of 40 /40
7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 1/40 BEZGLUTENSKE DELICIJE Za bezglutenski način prehrane potrebno je m alo matematike, m ašte, prstohvat instinkta i na kraju stiže uživancija. Prolistajte C oolericu ipronađite ideje za bezglutenske recepte nakon kojih ćete i sam i nastaviti kreirati nove kulinarske bezglutenske uspjehe. W E B AD RESA KN JIG E REC EPATA w w w . c o o l i n a r i k a . c o m / c o o l e r i c a / 1 6 5 9 3 

Coolerica - Bezglutenske delicije

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 1/40

B E Z G L U T E N S K E                D E L I C I J E                        

Z a b e z g l u t e n s k i n a č i n p r e h r a n e p o t r e b n o j e m a l o m a t e m a t i k e ,                    

m a š t e , p r s t o h v a t i n s t i n k t a i n a k r a j u s t i ž e u ž i v a n c i j a . P r o l i s t a j t e                                                            

C o o l e r i c u i p r o n a đ i t e i d e j e z a b e z g l u t e n s k e r e c e p t e n a k o n k o j i h                                                              ć e t e i s a m i n a s t a v i t i k r e i r a t i n o v e k u l i n a r s k e b e z g l u t e n s k e                                                                  

u s p j e h e .                    

W E B A D R E S A K N J I G E R E C E P A T A                                                                                                            

w w w . c o o l i n a r i k a . c o m / c o o l e r i c a / 1 6 5 9 3      

Page 2: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 2/40

K a z a l o                                      

4    

C r e m e c a r a m e l ( i l i r o ž a t a ) s n a r a n č o m i k a r d a m o m o m                                                                                

6    

Z d r a v i m a f i n i : )                                            

7   

N a a n B e r e n j i - I r a n s k i k e k s i o d r i ž e                                                                  

1 0    

B e z g l u t e n s k i v a f l i s a b a d e m o v i m b r a s n o m                                                                                                            1 2   

B l o n d i e s s l j e š n j a c i m a ( i b e z g l u t e n a : )                                            

1 4    

B e z g l u t e n s k i b r o w n i e s                                                

1 6    

K o l a č b e z g l u t e n a i j a j a                                                          

1 8   

S o c a n k o l a c o d r o g a c a ( + g l u t e n f r e e v a r i j a n t a )                                            

2 0    

C r o s t a t a b e z g l u t e n a                                                          

2 2   

C o k o l a d n a b e z g l u t e n s k a t o r t a                                                          

2 4    T o r t a b e z g l u t e n a                                                          

2 5   

T o r t a o d r i z e i r i c o t t e b e z g l u t e n a                                                          

2 6    

T o r t a o d n a r a n č e i b a d e m a                                                          

2 8   

K o k o s k o m i s b r o t ( b e z g l u t e n s k i )                                            2 9   

D u k a n g l u t e n s k i k r u h                                                                

Page 3: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 3/40

3 0    

B e z g l u t e n s k i k r u h                                                                

3 2   

B e z g l u t e n s k i m i j e š a n i k r u h                                                                

3 4    

N a p o k o n s t v a r n o d o b a r b e z g l u t e n s k i s e n d v i č k r u h                                                                

3 6    

M e k a n a p e c i v a b e z g l u t e n a                                                          

3 8   

Z a f r k a n c i                    

Page 4: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 4/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    S r e d n j e z a h t j e v n o                                                                        

V R I J E M E P R I P R E M E                                                            9 0 m i n .                    

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

t r a c y                                                              

C R E M E C A R A M E L ( I L I R O Ž A T A ) S                      N A R A N Č O M I K A R D A M O M O M                              

C r e m e c a r a m e l , i l i p o n a š k i r o ž a t a , j e s l a s t i c a , k o j a s e u z m a l e i z m j e n e p r i p r e m a u b r o j n i m                                        z e m l j a m a . O m i l j e n a j e t i j e k o m t o p l i j i h d a n a . P o s l u ž i t e j e s n e k i u m a k o m i l i s v j e ž i m v o ć e m .                    

( U l a z i u g r u p u s l a s t i c a b e z g l u t e n a ! ! ) O v o j e e g z o t i č n i j a v e r z i j a s k a r d a m o m o m !                      

S A S T O J C I    Z a 4 o s o b e                                                                  

P R I P R E M A        

1 / 2 l m l i j e k a                                                                                    4 ž u m a n j k a                                                                                    

 2 j a j a                                          1 5 0 g r š e ć e r a                                                                                    

k o r i c a n a r a n č e , k a r d a m o m , s o l                                          i l i k e r o d n a r a n č e ( t i p a                                                                                    

C o i n t r e a u )                                          

1    S t a v i t e k u h a t i m l i j e k o s n a r i b a n o m k o r i c o m 1                                n a r a n č e , p o l a ž l i č i c e s j e m e n k i k a r d a m o m a i                    p r s t o h v a t o m s o l i . K a d u z a v r i j e , p o k l o p i t e i o s t a v i t e                                        o k o 1 5 m i n u t a .                    

2     Ž u m a n j k e i c i j e l a j a j a p j e n a s t o u m u t i t e s a 1 0 0 g r                                          š e ć e r a . D o d a j t e 3 ž l i c e l i k e r a .                    

3     P r o c i j e d i t e m l i j e k o , t e g a p o l a k o i u z s t a l n o                                                                        m i j e š a n j e d o d a j t e s m j e s i o d j a j a . S v e s k u p a                                                          

4    

Page 5: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 5/40

p r o c i j e d i t e k r o z g u s t o c i j e d i l o .                    

