Pelan Strategik MPSepang

Embed Size (px)

Citation preview

KANDUNGAN ISI KANDUNGAN SENARAI RAJAH SENARAI JADUAL KATA-KATA ALUAN YANG DIPERTUA RINGKASAN EKSEKUTIF

MUKA SURAT i - iii iii iii iv v

1.0

PENGENALAN 1.1 1.2 Maklumat Asas Gunatanah Semasa

1 1 2 3 4 4 4 4 4 4

2.0 3.0

CARTA ORGANISASI VISI, MISI DAN MATLAMAT PEMBANGUNAN 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Visi Negeri Selangor Misi Negeri Selangor Wawasan Daerah Sepang Misi Daerah Sepang Nilai Daerah Sepang

i

KANDUNGAN 4.0 INISIATIF UTAMA 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 Kembali Kepada Asas (Back To Basic) Persekitaran Berkualiti Pembangunan Komuniti Mampan Galakan Dan Sokongan Pertumbuhan Business Global Dan Tempatan Infrastruktur, Pengangkutan Dan Komunikasi Cekap Ekuiti Dan Penyusunan Semula Masyarakat Pengwujudan Hub Pendidikan Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar Secara Mampan Tadbir Urus Baik

MUKA SURAT 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 14 18 22 29

STRATEGI

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Kembali Kepada Asas (Back To Basic) Persekitaran Berkualiti Pembangunan Komuniti Mampan Galakan Dan Sokongan Pertumbuhan Bisnes Global Serta Tempatan Infrastruktur, Pengangkutan Dan Komunikasi Ekuiti dan Penyusunan Masyarakat

ii

KANDUNGAN

MUKA SURAT 31 33 35 43

5.7 5.8 5.96.0

Pengwujudan Hub Pendidikan Pembangunan Kawasan Sensitif Alam Sekitar Secara Mampan Tadbir Urus Baik

PENUTUP

iii

SENARAI RAJAH 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Kedudukan Dan Peranan Pelan Strategik Doktrin Perancangan Dan Pembangunan Sejagat Program-Program Kearah Persekitaran Berkualiti Elemen-Elemen Komuniti Mampan Program bagi Galakan, Sokongan Pertumbuhan Perniagaan Global dan Tempatan Program Bagi Meningkatkan Kecekapan Infrastruktur, Pengangkutan Dan Komunikasi Program Ekuiti Dan Penyusunan Semula Masyarakat Program Bagi Pengwujudan Hub Pendidikan Program Pembangunan Tanah Tinggi Dan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) Program Tadbir Urus

MUKA SURAT vi 5 6 6 7 7 8 8 9 10

SENARAI JADUAL 1.0 2.0 Maklumat Asas Majlis Perbandaran Sepang Agihan Gunatanah Semasa Dan Unjuran 2015

MUKA SURAT 1 2

iv

KATA-KATA ALUAN YANG DI PERTUACabaran dalam tadbir urus perbandaran pada masa kini adalah banyak dan pelbagai. Kawasan Majlis Perbandaran Sepang (MPSepang) merupakan kawasan berprofil tinggi dalam pembangunan disebabkan kewujudan infrastruktur canggih dan mega seperti Cyberjaya dan KLIA, serta berjiran dengan Putrajaya, Pusat Pentadbiran Persekutuan. Sebagai hub ICT dan multimedia negara, gerbang antarabangsa dan pemacu pembangunan berteknologi tinggi negara, maka persediaan tadbir urus yang baik, maju dan berpandangan jauh ke depan amat diperlukan. Majlis mempunyai tanggungjawab sosial untuk memastikan kualiti kehidupan penduduk terjamin dan faedah-faedah pembangunan dapat dinikmati secara saksama, terutamanya kaum Bumiputra yang masih ketinggalan dalam bidang ekonomi. Majlis sedia menjalinkan kerjasama pintar dengan pelbagai pihak dalam melaksanakan tindakan strategik. Pelan Strategik Majlis Perbandarab Sepang ini adalah tindak balas kepada cabaran-cabaran tersebut. Pelan strategik ini juga adalah dinamik dan mengambilkira keperluan masa hadapan pembangunan Sepang. Pelan strategik ini telah merumuskan Wawasan, Misi dan Nilai serta inisiatif tindakan yang jelas berasaskan keutamaan. Program dan projek-projek penting telah disenaraikan untuk pelaksanaan dalam tempoh tiga tahun akan datang. Program yang dikemukakan ini telah mengambil kira pandangan pihak berkepentingan (stakeholders) dalam beberapa siri bengkel yang telah diadakan sebelum ini seperti Bengkel Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Lembah Klang Kedua, Bengkel Pelan Korporat MPSepang, Bengkel Local Agenda 21 MPSepang, Retreat Ahli Majlis dan seumpamanya. Majlis akan merintis dengan penuh gigih, dedikasi, dan amanah untuk mencapai wawasan Persekitaran Kehidupan Sejahtera Untuk Semua. Langkah ini akan meliputi aspek ekonomi, fizikal, sosio-budaya dan spiritual. Wawasan ini akan dicapai melalui penambahbaikan organisasi yang berterusan ke arah tadbir urus baik. Ini meliputi pembinaan modal insan dan kepimpinan yang cemerlang, sistem pengurusan yang cekap dan berkesan, pengukuhan sumber kewangan, perkhidmatan dan pendekatan yang mesra pengguna. Demi merintis masa depan yang gemilang, Majlis mengemukakan Pelan Strategik ini untuk kebaikan bersama. Dengan asas-asas tindakan yang tersedia ini marilah kita bersama-sama menjayakannya dengan penuh iltizam melalui tindakan pelaksanaan yang cekap dan berkesan.

AZIZAN BIN MOHAMAD SIDIN Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sepang

v

RINGKASAN EKSEKUTIFPELAN STRATEGIK merupakan : Pelan halatuju dan tindakan jangka masa pendek. Mengandungi wawasan, misi, nilai, strategi dan tindakan terperinci. KPI (key performance indicator) bagi pemantauan pembangunan. Asas kepada Sasaran Kerja Tahunan (SKT). TUJUAN PELAN STRATEGIK Mengenalpasti keutamaan sumber dan tindakan bagi meningkatkan prestasi dan keberkesanan pelaksanaan. Membentuk halatuju yang jelas ke arah pembangunan sejahtera. Tindakan tersusun bagi menyokong inisiatif utama Hala Tuju Perancangan Pembangunan Negeri Selangor 2025Halatuju Jangka Panjang Negeri Selangor Dalam Mencapai Negara Maju 2020 Wawasan Pasca Negeri Selangor Maju

Dasar-Dasar Bagi Memandu Dan Mengawal Pembangunan Fizikal Di Seluruh Negeri Selangor Sehingga Tahun 2020.

Rancangan Struktur Negeri

Halatuju Dan Strategi Pembangunan Wilayah Lembah Klang Kedua

Strategi Pembangunan Lembah Klang Kedua

Peta Cadangan Dan Garis Panduan Untuk Kawalan Pembangunan

Rancangan Tempatan Daerah Sepang

Mengenalpasti Keutamaan Sumber Dan Tindakan Bagi Meningkatkan Keberkesanan & Prestasi Majlis Untuk Jangka Masa 4 Tahun/ Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

PELAN STRATEGIK

Tindakan-Tindakan Terperinci Mpsepang Setiap Tahun.

Sasaran Kerja Tahunan

RAJAH 1.0 : Kedudukan dan Peranan Pelan Strategik

ii

1.0 PENGENALAN 3.1 MAKLUMAT ASAS

Majlis Perbandaran Sepang telah dinaikkan taraf daripada Majlis Daerah Sepang pada 3 Mac 2005. Keluasan kawasan Luas Kawasan (Hektar) Jumlah Penduduk 2006

PERKARA

JUMLAH 56,150 138,100 213, 770 315, 540 6.47 163 65.10 34.90 38.59 46.37 5.85 9.19 36.8 28, 594 43, 886 69, 318

pentadbirannya ialah 56,150 hektar, merangkumi keseluruhan Daerah Sepang. Jumlah penduduk pada tahun 2006 adalah seramai 138,100 orang atau 3% daripada jumlah penduduk negeri Selangor. Penduduk terdiri daripada 65% Bumiputera dan 35% bukan Bumiputera.

Unjuran Pertumbuhan Penduduk 2010 2015 Kadar Pertumbuhan Penduduk 2000-2005 (%) Kepadatan Penduduk Orang/Km2 Komposisi Kaum Bumiputera Bukan Bumiputera Komposisi Guna Tanah Tepubina Pertanian Perhutanan Lain-Lain Kadar Perubahan Gunatanah Tepubina 1991-2000 (%) Unjuran Keperluan Perumahan (Unit) 2005 2010 2015

Lokasi Majlis Perbandaran Sepang adalah sangat strategik kerana bersempadan dengan Putrajaya dan Wilayah Lembah Klang serta di dalam kawasan koridor pembangunan aktif Negeri Selangor, iaitu Koridor Raya Multimedia (MSC), Koridor Persisiran Pantai Selatan, Koridor Pulau Carey-Kajang dan Koridor Morib-Salak Tinggi. MPSepang juga termasuk dalam kawasan perancangan Wilayah Lembah Klang II (Daerah Sepang dan Kuala Langat) yang menjadi tumpuan baru kepada pelbagai pembangunan perbandaran.

