of 16 /16
PRIJEDOR 15. MART 2013. GODINA XXXVIII · BROJ 1956 · CIJENA 1 KM e-mail:[email protected] www.rtvprijedor.com SALON VJEN^ANICA CVJE]ARNICA POKLON [OP Zgrada Zgrada "Metro" "Metro" radno radno vrijeme vrijeme non - stop non - stop Telefon Telefon 065/764 - 577 065/764 - 577 " " D D A A M M " " Izvje{taj gradona~elnika Marka Pavi}a pred Skup{tinom grada G G R R A A D D S S K K A A A A D D M M I I N N I I S S T T R R A A C C I I J J A A P P O O L L O O @ @ I I L L A A I I S S P P I I T T Izabrani na~elnici odjeqe- wa u Administrativnoj slu`bi grada Prijedora Super baka iz Prijedora proslavila 103. ro}endan Osnovna {kola #Branko ]opi}# me|u pet najdemokrati~nijih {kola u BiH @ENE NA ^ELU PET OD UKUPNO SEDAM ODJEQEWA MIKA ]ULIBRK I ZVANI^NO U[LA U 104. GODINU Zdravqe je jo{ uvijek dobro slu`i, a qekara je posqedwi put vidjela prije nepunih pet decenija POSLIJE DRUGOG CIKLUSA Poqoprivredno- prehrambena {kola Poslovawe privrede u 2012. godini PRAKSA KOJA DONOSI ZARADU PRIJEDORSKA REGIJA PREDWA^I Strana 2. Strana 2. Strana 4. Prijedor zadwih osam godina nikada nije imao deficit, ve} suficit, pa se zaposlenim rad- nicima, kreditorima i korisnicima buxeta ne duguje ni{ta, rekao je Pavi} i konstatovao da je to rezultat doma}inskog poslovawa i ~iwenice da se tro{i samo ono {to se ima Strana 2. Strana 8. Strana 4. Strana 5. KONA^AN POBJEDNIK

Kozarski vjesnik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kozarski vjesnik nedjeljnik

Text of Kozarski vjesnik

Page 1: Kozarski vjesnik

PRIJEDOR 15. MART 2013.

GODINA XXXVIII · BROJ 1956 · CIJENA 1 KM

e-mail:[email protected] www.rtvprijedor.com

SSAALLOONNVVJJEENN^AANNIICCAA

CCVVJJEE]]AARRNNIICCAAPPOOKKLLOONN [[OOPP

ZZggrraaddaaZZggrraaddaa""MMeettrroo""""MMeettrroo""

rraaddnnoo rraaddnnoo vvrrii jjeemmee vvrrii jjeemmee

nnoonn-ssttooppnnoonn-ssttooppTT ee ll ee ff oo nnTT ee ll ee ff oo nn

00 66 55 // 77 66 44 - 55 77 7700 66 55 // 77 66 44 - 55 77 77

"""" DDDD AAAA MMMM """"

Izvje{taj gradona~elnika Marka Pavi}a pred Skup{tinom grada

GGRRAADDSSKKAA AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIJJAAPPOOLLOO@@IILLAA IISSPPIITT

Izabrani na~elnici odjeqe-

wa u Administrativnoj

slu`bi grada Prijedora

Super baka iz

Prijedora

proslavila

103. ro}endan

Osnovna {kola #Branko ]opi}# me|u

pet najdemokrati~nijih {kola u BiH

@ENE NA ^ELUPET OD UKUPNOSEDAM ODJEQEWA

MIKA ]ULIBRK I ZVANI^NO U[LA

U 104. GODINU Zdravqe je jo{ uvijek dobro slu`i, aqekara je posqedwi put vidjela prijenepunih pet decenija

POSLIJE DRUGOG CIKLUSA

Poqoprivredno-

prehrambena {kola

Poslovawe privrede u 2012. godini

PRAKSA KOJADONOSIZARADU

PRIJEDORSKAREGIJA

PREDWA^I

Strana 2.

Strana 2.

Strana 4.

Prijedor zadwih osam godina nikada nije imao deficit, ve} suficit, pa se zaposlenim rad-nicima, kreditorima i korisnicima buxeta ne duguje ni{ta, rekao je Pavi} i konstatovao da jeto rezultat doma}inskog poslovawa i ~iwenice da se tro{i samo ono {to se ima Strana 2.

Strana 8.Strana 4.

Strana 5.

KONA AN POBJEDNIK

Page 2: Kozarski vjesnik

Umjesto Bore Vojvodi}ai Mirzada

Islamovi}a, na ~eloOdjeqewa za privredu ipoqoprivredu, odnosnoOp{tu upravu imenovanesu Zinajda Ho{i} iJasminka Murselovi}~ime se broj pripadnicaqep{eg pola na ~elugradskih resora popeo napet. U ostalim odjeqewimanije bilo promjena.Imenovani su na~elnicikoji su tu du`nost i dosada obavqali. Resorom finansijarukovodi}e BiqanaMalba{i}, dru{tvenimdjelatnostima QiqanaBabi}, na ~elu Odjeqewaza prostorno ure|ewe idaqe }e biti MirjanaKomqenovi}, za stam-beno-komunalne posloveRadan Vukadinovi} i zab o r a ~ k o - i n v a l i d s k uza{titu Mi{o Rodi}. Interesnatno je bilo i glasawe za oveprijedloge. Jedino je RadanVukadinovi} dobio jednoglasnupodr{ku svih odbornika, ukupno 31glas. Za pet imenovawa 27 odbornikabilo je #za# a ~etiri #protiv# dok jeJasminka Murselovi} dobila podr{ku26 odbornika, ~etiri su bila protiv, a

jedan uzdr`an. Svi oni su izabrani putem javnogkonkursa na koji se javilo osam kandi-data. Prakti~no, za samo jedan resorprijavio se neko drugi mimo izabranihna~elnika, a saznajemo da je u pitawuOdjeqewe za dru{tvene djelatnosti za~ije je rukovo|ewe bilo prijavqeno

dvoje kandidata. Svi oni koji su dobili podr{kuodbornika imaju i puno povjerewegradona~elnika. Marko Pavi} jeistakao da su imenovawa usagla{enasa vladaju}om koalicijom u Skup{tini. #Ve}ina na~elnika produ`ava mandati imam povjerewe u tim sa kojim sam

radio i koji je pokazao da mo`e da senosi sa svim pitawima iz svojihoblasti#, rekao je Pavi}. Za sekretara Skup{tine gradaPrijedora imenovan je @eqko [kon-dri} koji je tu du`nost obavqao i dosada.

N. Kne`evi}

2. 15. mart 2013. #Kozarski vjesnik#

IZ DANA U DAN ¹ IZ DANA U DAN

Gradona~elnik Marko Pavi} je na 4. sjedni-ci Skup{tine grada Prijedora, kojom je

predsjedavao Sead Jakupovi}, pozitivno oci-jenio rad i anga`man gradona~elnika igradske administracije u pro{loj godini,- Svjedoci smo da skoro sve op{tine u RS iBiH smawuju plate, otpu{taju radnike, `alese na dugove, ne mogu izmiriti svoje obaveze,tra`e na~ine zadu`ewa... A u Prijedoru nemani~ega od tog. Nema duga, nema smawewaplate, a sve obaveze, ra~unaju}i i one premabuxetskim korisnicima, se redovno podmiru-ju - rekao je Pavi} i konstatovao da je za jednuvlast, bez obzira kakva ona bila, najva`nijeda se kre}e, i radi, u okviru zakona, statuta,raspolo`ivog buxeta, odluka i zakqu~akalokalnog parlmenta. - Mi smo radili uprvo to. Pona{ali smo sekao dobri doma}ini , a tro{ili prema prior-itetu i samo ono {to smo zaradili iprikupili u buxetu - objasnio je Pavi} idodao da se stvarawa ambijenta i uslova zaboqi `ivot i prosperitet gra|ana gradaPrijedora ne mo`e zamisliti bez stabilnogbuxetskog poslovawa. - Prijedor zadwih osam godina nikada nijeimao deficit i ne}e ga imati ni u godini izanas. Svake godine smo, zapravo, imalisuficit, pa se zaposlenim radnicima, kred-itorima i korisnicima buxeta ne dugujeni{ta, a jedna smo od rijetkih op{tina u BiHkoja je godinama bez deficita i prenesenihdugova - rekao je Pavi} za skup{tinskom gov-ornicom sa koje je upu}ena i poruka da gradPrijedor, za razliku od nekih drugihlokalnih zajednica u RS i BiH, i nerazmi{qa o otpu{tawu radnika, smawewu

plata odbornicima i funkcionerima, iliumawewu drugih obaveza i prinadle`nosti. - Mi smo se uvijek, u vrijeme kada je to treba-lo, racionalono pona{ali i tako }emo sepona{ati i sada - rekao je gradona~elnikPavi} i dodao da Prijedor, u ovom momentu,nema nikakvih obaveza koje nisu izmirene pokreditnom zadu`ewu, pa banke, kako isti~e,jedva ~ekaju da se op{tina zadu`i. - A to zadu`ewe nije veliko, jer sezadu`ujemo samo onoliko koliko #mo`emonositi#. Iznosi svega 8 posto, a znate da jezakonom dozvoqeno 18 posto, te da su mnogeop{tine pre{le i taj limit. Nisu, me|utim,bitne cifre i postotak, bitno je da se teobaveze izvr{avaju - konstatovao je Pavi} iocijenio da tendencija preno{ewa nekihnadle`nosti sa Vlade na op{tine nijedobra, jer slabi wihove buxetske i plate`nepozicije. - Moramo se tome oduprijeti i izboriti se danema preno{ewa obaveza i ovla{tewa, akoto ne prate odre|ena materijalna sredstva -rekao je Pavi} i podsjetio da ni jedna na{afarma nema gra|evinske dozvole. - Jedan dio ovogodi{wih podsticaja, koje smoi lani usmjeravali u oblast poqoprivrede ipreduzetni{tva, odvoji}emo za te namjene,pomo}i }emo farmerima, kako bi dobiti cer-tifikaciju i kako bi mogli izvoziti, jer namje Evropska unija ve} zakucala na vrata -kazao je Pavi} ocjewuju}i da je politi~ka ibezbjednosna situacija u Prijedoru, u okol-nostima kad su `ivotne teme prevladale nadpolitikom i politikanstvom, i povoqna isabilna. - Na{a skup{tina punih osam godina radi bez

ikakvih te{ko}a. Nikada nije biloodga|awa, ni bilo kakvih ekscesa. Odnosadministracije i na~elnika premaSkup{tini je bio izuzetno korektan, dogov-ori su se i po{tovali i izvr{avali, a nemarazloga da tako ne bude i daqe - rekao jegradona~elnik Prijedora Marko Pavi} i pod-sjetio da je Prijedor prije nekoliko godina, ujednoj anketi wema~kog GTC-ta, progla{en zanajpovoqniju destinaciju za ulagawe u BiH. - Sada se radi nova procjena, i o~ekujem da }ePrijedor ponovo biti prvi na toj listi - opti-mista je Pavi} koji je podsjetio i na podatakda je Prijedor, prvi u BiH, donio odluku opredupre|ewu negativnih posqedicaekonomske i finansijske krize. - Kad su svi otpu{tali radnike, kad je brojradnika na birou pove}avan jedino jePrijedor i{ao kontra. Mi smo pro{le godineimali 1.150 radnika na birou mawe negoprethodne godine. I ono {to je pozitivno, iprva dva mjeseca ove godine su boqa nego dvaprva mjeseca pro{le godine. Broj zaposlenihse pove}ava, broj nezaposlenih se smawuje.To je najpozitivnija tendencija koju smo

pro{le godine imali, a koja se nastvqa u ovojgodini - nastavqa Pavi}, izraziv{i izdaovoqstvo {to velike firme u Prijedoru,poput Rudnika, #Mire# ili #Prijedorputeva#,na primjer, pozitivno posluju.- Te pozitivne tendencije i signali su ne{to{to nas treba radovati, ali nam name}eobavezu da i u ovoj i narednim godinamaidemo tim putem, da broj nezaposlenihsmawujemo, a broj zaposelnih pove}avamo -poru~io je Pavi} sa skup{tinske govornice,apostrofiraju}i i potrebu da se smawujurazne barijere sa kojima se susre}u privred-nici. - Kod nas dozvolu za radwu mo`ete dobiti

isti dan, ali na papir iz vladinih i drugihinstitucija ponekad ne mo`ete dobiti ni zadva mjeseca - upozorio je Pavi} i podvukao daje pred Prijedorom, osobito u oblasti infra-strukture, jo{ mnogo posla.- Vidite da smo preko 40 miliona dali zavodu, da za vodu i kanalizaciju treba jo{preko 30 miliona maraka, i tako redom -nagovijestio je Pavi}, osvr}u}i se i na~iwenicu da je Prijedor grad u koji se radodolazi.

- Pohodio nas je i veliki broj ambasadora,uglednih diplomata i dr`avnika. Iza tihposjeta uvijek su ostajale pozitivne ocjenei komentari i {irila se pozitivna slika oPrijedoru i wegovim mogu}nostima ipotencijalima - rekao je gradona~elnikMarko Pavi} u svom izvje{taju uSkup{tini grada Prijedora.

R. Re~evi}

Izvje{taj gradona~elnika Marka Pavi}a pred Skup{tinom grada

GRADSKA ADMINISTRACIJA POLO@ILA ISPIT

Vrlo je va`no re}i da je Prijedor`iv grad. Kad nave~e iza|ete u gradvidite da je pun `ivota. Otidite uneki druge gradove u RS i FBiH pa}ete vidjeti da s mrakom #pada sum-rak i na gra|ane#, da nikog nematenigdje i da qudi ne izlaze i nekomuniciraju. A na{ zadatak je upra-vo da obezbijedimo `ivot qudima,da pru`amo neku perspektivu i nekugaranciju - rekao je Pavi}.

- Ove godine }emo krenuti s tim da jeproglasimo za godinu u kojoj }emostvarati ambijent dijaspori daula`e u Prijedor, jer smatramo dadijaspora ima novca i potencijalada da svoj doprinos razvojuPrijedora. Kad joj pridru`imoposlovi~nu vezanost i emociju kojuPrijedor~ani imaju, a imaju je sig-urno prema svom gradu, mislim da tomo`e biti ozbiqan potencijal idodatna {ansa za daqwi razvojna{eg grada - zakqu~io je Pavi} ikonstatovao da u Prijedoru ne}etena}i ni jednu firmu gdje suzapaosleni pripadnici samo jednenacije.- To - nastavqa Pavi} - i jeste pred-nost da rad i dobre me|uncionalneodnose, jer je najva`nije dazapo{qavamo gra|ane Prijedora, ane pripadnike ove ili one nacije.

Marko Pavi} za govornicom Skup{tine grada Prijedora

GRAD

DIJASPORA

Imenovani na~elnici

odjeqewa u gradskoj

administrativnoj slu`bi

@ENE NA ^ELU PET OD UKUPNO SEDAM ODJEQEWA

Zinajda Ho{i}:

#Jako sam zadovoqna i vjeru-jem u `ene. Vjerujem da }e`ene, uz du`no po{tovawekolega koji su do sada obavqa-li ove poslove, biti dalekokvalitetnije, jer su stub ku}e.Svoje odjeqewe }u da vodimkao svoju ku}u, doma}inski, uzuva`avawe radnih kolega.Mislim da ene tu imaju vi{esuptilnosti, da su boqe zakomunikaciju, za razgovor ikompromis.

JasminkaMurselovi}:

#Neka se ne qute mojekolege mu{karci, jamislim da su `enemalo odgovornije,malo vrednije, ve}iborci. Mislim da jeto dobro za ovaj gradi na{u administra-tivnu slu`bu#.

Qiqana Babi}:

#I u pro{lom mandatu je bioodre|en broj `ena na~elnicaodjeqewa, ali ja imam svojstav. Svi smo ravnopravnina startnoj osnovi. U svemutome treba da bude znawe,iskustvo, sposobnost,po{tewe i kvalitet. Nikadanije bio nedostatak kvali-tetnih `ena u gradu i mislimda je i to razlog {to je pet`ena na ~elu odjeqewa#.