4     U l o n č i ć s d e b l j i m d n o m s t a v i t e o s t a t a k š e ć e r a ( 5 0                                        g r ) i d v i j e ž l i c e v o d e . O s t a v i t e n a l a g a n o j v a t r i d o k                                                  s e n e p r e t v o r i u s v j e t l o s m e ć k a s t i k a r a m e l . O d m a h                                                g a p r e l i t e u 4 m a n j a i l i j e d a n v e ć i k a l u p . O k r e ć i t e                                                      k a l u p , k a k o b i k a r a m e l o m o b l i ž i l i d n o i s t j e n k e .                    

5     S m j e s u j a j a i m l i j e k a u l i j t e u k a l u p . S a v i t e g a u v e ć u                                          v a t r o s t a l n u z d j e l u n a p u n j e n u v r l o v r u ć o m                                                                        v o d o m . S t a v i t e u p e ć n i c u n a 1 7 0 s t u p n j e v a o k o s a t                                          v r e m e n a ( n e k a v o d a n i k a d n e z a k u h a , a k o t r e b a                                                          d o d a j t e h l a d n e v o d e ) . C r e m e c a r a m e l j e g o t o v                                                                k a d a p o d p r s t o m o s j e t i t e d a j e e l a s t i č a n ( j o š ć e s e                                            d o d a t n o s t v r d n u t i , k a d s e o h l a d i ) .                    

P O S L U Ž I V A N J E       O h l a đ e n i c r e m e c a r a m e l s t a v i t e u f r i ž i d e r d o k j e                                                              j o š u k a l u p u . P o l a s a t a p r i j e p o s l u ž i v a n j a o k r e n i t e                                 

g a n a t a n j u r k o j i ć e t e i z n i j e t i n a s t o l . U k r a s i t e                                                            š l a g o m i l i v o ć e m .                    

5   

Page 6: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 6/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

V R I J E M E P R I P R E M E                                                            3 0 m i n .                    

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

K o l a c i c S r e c e                                                              

Z D R A V I M A F I N I : )                                                          P i t a t e s e v i k a k v i s u t o s a d a z d r a v i m a f i n i ? E p a a k o v a m k a ž e m d a s u b e z g l u t e n a i b e z m l i j e č n i h                                                    p r o i z v o d a a l i i š e ć e r a , a d a s u p o d j e d n a k o u k u s n i k a o o n i s a m a s l a c e m i b e z b r o j k a l o r i j a i š t e t n o g                                            

b i j e l o g b r a š n a d a l i b i s t e m i v j e r o v a l i ? : ) O v o j e z a n a s s v e k o j i p a z e d a s a m o n a j b o l j e u n o s e u s v o j e                                          t i j e l o j e r z n a j u d a o n o t o i z a s l u ž u j e ; )                                            

S A S T O J C I    Z a 1 0 o s o b a                                                          

P R I P R E M A        

 3 0 0 g r b i j e l o g p i r i n č a n o g                                       

b r a š n a ( p r e t p o s t a v l j a m d a                                                                                    m o ž e t e i n e k o d r u g o , a l i m e n i                                      

          j e o v o z a k o l a č e s a v r š e n a                                          z a m j e n a p š e n i č n o m )                                          

1 0 0 g r f r u k t o z e ( a k o p r a v i t e s a                                                                                    š e ć e r , s t a v i t e d u p l o v i š e )                                          

1 p r a š a k z a p e c i v o                                                                          1 j a j e                                                                    

1 5 0 m l u l j a ( m o ž e t e                                                                    s u n c o k r e t o v o , a l i i m a s l i n o v o i                                      

o n o o d k o š č i c a g r o ž đ a )                                           3 0 0 m l p i r i n č a n o g m l i j e k a                                          

m a l o a r o m e v a n i l e                                                                    + s a s t o j a k p o ž e l j i ; )                                          

1    P o m j e š a j t e p r v o s v e s u v e e s a s t o j k e ( b r a š n o , p r a š a k                                              z a p e c i v o i f r u k t o z u ) , z a t i m d o d a j t e j a j e , m l i j e k o i                    u l j e . D o d a j t e a r o m e v a n i l e p o ž e l j i . P r o m j e š a j t e s v e                                          s a s t o j k e k u t l a č o m d o k s e n e p o v e ž u ( a p s o l u t n o                                                                v a m n e t r e b a m i k s e r ) .                    

2     Z a t i m i d e n a j b o l j i d i o ; ) D a j t e m a š t i n a v o l j u . Š t a                                                          v a m s e j e d e t o s t a v i t e . K o m b i n a c i j e s u                                                                o o g r o m n e e - k a k a o , r o g a č , n a r a n d ž i n u k o r i c u ,                    l i m u n , v i š n j e , š u m s k o v o ć e , b o r o v n i c e , k a f u . . m a                                                          m o g u ć n o s t i s u n e o g r a n i č e n e : )                                            

3    

U ž i v a j t e e e b e z g r i ž e s a v j e s t i ; ) O d o v e s m j e š e s a m                                                d o b i l a 1 9 m a f i n a .                    

6    

Page 7: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 7/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

B l a c k C h e r r y F o o d                                                      

N A A N B E R E N J I - I R A N S K I K E K S I O D                    R I Ž E                                    

P r e k r a s n i a r o m a t i č n i p r h k i k e s i ć i b e z g l u t e n a . U n e s i t e d a š a k o r i j e n t a u v a š u k u h i n j u !                      

