Click here to load reader

Islam Dalam Tamadun Melayu Serta ya Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

 • View
  253

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Islam Dalam Tamadun Melayu Serta ya Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

 • 8/7/2019 Islam Dalam Tamadun Melayu Serta ya Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

  1/40

 • 8/7/2019 Islam Dalam Tamadun Melayu Serta ya Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

  2/40

  satu rumpun bangsa/budaya yang berasal daripada satu punca

  Mempunyai asas kehidupan yang sama

  Hanya berbeza dari segi pengaruh alam persekitaran

  Dari rumpun bahasa yang samaTamadun Melayu - tamadun yang dibentuk

  oleh manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu

  Dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara

  Yang dikenal dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, KepulauanNusantara, Alam Melayu dll

  Ruang yang luas & dipisahkan oleh laut & selat telah membezakan istilah MELAYUTakrifan Melayu

  Berdasarkan rumpun bangsa / bahasanya

  Berdasarkan bangsa tergolong dalamRumpun Melayu-Indonesia / Nusantara Jawa, Sunda, Madura, Acheh, Minangkabau dll

  Berdasarkan bahasa keluarga bahasa Austronesia

  ii. Berdasarkan wilayah

  Iaitu kawasan Asia Tenggara Selatan Siam, Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo dll

  DUA ELEMEN YANG MENJADI FAKTOR UTAMA MEWARNAI WILAYAH ITU SEBAGAI MELAYU

  BAHASA MELAYU AGAMA ISLAM

  Ada banyak pendapat tentang asal usul orang Melayu

  Dari selatan China iaitu Yunan

  Dari wilayah ini kemajuan teknologi perkapalan mereka migrasi disokong denga penemuanJavanam manusia sparuh monyet yang ditemui di Pulau Jawa

  Takrifan Melayu Menurut PP MalaysiaPerkara 160 Fasal 2

  Melayu ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazimnya bercakap bahasa Melayu danmengamalkan adat-istiadat dan resam Melayu

  Penyatuan Orang Melayu-IslamMIGRASI

  Paling awal dari Yunan ke Asia Tenggara 2000 SM 1500 SM

  Berlaku kerana mahir dalam pelayaran

  Bawa bersam kebudayaan, bahasa & kepercayaan

 • 8/7/2019 Islam Dalam Tamadun Melayu Serta ya Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

  3/40

  Tidak anggap laut penghalang kepada migrasiAGAMA ISLAM

  Penting hasil interaksi orang Melayu dengan pelbagai tamadun besar dunia

  Rantau Melayu pernah jadi pusat penyebaran agama Hindu-Buddha dan Islam

  Islam berkembang bahasa Melayu perantara guna tulisan jawiASAS BUDAYA MELAYU-ISLAM SAMA

  Antaranya taat kepada sultan

  Membantu perkembangan agama Islam

  Budaya kehidupan berteraskan ajaran IslamBAHASA MELAYU

  Menjadi bahasa lingua franca digunakan dalam semua aspek ( komunikasi, mengajar agama, urusan

  pentadbiran negara dll )

  Islam memantapkan lagi bahasa Melayu penyesuaian dengan bahasa ArabTULISAN JAWI

  Tulisan Arab diperkenalkan setelah kedatangan Islam

  Kitab agama ditulis guna tulisan Arab bukan hanya al-Quran & al-Hadis

  Agak sukar difahami orang Melayu ulama Islam guna bahasa Melayu sebagai perantara memilihtulisan Aran & diubahsuaikan dengan orang Melayu lahir tulisan Jawi

  TARAF SOSIAL YANG SAMA

  Golongan elit tinggal di bandar kurang bergaul dengan golongan luar bandar

  Sistem feudal tidak diubah dikekalkan untuk memudahkan pihak pemerintah

  Penjajah kekalkan dasar iniEKONOMI SARA DIRI

  Masyarakat desa selesa dengan kehidupan sederhana pentingkan akhirat

  Golongan atasan sibuk pastikan kedudukan tidak tergugat

  Ada perasaan tidak mahu mengubah nasib

  Unsur-Unsur Penting DalamPembinaan Tamadun

  ManusiaSumber Idea

  Ruang Masa / Tempat

  Mesti dalam ruang masa dan tempattertentu

 • 8/7/2019 Islam Dalam Tamadun Melayu Serta ya Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

  4/40

  Tidak semua tamadun wujud dalam masa dantempat yang sama

  Tamadun Cina - ???????????

  Tamadun Melayu -?????

  Pecahan zaman tamadun Melayu -??2) Persekitaran

  Menurut Ibn Khaldun memainkan peranan penting dalam pembinaan tamadun faktor persekitaranyang sesuai mempengaruhi sesebuah tamadun

  iklim, bentuk muka bumi, tanah, lokasi air,sumber jaya dll

  Manusia dahulu dan hari ini akan memilih tempat tinggal yang sesuai untuk menetap dari segi ?????3) Pandangan Semesta Melayu

  Mohd Taib Osman menyatakan pandangansemesta juga dipengaruhi oleh beberapa faktor :-

  Sifat fizikal alam sekelilingnya

  bagi orang melayu hutan itu :-penuh misterimembekal makananhutan ada pemilik

  Matlamat hidup

  Pengalaman individu dan masyarakat berdasarkan pancaindera

  Pandangan semesta tamadun Melayu adalah berasaskan keharmonian dan merupakan gabungan yangberkembang selari antara kepercayaan warisan dan agama Islam

  Pandangan semesta juga pengaruhi orang Melayu di bandar dan di desaPandangan Semesta Melayu Pra Islam

