dan pencapaian pelan integriti organisasI 1 kali setahun

  2015

  Pemantauan 6 bulan sekali

  2015

  2.2. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan tatatertib secara bersepadu

  Bilangan kes tatatertib

  Tidak lebih 2% kes tatatertib yang berlaku

  Pengurangan kes tatatertib

  Bermula 2015

  2.3. Melaksanakan program penerapan nilai-nilai murni

  Bilangan program

  Tazkirah Jumaat sekurang-kurang 2 kali sebulan

  Setiap tahun

  3 program ceramah Setiap tahun

 • 36

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  2.4. Meningkatkan Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti yang di keluarkan oleh Jabatan Audit Negara

  Jumlah teguran audit

  Jumlah teguran menurun pada setiap auditan

  Pencapaian 4 bintang

  2015

  2.5. Menganjurkan program-program penerangan dasar-dasar jabatan kepada seluruh warga JAKESS

  Jumlah program

  2 kali setahun Bermula 2015

  3. Memantapkan sistem dan prosedur kerja

  3.1. Menambahbaik Dokumen Manual Kualiti dan Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 dengan pelaksanaan Versi Syariah

  Jumlah Bengkel Penambahbaikan Dokumen

  2 Bengkel Penambahbaikan Dokumen

  2015

  Bilangan dokumen disediakan

  1 dokumen disediakan 2015

  Pensijilan MS ISO 9001:2008 Versi Syariah

  Berjaya di berik pensijilan MS ISO 9001:2008 Versi Syariah

  2016

 • 37

  TERAS 3 : MEMPERKASAKAN KEUPAYAAN DAN KAPASITI WARGA JABATAN BAGI MENINGKATKAN KECEKAPAN

  DAN KEBERKESANAN ORGANISASI

  Objektif strategik ketiga mengandungi enam (6) strategi iaitu Pengukuhan Organisasi, Pemantapan Pengurusan Sumber Manusia,

  Peningkatan Kompetensi Warga Jabatan, Meningkatkan Tahap Motivasi Warga Kerja Agar Sentiasa Cemerlang dan Produktif,

  Meningkatkan Aspek Penjagaan Kebajikan Warga Jabatan dan Jalinan Kerjasama Yang Erat Antara Seluruh Warga Jabatan dan

  Penyediaan Kemudahan, Prasarana Dan Ruang Kerja Yang Kondusif Dan Selamat.

  Jabatan Kehakiman Syariah Selangor akan memperkukuhkan organisasinya dengan menyediakan Kertas Cadangan Pengukuhan

  Organisasi kepada Kerajaan Negeri Selangor dan Jabatan Pekhidmatan Awam Malaysia bagi memastikan jumlah tenaga kerja

  yang mencukupi dan peluang perkembangan kerjaya yang lebih luas bagi meningkatkan motivasi warga kerja. Strategi

  memperkukuhkan pengurusan sumber manusianya dilaksanakan dengan membangunkan Pelan Strategik Pengurusan Sumber

  Manusia yang dipantau dan disemak semula pada setiap tahun bagi memastikan ia sentiasa realistik dan boleh dicapai. Strategi ini

  juga akan menggariskan usaha bagi meningkatkan kompetensi warga kerja melalui program pembelajaran berterusan yang

  terancang melalui penyediaan peruntukan kewangan yang mencukupi, penganjuran program latihan yang teratur dan mengadakan

  kolaborasi dengan IPTA yang kompeten untuk melaksanakan program latihan yang telah dikenalpasti.