Pihak Majlis Perbandaran Sepang akan memainkan peranan penting dalam mengarahkan pembangunan yang sejahtera dan mampan berteraskan misi dan wawasan yang didokong.

JADUAL 1 :

Maklumat Asas Majlis Perbandaran Sepang

1

JADUAL 2 : 3.2 GUNATANAH SEMASA SEMASA 2,605.49 1,261.49 656.12 1,973.55 4,715.39 3,997.39 26,039.42 3,285.17 1,161.81 646.17 9,808.00 56,150.00 % 4.64 2.25 1.17 3.51 8.40 7.12 46.37 5.85 2.07 1.15 17.47 100.00 CADANGAN 11,425.30 1,400.22 738.22 2,550.80 2,927.09 16,472.99 2,943.66 1,676.06 675.05 15,340.61 56,150.00 % 20.35 2.49 1.31 4.54 5.21 29.34 5.24 2.98 1.20 27.32 100.00 Agihan Guna Tanah Semasa dan Unjuran 2015

GUNATANAH 1. Perumahan 2. Perniagaan dan Perkhidmatan 3. Industri/Enterprise 4. Institusi & kemudahan masyarakat 5. Tanah Lapang/Tanah Rizab 6. Tanah Kosong 7. Pertanian 8. Hutan 9. Sungai/Badan Air/Lombong 10. Infrastruktur & Utiliti 11. Pengangkutan Jumlah Keseluruhan

Sumber : Draf Rancangan Tempatan Daerah Sepang 2005-2015. Keluasan Yang Dinyatakan Adalah Tidak Termasuk Kawasan 3 Batu Nautikal Dari Tikas Air Surut

2

2.0

CARTA ORGANISASI

3

Ketiga-tiga hubungan ini yang terjalin dalam satu peradaban kehidupan yang merupakan teras kepada 3.1 VISI NEGERI SELANGOR pembentukan Doktrin Perancangan di Malaysia. Nilai kerohanian perancangan Selangor Negeri Idaman, Maju Dan Sejahtera yang dan terjalin menjadi asas kepada

3.0

VISI, MISI DAN MATLAMAT PEMBANGUNAN

pembangunan yang berpandukan

beberapa ciri falsafah perancangan dan pembangunan sejagat. (Rujuk Rajah 2.0)

3.2

MISI NEGERI SELANGOR

3.3

WAWASAN DAERAH SEPANG

Melestarikan Kehidupan Rakyat Untuk Kesejahteraan Hubungan Dengan Tuhan, Manusia dan Alam Sekitar.

Ke Arah Penyediaan Persekitaran Kehidupan Sejahtera Untuk Semua.

Misi Negeri Selangor adalah bertepatan dengan konsep Doktrin Perancangan dan Pembangunan Sejagat yang diperkenalkan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malayia. Secara ringkasnya, teras utama DPPS ini ialah integrasi nilai kerohanian dalam

3.4

MISI DAERAH SEPANG

Memberi

perkhidmatan

berkualiti

tinggi

dengan

mengamalkan budaya kerja yang mulia dan profesional supaya penduduk menikmati kualiti hidup yang tinggi

perancangan dan pembangunan. Nilai kerohanian ini pula adalah hasil daripada jalinan hubungan yang menjadi asas sesuatu masyarakat, iaitu ;# # #

3.5

NILAI DAERAH SEPANG

Hubungan MANUSIA dengan PENCIPTA; Hubungan MANUSIA dengan MANUSIA; dan Hubungan MANUSIA dengan ALAM SEKITAR

Dalam mencapai wawasan tersebut, pengurusan Majlis akan menekankan nilai-nilai berikut: Penguatkuasaan undang-undang yang tegas, adil dan profesional serta budaya kerja mulia dan profesional.

4

4.0 INISIATIF UTAMA

4.1

KEMBALI KEPADA ASAS

Kembali kepada Asas berkaitan dengan usaha bagi mencapai keselesaan dan kualiti hidup penduduk yang lebih baik dengan menekankan kepada aspek kebersihan, pengindahan, pentadbiran dan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan / pembayar cukai. Antaranya

termasuklah : Memastikan sampah diurus dengan baik Menampal jalan berlubang dan memastikan jalan berada dalam keadaan baik Memastikan lampu-lampu jalan dan taman berfungsi dengan baik Memastikan longkang berfungsi dan tidak tersumbat Rumput dipotong mengikut jadual

4.2

PERSEKITARAN BERKUALITI

Persekitaran berkualiti adalah penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Program MPSepang bagi mencapai persekitaran berkualiti fokus terhadap pemantapan sistem perancangan; persekitaran yang RAJAH 2.0 : Doktrin Perancangan Dan Pembangunan Sejagat bersih dan indah;

penyediaan kemudahan rekreasi yang pelbagai; dan pemantauan berterusan (Rajah 3.0).

5

4.3 PEMBANGUNAN KOMUNITI MAMPAN

Komuniti

Mampan prinsip

merupakan pembangunan

komuniti mampan

yang iaitu

mengamalkan

komuniti yang menerima pakai cara hidup dan jalan pembangunan yang menghormati serta bertindak dalam lingkungan batasan alam semulajadi. Konsep dan elemen komuniti mampan ditunjukkan dalam Rajah 4.0.

RAJAH 3.0 :

Program-Program Ke Arah Persekitaran Berkualiti

RAJAH 4.0 :

Elemen-Elemen Komuniti Mampan

6

4.4 GALAKAN DAN SOKONGAN PERTUMBUHAN BISNER GLOBAL DAN TEMPATAN Inisatif ini memerlukan pelbagai tindakan dan penyelarasan dilakukan oleh MPSepang termasuk galakan pelaburan bisnes global, pembangunan IKS dan sektor-sektor ekonomi tempatan. 4.5 INFRASTRUKTUR, PENGANGKUTAN DAN

KOMUNIKASI YANG CEKAP Pembangunan infrastruktur, pengangkutan dan

komunikasi yang cekap adalah penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kehidupan. Antara program yang akan diberikan tumpuan dalam memastikan peningkatan kecekapan infrastruktur,

pengangkutan dan komunikasi adalah seperti dalam Rajah 6.0.

RAJAH 6.0 : RAJAH 5.0 : Program Bagi Galakan, Sokongan Perniagaan Global dan Tempatan Pertumbuhan

Program Bagi Meningkatkan Kecekapan Infrastruktur, Pengangkutan Dan Komunikasi.

7

4.6 EKUITI DAN PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT Dalam Misi Nasional, komitmen untuk menambahbaik pengagihan manfaat daripada pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan ditegaskan semula. Ekuiti dan penyusunan semula masyarakat merupakan salah satu keperluan untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi mampan, menggalakkan pembangunan insan seterusnya memperkukuhkan perpaduan. Antara program bagi 4.7 PENGWUJUDAN HUB PENDIDIKAN Daerah Sepang mempunyai beberapa insititusi pendidikan dan pembelajaran utama iaitu Universiti Multimedia, Universiti Kuala Lumpur,Kolej Universiti Sains Perubatan Cyberjaya, UNITEN, Kolej Universiti Lim Kok Wing dan Pusat-pusat Latihan Korporat di mana potensinya menjadi pemangkin bagi aktiviti-aktiviti berkaitan dengannya. Sehubungan itu, antara pelan tindakan utama di dalam merealisasikan inisiatif ini adalah seperti berikut :

memperkukuhkan pengagihan dan penyusunan semula masyarakat di MPSepang adalah seperti Rajah 7.0.

RAJAH 8.0 : RAJAH 7.0 : Program Ekuiti Dan Penyusunan Semula Masyarakat

Program Bagi Pengwujudan Hub Pendidikan

8

4.8 PEMBANGUNAN KAWASAN SENSITIF ALAM Langkah-langkah mengawal dan meningkatkan kualiti pembangunan penekanan sejahtera, terhadap persekitaran dari segi kualiti air, udara, bunyi dan menghindarkan bencana akibat pembangunan akan dilaksanakan Rajah 9.0.

SEKITAR SECARA MAMPAN Selaras dengan akan wawasan memberi

MPSepang

pemeliharaan alam sekitar dan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS). Kawasan hutan dan tanah tinggi

berkecerunan lebih 25 darjah, hutan bencah, paya, lombong, kawasan sungai, pantai dan kawasan delta yang menjadi keistimewaan Daerah Sepang akan dipelihara.

