of 22 /22
İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ SORASI REKÜRREN LARİNGEAL SİNİR FONKSİYONUNA ETKİSİ Dr. Selçuk ÖZKAN ¹, Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK ¹, Dr. Ali Uğur EMRE ¹, Dr. Hamdi Bülent UÇAN ¹, Dr. Ali GENÇOĞLU ¹, Dr. Gamze YURDAKAN ², Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi¹, Patoloji ² A.D.,

İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ...

Page 1: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ SORASI REKUumlRREN LARİNGEAL SİNİR FONKSİYONUNA ETKİSİ

Dr Selccediluk OumlZKAN sup1 Dr Guumlldeniz KARADENİZ CcedilAKMAK sup1Dr Ali Uğur EMRE sup1Dr Hamdi Buumllent UCcedilAN sup1Dr Ali GENCcedilOĞLU sup1Dr Gamze YURDAKAN sup2

Buumllent Ecevit Uumlniversitesi Tıp Fakuumlltesi

Genel Cerrahisup1 Patoloji sup2 AD

Araştırmacıların herhangi bir ticari kuruluşla ccedilıkar ilişkisi ya da ccedilıkar ccedilatışması bulunmamaktadır

GİRİŞ

Rekuumlrren laringeal sinir felci (RLSF)

En korkulan komplikasyon

Literatuumlrde tiroidektomi sonrası rekuumlrren sinir yaralanmaları

03-14

Deneyimle 02-03

Beahrs OH Ryan RF White RA Complications of thyroid surgery J Clin Endocrinol Metabol 1956 16 1456-1469Clark OH Total tyroidectomy the treatment of choise for patients with differentiated thyroid cancer Ann Surg 1982 196 361-370

GİRİŞ

Literatuumlrde kalıcı RLS felci 01-18

Geccedilici RLS felci 1-5

Artmış risk Tiroid rezeksiyonunun derecesi

Cerrahın deneyimsizliği

Revuumlzyon cerrahisi

Kanser cerrahisi

Preoperatif radyoterapi

Operasyon sırasında sinirin net goumlruumllmeden uygulanan rezeksiyon teknikleri

Ekstralaringeal dallanma nonrekuumlrren laringeal sinir varlığı

Lezyonun oluşturduğu distorsiyon nedeniyle sinirin yer değiştirmesi

Filho JG Kowalski LP Surgical complications after thyroid surgery performed in a cancer hospital Otolaryngol Head Neck Surg 2005132490- 494Bergamaschi R Becouarn G Ronceray J et al Morbidity of thyroid surgery Am J Surg 199817671-75

GİRİŞ

Geccedilici paraliziler

Mekanik faktoumlrler

Sinirin gerilmesi sıkışması gibi

Postoperatif oumldem inflamasyon

Ameliyatta sinire yakın boumllgelerde elektrokoterkullanımı

KORTİKOSTEROİDLER

Antiinflamatuar etkinlik +++

Tiroidektomi sonrası bulantı kusma ve ağrı uumlzerine etkisi

Antiemetik etkinliği +

Analjezik etkinliği -

Chen CC Siddiqui FJ Chen TL Chan ES Tam KW Dexamethasone forprevention of postoperative nausea and vomiting in patient undergoing thyroidectomy meta-analysis of randomized controlled trials World J Surg 2012 3661ndash68Li B Wang HDexamethasone reduces nausea and vomiting but not pain after thyroid surgery a meta-analysis of randomized controlled trials Med SciMonit 201431202837-45 doi 1012659MSM891390

KORTİKOSTEROİDLER

Tiroidektomi

Sinir manipuumllasyonu

Noumlral oumldem ve disfonksiyonu

Noumlropraksi aksonotimezis

Deneysel ndash klinik ccedilalışmalar

Steroid uygulaması

Noumlral oumldemi azaltmakta

İdiyopatik fasyal palsi

Amprik steroid uygulaması

Fasyal sinir fonksiyonu Lipton R McCaffrey TV Ellis J The beneficial effect of triamcinolone acetonide on nerve repair with autogenous grafts Otolaryngol Head Neck Surg198694(3)310ndash315Stankiewicz JA A review of the published data on steroids and idiopathic facial paralysis Otolaryngol Head Neck Surg 198797(5)481ndash486Austin JR Peskind SP Austin SG et al Idiopathic facial nerve paralysis a randomized double blind controlled study of placebo versus prednisone Laryngoscope 1993103(12)1326ndash1333

