of 24 /24
7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 1/24 O M ILJEN I JA FFA O K U S I  Kremasta Lino lada Jaffa prija nam svima kao maštovitisastojak brojnih slastica, keksića, palačinki, rolada… .. sa svim a se tako fino slaže… i brzo sm aže. W E B AD RESA KN JIG E REC EPATA w w w . c o o l i n a r i k a . c o m / c o o l e r i c a / 2 7 0 8 7 

Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 1/24

O M I L J E N I J A F F A                                          O K U S I                    

K r e m a s t a L i n o l a d a J a f f a p r i j a n a m s v i m a k a o m a š t o v i t i s a s t o j a k                                                    

b r o j n i h s l a s t i c a , k e k s i ć a , p a l a č i n k i , r o l a d a … . . s a s v i m a s e t a k o f i n o                                                            

s l a ž e … i b r z o s m a ž e .                    

W E B A D R E S A K N J I G E R E C E P A T A                                                                                                                

w w w . c o o l i n a r i k a . c o m / c o o l e r i c a / 2 7 0 8 7      

Page 2: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 2/24

K a z a l o                                      

3   

M u f f i n i s L i n o l a d o m d u o                                                                        

4    

J a f f a r o l i c e                                                                  

6    

L i n o k o l a č i ć i u k r e m a s t o m j a f f a u m a k u                                                                

8   

L i n o p a r f e d e s e r t                                          1 0    

J a f f a k o š a r i c e                                                                  

1 2   

Č o k o J a f f a p a l a č i n k e                                                                  

1 4    

J a s t u č i ć i s L i n o l a d o m J a f f a                                                          

1 6    

R o l a d a s J a f f o m                                                                                                            

1 8   

L i n o b o m b i c e                                                                  

2 0    

T o r b i c e i z n e n a đ e n j a                                                          

2 2   J a f f a k o c k e                                                                  

2 4    

M i l k s h a k e v a n i l i j a c l a s s i c                                                              

Page 3: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 3/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

3 0 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

M U F F I N I S L I N O L A D O M D U O                                                    

P o n u d i t e o v e s l a s n e m u f f i n e s v o m š k o l a r c u k a o u k u s a n d o r u č a k i l i u ž i n u i o p s k r b i t e g a e n e r g i j o m                                                z a n j e g o v e š k o l s k e i l i s p o r t s k e i z a z o v e .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 M u f f i n s D o l c e l a                                                                                      1 j a j e                                                                        

5 0 m l u l j a                                                                                      1 2 5 m l v o d e                                                                        

 2 0 0 g L i n o l a d e d u o                                      

1    M j e š a v i n i z a m u f f i n s e d o d a j t e j a j e , u l j e , v o d u i                    m i j e š a j t e e l e k t r i č n o m m i j e š a l i c o m d o k n e d o b i j e t e                                        g l a t k o t i j e s t o ( 3 - 4 m i n u t e ) i u m i j e š a j t e 2 / 3                                                            z v j e z d i c a .                    

2     S m j e s u i z l i j t e u k a l u p e z a m u f f i n s e u k o j e s t e                                                                p r e t h o d n o s t a v i l i p a p i r n a t e k o š a r i c e .                    

3     N a s v a k i m u f f i n s t a v i t e 1 ž l i č i c u L i n o l a d e d u o .                    

4     P r i p r e m l j e n e m u f f i n e p o s p i t e p r e o s t a l i m                                                                                          č o k o l a d n i m z v j e z d i c a m a i s t a v i t e p e ć i u p e ć n i c u                                                      z a g r i j a n u n a 2 0 0 ° C i p e c i t e 2 0 m i n u t a .                    

P O S L U Ž I V A N J E       P o s l u ž i t e t o p l e i l i h l a d n e .                    

3   

Page 4: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 4/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

4 5 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

J A F F A R O L I C E                                                                  

P r i p r e m i t e r o l i c e u k o j i m a ć e p o s e b n o u ž i v a t i m a l i s l a d o k u s c i j e r š a r m a n t n o m i z g l e d u                                                      u m o t a n e L i n o l a d e J a f f a n e m o ž e s e o d o l j e t i .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

 2 o b l a t n e z a n a p o l i t a n k e                                    

4 0 0 g L i n o l a d e J a f f a                                                                                      1 2 5 g č o k o l a d e z a k u h a n j e                                                                        

 2 5 g m a s l a c a                                           

1    O b l a t n e p r e r e ž i t e n a p o l a . S v a k u p o l o v i c u s t a v i t e u                                                

č i s t u k r p u k o j u s t e n a m o č i l i u t o p l u v o d u i d o b r o                                                          o c i j e d i l i .                    

