Click here to load reader

SLUŽBENI VJESNIK

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI VJESNIK

 • SLUBENO GLASILO GRADA VIROVITICEGodina XIV

  S A D R A J

  SLUBENI VJESNIK

  GRADSKO VIJEE

  1. Odluka o donoenju Programa ukupnog razvitka Grada Virovitice i opina Gradina, Luka, Suhopolje, i pii Bukovica 2

  2. Program ukupnog razvitka Grada Virovitice i Opina Gradina, Luka, Suhopolje i pii Bukovica 2

  Broj 9Virovitica, 28. lipnja 2007.

  str.

 • Strana 2 28. lipnja 2007.SLUBENI VJESNIK br. 9

  PROGRAM UKUPNOG RAZVITKA GRADA VIROVITICE I OPINA

  GRADINA, LUKA, SUHOPOLJE I PII BUKOVICA

  Na temelju lanaka 26. Statuta Grada

  Virovitice ( ''Slubeni vjesnik'' Grada Virovitice

  br. 1/06. ), Gradsko vijee Grada Virovitice na

  20. sjednici odranoj dana 28.06.2007. godine,

  donijelo je

  ODLUKUo donoenju Programa ukupnog

  razvitka Grada Virovitice i Opina Gradina, Luka, Suhopolje, i pii

  Bukovice

  I

  Donosi se Program ukupnog razvitka Grada

  Virovitice i opina Gradina, Luka, Suhopolje

  i pii Bukovice koji je temeljni razvojni

  dokument jedinice lokalne samouprave za

  razdoblje do 2013. godine.

  II

  Program ukupnog razvitka Grada Virovitice

  i opina Gradina, Luka, Suhopolje i pii

  Bukovice objavit e se u Slubenom vjesniku

  Grada Virovitice.

  KLASA: 302-02/05-01/01

  URBROJ:2189/01-06/04-07-13

  Virovitica, 28.06.2007.

  GRADSKO VIJEE GRADA

  VIROVITICE

  Predsjednica

  eljka Grahovac, v.r.

  Sadraj

  UVODNA RIJE GRADONAELNIKA 1. UVOD - ZNAAJ PUR-a 2. PROCES RADA

  3. ANALIZA STANJA 3.1. prostor 3.2. stanovnitvo3.3. prirodno i kulturno nasljee3.4. gospodarstvo i gospodarska infrastruktura3.5. komunalna infrastruktura3.6. drutvena infrastruktura3.7. zatita okolia3.8. prostorno-urbanistiki spisi3.9. institucije razvojnog upravljanja3.10. proraun JLS3.11. ostalo

  4. SWOT analiza i kljuni problemi razvoja5. RAZVOJNI PROJEKT JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

  5.1. Vizija 5.2. Strateki okvir razvoja JLS

  6. PRIPREME ZA PROVEDBU PUR-a

  Veljaa 2007.

 • Strana 3SLUBENI VJESNIK br. 928. lipnja 2007.

  Program ukupnog razvitka grada Virovitice i op ina Gradina, Luka , Suhopolje i pii Bukovica

  UVODNA RIJE GRADONA ELNIKA

  Program ukupnog razvitka (PUR) Grada Virovitice je dokument koji e iroj javnosti

  pokazati ono to radimo, emu teimo i koje su nae namjere, kako bi se postigao daljnji razvoj drutva kao cjeline. Najzna ajnije je svakako priklju enje Europskoj uniji, koji pred nas stavlja nove izazove i nove mogu nosti, to Grad Virovitica do ekuje sa spremnom inicijativom Projekta ukupnog razvoja i popratnom bazom od 75 projekata, koje emo implementirati u upanijsku razvojnu strategiju.