RAJAH 9.0 :

Program Bagi Pembangunan Tanah Tinggi Dan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS)

9

4.9 TADBIR URUS BAIK

Tadbir urus bermaksud proses pembuatan keputusan dan proses pelaksanaan pelaku keputusan. dan Tadbir tidak urus baik dalam

melibatkan

formal

formal

pembuatan dan pelaksanaan keputusan serta pengurusan organisasi. Antara ciri-ciri dan prinsip tadbir urus baik yang akan dijadikan panduan ditunjukkan dalam Rajah 8.0 Dalam melaksanakan tadbir urus baik, beberapa program berkaitan pengurusan dan kepimpinan MPSepang akan dilaksanakan.

Tadbir urus baik :Perlaksanaan Sistem Kualiti Penguatkuasaan Undang-Undang Program Mesra Penduduk Pembangunan Sistem Maklumat ICT Meningkatkan Hasil Kursus dan Latihan E-Government RAJAH 10.0 : Program Bagi Urus Tadbir Baik

10

5.0

STRATEGISTRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN KPI PERINCIAN

5.1 : KEMBALI KEPADA ASAS (BACK TO BASIC)1 Memastikan Sampah Diurus Dengan Baik 1 2 Memastikan sampah mengikut jadual. dikutip 2010-2013 2010-2013 Pematuhan Jadual Kutipan Pengurangan tempat pembuangan sampah haram Pengurangan aduan awam mengenai jalan dan longkang.

Tiada kawasan atau tempat pembuangan sampah haram

2

Menampal Jalan Berlubang dan Memastikan Jalan Berada Dalam Keadaan Baik

1.

Membaiki dan menyelenggara infrastruktur meliputi: i. Kerja-kerja pembaikan longkang di kawasan Majlis. ii. Penurapan semula dan penyelenggaraan jalan Memantau penyelenggaraan jalan, tempat letak kereta dan kemudahan awam.

2010-2013

2.

2010-2013

3

Memastikan Lampu-Lampu Jalan dan Taman Berfungsi dengan baik Memastikan Longkang berfungsi dan tidak tersumbat

Menyelenggara dan memastikan lampu-lampu jalan dan taman sedia ada berada dalam keadaan baik.

2010-2013

Pengurangan aduan awam mengenai lampu jalan

4

1. Memasang longkang, membina bahu jalan dan membina longkang konkrit dengan rubble wall. 2. Memastikan penyelenggaraan dan pembersihan longkang di setiap kawasan untuk mengelakkan banjir kilat Memastikan rumput dipotong mengikut jadual.

2010-2013

2010-2013

5

Pemotongan Rumput Mengikut Jadual

2010-2013

Pematuhan Jadual Pemotongan

11

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI Rumput

PERINCIAN

5.2 : PERSEKITARAN BERKUALITI1. Sistem Perancangan Berkesan 1. 2. Menyiapkan Rancangan Tempatan Daerah Sepang Menyediakan Kawasan Khas Merab Rancangan (RKK) Sungai 2010-2013 2010-2013 Memenuhi keperluan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Warta

3.

Menyediakan Pelan Interim Kawasan Perindustrian Pulau Meranti Menyediakan Kawasan Khas KLIA Melaksanakan Perancangan Tanah Bersepakat Meranti Rancangan Sistem di Pulau

2010-2013

4. 5.

2010-2013 2014-2015 Kelulusan PelanPelan Pembangunan 10 permohonan setahun Contoh Kemudahan Rekreasi Peralatan permainan kanak-kanak Wakaf/tempat duduk Trek jogging Refleksologi Pokok Pilihan Pokok Sepang Semarak Api Di tanam di kawasan sepanjang jalan, zon Penampan, kawasan lapang dan taman-taman Cyberjaya Dengkil Desa Sentosa

2.

Persekitaran Indah

1. 2.

Mewarta kawasan lapang sebagai kawasan rekreasi. Menyelenggara, menambahbaik dan menaiktaraf kawasan lapang dan kolam retention pond sebagai kawasan rekreasi Menanam pokok-pokok, renek dan bunga pokok

2010-2013 2014-2015

3.

2010-2013

Menanam 30,000 pokok setahun

3.

Penyediaan Taman Rekreasi

1. 2.

Membangunkan wilayah.

satu

taman

2014-2015 2010-2013

Taman wilayah Taman awam

Mengenalpasti kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dimajukan sebagai taman awam.

12

STRATEGI 3. 4. Persekitaran Berkualiti dan Selamat 1.

PELAN TINDAKAN Membina taman permainan Menyelaras pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang bagi mencegah pembakaran terbuka kawasan 30 km jejari daripada KLIA.

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2014-2015 2010-2013

KPI Setiap taman perumahan

PERINCIAN

Bersama Jabatan Alam Sekitar, Bomba, Jabatan pertanian, KLIA, Persatuan Penduduk dalam pemantauan dan penguatkuasaan Akta serta kempen kesedaran. Kerjasama dengan penduduk mendapatkan maklumbalas/laporan pembakaran terbuka / tanah gambut. Mengenakan kompaun maksimum kepada pihak yang melakukan pembakaran terbuka. Jumlah aktiviti/ kempen yang dijalankan Kempen kebersihan Penyediaan brosur, pamplet, notis dan papan tanda. Sebaran maklumat melalui media seperti televisyen, SMS, dan pusat komuniti. Kempen-kempen kesedaran di sekolah, tempat-tempat awam, gerai makan, dan lain-lain. Penyelenggaraan bersama JPS dan LUAS

2.

Kempen Kesedaran i. Mengadakan kempenkempen dan seminar kesedaran kebersihan ii. Menguatkuasakan Akta 171 dan Undang-Undang Kecil Membuat pemeriksaan berkala ke atas premis-premis perniagaan dan penjaja untuk memastikan penjagaan kebersihan.

2010-2013

5.

Bandar Bersih, Kecil & Comel

1.

2010-2013

Jumlah premis bersih

2. Penyelenggaraan sungai, tasik dan kawasan lapang 3. Menyediakan pusat-pusat pengumpulan bahan kitar semula untuk setiap zon penduduk Menyelaras kempen-kempen kesedaran dan merangka pelan induk pembangunan rekreasi kawasan koridor sungai

2010-2013

Pematuhan jadual penyelenggaraan Pengwujudan pusat kitar semula setiap zon JPP Penurunan indeks pencemaran sungai

Bersama JPS

2010-2013

4.

2010-2013

Kempen Cintai Sungai Bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar, JPS, Pejabat Daerah, Pertubuhan Pencipta Alam, Persatuan Penduduk untuk menjalankan kempen Cintai Sungai terhadap masyarakat tempatan dan pelajar sekolah serta jabatan-jabatan lain berkaitan. Pengedaran brosur / risalah kepada orang ramai terutamanya kepada pelajar sekolah, IPT, dan penduduk yang tinggal di zon koridor sungai. Memberi pendidikan tentang kelas kualiti air.

13

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN Kerjasama antara PBT yang berjiran dalam kempen.

5.3 : PEMBANGUNAN KOMUNITI MAMPAN1. Local Agenda 21 1. Mengadakan Menyediakan LA21 Membangunkan Interaktif LA21 Bengkel dan Pelan Tindakan Laman Web 2010-2013 Jumlah Bengkel yang diadakan Jumlah Pengunjung Penubuhan satu Jawatankuasa LA 21 di setiap zon JPP 1 program 1 zon JPP Jumlah aktiviti riadah / rekreasi Peratus penglibatan golongan belia Program belia Usahawan ICT Rakan Muda Belia Tani Belia Perdagangan & Perindustrian Program Belia Benci Dadah Sukan Permotoran (Go-Kart, Motocross, GP etc) Mengaktifkan permainan & kebudayaan tradisional (wau, gasing, tarian kaum, nyanyian keroncong) Pertukaran belia antara PBT, Daerah, Kampung. Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Program Pembangunan Bersepadu untuk komuniti bandar Mini Workshop & Training For Trainers LA21

2. 3.

2010-2013 2010-2013

Kerjasama dengan Bahagian ICT Melibatkan kerjasama JAS, NGO, Wakil penduduk, IPT & Pejabat Daerah

Menggerakkan penglibatan komuniti dalam LA 21 dengan menubuhkan Jawatankuasa LA 21 di setiap zon Memantau perlaksanaan projek LA 21 di setiap zon Program Pengindahan & Pembersihan Sepanjang Sungai Daerah Sepang

4. 5.

2010-2015 2010-2015

2.

Program Belia

Bekerjasama dengan Pejabat Daerah, Pertubuhan Belia, Persatuan Penduduk, Komuniti, Pemadam dan NGO untuk menggerakkan programprogram belia.

2014-2015

3.

Kemiskinan Bandar

1.

Bekerjasama dan menyelaras dengan Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan programprogram pembasmian kemiskinan.

2010-2015

Pengurangan 1 keluarga miskin setiap zon

14

STRATEGI 2. 4. Program Bandar Selamat 1.