  Aspek motivasi juga diberi penekanan utama bagi memastikan kecemerlangan warga jabatan dapat dikekalkan dan seterusnya

  akan meningkatkan produktiviti sepanjang masa. Ia juga akan turut menekankan pembudayaan kerja yang berprestasi tinggi di

  samping menekankan pengurusan prestasi, pengiktirafan dan ganjaran. Strategi seterusnya menekankan aspek penjagaan

  kebajikan warga jabatan agar penumpuan sepenuhnya terhadap tugas dan tanggungjawab tidak terjejas dengan masalah-masalah

  yang tidak sepatutnya atau disebabkan oleh suasana kerja yang serba kekurangan. Selain itu, jalinan kerjasama yang mantap

  antara semua warga jabatan akan terus diperkasakan agar setiap tugasan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, mudah dan

 • 38

  sempurna. Seterusnya, penyediaan kemudahan, prasarana dan ruang kerja yang kondusif dan selamat juga akan diberi penekanan

  kerana ia bukan saja akan dapat melahirkan suasana kerja yang lebih aman dan selesa, malah ia juga akan memberikan imej dan

  gambaran yang positif kepada semua pelanggan yang datang berurusan di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor.

  STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  1. Pengukuhan organisasi

  1.1. Menyediakan kertas cadangan pengukuhan organisasi yang melibatkan pertambahan jawatan baru nak menaik taraf jawatan sedia ada

  Bilangan kertas cadangan

  1 Kertas Cadangan disediakan

  2015

  Pembentangan cadangan kepada PSM SUK

  1 Kertas Cadangan diluluskan

  Kelulusan cadangan oleh pihak PSM SUK

  2015

  Pembentangan cadangan dengan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Organisasi JPA bagi gred 54 ke bawah

  1 Kertas Cadangan diluluskan

  Kelulusan waran perjawatan baru dengan pertambahan jawatan, bahagian dan peluang kenaikan pangkat

  2015

 • 39

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  2. Pemantapan pengurusan sumber manusia

  Menyemak dan memantau pelaksanaan Pelan Strategik Sumber Manusia agar memberi impak yang sebenar

  Bilangan semakan Pelan Strategik Sumber Manusia

  1 kali setahun 2015

  3. Peningkatan kompetensi warga jabatan

  3.1. Menyediakan bajet khas bagi program latihan

  Jumlah bajet Sekurang-kurangnya 1% daripada peruntukan emolumen jabatan

  Setiap tahun

  3.2. Mengadakan kursus bagi setiap gred dan kumpulan jawatan warga jabatan yang mempunyai jumlah yang ramai

  Bilangan kursus dianjurkan

  20 kursus setahun Setiap tahun

  3.3. Mengenal pasti dan mencalonkan kehadiran bagi kursus luar

  Bilangan kursus yang disertai

  20 kursus Setiap tahun

  3.4. Memastikan semua warga jabatan menghadiri kursus yang relevan dengan bidang tugas dan keperluan

  Bilangan kursus dihadiri setiap warga jabatan

  Tidak kurang 7 hari setahun bagi setiap warga jabatan

  Setiap tahun

 • 40

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  3.5. Melaksanakan program in-house training di peringkat sarjana yang dikendalikan oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

  Jumlah program in-house training

  1 program LLM AOIL Semua Pegawai Syariah LS41 ke atas sekurang-kurangnya berkelulusan sarjana

  2016-2018

  3.6. Melaksanakan program in-house training di peringkat diploma yang dikendalikan oleh IPTA yang sesuai

  Jumlah program in-house training

  1 program Diploma Syariah

  50% Pembantu Syariah gred LS17-LS26 sekurang-kurangnya berkelulusan Diploma

  2016-2018

  3.7. Menghantar Pegawai Sulh menghadiri Kursus Mediasi di bawah Accord Group Australia

  Peratus pegawai yang dipersijilkan sebagai Mediator Bertauliah oleh Accord Group

  100% pegawai yang dipersijilkan sebagai Mediator Bertauliah oleh Accord Group

  Semua Pegawai Sulh menjadi mediator bertauliah yang layak beramal sebagai mediator di peringkat antarabangsa

  2016-2020

 • 41

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  4. Meningkatkan tahap motivasi warga kerja agar sentiasa cemerlang dan produktif

  4.1. Memberi penghargaan dengan mewujudkan anugerah tambahan bagi warga jabatan cemerlang yang tidak terpilih untuk menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