2     O b l a t n a m o r a b i t i i s d o n j e i s g o r n j e s t r a n e                                                                  i s t o v r e m e n o o b l o ž e n a m o k r o m k r p o m .                    

3     N a k o n 1 0 - 1 5 m i n u t a k a d o b l a t n e o m e k š a j u ,                    n a m a ž i t e i h L i n o l a d o m i o p r e z n o i č v r s t o z a r o l a j t e .                    

4    

S t a v i t e i h u h l a d n j a k n a 3 0 - a k m i n u t a d a s e s t i s n u                                              p a i h n a r e ž i t e n a r o l i c e d u ž i n e 4 - 5 c m .                    

5     M a s l a c u p o s u d i c i r a s t o p i t e i d o b r o z a g r i j t e .                    

4    

Page 5: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 5/24

M a k n i t e g a s v a t r e , d o d a j t e n a t r g a n u č o k o l a d u i                    ž l i c o m m i j e š a j t e d o k s e č o k o l a d a u p o t p u n o s t i n e                                                        o t o p i i n e p o s t a n e g l a t k a .                    

6     R o l i c e d o p o l a u m o č i t e u o t o p l j e n u č o k o l a d u , p a i h                                            p o s l o ž i t e n a r e š e t k u i l i p e k p a p i r d a s e č o k o l a d a                                                          s t i s n e .                    

P O S L U Ž I V A N J E       K a d s e č o k o l a d a s t i s n u l a , s p r e m n e s u z a                                                          p o s l u ž i v a n j e .                    

S A V J E T         Z b o g l a k š e g m a z a n j a L i n o l a d u J a f f a m o ž e t e                                                                  p o m i j e š a t i s a 2 0 0 m l s l a t k o g v r h n j a i s t u č e n o g u                                                          š l a g .                    

5   

Page 6: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 6/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

3 5 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

L I N O K O L A Č I Ć I U K R E M A S T O M                              J A F F A U M A K U                                                            

H r s k a v i k o l a č i ć i s m l j e v e n i m b a d e m o m p o s l u ž e n i u k r e m a s t o m u m a k u s d o d a t k o m č i l i j a                                                s a v r š e n o ć e o b j e d i n i t i č o k o l a d n i o k u s s n a r a n č o m .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

Z A B I S K V I T :                                            

 3 j a j a                                           5 0 g V a n i l i n š e ć e r a u p r a h u                                                                                    

D o l c e l a                                                                                      1 5 0 g L i n o l a d e J a f f a                                                                                      

4 0 g m a s l a c a                                                                                      8 0 g O š t r o g b r a š n a P o d r a v k a                                                                                      

5 0 g m l j e v e n i h b a d e m a                                                                                      

Z A U M A K :                                            

 3 0 0 m l s l a t k o g v r h n j a                                            2 0 0 g L i n o l a d e J a f f a                                           

1    J a j a i š e ć e r p j e n a s t o i z m i j e š a j t e , d o d a j t e r a s t o p l j e n i                    m a s l a c i L i n o l a d u j a f f a .                    

2     U k r e m a s t u s m j e s u u m i j e š a j t e b r a š n o p o m i j e š a n o s                                          b a d e m i m a .                    

3     S m j e s u r a s p o r e d i t e u k a l u p e z a m u f f i n e ( 1 2 ) i                    p e c i t e u p e ć n i c i z a g r i j a n o j n a 2 0 0 ° C 2 0 m i n u t a .                    

4     Z a u m a k , z a g r i j t e s l a t k o v r h n j e , m a k n i t e s v a t r e ,                    u m i j e š a j t e č i l i i L i n o l a d u J a f f a .                    

6    

Page 7: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 7/24

P r s t o h v a t č i l i j a u p r a h u                                                                                      5     M i j e š a j t e d o k n e d o b i j e t e g l a t k i u m a k , a z a t i m g a                                                    p u s t i t e d a s e o h l a d i .                    

P O S L U Ž I V A N J E       H r s k a v e k e k s e p o s l u ž i t e s k r e m a s t i m u m a k o m .                    

