Click here to load reader

Kozarski vjesnik

  • View
    224

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kozarski vjesnik nedjeljnik

Text of Kozarski vjesnik

PRIJEDOR 15. MART 2013. GODINA XXXVIII BROJ 1956 CIJENA 1 KM

Izvje{taj gradona~elnika Marka Pavi}a pred Skup{tinom grada

G RA DS K A A D M I N I S T RA C I JA P O L [email protected] I L A I S P I T

Strana 2.

Prijedor zadwih osam godina nikada nije imao deficit, ve} suficit, pa se zaposlenim radnicima, kreditorima i korisnicima buxeta ne duguje ni{ta, rekao je Pavi} i konstatovao da je to rezultat doma}inskog poslovawa i ~iwenice da se tro{i samo ono {to se ima Strana 2.

Izabrani na~elnici odjeqewa u Administrativnoj

Poqoprivrednoprehrambena {kola

Osnovna {kola #Branko ]opi}# me|u pet najdemokrati~nijih {kola u BiH

slu`bi grada Prijedora

PRAKSA KOJA DONO SI ZARA DUStrana 5.

SEDAM ODJEQEWAStrana 2.

@ENE NA ^ELU PET OD UKUPNOPoslovawe privrede u 2012. godini

Super baka iz Prijedora proslavila 103. ro}endan

KONA^AN POBJEDNIK

POSLIJE DRUGOG CIKLUSA Strana 4.Zgrada "Metro" radno vrijeme non-stop Telefon 065/764-577

PRIJEDORSKA REGIJA PREDWA^IStrana 4.

MIKA ]ULIBRK I ZVANI^NO U[LA U 104. GODINUZdravqe je jo{ uvijek dobro slu`i, a qekara je posqedwi put vidjela prije nepunih pet decenija Strana 8.

SALON VJEN^ANICA CVJE]ARNICA POKLON [OP

"DAM"

e-mail:[email protected]

www.rtvprijedor.com

IZ DANA U DAN

IZ DANA U DAN

Izvje{taj gradona~elnika Marka Pavi}a pred Skup{tinom grada

GRADSKA ADMINISTRACIJA [email protected] ISPITPrijedor zadwih osam godina nikada nije imao deficit, ve} suficit, pa se zaposlenim radnicima, kreditorima i korisnicima buxeta ne duguje ni{ta, rekao je Pavi} i konstatovao da je to rezultat doma}inskog poslovawa i ~iwenice da se tro{i samo ono {to se ima

DIJASPORA- Ove godine }emo krenuti s tim da je proglasimo za godinu u kojoj }emo stvarati ambijent dijaspori da ula`e u Prijedor, jer smatramo da dijaspora ima novca i potencijala da da svoj doprinos razvoju Prijedora. Kad joj pridru`imo poslovi~nu vezanost i emociju koju Prijedor~ani imaju, a imaju je sigurno prema svom gradu, mislim da to mo`e biti ozbiqan potencijal i dodatna {ansa za daqwi razvoj na{eg grada - zakqu~io je Pavi} i konstatovao da u Prijedoru ne}ete na}i ni jednu firmu gdje su zapaosleni pripadnici samo jedne nacije. - To - nastavqa Pavi} - i jeste prednost da rad i dobre me|uncionalne odnose, jer je najva`nije da zapo{qavamo gra|ane Prijedora, a ne pripadnike ove ili one nacije.ikakvih te{ko}a. Nikada nije bilo odga|awa, ni bilo kakvih ekscesa. Odnos administracije i na~elnika prema Skup{tini je bio izuzetno korektan, dogovori su se i po{tovali i izvr{avali, a nema razloga da tako ne bude i daqe - rekao je gradona~elnik Prijedora Marko Pavi} i podsjetio da je Prijedor prije nekoliko godina, u jednoj anketi wema~kog GTC-ta, progla{en za najpovoqniju destinaciju za ulagawe u BiH. - Sada se radi nova procjena, i o~ekujem da }e Prijedor ponovo biti prvi na toj listi - optimista je Pavi} koji je podsjetio i na podatak da je Prijedor, prvi u BiH, donio odluku o predupre|ewu negativnih posqedica ekonomske i finansijske krize. - Kad su svi otpu{tali radnike, kad je broj radnika na birou pove}avan jedino je Prijedor i{ao kontra. Mi smo pro{le godine imali 1.150 radnika na birou mawe nego prethodne godine. I ono {to je pozitivno, i prva dva mjeseca ove godine su boqa nego dva prva mjeseca pro{le godine. Broj zaposlenih se pove}ava, broj nezaposlenih se smawuje. To je najpozitivnija tendencija koju smo