AMACcedil

İntraoperatif kortikosteroid uygulamasınınpostoperatif rekuumlrren laringeal sinir fonksiyonuuumlzerine etkisinin incelenmesi

MATERYAL-METOD

Prospektif olarak toplanan veriler

Retrospektif analiz

237 HASTA Total tiroidektomi Lobektomi

İntraop steroid + İntraop steroid -

MATERYAL-METOD

Risk altındaki sinir sayısı

Toplam hasta sayısı 237

36 Lobektomi 201 Total tiroidektomi

Toplam sinir sayısı 438

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 2: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

Araştırmacıların herhangi bir ticari kuruluşla ccedilıkar ilişkisi ya da ccedilıkar ccedilatışması bulunmamaktadır

GİRİŞ

Rekuumlrren laringeal sinir felci (RLSF)

En korkulan komplikasyon

Literatuumlrde tiroidektomi sonrası rekuumlrren sinir yaralanmaları

03-14

Deneyimle 02-03

Beahrs OH Ryan RF White RA Complications of thyroid surgery J Clin Endocrinol Metabol 1956 16 1456-1469Clark OH Total tyroidectomy the treatment of choise for patients with differentiated thyroid cancer Ann Surg 1982 196 361-370

GİRİŞ

Literatuumlrde kalıcı RLS felci 01-18

Geccedilici RLS felci 1-5

Artmış risk Tiroid rezeksiyonunun derecesi

Cerrahın deneyimsizliği

Revuumlzyon cerrahisi

Kanser cerrahisi

Preoperatif radyoterapi

Operasyon sırasında sinirin net goumlruumllmeden uygulanan rezeksiyon teknikleri

Ekstralaringeal dallanma nonrekuumlrren laringeal sinir varlığı

Lezyonun oluşturduğu distorsiyon nedeniyle sinirin yer değiştirmesi

Filho JG Kowalski LP Surgical complications after thyroid surgery performed in a cancer hospital Otolaryngol Head Neck Surg 2005132490- 494Bergamaschi R Becouarn G Ronceray J et al Morbidity of thyroid surgery Am J Surg 199817671-75

GİRİŞ

Geccedilici paraliziler

Mekanik faktoumlrler

Sinirin gerilmesi sıkışması gibi

Postoperatif oumldem inflamasyon

Ameliyatta sinire yakın boumllgelerde elektrokoterkullanımı

KORTİKOSTEROİDLER

Antiinflamatuar etkinlik +++

Tiroidektomi sonrası bulantı kusma ve ağrı uumlzerine etkisi

Antiemetik etkinliği +

Analjezik etkinliği -

Chen CC Siddiqui FJ Chen TL Chan ES Tam KW Dexamethasone forprevention of postoperative nausea and vomiting in patient undergoing thyroidectomy meta-analysis of randomized controlled trials World J Surg 2012 3661ndash68Li B Wang HDexamethasone reduces nausea and vomiting but not pain after thyroid surgery a meta-analysis of randomized controlled trials Med SciMonit 201431202837-45 doi 1012659MSM891390

KORTİKOSTEROİDLER

Tiroidektomi

Sinir manipuumllasyonu

Noumlral oumldem ve disfonksiyonu

Noumlropraksi aksonotimezis

Deneysel ndash klinik ccedilalışmalar

Steroid uygulaması

Noumlral oumldemi azaltmakta

İdiyopatik fasyal palsi

Amprik steroid uygulaması

Fasyal sinir fonksiyonu Lipton R McCaffrey TV Ellis J The beneficial effect of triamcinolone acetonide on nerve repair with autogenous grafts Otolaryngol Head Neck Surg198694(3)310ndash315Stankiewicz JA A review of the published data on steroids and idiopathic facial paralysis Otolaryngol Head Neck Surg 198797(5)481ndash486Austin JR Peskind SP Austin SG et al Idiopathic facial nerve paralysis a randomized double blind controlled study of placebo versus prednisone Laryngoscope 1993103(12)1326ndash1333