  Pandangan Semesta Melayu Pra-agama Hindu & Buddha

  Pandangan Semesta Melayu Pengaruh agama Hindu dan Buddha

  Pandangan semesta Melayu pra-agama Hindu & Buddha

  sistem kepercayaan animisme & dinamisme

  Masyarakat Melayu tradisional juga percaya roh nenek moyang hyang( moyang @ poyang )

  Ada pendapat yang mengatakan telah wujud agama tauhid iaitu Tuhan Yang Esa

  PandanganSemesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha

 • 8/7/2019 Islam Dalam Tamadun Melayu Serta ya Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

  5/40

  upacara penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi ajaran ini mengalamiproses sinkristisme

  dikatakan kesannya hanya berlaku pada masyarakat bangsawan dan pemerintah

  Aspek politik dan pentadbiran perkara-perkara yang membesarkan dewa-dewa dikaitkan dengan status

  raja sebagai penjelmaan dewa-dewa ( konsep dewaraja )

  Aspek kesusasteraan ajarannya ( kitab Mahabarata, Bhagavad Sita dan Baratyudha ) lebih kepadakesenian, keindahan, ketakjuban, epik, mitos sastera keperwiraan berbanding aspek rasional danintelektual ( bersendikan akal dan pengetahuan akliah )

  Pandangan Semesta Melayu Zaman Islam

  Berpusat kepada manusia (man centered ) berdasarkan tanggapan mereka terhadap alam ( nyata @ghaib ) & kehidupan mereka (sosial & bukan sosial)

  Juga memahami alam ini ada makhluk lain

  Manusia berinteraksi dengan alam & akan melahirkan satu konsep peng + alam + man = pengalaman

  Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah memantapkan keseluruhan pandangan semseta Melayu danberlaku pentakrifan semula tentangnya melalui al-Quran kukuhkan keyakinan, kefahaman danketauhidan kepada Allah

  Konsep tauhid Tauhid Rububiyaah

  - Tauhid Uluhiyyaah

  Tamadun berasaskan wahyu mempunyai pandangan semesta yang berbeza daripada tamadunmaterialistik, intelektual & mistik tidak menafikan unsur-unsur ini wujud sebagai pelengkap

  Tamadun Melayu Islam

  Alam ini ada pencipta

  Manusia akan dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya dalam kehidupan di dunia

  Yakin & percaya segala amalan baik yang mematuhi hukum alam dan hukum syariat akan mendapatbalasan baik

  Menghormati maruah & martabat bangsa

  Adil & saksama tanpa kompromi

  Seimbang roh & jasmani

  Pandangan semesta ini telah berjaya menyatukan umat Melayu-Islam yang terdiri daripada ratusan suku,bangsa, bahasa dll

  Oleh itu pandangan semesta Melayu-Islam adalahgabungan ajaran agama, tradisipembelajaran dan pengalaman yang

 • 8/7/2019 Islam Dalam Tamadun Melayu Serta ya Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

  6/40

  berterusan dari alam sekellingNilai Dan Struktur Sosial Budaya Masyarakat Melayu

  Mengalami perubahan dalam semua aspek setelah kedatangan Islam kekalkan yang tidak berlawanan

  Hubungan sosial yang erat terutama di kawasan kg

  Proses sosialisasi berlaku dengan melihat kepada nilai dan budaya melalui ibu bapa

  Kuat berpegang kepada adat resam

  CIRI-CIRI PEMBINAAN .

  TAMADUN

  y a) Wujudnya petempatan & ruang lingkup geografi

  y Ciri paling asas tentukan tamadun sesebuah masyarakat

  y Konteks moden negara

  y Tamadun mula petempatan kecil ( kaw strategik ) bandar / pekan maju negeri wilayah -negara

  y Cth : Tamadun Rom ( meliputi Rom Timur & Rom Barat )

  y Cth: Tamadun Islam ( Mekah Madinah )

  y Cth : Tamadun Melayu ( Melaka

  y b) Jangka hayat yang panjang & peningkatan kualiti hidup

  y Bina tamadun- masa panjang

  y Kenapa panjang ?????

  y Ibn Khaldun 100-120 tahun ada lebih lama

  y Penting perubahan dalam tamadun perubahan bagaimana ?????????

  y Perubahan kebendaan

  y Perubahan bukan kebendaan

  y Kenapa perubahan berlaku ????

  y Faktor dalaman pertambahan penduduk, penemuan baru, perselisihan dalam masyarakat,pemberontakan / revolusi dalam masyarakat

  y Faktor luaran lingkungan alam sekitar, peperangan, pengaruh budaya masyarakat lain,perpindahan agama

  y Cth : China (terdapat beberapa dinasti yang berjaya kekalkan pemerintahan beberapa abad Dinasti Tang (300 thn)

 • 8/7/2019 Islam Dalam Tamadun Melayu Serta ya Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia

  7/40

  y Cth : Jepun Regim Tokogawa (268 thn)

  y Cth : Tamadun Melayu

  y setiap dinasti ada sumbangan sendiri terhadap pembinaan tamadun berkenaan

  y c) Sistem kepercayaan & amalan beragama

  y Agama juga penting dalam pembinaan tamadun apakah peranan agama ??????

  y Sebelum beragama manusia hidup tanpa beragama kepercayaan animisme

  y Kemudian lahir agama lebih jelas tentang pentingnya tamadun dalam beragama

  y Tamadun India

  y Dewa Langit ( Dyaus )

  y Dewa Matahari ( Surya )

  y Dewa Sungai Saraswathi (Saraswathi )

  y Dewa Bumi ( Prithvi )

  y Dewa Brahma ( Pencipta )

  y Dewa Visnu ( Memelihara )y Dewa Siva ( Pemusnah )

  Tamadun China dan Jepun

  y Konfucianisme

  y Buddha

  y Taois

  Tamadun Islam

  y Ajaran Islam

  y d) Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi