147
SK Putrajaya Presint 8(2) PELAN STRATEGIK DAN OPERASI (TAKTIKAL) PELAN STRATEGIK DAN OPERASI (TAKTIKAL) UNIT KOKURIKULUM UNIT KOKURIKULUM 2011-2015 2011-2015 1

Contoh Pelan Strategik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

silakan

Citation preview

PELAN STRATEGIK

SK Putrajaya Presint 8(2)PELAN STRATEGIK DAN OPERASI (TAKTIKAL)

UNIT KOKURIKULUM

2011-2015BAHAGIAN 1

1.0FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

2.0MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAMembangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia.

3.0OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA3.1Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;

3.2Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera;

3.3Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan

3.4Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

4.0MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAMatlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

5.0ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAEtika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA6.1Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja;

6.2Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan

6.3Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA7.1Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan.

7.2Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.

7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

7.4Memperkotakan apa-apa yang dikatakan - Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan. Justeru, setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan, sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan.

7.5Berdisiplin dan beradab - Aktiviti yang berperaturan, mulia, berdisiplin, dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang. Justeru, setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama, sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan, serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul.

8.0NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA8.1Amanah - Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Antara amalan amanah adalah:

8.1.1Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menyeleweng dan cuai;

8.1.2Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan;

8.1.3Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi;

8.1.4Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya; dan

8.1.5Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.8.2Benar - Benar pada niat dan perbuatan seperti:

8.2.1Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan, tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan;

8.2.2Bercakap benar dan menepati janji, tidak bercakap bohong dan mungkir janji;

8.2.3Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh; dan

8.2.4Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan, rela berkongsi pengalaman, ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.

8.3Bijaksana - Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti:

8.3.1Menggunakan seluruh potensi, keupayaan, dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah;

8.3.2Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti;

8.3.3Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi; dan

8.3.4Sentiasa meningkatkan ilmu, kepakaran, dan profesionalisme.

8.4Bersyukur - Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti:

8.4.1Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak;8.4.2Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka, berdendam, atau menaburkan fitnah;

8.4.3Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan, kegagalan, dan ujian serta tidak boleh berputus asa; dan

8.4.4Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.

8.5Dedikasi - Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti:

8.5.1Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah;

8.5.2Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan;

8.5.3Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti;

8.5.4Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar, teliti dan ceria, tidak cuai atau merungut; dan

8.5.5Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi.

8.6Ikhlas - Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti:

8.6.1Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci, tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab;

8.6.2Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi, bukan kerana pangkat, kedudukan, atau mendapat perhatian orang lain;

8.6.3Memberikan layanan yang baik, tanpa mengira pangkat, status, atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih;

8.6.4Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka; dan

8.6.5Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.

8.7Penyayang - Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami, menghargai, dan mengambil berat seperti:

8.7.1Bersifat pemaaf dan penyayang, tidak berdendam, sombong serta meninggi diri;

8.7.2Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk;

8.7.3Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas;

8.7.4Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan; dan

8.7.5Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.

9.0HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAEtika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.

BAHAGIAN 21.0KURIKULUM KEBANGSAANKurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan, dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental, dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan.

2.0PERANCANGAN STRATEGIK SKPP 8(2)Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan, SK Putrajaya Presint 14(1) atau dikenali sebagai SKPP 8(2) berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

2.1SKPP 8(2) berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada;

2.2SKPP 8(2) sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN;

2.3Staf kepimpinan SKPP 8(2) memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan;

2.4SKPP 8(2) berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid di dalam bidang akademik, kokurikulum, dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi;

2.5SKPP 8(2) sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan;

2.6SKPP 8(2) berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran, kaedah pengajaran berkesan, dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan;

2.7SKPP 8(2) berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betul.

2.8SKPP 892) berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya dan

2.9SKPP 8(2) berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan.

3.0PEMAKAIAN SKPM - SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SKPP 14(1)SKPP 8(2) menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah, KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut:

3.1SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6;

3.2SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid; dan

3.3SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan, melaksanakan, menyelia, memantau, dan menilai Perancangan Strategik sekolah.

BAHAGIAN 33.0FALSAFAH UNIT KOKURIKULUMUntuk melahirkan modal insan yang berdisiplin, berketrampilan, mempunyai daya saing, disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental, fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan

3.1VISIKokurikulum Pelengkap Kecemerlangan

3.2MISIa) Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum

b) Mencungkil bakat dan potensi murid

c) Memberi pendedahan dan bimbingan kemahiran asas pengurusan organisasi kepada murid

d) Membangunkan prasarana dan kemahiran kokurikulum

3.3MOTO

Kokurikulum Penggerak Kecemerlangan

3.4MATLAMAT KOKURIKULUMMatlamat aktiviti kokurikulum SKPP 8(2) adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu;a) Menyemai kesedaran murid terhadap agama, beradab, taat setia, bertanggungjawab, berdisiplin, jujur dan bersih, disamping mempunyai ciri-ciri emosi, intelek dan jasmani yang seimbang.

b) Mengilap, mengukuhkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi.

c) Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah.

d) Mengukuhkan interaksi, integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar, guru dan juga dengan masyarakat luar.3.5OBJEKTIF KOKURIKULUMSejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokurikulum SKPP 8(2) adalah bertujuan untuk;3.5.1Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah, masyarakat dan negara.

3.5.2Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai, budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara.

3.5.3Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani, minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.3.5.4Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.

3.5.5Meningkatkan penglibatan, kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.

4.0STRATEGI PERLAKSANAANUntuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya:

4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.

4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam, kelab/persatuan , sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan.

4.3 Melibatkan murid, Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki;

4.5 Menyelia, merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun

4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan;

4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar,

4.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid, dari semasa ke semasa.5.0PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM5.1Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.

5.2Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek:

5.2.1Keahilan / Kehadiran

5.2.2Penyertaan / Penglibatan

5.2.3Kemudahan dan Peralatan

5.2.4Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum

5.2.5Kewangan dan Perbelanjaan

5.2.6Matlamat dan Objektif

5.2.7Perlembagaan dan Peraturan

5.2.8Disiplin dan Keselamatan

5.2.9Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi BerkaitanObjektif :

Mencapai Tahap Kecemerlangan Kokurikulum

Matlamat Strategik :

Meningkatkan Pencapaian Sukan/Permainan/Kelab/Unit Pakaian Seragam

(Sasaran Mengikut Jenis Sukan / Permainan) (2010 Hingga 2014)SASARAN PENCAPAIAN DALAM, BADAN BERUNIFORM, PERMAINAN, OLAHRAGA DAN KELAB SKPP 14(1) [2011-2015]BilPermainanPeringkat20112012201320142015

1OlahragaMSSSMSSS Bahagian6 wakil7 wakil8 wakil10 wakil12 wakil

MSSS Negeri1 wakil2 wakil5 wakil8 wakil10 wakil

MSSM Kebangsaan1 wakil2 wakil2 wakil3 wakil6 wakil

2Rentas DesaMSSSMSSD3 wakil3 wakil2 wakil1 wakil1 wakil

MSS Negeri2 wakil3 wakil4 wakil5 wakil6 wakil

MSSM Kebangsaan

1 wakil1 wakil1 wakil2 wakil2 wakil

3BolasepakMSSSMSSDKetigaKetigaNaib JohanNaib JohanJohan

MSSS Bahagian3 Wakil4 Wakil5 Wakil6 Wakil7 Wakil

4Badminton MSSSMSSDNaib JohanJohanJohanJohanJohan

MSSS Negeri4 Wakil5 Wakil6 Wakil7 Wakil8 Wakil

5Hoki MSSSMSSDPenyertaanTop 5Top 3Naib JohanJohan

6

TKRS

PengakapBRIGED / NEGERIJohanJohanJohanJohanJohan

7PengakapNEGERITop 5Top 4Top 3Naib JohanJohan

8Puteri IslamNEGERITempat ketigaNaib JohanNaib JohanJohanJohan

9Tunas Puteri

NEGERIPenyertaanTop 5KetigaNaib JohanJohan

10Choral SpeakingCompetitionNEGERITop 5Top3Naib JohanJohanJohan

11PertandinganDramaNEGERITop 3KetigaNaib JohanJohanJohan

12Public SpeakingCompetitionNEGERITop 4KetigaNaib JohanJohanJohan

13Pesta PantunNEGERIKetigaNaib JohanNaib JohanJohanJohan

15ICT ROBOTIKNEGERINaib JohanJohanJohanJohanJohan

KEBANGSAANTop 3Naib JohanJohanJohanJohan

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM KEKUATAN (Strength S) S1 Terdapat guru yang berpengalaman dan komited

S2 Hubungan yang baik dengan ibu pejabat BBSM S3 Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat

S4 Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih

S5 Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness W) W1 Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100%

W2 Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang

kepentingan kegiatan kokurikulum

W3 Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai

W4 Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti

sekolah yang lain

W5 Ahli-ahli dari kelas-kelas Tahun 6 akan mengikuti kelas

tambahan selepas bulan Jun

W6 Kekurangan alatan bantu mengajar

PELUANG (Opportunities - O) O1 Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah

O2 Sokongan padu daripada pihak PIBG

O3 Sokongan dari BSMM Selangor ANCAMAN (Threat - T) T1 Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang

kepentingan kegiatan kokurikulum

T2 Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh

T3 Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli

barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka

PELAN STRATEGIK BSMMISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR

PENCAPAIAN

Penglibatan ahli-ahli

BSMM kurang memuaskan1. Kehadiran ahli-ahli se-

masa perjumpaan tidak

100%

2. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan

3. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan1. Meningkatkan peratus

kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100%

2. Meningkatkan pengeta- huan dan kemahiran

ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan1. Mempelbagaikan aktiviti

semasa perjumpaan

2. Menggalakkan guru penasihat mengikuti kursus/latihan yang dianjurkan oleh

Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya

3. Menggalakkan ahli-ahli jawatankuasa mengikuti kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat BSMM atau cabang-cabangnya1. Peratus kehadiran

ahli- ahli semasa perjumpaan meningkat

2. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan meningkat

3. Kemahiran dan pengetahuan guru

bertambah.

4. Kepimpinan dan kebolehan meningkat. mengelolakan

aktiviti-aktiviti persatuan

PELAN TAKTIKAL BSMM

BilProgramObjektifTanggungjawabTempohKos/SumberIndikator Pencapaian

1Pertolongan

Cemas1. Meningkatkan pengetahuan

pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal

2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya

Guru Penasihat

Januari

hingga

Oktober

2011RM150/Tabung

BSMMPeratus kehadiran ahli-

ahli semasa perjum- paan

2Kawad Kaki1. Mendedahkan ahli-ahli kepada

asas kawad kaki

2. Melahirkan ahli-ahli BSMM

yang mahir dalam kawad kakiGuru Penasihat

Januari

hingga

Oktober

2011RM50/PCG

KokurikulumBilangan ahli yang

mahir dalam kawad kaki

3Khidmat

Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas1. Memberi peluang kepada

ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari

2. Meningkatkan penglibatan

ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan1. Penolong Kanan

Kokurikulum2. Guru PenasihatHari Sukan

Sekolah

Peratus penglibatan

ahli-ahli dalam aktiviti persatuan

ANALISIS SWOT BAGI PENGAKAP KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 - Guru yang komited dan berpengalaman.

S2 - Sebahagian guru mempunyai pengalaman, komited

dan terlatih

S3 - Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.

S4 - Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih KELEMAHAN ( WEAKNESS W ) W1 Kawasan sekolah yang terhad

W2 Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan

W3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran

W4 - Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum

W5 Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum

PELUANG ( OPPORTUNITIES O ) O1 - Sokongan dari PIBG.

O2 - Hubungan baik dengan agensi luar.

O3 Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah ANCAMAN ( THREAT T )T1 - Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti

kokurikulum

T2 - Sumbangan dan bantuan kewangan terhad

T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam

T4 Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan

PELAN STRATEGIK PENGAKAP

ISU

MASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATORKEJAYAAN

Jumlah pelajar yang

mendaftar menjadi ahli tidak melebihi

50 orang setiap tahun1. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakapMeningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajarPeningkatan jumlah murid

yang menjadi ahli:

2011 = 50 orang

2012 = 55 orang

2013 = 60 orang

2014 = 65 orang

2015 = 70 orang

2. . Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah.Peningkatan peratusan

jumlah murid dalam perjumpaan bulanan:

2011 = 60%

2012 = 70%

2013 = 800%

2014 = 90%

2015 = 100 %

3.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerahMeninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat BahagianMendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain

melalui aktiviti pada setiap perjumpaanAhli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan.

PELAN TAKTIKAL PENGAKAPBIL.PROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1.Mempromosikan

aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankanMeningkatkan

peratus kehadiran ahli1. Guru penasihat

2.AJKJanuari

hingga

Oktober80%

Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang

201585%

Kehadiran ahli setiap perjumpaanPeningkatan

kehadiran pelajar ke perjumpaan

2.Perkhemahan

TahunanMenarik minat

pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap1. Guru Besar2. Penolong Kanan

3.PenyelarasUnit

Beruniform

4. Guru PenasihatApril

OktoberPGC50% ahli

mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang

201560% ahli

mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang

2015Peningkatan

jumlah murid yang menjadi ahli:

2011 = 50 org

2012 = 60 org

2013 = 70 org

2014 = 750 org

2015 = 850 org

3.LawatanSambil

BelajarMenarik minat

pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajardalam bidang

pengakap1. Guru Besar 2. Penolong Kanan

3.PenyelarasUnit

Beruniform

4.Guru PenasihatJulai atau

OgosPGC50% ahli

mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang

201560% ahli

mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang

2015Peningkatan

jumlah murid yang menjadi ahli:

2011 = 300 org

2012 = 310 org

2013 = 320 org

2014 = 330 org

2015 = 340 org

ANALISIS SWOT TUNAS PUTERI

KEKUATAN (Strength-S)S1- Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.

S2- Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan.

S3- Persekitaran sekolah yang selamat. S4- Murid tinggal berhampiran dengan sekolah KELEMAHAN (Weakness-W) W1- Kurangkesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum.

W2- Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%.

W3- Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan

dalam kokurikulum.

W4- Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk

ajar/bimbingan guru.

W5 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang

tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan.

PELUANG (Opportunities-O) O1- Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG.

O2- Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO.ANCAMAN (Threat-T) T1- Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik .

T2- Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad.

T3- Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan.

PELAN STRATEGIK PERGERAKAN TUNAS PUTERIISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR

PENCAPAIAN

Penglibatan ahli kurang memuaskan1.Kehadiran kurang memuaskanRamai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan

seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina, iaitu perempuan sahaja.

2.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan1.Kehadiran 100%

Memastikan setiap ahli Tunas Puteri hadir

dan mengikuti setiap aktivitidan mengambil bahagian secara aktif.

2.Pemimpin berwaran/pangkat1. Mewajibkan kehadiran ahli.

2.Mempelbagaikan aktivitiseperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan, danKetua

Kumpulan

3. Pemimpin memohon waran/pangkat.100 % ahli hadir.

Semua pemimpin berwaran/pangkat

PELAN TAKTIKAL TUNAS PUTERIBIL.PROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS /SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1.Perjumpaan

MingguanMeningkatkan kemahiran ahli Guru Penasihat

Jan

Okt.PCGPerjumpaan jarang dilakukanPerjumpaan Seminggu sekali100% ahli menguasai ilmu kepanduan.

2.PerkhemahanAhli mempraktikan ilmu-ilmu Guru PenasihatJunPCGTiada perkhemahanSetahun sekali100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan.

3.Lawatan Sambil

BelajarMendedahkan ahli kepada pengalaman baru.Guru PenasihatOktoberPCGTiada lawatanSetahun sekali.100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan.

4.Pemimpin

Berwaran/pangkatSemua pemimpin mempunyai waran/pangkatGuru PenasihatJan.

Okt.PCGTiada pemimpin berwaran/pangkatSemua pemimpin berwaran/

pangkat.100% pemimpin berwaran/pangkat

ANALISA SWOT PERGERAKAN PUTERI ISLAM (PPI) KEKUATAN (STRENGTH S ) S1 - Hari perjumpaan diselaraskan

S2 - Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.

S3 - Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih

S4 - Sekolah satu sesi

S5- Persekitaran sekolah yang selamat KELEMAHAN ( WEAKNESS W ) W1 Kawasan aktiviti sekolah yang terhad

W2 Ada guru kurang pengalaman/baru mengajarW3 Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran

W4 - Kekangan masa untuk melaksanakan kokurikulum

W5 Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum

PELUANG ( OPPORTUNITIES O )O1 - Sokongan dari PIBG.

O2 - Hubungan baik dengan agensi luar. ANCAMAN ( THREAT T )T1 - Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti

kokurikulum

T2 Bantuan kewangan yang terhad

T3 Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam

T4 Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan

PELAN STRATEGIK PPIMISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

1. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.1. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.1. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI.

2. Peningkatan

kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI1. Pelajar tidak mahir

dalam kemahiran PPI

2.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama1. Meningkatkan

kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI1. Ceramah @ bengkel

mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI

2.Mempelajari asas asas agama

3.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai1. Peningkatan bilangan AJK

yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing

2. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing

3. Penglibatan ahli

dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah1. Ahli-ahli PI yang ada

sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah1. Meningkatkan

penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit- unit Berunifom.1. Mendedahkan ahli

kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah1. Ahli terlibat dengan

Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan.

PELAN TAKTIKAL PPIMBIL.PROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1Mempromosikan

aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI

(aktiviti indoor )Meningkatkan

peratus kehadiran ahli PPI1. Guru penasihat PPIJanuari

hingga

Oktober80%

Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang

201585%

Kehadiran ahli setiap perjumpaanPeningkatan

kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan

PPI

2Kesedaran terhadap peranan sebagai ahli PPiMeningkatkan

bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan pendidikan ilmu Islam1. Penolong Kanan

Kokurikulum2. Guru penasihat PPIJanuari

hingga

Oktober80%

Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang

201585%

Kehadiran ahli setiap perjumpaanPeningkatan

bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti PPI

3Latihan Intensif

(Tatacara perjumpaan)1. Melahirkan ahli-

ahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan

2. Sekurang- kurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun

20141. Guru penasihat PPIFebruari hingga September80% ahli tahu asas kawad kaki90%

ahli tahu asas kawad kaki mejelang

2015Peningkatan

bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki.

4Kem Bersepadu

Unit Berunifom

Tahunan1. Meningkatkan

kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi1. Pengetua

2. Penolong Kanan

Kokurikulum3. Guru penasihatAprilPenganjur50% ahli

mempunyai kemahiran asas menjelang

201550% ahli

mempunyai kemahiran asas

sebagai ahli pergerakanKeyakinan ahli-ahli

bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan

perkhemahan di luar

@ bersaing dengan badan uniform lain

ANALISA PERSEKITARAN (SWOT) TUNAS KADET REMAJA SEKOLAHKEKUATAN (STRENGTH S)S1- Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.

S2-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain.

S3-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik.

S4- Guru penasihat mengajar , mengenali dan memahami masalah semua ahli.S5- Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan.

KELEMAHAN (WEAKNESS W) W1- Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum.

W2- Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.

W3- Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik.

W4- Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti

sekolah yang lain.

W5- Selepas bulan Mei, tahun 6 sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)O1- Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.

O2- Sokongan padu daripada PIBG sedia menyumbang apabila diperlukan.O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada Setiap aktiviti sekolah ANCAMAN (THREAT T)T1- Tiada minat dalam kokurikulumT2- Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolahT3- Tiada kepakaran khusus dalam latihan

T4- Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih

dalam TKRS

PELAN STRATEGIK TUNAS KADET REMAJA SEKOLAHISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian TKRS kurang

memuaskan1. Taraf keahlian TKRS

kurang daripada

100 orang1. Menaik taraf kekuatan anggota1. Mempromosikan TKRS untuk murid Tahun 3 setiap tahun.

2. Membuat demonstrasi hasil- hasil kerja, modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior.

3. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam TKRS.1. Keanggotaan dalam TKRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:

2011 55 orang

2012 60 orang2013 75 orang

2014 85 orang2015 90 orang

2. 50% ahli KRS tidak menggunakan pakaian seragam rasmi KRS semasa perjumpaan2. Meningkatkan peratus pelajar yang menggunakan pakaian seragam yang lengkap

kepada 100%

menjelang tahun

2015.1. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam TKRS semasa hari Rabu setiap minggu.

2. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan.1. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:

2011 50%

2012 60%2013 70%

2014 80%2015 100%

3. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti TKRS kurang memuaskan3. Semua ketua kompeni, platun serta seksyen dapat melaksanakan tugas dengan baik.

4. Mengadakan kuliah berdasarkan kurikulum Kadet Remaja Sekolah

5. Mengadakan ujian kenaikan pangkat1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun.

2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri.