  Vizija Grada Virovitice je smanjiti nezaposlenost, te podizanje ivotnog standarda gra ana Virovitice kroz izgradnju 8 Poduzetni kih zona, kako bi mogli smjestiti to ve i broj poduzetnika. Teite PUR-a je na gospodarskom razvoju, razvoju poljoprivrede kao jednoj od vode ih grana gospodarstva na ovom podru ju, razvoju infrastrukture ime e se stvoriti preduvjeti za razvoj ostalih segmenata. U prvi plan stavljamo znanje, uz

  pomo kojeg emo osigurati razvoj novih tehnologija, implementaciju inovacija i poticati razvoj proizvoda i usluga. Osnivanjem Veleu ilita i nizom drugih projekata, Grad Virovitica e zadrati i poboljati svoju prepoznatljivost, te postati gradom pogodnim za ivot.

  Gradona elnik

  Zvonko Konjak

  Razvojna Agencija Sjever - DAN d.o.o.

 • Strana 4 28. lipnja 2007.SLUBENI VJESNIK br. 9

  Program ukupnog razvitka grada Virovitice i op ina Gradina, Luka , Suhopolje i pii Bukovica

  1. UVOD

  Krajem 2005. godine, potaknuti izradom razvojnih programa na nacionalnoj i upanijskog razini, poglavarstva grada Virovitice i susjednih op ina Gradina, Luka , Suhopolje i pii Bukovica donijeli su odluku o zajedni koj izradi Programa ukupnog razvoja. Temeljem javnog natje aja donesena je odluka da se izrada programa dodijeli Razvojnoj agenciji Sjever- DAN d.o.o. iji je 20% osniva grad Virovitica. Sam cilj izrade PUR-a je izraditi dokument koji e biti podloga za odlu ivanje JLS oko bitnih stratekih pitanja razvoja, stvoriti preduvjete za partnerstvo izme u javnog, privatnog i poslovnog sektora te olakati put do razli itih sredstava doma ih i inozemnih fondova financiranja. PUR je dokument koji e poboljati suradnju grada Virovitice i 4 susjedne op ine (zajedni ke mikroregije) koje su ranije bile u sastavu bive Op ine Virovitica prije svega kroz zajedni ki identificirane projekte i formiranje zajedni kog nadzornog odbora za provedbu projekata koje e prema potrebi revidirati dokument svake godine. Sam proces je tekao paralelno sa izradom ROP-a Viroviti ko-podravske upanije u kojem su sudjelovali gotovo isti sudionici, pa su i kona ni strateki razvojni pravci u skladu sa upanijskom razvojnom strategijom, kao i Nacionalnim razvojnim planom. Grad Virovitica biljei pozitivne pomake u drutveno- gospodarskom razvoju, te je kao takva pokreta razvoja i susjednim op inama iji su stanovnici vezani za institucije i poduze a grada. Slijedom pozitivnih procesa u pristupanju EU koja kao prioritet u narednom razdoblju isti e potpore razvoju malog i srednjeg poduzetnitva i kreiranju novih radnih mjesta, smanjenju razlika u razvoju izme u regija te njihovom boljem povezivanju, naglasak u procesu je stavljen na to kvalitetnije informiranje i educiranje sudionika o metodologiji izrade projektne dokumentacije i pra enja natje aja radi privla enja sredstava iz raspoloivih sredstava. Temeljne karakteristike mikroregije na koju se dokument odnosi su:

  Veliki razvojni potencijal temeljen na prirodnim i ljudskim resursima kojima

  mikroregija raspolae, ali koji do sad nije iskoriten u dovoljnoj mjeri Nedovoljno iskoritena blizina granice sa EU (Ma arska) Visoka stopa nezaposlenosti kao uzrok propadanja velikih poduze a u ratnom i

  poslije-ratnom razdoblju Neujedna en razvoj grada i okolnih op ina kao posljedica strukturnih razlika u

  gospodarstvu (prera iva ka industrija i usluge vs. poljoprivreda), ali i nie dohodovnih radnih mjesta u industriji.

  U gradu Virovitici se nalazi naselje Jasena koje pripada 1. kategoriji podru ja od posebne skrbi kao ratom okupirano podru je. Naselje je tijekom rata bilo prva crta bojinice i pod velikim je zaostatkom u razvoju u odnosu na ostala naselja grada. Op ine Suhopolje i Gradina su zbog zaostalosti u razvoju i strukturnim poteko ama u 2. kategoriji PPDS-a, a op ine Luka i pii Bukovica uz Gradinu pripadaju pograni nim podru jima, jer su na granici sa Republikom Ma arskom. Obzirom na poticaje koje drava osigurava u prora unu za ovu kategoriju podru ja, PUR je za ova podru ja predvidio posebne mjere razvoja.

