Click here to load reader

Vjesnik - HSLS

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vjesnik - HSLS

Vjesnik HSLS-a Grada Zagreba prosinac 2016.
Poštovane liberalke i liberali Grada Zagreba, na izmaku 2016. godine koristim prigodu da Vam se zahva-
lim što ste svojim sudjelovanjem u našim brojnim akcijama doprinijeli razvoju za- grebakog HSLS-a. Vašim angairanjem i angairanjem naših simpatizera koji osjeaju i vole Zagreb, otvorili smo pro- stor novim inicijativama i idejama koje su u funkciji budunosti razvoja HSLS-a i našeg Zagreba, kao grada 21. stoljea.
Gradska organizacija HSLS-a inicirala je i provela niz akcija koje su imale za cilj promjenu nedjelovanja gradske uprave i bolju kvalitetu ivota sugraana. Stra- naku aktivnost uinili smo dinamini-
jom, otvorenijom, uinkovitijom te gra- anima bliom i prihvatljivom.
Na lokalnim izborima u svibnju 2017. s nezavisnom kandidatkinjom za grado- naelnicu Zagreba gospoom Sandrom Švaljek koju podravamo, zagrebaki HSLS donosi pobjedu i bolju budunost.
U svoje osobno ime i u ime svih lanova GV HSLS-a Grada Zagreba, elim Vama i Vašim obiteljima, obiteljsku radost Bo- ia i sretnu, uspješnu, punu zdravlja, Novu 2017. godinu.
Alen Ostoji Predsjednik GO HSLS-a Grada Zagreba
Blagoslovljen Boi i sretna Nova 2017. svim lanovima, simpatizerima i graanima Grada Zagreba
2 3Vjesnik HSLS-a Grada ZagrebaVjesnik HSLS-a Grada Zagreba
Nakon predstavljanja programa dr. sc. Sandre Švaljek za gradonaelnicu Grada Zagreba „Zagreb moe sve“, zagrebaki HSLS odluio je podrati kandidaturu dr. sc. Sandre Švaljek, nezavisne kandi- datkinje za gradonaelnicu Grada Zagre- ba te Vladimira Ferdeljija, kandidata za zamjenika gradonaelnice, na lokalnim izborima u svibnju 2017. godine.
Zagrebaki HSLS podrao kandidaturu Sandre Švaljek, nezavisne kandidatkinje za gradonaelni- cu Grada Zagreba
lanovi ogranka HSLS-a Trešnjevka sje- ver predvoeni predsjednikom Kristija- nom Jeliem i Liberalkama Grada Zagre- ba Ines Rudeli i Majom Gudelj urdo prigodno su obiljeili nadolazei blagdan Sv. Nikole darivajui najmlae trešnjev- ane na Trešnjevakom placu
Liberalke i liberali Trešnjevke prigodno obiljeili nadolazei blagdan Sv. Nikole
Nakon što je Grad Zagreb zamjenio dio zemljišta za zemljište u Dubravi-Gra- nešini protiv kojega su glasovali i zastu- pnici HSLS-a Gradske skupštine Zagreba nastavlja se devastacija javnog prostora, koji ne bi bio mogu uz jasno donošenje strategije upravljanja javnim prostorom u kozultacije s graanima i strukom za šta se zalae zagrebaki HSLS .
Prosvjed koji u organizirali stanovnici Središa u Novom Zagrebu kod zgrade Muzeja suvremene umjetnosti (MSU) ele ukazati na netransparentne izmjene urbanistikih planova, megalomansku gradnju tik uz MSU, budui prometni ko- laps u njihovoj etvrti (trgovaki centar i zgrada) a sve u cilju zaštite kulturnog do- bra Grada podrali su i lanovi ogranka
HSLS-a Novi Zagreb istok predvoeni tajnikom HSLS-a Grada Zagreba Darkom Klasiem i tajnikom ogranka HSLS-a Novi Zagreb istok Ivanom Štipkom.