S A V J E T         U m a k m o ž e t e k o r i s t i t i z a r a z n e d e s e r t e , s l a d o l e d e i                    s l .          

7   

Page 8: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 8/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

2 5 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

L I N O P A R F E D E S E R T                                                    

L i j e p e t o r t i c e o s i m s v o j o m š a r m a n t n o m p o j a v o m o d u š e v i t ć e v a s i s v o j i m o k u s o m p a r f e                                        k r e m e n a f i n o m č o k o l a d n o m j a f f a n a m a z u i " t e m e l j u " o d k e k s a .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 5 0 g M l j e v e n i h k e k s a D o l c e l a                                                                                      

 3 ž l i c e m l i j e k a                                           6 0 g m a s l a c a                                                                                      

5 0 g n a s j e c k a n i h b a d e m a                                                                                      6 ž l i c a L i n o l a d e J a f f a                                                                                      

1 P a r f e k r e m a D o l c e l a                                                                                      6 0 0 m l m l i j e k a                                                                                      

1    M l j e v e n o m k e k s u d o d a j t e m l i j e k o i p r o m i j e š a j t e .                    

Z a t i m d o d a j t e b a d e m e , o t o p l j e n i m a s l a c i d o b r o                                              i z m i j e š a j t e .                    

2     O k o 6 - 8 k a l u p a ( Ø 8 - 1 0 c m ) p o s l o ž i t e n a p o d l o g u                                                o b l o ž e n u p a p i r o m z a p e č e n j e . K a l u p e l a g a n o                                                            p r e m a ž i t e u l j e m , a z a t i m r a v n o m j e r n o r a s p o r e d i t e                                          s m j e s u . S m j e s u d o b r o u t i s n i t e i s t a v i t e u h l a d n j a k                                              o k o 2 0 m i n u t a .                    

3    

P r e k o o h l a đ e n e s m j e s e r a v n o m j e r n o n a n e s i t e L i n o                                                  l a d u J a f f a u t a n k o m s l o j u .                    

4     U h l a d n o m l i j e k o u s p i t e s a d r ž a j v r e ć i c e P a r f e                                                                

8   

Page 9: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 9/24

k r e m e i m i j e š a j t e e l e k t r i č n o m m i j e š a l i c o m d a                                                          d o b i j e t e k r e m u ( 4 m i n u t e ) .                    

5     K r e m u o d m a h n a n e s i t e u k a l u p e p r e k o L i n o l a d e                                                              j a f f a , p o r a v n a j t e i s v e s t a v i t e u h l a d n j a k n a 1 s a t .          

P O S L U Ž I V A N J E       T o r t i c e i z v a d i t e i z k a l u p a , u k r a s i t e p o ž e l j i i                    p o s l u ž i t e .                    

S A V J E T        N a i s t i n a č i n m o ž e t e p r i p r e m i t i t o r t u ( Ø 2 4 c m ) .                    

9   

Page 10: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 10/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

3 5 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

J A F F A K O Š A R I C E                                                                

P u n j e n e k o š a r i c e p o s p i t e g r u b o n a s j e c k a n i m p i s t a c i j a m a u k r a s i t e l i s t i ć i m a m e n t e i u ž i v a j t e                                u s l a t k i m z a l o g a j i m a .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

Z A T I J E S T O :                                            

1 0 0 g O š t r o g b r a š n a P o d r a v k a                                                                                      6 0 g G l a t k o g b r a š n a P o d r a v k a                                                                                      

      p r s t o h v a t s o l i                     2 ž l i c e s m e đ e g š e ć e r a                                           

1 j a j e                                                                        

Z A N A D J E V :                                            

 2 0 0 g L i n o l a d e J a f f a                                           1 0 0 g s i r n o g n a m a z a                                                                                      

4 0 g m a s l a c a                                                                                       3 0 g o č i š ć e n i h p i s t a c i j a                                           

1    G l a t k o i o š t r o b r a š n o , s o l i š e ć e r z a j e d n o                                                                        

p o m i j e š a j t e . D o d a j t e o h l a đ e n i m a s l a c i p o m o ć u                                                    e l e k t r i č n e m i j e š a l i c e m i j e š a j t e d o k n e d o b i j e t e                                                    r a v n o m j e r n u z r n a t u s t r u k t u r u . D o d a j t e j a j e i                    p o n o v o d o b r o m i j e š a j t e .                    