S A S T O J C I P R I P R E M A        

 2 5 0 g r i ž i n o g b r a š n a                                          1 0 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

1 0 0 m l n e u t r a l n o g u l j a                                                                                    ( s u n c o k r e t o v o , s o j i n o , r e p i ć i n o                                                                          

i s l . )                                          6 0 m l r u ž i n e v o d i c e *                                                                  

s o k o d 1 / 4 l i m u n a                                                                                    1 m a l o j a j e                                                                    

v r h m ž k a r d a m o m a * *                                                                  ( o p c i o n a l n o )                                          

Z A D E K O R A C I J U                                                                                                                        m a l o s j e m e n k i m a k a i l i                                      

1    U p o s u d u p r o s i j t e š e ć e r u p r a h u .                    

2     O d v o j i t e ž u m a n j a k o d b j e l a n j k a . Ž u m a n j a k d o d a j t e                                      u p o s u d u s a š e ć e r o m , a b j e l a n j a k i s t u c i t e u č v r s t                                          s n i j e g .                    

3     D o d a j t e u l j e u š e ć e r i ž u m a n j a k i s v e d o b r o                                                                    p r o m j e š a j t e .                    

4     D o d a j t e r i ž i n o b r a š n o , r u ž i n u v o d i c u * i                    k a r d a m o m * * u s m j e s u š e ć e r a i š p a t u l o m m j e š a j t e ,                    s v e d o k s m j e s a n e p o s t a n e j e d n o l i č n a .                    

7   

Page 8: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 8/40

m a l o s j e c k a n i h p i s t a c i j a                                                                                      5     D o d a j t e s n j i e g o d b j e l a n k a i š p a t u l o m g a u m j e š a j t e                                        u s m j e s u . S m j e s a m o r a b i t i g u s t a , m e k a n a i l j e p l j i v a                                                ( o d p r i l i k e k a o m a r c i p a n ) , a k o v a m j e p r e r i j e t k a                                                      d o d a j t e j o š k o j u ž l i c u r i ž i n o g b r a š n a . J a s a m m o r a l a                                            d o d a t i j o š d v i j e ž l i c e , j e r s a m r a d i l a s a v e l i k i m j a j e m .                    

6     P o s u d u z a k l o p i t e i l i p o k r i j t e s a p r o z i r n o m f o l i j o m i                    o s t a v i t e d a p r e n o ć i u h l a d n j a k u ( c a . 8 s a t i ) .                    

7     O b l o ž i t e p l e h s a b a c k p a p i r o m . Ž l i č i c o m o d                                                                    s m j e s e i z d v o j i t e k o l i č i n u k a o l j e š n j a k . M e đ u b l a g o                                            n a u l j e n i m d l a n o v i m a o b l i k u j t e k u g l i c u i p o l o ž i t e j u                                                    n a p l e h , t e l a g a n o u t i s n i t e n a u l j n o m v i l i c o m s a                                                          d v i j e s t r a n e k e k s i ć a , k a k o b i s t e d o b i l i o k r u g l i o b l i k i                    u z o r a k n a k e k s u . R a z m a k i z m e đ u k e k s i ć a n e m o r a                                

b i t i v e l i k , j e r s e n e š i r e .                    

8     K e k s i ć e u s r e d i š t u b l a g o p o s i p a j t e s j e m e n k a m a                                                          m a k a i l i s j e c k a n i m p i s t a c i j a m a .                    

9     P e c i t e k e k s e n a 1 8 0 ° C c a . 1 5 m i n u t a - k e s i ć i m o r a j u                                        o s t a t i o d o z g o b i j e l i , d o k i m d n o m o r a l a g a n o                                                            p o r u m e n i t i . P r e m a r e c e p t i m a n a k o j e s a m n a i š l a u                                i s t r a ž i v a n j u , v r i j e m e p e č e n j a j e 2 0 m i n u t a , n o m e n i                    s u p o p r i m i l i b l a g o r u m e n u b o j u v e ć n a k o n 1 2 - 1 4                                              m i n u t a .                    

1 0     O s t a v i t e k e k s i ć e , d a s e o h l a d e n a b a c k p a p i r u , t e k                                                i h o n d a o d v o j i t e - v r l o s u n j e ž n i d o k s u j o š v r u ć i i                    l o m e s e .                    

O d o v e k o l i č i n e s m j e s e i z a đ e i z m e đ u 6 0 i 7 0                                                                k e k s i ć a .                    

* R u ž i n u v o d i c u v r l o b r z o i l a k o m o ž e t e p r i p r e m i t i                    s a m i , o v d j e s u d v a r e c e p t a o d o k u s P o k u s i E b b e .                    J a s a m z a p r i p r e m u k o r i s t i l a s u š e n e l a t i c e - z b o g                                                  l o š e g v r m e n a s u r u ž e s l a b o g m i r i s a .                     * * D o d a l a s a m m a l o p i m e n t a s a v r h o m n o ž a                                                          c i m e t a , j e r n i s a m i m a l a k a r d a m o m - i s t o j e i s p a l o                                                  o d l i č n o . D o d a j t e z a č i n s a m o n a v r h m a l e ž l i c e ,                    k a k o b i k e k s i b i l i b l a g o a r o m a t i z i r a n i , i n a č e ć e t e                                                          

d o b i t i k e k s e k o j i n a l i č e n a b o ž i č n e . P o s t o j e r e c e p t i ,                    p r e m a k o j i m a s e n e d o d a j u n i k a k v i z a č i n i u o v e                                                            k e k s e o s i m r u ž i n e v o d i c e .                    