PELAN TINDAKAN Mewujudkan pangkalan data kemiskinan Melaksanakan 23 langkah pencegahan jenayah di bawah program Bandar Selamat Penyediaan zebra line/ jejantas atau lampu isyarat lintasan pelajar sekolah untuk keselamatan pelajar. Penyediaan Emergency Response Plan yang melibatkan Jabatan Bomba, Polis, Hospital dan sebagainya. Menyelaras kempen keselamatan jalan raya dan langkah-langkah pembaikan di kawasan kemalangan jalan raya. Penubuhan Jawatankuasa Bandar Sejahtera (Livable City). Pilot Projek: Bandar Cyberjaya Penyediaan Laporan Pemantauan secara berkala kepada KPKT dan JPBD & Kerajaan Negeri

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2014-2015 2010-2013

KPI

PERINCIAN

Pengurangan kadar jenayah Pengurangan kadar kemalangan jalan raya Bersama JKJR, JKR, Pejabat Daerah Ops sikap

2.

2010-2015

3.

2010-2015

4.

2010-2015

5.

2010-2015

Jumlah mesyuarat, aktiviti, penyertaan Pelaporan 2 kali setahun Pelaporan setahun sekali Pengumpulan data peringkat negeri akan diuruskan oleh JPBD Selangor

6.

2010-2015

5.

MuniNet (Petunjuk Bandar Mampan) Program Kerohanian

Pengumpulan data pelaksanaan Petunjuk Bandar Mampan

2010-2015

6.

1.

Menyelaras penyediaan tempattempat ibadah mengikut keperluan. Bekerjasama mengadakan ceramah-ceramah agama/ program-program kerohanian, fardu ain dan fardu kifayah seperti kelas bimbingan membaca Al-

2010-2015

2.

2010-2015

15

STRATEGI

PELAN TINDAKAN Quran, pertandingan nasyid dan pidato.

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN

3.

Penyelaras pembinaan sekolah rendah agama Islam.

2010-2015

Sekolah rendah agama Islam 1 zon

Projek Sekolah Agama SRA BBST SRA Bukit Bangkong SRA Kota Warisan SRA Pekan Sepang SRA Sungai Buloh SRA Dengkil SAMT Daerah Sepang SRA BBST SRA Desa Pinggiran Program Perayaan # Pesta Tanglung # Pesta Ang Pow # Perayaan Kuih Bulan # Thaipusam # Hari Raya Puasa & Korban

4.

Menganjurkan bersama program perayaan

2010-2015

7.

Program Wanita

1.

Bekerjasama dengan KEMAS dan pertubuhan wanita setempat untuk menyelaras pelaksanaan program-program pembangunan wanita Menganjurkan pertandinganpertandingan terbuka seperti kejohanan bola jaring, karnival, nasyid dan lain-lain lagi memberi peluang kepada mereka untu menonjolkan bakat dan kemahiran masing-masing. Memberi penerangan kepada orang ramai mengenai kawalan kebersihan, kawalan vektor dan

2010-2015

Bilangan 1 program untuk setiap 1 zon setahun

2.

2010-2015

Program Wanita Latihan kemahiran dan keusahawanan Skim bantuan khas usahawan Wanita/Ibu Tunggal Aktiviti penjagaan kesihatan seperti senamrobik Program wanita bersama AADK bagi membanteras penularan dadah dalam kelompok keluarga Program inisiatif kemajuan wanita (IKEW) kepada NGO Wanita. Program sub-vendor, (aktiviti ekonomi sampingan di kalangan surirumah seperti (memasang wayar, komponen elektronik, tempahan menjahit pakaian dari butik-butik pakaian) Karnival Bioteknokraf Mengadakan kelas Al-Quran dan Fardhu Ain Kempen/Penerangan Kesihatan # Dialog

8.

Kesihatan

1.

2010-2015

Bilangan kelab dan ahli pertubuhan

16

STRATEGI

PELAN TINDAKAN alam sekitar. 2. Memantau perlaksanaan skim pengreddan premis-premis, tandas awam, gerai-gerai makanan bersih Melaksanakan program pembangunan MINDA kesihatan di kampung-kampung terpilih

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2010-2015

KPI # # # # Media massa Risalah Kaunter aduan Gotong Royong

PERINCIAN

Peratus tandas & premis bersih

3.

2014-2015

1 kampung bagi 1 zon JPP

Program pembangunan Minda kesihatan -Pekan Sepang -Cyberjaya -Dengkil -BBST -Kg Dato Abu Bakar Baginda -Kg Dato Ahmad Razali Contoh Kelab Kesihatan / Senamrobik Yoga Tai chi, Silambam Seni Mempertahankan Diri Silat,Taekwando

4.

Menyelaras penubuhan kelabkelab kesihatan bagi penglibatan penduduk dalam program kecerdasan jasmani .

2014-2015

1 kelab bagi 1 zon JPP

17

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN

5.4 : GALAKAN DAN SOKONGAN BISNES GLOBAL SERTA TEMPATAN1. Galakan Bisnes Global 1. Mempromosikan MPSepang sebagai Pusat Enterprise berasaskan information technology (IT) multimedia, industri pembuatan yang berteknologi tinggi dan penyelidikan 2010-2013 Jumlah pelaburan asing Promosi Pusat Enterprise Bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan, MIAT Malaysia International Aerospace Centre (MIAC) dan UniKL untuk promosi Pusat Enterprise. Pusat Enterprise ini juga akan berfungsi sebagai pusat pembelajaran E-learning di samping dilengkapi dengan:i. Anchor tenant ii. Pusat R&D iii. Inkubator iv. Pusat latihan v. Enterprise kecil sederhana vi. Memperluaskan penggunaan E-learning ke seluruh Daerah Sepang. Kawasan perindustrian sedia ada Cyberjaya Taman Mas Sepang Bandar Baru Salak Tinggi Taman Meranti Jaya Taman Sains Selangor 2

2.

Memantau dan menyelaras pembangunan infrastruktur di kawasan perindustrian melalui penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Taman Perusahaan (Industrial Park Management Committe) supaya sentiasa cekap untuk menarik minat pelabur dari dalam dan luar negara Mengenalpasti dan menyelaras

2014-2015

3.

2010-2013

Kawasan Potensi Bussines Global

18

STRATEGI

PELAN TINDAKAN pembangunan kawasan-kawasan berpotensi/sesuai untuk dimajukan sebagai kawasan pertumbuhan bisnes global yang menyeluruh.

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN Cyberjaya Taman Sains Selangor 2 Bagan Lalang Pinggiran Putrajaya (IOI)

2.

Industri Kecil Sederhana (IKS

1.

Membantu penyediaan pusat industri kecil sederhana (IKS) untuk menggalakkan penyertaan penduduk tempatan melibatkan diri dalam aktiviti menghasilkan produk makanan dan pembuatan lain. Penyelarasan pembangunan aktiviti IKS dan R&D untuk menyokong aktiviti pelancongan homestay Memantau perlaksanaan projek penanaman herba melalui kerjasama MARDI dan UPM Bekerjasama dengan Majlis Tindakan Pelancongan Selangor, Perbadanan Pelancongan Malaysia, untuk merangka Pelan Pembangunan pelancongan MPSepang

2014-2015

1 program setiap tahun

Pembangunan Pusat IKS Bersama MARA, SMIDEC Bagan Lalang Kg Hulu Teris Kg Bukit Bangkong Kg Hulu Chuchuh Kg Sg Merab Homestay Kerjasama dengan Majlis Tindakan Pelancongan Selangor

2.

2014-2015

3.

2014-2015

Pusat R&D Kg. Bukit Bangkung Kg. Hulu Chucuh Jumlah kedatangan pelancong Sumber Pelancongan Sediaada Pelancongan Rekreasi dan Sukan i. KLIA ii. Litar Formula 1 Pelancongan Semulajadi i. Pantai Bagan Lalang ii. Sungai Sepang Besar & Kecil iii. Sungai Manggis Pelancongan Warisan Sejarah / Budaya i. Kg Banghuris, Sg Pelek ii. Kg Jelutong Indah MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Exhibitions) i. Cyberjaya ii. KLIA Pembaikan kemudahan Penunjuk arah Kemudahan tandas awam Restoran dan gerai makanan Tempat mandi dan tukar pakaian

3.

Pembangunan Sektor Pelancongan

1.

2010-2013

2.

Menyelaras penambahbaikan sumber pelancongan sedia ada, terutamanya infrastruktur dan kemudahan.

2014-2015

Bilangan pengusaha penduduk tempatan yang terlibat dalam

19

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI industri pelancongan

PERINCIAN Telefon awam Wakaf @ Tapak khas untuk BBQ Medan ikan bakar Tapak perkhemahan

3.

Bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengenalpasti dan memajukan kawasan-kawasan pelancongan yang berpotensi Galakan kepada pengusaha tempatan untuk menjayakan konsep Kitchen of Selangor iaitu penyediaan kepelbagaian makanan enak di Daerah Sepang. Memperkenalkan Industri Pelancongan Kesihatan Perubatan alternatif di mana penggunaan herba untuk merawat penyakit. Mempromosikan kemudahan sukan bertaraf antarabangsa melalui penganjuran aktiviti sukan.