HSLS Grada Zagreba podr- ao prosvjed graana Sredi- ša u Novom Zagrebu
Sveanim paljenjem lampica danas je na Šestinskom trgu sveano otvoren ad- vent “Boi u Šestinama”. Prigodnim rije- ima “Boi u Šestinama” pred stotinjak stanovnika Šestina, otvorio je Danijel Jagušt, predsjednik Udruge za ouvanje Šestina. Ugodno druenje uz prigodne pjesme HPD Šestine i kuhano vino na- stavljeno je dugo u no. Zagrebaki HSLS financijski je pomogao u organizaciji ovog prvog “Boia u Šestinama”.
Sveanom otvorenju bili su nazoni To- mislav Kolany, predsjednik HSLS-ar- nomerec, Darko Klasi, tajnik HSLS-a Grada Zagreba i Alen Ostoji, predsjed- nik HSLS-a Grada Zagreba.
Zagrebaki HSLS pomogao u orga- nizaciji “Boia u Šestinama”
U prostorijama M.O. Bartol Kaši, odr- ana je prva u nizu tribina „Pitajte Grad- skog zastupnika“ u G rnomerec a kao nastavak djelovanja vijenika HSLS-a u zajednici. U cilju poboljšavanja kva- litete ivota i riješavanja komunalne problematike G rnomerec u prvom ovakvom druenju na rnomercu sudje- lovao je Gradski zastupnik HSLS-a mr. Alen Ostoji, vijenik G rnomerec Darko Klasi i vijenica MO Bartol Kaši Lidija Šimuni koji su zaprimili prijedlo- ge i probleme graana.
Pitajte svoga zastu- pnika u MO Bartol Kaši
4 Vjesnik HSLS-a Grada Zagreba 5Vjesnik HSLS-a Grada Zagreba
Pitajte svog zastupnika u MO Kustošija centar U prostorijama M.O. Kustošija cen- tar, odrana je još jedna tribina „Pitajte Gradskog zastupnika“ u G rnome- rec a kao nastavak djelovanja vijenika HSLS-a u zajednici. U cilju poboljšava- nja kvalitete ivota i riješavanja komu- nalne problematike G rnomerec u druenju na rnomercu sudjelovao je Gradski zastupnik HSLS-a mr. Alen Ostoji i vijenik G rnomerec Darko Klasi , te predsjednik HSLS-a rnome- rec Tomislav Kolany koji su zaprimali prijedloge i probleme graana.
HSLS Podsuseda pokrenu inicijati- vu “Uredimo svoj kvart”
Potpredsjednik GO HSLS-a Zagreba Kri- stijan Jeli ispred HSLS-a Grada Zagreba sudjelovao je u obiljeavanju 25. godišnji- ce pada Vukovara, te je zapalio svijee uz nazonost Draena Budiše i lana pred- sjedništva HSLS-a Senka Bošnjaka na memorijalnom groblju Vukovar.
Potpredsjednik HSLS-a Zagreba sudjelovao u obilje- avanju godišnjice pada Vukovara
Ogranak HSLS Podsused-Vrape pred- voen predsjednikom Josipom Bure- kom i predsjednikom Savjeta za zaštitu okoliša, prirode i odrivog razvoja Mir- kom Budišom, donacijom i sadnjom 30 utih rua ispred MS Perjavica-Borec pokrenuo je inicijativu uljepšavanja jav- nih gradskih površina u gradskoj e-
tvrti Podsused-Vrape. Donirane rue uljepati e pristup graanima u prosto- rije mjesne samouprave.
Uz lanove ogranka zavtšetku akcije nazoili su i predsjednik i tajnik HSLS Grada Zagreba Alen Ostoji i Darko Kla- si.