3. Melantik dan melatih pelajar Tahun 6 untuk menjadi jurulatih.

4.Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

5. Diadakan sekali setahun.

6. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.1. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan TKRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:

2011 60% hadir

2012 70% hadir2013 80% hadir

2014 90% hadir

2015 100% hadir

4. Ahli TKRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki1. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki TKRS1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan.1. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:

2011 60% pelajar terlibat

2012 70% pelajar terlibat

2013 80% pelajar terlibat2014 90% pelajar terlibat 2015 100% pelajar terlibat

PELAN TAKTIKAL TUNAS KADET REMAJA SEKOLAHBILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS /SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1OPS.KOMPENI1. Lebih ramai pelajar dapat

bergerak aktif dalam TKRSPenolong Kanan

Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Semua Pegawai

TKRS2011- 2015Keanggotaan

dalam TKRS

2.OPS. PAKAIANSERAGAM1. Agar pasukan dapat

mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD, JPN serta KPM.

2. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam TKRS.Penolong Kanan

Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Semua Pegawai

2011- 2015Pemakaian pakaian

seragam TKRS semasa perjumpaan

3.OPS. TUGAS1. Agar perjalanan aktiviti

dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

2. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar.Penolong Kanan

Ko-Kurikulum

Guru PenasihatJan Okt.Penglibatan ahli

dalam aktiviti perjumpaan TKRS

4.OPS. KULIAH1. Meningkatkan kemahiran

serta pengetahuan ahli tentang TKRS.Penolong Kanan

Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Pegawai TKRSJan - NovPenglibatan ahli

dalam aktiviti perjumpaan TKRS

5.OPS.PANGKAT1. Meningkatkan

pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu TKRS bagi kadet yang berkelayakan.Guru Penasihat

Pegawai TKRSJun OgosPenglibatan ahli

dalam aktiviti perjumpaan TKRS

6.OPS. KAWADKAKI1. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki.Penolong Kanan

Ko-Kurikulum

Guru Penasihat

Pegawai TKRSJan NovPenglibatan ahli

dalam aktiviti kawad kaki

ANALISIS SWOT PERSATUAN BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH S )S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah

terhadap aktiviti yang dijalankanS2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat

S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan

pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam

pelaksanaan aktiviti kelab.

S4 Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar

harian yang tinggal berdekatan dengan sekolahKELEMAHAN (WEAKNESS W)W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum

W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan , tidak mencapai

100%

W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan

W4 Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun, bersyair, bersajak, pidato, erbahasan dijalankan.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum

O2 Sokongan padu daripada PIBGANCAMAN (THREAT T)

T1 Banyak tempat persinggahan pelajar yang

menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan

kelab

T2 Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang

tinggal jauh dari sekolah

T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA MELAYUISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATORPENCAPAIAN

Pencapaian PersatuanBahasa Melayu kurang memuaskan1. Bilangan ahli kelab

tidak mencapai 50 orang.

2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100%

3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 1. Meningkatkan

bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun

2014

2. Kehadiran 100%

menjelang tahun

2014

3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan1. Meningkatkan

bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu

2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab.

3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M1. Bilangan ahli Kelab

Bahasa Melayu :

2011 48 orang

2012 55 orang

2013 60 orang

2014 65 orang

2015 70 orang

2. Kehadiran pelajar:

2011 80%

2012 85%

2013 90%

2014 95%

2015 100%

3. Penglibatan pelajar secara aktif:

2011 5 %

2012 10 %

2013 15 %

2014 20 %

2015 25 %

BILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATOR

PENCAPAIAN

1.Promosi

Persatuan Bahasa MelayuMeningkatkan

jumlah ahli Bahasa Melayu setiap tahunGuru penasihat Kelab

Bahasa MelayuJanuari

Semasa Karnival Bulan BahasaPCG KokurikulumBilangan

ahli kurang daripada

20 orangBilangan

ahli melebihi 20 orangBilangan ahli

meingkat setiap tahunn

2.Kelas

BimbinganMeningkatkan

kemahiran pelajar dalam menguasai

2M.Guru penasihatSepanjang

tahunPCG

Kokurikulum

Mengukuh

pelajar menguasai

2M90% pelajar

menguasai

2MKemahiran

pelajar membaca dan menulis.

3.Pembimbing Rakan

SebayaMeningkatkan

penglibatan

pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakanGuru penasihat KelabSepanjang

tahunPCG KokurikulumKurang daripada

10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang

dijalankan.Penglibatan pelajar

secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat

ditingkatkan kepada 20%Pelajar terlibat secara aktif

dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

ANALISIS SWOT PERSATUAN BAHASA INGGERISKEKUATAN (STRENGTH-S)S1Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah

pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.

S2Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain

S3Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baikS4Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli

S5Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak

membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelabKELEMAHAN (WEAKNESS-W)W1Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang

kepentingan kokurikulumW2Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan

RujukanW3Pelajar yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang

W4Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris

PELUANG ( OPPORTUNITIES -O)O1- Sokongan padu daripada PIBG sedia menyumbang apabila diperlukan

02- Sokongan daripada ibu-bapa - ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah

03 Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan)ANCAMAN (THREAT-T)T1- Banyak tempat persinggahan pelajar Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah

T2- Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah

T3- Ibubapa sibuk jadi anak-anak kadang- kadang terpaksa membantu ibubapa di rumah pada waktu petang

ISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian PersatuanBahasa Inggeris kurang memuaskan1. Bilangan ahli kelab tidak sampai 50 orang

2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80%

3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar

4. 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013

2. Kehadiran menjelang tahun

2013

3. Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa

4. Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar

100%1. Meningkatkan penglibatan pelajar

2. Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini.3. Meningkatkan penglibatan guru1. Bilangan ahli kelab Bahasa

Inggeris semakin bertambah setiap tahun

2011 35 orang

2012 40 orang

2013 45 orang

2014 50 orang

2015 55 orang

2Kehadiran pelajar 100%

menjelang tahun 2013

2011 70%

2012 75%

2013 80%

2014 90%

2015 100%

3. Aktiviti bertambah setiap tahun

2011 3 aktiviti

2012 4 aktiviti

2013 5 aktiviti

2014 6 aktiviti

2015 7 aktiviti

4. Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah.

PELAN TAKTIKAL PERSATUAN BAHASA INGGERISBIL.PROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS / SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1

2Mempromosikan PersatuanBahasa Inggeris

Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur

kebahasaan untuk menarik minat pelajar)Meningkatkan jumlah ahli Persatuan Bahasa Inggeris

Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa InggerisGuru penasihat

Guru penasihatSemasa Karnival Bulan Bahasa

Sepanjang tahunPCG BI & KokurikulumPCG KokurikulumBilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 50 orang

Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeriBilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang

Sekurang- kurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti

kokurikulum dan wakili sekolah di

peringkat negeriBilangan ahli meningkat setiap tahun

Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah

ANALISIS SWOT PERSATUAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARABKEKUATAN ( STRENGTH S )S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman

S2 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan

S3 - Guru memahami budaya setempat dan ini

memudahkan proses berinteraksi dengan murid

S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakanKELEMAHAN ( WEAKNESS W )W1 - Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2- Faktor tidak serius murid W3- Masalah pengangkutan

PELUANG ( OPPORTUNITIES O)O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG

dan agensi luarANCAMAN ( THREAT T )T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting

T2 - Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti

kelab dan persatuan

PELAN STRATEGIK PERSATUAN AGAMA ISLAM & BAHASA ARABISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian dan sambutan terhadap persatuan yang kurang

cemerlang1. Penglibatan

pelajar kurang1.Meningkatkan

penglibatan pelajar sebanyak

2011 = 30 orang

2012 = 42orang

2013 = 45 orang

2014 = 50 orang

2015 = 65 orang1. Meningkatkan kualiti

aktiviti1. Penglibatan pelajar

meningkat menjelang

20152011 = 10 orang

2012 = 12 orang

2013 = 15 orang

2014 = 20 orang

2015 = 25 orang

2. Kehadiran

kurang memuaskan2.Meningkatkan

kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 20152. Mempelbagaikan

aktiviti1.Peratus kehadiran

pelajar meningkat

PELAN TAKTIKAL PERSATUAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARABBILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATOR

PENCAPAIAN

1Ceramah Motivasi1.Meningkatkan

kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Islam dan Bahasa Arab1.Guru PenasihatJanKehadiran

pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab

2Buku Skrap

[topik-topik tentang sejarah Islam, kebudayaan

& kesusasteraan Arab ]1. Meningkatkan

pengetahuan tentang Bahasa Cina1. Guru Penolong

Kanan

Kokurikulum

JulaiPelajar

berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti

3Kuiz Bahasa Arab1.Meningkatkan

pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina1. Guru Penolong

Kanan

Kokurikulum

2. Guru Penasihat3. Semua guruOgosPelajar

menguasai pengetahuan Bahasa Arab

4Lawatan

Sambil

Belajar1.Meningkatkan

pengetahuan & Pengalaman pelajar1.Guru PenasihatNovSemua ahli

kelab akan menyertai aktiviti ini

ANALISIS SWOT KELAB KOGNITIFKEKUATAN (STRENGTH S )S1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan

S2 Kerjasama yang baik dalam kalangan guru

Penasihat

S3 Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan , pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

S4 Kebanyakan ahli tinggal berdekatan dengan sekolah

S5 - Guru berpengalaman, komited dan terlatihKELEMAHAN (WEAKNESS W)W1 Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum

W2 Kehadiran pelajar tidak memuaskan , tidak mencapai 100%

W3 Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan

W4 Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)O1 Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum

O2 Sokongan padu daripada PIBGANCAMAN (THREAT T)T2 Masalah pengangkutan dan kelas KAFA

jauh dari sekolah

T3 Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB KOGNITIFISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian Kelab

Kognetif yang kurang sambutan dan penyertaan pelajar1. Bilangan ahli kelab

tidak mencapai 50 orang.

2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100%

3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar1. Meningkatkan

bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun

2013

2. Kehadiran 100%

menjelang tahun

2013

3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan1. Meningkatkan

bilangan pelajar dalam Kelab2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab.1. Bilangan ahli Kelab:

2011 38 orang

2012 45 orang

2013 50 orang

2014 55 orang2015 60 orang

2. Kehadiran pelajar:

2011 80%

2012 85%

2013 90%

2014 95%

2015 100%

3. Penglibatan pelajar secara aktif:

2010 5 %

2011 10 %

2012 15 %

2013 20 %

2014 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB KOGNITIFBILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1.Promosi

Kelab KognetifMeningkatkan

jumlah ahli Kelab setiap tahunGuru penasihat Kelab

Januari

PCG - KokurikulumBilangan

ahli kurang daripada

40 orangBilangan

ahli melebihi 50 orangBilangan ahli

meingkat setiap tahunn

2.Pembimbing

Rakan Sebaya Kelab KognetifMeningkatkan

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakanGuru penasihat Kelab

Sepanjang

tahunPCG

Kokurikulum

Kurang

daripada

10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang

dijalankan.Penglibatan

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat

ditingkatkan kepada 20%Pelajar terlibat

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

ANALISIS SWOT KELAB PERINTIS KEUSAHAWANANKEKUATAN ( STRENGTH S )S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman

S2 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan

S3 - Guru memahami matlamat kelab dan ini memudahkan proses P&P dan kaedah berinteraksi dengan murid

S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakanKELEMAHAN ( WEAKNESS W )W1 - Kehadiran murid yang belum mencapai 100 %

W2 Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.

PELUANG ( OPPORTUNITIES O)O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG

dan agensi luarANCAMAN ( THREAT T )T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting

PELAN STRATEGIK KELAB PERINTIS KEUSAHAWANANISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Penglibatan murid dan pencapaian kelab yangsederhana dan kurang memberangsangkan1. Penglibatan pelajar kurang1.Meningkatkan

penglibatan pelajar sebanyak

2011 = 40 orang

2012 = 50 orang

2013 = 60 orang

2014 = 70 orang

2015 = 80 orang1. Meningkatkan kualiti

aktiviti1. Penglibatan murid

meningkat menjelang

20152011 = 10 orang

2012 = 20 orang

2013 = 30 orang

2014 = 40 orang

2015 = 50 orang

2. Kehadiran kurang memuaskan2.Meningkatkan

kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 20152. Mempelbagaikan aktiviti dengan melibatkan pelajar sepenuhnya1.Peratus kehadiran dan keterlibatan dalam aktiviti bagi semuamurid dan ahli Kelab

meningkat

PELAN TAKTIKAL KELAB PERINTIS KEUSAHAWANANBILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1Buku Skrap

Perniagaan dan Tokoh1. Meningkatkan

kesedaran murid tentang isu-isu perniagaan1. Guru Penolong

Kanan KK

2. Guru KelabJan

September.

Duit KelabMurid berupaya

menghasilkan buku skrap yang berkualiti

2Demonstrasi

dan aktiviti jualan2.Meningkatkan

pengetahuan murid tentang kaedah yang betul dalam proses jual beli.1. Guru Penolong

Kanan KK

2. Guru KelabOgosPCGMurid

menguasai pengetahuan asas dalam perniagaan.

3Perkembangan

Kendiri3. Meningkatkan

kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum.1.Guru KelabSepanjang

tahunPCGKehadiran

murid meningkat di setiap perjumpaan kelab

ANALISIS SWOT KELAB ICT & ROBOTIKKEKUATAN ( STRENGTH S )S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman

S2 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan

S3 - Guru penasihat amat meminati dunia ICT dan

robotik dan berkongsi minat dengan muridS4 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakanKELEMAHAN ( WEAKNESS W )W1 - Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 %

W2- Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.

