28
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VASLUI

Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

 • Upload
  kaspar

 • View
  76

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui. INVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR. CONSILIUL CONSULTATIV AL EDUCATOARELOR. I. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI

VASLUI  

Page 2: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

 

INVĂȚĂMÂNT PREPRIMAR  

Page 3: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

CONSILIUL CONSULTATIV AL EDUCATOARELOR

Page 4: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

I. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

    Art. 1 – Consiliul Consultativ se constituie în conformitate cu art. 143

din Legea Învăţământului nr. 1/2011, modificată şi completată şi a art. 9 şi 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratelor şcolare judeţene, elaborat de Ministerul Educaţiei Cercetării,Tineretului şi Sportului și a procesului-verbal de constituire.

Art. 2 – Este un organism ce funcţionează pe lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, subordonat inspectorului de specialitate şi poate fi constituit în următoarele domenii:

organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ; perfecţionarea şi modernizarea acestuia; stabilirea activităţilor extracurriculare şi de parteneriat educaţional

la nivel judeţean şi naţional.  

Page 5: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

II. MISIUNEA

  Art. 3 – Stimulează îmbunătăţirea activităţii în

învăţământul preprimar. Art. 4 – Urmăreşte modernizarea procesului instructiv-

educativ, în scopul compatibilizării învăţământului românesc cu trepte similare din învăţământul european.

Art. 5 – Stabileşte un ansamblu de propuneri valorificând potenţialul existent în rândul următoarelor domenii:

activităţi de perfecţionare; evaluare şi control; resurse materiale. 

Page 6: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

III. STRATEGII

   Art. 6 – Analizarea problemelor care pun în discuţie

barierele în vederea atingerii obiectivelor propuse de Reforma în învăţământ şi în învăţământul preprimar în special şi găsirea soluţiilor de rezolvare a acestora.

Art. 7 – Examinarea eficacităţii activităţilor, acţiunilor şi a rolului celor implicaţi în sistem.

Art. 8 – Identificarea mijloacelor de mobilizare a potenţialului existent la nivelul cadrelor didactice şi a copiilor în activităţi de amploare, stimularea cadrelor didactice cu rezultate deosebite.

 

Page 7: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

IV. ORGANIZAREA 

  Art. 9 – Consiliul Consultativ este format din inspectorul de

specialitate, educatoare şi directori de grădiniţe, cadre didactice de prestigiu şi este forul reprezentativ al educatoarelor din judeţul Vaslui.

Art. 10 – Numărul membrilor numiţi în Consiliul Consultativ este de 13. Numirea se face, de regulă, la începutul anului şcolar.

Art. 11 – Preşedintele este ales prin vot secret dintre membrii acestuia la începutul fiecărui an şcolar, prin majoritate simplă.

Art. 12 – Consiliul Consultativ se întruneşte, de regulă, lunar şi îşi desfăşoară şedinţele în prezenţa a cel puţin 2/3 dintre membrii săi.

Art. 13 – Deciziile Consiliului Consultativ sunt luate prin majoritate simplă.

 

Page 8: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

V. REGULI DE FUNCŢIONARE  

nominalizarea membrilor Consiliului Consultativ al Educatoarelor se face de către inspectorul de specialitate;

pentru membrii Consiliului Consultativ al Educatoarelor se vor stabili responsabilităţi temporare, în funcţie de diferite activităţi sau proiecte iniţiate de Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Ministerul Educaţiei , Cercetării Tineretului si Sportului ;

este consultat cu privire la probleme ce ţin de buna desfăşurare a activităţii din grădiniţe;

Consiliului Consultativ al Educatoarelor pune în dialog reprezentanţi ai mai multor unităţi preşcolare din judeţ;

în acest forum îşi exprimă opiniile şi sugestiile de îmbunătăţire a activităţii din învăţământul preprimar educatoare cu bogată experienţă profesională;

membrii Consiliului Consultativ al Educatoarelor au libertatea şi pot să-şi exprime opiniile şi sugestiile de îmbunătăţire a activităţii acestui nivel de învăţământ;

Page 9: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

Consiliului Consultativ al Educatoarelor este cel care supune unei discuţii finale toate problemele, proiectele învăţământului preşcolar din judeţul Vaslui;

Consiliului Consultativ al Educatoarelor va prezenta şi analiza problemele întâlnite în inspecţiile de specialitate, speciale, tematice şi vor propune măsuri privind rezolvarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în scopul îmbunătăţirii activităţii din grădiniţe;

Consiliului Consultativ al Educatoarelor va identifica ”experienţe de succes” din judeţ şi va propune acţiuni de diseminare a acestora pe raza judeţului;

Consiliului Consultativ al Educatoarelor va evalua anual activitatea învăţământului preprimar din judeţul Vaslui, va propune şi va analiza măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestei trepte de învăţământ, asigurând cooperarea dintre aceste instituţii, dintre acestea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean;

Consiliului Consultativ al Educatoarelor va răspunde de realizarea protocoalelor de colaborarea cu instituţiile partenere, de derularea proiectelor iniţiate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui.