“Oivi me”: zagrebaki HSLS poziva zagrepanke i za- grepane da naue kako spasiti ljudski ivot
Hrvatski telekom (HT) objavio je prošli tjedan na Zagrebakoj burzi nerevidi- rane konsolidirane rezultate za devet mjeseci zakljuno s 30. rujna 2016., koje karakteriziraju stabilni prihodi uz pove- anje neto dobiti i kapitalnih ulaganja u tom razdoblju. Ostvareni su prihodi u iznosu od 5,184 milijardi kuna, dok neto dobit iznosi 752 milijuna kuna. I dok se predsjednik Uprave HT-a Davor Tomaš- kovi hvali da je HT vodea kompanija u Hrvatskoj po svom pozitivnom utje- caju na širu poslovnu i društvenu okoli- nu, HSLS Grada Zagreba u zagrebakoj okolini i na javnim površinama nadalje, jedino prepoznaje 975 prljavih i neodr- avanih javnih telefonskih govornica Hrvatskog telekoma koje izgledaju kao relikt fiksne telefonije iz prošlog stoljea.
Zagrebaki HSLS predsjednika Uprave HT-a javno pita: Kada ili moda bolje, hoete li zagrebakoj javnosti predstaviti projekt preoblikovanja zastarjelih javnih telefonskih govornica u multimedijalne
javne govornice (kioske) u kojima e gra- ani i posjetitelji Zagreba moi ostvari- ti dodatne usluge prema potrebama 21. stoljea – besplatni pristup Internetu putem Wi-Fi u zoni od minimum 20 metara, besplatni telefonski poziv prema fiksnom broju unutar mree RH, posta- je za punjenje mobilnih ureaja, kupnja ulaznica za gradske muzeje i kazališta, kupnja karte za javni prijevoz, besplat- ni pozivi prema hitnim slubama i dr., pruanje korisnih informacija znaaj- nih za svaku pojedinu gradsku etvrt kao i mogunost izravne komunikacije graana s gradskim servisnim sluba- ma (komunalno i prometno redarstvo, Zagrebparking, istoa i dr.) u cilju da- vanja prijedloga za poboljšanje kvalitete ivota u zajednici, pruanje turistikih informacija ( muzeji, kazališta, sportske priredbe, koncerti, restorani, javni prije- voz, taxi) i dr.
Zagrebaki HSLS gradonaelnika Mila- na Bandia javno pita:
Primjeujete li na atraktivnim javnim površinama grada Zagreba neodravane, prljave, vandalizirane javne telefonske govornice? Hoete li javnosti rei koli- ko je u 2015. i 2016. godini komunalno redarstvo protiv HT-a podnijelo prijava zbog nepoštivanja odredbi lanka 46. i 47. Odluke o komunalnom redu Grada Zagreba? Razmišljate li o stvaranju je- dinstvenog vizualnog identiteta novih javnih telefonskih govornica? Zanima li vas mišljenje graana o tome koje dodat- ne usluge bi eljeli ostvarivati na novim javnim telefonskim govornicama? Hoe- te li uputi javni poziv inovatorima, dizaj- nerima, graanima da dostave prijedloge izglednosti i funkcionalnosti buduih javnih telefonskih govornica u Zagrebu? Jeste li spremni projekt preoblikovanja javnih telefonskih govornica realizirati putem javno-privatnog partnerstva, fi- nancirajui ga iskljuivo kroz prihode od oglašavanja na buduim multimedijal- nim govornicama?
Sigurnost sugraana i posjetitelja Zagre- ba svima i uvijek treba biti na prvom mje- stu. Kada se srani zastoj dogodi treba biti spreman pomoi. Ne postoji nešto vrijed- nije od spašavanja ljudskih ivota. Upra- vo zato istiemo hvale vrijedan primjer aktivnosti Zaklade „Hrvatska kua srca, Hrvatskog kardiološkog društva i Udruge studenata StEPP koji za graane organizi- raju i provode besplatne edukativne radi- onice na temu oivljavanja – „Oivi me“.