Mirjana Komqnovi}:

#Nikad nisamrazmi{qala na takavna~in. Mislim da je zabilo koji posao prijesvega va`na stru~nost,uvijek sam takorazmi{qala. I ono {toponesete iz ku}e, odgoj,rad, disciplina, odgovor-nost, to je ne{to {to jenavja`nije, bez obzira okojem se polu radi#.

Biqana Malba{i}:

#Pogotovo kada je posao upitawu, ne razdvajammu{karce i `ene. Sticajemokolnosti, eto, imamo i prviput premijerku pa je to mo`daneka refleksija i na lokalninivo. Sad }e nam se javitimu{karci kao ugro`enavrsta, jer ih je samo dvojica.Mislim da }emo biti skladnaekipa koja }e zajedno iznijetisav teret na{eg posla.

Prijedor zadwih osam godina nikada nije imao deficit, ve} suficit,pa se zaposlenim radnicima, kreditorima i korisnicima buxeta neduguje ni{ta, rekao je Pavi} i konstatovao da je to rezultatdoma}inskog poslovawa i ~iwenice da se tro{i samo ono {to se ima

Page 3: Kozarski vjesnik

15. mart 2013.#Kozarski vjesnik# 3.

IZ DANA U DAN ¹ IZ DANA U DAN

PPrijedorski odbornici su na posqedwemskup{tinskom zasjedawu, pod predsjedavawemSeada Jakupovi}a, usvojili Operativni plan

dobre uprave u oblasti voda i za{tite `ivotne sre-dine grada Prijedora u 2013. godini kao i izvje{taj opostignutim rezultatima na tom planu u godini izanas.

Lani je, kako se ~ulo na sjednici, rekonstruisanavodovodna mre`a u pilot zoni Kokin Grad, a izgra|enje i rezervoar vode u nasequ Marini u MZ DowaDragotiwa. Obavqeno je i dodatno opremawe bunaraEB1 i EB2, a sa Bawalukom je nastavqena izgradwazajedni~kih objekata na vodovodnom sistemu #Crnovrelo#. Nastavqena je i akcija proqetnog ure|ewagrada i tradicionalni projekat pod nazivom #Uredisvoj vrt#. Izgra|ena je i vodovodna mre`a u ^ejreci-ma, a pripremqeni su i brojni planski projektivezani za recikla`u, kandidovawe i upravqaweotpadom i rizikom od poplava.Afirmisana je i akcija ure|ewe korita rijekeGomjenice, Milo{evice, Puharske, rijeke Sane iBereka, jer je na tim projektima, uz adekvatnu finan-sijsku naknadu, bilo anga`ovano 90 qudi sa prije-dorskog Biroa za zapo{qavawe.Odbornici su, s tim u vezi, saslu{ali i pro{logo-di{wi izvje{taj o radu Filijale za zapo{qavawePrijedor kada je predo~en i podatak da je broj licakoja aktivno tra`e posao na nivou Filijale u 2012.godini mawi za 7,1 odsto, odnosno za 1,471. lice uodnosu na prethodni izvje{tajni period.

R.R.

ZZa redovno i zimskoodr`avawe, rekonstrukciju,izgradwu i za{titu putne

mre`e u 2013. godini, premautvr|enom planu, usvojenom uSkup{tini grada, izdvoji}e se mil-ion i 550 hiqada maraka. Buxetskasredstva su raspore|ena tako da }ese u redovno odr`avawe puteva samakadamskim zastorom investirati530.000 KM, a u one sa asfaltom210.000 maraka, koliko je izdvojenoi za za{titu puteva i hitne inter-vencije. Zimskom odr`avawu jenamijeweno 300.000 KM, a jo{ 200.00maraka namijeweno je izgradwiputeva i ulica. Plan odr`avawa, izgradwe irekonstrukcije lokalne putnemre`e za 2013. godinu popra}en jenizom zakqu~aka. Tako se, izme}uostlog, isti~e da }e se u slu~ajuneostvarewa planiranih sredstava#proporcionalno vr{iti smaweweradova po svim stavkama, s tim damre`a lokalnih puteva ima prior-itet#. Ako pak preostane sredstava,ista }e, kako je zakqu~eno, #bitipreraspore|ena u Program rekon-strukcije i izgradwe puteva#.

U realizaciju ovogodi{weg Programa ure|ewagradskog gra|evinskog zemqi{ta bi}e

ulo`eno 852.000 maraka, {to je za 20 odsto mawenego lani, saop{teno je na 4. sjednici Skup{tinegrada Prijedora. Ova sredstva su namijewenapripremnim predradwama i po~etku izgradwenadvo`waka na Pe}anima, nastavku izradeUrbaisti~kog plana Prijedora, izradi regula-cionih planova dijelova Dowe Puharske i Urija,a, uz ostalo, i za zavr{etak kanalizacione mre`eu ^ejrecima i nasequ #Glavica 1 i 2#.Investira}e se i u izgradwu glavnog kanaliza-cionog kolektora od Stevi}a mosta do kolektora#Celpak# u du`ini od 1.500 metara, rekonstruk-ciju gradskih saobra}ajnica i druge projekte uoblasti komunalne infrastrukture i prostorno-planske dokumentacije.

Obra~un naknade za ure|ewe gradskoggra|evinskog zemqi{ta u 2013. godini

vr{i}e se po diferenciranoj baznoj cijeni kojaje godinama ista, a koja u prvoj gradskoj zoniiznosi 90, a u drugoj 70 maraka po kvadratnommetru korisne povr{ine objekta.Najni`u naknadu za te namjene, odlukomSkup{tine grada, pla}a}e graditeqi u {iremgradskom podru~ju, zonama tri, ~etiri, pet i{est, a iznosi}e 40 maraka po kvadratnom metru. Bazna cijena se utvr|uje svake godine na osnovutro{kova ure|ewa iz prethodne godine, a val-orizuje na po~etku drugog polugodi{ta, prim-jereno tro{kovima izgradwe komunalneinfratrukture u prethodnih {est mjeseci.

PPravobranila{tvo RS, sjedi{te zamjenika uPrijedoru, koje obuhvata podru~je mjesnihnadle`nosti osnovnih sudova u Prijedoru i

Novom Gradu, lani je, sa 145 odsto, pove}alo procenatrije{enih predmeta, ali je broj nerije{enih predmeta(6.234) i daqe veliki, zbog ~ega se i insitira na sveko-likom ja~awu Pravobranila{tva, kako bi se, osobito uobolasti parni~nih predmeta, odgovorilo postavqen-im zadacima,

Ovo su, kako je upozoreno, izuzetnoslo`eni predmeti od velikog zna~aja zaza{titu imovinskih prava RS, gradova iop{tina o ~emu, kako je predo~eno uSkup{tini , svjedo~i i podatak da jelani registrovano 930 parni~nih pred-meta, ~ija je ukupna vrijednostprema{ila 39,7 miliona maraka. Pravobranila{tvo ukazuje i na potrebuadekvatnog smje{taja, jer se to, kako jepredo~eno, ne mo`e obezbijediti sa 4kancelarije u zgradi Osnovnog suda.

Rje{ewe se vidi u dozi|ivawu aneksa uzzgradu Onovnog suda, odnosno podizawu

ili nadzi|ivawu sprata na zgradi Osnovnog suda uPrijedoru, kako bi se trajno rije{io smje{tajSjedi{ta zamjenika pravobranioca u Prijedoru, kaoi smje{taj Okru`nog tu`ila{tva Bawaluka,Podru~ne kancelarije Prijedor, {to je i su{tinazahtjeva upu}enog na adresu pravobranioca RS iministra pravde.

R.R.

Grad Prijedor je za unapre}ewe poqoprivredneproizvodwe u pro{loj godini, u vidu raznih

podsticaja, izdvojio vi{e od 339 hiqada maraka.Buxetska sredstva, tim povodom, adresirana suna 303 korisnika, a najvi{e wih, po~ev odratarstva, sto~arstva i proizvodwe gqiva, dotradicionalnih manifestacija kakve su #Danimeda# ili #Dani cvije}a#, bilo je u oblastipoqoprivrede. Prema podacima predo~enim odbornicima, u pod-sticaje i razvoj poqoprivredne proizvodweulo`eno je vi{e od 169 hiqada maraka, a sa46.849 maraka subvencionisane su i kamate nakredite u toj oblasti. Sa 39.000 maraka finan-sirani su i tro{kovi protivgradne za{tite, aulagano je i u projekate unapre|ewa vo}arskeproizvodwe (21.509 KM) i proizvodwe cvije}a uzatvorenom prostoru (37.535 KM) kao i obnovupoqoprivredne mehanizacije (24.763 maraka).

R.R.

Sredstva za ure|ewe gradskoggra|evinskog zemqi{ta

OVE GODINE852. HIQADE KM

Naknade za ure|ewe gradskog

gra|evinskog zemqi{ta

BAZNE CIJENEZA 6 ZONA

Unapre|ewe poqoprivrede

PODSTICAJI

U razne vrste podsticaja 339 hiqada maraka

Operativni plan dobre uprave u oblasti

voda i za{tite `ivotne sredine

ZAPA@ENI REZULTATI

Skup{tinsko rukovodstvo

Lokalna

putna mre`aUTVR\ENI

PRIORITETI

Rasprava o saobra}ajnoj infrastrukturi uvijek izaziva pa`wuodbornika

Pravobranila{tvo

ODGOVORITIZADACIMA

Detaq sa skup{tinskog zasjedawa

Page 4: Kozarski vjesnik

4. 15. mart 2013. #Kozarski vjesnik#

IZ DANA U DAN ¹ IZ DANA U DAN

PPodaci o poslo-vawu privredeR e p u b l i k e

Srpske u pro{loj godi-ni, koji su sumirani uPrivrednoj komori RSizuzetno su nepovo-qni. Lani je, prvi putnakon 2007. godine,zabiqe`en pad indus-trijske proizvodwe od4,2 posto. Pored togas p o q n o - t r g o v i n s k arazmjena mawa je za 4procenta, izvoz jesmawen 7,3, uvoz za 2,1 posto,a ostvaren je deficit od 4,5posto. Pokrivenost uvozaizvozom je opala i iznosi52,9 posto, rekla je rukovodi-lac Prijedorske kancelarijePrivredne komore RS DijanaKomosar. U prijedorskoj regiji, kojapored grada Prijedora pokri-va i op{tine Novi Grad,Kozarska Dubica, Kostajnica,O{tra Luka i Krupa na Uni,za razliku od od ostatkaRepublike, pokazateqi supozitivni:- Imamo suficit u spoqno-trgovinskoj razmjeni od 26,7posto, zahvaquju}i pove}awuproizvodwe i izvoza pre-duze}a, prije svega u prehram-

benoj industriji, zatim tek-stilnoj industriji, proizvod-wi obu}e i proizvodwinamje{taja. Suficit koji jeostvaren nastao je zahvaqu-ju}i suficit u privredigrada Prijedora od 40,2posto, Kozarske Dubice od70,1 posto i Kostajnice od98,6 posto. Pozitivni tren-dovi se biqe`e i u oblastizapo{qavawa, jer je neza-poslenost na nivou gradaPrijedora smawena za 4,8posto, Kozarskoj Dubici 1,3 iNovom Gradu 0,7 posto - reklaje Dijana Komosar i dodala: - Ono {to je sigurno uticalona ove pozitivne rezultatejeste i to {to su postojaliprogrami, i podsticaja za

zapo{qavawe i podsticaja upoqoprivredi, koje jeplasirao i Grad Prijedor i umawem obimu i ostaleop{tine, i siguirno je da suse investiotori, koji su ve}investirali u ova na{apodru~ja, ve} odlu~ili zapero{irewe svojih investi-cija, ocjewuju}i da je klimaza to povoqna - zakqu~ila jeKomosar.Upravo zbog pozitivnihkretawa zaiqe`enih uprethodnim godinama, prije-dorska lokalna zajednica je iza ovu godinu izdvojila diobuxetskih sredstava zapomo} i podsticaje nekolikovidova zapo{qavawa.

S.M.

Osnovna {kola #Branko]opi}# je jedna od petosnovnih {kola u BiH koje suu{le u naju`i izbor za dod-jelu nagrada i priznawa uokviru projekta #Izbornajdemokrati~nije {kole#,koji realizuje Obrazovni cen-tar za demokratiju i qudskaprava #Civitas#. DirektorO[ #Branko ]opi}#, SawaMuwiza, rekla je da je naju`iizbor rezultat prvog ciklusakoji je trajao proteklih godinui po dana, a da }e kona~ni pob-jednici konkursa biti poznatido kraja ovog mjeseca, nakondrugog ciklusa. Muwiza je rekla da su dobiliuputstvo za pripremueksternog vrednovawa projek-ta, a u komisiji }e biti pred-stavnici #Civitasa#,Republi~kog pedago{kog zavo-da i Ministarstva prosvjete ikulture Republike Srpske.

Ona ka`e da su {kole koje suse prijavile na #Civitasov#konkurs bile du`ne da evi-dentiraju sve vannastavneaktivnosti u samoj {koli, kaoi svako u~e{}e {kole uaktivnostima izvan {kole. - Sada smo ~lanovima komisi-je du`ni omogu}iti

neposredan uvid u obim ikvalitet aktivnosti koje sunazna~ene u toku samoevalu-acije, a koje su objavqene naveb stranicama {kola u~esni-ca i samog projekta. I samplasman me|u najboqih pet jeveliki uspjeh, ali o~ekujemojo{ ve}i, s obzirom na sveaktivnosti koje {kola vodi,ili u kojima u~estvuje -dodala je Muwiza. Osim ove prijedorske {kole,u naju`u konkurenciju za#Izbor najdemokrati~nije{kole# u{le su i O[ #^engi}Vila# Sarajevo, O[ #DesankaMaksimovi}# iz Trna kodLakta{a, O[ #Kozarska djeca#iz Gradi{ke i Prva osnovna{kola iz Kowica. Na konkurs #Civitasa# za#Izbor najdemokrati~nije{kole# prijavilo se oko 60obrazovnih ustanova.

P.[.

Kao predjednik udru`ewakoje samo u Prijedoruokupqa preko 13.000 pen-zionera Slobodan Brdaro~ekuje da }e @eqkaCvijanovi}, predsjednikVlade RS, sa svojimsaradnicima realizovatizacrtano i napravitipomake ka dostojanstveni-joj egzistenciji najstarijepopulacije. -Izrazili smo nezadovo-qstvo materijalnim isocijalnim polo`ajempenzionera. Posebno zbog~iwenice da penzije ni dosada nisu pove}ane zaobe}anih {est odsto. Pomaka je, priznaje Brdarbilo, ali se nakon togstagniralo, i to, kakoka`e, punih pet godina.- Podr`avali smo Vladu uwenim naporima, alinismo dobili ono {to namje obe}avano. Zato smotokom razgovora (obavqen u vrijeme dok je@eqka Cvijanovi} bilamandatar za sastav noveVlade) od sada{weg pred-sjednika Vlade RStra`ili pove}awe penzi-ja. Mislimo da za takone{to ima prostora,posebno ako se pove}afinansijska disciplinai dosqedno primijeni

Zakon o doprinosima.Koliko sam primijetio, zatako ne{to, imamo wenupre}utnu saglasnost. Izato smo se dogovorili dapo~etkom juna ponovo sjed-nemo i dogovorimo se {tadaqe trebamo raditi -pojasnio je Brdar detaqerazgovora s premijeromkojem je prisustvovao iRade Rakuq, predsjednikUdru`ewa penzionera RS. Vi{e od polovine pen-zionera, ~lanova prije-dorskog Udru`ewa nalazise u stawu socijalnepotrebe. Brdar ka`e da jenajte`e onim koji su pri-morani da s malom penzi-jom hrane nezaposlene~lanove svoje porodice. Umnogo boqem polo`ajunisu ni oni kojipre`ivqavaju s penzijamakoje iznose od 160 do 300maraka.

- To je umjetnostpre`ivqavawa, a dobronam je poznato da cijenevrtoglavo rastu.Pove}awe penzija od 1,6odsto, za nas je sramotno,jer i nije nikakvopove}awe. O tom se mo`epri~ati samo ako iznosipet ili vi{e odsto -rekao je Brdar.U Prijedoru trenutno imapreko 14.000 penzionera,na podru~ju prijedorskeregije 23.000, a u RS oko240.000 penzionera.

M.Z.

Gradska uprava Prijedor raspisala je javni konkursza sufinansirawe ili finansirawe najpovoqnijegprojekta nevladinih organizacija u iznosu do 60.000maraka.Konkurs se raspisuje za najpovoqniji projekat uoblasti zapo{qavawa, poqoprivrede, privrede, tur-izma, zdravstva, obrazovawa, kulture, socijalneza{tite, ekologije, qudskih prava, ja~awademokratskog dru{tva i razvoja sporta.Vr{ilac du`nosti na~elnika Odjeqewa za dru{tvenedjelatnosti Qiqana Babi} rekla je da zainteresovanalica prijave mogu podnijeti u Op{tinskom odjeqewu zadru{tvene djelatnosti do 22. marta.Udru`ewe ili fondacija, koja se prijavquje nakonkurs, uz prijavu prila`e originale ili ovjerenekopije rje{ewa o registraciji, kratak opis organizaci-je sa podacima o prethodno realizovanim projektima,projekat kojim se konkuri{e za dodjelu sredstava,bilans stawa i bilans uspjeha ovjeren u APIF-uPrijedor, uvjerewe Poreske uprave Republike Srpske/JIB/ i broj `iro-ra~una udru`ewa.Obrazac za pisawe prijedloga projekta dostupan je naveb stranici www.prijedorgrad.org i u Odjeqewu zadru{tvene djelatnosti grada Prijedora.

S.Ta.

Poslovawe privrede u 2012. godini

PRIJEDORSKA REGIJA

Dijana Komosar

Proizvodwa obu}e raste iz godine u godinu: detaq iz #Nove Ivan~ice# u Kozarcu

I penzioneri razgovarali s @eqkom

Cvijanovi}, predsjednikom Vlade RS

TRA@ILIPOVE]AWE

PENZIJA

Slobodan Brdar

Konkurs za prijedorskenevladine organizacije

BUXETSKASREDSTVAZA NAJBOQEPROJEKTE

Osnovna {kola #Branko ]opi}# me|u pet

najdemokrati~nijih {kola u BiH

KONA^AN POBJEDNIKPOSLIJE DRUGOG CIKLUSA

Sawa Muwiza

PPRREEDDWWAA^II

Page 5: Kozarski vjesnik

15. mart 2013.#Kozarski vjesnik# 5.

INFORMACIJE ¹ DOGA\AJI

PRIJEDLOZIDO 31. MARTA

[ANSA ZA VLASTITI BIZNIS

PRAKSA KOJA DONOSI ZARADU

U skladu sa Zakonom olokalnoj samoupravi iStatutom op{tine Prije-dor, na sjednici Skup-{tine op{tine, odr`anoju decembru 2006. godine,donesena je Odluka o na-gradama i priznawimaop{tine Prijedor.Ustanovqeno je pet na-grada koje se dodjequjuza poseban doprinos raz-voju grada Prijedora, za-tim u oblasti privrede,nauke, obrazovawa, kul-ture, sporta, humanitar-nog rada, za{tite `ivot-ne sredine i svih drugihoblasti, rekla je pred-sjednica Komisije za do-djelu ovih nagrada, dok-torica Azra Pa{ali}. - Najvi{a priznawa op-{tine Prijedor, odnosnoGrada Prijedora su Pla-keta grada Prijedora iPoveqa po~asnog gra|a-nina Prijedora. Plaketase dodjequje pravnim ifizi~kim licima za izu-zetne rezultate u razli-~itim oblastima `ivotai rada, a Poveqa po~a-snog gra|aninadr`avqanima Republi-ke Srpske, odnosno Bo-sne i Hercegovine, kao istranim dr`avqanimaza poseban doprinos na-pretku i {irewu ugledagrada Prijedora. Ovopriznawe mo`e se i opo-

zvati, ukoliko se daqimradom i djelovawem po-~astvovani poka`e nedo-stojnim te ~asti. Tu je iNagrada grada Prijedo-ra, koja ima i nov~anidio, a pored navedenih,postoje jo{ i Zahvalnicai Pohvala - pojasnila jedr Pa{ali}.Plakete su do sada dobi-li Kompanija #Skonto-prom#, VladislavMakawi}, AD #Mira#, Ar-celor Mital, Kompanija#Austronet# i AeroklubPrijedor. Poveqe po~a-snog gra|anina dobilisu akademik Matija Be}-kovi}, ambasador Norve-{ke Jan Bratu, profesordr Radivoje Brdar, aka-demski slikar BrankoMiqu{, i menaxer u Ko-mapniji Arcelor MitalMurari Mukarxi. Ostalapriznawa i nagrade do-bio je ve}i broj pojedi-naca, ustanova teudru`ewa gra|ana sapodru~ja Prijedora, re-kla je dr Pa{ali} i na-glasila:- Ovim putem pozovamgra|ane Prijedora dapredlo`e najboqe me|usobom. Bitno je dobitinagradu, ali je i bitno

biti nominovan za ovenagrade. Pravo predla-gawa kandidata za dodje-lu nagrada i priznawaGrada Prijedora imaju:pojedinci, pravna lica,javne ustanove,udru`ewa gra|ana, poli-ti~ke stranke, Skup{ti-na Grada, gradona~elnik,kao i svi gra|ani kojiimaju prebivali{te iprijavqeni su na podru~-ju grada Prijedora - re-kla je predsjednica Ko-misije za dodjelu javnihnagrada i priznawa drAzra Pa{ali} i podsje-tila da je krajwi rok dase prijedlog kandidatasa obrazlo`ewem dosta-vi najkasnije do 31. mar-ta ove godine, kada }eKomisija, u konsultacijisa gradona~elnikom,utvrditi kona~an prije-dlog. Nagrade se uru~uju nasve~anoj akademiji povo-dom 16. maja, dana prvogoslobo|ewa Prijedora uDrugom svjetskom ratu1942. godine, koji seobiqe`ava kao Dan op-{tine, odnosno Dan Gra-da.

S. M.

Od 11.854 prijavqenihna evidenciju nezaposle-nih prijedorskog biroa je5.707 `ena, ili 48 posto.Jedna od wih je donedav-no bila i Slavica Radu-lovi}, koja je ostala bezradnog mjesta u biv{em#@itoprometu#, ali ibez uslova za penzioni-sawe. Cijene}i da je eko-nomska nezavisnost vrlobitna za `ene, ona je po-krenula vlastiti biznisi sada se, zajedno sa su-prugom, bavi pakovawempra{kastih proizvoda u~emu su joj pomogla poti-cajna sredstva koja je do-bila iz op{tinskog buxe-ta. - Te{ko se ko odlu~uje natakav jedan korak, no ci-jenim da se sve to mo`e.Naravno podsticaji bitrebali biti malo boqi,jer cijenim da bi se malovi{e `ena odlu~ilo natakav korak. Zahvalnasam, me|utim, i na toj po-mo}i koju sam dobila iostvarila. Znam puno `e-na koje imaju ideja, alise, jednostavno, jo{uvijek ne usu|uju krenutiu ne{to, u neki biznis,{to je zaista danas i ne-izvjesno - ocijenila jeRadulovi}eva. U vremenu kad se sve te-`e dolazi do kvalitet-nog radnog mjesta, Radu-

lovi}i planiraju i daqerazvijati vlastiti bi-znis.Prijedorska lokalna za-jednica ve} nekoliko go-dina iz buxetskih sred-stava sufinansira proje-kat podr{ka za povezi-vawe i preduzetni~keinicijative za `ene, re-kla je Tatjana Mari},predsjednica komisije zadodjelu ovih sredstava:- U 2012. godini, po tomosnovu, isplatili smo~etiri hiqade maraka zakorisnicu koja je ostva-rila pravo na ime zanat-sko-preduzetni~ke dje-latnosti. Bila je jo{ jed-na prijava, ali nijezadovoqavala uslovepropisane pravilnui-kom.Pored ovoga projekta `e-ne su u~estovale i u pro-jektu samozapo{qavawa.Po tom osnovu od dvade-setak zahtjeva, ~etiri suplasirana pripadnicamaqep{eg pola i za to jeutro{eno 16.000 konver-tiobilnih maraka - re-kla je Mari}eva. Sveukupno, u toku pro-{le godine, na ime poti-caja `ene su iz buxetalokalne zajednice dobi-le 20 hiqada maraka. - Skromno u~e{}e `ena u

kori{tewu ovih sredsta-va je {to ih vrlo maloaplicira sa projektima,na jednoj strani, a nadrugoj, {to su nosiociporodi~nih doma}insta-va uglavnom mu{karci,pa `ene gotovo da ne mo-gu u~estvovati ukori{tewu poticajanamijewenih poqo-privredi - rekla Mari-}eva.Ranka Stanar, predsjed-nica Komisije za ravno-pravnost polova gradaPrijedora, ocijelila jeda je jo{ uvijek nepro-porcionalno u~e{}e `e-na u javnom `ivotu, alida uima pozitivnih po-maka. - Zastupqenost `ena uzakonodavnoj, izvr{noj isudskoj vlasti razlikujese u nekoliko procenata,ali se jo{ uvijek kre}eizme|u 30 i 40. Intere-santno je da funkcijamajo{ uvijek malo `ena, pase tako ni jedna `ena nenalazi na mjestu pred-sjednika okru`nih sudo-va i tu`ila{tava, iakoih je veliki broj i me|usudijama i me|u tu`ioci-ma - rekla je Ranka Stanar.

S. M.

U toku Javni poziv za dodjelu javnih priznawa Grada Prijedora

#@enski# projekti lani podr`ani sa 20.000 maraka

Poqoprivredno-prehrambena {kola

Nagrade na sve~anoj akademiji povodom 16. maja,Dana grada Prijedora

Znam puno `ena koje imaju ideja, ali se ne usu|uju

krenuti u neki biznis, {to je danas i neizvjesno,

ka`e Slavica Radulovi}

U~enici Poqopri-vredno-prehrambe-ne {kole iz Prije-

dora svakodnevno pro-vode praksu u plasteni-cima u kojima uzgajaju ra-sad povr}a. Ne bi to bi-lo ni{ta neobi~no danisu razvili posao i po-~eli da zara|uju od svograda. Vi{e od 100 u~e-nika, u dva plastenika,priprema deset hiqadastruka rasada visoko-rodnih sorti povr}a ko-je }e, u narednih mjesecdana, prodati prijedor-skim poqoprivrednici-ma. #Rasad koji proizvede-mo je ve} ugovoren i zna-mo zasigurno da }e seprodati. Mi na ovaj na-~in u~imo sve {to nam je

potrebno i praksa nam jekorisna #, rekla je u~e-nica Suzana Grahovac. Tako su vrijedne |a~keruke proizvele rasaderane paprike, paradajza,patlixana, krastavaca icelera. Zarade }e sigur-no biti jer se kupci,zadovoqni kvalitetom,ve} godinama vra}aju.Dodu{e, pare ne idu u~e-nicima ve} za kupovinusjemenskog mateijala iu~la, ali niko nema ni-{ta protiv. Va`no je dase usvajaju nova znawa isti~u radne navike. Po-sebno to cijeni Miro-slav Matija{, ~ija se po-rodica ve} bavi ovomposlom, tako da mu jepraksa u {koli siguranput ka razvijawu i

unapre|ewu porodi~nogbiznisa. #Poma`e mi dosta zato

{to mnogo toga saznam ito, naravno, primjewujemkod svoje ku}e i poma-

`em roditeqima da bikavlitetnije, i boqe,uradili posao kojim sebavimo#, naglasio je Ma-tija{. Profesori poru~uju daprimarni ciq nije zara-da ve} da se u~eniciosposobe da, nakon zavr-{etka {kolovawa, imajusva potrebna znawa koja}e im omogu}iti da po-krenu posao na svojimimawima. Ipak, priznajuda finansijski efekatne treba zaobi}i i da jeovo primjer kako se, i uova te{ka vremena, ipakmo`e zaraditi. #Ovo je proizvodwa kojaje visoko ekonomi~na.Svaki ulo`en novac ov-dje se vi{estruko vra}ajer radimo sa najkvali-

tetnijim hibridima. Na-{i proizvo|a~i u Prije-doru, i {ire, nas prepo-znaju, oni dolaze ovdjeda kupuju i sve ulo`enose zaista isplati i vra-ti#, pojasnila je JovankaDra`i}, profesorstru~nih predmeta. Vrijedni u~eniciukqu~ili su se i vo}ar-stvo. U saradwi sa jed-nim poqoprivredniminstitutom iz Italijekrenuli su u proizvodwujabuka pa trenutno radena prihrawivawuvo}waka, koji su posa|e-ni na {kolskoj oglednojekonomiji. Ove godineo~ekuju prinos od oko400 kilograma ovog vo-}a.

N. Kne`evi}

Dr Azra Pa{ali}

Sa jednog od prethodnih progla{ewa

Slavica Radulovi}

Nelojalna konkurencija ote`ava boqe poslovawe

U dva plastenika deset hiqada visokorodnihrasada povr}a

Page 6: Kozarski vjesnik

6. 15. mart 2013. #Kozarski vjesnik#

DOGA]AJI ¹ HRONIKA

Uz Svjetski dan logopeda

Iz policijskog dosijea

LOGOPEDU SETREBA JAVITI

NA VRIJEME

DESET TE[KIHKRA\A

POTRAGA ZAJELA^OM

Uz Svjetski dan logope-da i podatak da sve vi-{e djece ima problema sgovorom. Osnovni pro-blem je nedostatak komu-nikacije i razgovora sodraslima.

Istra`ivawa su poka-zala da djeca od jedne dotri godine starostipred televizijskimekranom, ili ra~unaromdnevno provedu tri dopet sati, sadr`aj upijajukao spu`va, ali razgo-vora nema.Maja Xenopoqac, logo-ped u nastavi u JU Cen-

tar #Sunce# roditeqi-ma poru~uje da logopedutreba da se jave odmahnakon {to primijete bi-lo kakv problem s govo-rom kod svog djeteta. Ra-na intervencija je naj-bitnija. - [to se prije jave ve}esu {anse da se bilo kojegovorne smetwe kod dje-teta, na neki na~in, po-prave i da im se olaka-{a u~ewe - rekla jeXenopoqac i dodala #daperiod rane intervenci-je podrazumijeva starostdjeteta od dvije ili tri

godine, kadaroditeq primije-ti neki od poreme-}aja u govoru#.Edin Bekti}, logo-ped u nastavi is-ti~e da su kod dje-ce najzastupqeni-ji artikulacijskiporeme}aji, kadadijete mijewa gla-sove. Isti~e daima i poreme}ajamucawa, te drugihgovornih proble-ma s kojim se gene-ralno suo~ava okopet odsto ukupneu~eni~ke popula-c i j e .

Boris Stijepi}, lo-goped Javne ustano-ve Centar #Sunce#,

poja{wava da posao lo-gopeda, za one koji ga vo-le, nije te`ak. Ulije~ewu se koristeadekvatne metode, aCentar #Sunce# posti`ena tom poqu zavidne re-zultate.U RS je prijeosam mjeseci nanovo ak-tiviran rad Udru`ewalogopeda koji funkcini-{e po regionalnom prin-cipu.U Prijedoru trenutno ra-di osam logopeda.

M.Z

Prijedorska policijai daqe traga za Sr|a-nom Jela~om /33/ kojije u no}i izme|u subo-te i nedjeqe ranioradnika #Sektor se-kjuritija# Gorana Je-li~i}a /32/ i potompobjegao, re~eno je upoliciji RepublikeSrpske.