Page 10: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

VI. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI CONSULTATIV  

Art. 14 – Este organ de specialitate având în principal următoarele atribuţii:  personalizează fişele pentru obţinerea gradaţiilor de merit şi ale distincţiilor „Gheorghe

Lazăr”; atrage cât mai mulţi voluntari în organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse; aprobă prin vot deschis propunerile făcute de către inspectorul de specialitate privind

numirea educatoarelor metodiste ce va fi înaintată spre aprobare Consiliului de Administraţie al I.S.J. Vaslui.

sprijină colaborarea cu Comunitatea locală în organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse la nivel judeţean, naţional etc.;

face propuneri pentru calendarul activităţilor extracurriculare, educative şi de perfecţionare şi elaborează regulamente pentru desfăşurarea concursurilor şcolare;

sprijină activităţile comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice în ceea ce priveşte acţiunile specifice cât şi constituirea fondului documentar;

sprijină, în limitele competenţelor, activitatea de perfecţionare a educatoarelor cu preocupări de minimalizare a diferenţelor dintre urban şi rural;

îndeplineşte operativ, în limitele prevederilor legale, orice alte sarcini din partea inspectoratului şcolar judeţean;

dezbate, evaluează şi aprobă fişele de autoevaluare pentru acordarea gradaţiei de merit şi a diplomelor „Gheorghe Lazăr”;

participă la cercurile pedagogice şi alte activităţi organizate de inspectoratul şcolar judeţean;

aprobă, cu majoritatea simplă a celor prezenţi, deciziile. 

Page 11: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

Art. 15 – Atribuţiile preşedintelui conduce şedinţele Consiliului Consultativ; distribuie sarcini pe membrii Consiliului Consultativ; facilitează legătura cu reprezentanţii instituţiilor din Comunitatea locală; pregăteşte situaţiile necesare desfăşurării şedinţelor. Art. 16 – Atribuţiile secretarului: asigură convocarea membrilor Consiliului Consultativ şi organizarea şedinţelor

ordinare şi extraordinare; întocmeşte convocatorul de şedinţe; redactează procesul-verbal; asigură multiplicarea şi distribuirea materialelor necesare şi a tematicilor de

şedinţă; ţine evidenţa prezenţei la şedinţe; asigură elaborarea şi transmiterea, la termenele stabilite, a lucrărilor. Art. 17 – Atribuţiile membrilor: participă la toate şedinţele Consiliului Consultativ; participă la toate acţiunile învăţământului preprimar şi se informează permanent

despre modalităţile de perfecţionare, identificând soluţii pentru îmbunătăţirea activităţilor;

realizează analize şi diagnoze în conformitate cu sarcinile primite; întocmesc informări pe diverse teme ce vor fi prezentate în Consiliul Consultativ; propun îmbunătăţirea prezentului Regulament atunci când situaţia impune; duce la îndeplinire sarcinile primite.   

Page 12: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

MEMBRII CONSILIULUI CONSULTATIV AN ȘCOLAR 2012-2013

Page 13: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

NRCRT NUMELE ȘI PRENUMELE

UNITATEA DEINVĂȚĂMÂMT

FUNCȚIA RESPONSABILITATI

1 POPESCU ZOICA ISJ VASLUI INSPECTOR PREȘEDINTE2 MUNTEANU

ANIȘOARAGR NR 9 BÂRLAD DIRECTOR VICEPREȘEDINTE

3 TODEILA ANA GR CU PP ,,DUMBRAVA MINUNATA ‘’VASLUI

DIRECTOR

EDUCATOARE

EDUCATOARE

DIRECTOR

DIRECTOR

EDUCATOARE

DIRECTOR

EDUCATOARE

EDUCATOARE

DIRECTOR

DIRECTOR

VICEPREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PASCAL LILIANA

BĂETU NUȚA

OBREJA NUȚA

LEFTER CRISTINA

LEFTER DANIELA

GHIURTU IRINA

BRĂNZĂ CECILIA

BRAN ELENA

CALANCEA ALINA

BORDIANU CRISTINA

GR NR 6 HUȘI

GR CU PP ,,DUMBRAVA MINUNATA’’ VASLUI

GR NR 4 ,,ECO’’ BÂRLAD

GR. ,,ŢARA PITICILOR’’ VS

GR ,,ELENA FARAGO’’VS

GR,,CASUȚA FERMECATĂ’’