Porazan je podatak da u Hrvatskoj sva- kih sat vremena jedna osoba umre od sr- anog zastoja, dakle 24 osobe u jednom danu. Kada govorimo o Zagrebu, mogli bi smo izvui zakljuak, (jer nikada nitko nije napravio studiju koja bi obuhvatila sve sluajeve) da se na 800.000 stanov- nika dogodi 1000 do 1200 naglih sra- nih smrti, što je dva do tri sluaja dnev- no, a to se poklapa sa statistikom Hitne pomoi Grada Zagreba. Dolazak kola
Hitne pomoi esto zna biti dui od pet minuta koje su kljune za preivljavanje unesreenog. Neke od 1000 do 1200 r- tava, mogli bismo spasiti, ukoliko bi od- govarajua pomo stigla dovoljno rano. Zato je vano da što više graana, stekne vještinu prepoznavanja i pruanja prve pomoi kod sranog zastoja. Tako emo biti spremi priskoiti u pomo našim najbliima i sugraanima.
Pozivamo Zagrepanke i Zagrepane da se prijave putem linka za prijavu na jednu od edukativnih radionica koje e se odr- ati 19.11., 3.12. i 17.12.2016. u prostorija- ma Zaklade „Hrvatska kua srca“ te ste- knu znanja i vještine nune da spase ono najdragocjenije – ivot. Javnom pozivu Zaklade „Hrvatska kua srca“ na eduka- tivnu radionicu „Oivi me“odranu 05. studenog 2016. odazvao se Alen Ostoji, predsjednik zagrebakog HSLS-a i grad- ski zastupnik HSLS-a.
Sve estitke Zakladi “Hrvatska kua srca”, Hrvatskom kardiološkom društvu i Udrugi studenata StEPP na organizaciji i provedbi ove hvale vrijedne kampanje. Ponosan sam na nova znanja i vještine koje sam stekao na ovoj radionici a koje mi mogu pomoi u spašavanju ljudskih ivota. Podsjetit u na rijei iz Talmuda – „Tko spasi jedan ivot, spasio je cijeli svijet“, rekao je Ostoji.
Još malo o zagrebakim javnim telefonskim govornicama
6 Vjesnik HSLS-a Grada Zagreba 7Vjesnik HSLS-a Grada Zagreba
Prihvaen prijedlog HSLS-a za imenovanje javne po- vršine u Ulicu Ivana Grbavca te odbijeni zahtjevi za preimenovanje Trga Maršala Tita i Trga N. Zrinskoga
Odbor za imenovanje naselja, ulica i tr- gova zagrebake Gradske skupštine u srijedu je odbio prijedlog Kluba gradskih zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastu- pnika Vladimira Ferdeljija za preimeno- vanje Trga Nikole Zrinskog u Trg Nikole Šubia Zrinskog, dok je podrao da se javna površina u središtu Sesveta nazove Ulicom Ivana Grbavca, policajca koji je poginuo u sprjeavanju pljake Raiffei- sen banke u Sesvetama.
Prijedlog za imenovanje javne površine u središtu Sesveta u Ulicu Ivana Grbavca, poginulog 24-godišnjeg policajca, upu- tio je gradski zastupnik HSLS-a Alen Ostoji.
Meutim, Odbor veinom glasova nije podrao prijedlog Kluba gradskih zastu- pnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Ferdeljija za preimenovanje Trga Nikole Zrinskog u Trg Nikole Šu- bia Zrinskog, i njihov prijedlog nee biti upuen na dnevni red idue sjednice Gradske skupštine. Za taj prijedlog bili su Alen Ostoji i HDZ-ov gradski zastu- pnik i predsjednik Odbora Ivan eli. Suzdrani su bili SDP-ov zastupnik elj- ko Kvesi, HSU-ova Vesna Sudar koja je i potpredsjednica Gradske skupštine te
Sunana Rupnik Blaekovi iz Bandie- ve Liste. Ona je traila da predlagatelj taj prijedlog povue dok se ne razjasne neke povijesne nedoumice oko prezimena Šu- bi.