Marko Pavi} za govornicom Skup{tine grada Prijedoraradona~elnik Marko Pavi} je na 4. sjednici Skup{tine grada Prijedora, kojom je predsjedavao Sead Jakupovi}, pozitivno ocijenio rad i anga`man gradona~elnika i gradske administracije u pro{loj godini, - Svjedoci smo da skoro sve op{tine u RS i BiH smawuju plate, otpu{taju radnike, `ale se na dugove, ne mogu izmiriti svoje obaveze, tra`e na~ine zadu`ewa... A u Prijedoru nema ni~ega od tog. Nema duga, nema smawewa plate, a sve obaveze, ra~unaju}i i one prema buxetskim korisnicima, se redovno podmiruju - rekao je Pavi} i konstatovao da je za jednu vlast, bez obzira kakva ona bila, najva`nije da se kre}e, i radi, u okviru zakona, statuta, raspolo`ivog buxeta, odluka i zakqu~aka lokalnog parlmenta. - Mi smo radili uprvo to. Pona{ali smo se kao dobri doma}ini , a tro{ili prema prioritetu i samo ono {to smo zaradili i prikupili u buxetu - objasnio je Pavi} i dodao da se stvarawa ambijenta i uslova za boqi `ivot i prosperitet gra|ana grada Prijedora ne mo`e zamisliti bez stabilnog buxetskog poslovawa. - Prijedor zadwih osam godina nikada nije imao deficit i ne}e ga imati ni u godini iza nas. Svake godine smo, zapravo, imali suficit, pa se zaposlenim radnicima, kreditorima i korisnicima buxeta ne duguje ni{ta, a jedna smo od rijetkih op{tina u BiH koja je godinama bez deficita i prenesenih dugova - rekao je Pavi} za skup{tinskom govornicom sa koje je upu}ena i poruka da grad Prijedor, za razliku od nekih drugih lokalnih zajednica u RS i BiH, i ne razmi{qa o otpu{tawu radnika, smawewu

G

plata odbornicima i funkcionerima, ili umawewu drugih obaveza i prinadle`nosti. - Mi smo se uvijek, u vrijeme kada je to trebalo, racionalono pona{ali i tako }emo se pona{ati i sada - rekao je gradona~elnik Pavi} i dodao da Prijedor, u ovom momentu, nema nikakvih obaveza koje nisu izmirene po kreditnom zadu`ewu, pa banke, kako isti~e, jedva ~ekaju da se op{tina zadu`i. - A to zadu`ewe nije veliko, jer se zadu`ujemo samo onoliko koliko #mo`emo nositi#. Iznosi svega 8 posto, a znate da je zakonom dozvoqeno 18 posto, te da su mnoge op{tine pre{le i taj limit. Nisu, me|utim, bitne cifre i postotak, bitno je da se te obaveze izvr{avaju - konstatovao je Pavi} i ocijenio da tendencija preno{ewa nekih nadle`nosti sa Vlade na op{tine nije dobra, jer slabi wihove buxetske i plate`ne pozicije. - Moramo se tome oduprijeti i izboriti se da nema preno{ewa obaveza i ovla{tewa, ako to ne prate odre|ena materijalna sredstva rekao je Pavi} i podsjetio da ni jedna na{a farma nema gra|evinske dozvole. - Jedan dio ovogodi{wih podsticaja, koje smo i lani usmjeravali u oblast poqoprivrede i preduzetni{tva, odvoji}emo za te namjene, pomo}i }emo farmerima, kako bi dobiti certifikaciju i kako bi mogli izvoziti, jer nam je Evropska unija ve} zakucala na vrata kazao je Pavi} ocjewuju}i da je politi~ka i bezbjednosna situacija u Prijedoru, u okolnostima kad su `ivotne teme prevladale nad politikom i politikanstvom, i povoqna i sabilna. - Na{a skup{tina punih osam godina radi bez