Do sada je privedenoi saslu{ano vi{e oso-ba bliskih Jela~i, ko-ji nije uhap{en dozakqu~ewa na{eg li-sta, a je policiji po-znat kao pripadnikkriminalnog i narko-miqea u Prijedoru. Kako saznajemo odDarka Avramova, di-

rektora poslovnice#Sektor sekjuritija# uPrijedoru, Jeli~i} jeodmah nakonrawavawa prevezen uKlini~ki centarBawaluka, a odatle, usrijedu, nakon izne-nadne pojave tromba,na Vojno medicinskuakademiju u Beogradu.

Peta pqa~ka u `upnoj ku}i u Qubiji

NA METIPROVALNIKA

@upna ku}a u Qubiji je u posqed-wih deset mjeseci pet puta bilana meti provalnika, a posqednjiput se to dogodilo proteklogvikenda, u no}i izme|u 8. i 9.marta, saop{teno je iz bawalu~kebiskupije. #Provalnik je u ku}u u{ao krozprozor koji je {rafcigerom raz-valio. Prilikom provaleu~iwena je ve}a materijalna{teta i otu|ena je odre|enakoli~ina novca. @upnik `upeQubija sumwa da je rije~ o istomprovalniku, koji ve} peti putprovaquje u `upnu ku}u#, navodise u saop{tewu. Prilikom provale u `upnu ku}u28. decembra pro{le godine kam-

era je snimila provalnika, zakojega je policijska istraga kas-nije ustanovila da je maloqet-nik. @upnik `upe Qubija MarkoVidovi} rekao je da je od majapro{le godine do danas u ovihpet provalnih kra|a pri~iwenamaterijalna {teta u iznosu odoko 15.000 KM, {to u ukradenomnovcu {to u o{te}ewima u ku}iprilikom provala. Vidovi} je prijedorskoj krim-policiji predao laptop sa snim-cima video-nadzora, koji su pri-likom posqedwe provalepo~inioci razbili, a iz kojeg }estru~waci poku{ati da izvukupodatke.

Akcija besplatnog mjere-wa intraokulrnog priti-ska u Op{toj bolnici uPrijedoru organizovanaje uz podr{ku Udru`ewaoftalmologa RS. Dr Na-da Luki}, oftalmolog ina~elnik O~nog odjelaOp{te bolnice, isti~eda je ciq pregleda, usedmici, koju je Svjetskazdravstvena organizaci-ja proglasila sedmicomborbe protiv glaukoma,na vrijeme prepoznatiovu, na`alost,neizqe~ivu bolest.Na pregled je po`eqnoda se jave pacijenti sta-riji od 40 godina i onikoji u porodici imaju ne-kog ko boluje od povi{e-nog o~nog prtitiska. - To je ciqna grupa kojatreba da se javi na pre-gled . Po pravilu bi o~-ni pritisak trebalo kon-trolisati jednomgodi{we, jer je rije~ opodmukloj bolesti - re-kla je doktorica Luki}.Lijeka za o{te}eni o~ninerv nema, ali se bolestu ranoj fazi otkrivawamo`e dr`ati pod kon-trolom, a lije~i se, uzredovne kontrole, cije-li `ivot. Postoji neko-

liko upozoravaju}ih zna-kova zbog kojih bi, kadaje glaukom u pitawu, od-mah trebalo posjetitiqekara specijalistu.-Naglo zamagqewa vidakoje bude i pro|e, ~esteglavoboqe, da neko u po-rodici boluje od glauko-ma, da ima vi{e od 50 go-dina i da mu nao~ari ko-je koristi vi{e ne poma-`u, da nepravilno vidisvjetlo... to su slu~ajeviu kojima je potrebanskrining i mjerewe o~nogpritiska - rekla je Lu-

ki}.Tokom ove akcije u bol-nici je pregledano oko60-tak pacijenta. Ina~e,u svijetu je kao drugiuzro~nik sqepila evi-dentiran upravo glau-kom. Pouzdanih stati-sti~kih podataka o tomkoliko Prijedor~ani bo-luju od ove i ne tako ri-jetke bolesti nema, alise pretpostavqa da je upitawu oko jedan odstostanovni{tva starijegod 40 godina.

M.Z.

Akcija besplatnog mjerewa o~nog pritiska Pucao u radnika #Sektor sekjuritija#

RANIM OTKRIVAWEM

PROTIV GLAUKOMA

Senad Huzejirovi}/51/ iz Novog Gra-da, koji je nedav-

no uhap{en u Prijedo-ru, po~inio je od po~et-ka ove godine 10 te-{kih kra|a na podru~jutog grada, re~eno je Sr-ni u policiji Republi-ke Srpske. Prijedorskapolicija je tokom kri-minalisti~ke obrade

utvrdila da je Huzeji-rovi} {est kra|a izvr-{io u ugostiteqskimobjektima, dvije u spe-cijalisti~kim ordina-cijama, te po jednu ufrizerskom salonu ijednoj ustanovi u Prije-doru. Provale u objekteobavqao je alatompodesnim za lomqewe

cilindera brava ula-znih vrata, ili ih jerazvaqivao, a iz obje-kata je odnosio novac,kuhiwske aparate iprehrambene proizvo-de. Tokom obrade prona|e-ni su dio ukradene ro-be i alat uz pomo} kojegsu po~iwena krivi~nadjela provala.

Sumwa u istog provlanika: `upna ku}a u Qubiji

Poreme}aji govora prate oko pet odsto u~eni~ke populacije

Presudno rano otkrivawe

Page 7: Kozarski vjesnik

15. mart 2013.#Kozarski vjesnik# 7.

ZA SVAKOG PONE[TO ¹ ZA SVAKOG PONE[TO

KOMUNALNA PREDUZE]AVodovod 237-718Toplana 231-779Elektrodistribucija 233-031Po{ta 233-980USTANOVEBiblioteka 211-324Pozori{te 211-116Muzej 211-334Galerija 213-305Bolnica 238-411Sud 211-420HOTELIPrijedor 234-220Monument 483-777APOTEKEKozara 231-202[esnaesti maj 242-860Medikus 234-160

Farmacija 234-976Dr Stupar 212-850Viva 231-078

Prijedor - Bawaluka: 5.12, 7.35, 12.11, 19.46, 00.53Prijedor - Sarajevo: 12,14, 00.44. Prijedor - Zagreb: 3.13, 16.41Prijedor - Novi Grad: 8.47, 20.40Prijedor - Dobrqin: 16.58

Prijedor - Bawaluka: 5.30, 5.45,6.15, 6.50, 7.10, 7.25, 7.35, 7.50, 8.30,

8.50, 9.00, 10.00, 10.30, 10.55, 11.30,12.35, 14.00, 14.30, 15.15, 17.00,17.15, 18.00. Prijedor - Sanski Most: 6.30, 7.35,9.40, 10.30, 12.40, 13.40, 15.40, 16.05,17.45, 18.40.Prijedor - Novi Grad: 6.15, 6.30,7.25, 8.30, 10.20, 11.30, 12.30, 13.30,13.45, 14.00, 15.00, 16.00, 17.50,18.05, 19.30. Prijedor - Kozarska Dubica: 6.40,12.50, 14.40, 15.10, 15.50, 17.40,19.00, subotom: 12.50, 1510,15.50,nedjeqom: 12.50,. 15.10Prijedor - Beograd: 6.30, 7.55, 9.45,12.15, 19.30, 19.55,(u 22.00 - nedje-qa, ponedjeqak i ~etvrtak)Prijedor - Sarajevo: 5.30.Prijedor - Zagreb: 5.30, 8.00, 10.00,

PP RR II JJ EE DD OO RR SS KK II II NN FF OO RR MM AA TT OO RR

VOZOVI

TELEFONI

AUTOBUSI

Oslu{kuje:

Radomir Re~evi}

NA DANA[WI DAN

RO\ENI: sin Daria i Adrijane Baqak, k}erka Mi{e iDu{anke Vujin, sin Gorana i Maje Vrhovac, k}erkaBranislava i Milane Predojevi}, k}erka Omera iSelme Be}irevi}, k}erka Mom~ila i Anele Dereti},k}erka Borisa i Swe`ane [urlan, sin Dragana iMirjane Balta, k}erka Mi}e Vasiqevi}a i RenateHati}, sin Ogwena i Du{ke Drqa~a, sin Dejana i MiliceRaili}.

VJEN^ANI: Vladimir Radumilo i Nikolina Kuki},Emir [istek i Samira Alxi}, Boris Cihiq i Nata{aRosi}, Damir Hasanagi} i Edina Kurtovi}, DraganBanovi} i Dijana Radanovi}.

UMRLI: Atif Jakupovi}, Stojan Torbica, Luca Popovi},\uka Droco, Rosa Marjanovi}, Zdenka Ru`i~i}, MilanDavidovi}, Vesna [obot, Safet Vojnikovi}, BrankoZori}, Kosa Slijepac, Dragi{a ^ubra, Du{ko Dimi},Rade Pilipovi}, Tomislav Teji}, Zorka Gajanovi},Mustafa Mujkanovi}, Taiba Dautovi}, Danica Li~anin,Muharem ]usti}, Mahmut Sarajli}, Du{an Gakovi}.

44. p. n. e. - Republikanski zavjerenici koje su predvodi-li Brut i Kasije ubili Gaja Julija Cezara. 1493. - Kolumbo doveo 7 hai}anskih indijanaca u [paniju,prve stanovnike Novog svijeta koji su kro~ili na Starikontinent. 1776. - Kongres SAD donio odluku o ukidawu zavisnostiod britanske krune. Nezavisnost progla{ena 4. jula 1776. 1824. - Ro|en Branko Radi~evi}, srpski pisac. 1883. - Beograd dobio prvu #telefonsku stanicu#, sedamgodina poslije izuma telefona. 1917. - Pod pritiskom revolucionara abdicirao posqed-wi ruski car Nikolaj Drugi, ~ime je poslije tri vijekaokon~ana vladavina dinastije Romanov. Car je potom, sporodicom, interniran u Carsko Selo, pa u Tobolsk. To-kom Oktobarske revolucije carska porodica premje{tenaje u Jekaterinburg i ubijena u julu 1918. 1937. - U bolnici u ^ikagu osnovana prva centralna bankakrvi, u kojoj je krv za transfuziju ~uvana zamrzavawem. 2003. - U Beogradu sahrawen premijer Srbije Zoran \in-|i}, ubijen u atentatu tri dana ranije.

IZLO@BE

KINO KOZARA

Informacije 1185

Ta~no vrijeme, temperatura 125

Policija 122, 232-811

Hitna pomo} 231-294

Vatrogasci 123

Taksi 232-981, 231-755

Op{tina 245-120

Turisti~ka organizacija

243-030

@eqezni~ka stanica 211-021

Autobuska stanica 240-150

Meteorolo{ka stanica 232-285

Kino “Kozara” 211-258, 211-259

IZ MATI^NOG UREDA

MEDOVINA

Jedan ~italac zna u kom grmu le`i zec! @eli da postane ~lan neke nevladine

organizacije koju finansira neka vlada.

NIKAD KRAJA

Ova kriza je kao TV-sapunica. Ide iz epizode u epizodu.

JEDNA PRI^A

Takvi #izuzeci# prijete da postanu pravilo. Na fakultetu je je bio hvaqen i nagra|ivan, a

sad mu oduzimaju od plate {to je dremnuo na

portirskom radnom mjestu.

DRUGI NA^IN

Kad se sve sabere i oduzme, ni biznis iz krevetane treba shvatati tako tragi~no.

]OPI]

Sve je kao u ]opi}evoj #Izokrenutoj pri~i#. Da{ im svoj glas, a oni govore kao da su sami

na svijetu.

PIJANISTA

Da ne{to razjasnimo! Malo je onih koji na rije~ #pijanista# pomisle

na klavir.

VODORAVNO: 1. Vrsta povr}a, 9.Prostorije za spavawe, 10. Ime xezpjeva~ice Frenklin, 12. Udovica,14. Osoba koja `eli impresioniratione #iznad# sebe, 15. Ravnote`a, 17.[umska kreda, 18. Kiseonik, 19.Jedan kontinent, 21. Oznaka zakowsku snagu, 23. Gwilo, 24. Tre}eslovo abecede, 25. Tepih, 27.Godine, u godini (lat.), 28. Li~nazamjenica, 29. Ime kantautoraJusi}a, 31. Uzvik bola, 32. Mili, 33.Nedostatak, 34. Neprofesionalka.USPRAVNO: 1. Zavr{etak muzi~kogkomada (muz.), 2. Opaka afri~kabolest, 3. Zemqe na Sredozemnommoru, 4. Drugi samoglasnik, 5.Staroegipatski bog, 6. Umjetnost(lat.), 7. Ime diktatora Musolinija,8. Koralna ostrva, 9. Drugi naziv zahiperoksid, 11. Abortus, poba~aj(med.), 13. Vrsta kvalitetnog ugqa,16. Mjesto za suvo ili vla`no zagri-javawe tijela, 20. Republi~kalova~ka organizacija (skr.), 22.Marka izraelskog tenka, 26. Jednamjerna jedinica, 28. Hiqadu kilo-grama, 30. Skr. za Internacionalnugeotermalnu asocijaciju, 31.Suprotno od slab, 33. MarinkoRokvi}, 35. Sedmo slovo }irilskogalfabeta.

R. Re~evi}

UKR[TENE RIJE^I

MUZEJ KOZAREUdru`ewe #Ta~.ka#: #ArsKozara#SPOMEN KU]A STOJANOVI]AStalna postavkaGALERIJA 96Izlo`ba scenskog kostima

Film: #Falsifikator# od 14. do20. marta, s po~etkom u 18.00 i u 20.00 ~asova

10.30, 15.00. Prijedor - Qubqana: 12.30, (17.30nedjeqom)Prijedor - Zadar: 7.30.

Rje{ewe iz pro{log broja:mono-gram, Kina, sepet, oliva, jata, raki-ja, ral, m, skandali, ok, atest, s,Rom, Ola, km, areola, Kia, Naisa,Bern, Brahmani.

SVJETSKI DAN PRAVA POTRO[A A

MOJ I VA[ SVIJET

Svjetski dan prava potro{a~a je prviput obiqe`en 15. marta 1983, a svo-je porijeklo ima u #Deklaraciji oosnovnim pravima potro{a~a# koju jedonio biv{i ameri~ki predsjednikJohn F. Kennedi 1962. godine. Tom De-klaracijom su definisana ~etiritemeqna prava potro{a~a na tr`i-{tu roba i usluga: pravo na sigurnostroba i usluga, pravo na cjelovitu,istinitu i pravovremenu informaci-ju, pravo na izbor roba i usluga i pra-vo potro{a~a da se ~uje wihov glas. Nov prilog takvim nastojawima, 9.aprila 1985. godine, dala je Glavnaskup{tina Ujediwenih nacija usvojiv-{i #UN-ov vodi~ za za{titu potro{a-~a# koji je sadr`avao osam temqnihprava potro{a~a kao smjernice zadefinisawe nacionalnih politikaza za{titu potro{a~a. Evropska unija je u maju 2004. godineredefinisala univerzalna prava po-tro{a~a u deset prakti~nijih i tr`i-{no provodqivijih temeqnih na~elapolitike za{tite potro{a~a:- - kupujte {to `elite i gdje `elite, - ako proizvod nije ispravan, vratitega, - visoki bezbjednosni standardi zaprehrambene artikle i ostale proiz-vode, - potro{a~ mora znati {to jede, - ugovori moraju biti nediskrimini-raju}i i transparentni za potro{a~a, - ponekad potro{a~ mo`e promijeniti

svoje mi{qewe, - stvoriti uslove kako bi potro{a~mogao uporediti cijene i ostvaritipravo na izbor, - potro{a~ ne smije biti prevaren izavaran, - potro{a~ mora biti za{ti}en i uvrijeme dok je na godi{wem odmoruili putovawima (u zemqi i inostran-stvu), - efikasna naknada {tete u prekogra-ni~nim sporovima (kr{ewa prava po-tro{a~a). Visok stepen za{tite potro{a~a teedukacija o osnovnim potro{a~kimpravima i obvezama, predstavqa je-dan od prioritetnih ciqeva svakogcivilnog dru{tva. U tom pravcu vodinas i kampawa Europske komisije sa

sloganom #Upoznaj svoja prava, kori-sti svoja prava#. Ova poruka ima ve-liki zna~aj za svakog potro{a~a, jersamo na taj na~in mo`emo biti uisti-nu zadovoqni potro{a~i.