Ostoji je rekao kako je nevjerojatno da se katastarski i dalje vodi Trgom Niko- le Šubia Zrinskog, dok su 2014., na sa- mom trgu postavljene ploe na kojima piše Trg Nikole Zrinskog i na kojima stoji samo godina smrti ali ne i godina njegova roenja jer se tri povjesniara nisu mogla dogovoriti o egzaktnoj go- dini roenja. U osobnim dokumentima graana je Trg Nikole Šubia Zrinskoga, kao i u adresama institucija meu kojima je i Hrvatska akademija znanosti i um- jetnosti (HAZU). Ostoji istie da bi tim preimenovanjem trošak bio iskljuivo u promijeni naziva na ploama.
“elimo da se vidi kako su korijeni Niko- le Zrinskoga bili Šubi. A Šubii sigurno nisu Maari”, objasnila je politika taj- nica HSLS-a Dorica Nikoli. “To je poda- tak, da je Nikola Šubi Zrinski hrvatski velikan i da je stajao na braniku Europe. I sada kada smo u EU, umjesto da se ba- vimo stvarima koje e nas razlikovati i pokazati koji je doprinos Hrvatske i nje-
zinih velikana u stvaranju Europe, mi i sami zanemarujemo svoje velikane, nje- gujemo neke lane velikane”, naglasila je Nikoli te dodala kako je alosno da Za- greb nema spomenik Šubiu Zrinskom. Ostoji kae kako je Sabor ovu godinu proglasio Godinom Nikole Šubia Zrin- skog, pravi trenutak za preimenovanje trga. Rije je o hrvatskom velikanu i nacionalnom junaku, ako se sagledava znaaj Sigetske bitke prije 450 godina, istaknuo je.
Takoer je najavio kako e od gradona- elnika Milana Bandia traiti pisano obrazloenje te situacije, dodavši kako vjeruje da e uspjeti u svom naumu za preimenovanje Trga Nikole Zrinskog u Trg Nikole Šubia Zrinskog.
Najavio je kako e Klub gradskih zastu- pnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Ferdeljija na skupštinskoj sjednici uputiti prijedlog Bandiu da se u prijedlogu prorauna za 2017. osigura i dio sredstava za izgradnju spomenika hrvatskom velikanu Nikoli Šubiu Zrin- skom na njegovom trgu, Zrinjevcu. Spo- menik ili bista, prema njihovom prijed- logu bio bi na ‘cvjetnom otoku’, uz biste šest drugih hrvatskih velikana (Frana
Krste Frankopana, Ivana Maurania, Andrije Medulia, Juraja Klovia, Nikole Jurišia i Ivana Kukuljevia) koje se ve nalaze na trgu, a nasuprot Hrvatske aka- demije znanosti i umjetnosti (HAZU) koja, kako je istaknuto, podupire promje- nu imena trga.
Zahtjev Kluba gradskih zastupnika HDZ–HSP AS-BUZ-a za promjenu na- ziva zagrebakog Trga maršala Tita u Kazališni trg u srijedu nije prošao na ma- tinom skupštinskom Odboru za imeno- vanje naselja, ulica i trgova, pa zbog toga nee biti upuen na dnevni red idue
sjednice Gradske skupštine.
Za taj zahtjev glasovao je HDZ-ov pred- sjednik odbora Ivan eli te HSLS-ov Alen Ostoji, SDP-ov gradski zastupnik eljko Kvesi i zastupnica HSU-a Vesna Sudar bili su protiv, dok je suzdrana bila Sunana Rupnik Blaekovi, zastupnica s Liste grupe biraa nositelja Milana Bandia.