  Bilangan Anugerah tambahan diwujudkan

  6 Anugerah tambahan diwujudkan

  2015-2020

  4.2. Memberi penghargaan dengan mencalonkan warga jabatan yang layak untuk menerima pingat dan darjah kebesaran

  Bilangan warga jabatan yang dicalonkan

  5 orang warga jabatan yang dicalonkan diperingkat negeri dari kumpulan Pengurusan Tertinggi, Pengurusan dan Profesional, Kumpulan Sokongan I dan Kumpulan Sokongan II

  Setiap tahun

  5 orang warga jabatan yang dicalonkan di peringkat negara atau negeri lain dari kumpulan Pengururusan Tertinggi, Pengurusan dan Profesional, Kumpulan Sokongan I dan Kumpulan Sokongan II

  Setiap tahun

 • 42

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  4.3. Menganjurkan program-program yang menyemarakkan motivasi dan semangat kerja berpasukan

  Bilangan program 3 program setahun 2015-2020

  5. Meningkatkan aspek penjagaan kebajikan warga jabatan dan jalinan kerjasama yang erat antara seluruh warga jabatan

  5.1. Menyelesaikan isu relevan yang dibangkitkan dalam Mesyuarat Bersama Jabatan

  Peratusan isu-isu yang diselesaikan

  70% Meningkatkan keseronokan bekerja dan melahirkan warga kerja bermotivasi tinggi

  Setiap tahun

  Menganjurkan program Hari Keluarga 2 tahun sekali

  Setiap tahun

  Menganjurkan Sukan Jabatan 2 tahun sekali

  Setiap tahun

  Menganjurkan aktiviti perhimpunan bulanan, Ihya Ramadhan, Hari Raya sebanyak1 setahun dan program keagamaan bulan-bulan Islam 3 kali setahun

  Setiap tahun

 • 43

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  5.2. Memantapkan kesihatan pekerja dengan menganjurkan program kesedaran kesihatan di peringkat dalaman

  Jumlah program

  Menganjurkan Program Kesedaran dan Saringan Kesihatan 1 kali setahun

  Mengeluarkan notis peringatan kepada semua pegawai yang telah mencapai umur 40 tahun untuk menjalani pemeriksaan kesihatan

  Melahirkan warga kerja yang lebih produktif

  Pengurangan 1% pengambilan cuti sakit

  Setiap tahun

  6. Penyediaan kemudahan, prasarana dan ruang kerja yang kondusif dan selamat

  6.1. Mencari jalan penyelesaian bagi memperbaiki keselurusan kerosakan bangunan baru

  Peratus pembaikan kerosakan yang diadu

  30% kerosakan yang diadu diperbaiki

  2015

  60% kerosakan yang diadu diperbaiki

  2016

  80% kerosakan yang diadu diperbaiki

  2017

  100% kerosakan yang diadu diperbaiki

  2018

 • 44

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  6.2. Mendapatkan peruntukkan yang mencukupi bagi penyelenggaraan

  Peratus peningkatan peruntukan belanja mengurus bagi kos penyelenggaraan

  50% peningkatan peruntukan belanja mengurus bagi kos penyelenggaraan

  2016-2018

  6.3. Membuat penyelenggaraan berkala bagi keseluruhan peralatan dan kemudahan yang terdapat dalam bangunan

  % pencapaian penyelenggaraan daripada yang perlu dilaksanakan

  Sekurang-kurangnya jabatan telah melaksanakan sebanyak 50% kerja-kerja penyelenggaraan bagi setiap peralatan dan kemudahan yang perlu diselenggara

  2016

  % bilangan kekerapan penyelenggaraan daripada yang ditetapkan

  Sekurang-kurangnya jabatan telah melaksanakan sebanyak 75% kerja-kerja penyelenggaraan bagi setiap peralatan dan kemudahan yang perlu diselenggara