Svjetski dan prava potro{a~a je iprilika da se javno digne glas protivzloupotreba na tr`i{tu roba i uslu-ga i socijalne nepravde koji ugro`a-vaju prava potro{a~a.Zajedni~kim nastupom neke su promje-ne ipak mogu}e koliko god instituci-onalno rje{avawe problema bilosporo.

R.R.

Prijedorskoj pjesni~kojporodici pridru`iose ovih dana i penzi-

oner Zdravko Savi} koji jeu svojoj 72. godini, u samo-stalnom izdawu, objavioprvu zbirku poezije pod na-zivom #Moj i va{ svijet#.- Svoje stihove i poglede na`ivot autor je izrazio krozpoeziju, ponekad {aqivo i

duhovito, ponekad dubokoemotivno, a nerijetko kri-ti~ki i upozoravaju}e. Je-zik kojim su pisani stihovije narodni, svakodnevni,nama dobro poznat... Takavje, uostalom, i `ivot, a ta-kvi su i stihovi koje nam jeautor ponudio - zapisala jeNada Crnadak u predgovoruove kwige.

Zdravko je 33 godine radiou Rudnicima `eqezne rude#Qubija#, a pjesme je pisaojo{ od rane mladosti,objavquju}i, pored ostalog,i u na{em listu. Sada ih jepredo~io i u svojoj prvojpjesni~koj zbirci za kojuka`e da na}e biti i jedina,jer i daqe biqe`i i stva-ra. R.R.

Danas je15. mart

Nove kwige:Zdravko Savi}

Zdravko Savi}

Znati i koristiti prava

OKRUGLI STO

U Hotelu #Prijedor# je ju~e, 14.marta, odr`an okrugli sto o#Unapre|ewu saradwe nosilacaza{tite potro{a~a u RS# koji jeorganizovalo Udru`ewe #Don#iz Prijedora, jedno od sedamudru`ewa aktivnih u za{titipotro{a~a u Republici Srpskoj.Rasprava je organizovana uokviru projekta #Nosioci za-{tite potro{a~a u slu`bi gra-|ana#, podr`anog od Ministar-stva trgovine i turizma VladeRepublike Srpske.

Page 8: Kozarski vjesnik

8. 15. mart 2013. #Kozarski vjesnik#

SLIKOM I RIJE^JU ¹ SLIKOM I RIJE^JU

Super baka iz Prijedora, 7. marta,proslavila 103. ro}endan

Pokrenut projekat uzgoja tradicionalnihpoqoprivrednih kultura

Obnovqen rad Radio-kluba #Kozara#

MIKA ]ULIBRK I ZVANI^NOU[LA U 104. GODINU

USKORO HEQDAI #BOSAN^I]#

NAKON 20 GODINA PONOVO AKTIVNI

Mika ]ulibrk izPrijedora je 7.marta, u dru{tvu

k}erke Mileve [kori}(77), s kojom dijeli malistan u nasequ Urije, izvani~no proslavila103. ro|endan. Ro}endan-sko slavqe zasigurno naj-starije Prijedor~ankepro{lo je, dodu{e, bezuobi~ajene slavqeni~ketorte, jer bakina malapenzija, te{ka svega 150maraka, nije mogla #po-kriti# tu vrstu luksuza.No, zato pri~e i mudrihsavjeta nije nedostajalo. Super baka koja je ro|enadaleke 1910. godine u Bo-sanskoj Krupi pokretna jei ~ila starica. Zdravqeje jo{ uvijek dobro slu`i,mada je qekara posqedwiput vidjela prije nepunihpet decenija. Poseban recept za dugo-vje~nost nema, jer u pri-li~no #svje`im#sje}awima pomiwe da su joji otac i djed bili dugo-vje~ni. - Obojica su prevalilistotu kad su umrli. Vjero-vatno sam na wih povukla.

Jelo se {ta se imalo i ra-dilo puno. I za {aku bra-{na ponekad. Nikad, do-du{e, nisam pu{ila, alisam zato ujutro voqelapopiti po jednu ~a{icurakije s medom i pelinom.I dan danas to radim, alisamo po jednu ~a{icu. Ni-kad vi{e - pri~a Mika ko-ja je rano ostala bez su-pruga, nakon samo 15 godi-na braka.

Od ~etvoro wene djece`ivo je dvoje, a bakaima ~etiri unuka itroje praunu~adi.- Nemam ~ukununu~adi,jer praunici ne}e dase `ene i udaju na vri-jeme. Nije to kao u mojevrijeme. Red se tadaznao - poru~ila jeslavvqenica, poznatai po tome {to je sve doprije dvije, tri godinemogla bez problemauvu}i konac u iglu. Danas se vi{e ne baviizradom ru~nih rado-va, stolwaka i ~uve-nih Mikinih priglava-

ka, koji su se svojevremenoprodavali ~ak i u Ameri-ci. - Toliko sam tog izvezla,isheklala i na{trikalada se tim komotno mogaoprekriti put od Prijedorado Novog Grada - ka`e ba-ka Mika koja za 103. ro|en-dan nije imala nekih po-sebnih `eqa, osim one to-ple qudske da nam svima,pa samim tim i woj i wenojporodici bude bar maloboqe.

M. Z.

As o c i j a c i j a#Proxeto# Prije-dor iz Italije je

preko Agencije lokal-ne demokratije, a uokviru porojekta #Po-dr{ka uzgoja tradicio-nalnih kultura#, obez-bijedila dvije donaci-je u iznosu od po 500

evra za proizvodwuheqde i doma}eg kuku-ruza. Za ovaj projekat su seopredijelila dva u~e-nika Poqoprivredno-prehrambene {kole uPrijedoru, ~iji suroditeqi sa donato-

rom potpisali ugovo orealizaciji.Nata{a \ur|evi}, u~e-nica ~etvrtog razreda,odlu~ila je da na poro-di~nom imawu, uz po-mo} roditeqa, uzgajaheqdu, koja je, kako is-ti~e, pomalo zabo-ravqena. Nada se da }e

uspje{no realizovatiovaj projekat, i u do-gledno vrijeme pro{i-riti proizvodwu. Uovom projektu Nata{ara~una na pomo} svojihroditeqa, koji imajuiskustva u poqo-privrednoj proizvod-

wi.Asim Rexi}, maturantove {kole, opredije-lio se za proizvodwukukuruza #bosan~i}a#,koji }e proizvoditi naporodi~nom imawu u^arakovu.#Nije nimalo slu~ajnoda su Nata{a \ur|evi}i Asim Rexi} ukqu~eniu ovaj projekat. Wihoviroditeqi su uglednipoqoprivredni proiz-vo|a~i#, kazala je pro-fesorica ove {koleJovanka Dra`i}Dragan Do{en, delegatAgencije loklane de-mokratije, rekao je daje ovo jo{ jedan proje-kat u nizu, koji je ovaAgencija osmislila za-jedno saPoqoprivredno-pre-hrambenom {kolom, aciq mu je da podstakneorgansku proizvodwu, Donator je Autonomnapokrajina Trento izItalije, koja ima veo-ma dobru saradwu saPrijedorom, a koja fi-nasira ukupangodi{wi program Agen-cije lokalne demokra-tije.

M. K.

Radio-klub #Kozara#iz Prijedora, jedanod najtrofejnijih

amaterskih radio-klubo-va u biv{oj Jugoslaviji,poslije dvije decenijeponovo se vratio u svijetradio-talasa. ^lanovikluba su sada dobili iprostorije za rad, te po-zivaju sve one koji `eleda osjete ~ari radio-amaterizma da im se pri-dru`e u zgradi Vatroga-sne jedinice.Radio klub #Kozara#osnovan je 50-tih godinapro{log vijeka. Prvo sje-di{te bilo mu je u prije-dorskoj gimnaziji, a po-tom se preseqavao u ne-koliko navrata, da bi 80-tih godina kona~no dobiosvoje prostorije u samomcentru grada. Usqed rat-

nih de{avawa 1992. go-dine klub ostaje bez pro-storija koje su sru{ene.Ostaje i bez kompletnedokumentacije i arhive.Zahvaquju}i razumije-vawu jednog broja qudi,ali i prijedorske Teri-

torijalne vatrogasne je-dinice, koja je ovom klu-bu ustupila jednu od svo-jih prostorija, Radio-klub #Kozara# ponovo jeza`ivio. Me|u onima ko-ji su bili uporni da ovajklub nastavi svoj rad je i

Darko Bosan~i} koji je u#Kozaru# stigao davne1975. godine.- Nakon 20 godina uspjelismo da ponovo stanemo nasvoje noge zahvaquju}ijednom broju dobrihqudi. Prikupili smo ne-{to opreme i startujemosa radom tako da bi usko-ro mogli imati nove ope-ratere - najavio je Bosan-~i}. Jovica Kne`evi}, pred-sjednik Radio-kluba #Ko-zara#, ka`e da je ovajklub sa~uvao ne{to sta-re opreme, a od Savezaradio-amatera Republi-ke Srpske dobio je repe-titor i eho-link na Koza-ri, jednu radio stanicu,mali laptop, agregat ine{to sredstava za mate-rijalne tro{kove.

U narednom periodu klub}e, kako ka`e, nastojatiu~laniti {to ve}i brojmladih ~lanova.- Imamo veliku podr{kuOdreda izvi|a~a. Plani-ramo krenuti po {kola-ma, kao {to smo nekadaradili, kako bi mlade

obu~ili kori{tewu ra-dio-ure|aja, ali i morze-ovu azbuku za radio-te-legrafiju - rekao je Kne-`evi} i dodaje da ovajklub trenutno broji 100~lanova, ali da je tekwih 20-tak aktivnih.

P. [padi}

Zdravqe je jo{ uvijek dobro slu`i, a qekara je

posqedwi put vidjela prije nepunih pet decenija

^a{ica medovine jedini bakin luksuz

O baki Miki brine k}erka Mileva

Donacija iz prijateqskog Trenta

Potpis na ugovor

U Radio-klubu #Kozara#Dobili i dio opreme

Pokretna i ~ila i u 104. godini

Page 9: Kozarski vjesnik

#Kozarski vjesnik# 9.15. mart 2013.

SLIKOM I RIJE^JU ¹ SLIKOM I RIJE^JU

U nedjequ, u Bistrici i Veri}ima

Ve~eras u ^irkin Poqu

KOZARSKE POKLADE

VE E KULTURNOG STVARALA[TVA

Kulturno umjetni~ko dru{tvo #Milan Egi}# iz Brezi~ana

Human gest u~enika Osnovna {kola #Petar Ko~i}#

OBIQE@ENA 37.GODI[WICA RADA

OSMOMARTOVSKI DAROVI ZA BAKE I DEKE

Tradicionalnim godi-{wim koncertom Kul-turno umjetni~ko dru-

{tvo #Milan Egi}# iz Brezi-~ana obiqe`ilo je 37.godi{wicu od osnovawa. Nakoncertu su nastupile svesekcije Dru{tva i wihovi go-sti, ~lanovi dru{tava #Slo-ga# iz Nove Gorice i KUD-a#Dukat# iz Laminaca kod Gra-di{ke. Olivera Brdar, zamjenikpredsjednika dru{tva, reklaje da su koncerti prilika dase sagleda dosada{wi rad ipro{iri saradwa sa drugimdru{tvima.- Svake godine organizujemokoncert na kojem se pred-stvqaju sve sekcije dru{tvaizborom iz najkvalitetnijihta~aka ostvarenih u toku go-dine.Tu su i na{i gosti iprijateqi iz dru{tava sa ko-jima imamo dobru saradwu.Trudimo se da razvijamosaradwu sa kulturno umjet-ni~kim dru{tvima, ne samosa podru~ja Prijedora, ve} i{ire. Pro{le godine smo go-stovali u Sloveniji, a sadasmo mi ugostili ~lanove#Sloge# - kazala je OliveraBrdar.Goste iz Nove Gorice pred-vodio je Predrag Petrovi},sekretar dru{tva, koji je re-kao da je sarawa sa dru-{tvom iz Brezi~ana po~elaprije tri godine i da je veomadobra.- Ovo je uzvratna posjeta na-{im prijateqima u Brezi~a-nima, koji su nas veoma lije-po ugostili. Nadam se da }ese ova saradwa pro{iriti inastaviti u godinama koje supred nama - rekao je Petro-vi}.#Ovo je bio koncert zapam}ewe. A da je zista takopokazala je puna sala na{egdoma i sve prodate ulaznice.@ao nam je {to mnogi nisumogli u}i i {to su ostali us-kra}eni da pogledaju jedanpredivan koncert pun pole-ta, mladosti, razigranosti#,rekao je za #Kozarski vje-snik# Rajko Desnica, stru~nirukovodilac folklornog an-sambla KUD-a #Milan Egi}#iz Brezi~ana, dodaju}i da je

i ovim u~vr{}eno prijate-qstvo sa folklora{ima vangranica na{eg grada.Posebnu zahalnost Desnicaupu}uje roditeqima ~lanovaKUD-a iz Brezi~ana napripremqenoj trpezi uz kojusu se, do kasno u no}, dru`i-li promoteri folklora i na-rodne pjesme Prijedora, La-minaca i Nove Gorice.

Kulturno umjetni~ko dru-{tvo #Milan Egi}# ima oko140 ~lanova. Ve}inom je toomladina iz Brezi~ana,Dowe i Gorwe Dragotiwe,Cikota i ^ejreka. U dru{tvuaktivno djeluje folklorna,pjeva~ka i tambura{ka sek-cija, a s pravom slovi kao no-silac kulture ovog podru~ja. Koncert je bio veoma dobroorganizovan i posje}en, a me-|u brojnom publikom bilo je idosta zvani~nika, te kultur-nih i javnih radnika iz gradaPrijedora.

M.K. i D.B.

U~enici Osnovne {kole #PetarKo~i}# su povodom 8. marta,Dana `ena, posjetili Dom za

stara lica i svim stanarima uru~i-li prigodne darove. Uz osmomar-tovske ~estitke, svim bakama suuru~eni paketi sa vo}em i sokovi-ma, a djedama jedan zajedni~ki pa-ket. Uz podjelu darova, organizo-van je i prigodan program u kojem suu~estvovali ~lanovi dramske ihorske sekcije ove {kole. U~enica Miqa Marjanovi} je reklada je zajedno sa svojim {kolskimdrugaricama do{la da svim bakamau ovoj ustanovi ~estita 8. mart.#Ovom posjetom i darovima `elimoda bakama za Dan `ena vratimoosmjeh na lice. Ovdje ima i baka ko-

je nemaju unuke, a mi smo tu da imuqep{amo makar jedan dan#, rekla jeMiqa Marjanovi}. Baka Smiqa [vraka je rekla da jojnajqep{i poklon posjeta u~enika, ko-jima se od srca zahvalila, a GoranaBosan~i}, direktor [kole, da su ovuposjetu, pod nazivom #Bakama i deka-ma s qubavqu#, zajedni~ki organizao-vali u~enici i nastavno osobqe {ko-le. #Svi su se ukqu~ili u ovu akciju kojaje postala tradicionalna. Na{a {ko-la redovno organizuje posjete stana-rima Doma, a ovo je bila prilika davidimo kako bake i deke `ive, da ihobradujemo i poka`emo da nisu sami.Najqep{a je stvar vidjeti osmjeh nalicima baka i deka#, rekla je GoranaBosan~i}.

M.K.