2     T i j e s t o d o r a d i t e r u k o m , o b l i k u j t e u k u g l u , o m o t a j t e                                                      p r o z i r n o m f o l i j o m i s t a v i t e u h l a d n j a k n a 3 0 - 4 5                                                              m i n u t a .                    

3    

O h l a đ e n o t i j e s t o r a z v a l j a j t e n a d e b l j i n u o d o k o 3                                                  m m i i z r e ž i t e o k r u g l i m k a l u p o m c m 1 2 k r u g o v a                                                  p r o m j e r a 1 0 c m . U z m i t e k a l u p z a                                                          

1 0    

Page 11: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 11/24

4     D n o t i j e s t a n a p i k a j t e v i l i c o m i p e c i t e u p e ć n i c i                    z a g r i j a n o j n a 1 8 0 ° C o k o 1 5 - t a k m i n u t a . P e č e n e                                                          k o š a r i c e p u s t i t e d a s e m a l o o h l a d e , p a i h i z v a d i t e i z                                        k a l u p a .                    

5     R a s t o p l j e n o m m a s l a c u d o d a j t e L i n o l a d u J a f f a ,                    s i r n i n a m a z i d o b r o p r o m i j e š a j t e d a d o b i j e t e g l a t k u                                              s m j e s u .                    

6     D o b i v e n o m s m j e s o m n a p u n i t e k o š a r i c e , p o s p i t e i h                                            g r u b o n a s j e c k a n i m p i s t a c i j a m a , p o ž e l j i u k r a s i t e                                                          l i s t i ć i m a m e n t e i p o s l u ž i t e .                    

S A V J E T         N a p u n j e n e k o š a r i c e m o ž e t e d o d a t n o u k r a s i t i                    š l a g o m .                    

1 1   

Page 12: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 12/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

3 5 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

Č O K O J A F F A P A L A Č I N K E                                      

N a p r a v i t e u k u s n i p a k e t i ć o d p a l a č i n k e s u m a k o m o d L i n o l a d e J a f f a , u k r a s i t e g a š l a g o m i                    p l o š k a m a b a n a n e t e u ž i v a j t e u n o v o m d e s e r t u .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 M j e š a v i n a z a p a l a č i n k e                                                                        

P o d r a v k a ( 4 0 0 g )                                          7 5 0 - 8 0 0 m l v o d e                                                                        

1 V a n i l i n š e ć e r D o l c e l a                                                                                      u l j e z a p e č e n j e                                                                        

 2 0 0 m l s l a t k o g v r h n j a                                           1 L i n o l a d a J a f f a ( 2 0 0 g )                                          

 2 - 3 b a n a n e                                    

Z A U M A K :                                            

 2 0 0 m l s l a t k o g v r h n j a                                           1 5 0 g L i n o l a d e J a f f a                                                                                      

1    M j e š a v i n i z a p a l a č i n k e d o d a j t e v a n i l i n š e ć e r , v o d u i                    

u m i j e š a j t e j e d n o l i č n u g l a t k u s m j e s u .                    

2     S m j e s u o s t a v i t e s t a j a t i 1 5 m i n u t a , a z a t i m i s p e c i t e                                                      t a n k e p a l a č i n k e .                    

3     U m a k p r i p r e m i t e t a k o d a v r h n j e z a g r i j e t e d o                                                                        v r e n j a , m a k n e t e s v a t r e i u m i j e š a t e L i n o l a d u J a f f a .                    M i j e š a j t e d o k n e d o b i j e t e g l a t k i u m a k .                    

4    

P a l a č i n k e p r e m a ž i t e L i n o l a d o m J a f f a , n a s v a k u                                                                s t a v i t e m a l o i s t u č e n o g š l a g a i n e k o l i k o p l o š k i                    b a n a n e .                    

1 2   

Page 13: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 13/24

P O S L U Ž I V A N J E       P a l a č i n k u s a v i j t e u p a k e t i ć e , p r e l i j t e u m a k o m t e                                                      p o s l u ž i t e .                    

S A V J E T         U m a k m o ž e t e p o s l u ž i t i t o p a o i l i h l a d a n .                    