GR ’’ELENA FARAGO’’ VS

GR NR 1 NEGREȘTI

GR NR 10 HUȘI

GR NR 3 NEGREȘTI

MEMBRU

SECRETAR

.......................MEMBRU

..........................MEMBRU

........................

MEMBRU

......................

Page 14: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

METODIȘTI 2012-2013 MUNTEANU ANIȘOARA- Bârlad TODEILA ANA-ELENA-Vaslui BĂETU NUȚA- Vaslui LEFTER DANIELA- VASLUI BUZĂ MAGDALENA- VASLUI BRÂNZA CECILIA- Vaslui OBREJA NUȚA-Bârlad LEFTER CRISTINA- Vaslui

Page 15: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

CIURESCU DESPINA-Vaslui MIRON NINA DIANA-Vaslui GHIURȚU IRINA-Vaslui PLEȘU MIHAELA-Bârlad NANE GINA-Vaslui BORDIANU CRISTINA-Negrești BRAN ELENA-Negresti SLAVU CATI-Bârlad CHIRILA OANA -Bârlad COCUZ ANGELA-Huși STOIAN MARGARETA-Huși

Page 16: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

POPA LENȚA-Bârlad BOBÂRNAT GABRIELA –Huși GUȚU MIHAELA-Huși GHECIU RODICA-Bârlad BLEOJU GIANINA-Bârlad CORCIOVEI TATIANA-Huși BERICA ECATERINA –Huși NIACȘU CORNELIA-Bârlad POPOIU PAULA -Bârlad CALANCEA ALINA-Huși COSTACHE ILEANA-Bârlad

Page 17: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

CODUL

DEONTOLOGIC

AL

METODISTULUI

Page 18: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

  1. Metodiştii trebuie să fie cadre didactice cu experienţă,

cunoscute pentru rezultatele obţinute în instruirea şi educarea elevilor, cu o bună pregătire metodică şi de specialitate. Metodiştii vor acţiona în unităţile de învăţământ respectând Regulamentul de Inspecţie Şcolară;

2. Metodiştii vor fi conştienţi de faptul că, deşi au dreptul de a intra în unitatea de învăţământ pentru evaluarea activităţii instructiv – educative sau manageriale în orice moment al desfăşurării programului de lucru al unităţii de învăţământ, vor trebui să acţioneze în aşa fel încât să nu perturbe desfăşurarea normală a procesului educaţional;

  3. Rolul metodiştilor va fi unul de sprijin şi de evaluare, nu unul

exclusiv de control birocratic;  4. Metodiştii nu trebuie să-şi folosească poziţia pentru a obţine

profituri personale;  5. Metodiştii vor fi conştienţi de faptul că personalul unităţii de

învăţământ este alcătuit din învăţători/educatoare, institutori, profesori, personal didactic-auxiliar şi personal nedidactic, şi îl vor trata ca atare;

 

Page 19: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

6. Metodiştii vor comunica celor inspectaţi obiectivele urmărite, procedurile de inspecţie aplicate şi criteriile de apreciere folosite;

  7. Metodiştii vor avea o discuţie preliminară cu

personalul didactic referitoare la activitatea care va fi inspectată, iar la sfârşit îşi vor expune cât mai echilibrat opiniile asupra celor observate;

  8. Metodiştii nu vor interveni în timpul lecţiei decât

dacă observă ca cel inspectat pune în pericol viaţa, sănătatea elevilor/preşcolarilor, a lui sau a asistenţei;

  9. Metodiştii nu vor solicita personalului didactic date,

informaţii sau lucruri nerelevante;  10. Metodiştii vor discuta cele observate la clasă/grupă

mai întâi cu cadrele didactice respective şi, ulterior, şi cu alte persoane implicate în procesul educaţional;

 

Page 20: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

11. Metodiştii vor respecta elevii/preşcolarii în calitate de participanţi la procesul educaţional;

  12. Metodiştii vor dialoga formal şi informal cu

elevii/preşcolarii de diferite vârste şi grade de pregătire, vor asculta cu atenţie pe cei care doresc să-şi expună opiniile în legătură cu unitatea de învăţământ;