U Bistrici i Veri}ima }e seu nedjequ, 17. marta, odr`a-ti sedme #Kozarske poklade#koje kao bogat prilogo`ivqavawu starih obi~ajaorganizuju Crkvena op{tinaBistrica i turisti~ke orga-nizacije Prijedora iBawaluke. Na #Kozarskim pokladama#,koje uobi~ajeno prati bogatkulturno zabavni i sportskiprogram, okupi se nekolikohiqada mje{tana i posjeti-laca koji cijene tradicio-nalnu potkozarsku kuhiwu ibogatstvo rukotvorina ovogkraja. R.R.

Nova kulturno-zabav-na susretawa iz se-rije #Ve~e kulturnog

stvarala{tva# odr`a}ese ve~eras, 15. marta, udru{tvenom domu u ^irkinPoqu. Pokroviteq Mani-festacije je Grad Prije-dor, a u~estvuju etno-grupa#Molitva#, ~lanovi dram-ske, recitatorske i rit-mi~ke sekcije Osnovne{kole #Petar Ko~i}#, tefolklorni ansambli i oj-ka~ka grupa KUD-a #Koza-ra# Prijedor.#Ve~e kulturnog stvarala-{tva# u ^irkin Poqupo~iwe u 19 ~asova. Ulazje slobodan. R. R.

Nastupile sve sekcije Dru{tva kao i

gosti iz Nove Gorice i Laminaca

Koncert pred prepunom salom dru{tvenog doma u Brezi~anima

PLANOVI

^lanovi KUD-a #MilanEgi}# iz Brezi~ana u ovojgodini imaju velike pla-nove. Kako isti~u u upra-vi, bi}e organizovan odla-zak na nekoliko konceratau Srbiji, Hrvatskoj i Slo-veniji. - U maju }emo do~ekati, ina pravi na~in ugostiti,na{e dugogodi{we pri-jateqe iz Drugovca, a bi-}emo u~esnici Festivalafolklora koji }e biti or-ganizovan u Bawaluci -napomiwe Desnica i pod-sje}a da je Dru{tvo ~lanSaveza kulturno-umjetni~-kih dru{tava RepublikeSrpske. Nedavno su, kakoisti~e, gostovali i na te-leviziji #Kopernikus je-dan# u Beogradu i tom pri-likom bili dio programakoji je sniman za emisijupod nazivom #@edna samrodnog kraja#, a koja seemituje za na{e iseqenike.

Darovi za sve stanare Doma za stara lica

Sa darovima i prigodan program

Sa pro{logodi{weg okupqawa u Bistrici

Folkloristi KUD-a #Kozara# Prijedor

Page 10: Kozarski vjesnik

#Kozarski vjesnik#10. 15. mart 2013.

MOZAIK ¹ MOZAIK

Prijedorsko udru`eweza za{titu potro{a~a#Don# realizuje projekat#Nosioci za{titepotro{a~a u slu`bigra|ana#, kojiMinistarstvo trgovine iturizma RepublikeSrpske finansira sa oko13.500 maraka. Izvr{nidirektor ovog udru`ewaMurisa Mari} rekla je daje godinu dana nakonpo~etka primjene novogZakona o za{titipotro{a~a RS evidentnonekoliko problema sakojima se potro{a~isusre}u u ostvarivawusvojih prava. - Jedan od osnovnih prob-lema je nedovoqno poz-navawe i neprimjew-ivawe zakonskih odreda-ba, {to je direktnouticalo na pove}an brojprigovora potro{a~a.Druga posqedica istogproblema jeste {totrgovci i davaoci uslugakr{e zakonske odredbe,uglavnom zbog nepoz-navawa Zakona - rekla jeMari}eva. Ona je u izjaviza Srnu najavila da }e#Don# organizovati

okrugle stolove da bizainteresovani iznijelisvoje stavove i prijed-loge o unapre|ewu sarad-we nosilaca za{titepotro{a~a i dalipotrebne sugestije zadaqe razvijawe za{titepotro{a~a. - Organizova}emo uli~neinfo-{tandove na kojima}e gra|anima biti dije-qeni primjerci Zakona oza{titi potro{a~a idrugi promotivni mater-ijali. Tekst Zakona }ebiti dijeqen i trgovcimai onima koji pru`ajuusluge, a realizova}emoi radio-emisije u kojima}emo govoriti opotro{a~kim pravima i

promovisati ovaj zakon -najavila je Mari}eva. Pred zavr{etak projek-ta, u Prijedoru }e sredi-nom juna biti organizo-vana konferencija o

potro{a~kim pravima, nakoju }e biti pozvanip r e d s t a v n i c iMinistarstva trgovine iturizma, Ministarstvauprave i lokalnesamouprave, Republi~keuprave za inspekcijskeposlove, Privrednekomore, Zanatsko-pre-duzetni~ke komore, agen-cija, fondova, ombuds-mana za osigurawe ibankarski sistem, obra-zovnih institucija,ostalih udru`ewa zaza{titu potro{a~a idrugih nosilaca za{titepotro{a~a u Srpskoj. Udru`ewe gra|ana #Don#,koje se od 2008. godinebavi za{titom

potro~a~a, projekat }e,osim u Prijedoru, reali-zovati i u op{tinamaO{tra Luka, KozarskaDubica, Novi Grad,Kostajnica i Gradi{ka.

Uprava Rudar Prijedora uputila jeapel sugra|anima, sportistima irekreativcima, koji dolaze naGradski stadion, da povedu ra~una ozajedni~kom sportskom objektu.#Najiskrenije molimo sve kojidolaze na Gradski stadion da nekoriste travnati dio glavnog tere-na. Travnati dio terena se te{koodr`ava, posebno u nepovoqnimvremenskim uslovima, a i zbogvelike frekvencije fudbalera

Rudar Prijedora. Tri selekcijekluba, seniori, juniori i kadeti,takmi~e se u Premijer ligi BiH, gdjese zahtjevaju kvalitetni uslovi zatakmi~ewe. Zato vas molimo da svizajedno sa~uvamo travnati dioglavnog terena. U protivnom, trav-nati dio }e biti uni{ten, {to }edrasti~no poskupiti wegovoodr`avawe, sa ionako skromnimbuxetom kluba#, navodi se u apeluuprave FK Rudar Prijedor.

Sistematski pregledidjece za upis u prvirazred osnovne {kole }ese vr{iti od 1. do 30.aprila, dok }e se dopuns-ki pregledi obavqati od26. do 30. avgusta,najavqeno je iz Domazdravqa Prijedor.Pregledi }e seobavqati u pedijatri-jskoj ambulanti Domazdravqa Prijedor, upedijatrijskoj ambulanti#Hana#, te u ambulanta-ma u Kozarcu, Qubiji iOmarskoj. Iz Doma zdravqa pozi-vaju roditeqe da na pre-gled obavezno donesuzdravstvenu kwi`icu ipodatke o vakcinamakoje su djeca do sadaprimila, te da se pridr`avaju ras-poreda sistematskih pregleda.Sistematski pregledi u pedijatri-jskoj ambulanti #Hana# obavqa}e seod 1. do 30. aprila svakog radnogdana od 8 do 20 ~asova i subotama od8 do 13 ~asova.

Detaqan raspored za sistematskepreglede za svih 12 mati~nihosnovnih {kola i pet podru~nih zaambulante Doma zdravqa Prijedordostupan je u ovoj zdravstvenojustanovi, {kolama i u osmomar-tovskom izdawu na{eg lista.

Povodom Svjetskog dana pozi-je, a u saradwi sa Dru{tvomkwi`evnika #Snaga rije~i#,Narodna bibliteka #]irilo iMetodije# }e u Gradskoj~itaonici, 21. marta, prired-

iti poetsko ve~e. Po~etak je u19 ~asova, a u~estuvuju:Aleksandar Grandi}, Nata{aGlamo~anin, Suzana Stupar,Mile Muti} i Simo Karan.

R.R.

Udru`ewe p~elara #Prvap~ela# iz Prijedora organi-zovalo je edukativno pre-davawe za {kolsku omlad-inu, na kojem se razgovaraloo zna~aju p~elarstva i p~eli-wih proizvoda.Predavawe je odr`ano uOsnovnoj {koli #DositejObradovi}#, a obuhvatilo jeu~enike zavr{nih razreda,

koji su, prema onome {to se moglo~uti, dobro upoznati sa zna~ajemp~elarstva i svojstvima p~eliwihproizvoda. Predava~ je bio PredragJankovi}, diplomirani in`ewerprehrambene tehnologije. On je rekaoda je prijatno iznena|en znawem kojesu u~enici pokazali.#U~enici su pokazali da dosta znaju op~elarstvu i qekovitim svojstvimameda. Iz toga se vidi da su u {kolamaove teme zastupqene. Nadam se da }ese u dogledno vrijeme neki od ovihmladih qudi opredijeliti zap~elarsku proizvodwu, {to je iglavni ciq ovakvih predavawa#,

rekao je Jankovi}. U~enici osmog razreda, An|elaProdani} i Igor Rom~evi}, istaklisu da su u {koli nau~ili dosta o vri-jednostima meda, te da su ovim pre-davawem nau~ili i dosta novoga. Jankovi} je istakao da je ovo samojedna u nizu aktivnosti usmjerenihprema {kolskoj omladini, koju provo-di Udru`ewe p~elara #Prva p~ela# usaradwi sa ovda{wim {kolama, a uzpodr{ku Gradske poqoprivredneslu`be. Ovo su, kako je rekao, plani-rane aktivnosti Udru`ewa p~elarakoje }e se provoditi do kraja kalen-darske godine.

M.K:

Udru`ewe za za{titu potro{a~a #Don#:

KRIVO I NEZNAWE! Jedan od osnovnih problema je nedovo-

qno poznavawe i neprimjewivawe zakon-skih odredaba u ovoj oblasti, ka`e direk-tor udru`ewa #Don# Murisa Mari}

Murisa Mari}

PODR[KA Osim prijedorskog #Dona#, podr{kuMinistarstva trgovine i turizmaRepublike Srpske u oblasti za{titepotro{a~a ima jo{ pet nevladinih organi-zacija - Pokret potro{a~a RepublikeSrpske Bawaluka, #Zvono# Bijeqina, #Oaza#Trebiwe, #Toper# Doboj i #Zlatica#Zvornik. Bez te podr{ke ostala suudru`ewa gra|ana #Plava sfera# Bawalukai #Potro{a~# Gradi{ka, a u me|uvremenu jeosnovano novo udru`ewe gra|ana za za{titupotro{a~a u Derventi.

Apel Uprave FK Rudar Prijedor

SA^UVAJMO TRAVNATIDIO GLAVNOG TERENA

Gradski stadion

Sistematski

pregledi

APRIL ZABUDU]E

PRVA^I]E

Dom zdravqa u Prijedoru

Gradska~itaonica

VE^E POEZIJE

Udru`ewe p~elara #Prva p~ela#

EDUKACIJA[KOLSKEOMLADINE

Sa predavawa u O[ #Dositej Obradovi}#

Page 11: Kozarski vjesnik

#Kozarski vjesnik# 11.15. mart 2013.

Sje}awe na na{u dragu

AN\ELU

Kolektiv O[ #Branko Radi~evi}# Petrovo001

Tu`no sje}awe na dragu majku

QUBICU BASRAK

Draga moja majko, nemasuza koje te moguoplakati, niti vremenakoje temo`e zaboravi-ti. K}erka Milka sporodicom

3807

Dana 16.3.2013. navr{avase 40 dana od smrti na{e

drage majke i bake

QUBICE BASRAK

Pozivamo rodbinu, prijate-qe i kom{ije da nam sepridru`e na ~etrdesetod-nvnom pomenu. O`alo{}enisin Quban, snaha Milena iunu~ad

3807

Dana 18.3.2013. navr{avaju setri godine od smrti na{egvoqenog supruga, oca i djeda

BRANKA

MITROVI]A

(1950 - 2010)Godine prolaze a u na{im srci-ma bol i tuga ostaju. Uvijek }e tepamtiti tvoji: supruga Milka,sinovi Miroslav, Dejan iDalibor, unuci Nemawa,Danijel i Filip, te snahe 3778

Pro|e 40 dana od smrti kuma

PERE

SIMATOVI]A

Sje}awe na tebe vje~no}e trajati i nikad tene}e zaboraviti kumoviKesi}i

3808

Posqedwi pozdrav dragom sinovcu i bratu

BRANI

Sa ponosom te spomiwemo, sa qubavquu srcu nosimo, od zaborava ~uvamo i savje~nom tugom bez tebe `ivimo. Tvoji Pilipovi}i: Milan, Nada,Milanka i Qiqana

3809

Posqedwi pozdrav dragom sinu i bratu

BRANKU (@ivka) RODI]U

(1962 - 2013)

Dragi sine, tvoju plemenitost i dobrotu,tvoj vedri i nasmijani lik, ~uva}emo usvojim srcima. Ponosni smo {to smo teimali, a vje~no o`alo{}eni {to smo teizgubili. Tvoji najmiliji: majka Bosiqka, otac@ivko i brat Mile

3809

Posqedwi pozdrav dragoj

GORDANI BADRI]

ro|. Tambi}

(1970 - 2013)

Preminula 8. marta, poslije kratke ite{ke bolesti, sahrawena u Zagrebu.O`alo{}eni: otac Slavko, suprug Jasenko, brat Marko, snahaKarmela, ne}akiwa Tonka i ostala rodbina

3821

- Prodajem stan na Pe}anima, nova gradwa, 66 m2, informacije natel. 065/887-090. (3805)

- Izdajem nenamje{teno prizemqe ku}e sa posebnim ulazom, ilinamje{ten dio ku}e sa posebnim ulazom. Kontakt telefoni:065/190-340, 065/955-504 i 052/237-172.

- Izdajem, na du`i vremeni period, dvosoban stan, 64 m2, central-no grijawe, nalazi se u#Karingtonki#. Kontakt telefon 065/519-904. (002)

- Izdajem namje{ten stan, 55 m2, u centru grada (kod #Patrije#),telefon 065/858-729. (3763)

- U centru grada izdajem jednosoban namje{ten stan sa centralnimgrijawem. Telefon 066/300-562.

- Izdajem namje{ten dvosoban stan, 57 m2, u centru, telefoni066/390-837 i 052/310-033.

- Na godi{wem odmoru sam, tra`im `ensku osobu za dru`ewe iizlaske. Telefon 066/814-621. (3822)

- Prodajem, ili izdajem lokal #Trokadero# u Kozarskojulici. Sve informacije na telefone 052/323-444 ili065/607-091- Prodajem fiksnu rashladnu komoru, zapremine 18,3 m3,agregat dizel, 5 kilovata, marke #lamborxini#. Tel. 065/607-091. (0R)

Tu`no sje}awe na voqenogoca i djeda

MIRKA

JANKOVI]A

Tvoj vedri lik, plemeni-tost i dobrota osta}evje~no u srcima onih kojite vole. K}erka Milena,zet Goran, unuke Gorana,Biqana i Mirjana

3773

Dana 20.3.2013.navr{ava se godina od smrti dragog supruga

MIRKA (Nike)

JANKOVI]

Dani prolaze, a bol i tuga ostaju. Samo mikoji smo te voqeli znamo kako je te{ko`ivjeti bez tebe.

Supruga Gina3773

JP "Zavod za izgradnju grada" Prijedor

prodaje dva stana u novogradnji, lokacija Pe}ani:- povr{ine 43,23 m2, II sprat- povr{ine 65,37 m2, III sprat

Sve dodatne informacije mo`ete dobiti na telefon: 052/231-402 ili na adresi: Milo{a Obrenovi}a 18-c (preko

puta Tr`nice)

MMMM AAAA LLLL IIII OOOO GGGG LLLL AAAA SSSS IIII

Prodajem kau~ 228 h 100 cm, neuni{tive konstrukcije(nije i ne}e se rasklimati normalnom vi{egodi{womupotrebom) potpuno prenovqen novom spu`vom i pre-vlakom, kao i fotequ istog dezena 90 h 70 cm.Preuzimawe i prevoz je na kupcu, cijena 215 KM, tele-fon 066/215-675. (000)

Vrlo povoqno dajeminstrukcije iz matematike i

fizike. Kontakt telefon052/213-108.