AMACcedil

İntraoperatif kortikosteroid uygulamasınınpostoperatif rekuumlrren laringeal sinir fonksiyonuuumlzerine etkisinin incelenmesi

MATERYAL-METOD

Prospektif olarak toplanan veriler

Retrospektif analiz

237 HASTA Total tiroidektomi Lobektomi

İntraop steroid + İntraop steroid -

MATERYAL-METOD

Risk altındaki sinir sayısı

Toplam hasta sayısı 237

36 Lobektomi 201 Total tiroidektomi

Toplam sinir sayısı 438

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 3: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

GİRİŞ

Rekuumlrren laringeal sinir felci (RLSF)

En korkulan komplikasyon

Literatuumlrde tiroidektomi sonrası rekuumlrren sinir yaralanmaları

03-14

Deneyimle 02-03

Beahrs OH Ryan RF White RA Complications of thyroid surgery J Clin Endocrinol Metabol 1956 16 1456-1469Clark OH Total tyroidectomy the treatment of choise for patients with differentiated thyroid cancer Ann Surg 1982 196 361-370

GİRİŞ

Literatuumlrde kalıcı RLS felci 01-18

Geccedilici RLS felci 1-5

Artmış risk Tiroid rezeksiyonunun derecesi

Cerrahın deneyimsizliği

Revuumlzyon cerrahisi

Kanser cerrahisi

Preoperatif radyoterapi

Operasyon sırasında sinirin net goumlruumllmeden uygulanan rezeksiyon teknikleri

Ekstralaringeal dallanma nonrekuumlrren laringeal sinir varlığı

Lezyonun oluşturduğu distorsiyon nedeniyle sinirin yer değiştirmesi

Filho JG Kowalski LP Surgical complications after thyroid surgery performed in a cancer hospital Otolaryngol Head Neck Surg 2005132490- 494Bergamaschi R Becouarn G Ronceray J et al Morbidity of thyroid surgery Am J Surg 199817671-75

GİRİŞ

Geccedilici paraliziler

Mekanik faktoumlrler

Sinirin gerilmesi sıkışması gibi

Postoperatif oumldem inflamasyon

Ameliyatta sinire yakın boumllgelerde elektrokoterkullanımı

KORTİKOSTEROİDLER

Antiinflamatuar etkinlik +++

Tiroidektomi sonrası bulantı kusma ve ağrı uumlzerine etkisi

Antiemetik etkinliği +

Analjezik etkinliği -

Chen CC Siddiqui FJ Chen TL Chan ES Tam KW Dexamethasone forprevention of postoperative nausea and vomiting in patient undergoing thyroidectomy meta-analysis of randomized controlled trials World J Surg 2012 3661ndash68Li B Wang HDexamethasone reduces nausea and vomiting but not pain after thyroid surgery a meta-analysis of randomized controlled trials Med SciMonit 201431202837-45 doi 1012659MSM891390

KORTİKOSTEROİDLER

Tiroidektomi

Sinir manipuumllasyonu

Noumlral oumldem ve disfonksiyonu

Noumlropraksi aksonotimezis

Deneysel ndash klinik ccedilalışmalar

Steroid uygulaması

Noumlral oumldemi azaltmakta

İdiyopatik fasyal palsi

Amprik steroid uygulaması

Fasyal sinir fonksiyonu Lipton R McCaffrey TV Ellis J The beneficial effect of triamcinolone acetonide on nerve repair with autogenous grafts Otolaryngol Head Neck Surg198694(3)310ndash315Stankiewicz JA A review of the published data on steroids and idiopathic facial paralysis Otolaryngol Head Neck Surg 198797(5)481ndash486Austin JR Peskind SP Austin SG et al Idiopathic facial nerve paralysis a randomized double blind controlled study of placebo versus prednisone Laryngoscope 1993103(12)1326ndash1333

AMACcedil

İntraoperatif kortikosteroid uygulamasınınpostoperatif rekuumlrren laringeal sinir fonksiyonuuumlzerine etkisinin incelenmesi

MATERYAL-METOD

Prospektif olarak toplanan veriler

Retrospektif analiz

237 HASTA Total tiroidektomi Lobektomi

İntraop steroid + İntraop steroid -

MATERYAL-METOD

Risk altındaki sinir sayısı

Toplam hasta sayısı 237

36 Lobektomi 201 Total tiroidektomi

Toplam sinir sayısı 438

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 4: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

GİRİŞ

Literatuumlrde kalıcı RLS felci 01-18

Geccedilici RLS felci 1-5

Artmış risk Tiroid rezeksiyonunun derecesi

Cerrahın deneyimsizliği

Revuumlzyon cerrahisi

Kanser cerrahisi

Preoperatif radyoterapi

Operasyon sırasında sinirin net goumlruumllmeden uygulanan rezeksiyon teknikleri

Ekstralaringeal dallanma nonrekuumlrren laringeal sinir varlığı

Lezyonun oluşturduğu distorsiyon nedeniyle sinirin yer değiştirmesi

Filho JG Kowalski LP Surgical complications after thyroid surgery performed in a cancer hospital Otolaryngol Head Neck Surg 2005132490- 494Bergamaschi R Becouarn G Ronceray J et al Morbidity of thyroid surgery Am J Surg 199817671-75

GİRİŞ

Geccedilici paraliziler

Mekanik faktoumlrler

Sinirin gerilmesi sıkışması gibi

Postoperatif oumldem inflamasyon

Ameliyatta sinire yakın boumllgelerde elektrokoterkullanımı

KORTİKOSTEROİDLER

Antiinflamatuar etkinlik +++

Tiroidektomi sonrası bulantı kusma ve ağrı uumlzerine etkisi

Antiemetik etkinliği +

Analjezik etkinliği -

Chen CC Siddiqui FJ Chen TL Chan ES Tam KW Dexamethasone forprevention of postoperative nausea and vomiting in patient undergoing thyroidectomy meta-analysis of randomized controlled trials World J Surg 2012 3661ndash68Li B Wang HDexamethasone reduces nausea and vomiting but not pain after thyroid surgery a meta-analysis of randomized controlled trials Med SciMonit 201431202837-45 doi 1012659MSM891390

KORTİKOSTEROİDLER

Tiroidektomi

Sinir manipuumllasyonu

Noumlral oumldem ve disfonksiyonu

Noumlropraksi aksonotimezis

Deneysel ndash klinik ccedilalışmalar

Steroid uygulaması

Noumlral oumldemi azaltmakta

İdiyopatik fasyal palsi

Amprik steroid uygulaması

Fasyal sinir fonksiyonu Lipton R McCaffrey TV Ellis J The beneficial effect of triamcinolone acetonide on nerve repair with autogenous grafts Otolaryngol Head Neck Surg198694(3)310ndash315Stankiewicz JA A review of the published data on steroids and idiopathic facial paralysis Otolaryngol Head Neck Surg 198797(5)481ndash486Austin JR Peskind SP Austin SG et al Idiopathic facial nerve paralysis a randomized double blind controlled study of placebo versus prednisone Laryngoscope 1993103(12)1326ndash1333

AMACcedil

İntraoperatif kortikosteroid uygulamasınınpostoperatif rekuumlrren laringeal sinir fonksiyonuuumlzerine etkisinin incelenmesi

MATERYAL-METOD

Prospektif olarak toplanan veriler

Retrospektif analiz

237 HASTA Total tiroidektomi Lobektomi

İntraop steroid + İntraop steroid -

MATERYAL-METOD

Risk altındaki sinir sayısı

Toplam hasta sayısı 237

36 Lobektomi 201 Total tiroidektomi

Toplam sinir sayısı 438

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 5: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

GİRİŞ

Geccedilici paraliziler

Mekanik faktoumlrler

Sinirin gerilmesi sıkışması gibi

Postoperatif oumldem inflamasyon

Ameliyatta sinire yakın boumllgelerde elektrokoterkullanımı

KORTİKOSTEROİDLER

Antiinflamatuar etkinlik +++

Tiroidektomi sonrası bulantı kusma ve ağrı uumlzerine etkisi

Antiemetik etkinliği +

Analjezik etkinliği -

Chen CC Siddiqui FJ Chen TL Chan ES Tam KW Dexamethasone forprevention of postoperative nausea and vomiting in patient undergoing thyroidectomy meta-analysis of randomized controlled trials World J Surg 2012 3661ndash68Li B Wang HDexamethasone reduces nausea and vomiting but not pain after thyroid surgery a meta-analysis of randomized controlled trials Med SciMonit 201431202837-45 doi 1012659MSM891390

KORTİKOSTEROİDLER

Tiroidektomi

Sinir manipuumllasyonu

Noumlral oumldem ve disfonksiyonu

Noumlropraksi aksonotimezis

Deneysel ndash klinik ccedilalışmalar

Steroid uygulaması

Noumlral oumldemi azaltmakta

İdiyopatik fasyal palsi

Amprik steroid uygulaması

Fasyal sinir fonksiyonu Lipton R McCaffrey TV Ellis J The beneficial effect of triamcinolone acetonide on nerve repair with autogenous grafts Otolaryngol Head Neck Surg198694(3)310ndash315Stankiewicz JA A review of the published data on steroids and idiopathic facial paralysis Otolaryngol Head Neck Surg 198797(5)481ndash486Austin JR Peskind SP Austin SG et al Idiopathic facial nerve paralysis a randomized double blind controlled study of placebo versus prednisone Laryngoscope 1993103(12)1326ndash1333

AMACcedil

İntraoperatif kortikosteroid uygulamasınınpostoperatif rekuumlrren laringeal sinir fonksiyonuuumlzerine etkisinin incelenmesi

MATERYAL-METOD

Prospektif olarak toplanan veriler

Retrospektif analiz

237 HASTA Total tiroidektomi Lobektomi

İntraop steroid + İntraop steroid -

MATERYAL-METOD

Risk altındaki sinir sayısı

Toplam hasta sayısı 237

36 Lobektomi 201 Total tiroidektomi

Toplam sinir sayısı 438

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 6: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

KORTİKOSTEROİDLER

Antiinflamatuar etkinlik +++

Tiroidektomi sonrası bulantı kusma ve ağrı uumlzerine etkisi

Antiemetik etkinliği +

Analjezik etkinliği -

Chen CC Siddiqui FJ Chen TL Chan ES Tam KW Dexamethasone forprevention of postoperative nausea and vomiting in patient undergoing thyroidectomy meta-analysis of randomized controlled trials World J Surg 2012 3661ndash68Li B Wang HDexamethasone reduces nausea and vomiting but not pain after thyroid surgery a meta-analysis of randomized controlled trials Med SciMonit 201431202837-45 doi 1012659MSM891390

KORTİKOSTEROİDLER

Tiroidektomi

Sinir manipuumllasyonu

Noumlral oumldem ve disfonksiyonu

Noumlropraksi aksonotimezis

Deneysel ndash klinik ccedilalışmalar

Steroid uygulaması

Noumlral oumldemi azaltmakta

İdiyopatik fasyal palsi

Amprik steroid uygulaması

Fasyal sinir fonksiyonu Lipton R McCaffrey TV Ellis J The beneficial effect of triamcinolone acetonide on nerve repair with autogenous grafts Otolaryngol Head Neck Surg198694(3)310ndash315Stankiewicz JA A review of the published data on steroids and idiopathic facial paralysis Otolaryngol Head Neck Surg 198797(5)481ndash486Austin JR Peskind SP Austin SG et al Idiopathic facial nerve paralysis a randomized double blind controlled study of placebo versus prednisone Laryngoscope 1993103(12)1326ndash1333

AMACcedil

İntraoperatif kortikosteroid uygulamasınınpostoperatif rekuumlrren laringeal sinir fonksiyonuuumlzerine etkisinin incelenmesi

MATERYAL-METOD

Prospektif olarak toplanan veriler

Retrospektif analiz

237 HASTA Total tiroidektomi Lobektomi

İntraop steroid + İntraop steroid -

MATERYAL-METOD

Risk altındaki sinir sayısı

Toplam hasta sayısı 237

36 Lobektomi 201 Total tiroidektomi

Toplam sinir sayısı 438

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 7: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

KORTİKOSTEROİDLER

Tiroidektomi

Sinir manipuumllasyonu

Noumlral oumldem ve disfonksiyonu

Noumlropraksi aksonotimezis

Deneysel ndash klinik ccedilalışmalar

Steroid uygulaması

Noumlral oumldemi azaltmakta

İdiyopatik fasyal palsi

Amprik steroid uygulaması

Fasyal sinir fonksiyonu Lipton R McCaffrey TV Ellis J The beneficial effect of triamcinolone acetonide on nerve repair with autogenous grafts Otolaryngol Head Neck Surg198694(3)310ndash315Stankiewicz JA A review of the published data on steroids and idiopathic facial paralysis Otolaryngol Head Neck Surg 198797(5)481ndash486Austin JR Peskind SP Austin SG et al Idiopathic facial nerve paralysis a randomized double blind controlled study of placebo versus prednisone Laryngoscope 1993103(12)1326ndash1333

AMACcedil

İntraoperatif kortikosteroid uygulamasınınpostoperatif rekuumlrren laringeal sinir fonksiyonuuumlzerine etkisinin incelenmesi

MATERYAL-METOD

Prospektif olarak toplanan veriler

Retrospektif analiz

237 HASTA Total tiroidektomi Lobektomi

İntraop steroid + İntraop steroid -

MATERYAL-METOD

Risk altındaki sinir sayısı

Toplam hasta sayısı 237

36 Lobektomi 201 Total tiroidektomi

Toplam sinir sayısı 438

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 8: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

AMACcedil

İntraoperatif kortikosteroid uygulamasınınpostoperatif rekuumlrren laringeal sinir fonksiyonuuumlzerine etkisinin incelenmesi

MATERYAL-METOD

Prospektif olarak toplanan veriler

Retrospektif analiz

237 HASTA Total tiroidektomi Lobektomi

İntraop steroid + İntraop steroid -

MATERYAL-METOD

Risk altındaki sinir sayısı

Toplam hasta sayısı 237

36 Lobektomi 201 Total tiroidektomi

Toplam sinir sayısı 438

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 9: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

MATERYAL-METOD

Prospektif olarak toplanan veriler

Retrospektif analiz

237 HASTA Total tiroidektomi Lobektomi

İntraop steroid + İntraop steroid -

MATERYAL-METOD

Risk altındaki sinir sayısı

Toplam hasta sayısı 237

36 Lobektomi 201 Total tiroidektomi

Toplam sinir sayısı 438

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 10: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

MATERYAL-METOD

Risk altındaki sinir sayısı

Toplam hasta sayısı 237

36 Lobektomi 201 Total tiroidektomi

Toplam sinir sayısı 438

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 11: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

MATERYAL-METOD

Veriler

Geccedilici veya kalıcı RLSF oranı

İyileşme suumlresi

Sinir monitoumlrizasyonu -

RLS bulundu

larinkse girinceye dek korundu

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 12: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Data analizi

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13 paket programı ile

Chi-kare ve MannndashWhitney U testi

Ortalama plusmn standart sapma

P lt 005 anlamlı

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 13: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

BULGULAR

Steroid (+) (n=110) Steroid (-) (n=127)

Yaş (yıl) 498 (24-65) 494 (20-68)

Cinsiyet

Kadın 98 110

Erkek 12 17

Risk altındaki sinir sayısı 220 218

Lobektomi 0 36

Total tiroidektomi 110 91

RLS Felci

Geccedilici 3 ( 136) 3 (137)

Kalıcı 0 0

İyileşme suumlresi (guumln) 204 (8-23) 198 (10-24)

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 14: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

BULGULAR

Histopatolojik tanılar

Her iki grup arasında malign ve benign hastalıkvarlığı accedilısından istatistiksel fark izlenmedi