8   

Page 9: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 9/40

P O S L U Ž I V A N J E       K e k s i ć i s e t r a d i c i o n a l n o p o s l u ž u j u u z č a š u i r a n s k o g /                                              p e r z i j s k o g č a j a . N a i š l a s a m n a v i š e v a r i i a c i j a ,                    o d a b r a l a s a m o n u , u k o j o j s e c r n i č a j m i j e š a s a                                                          s u š e n i m l a t i c a m a r u ž e . T a k a v č a j n i k a d a s e n e                                                                  p o s l u ž u j e u p o r c u l a n s k i m i l i d r u g i m n e p r o z i r n i m                                                              š a l i c a m a - v e l i k a j e u v r e d a a k o s e n e v i d i b o j a č a j a .                    K a ž u d a ć e v a s p r a v i d o m a ć i n u v i j e k p i t a t i , ž e l i t e l i                    

    j a č i i l i s l a b i j i č a j .          

9   

Page 10: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 10/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

g l o w h u n t e r s                                                            

B E Z G L U T E N S K I V A F L I S A                                          B A D E M O V I M B R A S N O M                                                

Z i v j e t i u p o t p u n o s t i i l i v e c i n o m b e z g l u t e n a m o z e b i t i p r a v i i z a z o v , p o s e b n o k a d a s e r a d i o                                    t i p i c n i m j e l i m a z a d o r u c a k , n a k o j e s m o n a v i k l i . T u s i g u r n o s p a d a j u i v a f l i . O v a j r e c e p t z a                                          

b e z g l u t e n s k e v a f l e s a b a d e m o v i m b r a s n o m n u d i o d l i c n u z a m j e n u i j a k o i h j e b r z o                                                  n a p r a v i t i . M e n i u s p i j e s v e s k u p a u 1 5 m i n , o b i c n o v i k e n d o m i l i u t o k u s e d m i c e , a k o n a m                                            

p o n e s t a n e i d e j a z a d o r u c a k . Z a o v a j r e c e p t b i t r e b a l i i m a t i p e k a c z a v a f l e . M e n i j e m o j                k u p i l a m o j a r a h m e t l i m a m a , k o j a j e b i l a v e l i k i o b o z a v a l a c k u c n i h a p a r a t a p a j e o v o s a m o                                              

    j e d a n o d m n o g i h k o j e m i j e k u p i l a . B u d u c i d a m e p o d s j e c a n a n j u , u z i v a m d a p r a v i m v a f l e .          

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 - 1 / 2 s o l j a b a d e m o v o g b r a s n a /                                                          m l j e v e n i h b a d e m a ( r a z l i k a j e                                                                    

s a m o u t o m e k o l i k o s i t n o s u                                                                                i z m l j e v e n i b a d e m i – n a r a v n o                                                                          

1      J e d n o s t a v n o g a j e p r a v i t i ( b a r e m g a j a u z u r b i                    t a k o p r a v i m : ) – i z m i j e s a j t e s v e s a s t a v i n e i p e c i t e                                                      j e d a n p o j e d a n . J e d n a j e d n a i p o l v e l i k a k a s i k a i d e                                 

n a j e d a n v a f e l – z a v i s i k o j i p e k a c i m a t e . M o j j e m a l i                    

1 0    

Page 11: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 11/40

b o l j e j e d a s u s i t n i j i a l i r e c e p t                                                    u s p i j e i s a n o r m a l n o                                                                          

m l j e v e n i m b a d e m i m a )                                          1 / 2 k a s i k i c e p r a s k a z a p e c i v o                                                                          

      p r s t o h v a t s o l i                    2 v e l i k a j a j a                                          

1 / 4 s o l j e m l i j e k a                                                                                    1 s u p e n a k a s i k a a g a v i n o g                                                                              

s i r u p a ( m o z e i j a v o r o v s i r u p i l i                                      m e d )                                          

o k r u g l i , a k o i m a t e n e k i d r u g i p r o b a j t e i z m j e r i t i .                    

2       O v a j p u t s a m i h i s k o m b i n o v a l a s a b a n a n a m a i                    g r c k i m j o g u r t o m – m o g u c n o s t i s u n e o g r a n i c e n e .                    I d u d o b r o i s a j o s m a l o a g a v e s i r u p a n a v r h u i                    d r u g i m v o c e m . O v a k o m b i n a c i j a n a o s o b u i m a o k o                                              3 0 0 k a l o r i j a . U z i v a j t e !                      

