Oboljenja Miokarda i Simptomi Dekompenzacije

Embed Size (px)

Text of Oboljenja Miokarda i Simptomi Dekompenzacije

Definicija srane insuficijencijeSrana insuficijencija predstavlja kliniki sindrom do kojeg dovodi niz uzroka, a koji rezultiraju nesposobnou srca da pumpa odgovarajuu koliinu krvi kojom bi se zadovoljile potrebe organizma za kiseonikom i energetskim materijama srazmerno fizikoj aktivnosti, pod uslovom da je venski dotok krvi srcu normalan.

Oboljenja miokardaA.

Primarna abnormalnost sranog miia Zapaljenje sranog miia Sekundarno oteenje sranog miia zbog abnormalnosti sranih zalistaka zbog hroninog konstriktivnog perikarditisa

B.

C.

Definicija kardiomiopatijaTo su poremeaji koji, primarno, zahvataju miokard, a nisu posledica arterijske hipertenzije, valvularnih mana, koronarne bolesti niti bolesti arterija ili perikarda

Klinika klasifikacija kardiomiopatijaA. Dilatativna proirena leva i/ili desna komora, oteena sistolna funkcija leve komore, aritmije, embolije B. Restriktivna restrikcija punjenja leve i/ili desne komore, oteena dijastolna funkcija leve komore C. Hipertrofina disproporcionalna hipertrofija miokarda leve komore,vie zahvata septum, sa ili bez gradijenta nad izlaznim traktom, obino nedilatirana leva komora, dijastolna disfunkcija leve komore

Primarna zahvaenost miokardaA. B.

C.D.

Idiopatska (D,R,H) Familijarna (D,H) Eozinofilna endomiokardna bolest (R) Eozinofilna fibroza (R)

Sekundarna zahvaenost miokardaA.B.C. D. E. F. G. H. I. J.

Infekcija (D) Metaboliki poremeaji (D) Familijarne bolesti odlaganja (D,R) Deficit elektrolita i nutritiva (D) Poremeaji vezivnog tkiva (D) Infiltracije i granulomi (D,R) Neuromuskularni poremeaji (D) Toksine reakcije i reakcije preosetljivosti (D) Peripartalna bolest srca (D) Endokardna fibroelastoza

MiokarditisiEtiologijaA. virusi bakterije protozoe spirohete Hipersenzitivna stanja Imunodeficitarna stanja Zraenje Hemijski i fiziki agensi Lekovi

B. C. D. E. F.

OBLICI SRANE INSUFICIJENCIJEPo tokuakutna hronina

Po anatomskoj lokalizacijiinsuficijencija levog srca insuficijencija desnog srca biventrikularna insuficijencija

OBLICI SRANE INSUFICIJENCIJE

Po funkcionalnoj anatomiji retrogradna nemogunost komore da izbaci ili senapuni krvlju

anterogradna neodgovarajui ulazak krvi u arterijskisistem

OBLICI SRANE INSUFICIJENCIJEPo delu sranog ciklusa sistolna- miokard ne moe normalno da se kontrahuje i izbacidovoljno krvi

dijastolna- nesposobnost komore se normalno relaksira i punikrvlju

Po veliini minutnog volumena sa malim minutnim volumenom sa velikim minutnim volumenom

Klinika slika srane insuficijencije

poputanje levog srcapoputanje desnog srca

pluna venska hipertenzijasistemska venska hipertenzija

Klinika slika srane insuficijencije1. Dispnoja 2. Ortopnoja 3. Paroksizmalna nona dispnoja 4. Chayne Stokes disanje 5. Umor, slabost, zamaranje 6. Nikturija 7. Cerebralni sindrom

KLINIKA SLIKA SRANE INSUFICIJENCIJE

DISPNOJA zaduha, oseaj nedostatka vazduha, prvo u naporu , a kasnije u mirovanju. ORTOPNOJA oseaj nedostatka vazduha u leeem poloaju zbog ega spavaju na visokom uzglavlju. Nastaje zbog preraspodele tenosti iz abdomena i periferije u grudni ko. U pridruenoj insuficijenciji desnog srca ovaj se simptom ublaava.

KLINIKA SLIKA SRANE INSUFICIJENCIJE PAROKSIZMALNA NONA DISPNOJA napadtekog guenja i kalja u toku noi, ne prolaze sedenjem. Posledica depresije respiratornog centra. Ako je praena i bronhospazmom naziva se srana astma.

CHAYNE-STOKESOVO DISANJE smanjena osetljivostrespiratornog centra na PaCO2. Reaju se naizmenino faze apnoje i forsiranog disanja.

KLINIKA SLIKA SRANE INSUFICIJENCIJE

UMOR, SLABOST- nespecifine tegobe zbog smanjene perfuzije skeletnih miia NIKTURIJA- nono mokrenje zbog smanjenog minutnog volumena CEREBRALNI SIMPTOMI- poremeaj koncentracije i raspoloenja zbog smanjene modane perfuzije i hipoksemije GUBITAK APETITA, ABDOMINALNI BOL

Fizikalni nalaz u sranoj insuficijenciji 1. Protodijastolni galop2. Varijacije krvnog pritiska i pulsa 3. Kasnoinspirijumski pukoti nad pluima 4. Edemi potkolenica

Fizikalni nalaz u sranoj insuficijenciji

5. Hidrotoraks 6. Ascit 7. Zastojna hepatomegalija i utica 8. Nabrekle vene vrata 9. Srana kaheksija

FIZIKALNI ZNACI SRANE INSUFICIJENCIJEKASNOINSPIRIJUMSKI

bazalno ili nad celim pluima ASCITES transudacija slobodne tenosti u trbuh zbog povienog hidrostatskog pritiska u hepatinim i peritonealnim venama.EDEMI simetrini, pretibijalni i oko lanaka, navee

PUKOTI obostrano

nastaju. Znak su perifernog zastoja. Mogu biti i sakralni kod nepokretnih pacijenata.HIDROTORAKS transudacija tenosti u pleuralnu duplju

zbog povienog kapilarnog pritiska pleure. ee je prisutan desno.

FIZIKALNI ZNACI SRANE INSUFICIJENCIJE

poveana, bolna, pulsira zbog povienog venskog pritiska UTICA- kasniji nalaz zbog lezije jetre zbog kongestije i hepatocelularne hipoksije KARDIJALNA KAHEKSIJA zbog poveanih metabolikih potreba, a istovremeno postojanja inapetencije i poremeaja crevne apsorpcije.

ANASARKA generalizovani edem ZASTOJNA HEPATOMEGALIJA-