Nitko od gradskih zastupnika koji su pri- likom glasovanja bili protiv ili suzdrani nisu se javili za rije u raspravi. Za rije se javio samo Ostoji, koji je podsjetio
da je bivši elnik HSLS-a Draen Budiša inicijativu za preimenovanje trga pokre- nuo još 1996., koja je prošla na odboru, ali nije došla na plenarnu skupštinsku sjednicu, a “zapisnik je netragom ne- stao”. Ostoji je istaknuo da se HSLS još davne 1998. godine jasno distancirao od svih oblika totalitarizma a ponajviše od dviju ideologija koje su obiljeile 20-to stoljee – fašizma i komunizma. Dekla- racija HSLS-a o odmaku od totaltarizma donijeta je 11 godine prije Rezolucije Eu- ropskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu, rekao je Ostoji.
Dana 15. studenog 2016., na Zrinjevcu je odrana konferencija za medije na temu: Nakon 450 godina krajnje je vrijeme da se postavi spomenik Nikoli Šubiu Zrin- skom na njegovom trgu.
Politika tajnica HSLS-a, Dorica Nikoli, tom je prilikom rekla kako ove godine obiljeavamo 450. obljetnicu Sigetske bitke, te kako je krajnje vrijeme da se po- stavi spomenik tom hrvatskom velikanu, kako su to uinili Maari i Turci. Šubi Zrinski u Hrvatskoj ima samo jedan spo- menik u Varadinu, a zagrebaki Zrinje- vac je prikladno mjesto za postavljanje novog spomenika. U tome HSLS ima podršku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Bratovštine Petra Zrinskog i Hrvatskog plemikog zbora.
Dorica Nikoli je na kraju dodala kako je još 2014. godine gospoa Vesna Kusin obeala postavljanje tog spomenika, no do danas se ništa nije poduzelo.
Alen Ostoji, predsjednik Gradske orga- nizacije HSLS-a Grada Zagreba, izjavio je kako Šubi Zrinski nije kontroverzna osoba i da ga se moe smatrati hrvatskim velikanom. Naglasio je kako je, u vezi s ovom temom, upravo zagrebaki HSLS podnio zahtjev Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova za promjenom imena Trga Nikole Zrinskog u Trg Niko- le Šubia Zrinskog.
Potpredsjednik Hrvatskog plemikog zbora Branko Cindro, rekao je kako oko imena Nikole Šubia Zrinskog ne bi tre- balo biti prijepora. Istaknuo je da Hrvat- ski plemiki zbor snano podupire ovu inicijativu, jer je Šubi Zrinski jedan od najznaajnijih hrvatskih plemia, a u ovoj godini mu se drava oduila sudje- lovanjem na velikoj sveanosti u Sigetu, Akademija mu se oduila dvodnevnim znanstvenim skupom, dok se Grad Za- greb nije pridruio.
Konferencija za medije: Postavljanje spomenika Nikoli Šubiu Zrinskom
8 Vjesnik HSLS-a Grada Zagreba 9Vjesnik HSLS-a Grada Zagreba
Maštovita preobrazba veduta medite- ranskog podneblja osnova je slikarskog opusa Sašo Petroševski Novaka, slikara koji je razini rastera, dakle unutrašnje strukture slike povezao dvije stvarnosti, onu objektivne izglednosti odabranog urbanog tkiva i vlastitog vitaliteta slike. U napuštanju doslovne injeninosti predloška Petroševskog zanima nape- tost odnosa gradivnih jedinki prove- dena odmjerenom stilizacijom oblika. Petroševski i kada polazi od konkret- nog primjera ili tek ambijenata s op- im naznakama prostora juga saimlje i otvara karakteristine izglede gradova i mjesta uz more. I na toj potki nasta- ju njegova uprizorenja sa stupnjevanjem veliine zdanja, njihovom intrigantnom ritmizacijom u prostoru, akcentima kao oblikovnim i koloristikim orjentirima motiva, s primjenom itkih kompozi- cijskih koordinata, kod postave naselja, raslinja, mora, neba. Ipak Petroševski relativizira raspored sastavnica tako da primjerice amac moe ploviti