W3 kurang semangat berpasukan dan kerjasama antara

murid

PELUANG ( OPPORTUNITIES O)O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG

dan agensi luarANCAMAN ( THREAT T )T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting

T2- Masalah pengangkutan bagi murid harian

PELAN STRATEGIK KELAB ICT & ROBOTIKISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian kelab yang masih boleh dibaiki dan ke arah kecemerlangan1. Penglibatan dan komitmen pelajar masih kurang1.Meningkatkan

penglibatan pelajar sebanyak

2011 = 30 orang

2012 = 35 orang

2013 = 40 orang

2014 = 45orang

2015 = 50 orang1. Meningkatkan kualitI

aktiviti dengan kepelbagaian pendekatan1. Penglibatan pelajar

meningkat menjelang 2015

2. Peralatan dan perisian robotik yang kurang dan mahal2.Meningkatkan jumlah peralatan dan kepelbagaian perisianmenjelang tahun 20152. Mempelbagaikan

komponen peralatan dan perisian mengikut skala pemasangan1. Inventori kelab yang meningkat

PELAN TAKTIKAL KELAB ICT & ROBOTIKBILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATOR PENCAPAIAN

1Merekacipta dan membangunkanreplika robot menggunakan bahan terbuang.1. Meningkatkan

kesedaran tentang kepentingan kitar semula.1. Guru Penolong

Kanan

Kokurikulum

2. Guru KelabJan-

SeptPCGPelajar

berupaya menghasilkan replika yang berkualiti

2Kuiz Sains2.Meningkatkan

pengetahuan pelajar tentang Sains Komputer 1. Guru Penolong

Kanan

Kokurikulum

2. Guru Kelab

3. Semua guruOgosPelajar

menguasai pengetahuan sains dan teknologi

3Buku Skrap1.Meningkatkan

kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi komputer.1.Guru KelabFeb-Nov-Kehadiran

pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab

ANALISIS SWOT KELAB SENI KEBUDAYAANKEKUATAN ( STRENGTH S )S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman

S2 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan

S3 Minat guru dan murid terhadap seni dan budaya

memudahkan proses berinteraksi dengan murid

S4 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakanKELEMAHAN ( WEAKNESS W )W1 - Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 %

W2 Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni

PELUANG ( OPPORTUNITIES O)O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG dan

agensi luarANCAMAN ( THREAT T )T1 Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting

PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB SENI KEBUDAYAANISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian dan penyertaan murid dalam kehadiranKelab Seni Kebudayaan yang kurang 1. Penglibatan

pelajar kurang1.Meningkatkan

penglibatan pelajar sebanyak2011 = 35 orang

2012 = 45 orang

2013 = 50 orang

2014 = 55 orang

2015 = 60 orang 1. Meningkatkan kualiti

aktiviti1. Penglibatan pelajar

meningkat menjelang 20152011 = 5 orang

2012 =10 orang

2013 = 15 orang

2014 = 25 orang

2015 = 30 orang

2. Kehadiran

kurang memuaskan2.Meningkatkan

kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 20132. Mempelbagaikan

aktiviti1.Peratus kehadiran

pelajar kelab meningkat

PELAN TAKTIKAL KELAB SENI DAN KEBUDAYAANBILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1Folio

[isu-isu seni dan budaya]1.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya1. Guru Penolong

Kanan

Kokurikulum

2. Guru KelabJan

SeptemberTabung KelabPelajar

berupaya menghasilkan folio

yang berkualiti

2Membuat persembahan dengan peralatan muzik2.Meningkatkan

pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual1. Guru Penolong

Kanan

Kokurikulum

2. Guru Kelab

3. Semua guruOgosPCGPelajar

menguasai

pengetahuan Pendidikan Seni

Visual

3

Badan Sihat

Otak Cerdas1.Meningkatkan

kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum1.Guru KelabSepanjang

tahunKehadiran

pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab

ANALISIS SWOT KELAB RUKUN NEGARAKEKUATAN ( STRENGTH S )S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman

S2 - Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun. S3 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam

setiap aktiviti yang dijalankanS4 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan

KELEMAHAN ( WEAKNESS W )W1 - Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Segelintir pelajar menghadiri kelas KAFA pada waktu petang.

W3 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan.

W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad

PELUANG ( OPPORTUNITIES O)O1 - Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG

dan agensi luar

O3 - Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal.,makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.ANCAMAN ( THREAT T )T1-Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting

T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen

daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan

T3- Guru sibuk dengan program Jabatan dan sekolah

mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat

PELAN STRATEGIK KELAB RUKUN NEGARAISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Kehadiran murid ahli kelab kurang

Memuaskan1. Penglibatan daripelajar kurang1.Meningkatkan

penglibatan pelajar sebanyak2011 = 10 orang

2012 = 20 orang

2013 = 30 orang

2014 = 40 orang

2015 = 50 orang 1. Meningkatkan dan mempelbagaikan jenis dan kualiti

aktiviti1. Penglibatan pelajar

meningkat menjelang

2013

2011 = 10 orang

2012 = 20 orang

2013 = 30 orang

2014 = 40 orang

2015 = 50 orang

2. Kehadiran kurang memuaskan2.Meningkatkan

kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 20152. Mempelbagaikan

aktiviti2.Peratus kehadiran

pelajar dalam aktiviti Kelab akan meningkat

PELAN TAKTIKAL KELAB RUKUN NEGARABilProgramObjektifTanggungjawabTempohKos/SumberIndikator Pencapaian

1Buku Skrap

[ Isu isu

Kenegaraan ]1.Meningkatkan

kesedaran tentang isu-isu

Kenegaraan1. Guru Penolong

Kanan

Kokurikulum

2. Guru KelabJan- JulaiDuit KelabPelajar berupaya

menghasilkan buku skrap yang berkualiti

2Sambutan Bulan Merdeka& Hari Malaysia2.Meningkatkan

pengetahuan pelajar tentang Sejarah dan semangat patriotik1. Guru Penolong

Kanan

Kokurikulum

2. Guru Kelab

3. Semua guruOgos-SeptPCGPelajar menguasai

pengetahuan Sejarah dan menyemarakan semangat cintakan negara

3Lawatan sambil belajar1.Meningkatkan

kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti

kokurikulum1.Guru KelabNovemberPCGKeterlibatan dan kehadiran pelajar meningkat

di setiap perjumpaan kelab

ANALISIS SWOT KELAB PSS DAN SPBTKEKUATAN ( STRENGTH S )S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman

S2 - Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan

S3 - Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakanKELEMAHAN ( WEAKNESS W )W1- Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 %W2- Kurang minat pelajar

W3- Pelajar tidak serius dalam kegiatan kokurikulum

PELUANG ( OPPORTUNITIES O)O1 Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan

O2 - Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG

dan agensi luarANCAMAN ( THREAT T )T1 - Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak pentingT2 - Budaya mementingkan kelas tuisyen dari kegiatan

kokurikulum

PELAN STRATEGIK KELAB PSS DAN SPBTISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Meningkatkan minat dan penyertaan murid dalam aktiviti Kelab

1. Penglibatan pelajar

kurang1.Meningkatkan

penglibatan pelajar sebanyak

2011 = 52 orang

2012 = 65 orang

2013 = 75 orang

2014 = 85 orang

2015 = 100 orang 1. Meningkatkan kualiti

aktiviti1. Penglibatan pelajar

meningkat menjelang

2014

2011 = 52 orang

2012 = 65 orang

2013 = 75 orang

2014 = 85 orang

2015 = 100 orang

2. Kehadiran kurang

memuaskan2.Meningkatkan

kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 20142. Mempelbagaikan

aktiviti dan bentuk program yang dirancang 1.Peratus kehadiran

pelajar Kelab dan penyertaan murid baru akan meningkat

PELAN TAKTIKAL KELAB PSS DAN SPBTBilProgramObjektifTanggungjawabTempohKos/SumberTOVETRIndikator

Pencapaian

1Kursus Penyimpanan dan Pengkatalogan1. Meningkatkan

kesedaran dan kefahaman memelihara data dan harta ilmu alam sekitar1. Guru Penolong

Kanan

Kokurikulum

2. Guru KelabJan

SeptemberPGC Kokurikulum

Tabungan KelabPelajar

berupaya mengurus dan mentadbir pengurusan buku berkualiti

2Kuiz SPBT dan PSS 2.Meningkatkan

pengetahuan pelajar tentang ilmu dalam pengurusan SPBT dan PSS

1. Guru Penolong

Kanan

Kokurikulum

2. Guru Kelab

3. Semua guruJunPGC Kokurikulum

Tabung KelabPelajar

menguasai pengetahuan

3Lawatan Sambil Belajar/gotong royong 1.Meningkatkan

kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum1.Guru KelabOktober-Keterlibatan semua pihak

ANALISIS SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( STRENGTH S ) S1 Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. S3 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan.