  2017

 • 45

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  6.4. Mendapatkan peruntukan bagi pembinaan Pusat Latihan Kehakiman Syariah JAKESS di bawah RMK11

  Jumlah peruntukan

  RM15 juta Mahkamah Syariah Negeri Pertama memiliki pusat latihan sendiri

  2017

 • 46

  TERAS KEEMPAT: MENINGKATKAN IMEJ JABATAN DAN KEFAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERUNDANGAN

  SYARIAH BAGI MENCAPAI MATLAMAT KEUNGGULAN ORGANISASI

  Objektif strategik keempat mengandungi dua (2) strategi iaitu Melaksanakan Program/Usaha Promosi Jabatan dan Memperkukuh

  Jaringan Penyampaian Maklumat..

  Imej sesuatu organisasi amat penting dalam meyakinkan pelanggan kepada sistem penyampaian perkhidmatan yang dilaksanakan.

  Justeru, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor akan giat melaksanakan usaha bagi mempertingkatkan imej korporatnya melalui

  peningkatan kecekapan barisan hadapan. Program turun padang akan diadakan dengan lebih kerap agar masyarakat lebih

  memahami fungsi dan peranan yang dimainkan oleh jabatan dalam melaksanakan fungsinya. Maklumat-maklumat di dalam laman

  web akan sentiasa dipantau dan dikemas kini agar ia dapat memberi maklumat dan info yang berguna kepada masyarakat. Media-

  media akan dimanfaatkan secara strategik supaya ia akan dapat menjadi medium yang berkesan untuk menyalurkan maklumat

  kepada masyarakat serta dijadikan sebagai saluran dakwah yang menarik. Jabatan Kehakiman Syariah Selangor juga akan

  mempelbagaikan penerbitan dan bahan-bahan ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber maklumat. Dengan cara

  itu, imej jabatan akan dapat dipertingkatkan ke arah yang lebih positif.

  Bagi melahirkan masyarakat yang lebih celik undang-undang dan memahami hak masing-masing, program-program yang bersifat

  untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam undang-undang Syariah juga penting kerana masyarakat yang memahami

  undang-undang bukan saja akan memelihara hak masing-masing, malah ia lebih memudahkan mereka dalam berurusan dengan

  jabatan tanpa perlu bergantung kepada mahkamah atau peguam dalam membantu mereka untuk mendapatkan hak masing-

  masing di mahkamah.

 • 47

  STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  1. Melaksanakan program/usaha promosi Jabatan

  1.1 Mengadakan program turun padang

  Bilangan program

  9 kali setahun Penurunan peratus aduan terhadap jabatan

  Bermula 2015

  1.2 Menyediakan barangan cenderahati korporat jabatan yang mempunyai logo jabatan

  Bilangan jenis cenderahati korporat disediakan

  1 jenis cenderahati korporat disediakan

  Bermula 2015

  1.3 Menjalinkan hubungan dan kerjasama yang erat dengan pihak media

  Jumlah penglibatan media bersama jabatan

  4 kali setahun Bermula 2015

  2. Memperkukuh jaringan penyampaian maklumat

  2.1 Memaksimumkan sebaran maklumat menerusi laman web dan media sosial

  Bilangan pengunjung

  (histats)

  Peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 10% setiap tahun

  2015-2020

 • 48

  KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN

  INDIKATOR SASARAN KEJAYAAN SIGNIFIKAN

  TAHUN SASARAN

  2.2 Menerbitkan bahan-bahan rujukan

  Bilangan penerbitan yang dicetak dan dipaparkan dalam laman web

  2 penerbitan 2015-2020

  3. Mendidik dan menyebarkan pengetahuan tentang perundangan Syariah kepada masyarakat

  3.1 Menganjurkan, bekerjasama menganjurkan atau terlibat dengan program atau slot literasi undang-undang dengan jabatan kerajaan/NGO.

  Bilangan penganjuran, kerjasama atau penglibatan program-program literasi undang-undang.

  12 kali setahun

  Bermula

  2015