2014-2015

Jumlah kemudahan pelancongan

4.

2010-2013

5.

2014-2015

Peningkatan pendapatan penduduk tempatan Aktiviti sukan berpotensi Perahu layar Explorace Extreme Game GP Joran GP boat Penglibatan badan-badan korporat Bersama UPEN, EPU, REHDA dan Pejabat Daerah

6.

2014-2015

4.

Kerjasama Swasta dan Awam

1.

Bekerjasama menubuhkan jawatankuasa perunding korporat ahlinya terdiri daripada wakil firma korporat utama di MPSepang dan agensi-agensi kerajaan Menggalakkan industi-industri besar yang berteknologi tinggi mengadakan latihan-latihan sambil kerja

2010-2013

2.

2010-2013

Bilangan peserta dan industri yang terlibat

20

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN

5.

Perluasan Program Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Penternakan.

Membantu melaksanakan projekprojek pembangunan pertanian, perikanan dan penternakan untuk menjana ekonomi penduduk tempatan.

2010-2015

Bilangan yang berjaya dijalankan

Membantu Jabatan Pertanian dalam menjayakan program pertanian Ternakan Ikan Dalam Sangkar (Air Payau) Ternakan Ikan Dalam Sangkar (Air Tawar) Ternakan Ikan Dalam Kolam Ternakan Lembu Nelayan (Enjin Motor, Perahu, Jaring Dan Pukat) Tanaman Kelapa Sawit Pembangunan Taman Agroteknologi Pembangunan Agropelancongan Pertanian Pembangunan Industri Sayuran dan Tanaman Ladang Pulau Meranti Dengkil Sungai Pelek 10 projek utama :Cyberjaya KLIA I0I Sepang Goldcoast Taman Sains 2 Kota Warisan Sepang Putra

6.

Pemutihan kilang, bengkel dan gerai tanpa kebenaran Pemantauan projek mega

1. 2.

Pemutihan kilang Pemutihan bengkel

2010-2013 2014-2015

Peratus pengurangan premis tanpa kebenaran Pembangunan projek mengikut jadual

7.

1.

Mesyuarat Pemantauan Melalui Jawatankuasa Lembah Klang 2 yang diurusetiakan oleh SSIC Galakan pembangunan Promosi

2010-2013

2. 3.

2010-2013 2010-2013

21

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN

5.5 : INFRASTRUKTUR, PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI1. Pembinaan Jalan Baru dan Menaiktaraf Jalan Sedia Ada 1. Jalan Kampung / Luar Bandar a. Jalan Desa Putra/Limau Manis b. Jalan Jenderam Hulu c. Menaiktaraf Jalan Kg. Ulu Chuchuh ke Sg. Belakan d. Jalan Hj. Safi ke Jalan Hj. Suhaimi e. Jalan Desa Putra / Bukit Dugang f. Menaiktaraf Jalan Utama Kg Ulu Teris Ke Pusat Latihan Khidmat Negara 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 Bersama JKR untuk menyelenggara, memantau dan menyelaras pembangunan jalan-jalan/ infrastruktur.

g. Melebarkan Jalan Timur Kampung Bukit Bangkong Lot 215 hingga Lot 900 h. Melebar Jalan Barat Kampung Bukit Bangkong Lot 222 hingga Lot 1371

2014-2015

2014-2015

22

STRATEGI i. j.

PELAN TINDAKAN Jalan Kg Dato Abu Bakar Baginda/Jalan Institusi Bangi Membina Jalan Kelas D di Sungai Sepang Kecil

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2014-2015 2014-2015 2014-2015

KPI

PERINCIAN

k. Melebarkan Jalan Besar Bukit Bangkong Lot 1720 hingga Lot 812 l. Menaiktaraf jalan kampung di Kampung Bagan Lalang kepada Jalan Tempatan 16meter

2014-2015

2.

Jalan Bandar a. Penjajaran semula Jalan Negeri B48 (40 meter (132 kaki) b. Membina Jalan Sambungan B18 / B20 Fasa III c. Menaiktaraf Jalan Simpang Tiga Jijan (B48) d. Penurapan semula Jalan Kelab, Sepang e. Pembinaan Jalan Pinggiran Cyberjaya f. Membina Jalan dari Ulu Chuchuh / KLIA (Fasa I, II & III) 2014-2015

2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015

g. Jalan Utama Ke Tumbuk h. Jalan B48 Salak / Sepang Fasa I dan III i. Menaiktaraf Jalan Sempadan (Kajang) hingga Simpang Tiga Jenderam Jalan Sg. Merab / Bangi

2014-2015 2014-2015 2014-2015

j.

2014-2015 2014-2015

k. Jalan Simpang Tiga Jenderam

23

STRATEGI

PELAN TINDAKAN ke Bandar Baru Salak Tinggi 3. Highway / Lebuhraya a. Dedicated Highway menghubungkan KLIA dengan Cyberjaya. b. Sambungan jalan Lebuh Raya Lembah Klang Selatan (SKVE) dan Lebuh raya Elite menghubungkan Klang dan Banting 4. Persimpangan a. Menaiktaraf Simpang Tiga B20 Ke Kampung Baharu b. Menaiktaraf Simpang R5 Ke Sg Belankan c. Menaiktaraf Simpang LBJ (B48) d. Persimpangan Jalan Persekutuan 5/ Jalan Negeri B119 (Kg. Sg. Pelek) e. Persimpangan Jalan Persekutuan 5/ Jalan Negeri B119 (Kg. Bukit Bangkong) f. Jalan B18 - Jalan B15

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN

2014-2015

Panjang jalan raya (KM) yang dibina / selenggara

2014-2015

2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015

2014-2015

2014-2015 2010-2015 Bilangan bangunan institusi baru Bangunan Baru di Rancang Bangunan Rumah. Kakitangan Pejabat Agama. Pejabat Pendidikan Tapak Ko-Kurikulum Membina Balai Bomba dan Kuarters di Dengkil serta di Sg. Pelek Membina Pejabat Perkhidmatan Haiwan Daerah Sepang. Kompleks Islam Sepang Membina bangunan Mahkamah Rendah Syariah

2.

Perkhidmatan Sokongan

1.

Menyelaras dan memantau kerjakerja pembinaan bangunan dan institusi baru

24

STRATEGI 2.

PELAN TINDAKAN Pusat siber komuniti : Menyelaras penubuhan pusat cyber di setiap pusat khidmat ahli majlis / petempatan

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2014-2015

KPI 1 pusat siber 1 zon JPP

PERINCIAN

3.

Penyelenggaraan Kemudahan Awam

1.

Penyelenggaraan kemudahan awam sedia ada/baru i. Dewan Serbaguna ii. Kolam Renang iii. Galeri Seni dan Perpustakaan Awam iv. Dewan Badminton v. Kemudahan rekreasi vi. Gelanggang Serbaguna di Taman Seroja Bandar Salak Tinggi. vii. Pembinaan Kompleks Sukan Bersepadu di Bandar Baru Salak Tinggi untuk memenuhi sukan komuniti viii. Usahasama antara pemaju dan Majlis untuk menyediakan pusat mini sukan komuniti di setiap mukim Menyelaras dan memantau pembinaan dan menaiktaraf masjid dan surau sedia ada

2010-2013

Pengurangan aduan awam mengenai kerosakan kemudahan awam

2.

2010-2013

Pembangunan Masjid Masjid Cyberjaya Masjid Kg Salak Masjid Kg Ghiching Masjid Jenderam Hulu Masjid Jenderam Hilir Masjid MPI Masjid Hulu Chuchuh Masjid Limau Manis Masjid Kg Sg Buah

25

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN Surau Taman Desa Dengkil Masjid Kg Baru Lanjut (Masjid Baru) Masjid Pekan Dengkil (Masjid Baru)

4.

Pembangunan Infrastruktur

1.

Menyelaras dan memantau pembinaan jambatan baru a. b. c. Membina Jambatan Konkrit di Kampung Sungai Buah Membina jambatan konkrit di Jalan Bonon 1 Membina jambatan konkrit di Jalan Balai Raya 2010-2013 2014-2015 2014-2015 2014-2015

Bilangan jambatan yang dibina

Bersama JKR dan JPS untuk menyelenggara, memantau dan menyelaras pembangunan jalan-jalan/ infrastruktur dan Rancangan Tebatan Banjir

2.

Memantau pembinaan sistem saliran a. Memasang longkang, membina bahu jalan dan membina longkang konkrit dengan rubble wall di Kg Sg Merab b. Menyediakan tapak, mengorek tepi jalan, dan membina longkang konkrit dan rubble wall di Jalan Besar Bukit Bangkong

2014-2015

3.