  13. Metodiştii se vor comporta ca nişte profesionişti cu

elevii/preşcolarii şi vor evita declanşarea vreunui conflict;  14. Metodiştii vor acţiona întotdeauna spre binele şi

siguranţa elevilor/preşcolarilor;  15. Metodiştii vor comunica deschis, asigurând în acelaşi

timp confidenţialitatea datelor care se referă la unitatea de învăţământ şi personalul ei;

 

Page 21: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

16. Metodiştii vor dialoga cu cei inspectaţi, elevii/preşcolarii, părinţii, cu personalul, cu membrii Consiliului de Administraţie, şefii de catedre/comisii metodice, parteneri sociali, sponsori etc., pentru a-i face să înţeleagă scopul inspecţiei, modul în care vor fi implicaţi în acest proces şi culegerea de informaţii privitoare la desfăşurarea procesului instructiv- educativ, la managementul unităţii de învăţământ, relaţiile cu comunitatea locală şi cu partenerii implicaţi în educaţie;

  17. Metodiştii vor depune toate eforturile pentru a reduce, pe

cât posibil, starea de stres a celor implicaţi în inspecţie;  18. Metodiştii vor menţine un dialog practic şi productiv cu cei

implicaţi în inspecţie;  19. Metodiştii vor prezenta personalului didactic un raport

verbal asupra rezultatelor inspecţiei pentru a cunoaşte opiniile şi comentariile acestora, înainte de a trece la redactarea raportului final de inspecţie. Atât raportul verbal, cât şi cel scris vor cuprinde, în esenţă, aceleaşi aprecieri, vor evita limbajul extrem de specializat şi nu vor lăsa loc ambiguităţilor;

Page 22: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

20. Metodiştii vor evalua obiectiv, vor fi flexibili în aplicarea procedurilor de inspecţie pentru a se putea adapta situaţiilor concrete întâlnite;

  21. Metodiştii îşi vor baza aprecierile pe criterii stabilite la

nivel naţional, pe datele şi probele colectate, având în vedere numai probe sigure şi neechivoce, în concordanţă cucriteriile propuse de prezentul Regulament;

  22. Metodiştii se vor folosi şi de datele care provin de la

nivel local, judeţean şi de la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului ;

  23. Metodiştii vor face deosebire între chestiunile minore şi

cele majore, între aspectele pozitive şi cele negative şi vor elabora un raport corect, cu judecăţi exacte, comunicate cu claritate, onestitate şi fără părtinire;

  24. Metodiştii vor avea un mod de lucru transparent şi

deschis şi vor oferi permanent feedback, informând conducerea cu problemele care apar şi cu constatările lor. 

Page 23: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

TABEL NOMINALCU EDUCATOARELE , ÎNDRUMĂTOARE DE

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

  AN ȘCOLAR 2012-2013

Page 24: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

GRĂDINITA CU PP NR 9 BÂRLAD

MUNTEANU ANIȘOARA CAZACU CAMELIA DIMOFTE CRISTINA ELINCOVICI DANA FRUMUZACHI ELENA GLIGA CORINA LACATUȘ RAMONA MIHAI MARCELA MIHORDEA ANA MUNTEANU GEORGIANA

Page 25: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

NIACȘU CORNELIA BOSCENCO IULIA NOVAL LILIANA OBREJA NADIA PÎSLARU SILVIA POPOIU PAULA BATOG MARICICA

Page 26: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

GRADINITA CU PP ,,LICURICI’’BÂRLAD

POPA LENȚA ȘOLDAN OANA TANASĂ GICA BRAD MADELUȚA BRATU OANA CORCIOVEANU MIOARA MIHAI SILVIA RADU GEANINA

Page 27: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

ROSETI GABRIELA RUSU CORINA SAVA DIANA STRAT MIOARA ȘIȘCĂ SORINA

Page 28: Inspectoratul Şcolar al Judeţului vaslui

CONSILIUL CONSULTATIV AL EDUCATOARELOR A HOTARÂT, ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 29.09.2012, APROBAREA DOSARELOR DEPUSE DE CADRELE

DIDACTICE FĂRĂ STUDII SUPERIOARE . 1-HUȘI,1-VASLUI,2- BÂRLAD.

ȚINÂNDU-SE CONT DE EXPERIENȚA CA MEDODIST ÎN

CADRUL ISJ VASLUI,