S4 - Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada.KELEMAHAN ( WEAKNESS W ) W1 Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan.

W2 Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad

W3 Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa.

W4 Jurulatih kerap bertukar

PELUANG ( OPPORTUNITIES-O ) O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibubapaANCAMAN ( THREAT T ) T1 Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.

T2 Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan

ISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

1. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan1. Bilangan pelajar

mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan.

2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru.

3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak

100% tercapai1.Meningkatkanperatus

pelajar mendaftar sebagai ahlitercapai menjelang

20152. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 20153. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang

2015Taklimat dan kempen

bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa.

Penerangandan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab

Pemantauan latihan secaraberterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlangPeratus pelajar

mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai

2011 60 org

2012 70org

2013 80 org

2014 90 org

2015 - 95 org

Menjuarai Kejohanan

Rentas Desa

Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga

PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESABILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1.Klinik Olahraga/Rentas Desa1. Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti

2. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas DesaPK KoKurikulum,SU Sukan/ Kokurikulum. Guru PenyelarasJanuari hingga NovPCG

Sumbangan

PIBGPenglibatan ahli kelab 100 %

Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi

55 %Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi

60 org

Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi

60 %Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai

2.Karnival Olahraga/Rentas Desa1. Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.PK KoKurikulum, SU.Sukan/Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelabJulaiPeruntukan kokurikulum85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankanPeningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPARKEKUATAN (STRENGTH) S)KELEMAHAN (WEAKNESS W)

S1 Pentadbir yang memberi kerjasama. S2 Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan

guru dan murid.S3 - Sambutan yang baik daripada murid.

W1 Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain).

W2 Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)ANCAMAN (THREAT T)

O1 Sokongan yang padu daripada ibubapa

02 Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar.T1 Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad.

T2 - Kurang minat dan pemain

PELAN STRATEGIK SUKAN BOLA TAMPARISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATORPENCAPAIAN

1. Pencapaian

permainan dalam pertandingan MSSM tidak konsisten, khasnya untuk pasukan perempuan1. Kurang kekuatan

mental untuk menghadapi pasukan lawan1. Memastikan pasukan

mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan.1. Mendapat pasukan

luar untuk perlawanan persahabatan1. Pasukan sekolah kekal

sebagai pasukan terbaik

PELAN TAKTIKAL SUKAN BOLA TAMPARBILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNG

JAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1.2.Latihan

Dalaman

Klinik Sukan laur1. Meningkatkan

kemahiran bermain dan kekuatan mental

2. Mendapatkan jurulatih yang baik Guru PenasihatSepanjang

TahunFeb-MeiPCGPasukan sekolah yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM dan menjadi juara.Permainan dan skill taktikal bertmbah baik

ANALISIS (SWOT) SUKAN BOLA SEPAKKEKUATAN(STRENGTH S)KELEMAHAN(WEAKNESS-W)

S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak.W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad (ketiadaan) kemudahan padang yang baik.

S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaikW2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik.

S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat.W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing

S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan.W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak.

S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur.W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan

PELUANG(OPPORTUNITIES)ANCAMAN(THREAT-T)

O1- Sokongan daripada PIBGT1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

O2- Hubungan baik dengan agensi luar

O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar..

PELAN STRATEGIK KELAB BOLA SEPAKISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATORPENCAPAIAN

1) Pencapaian sukan dan

permainan kurang cermerlangAhli kelab terlalu

ramai1)Memastikan

nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian1) Menambah

bilangan jurulatihSetiap kejohanan

mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

Guru Penasihat

kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahanMeningkatkan

kemahiran guru penasihat/juru latihMengadakan

kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FASGuru /jurulatih boleh

meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAKBILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1Pembahagian

kumpulanMenimbangkan

jumlah kejohanan dan nisbah ahli kelab dengan guru/jurulatih Guru penasihat/jurulatihSepanjang

tahunFokus/tumpuan

terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang

2Latihan

dalamanMeningkatkan

kemahiran guru penasihat

/jurulatihGuru penasihatJurulatih luarOgos dan

OktoberSumbangan dari pihak luar dan PIBGMendapat ilmu

kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

3Saya Boleh Jadi Seperti RonaldoMeningkatkan

motivasi dan keyakinan diri pelajar dalam menghadapi kejohan sepanjang tahun.Guru penasihat/jurulatihFebruari

dan OktoberPCG

Sumbangan dari

PIBGSemangat dan

keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

ANALISIS SWOT SUKAN BOLA JARINGKEKUATAN ( STRENGTH S )S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

S3- Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.KELEMAHAN ( WEAKNESS W )W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.

W2 Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan. W3 - Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak

penting

W4 - Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan

PELUANG ( OPPORTUNITIES-O )O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibubapaANCAMAN ( THREAT T )T1 Punca kewangan agak terbatas

T2 Tarikan sukan lain seperti bola tampar/hoki (P)

ISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan.1. Bilangan pelajar

mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah

2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan

3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak

100% tercapai1. Meningkatkan peratus

pelajar mendaftar sebagai ahli tercapaimenjelang

2014

2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang

2014

3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang

2014Taklimat dan kempen

bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring

Penerangandan sesi ceramah/kursusbagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab

Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlangPeratus pelajar

mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai

2011 - 30 org

2012 40 org

2013 50 org

2014 60 org

2015 70 org

Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai

2011 - 40%

2012 45%

2013 50%

2014 55%

2015 60%

3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100%

2011 - 60%

2012 70%

2013 80%

2014 90%

2015 100%

BILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/

SUMBERTOVETRINDIKATOR

PENCAPAIAN

1.Klinik Bola

JaringMeningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti

Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola JaringPK KoKurikulum, SU Sukan/Guru PenyelarasFebruari

& JunSumbagan

PIBGPenglibatan ahli kelab 100 %

Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi

55 %Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi

60 org

Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi

60 %Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai

2.Karnival Bola

JaringMemupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.SU Sukan/ Guru Penyelaras AJK kelabJulaiPeruntukan kokurikulum85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankanPeningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab

ANALISIS (SWOT) SUKAN SEPAKTAKRAWKEKUATAN ( STRENGTH - S)KELEMAHAN ( WEAKNESS W )

S1 Pentadbir Sekolah yang komited dan berpengalaman.