Prodajem 10 (deset) dunumazemqe u

Sani~anima. Cijena povoqna,informacije putem telefona

065/429-923.

- Prodajem {iva}u ma{inu #Jadranka# Bagat, cijena120,00 KM, telefon 052/237-214. (3799)

Svi oni koji su zain-teresovani za posje-tu Ostrogu, neka sejave na vrijeme.Polazak je22.3.2013. u 18~asova sa Autobuskestanice. Sve infor-macije mogu sedobiti na telefon065/951-080 ili uAgenciji #Trkuqaturs#.Uz blagoslov Crkveneop{tine Urije

Page 12: Kozarski vjesnik

Dana 16.3.2013. navr{ava se 40 dana od smrti na{e majke

MILKE BAJI]

Tvoja dobra du{a i veliko srce zaslu`ujunajve}e po{tovawe i vje~no sje}awe. Hvalati za sve {to si nam dala. Toga dana pos-jeti}emo tvoju vje~nu ku}u u 10.30 ~asova, na grobqu Pa{inac, tepozivamo prijateqe i rodbinu da nam se pridru`e. Mi te vje~novolimo!

Sinovi: Mladen i Momir, snaha Suzana i unuk Don 3792

#Kozarski vjesnik#12. 15. mart 2013.

Dana 16.3.2013.navr{ava se 40 tu`nih dana odsmrti drage majke

QUBICE

BASRAK

Ne postoji utjeha i zaborav, ve} samo tuga ibol, jer si uvijek bila i ostaje{ dio nas.

Tvoja k}erka Milica s porodicom3793

Posqedwi pozdrav dragoj k}erki i sestri

VESNI [OBOT

ro|. Todi}

(1966 - 2013)

@ivje}e{ vje~no u srcima i mislima tvojih koji te vole inikad te ne}e zaboraviti. O`alo{}eni: majka Qerka i sestra Vera s porodicom

3796

Posqedwi pozdrav dragoj

VESNI

Sa qubavqu i po{tovawem, Miqa, Milanka i Slavenko s porodicama

3796

Dana 16.3.2013. navr{ava segodina od smrti na{e drage

MILENE

VU^KOVI]

U subotu, 16.3.2013. u 11~asova, pravimo godi{wipomen, te pozivamo rod-binu i prijateqe da nam sepridru`e. O`alo{}ena porodica

3788

Dana 16.3.2013.navr{ava se 40 danakako je preminuo na{

MIRKO MARI]

(1949 - 2013)

^uvaju te od zaborava tvoji: suprugaVasilija, k}erke Sne`ana i Dijana, zetovii unu~ad

3804

Dana 16.3.2013.navr{ava se 40 tu`nih dana odsmrti na{eg dragogoca i djeda

PERE

SIMATOVI]A

(1946 - 2013)

Ne postoji utjeha i zaborav, ve} samo tuga ibol, jer si uvijek bio i osta}e{ dio nas.

K}erka Dragica i zet Goran s djecom3786

Obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da je12.3.2013. u 72. godini `ivota, preminuo na{dragi suprug, otac, brat i djed

ILIJA (Petra)

VU^ENOVI]

(1941 - 2013)

Tvoja dobrota, qubav i optimizam osta}e s nama,ne}emo te nikad zaboraviti. Sahrana milog nampokojnika obavqena je u ~etvrtak, 14.3.2013. u14. ~asova na grobqu Pa{inac u Prijedoru.O`alo{}ena porodica: supruga Boja, sin Ranko, k}erka Sne`ana, sestraSavka, zetovi Milan i Mitar, snaha Tawa, unu~ad: Vasilije, Igor i Zoran, teostala o`alo{}ena rodbina i prijateqi. 3803

Tu`no sje}awe na na{e najmilije

MILE

SLIJEPAC

(1924 - 1982)

STANKO

SLIJEPAC

(1954 - 2006)

KOSA

SLIJEPAC

(1926 - 2013)

Sa qubavqu i po{tovawem, ~uvaju vas od zaborava va{i najmiliji

3789

Dana 16.3.2013. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e

drage

RADE BABI]

ro|. Ba{kot

(1944 - 2013)Sa qubavqu i po{tovawem,~uva}emo uspomenu na tebe. Usubotu, 16.3.2013.u 11 ~asova,posjeti}emo tvoju vje~nu ku}u,polo`iti cvije}e. Tvoji:Mirica, Davor i Vi{wa 3769

Tu`no sje}awe na svaka,pa{anca i tetka

PERU

SIMATOVI]A

Bolest i sudbina te uze,ali u na{em sje}awu osta-je{ vje~no. Sa tugom ipo{tovawem, svastikaQiqa, pa{anac Mile,Svjetlana i Swe`ana

3785

Dana 16.3.2013. navr{avase 40 tu`nih dana od smrtidrage majke, punice i bake

RADE BABI]

ro|. Ba{kot

(1944 - 2013)

Sa qubavqu i po{tovawem~uva}emo uspomenu na tebe.Tvoji: k}erka Selma, zetMirko, unu~ad Filip iDavid 3769

Dana 16.3.2013. navr{avase 40 tu`nih dana od

smrti moje majke

RADE BABI]

ro|. Ba{kot

(1944 - 2013)

Sa qubavqu i po{tovawem,~uva}emo uspomenu na tebe.Tvoja k}erka Selma sa tatomEmirom Babi}em

3769

Dana 8.3.2013. prestalo je da kuca plemenito srce na{eg dragog tate i dede

TOMISLAVA TEJI]A

(1933 - 2013)

Gorwa Lamovita

O`alo{}eni: sin Du{ko, unuk Milan isnaha Milada, k}erka Nevenka, zet@ivko, unuci Slaven, Danijel i Branka,te ostala rodbina

3802

Dana 16.3.2013.navr{ava se 40 tu`nihdana od smrti voqenogsupruga, oca i djeda

PERE

SIMATOVI]A

(1946 - 2013)

Vrijeme koje je pro{lo i koje }e pro}i, ne}eumawiti bol za tobom. Osta}e{ uvijek voqeni nikad zaboravqen. O`alo{}eni: suprugaMilka, sin Dragan, snaha i unuci

3786

Dana 16.3.2013.navr{ava se 40tu`nih dana od smrti dragog brata

PERE

SIMATOVI]A

O`alo{}ena sestra Du{anka s porodicom

3801

FOTOGRA -

FIJE

^ITUQA

^UVAMO

40 DANA

Page 13: Kozarski vjesnik

#Kozarski vjesnik# 15. mart 2013. 13.

Dana 22.3.2013. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti

STAKE JOVI]

Ni suze, ni rije~i ne mogu ubla`iti tugu, bol i prazninu kojusi ostavila za sobom. Neka te an|eli ~uvaju, a mi }emo te vje~no voqeti i ~uvatiu na{im srcima. Tvoji: k}erka Dijana, zet Nenad, unuke Ines i Renata, tepraunuke

001

Tu`no sje}awe

STAKA JOVI]

Sa tugom i du`nim po{tovawem~uva}emo te od zaborava.

Djever Nenad s porodicom

001

Sje}awe na dragog dedu

GAVRU ROKVI]A

Vrijeme prolazi, ali tuga i sje}awe natebe deda, ostaju. Tvoja unuka Daliborka s porodicom

3795

Dana 16.3.2013. navr{ava se 40 dana na{em dragom

GAVRI ROKVI]U

Pro{lo je 40 tu`nih dana bez tebe, ali u srcima i mislima siuvijek s nama. Nikada ne}e{ biti zaboravqen, dragi moj tata.Tvoji: k}erka Dragana i zet Milivoj Kne`evi}

3795

Dana 16.3.2013. navr{ava se 40 danana{em dragom dedi

GAVRI ROKVI]U

Sa qubavqu i ponosom ~uvamo drageuspomene. U na{im sje}awima osta}e{zauvijek ti. Ponosni unuk Rajko Kne`evi} s porod-icom

3795

Dana 22.3.2013. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti drage

STAKE JOVI]

Neka tvoja plemenita du{a po~iva u vje~nom miru. Sa tugomi du`nim po{tovawem, ~uva}emo te od zaborava. Suprug Stojan, sin Milorad, snaha Branka, unuci Stefan iJovan

001

Posqedwi pozdrav dragoj majci

ZORKI GAJANOVI]

(1927 - 2013)

Sa qubavqu i po{tovawem, od wenih k}erki: Milene, Radmile,Nade i Vere

3800

Dana 16.3.2013. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg oca, svekra i djeda

GAVRE ROKVI]A

(1920 - 2013)

Vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`itibol i tugu za tvojom dobrom du{om.Tvoji najmiliji: sin Drago, snaha Borka,unuci Slavko, Rajko, Veqko, unuke ipraunu~ad

3795

Posqedwi pozdravna{em dragom tati i dedi

DU[KU

DIMI]U

Od k}erke Dijane, zeta Dule, unuka Bobanai unuke Jovane

3806

Dana 8.3.2013. u 81. godini `ivota,preminuo je na{voqeni suprug, otac i brat

DU[KO

(Perice)

DIMI]

Sa qubavqu i po{tovawem, uspomenu natebe ~uvaju: supruga Stana, sin Mladen,k}erka Dijana, bra}a Boro i Jovica, tesestra Du{a

3806

Page 14: Kozarski vjesnik

#Kozarski vjesnik#14. 15. mart 2013.

Dana 17.3.2013.navr{ava se sedamgodina od smrtivoqene i nikadpre`aqene supruge i majke

MILENE

RADANOVI]

Vrijeme i godine prolaze, a tuga i samo}a osta-ju. Sa qubavqu i po{tovawem, rado te sesje}amo i zaboravu ne prepu{tamo. Vje~no o`alo{}eni: suprug Branko, sinoviDarko i Igor

3777

Dana 16.3.2013. navr{ava se 40 tu`nih dana od preranesmrti na{e voqene k}erke, sestre i unuke

AN\ELE UZELAC

(2010 - 2013)

Pozivamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijateqe da nam setoga dana pridru`e, da posjetimo wenu vje~nu ku}u.Na{ An|ele me|u an|elima, ne postoje rije~i za neizmjernubol i tugu tvojih najmilijih.#Na{ pupoqak procvjetati ne}e,procvjet

,o bi da je bilo sre}e#

O`alo{}ena porodica 3781

Dana 22.3.2013.navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana od smrtidragog brata

RADENKA

VU^ENOVI]A

(1965 - 2013)

Vrijeme koje prolazi ne mo`e ubla`iti tugu i bolza tobom. Sje}awe na tebe, tvoju dobrotu, vedrilik, osta}e vje~no u na{im srcima. Tvoj brat Mladenko, snaha Dragana, brati} Darkoi brati~ina Nikolina

3780

Dana 22.3.2013.navr{ava se 40 tu`nihdana od smrti na{egsina

RADENKA

VU^ENOVI]A

(1965 - 2013)

Dani prolaze, tuga i bol za tobom, dragi sine,ostaju. @ivje}e{ zauvijek u na{im srcima.

Tvoj otac Nikola i majka Zorka3780

Dana 16.3.2013. navr{ava se 40 tu`nih danaotkad nas je napsutio na{ dragi suprug i tata

RADENKO VU^ENOVI]

(1965 - 2013)

Bilo koje rije~i slaba su utjeha onima koji nemogu preboqeti i ~ije du{e zapla~u kad zabolesje}awa. Jo{ uvijek oslu{kujemo tvoj glas, tvojsmijeh, jo{ ti se nadamo i te{ko mirimo sa istin-om da te vi{e ne}emo vidjeti. Hvala ti {to sisvoj `ivot podijelio s nama i {to si nas beskra-jno volio. Izra`avamo iskrenu zahvalnost pripadnicimaPolicijske stanice Prijedor 1, na pomo}i i podr{ci u na{im najte`imtrenucima, kao i na dostojanstvenom ispra}aju wihovog prijateqa i kolegeVu~ka.

Supruga Biqana, k}erke Ivana i Marijana 3764

Dana 16.3.2013. navr{ava se 40 tu`nihdana otkad nas je naustio na{ dragi

RADENKO VU^ENOVI]

(1965 - 2013)

Sje}awe na tebe dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. O`alo{}eni: brat @eqko, snaha Vesna s k}erkom Tawom

3765

Dana 16.3.2013. navr{ava se 40 tu`nihdna otkad nas je napustio na{ dragi zet

RADENKO VU^ENOVI]

(1965 - 2013)

Sa tugom i po{tovawem, starac Slobodan, baba Du{anka,{urjak Bojan sa suprugom Dijanom i k}erkom Anastasijom

3765

Dana 16.3.2013.navr{ava se 40 danaotkad s nama nijena{

RADENKO

VU^ENOVI]

Dobri Radenko, nikada te ne}emo zaboraviti.Tvoji ujaci Janko i Jovo s porodicama

3765

Dana 9.3.2013. nakonkratke bolesti, prestaloje da kuca srce na{edrage mame, bake i sestre

MILKE (Steve)

GAVRANOVI]

(11.7.1942 - 9.3.2013)

Vje~no }emo te ~uvati od zaborava.Sinovi: Damir i \or|e, snahe: Vesna i Jelena,unuke Milica, Ana i Mila, sestre Du{anka, Qubai Bora s porodicama

3748

Dana 17.3.2013.navr{ava se sedamgodina od smrtivoqene i nikadpre`aqene k}erke,sestre i tetke

MILENE

RADANOVI]

Draga Milena, velika je praznina u na{imsrcima ostala, a vrijeme bol nije ubla`ilo.Vje~no o`alo{}ena majka Mileva, bratDragoqub, sestre Milica i Milosavka sporodicom 3777

Posqedwi pozdravna{oj dragoj priji

MILKI

GAVRANOVI]

(1942 - 2013)

Sa tugom i po{tovawem, porodica Balaban

3748

Dana 17.3.2013.navr{ava se {estmjeseci od smrtimoje sestre

RADOJKE

ACKOV - ^UDI]

Bez tebe je sve prazno. Sje}awe na tebeje veliko.

Sestra Du{anka3768

Dana 22.3.2013. navr{ava se godina od smrti na{eg tate i djeda

SLOBODANA VUKADINOVI]A

(1936 - 2012)

Dragi tata, prolaze dani, evo pro|e godina, a ti si i daqe s namai u na{im srcima. Tako }e i ostati sve dok je nas koji te neizmjer-no volimo, jer tvoj plemeniti lik, tvoja `ivotna dobrota, a i mi~uvamo te od zaborava. Vole te tvoje k}erke Slobodanka i Dankas porodicamaU subotu, 16.3.2013. u 11 ~asova, posjeti}emo tvoj grob, polo`iticvije}e i upaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ijeda nam se pridru`e. 3790

Dana 22.3.2013.navr{ava se godina od

smrti dragog brata

SLOBODANA

VUKADINOVI]A

Uspomenu na tebe ~uvajubrat Vujadin i snahaSlavica, Miroslav iNikolina

3790

Dana 22.3.2013.navr{ava se tu`na god-ina otkako nije s nama

na{ stric

SLOBODAN

VUKADINOVI]

Sa tugom i po{tovawem,sinovke Zorica i Neda sporodicama

3790

Tu`no sje}awe na

SLOBODNA

VUKADINOVI]A

Sa po{tovawem te sesje}aju tvoji: Branka,Mirko i Mi}oVukadinovi}

3790

Dana 22.3.2013.navr{ava se godina

od smrti na{eg

SLOBODANA

VUKADINOVI]A

Sa po{tovawem, bratVuka{in s porodicom

3790

Dana 22.3.2013.navr{ava se godina od

smrti dragog brata

SLOBODANA

VUKADINOVI]A

Uvijek }emo te ~uvatiod zaborava. Tvoje ses-tre Persa i Mara sporodicama

3798

Page 15: Kozarski vjesnik

#Kozarski vjesnik# 15. mart 2013. 15.