Memantau Rancangan Tebatan Banjir (RTB) Daerah Sepang yang meliputi : a. RTB Lembangan Sg Langat (Meliputi RTB Sg Salak, RTB Parit Masjid Jenderam Hilir dan RTB Parit Utama Desa 2010-2013

26

STRATEGI

PELAN TINDAKAN Jenderam) b. RTB Daerah Sepang (Meliputi RTB Parit B dan RTB Parit Utama) RTB MSC Dari Cyberjaya ke Jajaran Sg. Air Hitam Menaiktaraf Sg. Gajah RTB Dengkil (Meliputi RTB Sg Merab B, RTB Sg Semarang, RTB Limau Manis, RTB Sg Air Hitam dan RTB Sg Rasau) RTB Sg Pelek (Meliputi RTB Sg KFC, RTB Sg Jijan, RTB Desa Vista dan RTB Pt Sg Pelek)

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2010-2013

KPI

PERINCIAN

c.

2010-2013

d.

2014-2015

e.

2014-2015

5.

Pembangunan Utiliti

1. Memantau dan menyelaras perlaksanaan projek-projek pembangunan utiliti yang meliputi:a. Elektrik Kg Sungai Belankan Kg Batu 28, Jenderam Kg Bukit Jenuk Kg Sungai Buah Bekalan Air (SYABAS) Kg Sungai Buah Kg Bakok Penyediaankemudahan komunikasi Penubuhan pejabat cawangan TNB dan Telekom Daerah Sepang 2010-2013 2010-2013 2014-2015 2014-2015 2010-2013 2010-2013 2014-2015 100% rumah yang mempunyai bekalan elektrik

Bersama TNB, SYABAS dan TELEKOM

b.

100% rumah yang mempunyai bekalan air 100% kawasan yang mempunyai liputan internet

c.

d.

2014-2015

27

STRATEGI 6. Pembaikan Sistem Pengangkutan Awam 1. 2.

PELAN TINDAKAN Menyediakan Pelan Induk Pengangkutan Awam Menaiktaraf terminal ERL Salak Tinggi sebagai multi-modal dan park and ride melalui : i. Penyediaan tempat henti bas (lay-by) / ERL yang mesra pengguna. Menambahkan stesyen ERL di UPM/SKVE/Jenderam dan kawasan-kawasan yang difikirkan sesuai oleh pihak MPSepang Penyediaan depot bas dan perhentian bas (bus shelter) untuk perkhidmatan bas di Salak Tinggi, Cyberjaya dan Putrajaya ke Kuala Lumpur Menyediakan perkhidmatan Rapid Bus dari Sepang-DengkilKuala Lumpur dan dari Salak Tinggi-Cyberjaya-Dengkil-KL Sentral. Pembinaan laluan pejalan kaki / lintasan laluan berbasikal di kawasan rekreasi serta kawasan perumahan ke sekolah. Menyediakan pelan induk laluan pejalan kaki dan basikal bagi bandar-bandar utama Membina dan menaiktaraf laluan pejalan kaki : Jalan Utama Pekan Dengkil Jalan Utama Kawasan Bandar Baru Salak Tinggi

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2014-2015 2014-2015

KPI Peratus pengguna pengangkutan awam

PERINCIAN Bersama KPKT, JKR, Syarikat Pengangkutan, Pengusaha Bas & Teksi.

ii.

2014-2015

iii.

2014-2015

iv.

2014-2015

v.

2014-2015

3.

2014-2015

Panjang laluan basikal dan lorong jalan kaki

Bersama JKR, JKJR, NGO, JPS untuk memantau dan menyelaras pembinaan laluan pejalan kaki dan basikal.

4.

2014-2015

28

STRATEGI

PELAN TINDAKAN Jalan Utama Pekan Sungai Pelek dan Pekan Sepang

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN

5.6 : EKUITI DAN PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT1. Pembinaan Kedai Kos Rendah 1. Mengenalpasti kawasan-kawasan yang berpotensi dan strategik untuk pembangunan kedai kos rendah Menyediakan kuota dalam mendapatkan lesen, permit dan pengagihan kedai kos rendah di lokasi strategik Mengintegrasikan premis perniagaan kos rendah, sederhana dan tinggi Mengenalpasti golongan-golongan yang berkelayakan untuk mengikuti skim-skim perumahan mampu beli/PPRT 2010-2013 Bilangan penawaran kedai kos rendah Peratus pemilikan bumiputera Bersama MARA, UPEN, NGO, Syarikat

2.

2010-2013

3.

2014-2015

2.

Pembinaan Perumahan Mampu Beli

1.

2010-2015

Bilangan rumah mampu beli / PPRT dibina

Program Perumahan Rakyat Termiskin Kg Kelinsing Kg Jambu Kg Bukit Raja Kg Bukit Dugang Kg Melut Kg Bakok Kg Sungai Belankan Zon Fataliti Kg Batu Satu Kg Batu Dua Ulu Teris Altenatif Pemindahan Zon Fataliti Penyediaan penempatan baru

2.

Bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk memindahkan penduduk kampung yang terlibat dengan Zon Risiko Fataliti Berbincang dengan Kerajaan Persekutuan mengenai alternatif

2014-2015

Bilangan penduduk Zon Risiko Fatiliti berpindah

3.

2014-2015

29

STRATEGI

PELAN TINDAKAN untuk menyelesaikan pemindahan penduduk Zon Risiko Fataliti

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN Membayar kos pampasan tanah Usaha sama penswastaan dengan agensi swasta

3.

Galakan Keusahawanan Bumiputera

1.

Kenalpasti kawasan-kawasan yang sesuai untuk pembinaan tapak-tapak gerai dan komplekskompleks niaga.

2010-2013

Peratus penyertaan bumiputera

2.

Menyediakan ruang perniagaan khusus untuk peniaga kecil melalui pembinaan medan selera, ruang niaga, pasar, gerai, tapak pasar tani di lokasi yang bersesuaian Mengenalpasti individu-individu bumiputera yang berpotensi untuk dibantu dan dimajukan melalui dana bantuan / pembiayaan Menyediakan Rancangan Kawasan Khas (RKK) petempatan Orang Asli Menyelaras bersama JHEOA program penglibatan Orang Asli. Menyelaras bersama JHEOA program Perumahan Ketua Masyarakat / Batin. Menyediakan program/ latihan kemahiran untuk penduduk luar bandar/ bumiputera dan bukan bumiputera Membangunkan kawasan yang sesuai untuk menempatkan institut latihan dan pendidikan tertiari

2014-2015

3.

2014-2015

4.

Pembangunan Orang Asli

1.

2014-2015

Kualiti hidup Orang Asli

2. 3.

2010-2015 2010-2015

Projek RKK Orang Asli Kg Bukit Bangkong, Sepang Kg Batu 28 Jenderam Hilir Kg Sungai Belankan

5.

Latihan Kemahiran

1.

2010-2013

Bilangan program

2.

2014-2015

Peratus penglibatan penduduk luar bandar/ bumiputera.

30

STRATEGI 6. Pembangunan Kawasan Lot-Lot Kecil & Kawasan Tanah Rezab Melayu

PELAN TINDAKAN Menggalakkan agensi awam dan swasta untuk memajukan tanah-tanah orang Melayu secara usahasama atau Pendekatan Tanah Bersepakat.

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2010-2013

KPI Jumlah kawasan rezab Melayu dimajukan

PERINCIAN Rancangan Kawasan Khas (RKK) bagi Kampung Baru, Kampung Tradisional dan Kampung Dalam Bandar

5.7 : PENGWUJUDAN HUB PENDIDIKAN1. Galakan Penubuhan Pusat Pengajian Awam dan Swasta 1. 2. 3. Galakan penubuhan pusat pengajian tinggi awam dan swasta Inisiatif menubuhkan pusat tuisyen bersepadu Inisiatif menarik pembangunan sekolah elit dan sekolah antarabangsa 2014-2015 2014-2015 2014-2015 Bilangan IPTA/IPTS Pencapaian akademik pelajar Projek Sekolah Baru Sekolah Kebangsaan Sungai Buah Sekolah Kebangsaan Limau Manis Sekolah Kebangsaan Putra Perdana 2 Sekolah Kebangsaan Dengkil 2 Sekolah Menengah Dato Abu Bakar Baginda Sekolah Menengah Bukit Unggul Sekolah Menengah Putra Perdana Nisbah kemudahan pendidikan kepada penduduk Kerjasama Pejabat Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi

4.

Inisiatif penubuhan pusat bimbingan yang berkualiti

2014-2015

5.

Memantau dan menyelaraskan penyediaan TASKA dan TABIKA mengikut keperluan disamping pembaikan bangunan sedia ada

2010-2013

2.

Pusat Latihan Bersepadu

Membantu latihan dan bimbingan penguasaan bahasa kepada masyarakat

2010-2013

31

STRATEGI 3. Pembangunan Perpustakaan Awam

PELAN TINDAKAN Menyelaras pembangunan perpustakaan Awam / Daerah disetiap penempatan melalui kerjasama dengan Perpustakaan Malaysia

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2010-2013

KPI Bandar Baru Salak Tinggi

PERINCIAN

4.