1 1   

Page 12: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 12/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

f u z z - j u z z                                                                        

B L O N D I E S S L J E Š N J A C I M A ( I B E Z                        G L U T E N A : )                                                          

O v a j r e c e p t s a m s l u č a j n o n a š l a t r a ž e ć i r e c e p t s l j e š n j a c i m a . D j e c a k a ž u d a j e " e p i c c a k e " ,                    a n e m o ž e a d a n e b u d e k a d j e u p i t a n j u s p o j l j e š n j a k a b i j e l e č o k o l a d e . B e z - g l u t e n s k o                                                  

b r a š n o m u i s t o d a j e p o s e b a n š m e k .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

T I J E S T O :                                          1 5 0 g r m a s l a c a                                                                                    

 2 0 0 g r b i j e l e č o k o l a d e                                  8 0 m l m l i j e k a                                                                                    

1 ž l i č i c a e k s t r a k t a v a n i l i j e                                                                     2 2 0 g r š e ć e r a                                          

1 0 0 g r m l j e v e n i h p r ž e n i h                                                                                

l j e š n j a k a                                                                                    1 8 5 g r b r a š n a b e z g l u t e n a                                                                                    

1 / 4 ž l i č i c e p r a š k a z a p e c i v o                                                                          

1    Z a g r i j a t i p e ć n i c u n a 1 8 0 C . B l a g o n a u l j i t i p l e h o d                                                        o k o 2 0 X 3 0 c m i o b l o ž i t i p a p i r o m z a p e č e n j e .                    

2     P o m i j e š a t i o b i j e v r s t e b r a š n a s a p r a š k o m z a p e c i v o                                                  i m l j e v e n i m l j e š n j a c i m a i o s t a v i t i s a s t r a n e . 4 j a j a                                                          m a l o i z m u t i t i i i s t o o s t a v i t i p o s t r a n i . L j e š n j a k e                                                      i č o k o l a d u z a p o s i p a n j e t a k o đ e i s j e c k a t i i p r i p r e m i t i                    

i o s t a v i t i d a č e k a j u .                    

3     U m a n j o j š e r p i c i i n a l a g a n o j v a t r i t o p i t i m a s l a c                                                              

1 2   

Page 13: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 13/40

4 0 g r b r a š n a o d r i ž e                                                                    4 j a j a                                                                                    

Z A P O S I P A N J E :                                          4 0 g r s j e c k a n i h p r ž e n i h                                                                                

l j e š n j a k a                                                                                    5 0 g r s j e c k a n e b i j e l e č o k o l a d e                                                                    

i s j e c k a n n a l i s t i ć e , č o k o l a d u i z l o m l j e n u n a k o c k i c e ,                    v a n i l i j u i m l i j e k o . M j e š a t i s t a l n o i n e d o p u s t i t i d a                                                          p r o k u v a . K a d s u s e m a s l a c i č o k o l a d a r a s t o p i l i ,                    s k i n u t i s v a t r e i m a l o p r o h l a d i t i . D o d a t i u t u i s t u                                                                s m j e s u š e ć e r i m j e š a t i d o k s e n e r a s t o p i . J o š m a l o                                              s v e p r o h l a d i t i , d a n e b u d e p r e v r u ć e k a d s e s p a j a s a                                            b r a š n o m i j a j i m a . T e č n u s m j e s u s p o j i t i s a s m j e s o m                                                b r a š n a i l j e š n j a k a , z a t i m d o d a t i j a j a i s v e d o b r o                                                                i z m j e š a t i . I z l i t i u p l e h , p o s u t i s j e c k a n o m č o k o l a d o m                                          i l j e š n j a c i m a . P e ć i o k o 3 0 m i n u t a . A k o p o č n e                                                            p r e v i š e d a r u m e n i , p o k r i t i g a f o l i j o m n a p o l a                                                          p e č e n j a . J a s a m m o r a l a o k o 1 5 - o g m i n u t a .                    

4     K a d s e p r o h l a d i i s j e ć i n a k o c k i c e i u ž i v a t i . : ) A k o j e                                                  t e k i z v a đ e n i z f r i ž i d e r a , m o ž e s e m a l o p o d g r i j a t i u                                              

m i k r o v a l n o j j e r ć e b i t i l j e p š i i m e k a n i j i .                    

5     N a p o m e n a : b e z g l u t e n s k o i b r a š n o o d r i ž e n i k a k o                                                    m j e n j a t i s a o b i č n i m j e r s u u b e z g l u t e n s k i m                                                                                    r e c e p t i m a o s t a l i s a s t o j c i u r a z m j e r a m a d i z a j n i r a n i m                                                          z a b e z g l u t e n s k o b r a š n o . A k o s e k o r i s t i o b i č n o                                                                  p š e n i č n o b r a š n o , r e z u l t a t i m o g u b i t i r a z o č a r a v a j u ć i .                    

1 3   

Page 14: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 14/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

V R I J E M E P R I P R E M E                                                            4 5 m i n .                    

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

c o o l i n a r i k a                                                                    

B E Z G L U T E N S K I B R O W N I E S                                

B i s k v i t n e k o c k e s t a m n o m č o k o l a d o m i b a d e m i m a r a z v e s e l i t ć e i n a j m l a đ e , a i d e a l a n s u                                        d e s e r t i u z p o p o d n e v n u k a v u .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 5 0 g t a m n e č o k o l a d e ( 7 0 %                                                                                              

k a k a a )                                          5 0 m l u l j a                                                                                    

1 6 0 g s m e đ e g š e ć e r a                                                                                    5 0 g m l j e v e n i h b a d e m a                                                                                    

6 0 g G u s s n e l a D o l c e l a                                                                                    1 ž l i č i c a P r a š k a z a p e c i v o                                                                          

D o l c e l a                                                                                    ¼ ž l i č i c e s o l i                                      

 2 j a j a                                          

1 ž l i č i c a e k s t r a k t a v a n i l i j e                                                                    š e ć e r u p r a h u z a p o s i p a v a n j e                                                                    

1    U p o s u d u s t a v i t e m l j e v e n e b a d e m e , s m e đ i š e ć e r ,                    

G u s s n e l , s o l , p r a š a k z a p e c i v o i p r o m i j e š a j t e .                    