1 3   

Page 14: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 14/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

3 0 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

J A S T U Č I Ć I S L I N O L A D O M J A F F A                        

P o č a s t i t e s e m e k a n i m j a s t u č i ć i m a p u n j e n i f i n i m n a m a z o m s o k u s o m n a r a n č e k o j e ć e t e                                          d u g o p a m t i t i .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

5 0 0 g l i s n a t o g t i j e s t a                                                                                      

1 L i n o l a d a J a f f a ( 2 0 0 g )                                          1 V a n i l i n š e ć e r u p r a h u                                                                                    

D o l c e l a                                                                                      

1    L i s n a t o t i j e s t o t a n k o r a z v a l j a j t e i n a r e ž i t e                                                                  

p r a v o k u t n i k e 1 0 x 1 5 c m . P o l a p r a v o k u t n i k a                                                          p r e m a ž i t e L i n o l a d o m J a f f a t a k o d a 1 c m r u b a                                                          o s t a n e n e n a m a z a n .                    

2     N a d r u g o m t i j e s t u u r e ž i t e p r o r e z e ( t a k o đ e r p a z i t e                                                d a o s t a n e 1 c m u z r u b n e p r e r e z a n o ) .                    

3     P o k l o p i t e n a r e z a n o t i j e s t o p r e k o n a m a z a n o g s L i n o                                          l a d o m J a f f a i p r i t i s n i t e r u b o v e .                    

4     P r i p r e m l j e n e j a s t u č i ć e p o s l o ž i t e n a l i m z a p e č e n j e                                                      o b l o ž e n p a p i r o m z a p e č e n j e i p e c i t e u p e ć n i c i                    z a g r i j a n o j n a 2 0 0 ° C o k o 1 5 m i n u t a .                    

1 4    

Page 15: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 15/24

P O S L U Ž I V A N J E       J a s t u č i ć e p o s p i t e v a n i l i n š e ć e r o m u p r a h u i                    p o s l u ž i t e .                    

S A V J E T         T i j e s t o p r e m a ž i t e k o l i č i n o m L i n o l a d e o v i s n o o                                                                v a š e m u k u s u .                    

1 5   

Page 16: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 16/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

3 5 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

R O L A D A S J A F F O M                                                          

P l o š k e f i n e r o l a d e p o s l u ž i t e s u m i j e š a n o m L i n o l a d o m J a f f a u š l a g u i u ž i v a j t e u n j e ž n o m                                                  o k u s u p r e m a z a n o g b i s k v i t a .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

5 j a j a                                                                                      

1 0 0 g š e ć e r a                                                                                      9 0 g O š t r o g b r a š n a P o d r a v k a                                                                                      

 2 ž l i č i c e P r a š k a z a p e c i v o                                      D o l c e l a                                                                                      

 3 0 0 g L i n o l a d e J a f f a                                           u l j e z a p r e m a z i v a n j e t e p s i j e                                                                        

 3 0 0 m l s l a t k o g v r h n j a                                           1 0 0 g L i n o l a d e J a f f a                                                                                      

5 0 g l i s t i ć a b a d e m a                                                                                      

1    J a j a p o m i j e š a j t e s a š e ć e r o m i d o b r o i s t u c i t e                                                                  

p o m o ć u e l e k t r i č n e m i j e š a l i c e .                    

2     K a d a s m j e s a p o s t a n e p j e n a s t a , a š e ć e r s e p o t p u n o                                                  o t o p i , d o d a j t e b r a š n o p o m i j e š a n o s p r a š k o m z a                                                          p e c i v o i p o n o v o d o b r o i z m i j e š a j t e .                    

3     L i m z a p e č e n j e o b l o ž i t e p e k p a p i r o m i l a g a n o g a                                                    p r e m a ž i t e u l j e m . U l i m u l i j t e p r i p r e m l j e n u s m j e s u ,                    p o r a v n a j t e i s t a v i t e u p e ć n i c u z a g r i j a n u n a 1 8 0 ° C                                                    

n a 1 8 - 2 0 m i n u t a .                    4     P e č e n i b i s k v i t o d m a h z a j e d n o s p a p i r o m z a m o t a j t e                                              

u r o l a d u i p u s t i t e d a s e o h l a d i d o s o b n e                                                                  

1 6    

Page 17: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 17/24

t e m p e r a t u r e .                    

5     O h l a đ e n i b i s k v i t o d m o t a j t e , p r e m a ž i t e s L i n o                                                                  l a d o m J a f f a , p o n o v o j u o p r e z n o a l i č v r s t o z a r o l a j t e                                            i s t a v i t e u h l a d n j a k n a 1 - 2 s a t a .                    