  Razvojna Agencija Sjever - DAN d.o.o.

 • Strana 5SLUBENI VJESNIK br. 928. lipnja 2007.

  Program ukupnog razvitka grada Virovitice i op ina Gradina, Luka , Suhopolje i pii Bukovica

  2. Proces rada Tijekom rada naru itelji i izvo a su sporazumno odlu ili raditi sa stalnom glavnom radnom skupinom od 5-8 lanova zaposlenih u JLs i za posebna podru ja konzultirati predstavnike poslovnog sektora i civilnog drutva, te nakon izrade nacrta projekta dati dokument na javnu raspravu stanovnitvu mikroregije. Na po etku procesa dan je pregled procesa, na in izrade dokumenta- metodologija i okvirni vremenski plan izrade dokumenta, te upoznavanje s glavnom terminologijom. Pri izradi analize stanja glavni izvor podataka su bili podaci prikupljeni anketnim upitnicima u kojem su sudjelovale sve stru ne slube Grada i Op ina, konzultirani su postoje i prostorni planovi te dravni i upanijski podru ni uredi (DZS, HGK, HOK, HZZ, FINA). Shema procesa:

  PRIPREMA PROCESA IZRADE PUR-a

  FORMIRANJE RADNE SKUPINE

  IZRADA ANALIZE STANJA ANKETA

  RADIONICE

  SWOT ANALIZA RADIONICE

  IZBOR VIZIJE I STRATEKOG OKVIRA

  PRIKUPLJANJE PROJEKTNIH IDEJA

  PLAN PROVEDBE PUR-a Na temelju 6 radionica i sastanaka u grupama identificirani su glavni problemi razvoja mikroregije, analizirane prednosti i nedostaci, te utvr ene mogu nosti razvoja. Iz razvojnih potencijala i lokalnih ograni enja, definirana je vizija mikroregije 2013. godine, te iz nje izvedeni strateki okvir koji se temelji na 2 strateka cilja, 6 prioriteta i 46 mjera kroz koje je identificirano 100 tinjak klju nih projekata.

  Razvojna Agencija Sjever - DAN d.o.o.

 • Strana 6 28. lipnja 2007.SLUBENI VJESNIK br. 9

  Program ukupnog razvitka grada Virovitice i op ina Gradina, Luka , Suhopolje i pii Bukovica

  3.ANALIZA STANJA

  Grad Virovitica

  Razvojna Agencija Sjever - DAN d.o.o.

 • Strana 7SLUBENI VJESNIK br. 928. lipnja 2007.

  Program ukupnog razvitka grada Virovitice i op ina Gradina, Luka , Suhopolje i pii Bukovica

  3.1. TEMELJNE ZNA AJKE PROSTORA

  Viroviti ka mikroregija nalazi se u samom srcu Viroviti ko-podravske upanije koja predstavlja 3,57% povrine Hrvatske i 13. je upanija po veli ini te ima 2,10% njenog stanovnitva, po emu je na 19. mjestu, ispred Poeko-slavonske i Li ko-senjske upanije. S obzirom na to ona spada me u najmanje upanije. No po mnogim drugim resursima i pokazateljima ima bolju poziciju u odnosu na svoju veli inu.

  3.1.1. POLOAJ grada Virovitice Podru je Grada Virovitice locirano je u zapadnom dijelu Viroviti ko-podravske upanije te prirodno-geografski gledano pripada prostoru Panonske megaregije, makroregiji Podravine i Slavonije. Grad Virovitica sjedite je Viroviti ko podravske upanije, najzapadnije od pet upanija isto ne Hrvatske, koja osim Virovitice obuhva a gradove Slatinu i Orahovicu te op ine Pitoma a, pii Bukovica, Luka , Gradina, Suhopolje, Vo in, Sopje, a a

Search related