2     D o d a j t e j a j a , e k s t r a k t v a n i l i j e i d o b r o i z m i j e š a j t e                                                e l e k t r i č n o m m i j e š a l i c o m ( o k o 1 - 2 m i n u t e ) .                    

3     Č o k o l a d u s i t n o n a t r g a j t e , p r e l i j t e u l j e m i n a l a g a n o j                v a t r i r a s t o p i t e n e p r e s t a n o m i j e š a j u ć i .                    

4     R a s t o p l j e n u č o k o l a d u d o d a j t e p r i p r e m l j e n o j s m j e s i ,                    

d o b r o i z m i j e š a j t e i u l i j t e u k a l u p ( 1 8 x 2 5 c m )                                            o b l o ž e n p a p i r o m z a p e č e n j e .                    

5     P e c i t e u p e ć n i c i z a g r i j a n o j n a 1 7 5 ° C o k o 3 5                                                              

1 4    

Page 15: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 15/40

m i n u t a .                    

6     P e č e n e b r o w n i e s e i z v a d i t e i z p e ć n i c e , p u s t i t e d a                                              o d s t o j e 1 5 - 2 0 m i n u t a .                    

P O S L U Ž I V A N J E       P o s p i t e i h š e ć e r o m u p r a h u , n a r e ž i t e i p o s l u ž i t e .                    

S A V J E T         U m j e s t o b a d e m a , m o ž e t e u p o t r i j e b i t i o r a h e .                    

1 5   

Page 16: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 16/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    S r e d n j e z a h t j e v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

c o o l i n a r i k a                                                                    

K O L A Č B E Z G L U T E N A I J A J A                                  

B e z o b z i r a d a l i j e p r i p r e m l j e n a z a v i k e n d i l i z a b l a g d a n e o v a b e z g l u t e n s k a s l a s t i c a o t k r i t                                          ć e n o v e o k u s e u o m i l j e n i h z a l o g a j a .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 0 0 g r i ž i n o g b r a š n a                                                                                    

1 0 0 g h e l j d i n o g b r a š n a                                                                                     3 0 g G u s s n e l a D o l c e l a                                          

1 P r a š a k z a p e c i v o D o l c e l a                                                                                    1 V a n i l i n š e ć e r D o l c e l a                                                                                    

1 L i m u n š e ć e r D o l c e l a                                                                                    6 0 g s m e đ e g š e ć e r a                                                                                    

1 0 0 g m a s l a c a                                                                                    1 ž l i c a M e d a b a g r e m                                                                                                                          

P o d r a v k a                                                                                    

1 0 0 g D ž e m a j a g o d a P o d r a v k a                                                                                     2 0 0 m l m l i j e k a                                           2 k r u š k e ( 2 5 0 g )                     

1    P o m i j e š a j t e s u h e s a s t o j k e : b r a š n o o d r i ž e , h e l j d e ,                    

G u s s n e l , p r a š a k z a p e c i v o , š e ć e r , v a n i l i n š e ć e r i                    l i m u n š e ć e r .                    

2     D o d a j t e r a s t o p l j e n i m a s l a c i l a g a n o z a g r i j a n i d ž e m                                                          p o m i j e š a n s m e d o m .                    

3     U z m i j e š a n j e d o d a j t e m l i j e k o i s m j e s u i z l i j t e u                                                          p o s u d u z a p e č e n j e ( 3 4 x 2 0 c m ) o b l o ž e n u p a p i r o m                                          z a p e č e n j e .                    

4     K r u š k e n a r e ž i t e n a t a n k e p l o š k e i p o s l o ž i t e p r e k o                                                    s m j e s e u p o s u d i .                    

1 6    

Page 17: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 17/40

Z A P R E L J E V :                                          5 0 g m a s l a c a                                                                                    

4 0 g s m e đ e g š e ć e r a                                                                                    1 ž l i č i c a C i m e t a m l j e v e n o g                                                                              

P o d r a v k a                                                                                     3 ž l i c e m l i j e k a                                          

5     K o l a č p e c i t e u p e ć n i c i z a g r i j a n o j n a 1 8 0 ° C o k o 3 0                                          m i n u t a .                    

6     U m e đ u v r e m e n u š e ć e r , m a s l a c , m l i j e k o i c i m e t                                          z a g r i j t e d o v r e n j a i m a k n i t e s v a t r e .                    

7     K o l a č p r e l i j t e i j o š z a p e c i t e 5 m i n u t a t e o h l a d i t e .                    

P O S L U Ž I V A N J E       P o s l u ž i t e o h l a đ e n o .                    

S A V J E T         K r a v l j e m l i j e k o m o ž e t e z a m i j e n i t i r i ž i n i m i l i s o j i n i m                                                          m l i j e k o m .                    