S2.- Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi.

S3 - Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab.

S4 Sambutan yang baik daripada murid.W1 Kemudahan infrastruktur yang amat terhad.

W2 Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.

W3 Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw.

W4 Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw.

PELUANG ( OPPORTUNITIES- O)ANCAMAN ( THREAT T )

O1 Sokongan daripada PIBG.

O2 Hubungan baik dengan agensi luar.

O3. Terdapat dua gelanggang sepak takraw di sekolah.T1 Sumbangan dan bantuan kewangan terhad.

T2- Program akademik seperti KAFA dan Tuisyen

PELAN STRATEGIK SUKAN SEPAKTAKRAWISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

1.Pencapaian sukan

dan permainan kurang cemerlang.1. Ahli kelab terlalu ramai.1.Memastikan

nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.1.Menambah bilangan

guru penasihat.1.Nisbah antara guru

penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu

1 : 30

2. Guru penasihat kelab

kurang berpengalaman dan berkemahiran.1.Meningkatkan

kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw.1. Mengadakan latihan

atau kursus

peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah.

2.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw.

3. Mengadakan perlawanan persahabatan 1. Peningkatan kemahiran

guru penasihat kelab

Sepaktakraw.

2. .Permainan kurang

cemerlang.3. Kurang

pendedahan pemain.1. Meningkatkan

penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.

2.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 90%.1. Mengadakan

perlawanan sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab.

2. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain sepaktakraw negara atau luar negara.

3. Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah.1.Keyakinan dan

penglibatan ahli meningkat.

PELAN TAKTIKAL KELAB SEPAKTAKRAWBILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/

SUMBERTOVETRINDIKATOR

PENCAPAIAN

1.Pembahagian

Kumpulan.1.Mengimbangi

nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat.Guru Penasihat.Sepanjang

tahunTabung kutipan Nisbah bilangan ahli

kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang.

2.Latihan

Dalaman1.Meningkatkan

kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw.Guru

Penasihat.

Guru

JemputanOgos dan

OktoberPCGGuru penasihat kelab

Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman.

3.Libasan Mata Penuh1.Meningkatkan

keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelabGuru

Penasihat.Februari

dan

OktoberKeyakinan dan

penglibatan ahli meningkat.

ANALISIS SWOT SUKAN HOKIKEKUATAN -STRENGTH ( S )KELEMAHAH- WEAKNESS ( W )

S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

S3 Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi.

S4 Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.

W2 Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan.

W3 Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain

PELUANG-OPPORTUNITY ( O )ANCAMAN-THREATS ( T )

O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa, PIBG dan agensi luar.T1 Kos peralatan agak mahal

T2- Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. melaksanakan aktiviti kelab

ISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan.1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah

2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan

3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak

100% tercapai1. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapaimenjelang

2014

2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang

2014

3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang

2014Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki.

Penerangan dan

sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab

Pemantauan secaraberterusan dilakukan bagi memastikanpelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.

Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai

2011 - 30 org

2012 40 org

2013 50 org

2014 60 org

2015 70 org

Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai

2011 - 40%

2012 45%

2013 50%

2014 55%

2015 60%

3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100%

2011 - 60%

2012 70%

2013 80%

2014 90%

2015 100%

PELAN TAKTIKAL SUKAN HOKIBilPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBERTOVETRINDIKATORPENCAPAIAN

1.Klinik HokiMeningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri SU Sukan/Guru PenyelarasFebruari

& JunSumbangan

PIBGPCGPenglibatan ahli kelab 100 %

Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi

55 %Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi

60 org

Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi

60 %Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai

2.Karnival HokiMemupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.PK KoKurikulum, SU Sukan/Guru Penyelaras AJK kelabJulaiPeruntukan khas kokurikulum85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankanPeningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab

ANALISIS SWOT SUKAN BADMINTON (ELIT BADMINTON)KEKUATAN ( STRENGTH S )S1 Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

S2 Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

S3- Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.KELEMAHAN ( WEAKNESS W )W1 Kehadiran murid belum mencapai 100%.

W2 Tidak mempunyai gelanggang badminton yang dikhaskan. W3 - Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak

penting

W4 - Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan

PELUANG ( OPPORTUNITIES-O )O1 Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.

O2 Mendapat sokongan padu daripada ibubapaANCAMAN ( THREAT T )T1 Punca kewangan agak terbatas

T2 Isu dewan tempat latihan yang sering terbatas

PELAN STRATEGIK SUKAN BADMINTON (ELIT BADMINTON)ISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian Kelab Badminton masih belum memuaskan1. Bilangan pelajar

mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah

2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan

3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak

100% tercapai1. Meningkatkan peratus

pelajar mendaftar sebagai ahli tercapaimenjelang

2014

2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang

2014

3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang

2014Taklimat dan kempen

bagi meningkatkan penglibatan pelajar Penerangandan sesi ceramah/kursusbagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab

Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlangPeratus pelajar

mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai

Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai

2011 - 40%

2012 45%

2013 50%

2014 55%

2015 60%

3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100%

2011 - 60%

2012 70%

2013 80%

2014 90%

2015 100%

PELAN TAKTIKAL SUKAN BADMINTON (ELIT BADMINTON)BILPROGRAMOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/

SUMBERTOVETRINDIKATOR

PENCAPAIAN

1.Klinik BadmintonMeningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti

Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan PK KoKurikulum,SU Sukan/ Guru PenyelarasGuru PenasihatFebruari

& JunSumbangan

PIBGPCGPenglibatan ahli kelab 100 %

Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi

55 %Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi

60 org

Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi

60 %Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai

2.Karnival Ujibakat BadmintonMemupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.PK KoKurikulum, SU Sukan/

Guru Penyelaras AJK kelabJulaiPeruntukan kokurikulum85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankanPeningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab

ANALISIS (SWOT) SUKAN PERMAINAN DALAMANKEKUATAN ( STRENGTH - S)KELEMAHAN ( WEAKNESS W )

S1 Guru yang komited dan berpengalaman.

S2.- Kelengkapan yang cukup dan terbaik.

S3 - Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab.

S4 Sambutan yang baik daripada murid.W1 Permainan yang mungkin menjemukan pelajar dan guruW2 Sukan yang dianggap tidak kompetatif W3 Geek sport seperti chess tidak menarik minat pelajar

PELUANG ( OPPORTUNITIES- O)ANCAMAN ( THREAT T )

O1 Sokongan daripada PIBG.

O2 Hubungan baik dengan agensi luar.

O3. Terdapat ruang yang luas untuk pelaksanaan aktivitiT1 Sumbangan dan bantuan kewangan terhad.

T2 Tiada saingan kompetatif seperti pertandingan peringkat negeri

T3 - Sukar untuk mendapat sparring partner dikalangan murid dari

sekolah lain

PELAN STRATEGIK SUKAN PERMAINAN DALAMANISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

1.Pencapaian sukan

dan permainan kurang cemerlang.1. Ahli kelab terlalu sedikit1.Memastikan

nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.2. Kempen menarik ahli sukan permainan dalaman 1.Menambah bilangan

murid sebagai ahli2. Poster dan hebahan1.Nisbah anta