pro{le godine imali, a koja se nastvqa u ovoj godini - nastavqa Pavi}, izraziv{i i zdaovoqstvo {to velike firme u Prijedoru, poput Rudnika, #Mire# ili #Prijedorputeva#, na primjer, pozitivno posluju. - Te pozitivne tendencije i signali su ne{to {to nas treba radovati, ali nam name}e obavezu da i u ovoj i narednim godinama idemo tim putem, da broj nezaposlenih smawujemo, a broj zaposelnih pove}avamo poru~io je Pavi} sa skup{tinske govornice, apostrofiraju}i i potrebu da se smawuju razne barijere sa kojima se susre}u privrednici. - Kod nas dozvolu za radwu mo`ete dobiti isti dan, ali na papir iz vladinih i drugih institucija ponekad ne mo`ete dobiti ni za dva mjeseca - upozorio je Pavi} i podvukao da je pred Prijedorom, osobito u oblasti infrastrukture, jo{ mnogo posla. - Vidite da smo preko 40 miliona dali za vodu, da za vodu i kanalizaciju treba jo{ preko 30 miliona maraka, i tako redom nagovijestio je Pavi}, osvr}u}i se i na ~iwenicu da je Prijedor grad u koji se rado dolazi.

GRADVrlo je va`no re}i da je Prijedor `iv grad. Kad nave~e iza|ete u grad vidite da je pun `ivota. Otidite u neki druge gradove u RS i FBiH pa }ete vidjeti da s mrakom #pada sumrak i na gra|ane#, da nikog nemate nigdje i da qudi ne izlaze i ne komuniciraju. A na{ zadatak je upravo da obezbijedimo `ivot qudima, da pru`amo neku perspektivu i neku garanciju - rekao je Pavi}.- Pohodio nas je i veliki broj ambasadora, uglednih diplomata i dr`avnika. Iza tih posjeta uvijek su ostajale pozitivne ocjene i komentari i {irila se pozitivna slika o Prijedoru i wegovim mogu}nostima i potencijalima - rekao je gradona~elnik Marko Pavi} u svom izvje{taju u Skup{tini grada Prijedora. R. Re~evi}

Imenovani na~elnici odjeqewa u gradskoj administrativnoj slu`bimjesto Bore Vojvodi}a U i Mirzada Islamovi}a, na ~elo

@ENE NA ^ELU PET OD UKUPNO SEDAM ODJEQEWA

Odjeqewa za privredu i poqoprivredu, odnosno Op{tu upravu imenovane su Zinajda Ho{i} i Jasminka Murselovi} ~ime se broj pripadnica qep{eg pola na ~elu gradskih resora popeo na pet. U ostalim odjeqewima nije bilo promjena. Imenovani su na~elnici Zinajda Ho{i}: Jasminka koji su tu du`nost i do Murselovi}: #Jako sam zadovoqna i vjerusada obavqali. jem u `ene. Vjerujem da }e Resorom finansija #Neka se ne qute moje `ene, uz du`no po{tovawe rukovodi}e Biqana kolege mu{karci, ja kolega koji su do sada obavqaMalba{i}, dru{tvenim li ove poslove, biti daleko mislim da su `ene djelatnostima Qiqana kvalitetnije, jer su stub ku}e. malo odgovornije, Babi}, na ~elu Odjeqewa Svoje odjeqewe }u da vodim malo vrednije, ve}i za prostorno ure|ewe i kao svoju ku}u, doma}inski, uz borci. Mislim da je uva`avawe radnih kolega. daqe }e biti Mirjana to dobro za ovaj grad Mislim da `ene tu imaju vi{e Komqenovi}, za stami na{u administrasuptilnosti, da su boqe za beno-komunalne poslove tivnu slu`bu#. komunikaciju, za razgovor i Radan Vukadinovi} i za kompromis. bora~ko-invalidsku za{titu Mi{o Rodi}. Interesnatno je bilo i glasawe za ove jedan uzdr`an. prijedloge. Jedino je Radan Svi oni su izabrani putem javnog Vukadinovi} dobio jednoglasnu konkursa na koji se javilo osam kandipodr{ku svih odbornika, ukupno 31 data. Prakti~no, za samo jedan resor glas. Za pet imenovawa 27 odbornika prijavio se neko drugi mimo izabranih bilo je #za# a ~etiri #protiv# dok je na~elnika, a saznajemo da je u pitawu Jasminka Murselovi} dobila podr{ku Odjeqewe za dru{tvene djelatnos