6     R o l a d u n a r e ž i t e n a p l o š k e i p o s l u ž i t e s a s l a t k i m                                                                    v r h n j e m i s t u č e n i m u š l a g u k o j i s t e u m i j e š a l i L i n o                                                  l a d u J a f f a .                    

P O S L U Ž I V A N J E       P o s p i t e p o p r ž e n i m l i s t i ć i m a b a d e m a i p o s l u ž i t e .                    

S A V J E T         R o l a d u m o ž e t e i p r e m a z a t i s p r i p r e m l j e n i m š l a g o m                                          i t a k o n a r e z a t i .                    

1 7   

Page 18: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 18/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

2 0 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

L I N O B O M B I C E                                                            

T k o m o ž e o d o l j e t i L i n o b o m b i c a m a o d L i n o k e k s a , L i n o l a d e n o u g a t i Č o k o l i n a ?                                                        J e d n o s t a v n e z a p r i p r e m u , n e s t a t ć e u n e k o l i k o z a l o g a j a n a z a d o v o l j s t v o d j e c e i o d r a s l i h .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

 2 0 0 g L i n o k e k s a                                           

 2 0 0 g m i l e r a m a                                           1 5 0 g L i n o l a d e n o u g a t                                                        

1 0 0 g m l j e v e n i h l j e š n j a k a                                                                                      4 ž l i c e L i n o Č o k o l i n a                                                                                      

4 0 g K o k o s o v a b r a š n a D o l c e l a                                                                                      5 ž l i c a m j e š a v i n e m u e s l i j a                                                                                      

1    K e k s e f i n o s a m e l j i t e u e l e k t r i č n o j s j e c k a l i c i .                    

2     D o b r o i z m i j e š a j t e s m i l e r a m o m , L i n o l a d o m                                                                    n o u g a t i p o d i j e l i t e n a d v a d i j e l a .                    

3     U j e d a n d i o u m i j e š a j t e k o k o s , a u d r u g i m l j e v e n e                                                  l j e š n j a k e .                    

4     O b j e s m j e s e s t a v i t e u h l a d n j a k n a 4 5 m i n u t a d a s e                                          m a l o s t v r d n u .                    

5     O d s m j e s e s k o k o s o m n a p r a v i t e 1 2 - 1 5 k u g l i c a p a i h                                                  u v a l j a j t e u Č o k o l i n o i n a t a n j u r i h p o s l o ž i t e u k r u g .                    

1 8   

Page 19: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 19/24

6     O d s m j e s e s l j e š n j a c i m a n a p r a v i t e 2 m a n j e k u g l i c e ,                        j e d n u m a l o v e ć u , a o d o s t a t k a s m j e s e n a p r a v i t e                                 

d v i j e v e l i k e k u g l e . O v e k u g l i c e u v a l j a j t e u                                                                m j e š a v i n u m u e s l i j a .                    

7     N a t a n j u r g d j e s t e s t a v i l i k u g l i c e s k o k o s o m s t a v i t e i                    p r e o s t a l e k u g l i c e t a k o d a o b l i k u j e t e g l a v u                                                                m e d v j e d i ć a L i n a . D v i j e n a j v e ć e k u g l i c e u p o t r i j e b i t e                                                      k a o u š i , d v i j e n a j m a n j e k a o o č i , a s r e d n j u k a o n o s i ć .                    D o p o s l u ž i v a n j a d r ž i t e u h l a d n j a k u .                    

P O S L U Ž I V A N J E       P o s l u ž i t e u z h l a d n i n a p i t a k .                    

S A V J E T         U m j e s t o L i n o l a d e n o u g a t m o ž e t e u p o t r i j e b i t i L i n o                                              l a d u m i l k .                    