Kempen dan Promosi Pendidikan

1.

Menyelaras Program Pembangunan Minda mengikut jadual untuk melahirkan masyarakat Minda Kelas Pertama. Bekerjasama mengadakan kempen-kempen seperti Bulan Membaca, untuk menggalakkan budaya membaca di kalangan penduduk tempatan Mengadakan promosi yang agresif untuk menarik pelajar dalam dan luar negara melalui kemudahan pendidikan dan pembelajaran yang baik

2014-2015

Bilangan kempen dan promosi

Program Minda kelas pertama Minda Belia / Beliawanis Minda ketua isi rumah Minda pendidikan Lawatan sambil belajar

2.

2010-2013

3.

2010-2013

5.

Persekitaran Pembelajaran Kondusif

Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif melalui : i. Penyediaan kemudahan pendidikan kelas pertama ii. Tenaga pengajar yang berkualiti

2010-2013

32

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN

5.8 : PEMBANGUNAN KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR SECARA MAMPAN1. Memelihara & Memulihara Sumber-Sumber Semula Jadi 1. 2. Memantau hakisan kawasan persisiran Pantai Bagan Lalang. Memperkenalkan kaedah penanaman semula pokok bakau terhadap kawasan-kawasan di pesisir sungai yang telah musnah. 2010-2013 2010-2013 Penanaman pokok bakau

2.

Pusat Informasi

Menyelaras Pusat Informasi dan papan tanda yang menerangkan kepentingan geologi, ciri-ciri geo-morfologi delta dan proses geologi aktif dengan maklumat ekologi, sejarah dan budaya dilingkungan delta. 1. Kerja-kerja pembinaan, menggali atau mengambil pasir pada semua bahagian zon dinamik pantai tidak dibenarkan. Memantau kajian Environmental Impact Assessment (EIA) bagi semua aktiviti penambakan pantai dan kerja beach nourishment. Memastikan semua aktiviti pembangunan yang dijalankan dalan kawasan sungai, delta dan pesisir pantai menyediakan Pelan

2014-2015

Penyediaan pusat informasi

3.

Penguatkuasaan

2010-2013

Penguatkuasaan Akta 171 dan akta berkaitan

2.

2010-2013

Bersama JAS

3.

2010-2013

33

STRATEGI

PELAN TINDAKAN Kawalan Hakisan Tanah. 4. Menguatkuasakan peruntukan undang-undang dan garis panduan yang berkaitan Menguatkuasakan garispanduan dan peraturan berikut: Zon Risiko Fataliti 1E-05 Zon Bunyi Bising 57 dBA

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2010-2013

KPI

PERINCIAN

Bersama JPS, LUAS dan JAS

5.

2010-2013

Bersama DCA, UPEN dan PTD

4.

Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS)

1. Membantu pengwartaan kawasan hijau dan Kawasan Sensitif Alam Sekitar 2. Pemantauan Kawasan Hutan Simpan melalui kerjasama dengan organisasi terlibat.

2010-2015

Peratus luas kawasan hijau yang diwartakan Peratus pengekalan hutan simpan Peratus kelulusan kebenaran merancang di kawasan tanah tinggi

Bersama PTD Sepang

2014-2015

Bersama Jabatan Perhutanan

5.

Penguatkuasaan dan Pemantauan Kawasan Tanah Tinggi dan Badan Air

1. Mengekalkan kawasan cerun yang melebihi 35 darjah sebagai kawasan semulajadi. 2. Pengekalan kawasan badan air sediada 3. Pemantauan yang berterusan semasa pembangunan

2014-2015

2014-2015 2014-2015

Bersama JPS

34

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN

5.9 : TADBIR URUS BAIK1. Perlaksanaan Sistem Kualiti 1. Mengekalkan Persijilan MS ISO 9001: 2000 2010-2013 Memantapkan sistem Kualiti MPSepang Melalui Latihan / Bengkel dokumentasi Kursus ulangkaji Audit Kualiti Dalaman Menambah Prosedur Kualiti Surveillance Audit oleh SIRIM

2.

Melaksanakan konsep Sistem Capaian Fail Berkomputer di mana segala urusan utama Majlis adalah secara berkomputer. Program Hari Bertemu Pelanggan diadakan sebulan sekali Pengedaran borang pengukuran tahap kepuasan pelanggan. Memastikan budaya kerja cemerlang dilaksanakan melalui Pengurusan Kualiti Menyeluruh

2014-2015

3. 4. 5.

2010-2013 2010-2013 2014-2015

Tahap kepuasan pelanggan

Aktiviti Pupuk Budaya Kerja Cemerlang Hari Terbuka Tindakan Inventori Masalah Rakyat (IMR) mengikut zon Menyertai anugerah kualiti Negeri Selangor Penggunaan papan kenyataan di tempat awam untuk penyampaian maklumat kepada masyarakat bagi meningkatkan keberkesanan Pengurusan Kualiti menyeluruh dan efektif. Pertandingan Anugerah Q MPSepang bagi kategori berikut: Pengurusan Kaunter Pengurusan Fail Layanan Urusan melalui Telefon Peratus

6.

Pengendalian aduan awam yang

2014-2015

35

STRATEGI

PELAN TINDAKAN cekap dan berkesan melalui:i. Penempatan anggota-anggota yang berkelayakan, berpengalaman dan berwibawa. ii. Meningkatkan perkhidmatan kaunter aduan dan talian hotline iii. Memantapkan prosedur aduan supaya mudah, jelas dan berkesan iv. Menyiasat aduan dalam tempoh 24 jam selepas menerima arahan. v. Mewujudkan peti cadangan orang ramai untuk meningkatkan perkhidmatan Majlis. 7. Melaksanakan audit tahunan mengikut jadual perancangan tahunan bagi memastikan setiap aktiviti mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan Memantau tindakan penguatkuasaan yang menyeluruh melalui:i. Penguatkuasaan semua Akta dan Undang-Undang Kecil ii. Penurunan kuasa yang munasabah untuk anggotaanggota menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan iii. Menswastakan perkhidmatan tunda mengikut zon-zon. iv. Memastikan barang-barang rampasan yang tidak dituntut dalam operasi cukai taksiran dan penguatkuasaan diambil

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI aduan yang diselesaikan Bilangan aduan yang diterima

PERINCIAN

2010-2015

Mesyuarat 4 kali setahun

2.

Penguat-kuasaan Undang-Undang

1.

2014-2015

Mengurangkan pembinaan tanpa kebenaran ke tahap 20 kes bagi setiap 1000 pegangan

36

STRATEGI

PELAN TINDAKAN tindakan lelongan awam. Melengkapkan dan memantapkan keperluan operasi dari segi keanggotaan, peralatan, komunikasi, kenderaan dan jentera.

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN

v.

2. 3.

Melaksanakan Audit Perancangan Mengawal pembinaan tanpa kebenaran dan Program Penguatkuasaan Perancangan melalui:i. Menjalankan rondaan melalui ii. sistem Jadual Rondaan iii. Mempercepatkan kes-kes yang perlu dirujuk ke mahkamah iv. Mengambil tindakan segera ke atas keputusan mahkamah ke atas kerja-kerja meroboh Ramah mesra bersama pentadbir dan masyarakat setempat Melaksanakan program bagi memupuk sikap bekerjasama dan saling mengenali antara satu sama lain. Berkerjasama dengan Persatuan Penduduk dan Alam Flora untuk mengadakan gotong-royong sekurang-kurangnya sekali sebulan Menjalankan pertandingan Taman Indah

2014-2015 2014-2015

3.

Program Mesra Penduduk

1. 2.

2010-2015 2010-2015

5 program setiap zon setahun Program pupuk kerjasama Maal Hijrah Majlis berbuka puasa Sukan antara unit kejiranan Hari Raya Gotong Royong

3.

2014-2015

4. 4. Pembangunan

2014-2015 2014-2015 Pengurangan Menyimpan dokumen secara Digital Archiving

1. Pembangunan sistem-sistem

37

STRATEGI Sistem Maklumat ICT

PELAN TINDAKAN aplikasi luaran dan dalaman.

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI penggunaan kertas kepada 30%

PERINCIAN

2. Pelaksanakan sistem rekod berkomputer bagi:i. Pendaftaran saman dan rekod harian ii. Rekod maklumat mengenai kenderaan yang terkini online dengan JPJ iii. Penyerahan saman 3. Mewujudkan pangkalan data kejuruteraan, melalui : i. Pengemaskinian semua maklumat mengenai jalan, saliran, lalulintas, mekanikal dan elektrikal. ii. Mewujudkan geographical Information system untuk infrastruktur. iii. Semua maklumat dirangkaikan ke dalam sistem LAN. Membina pangkalan data bagi profil MPSepang dan KPI Mewujudkan sistem komputer / sistem data bagi Undang-Undang Kecil yang digunapakai oleh Majlis Mewujudkan rangkaian digital di setiap perpustakaan desa. Mengenakan cukai taksiran ke atas tafsiran pegangan mengikut Seksyen 2, Akta 171 termasuk papan iklan, menara pemancar dan tangki air yang diuruskan oleh pihak swasta dan lain-lain

2014-2015

Rekod sistematik

2010-2013

4. 5.