iznad zdanja, prostoru izjednaavanja traga neba i traga mora. Petroševski fragmente arhitekture oblikuje naglašenom ploš- nošu i koridorima obrisa, dajui im u suglasju s istom bojom ozraje monu- mentalnog. Provedenom gigantizacijom zdanja, plohama blage geometrinosti istaknutim meusobnim dodirom stva- ra frontalne, sloene kompozicije Plohe su uzdignute aktivitetom boje, njihovom blistavošu, orkestracijom vrijednosti od smiraja do pune zvunosti. Boja i prati vrijednosti lokalnog tona no Petrošev- ski se intenziviranjem pojedinih partija
pribliava i autonomnosti palete. Sve su to elementi slikarske slobode koja uklju- uje i dinamini raster u optici površi- ne, te postupno dokidanje narativnog. Konano Petroševski integrira razliite tvarnosti predmetnog, fasada kua, bro- dica, stabla,puteljaka u datost iste slikar- ske osjetljivosti, definirajui ih vrstom i pulsirajuom silhuetom u slici itkosti reda. Objektivno Petroševski sintetizira dvije krajnosti, disciplinu i otvorenost slikarskoj igri. Motivska proelja daju mu priliku za svojevrsnu bliskost, poradi reduciranja deskripcije u osmišljavanju forme, s apstrakcijom egzaktnog pred- znaka, ali s druge strane Petroševski njeguje ekspresivnu plodnost boje lirske konotacije proete svjetlom. No precizna stilska odrednica i nije vana jer je Pe- troševski jednostavno svoj. I svoj zanos prenio je u svoj doivljaj Mediterana. Pitoresknost prostora interpretira kroz dotjeranost veduta, ali i slutnjom širine. Loginim adiranjem segmenata stva- ra mozaikalno izobilje ljepote, unosei ditirambski ugoaj boja i svjetla juga. U varijacijama na temu bogatom ima- ginacijom i uravnoteenjem gradivnih traveja Petroševski je modernim likov- nim jezikom razigrao dijalog s vizurama sklada, povezujui umjetniko predanje i emotivnost. Vedrina koja pršti s njego- vih slika jeka je ujnosti ljepote, prenijete ozarenosti atmosfere preteno ljetnog dana koloristiim pasaima u dojmljiva djela. Petroševski je posvojio motive, sli- karskim talentom, okom i radoznalošu, dajui zavodljivosti zbilje oznake stame- nosti i treptaja.
Otvorena izlo- ba slika Sašo Petroševski Novaka
U galeriji Zrinski u hotelu Palace, 11. stu- denoga 2016. godine u 19 sati otvorena je izloba , “Treptaj boja”. Autor je slikar VLADO TUA, koji ovom izlobom na- javljuje izlobu u Parizu.
U nazonosti ljubitelja Tuine umjet- nosti, izlobu je otvorio direktor hotela Tomislav Kuliš, a o umjetniku je govorio profesor Stanko Špoljari: „Veliki slikar- ski opus Vlade Tue s dojmljivom kva- litetom ostvarenja potvrivane na nizu izlobi vezan je uz zanimljiv vid figuraci- je. Male, a biti velike prie o ivotu doni- jete su prepoznatljivom rukopisnošu, s mjerom simpatine duhovitosti, i s likov- ne strane intrigantnim prijelazom od re- alistine opisnosti do slobode ekspresio- nistike geste. Tuina imaginacija kao da nema granica. Bilo bi za oekivati due iscrpljivanje uspješne formule. No Tui nije do varijante varijanti. Istina postoje i diptisi, triptisi i manji poliptisi no Tua i unutar njih nalazi iskre kreativnih slo- enih reenica. Sa „ublaenim“ citatima figurativnog kao premosnicama izmeu faza i stavova tako da emo i dalje s po- jedincima i grupama likova odlaziti do morskih plavetnila ili veselice u selu i gradu hrvatskih prostora.
Umjetnost je u mnogome obiljeila Tu- in ivotni put, u koju je talentom i pre- danjem ugradio svoj dio, u prihvaen i predan dar u taj ljudski i duhovni smisao svega što nas okruuje“,…

Search related