1 9   

Page 20: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 20/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

S r e d n j e z a h t j e v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

4 5 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

T O R B I C E I Z N E N A Đ E N J A                                                

Z a d e t e k t i v e i i s t r a ž i v a č e p r i p r e m i t e p a l a č i n k a s t e t o r b i c e i n a p u n i t e i h . . . P r i j e d l o g e                                              p u n j e n j a p r o n a đ i t e u r e c e p t u , a L i n o s a v j e t u j e c i t r u s n e p l o d o v e i . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

Z A P A L A Č I N K E :                                            

1 M j e š a v i n a z a p a l a č i n k e                                                                        P o d r a v k a ( 2 0 0 g )                                          

1 ž l i c a k a k a a                                                                                      1 5 0 m l s l a t k o g v r h n j a                                                                                      

 2 5 0 m l M i n e r a l n e v o d e                                    S t u d e n a c                                                                        

u l j e z a p e č e n j e                                                                        

Z A N A D J E V :                                            

4 0 0 m l s l a t k o g v r h n j a                                                                                      1 Š l a g f i x D o l c e l a                                                                                      1 0 0 g L i n o l a d e n o u g a t                                                        

1 0 0 g č o k o l a d e i l i L i n o                                                                            

1    M j e š a v i n i z a p a l a č i n k e d o d a j t e k a k a o , s l a t k o v r h n j e                                      

i p o s t u p n o m i n e r a l n u v o d u . I z m i j e š a j t e g l a t k o                                                              t e k u ć e t i j e s t o i o s t a v i t e o d m a r a t i 1 0 - 1 5 m i n u t a .                    

2     N a z a g r i j a n o j , n a u l j e n o j t a v i i s p e c i t e 8 p a l a č i n k i ( Ø                                              2 2 c m ) .                    

3     S l a t k o v r h n j e k r a t k o i z m i j e š a j t e e l e k t r i č n i m                                                                                m i k s e r o m , d o d a j t e Š l a g f i x i i z m i j e š a j t e u č v r s t i                    š l a g .                    

4     N a s r e d i n i p a l a č i n k e s t a v i t e ž l i c u š l a g a , p a ž l i č i c u                                                L i n o l a d e i p o s p i t e n a s j e c k a n o m č o k o l a d o m i l i L i n o                                      P i l l o w s e . P a l a č i n k u s k u p i t e u z a v e ž l j a j i z a v e ž i t e                                                  

2 0    

Page 21: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 21/24

P i l l o w s a                                                                                      

Z A U K R A Š A V A N J E :                                            

k o r i c a n a r a n č e n a r e z a n a n a                                                                                      t r a k i c e                                                                        

t r a k i c o m n a r a n č e . T a k o p r i p r e m i t e i o s t a l e                                                                  p a l a č i n k e .                    

P O S L U Ž I V A N J E       P o s l u ž i t e k a o d e s e r t i z n e n a đ e n j a .                    

S A V J E T         U m j e s t o n a s j e c k a n e č o k o l a d e m o ž e t e d o d a t i                    

b o b i č a s t o v o ć e , a p a l a č i n k e p r e l i t i i p r e l j e v o m o d                                                č o k o l a d e .                    

2 1   

Page 22: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 22/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

S r e d n j e z a h t j e v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

7 0 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

J A F F A K O C K E                                                            

L a g a n i o s v j e ž a v a j u ć i k o l a č o m i l j e n j e u s v i m g e n e r a c i j a m a . P r i p r e m i t e g a k a d a o č e k u j e t e                                              v e ć e d r u š t v o i u ž i v a j t e u z a l o g a j i m a s o k u s o m n a r a n č e , č o k o l a d e i o m i l j e n o g k e k s a .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

6 j a j a                                                                                      

1 5 0 g š e ć e r a                                                                                      1 5 0 g O š t r o g b r a š n a P o d r a v k a                                                                                      

1 0 0 m l n a r a n č i n a s o k a                                                                                      

Z A Ž E L E :                                            

8 0 0 m l s o k a o d n a r a n č e                                                                        8 0 g š e ć e r a                                                                                      

1 M a x i p u d i n g v a n i l i j a                                                                                      D o l c e l a                                                                                      

 2 3 0 g P e t i t B e u r r e k e k s a                                           1 0 0 m l m l i j e k a                                                                                      

1    Ž u m a n j k e i š e ć e r p j e n a s t o u m u t i t e e l e k t r i č n o m                                                          

m i j e š a l i c o m , a z a t i m l a g a n o u m i j e š a j t e č v r s t o                                                                        t u č e n i s n i j e g o d b j e l a n j k a i b r a š n o .                    

2     I z l i j t e u l i m z a p e č e n j e ( 3 0 x 4 1 c m ) k o j u s t e p r i j e                                                    t o g a p r e m a z a l i m a s l a c e m i p o s u l i b r a š n o m .                    