2014-2015 2014-2015

6. 5. Meningkatkan Hasil 1.

2014-2015 2010-2013 Semua papan iklan, menara pemancar dan tangki air dalam kawasan majlis dikenakan cukai Pegangan-pegangan ini seperti tafsiran seksyen 2, Akta 171 telah dikenakan cukai taksiran dari semasa ke semasa

38

STRATEGI

PELAN TINDAKAN pegangan yang akan dikenalpasti. 2. Melaksanakan sesi bantahan terbuka berkenaan cukai taksiran mengikut zon Menggiatkan usaha pendaftaran borang pindahmilik dengan pelbagai cara Memaksimumkan penggunaan tanah/ rizab dengan cara penyewaan dan pembangunan Meningkatkan hasil-hasil lain dan terimaan bukan hasil melalui:

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2010-2013

KPI taksiran Dilaksanakan 2 kali setahun 100% pegangan didaftarkan pindahmiliknya.

PERINCIAN

Bagi tahun 2009, sesi bantahan masih belum dilaksanakan

3.

2014-2015

Meningkatkan kesedaran awam tentang pentingnya pendaftaran pindahmilik dilakukan. Memulakan usaha melaksanakan tindakan penguatkuasaan di bawah Seksyen 160, Akta 171 Penyewaan tanah adalah mengikut permohonan dari semasa ke semasa

4.

2014-2015

5.

2014-2015

Peningkatan hasil sekurangkurangnya 10% setiap tahun

i.

Mengkaji semula kadar bayaran perkhidmatan yang dikenakan seperti Lesen Bayaran TLK Sewaan Permit Pemprosesan 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 2010-2013 Setiap kadar lessen telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Kecil Tred Perniagaan & Penjaja Majlis Perbandaran Sepang 2007 Kadar bayaran sebanyak RM 0.40 bermula 1 Mei 2009 Penyewaan tanah adalah mengikut permohonan dari semasa ke semasa (kadar sewa RM100 se ekar) Permit dikeluarkan mengikut Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UBBL) Bayaran perkhidmatan pemprosesan lessen adalah seperti : Lesen serta-merta e-lesen Sistem Bless Semua bil / notis dikeluarkan dalam tempoh yang Kompaun akan dikeluarkan sekiranya tidak membuat bayaran lesen dalam tempoh yang telah ditetapkan

ii.

Bil/ notis pembaharuan lesen dan permit dikeluarkan dengan tepat pada masa yang ditetapkan.

2010-2013

39

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI ditetapkan 90% lesen dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan

PERINCIAN

iii.

Mempelbagaikan kaedah kutipan hasil

Dijalankan setiap tahun

Notis Waran Sitaan Kompaun Bayaran secara ansuran kepada yang layak Mengadakan kempen kutipan luar menggunakan lori bergerak dan membuka kaunter bayaran di pejabat-pejabat zon yang terpilih.

iii.

Membuat semakan perbandingan melalui data cukai harta perdagangan dan perindustrian dengan dua lesen sedia ada 2014-2015 Memastikan 100% penjaja, kedai komersil dilesenkan dan memastikan ubahsuai bangunan mendapat kelulusan 100% dilaksanakan bermula tahun 2008 Pemantauan terhadap penjaja, operasi kompaun, waran dan sitaan dijalankan secara berterusan

6.

Meningkatkan penguatkuasaan secara berkala

7.

Mempelbagaikan kutipan cukai melalui pelbagai medium perkhidmatan seperti pejabat pos, ATM, online dan sebagainya

2010-2013

Bayaran cukai taksiran juga boleh dibuat melalui agensi-agensi kerajaan (PBT & Pejabat Tanah), Maybank2u, e-kl, portal MPSepang, Pos-online, bayaran di kaunter bank BSN dan di kaunter Pejabat Pos di seluruh Negeri Selangor dan Kuala Lumpur

40

STRATEGI 8.

PELAN TINDAKAN Memantapkan keupayaan kutipan hasil Jumlah kutipan sebenar dan yang berjaya dikutip tahun 2008 Peratus perbandingan prestasi kutipan hasil 2007 dan 2008 Hasil cukai yang berjaya dikutip dan jumlah kutipan sebenar tahun 2008 Jumlah tunggakan cukai tahun 2007 dan 2008 serta peratusan perbandingan prestasi kutipan tunggakan 9. Pemberian insentif kepada pembayaran cukai taksiran awal dalam tempoh tertentu

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN

KPI

PERINCIAN

2010-2013

88.1% berjaya dikutip pada tahun 2008

Kutipan hasil yang Berjaya dikutip adalah sebanyak RM51,895,484 dan kutipan sebenar ialah RM58,934,685. Prestasi kutipan hasil adalah sebanyak 88.1%. Peratus perbandingan kutipan hasil antara tahun 2007 dan 2008 adalah -0.6%. Jumlah hasil cukai yang berjaya dikutip pada tahun 2008 adalah RM41,174,439 (85.6%). Jumlah kutipan sebenar adalah RM48,108,108 Jumlah tunggakan cukai bagi tahun 2007 adalah RM4,319,758 dan tahun 2008 adalah RM4,318,419. Peratus perbandingan adalah 0.03.

2014-2015

100% dilaksanakan setiap tahun

Pemberian cenderamata seperti payung, jam dan pen kepada pembayar cukai yang terawal (selagi stok masih ada) Pembayaran cukai taksiran di PBT lain hanya menggunakan kaedah tunai sahaja

10. Menyeragamkan kaedah pembayaran kutipan cukai taksiran di setiap PBT sama ada melalui tunai, cek dan sebagainya 11. Mengurangkan tunggakan cukai taksiran dan lesen melalui i. Penyediaan analisis tunggakan

2014-2015

2014-2015 2014-2015 Tiada tunggakan pembayaran lesen. Fee adalah mengikut tahunan semasa sahaja. Mengadakan perjumpaan bersama Ahli Majlis dengan penunggak cukai taksiran tertinggi MPSepang

ii.

Perkongsian bijak melalui kerjasama dengan jabatanjabatan Majlis dan luar Majlis

41

STRATEGI 6. Kursus dan Latihan 1.

PELAN TINDAKAN Memantapkan pengurusan sumber manusia

INDIKATOR / SASARAN TAHUNAN 2010-2013

KPI

PERINCIAN Pengurusan Sumber Manusia Membuat semakan keperluan perjawatan Menyediakan dokumen permohonan yang komprehensif Memberi insentif / ganjaran kepada anggota / staf Memberi Anugerah Khidmat Cemerlang kepada anggota yang berkelayakan

2.

Mengadakan latihan dan kursus yang bersesuaian anjuran agensi kerajaan dan badan swasta.

2014-2015

7 hari setahun untuk setiap anggota kerja

Pengurusan Latihan Latihan dalaman untuk pemahaman penguatkuasaan UndangUndang. Aplikasi perisian yang digunakan dalam tugas seharian seperti Microsoft Office dan latihan sistem aplikasi Majlis. Pengurusan sistem fail Penyebaran maklumat Mengedarkan brosur dan pamplet Melakukan kerja-kerja pengurusan maklumat dalam laman web. Melaksanakan tender/sebutharga melalui laman web. Promosikan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan/disediakan oleh Majlis untuk tujuan penyewaan orang ramai.

7.

E-Goverment

Melaksanakan audit MSC setiap tahun (Cyber Centre) Melaksanakan Pengukuran Prestasi Utama (Key Performance Indicators) Memberi/membantu mendapatkan maklumat kepada orang ramai berhubung perkhidmatan Majlis atau aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan Majlis di samping membantu memaparkan isu-isu MPSepang

2010-2013

Bilangan pengunjung ke laman web

2010-2013 2013-2015 Peratus pengguna yang berurusan melalui web.

Nota : * Fasa Pembangunan Fasa 1 : 2009 2013 Fasa 2 : 2013 2015

42

6.0

PENUTUP

Pelaksanaan Pelan Strategik ini pada asasnya di bawah tanggungjawab MPSepang. Bagi tindakan-tindakan yang berada di bawah bidang kuasa/tugas jabatan/ agensi lain, pelaksanaan akan di pantau, diselaras atau dibantu oleh MPSepang mengikut kesesuaian. Tindakan-tindakan dalam pelan korporat ini akan dijadikan asas dan panduan bagi pembentukan SKT oleh jabatan/ bahagian-bahagian dalam struktur organisasi MPSepang.

Pelaksanaan

pelan

strategik

bergantung

kepada

sumber

kewangan berikut : Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri MPSepang Usahasama dengan sektor swasta

43