Non-rekuumlrren sinir

Steroid uygulanan hastalar 2

Uygulanmayan hastalar 1

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 15: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

127 hastaya (218 sinir ) steroid verilmedi

3rsquouumlnde (137 ) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

110 hastaya (220 sinir) steroid verildi

3rsquouumlnde ( 136) geccedilicisinir hasarı +

Kalıcı yok

BULGULAR

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 16: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

BULGULAR

RLS fonksiyon

Postoperatif 3 haftada

İyileşme suumlresi accedilısından gruplar arasında farkgoumlruumllmedi

Steroid uygulamasına ikincil komplikasyon goumlruumllmedi

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 17: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

TARTIŞMA

Cerrahi teknik

tiroidektomi sonucunu etkileyen en oumlnemli faktoumlr

RLS hasarının engellenmesi iccedilin

Sinirin bulunarak dikkatli şekilde tuumlm seyri boyunca korunması gerekir

Teknik RLS diseksiyonu gerektirir

Sinir intakt olsa da cerrahi sırasında manipuumllasyonlar ve direk mekanik bası hasara yol accedilabilir

Schietroma M Cecilia EM Carlei F et alG (2013) Dexamethasone for the prevention of recurrent laryngeal nerve palsy and other complications after thyroid surgery arandomized double-blind placebo-controlled trial JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 139(5)471ndash478Chen CC Siddiqui FJ Chen TL et al(2012) Dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing thyroidectomy meta-analysis ofrandomizedcontrolled trials World J Surg 36(1)61ndash68Nasiri S Shafag S Khorgami Z Sodagari N et al (2013) Does corticosteroid have any beneficial effect on voice change after thyroidectomy Am Surg 79(12)1258ndash1262

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 18: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

TARTIŞMA

Cerrahi sonrası ses değişikliği nedenleri

Direk mekanik hasar (RLS veya SLS)

RLNrsquoe basınccedil veya gerilim uygulanması

Entuumlbasyon sırasında travmaya bağlı lariks oumldemi

Cerrahi diseksiyona sekonder vokal kord veya RLS ccedilevresinde oumldem ve inflamasyon

Jatzko GR Lisborg PH Muller MG et al Recurrent nerve palsy after thyroid operationsmdashprincipal nerve identification anda literature review Surgery 1994115139ndash44Nam IC Bae JS Shim MR et al The importance of preoperative laryngeal examination before thyroidectomy and the usefulness of a voice questionnaire in screening World J Surg 201236303ndash9

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 19: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

TARTIŞMA

Preintraoperatif steroid uygulaması

Geccedilici RLNP oranında azalma (9-26)

Geccedilici vokal kord paralizi suumlresinde kısalma

Lore JM Jr Farrell M Castillo NB Endocrine surgery InLore JM Jr Medina JE eds An Atlas of Head and Neck Surgery4th ed Philadelphia PA Elsevier 2005963ndash5Wang L-F Lee K-W Kuo W-R et al The efficacy of intraoperative corticosteroids in recurrent laryngeal nerve palsy after thyroid surgery World J Surg 200630299ndash303Apfel CC Bacher A Biedler A et al A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea andvomiting Anaesthetist 200554201ndash9

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 20: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

TARTIŞMA

Steroid kullanımı

Yara iyileşmesi

Enfeksiyon

Hiperglisemi

GİS kanama

Fujii Y Tanaka H Kobayashi N Granisetrondexamethasonecombination for the prevention of postoperative nausea and vomiting after thyroidectomy AnaesthIntensive Care 200028266ndash9

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 21: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

SONUCcedil

İntraoperatif tek doz steroid uygulamasınıntiroidektomi sonrası RLSF ve iyileşme suumlresiuumlzerine olumlu etkisi goumlsterilememiştir

Teşekkuumlrler

Page 22: İNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ …endokrincerrahisi.org/files/file/KongreSunumlari/2015_6th_ulusal/Selcuk_Ozkan.pdfİNTRAOPERATİF KORTİKOSTEROİD UYGULAMASININ TİROİDEKTOMİ

Teşekkuumlrler