Dana 18.3.2013. navr{ava se osam godinaod smrti na{eg jedinog sina

RADENKA ZDJELARA

(1951-2005)

Jedini na{ sine, i danas je na{a tugaista kao i prvog dana, jer bol kojuosje}amo ne mo`e se nadoknaditi nikad. Nikad te ne}e zaboraviti tvoji: majka Nevenka i otac Dragutin

3776

Dana 19.3.2013. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

RATKA TREBOVCA

Pomen }e se odr`ati 16.3.2013. u 11 ~asova naTadi}a grobqu u Rakeli}ima. Pozivamo rod-binu, kom{ije i prijateqe da nam sepridru`e.Supruga Grozda, sin Janko, snaha Gordana,unu~ad Vawa i Nemawa

3771

Dana 18.3.2013. navr{ava se osam godinaod smrti na{eg jedinog brata

RADENKA ZDJELARA

(1951-2005)

Ni godine nisu ubla`ile tugu i bol za tobom, jer tuga je vje~na, a bolneizlije~iva. Sa qubavqu i tugom, tvoja sestra Radana, zet Drago,ne}akiwe Dragana i Vi{wa 3776

Dana 18.3.2013. navr{ava se osam godinaod smrti na{eg dragog brata

RADENKA ZDJELARA

(1951-2005)

Dragi Rajo, sa qubavqu i po{tovawem,~uva}emo te od zaborava u na{im srcima. Tvoji: sestra Qiqana, zet Brane, ne}aci Sr|an i Milan

3776

Dana 23.3.2013. navr{avase tu`na godina od smrti

MIRKA

OBRADOVI]A

U subotu, 16.3.2013. u 11~asova, dajemo pomen, tepozivamo rodbinu i pri-jateqe da nam sepridru`e. Tvoja plemenitost i dobrota osta}evje~no u na{im srcima, a tuga i bol za tobom, nemo`e da se izbri{e. Tvoji: supruga Velinka, sinovi Dalibor i Davor,snaha Biqana, unuke Sara i Aneja

3777

Dana 22.3.2013.navr{ava se {estmjeseci od smrtina{eg nikadpre`aqenog

SRE]KA

(Du{ana)

CVIJETI]A

O`alo{}ena porodica3774

@ivot je tragi~no izgubio u saobra}ajnojnesre}i, na{ sin i brat,18.3.2006. godine

MLADEN

OBRADOVI]

(1981 - 2006)

Dragi sine i brate, posli-je sedam tu`nih godina od tvog tragi~nog odlaska,osje}amo istu bol i prazninu koju }emo nositi dokraja na{ih `ivota.Tvoji najmiliji: tata Sveto, mama Rada, sestraSvjetlana, zet Aleksandar, sestri~ine Ana iMarija 3770

Dana 16.3.2013. navr{ava se devet godina od smrti dragog nam

RADOVANA (\or|a)

TOPI]A

Sa tugom i po{tovawem, `ivi{ u dragimsje}awima.

Porodica Topi}3784

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je

BOGDAN (Branka) [ODI]

Preminuo u Geteborgu 4.3.2013. u 70.godini `ivota, ([vedska) gdje je isahrawen.O`alo{}eni brat Radovan s porodi-com

3772

Dana 14.3.2013.navr{ile su se dvijetu`ne godine od smrtina{eg dragog supruga,oca i djeda

MILORADA

TOPI]A

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Supruga Borka, k}erke Beba, Mileva i Nadas porodicama

3766

Dana 19.3.2013.navr{avaju se tri tu`negodine od smrti dragogsupruga, oca i djeda

DRAGOMIRA

[KUNDRI]A

(20.3.1944 - 19.3.2010)

Tvoju plemenitost, dobrotu i nasmijani lik,~uva}emo vje~no od zaborava.Tvoji: supruga Milka, sinovi Milan i Goran, snaheGordana i Qiqana, unu~ad Sawa, Jovana, Milo{i Marko

3775

Dana 16.3.2013. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragogsupruga, oca, svekra, djeda i pradjeda

RADE (VUJE) VU^EN

(1927 - 2013)

Sje}awe na tebe vje~no }e trajati i nikada te ne}emo zabo-raviti. Toga dana u 11 ~asova, na Gradskom grobqu, pos-jeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapalitisvije}e.

O`alo{}ena porodica3782

Dana 4.3.2013. iznenada je preminuo na{dragi sin, brat i ujak

MIROSLAV PETO[

(novembar 1957- mart 2013)

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.Sje}awe na tebe uz veliku qubav, ~uvaju uvi-jek tvoji: majka Vukosava, otac Dragoja, bratRajko, sestra Nada, zet @arko, ne}aciGordana i Jovan. Porodica preminulog zah-vaquje se wegovim radnim kolegama, prijate-qima i kom{ijama na sau~e{}u i pomo}i

3783

Posqedwi pozdravradnom kolegi

MIROSLAVU

(Dragoje) PETO[U

Radne kolegeElektro radione

3887

Page 16: Kozarski vjesnik

U proqe}e 1942. godine pojavio se prvi broj

"Kozarskog partizanskog vjesnika# u izdawu

Partizanskog obavje{tajnog biroa Drugog kraji{kog

(kozarskog) NOP odreda "Mladen Stojanovi}#.

U qeto 1975. iza{ao je prvi broj poslije Drugog

svjetskog rata.

Kozarski vjesnik

Izdaje: Informativno-poslovni centar "Kozarski vjesnik# PrijedorRedakcija i administracija: Ulica Save Kova~evi}a 15. List registrovan kod Ministarstva informacija Republike Srpske, br. 170/93 od 10.3.1993.godine. Izlazi svakog petka

Direktor: Zoran SoviqGlavni i odgovorni urednik: Radomir Re~evi} Redakcija: Milan Bogun, Mira Zgowanin, Milan Kr~mar, Tawa Mandi}(glavni i odgovorni urednik RTV Prijedor), Stana Marinovi}, Nenad Kne`evi}, Deborah Soviq, Pero [padi} Tehni~ka priprema: Smiqa Bunxa, Radmila Radinovi}, Mile Stanar

Telefoni: Direktor 232-803, urednik 243-440, novinari 234-271, 234-701, slu`ba malih oglasa, ra~unovodstvo i marketing 232-863, 211-575, sekretar 243-442, tehni~ka priprema 243-441, RadioPrijedor 212-028, Televizija Prijedor 211-239. Tel/faks 232-803,232-863.Cijena primjerka od{tampana na "glavi# Lista

Pretplata: Sve informacije o pretplati na List na telefone 211-575 i 232-863Rukopisi i fotografije se ne vra}aju

@iro ra~un: NLB Razvojna banka AD Filijala Prijedor

`r. 5620070000263992 (sa naznakom za "Kozarski vjesnik#)[tampa: "Dnevne Nezavisne novine# Za {tampu: Aleksandar Kopawa, direktor

Rudar Prijedor je pora`en na gostovawu kod ekipeSarajeva sa 3:0, ali je rezultat mogao biti sasvimdruga~iji da Prijedor~anima nisu poni{tena dva golakoja je postigao Hanxi}. U ekipi Rudar Prijedora isti~u da su im poni{tena dvaregularna gola i da je i ovaj put Rudar Prijedordrasti~no o{te}en. To su, uostalom, mogli da vide svikoji su putem TV ekrana pratli ovaj susret. ^elniciRudar Prijedora su, zbog slabog su|ewa, izdalisaop{tewe za javnost u kojem isti~u da nije prvi put da suo{te}eni od strane sudija. - Ho}eme da vjerujemo da neke stvari nisu ciqane, niti dasu gre{ke sudija namjerne, ali isto tako sve ~iwenicegovore i ukazuju da je FK Rudar Prijedor jedini premi-jerliga{ koji je ostajao bez bodova u teku}em prvenstvuzbog lo{ih ocjena arbitara u vi{e navrata. [ta, zapravo,klubu zna~i to {to je sudija dobio lo{u ocjenu i mora na#hla|ewe# kada ostajemo bez bodova. Umjesto da smo u gor-wem dijelu tabele, osu|eni smo da se borimo za opstanak.Ne mo`emo ostati nijemi na sve {to se de{avalo na utak-mici protiv Sarajeva, na o~igled javnosti i TV kamera,koje su u direktnom prenosu prikazale i pokazale da jeFK Rudar Prijedor drasti~no o{te}en i da su muponi{tena dva regularna gola. Na{a ranija istupawa iupozorewa poslije utakmica u kojima su sudije, na {tetuRudar Prijedora krojile rezultat, ostala su bezobja{wewa. Podsje}amo javnost da su poslije na{ih utak-mica protiv Sarajeva, @eqezni~ara i ^elika arbitridobili lo{e ocjene, a u subotwoj utakmici na Ko{evu,pomo}nici Ratko Kuni} iz Bawaluke i Asmir Budimli} izBiha}a su nam poni{tili regularne golove i onemogu}ilida do|emo do pozitivnog rezultata - navodi se usaop{tewu. Predsjednik Komisije za sudije i su|ewe Fudbalskogsaveza BiH Ibrahim Hasanbegovi}, gostuju}i u emisijiPremijer liga BHTV1, potvrdio je da je bawalu~kiarbitar Ratko Kuni} kao prvi pomo}nik na susretuSarajevo - Rudar Prijedor u 16. minuti poni{tio regu-laran pogodak napada~a gostiju Harisa Hanxi}a. - Ovo je ~ist pogodak igra~a Rudar Prijedora i gre{kapomo}nog sudije. On ~ak nije bio ni dobro postavqen, imo`da zbog toga nije dobro vidio situaciju, pa mu sepri~inilo da je napada~ Prijedor~ana u ofsajdu. Dakle,Kuni} je pogrije{io - istakao je Hasanbegovi}. O drugom spornom detaqu sa Ko{eva, kada je Hanxi} u 64.minuti ponovo postigao pogodak, a drugi pomo}ni sudija,Asmir Budimli}, ga poni{tio zbog navodnog ofsajda,Hasanbegovi} je rekao da je ova situacija bila te{ka zaprocjenu, jer ugao kamere nije bio dobar, pa bi bilo dobroda se ovaj detaq pogleda na snimku Saveza. Treba o~ekivati i reakciju kontrolora su|ewa FilipaJelavi}a iz Gabele.

M.K.

Takmi~ari Tekvondo kluba Kozara iz Priejdora osvojilisu tri srebrne i jednu bronzanu medaqu na Me|unarodnomturniru Omega kup u Beogradu. Srebrne medaqe osvojilesu Gorana Malinovi}, Maja [ormaz i Vedrana [iqegovi},a bronzanu Nata{a Malinovi}. Bio je ovo 9. omega kup, nakojem je u~estvovalo oko 600 takmi~ara iz 58 klubova izSrbije, Bugarske, BiH, Slovenije, Hrvatske, Gr~ke iMakedonije. Tekovondo klub #Kozara# je na ovom turniruimao 12 predstavnika koji su ostvarili zapa`en rezultat,dokazuju}i da se mogu uspje{no nositi sa takmi~arima izmnogo ve}ih gradova.

Rukometa{ice Mire zabiqe`ile sujo{ jednu pobjedu u nastavku sezone uPremijer ligi BiH. Prijedor~anke suna svom terenu pobijedile Hrasnicu,koja je na za~equ tabele, rezultatom44:16. Ovom pobjedom, ekipa Mire jenapravila pomak na tabeli za jednomjesto i sada se nalazi na tre}oj pozi-ciji. Mira je do{la do o~ekivanih novihbodova protiv ekipe koja je u svemubila nadigrana. Borac je trenutno prvi, sa 34 osvojenaboda, Zriwski drugi sa bodom mawe,ali i jednom utakmicom mawe. Mira jesakupila 30 bodova, a ~etvrtoplasir-ano Gora`de 28 bodova. Na za~equ tabele su Hrasnica i@ivinice.

U Prijedoru je odr`an prvi internacionalniseminar nin|ucua, drevne ratni~ke japanskevje{tine, iz koje su proistekli brojni bori-la~ki sportovi. Seminar je vodio NedeqkoA{anin, majstor nin|ucua 10. dan izKragujevca, koji je rekao da je nin|ucu veomazanimqiv i dostupan svima.#Ovim seminarom `elimo da podstaknemo mladeda se u~lane u ovda{wi klub i upoznaju sa ovomvje{tinom. Nin|ucu je specifi~an po tome {tonema zvani~nih takmi~ewa, a vje{tina seusavr{ava kroz trenige i putem seminara#, rekaoje A{anin.Nin|ucu klub u Prijedoru, koji je osnovan krajempro{le godine, za sada okupqa 15 ~lanova, rekaoje instruktor, majstor drugog dana DragoMaksimovi} i izrazio uvjerewe da }e ih nakonovog seminara biti znatno vi{e.#Trenizi se odr`avaju tri puta sedmi~no u sali

koja ima uslove za ovu vje{tinu. Onima koji `eleda se u~lane u na{ klub poru~ujem da su dobrodo{li. Za {ire informacije mogu se javiti natelefon broj 065- 416-o83#, rekao je Maksimovi}.U okviru seminara, koji je trajao dva dana,odr`ana je i prva javna besplatna prezentacijaove ratni~ke vje{tine u na{em gradu, koja bi,prema o~ekivawu, trebalo da doprinese popular-izaciji nin|ucua me|u omladinom.Ovo je vje{tina koja je dostupna i mu{karcima i`enama.

M.K.

Rudar Prijedor pora`en u Sarajevu

SU\EWE NA [TETUPRIJEDOR^ANA

[ta klubu zna~i to {to je sudija dobio lo{uocjenu i mora na #hla|ewe# kada ostajemo bezbodova, sa ogor~ewem pitaju, iz Rudar Prijedora

Tekvondo klub Kozara

TRI SREBRA I BRONZA

U BEOGRADU

Okitile se medaqama u Beogradu

Nova pobjeda Mire

PPPPOOOOMMMMAAAAKKKK NNNNAAAATABELI

Nin|ucu, drevna japanska vje{tina

PRVA JAVNAPREZENTACIJA U PRIJEDORU

Nin|ucu uhvatio korjene i u Prijedoru

^lanice STK Prijedor zabiqe`ile su novu pobjedu uokviru takmi~ewa u Premijer ligi BiH.Prijedor~anke su sa maksimalnih 4:0 pobijedileekipu Mostara i tako ostale u trci za osmu tituluprvaka BiH. Za ekipu #Prijedora# igrale su MiqanaAntoni}, Sawa Milojica i Daniela Bali}, koje su upojedina~noj konkurenciji bile uvjerqive i donijelepobjedu svom timu. Miqana Antoni} i Danijela Bali}su u igri parova bile uspje{nije od sestara Ive iIvone Knezovi} i samo su porvrdile dominacijusvoga tima u ovom me~u. Uspje{ni su bili i kadeti STK #Prijedor#. Na kval-ifikacionom turniru za Top 8 u Vitezu PetarVu~kovi} je osvojio prvo mjesto i obezbijedio u~e{}ena kadetskom prvenstvu BiH koje }e biti odr`ano uGora`du.

Klub borila~kih sportova Rudar, u saradwi saKik-boks savezom Republike Srpske, organizu-je, sutra, prvenstvo Republike Srpske u kik-boksu koje }e biti odr`ano u Dvorani Mladostod devet ~asova. Ceremonija otvarawatakmi~ewa zakazana je za 9:30 ~asova a satvremena poslije kre}u eliminacione borbe.Finalne borbe po~iwu u 18 ~asova. NaPrvenstvu RS u Prijedoru u~estvova}e

takmi~ari iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske,Slovenije, Federacije BiH i RepublikeSrpske. Discipline u kojima }e se takmi~ariboriti su semi kontakt, lajt kontakt, kik lajt,lou kik i K-1. Bi}e ovo prilika i da se za tit-ulu profesionalnog prvaka RS bore ZoranStojanovi} iz Br~kog i Nikola \uri} izDervente. Ulaz u Dvoranu #Mladost# je 2 KM.

U organizaciji Kluba borila~kih sportova Rudar

OTVORENO PRVENSTVO REPUBLIKESRPSKE U KIK BOKSU

Stonoteniserke Prijedora

UVJERQIVA POBJEDA NAD

MOSTAROM