3     P e c i t e u p e ć n i c i z a g r i j a n o j n a 1 8 0 ° C o k o 2 5                                                              m i n u t a . O h l a đ e n i b i s k v i t n a k a p a j t e s o k o m n a r a n č e .                    

4    

P r a š a k z a p u d i n g i z m i j e š a j t e s a š e ć e r o m i r a z m u t i t e                                    u m a l o s o k a o d n a r a n č e .                    

5     P r e o s t a l i s o k z a g r i j t e i k a d z a k u h a u m i j e š a j t e                                                                

2 2   

Page 23: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 23/24

Z A K R E M U :                                            

 3 Š l a g k r e m e v a n i l i j a D o l c e l a                                            3 7 0 m l m l i j e k a                                           

Z A G L A Z U R U :                                            

 2 0 0 g č o k o l a d e                                    8 0 g m a s l a c a                                                                                      

p r i p r e m l j e n i p u d i n g . K u h a j t e n e k o l i k o m i n u t a i                    v r u ć e i z l i j t e p r e k o b i s k v i t a .                    

6     K e k s e u m a č i t e u m l i j e k o p a i h p o s l o ž i t e p r e k o                                                            v r u ć e g p u d i n g a . O s t a v i t e d a s e o h l a d i .                    

7     U p r o k u h a n o h l a d n o m l i j e k o u s p i t e s a d r ž a j v r e ć i c e                                          Š l a g k r e m e v a n i l i j a .                    

8     M i j e š a j t e e l e k t r i č n o m m i j e š a l i c o m n a j v e ć o m                                                        b r z i n o m ( 3 m i n u t e ) d a d o b i j e t e k r e m u . K r e m u                                                                n a n e s i t e n a k o l a č .                    

9     G l a z u r u p r i p r e m i t e t a k o d a z a g r i j e t e m a s l a c d o                                                      v r e n j a , m a k n i t e s v a t r e i u m i j e š a j t e č o k o l a d u                                                                

n a t r g a n u n a k o c k i c e .                    

1 0     P r e l i j t e p a ž l j i v o p r e k o k o l a č a i p o r a v n a j t e .                    

P O S L U Ž I V A N J E       O h l a đ e n i k o l a č n a r e ž i t e n a k o c k e i p o s l u ž i t e .                    

S A V J E T         O v a j l a g a n i o s v j e ž a v a j u ć i k o l a č o m i l j e n j e u s v i m                                                      g e n e r a c i j a m a . V r l o j e i z d a š a n i k a o t a k a v p o g o d a n                                          z a p r i p r e m u k a d a o č e k u j e t e v e ć e d r u š t v o                                                                        

2 3   

Page 24: Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

7/23/2019 Coolerica - Omiljeni Jaffa Okusi

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-omiljeni-jaffa-okusi 24/24

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

1 0 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

c o o l i n a r i k a                                                                    

M I L K S H A K E V A N I L I J A C L A S S I C                                                      

O k u s v a n i l i j e u s l a d o l e d u d o d a t n o j e p o j a č a n v a n i l i n š e ć e r o m , a u z d o d a t a k m l i j e k a d o b i v a s e                                                    c l a s s i c . O n o š t o i p a k d a j e m o d e r n i š t i h i p r o d u b l j u j e k r e m o z n o s t o v o g m i l k s h a k e a j e L i n o l a d a m i l k .                    

S A S T O J C I    Z a 1 o s o b u                                                                

P R I P R E M A        

 3 k u g l i c e s l a d o l e d a o d v a n i l i j e                                    ( 1 2 0 g )                                          

 3 0 0 m l m l i j e k a                                           

½ ž l i č i c e V a n i l i n š e ć e r a                                                                                      D o l c e l a                                                                                       2 ž l i č i c e L i n o l a d e m i l k ( 4 0 g )                     

1    S l a d o l e d , h l a d n o m l i j e k o , v a n i l i n š e ć e r i L i n o l a d u                                              m i l k d o b r o p r o m i j e š a j t e u e l e k t r i č n o j m i j e š a l i c i .                    

P O S L U Ž I V A N J E       U l i j t e u č a š e i p o s l u ž i t e o d m a h .                    

S A V J E T         M i l k s h a k e d o d a t n o u k r a s i t e t u č e n i m s l a t k i m                                                                                        v r h n j e m .