1 7   

Page 18: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 18/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

s m o r r e b r o d                                                            

S O C A N K O L A C O D R O G A C A ( +                            G L U T E N F R E E V A R I J A N T A )                                          

I m a j u c i u v i d u k o l i k o s l i c n i h r e c e p a t a i m a v e c n a C o o l i n a r i c i r a z m i s l j a l a s a m d a l i d a                                                  o b j a v i m o v a j r e c e p t . I p a k , o v a j j e m a l o d r u g a c i j i , b e z u l j a / m a s l a c a , j a k o s o c a n i l a g a n +                                                  

b e z g l u t e n s k a v a r i j a n t a . P r v a v a r i j a n t a j e r e c e p t k o j e g s a m d o b i l a o d j e d n e p r i j a t e l j i c e                                            n a k o n s t o s a m p o j e l a 4 k o m a d a k o d n j e , a d r u g a v a r i j a n t a j e z a s v e k o j i m o r a j u / z e l e                                                  

p r i p a z i t i s t o j e d u - m e n i o s o b n o j e d n a k o f i n a : )                                            

S A S T O J C I P R I P R E M A        

( s a l i c a = 2 0 0 m l )                                          4 j a j a                                                                                    

1 / 2 s a l i c e s e c e r a                                                                                    1 s a l i c a b r a s n a                                                                                    

1 P Z P                                                                                            1 5 0 m l m l i j e k a                                                                                    

1 0 0 g r o g a c a                                                                                     3 - 4 j a b u k e                                  

1    O c i s t i t e i n a r i b a j t e j a b u k e , o t o p i t e c o k o l a d u n a                                                          p a r i . O d v o j i t i z u m a n j k e o d b j e l a n a k a . Z u m a n j k e                                                    p j e n a s t o i z m i k s a t i s a s e c e r o m . D o d a t i b r a s n o +                                              P Z P , r o g a c , r a s t o p l j e n u c o k o l a d u i m l i j e k o . D o d a t i                    

p a z l j i v o b j e l a n k e k o j e s t e p r e t h o d n o u m u t i l i u c v r s t i                    s n i j e g . N a k r a j u d o d a t i n a r i b a n e i o c i j e d e n e j a b u k e .                    P e c i u k a l u p u o d c c a . 2 0 x 3 0 c m o k o 4 5 m i n u                                                                z a g r i j a n o j p e c i n a 1 8 0 s t u p n j e v a . O h l a d e n i k o l a c                                    

1 8   

Page 19: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 19/40

5 0 g c o k o l a d e z a k u h a n j e                                                                    1 0 0 g g r o z d i c a                                                                                    

    _ _ _                                      v a r i j a n t a b e z g l u t e n a i                                      

r a f i n i r a n o g s e c e r a :                              4 j a j a                                                                                    

m a l o s o l i                                       2 z l i c e m e d a                                          

1 s a l i c a b r a s n a o d k e s t e n a                                                                                    1 / 2 P Z P ( W e i n s t e i n - b a c k p u l v e r                                                          

i z D M - a )                                          1 5 0 m l m l i j e k a ( m o z e i                                      

m i n e r a l n e )                                          1 0 0 g r o g a c a                                                                                    

 3 - 4 j a b u k e                                  

5 0 g n a s j e c k a n e t a m n e                                                                    c o k o l a d e ( b e z g l u t e n a )                                          

s a k a g r o z d i c a ( n e z a s e c e r e n e )                                          s a k a s u h i h s m o k a v a / d a t u l j a                                                                                    

( n e z a s e c e r e n e )                                              _ _ _                                      

o p c i o n a l n o :                              c o k o l a d n a g l a z u r a                                                                                    

p o z e l j i p r e l i t i s c o k o l a d n o m g l a z u r o m .                    

2     B e z g l u t e n s k a v a r i j a n t a : O c i s t i t e i n a r i b a j t e j a b u k e ,                    a u m u t i p r a k t i k u i l i n o z e m u s i t n i t e s u h o v o c e .                    N a t o p i t e s u h o v o c e u s o k u k o j e g s u p u s t i l e                                                                  i z r i b a n e j a b u k e . N a s j e c k a j t e c o k o l a d u . O d v o j i t i                    z u m a n j k e o d b j e l a n a k a . Z u m a n j k e p j e n a s t o                                                                        i z m i k s a t i s m e d o m . D o d a t i b r a s n o + P Z P , r o g a c i                    m l i j e k o ( m i n e r a l n u ) . D o d a t i p a z l j i v o b j e l a n k e k o j e                                        s t e p r e t h o d n o u m u t i l i s m a l o s o l i u c v r s t i s n i j e g .                    N a k r a j u d o d a t i j a b u k e , c o k o l a d u i s u h o v o c e . P e c i                    u k a l u p u o d c c a . 2 0 x 3 0 c m o k o 4 5 m i n u z a g r i j a n o j                p e c i n a 1 8 0 s t u p n j e v a . O h l a d e n i k o l a c p o z e l j i                    p r e l i t i s c o k o l a d n o m g l a z u r o m . Z b o g n a s j e c k a n o g                            s u h o g v o c a k o l a c j e d o v o l j n o s l a d a k i j a k o s o c a n -                                            

n a r a v n o t o j e s u b j e k t i v a n d o z i v l j a j i o v i s n o o t o m e                                            k a k o j e t k o s v o j e n e p c e n a u c i o .                    

1 9   

Page 20: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 20/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

z i n i a                                                                              

C R O S T A T A B E Z G L U T E N A                                        

. . . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

Z A T I J E S T O                                                                                                                  1 5 0 g r r i z i n o g b r a s n a                                                                                    

1 5 0 g r h e l j d i n o g b r a s n a                                                                                    1 2 5 g r s e c e r a                                                                                    

1 5 0 g r r i c o t t e                                                                    5 0 m l v o d e                                                                    

 2 z l i c i c e p r a s k a z a p e c i v o                                     m a l o r i b a n e k o r i c e o d l i m u n a                                                                                    

i l i v a n i l i j e                                                                    

Z A S L A S T I C A R S K U K R E M U                                                                                                                        5 0 0 m l m l i j e k a                                                                                    

 3 z u m a n j k a                                          1 3 0 g r s e c e r a                                                                                    

7 0 g r g u s t i n a o d k r u m p i r a i l i                                      

1    N a p r a v i t e t i j e s t o . S t a v i t e n a r a d n u d a s k u s v e                                                                  s a s t o j k e i z a m i j e s i t e u s r e d n j e m e k a n o t i j e s t o .                    

T o c n a k o l i c i n a v o d e o v i s i o k v a l i t e t i r i c o t t e .                    D o d a j t e m a l o p o m a l o d o k n e v i d i t e d a s e m o z e                                          z a m i j e s i t i u s r e d n j e t v r d o t i j e s t o .                    

2     R a z v i j t e t i j e s t o . . . . .                    

3     P r e m a z i t e k a l u p u l j e m p a g a p o s i p a j t e r i z i n i m                                                          b r a s n o m . I z r e z i t e d v i j e t r a k e m a s n o g p a p i r a p a i h                                              s t a v i t e u n a k r s n o u k a l u p t a k o d a k r a j e v i o s t a n u                                                            m a l o v a n i . N a o v a j n a c i n j e l a k s e p o s l i j e i z v a d i t i                    k r o s t a t u . S t a v i t e t i j e s t o u k a l u p i o d r e z i t e r u b o v e                                      m a l o i s p o d r u b a .                    

2 0    

Page 21: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 21/40

k u k u r u z a                                                                                    k o r i c a o d l i m u n a                                                                                    

v a n i l i j a                                                                                    

O S T A L O                                                                                                               2 m a n j e j a b u k e                                  

s e c e r u p r a h u z a p o s i p a v a n j e                                                                    

4     Z a s l a s t i c a r s k u k r e m u s t a v i t e u l o n a c z u m a n j k e i                    s e c e r p a i h d o b r o i z m j e s a j t e p j e n j a c o m . D o d a j t e                                                g u s t i n , v a n i l i j u i j o s d o b r o p r o m i j e s a j t e . D o d a j t e                                            p o l a k o 5 0 0 m l m l i j e k a , s p i r a l u o d k o r e l i m u n a i                    s t a v i t e n a v a t r u . M j e s a j t e p j e n j a c o m d o k s e k r e m a                                          n e z g u s n e . O d s t r a n i t e k o r u o d l i m u n a i o s t a v i t e d a                                                s e m a l o o h l a d i .                    

5     J a b u k e o g u l i t e p a i h i z r e z i t e n a k r i s k e . C r o s t a t u                                                f i l u j t e s a m a l o k r e m e . P o k r e m i p o s l o z i t e j a b u k e . . . . .                    

6     . . . . . i p r e l i j t e s a o s t a t k o m k r e m e .                    

7     O s t a t a k t i j e s t a r a z v i j t e p a k a l u p o m v a d i t e z e l j e n e                                              o b l i k e i u k r a s i t e k o l a c . P e c i t e n a 1 8 0 ° o k o p o l a s a t a                                            

. I z v a d i t e k o l a c i z k a l u p a t e k k a d s e d o b r o o h l a d i .                    P o s i p a j t e s e c e r o m u p r a h u i s l u z i t e h l a d n o .                    

2 1   

Page 22: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 22/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    S r e d n j e z a h t j e v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

o l i l i                                      

C O K O L A D N A B E Z G L U T E N S K A                                      T O R T A                            

O s v o j i l a m e n a p r v i z a l o g a j !                      

S A S T O J C I    Z a 8 o s o b a                                                          

P R I P R E M A        

D o n j i d i o                                                                           3 0 0 g t a m n e c o k o l a d e                                  

1 5 0 g m a s l a c a ( s o b n e                                                                    t e m p e r a t u r e )                                          

8 5 g i l i 1 d l s v i j e t l o g s e c e r a o d                                                                                          s e c e r n e t r s k e ( a k o n e m a t e ,              

m o z e i o b i c n i )                                          6 j a j a ( v e l i c i n a M )                                          

1 - 2 z l i c e v a n i l s e c e r a                                                                                    1 / 2 z l i c i c e p r a s k a z a p e c i v o                                                                          

k o j i n e s a d r z i g l u t e n                                                                                1 z l i c a r u m a ( a k o z e l i t e )                                          

1    C o k o l a d u i s t o p i t i i z n a d v o d e n e p a r e i l i u                                                                m i k r o v a l k i . M a s l a c i s e c e r i z m i k s a t i d o b r o . J a j a                                                    o d v o j i t i n a z u m a n j c a i b j e l a n j c a . B j e l a n j c a i z m i k s a t i                    u c v r s t s n i j e g s a m a l o s o l i i l i p a r k a p i l i m u n a .                    

2     U i z m i k s a n m a s l a c u m j e s a t i j e d n o p o j e d n o                                                                        z u m a n j c e ( m i j e s a t i i z a s v a k o g d a s e s m j e s a                                                          u j e d n a c i ) , z a t i m i s t o p l j e n u c o k o l a d u s i p a j u c i j e u                                                t a n k o m m l a z u . D o d a t i v a n i l s e c e r , p r a s a k z a p e c i v o                                          i r u m , p r o m j e s a t i d a s e s a s t o j c i s j e d i n e . Z a t i m                                                                  r u c n o u m j e s a t i , p r v o 1 / 3 i s t u c e n i h b j e l a n j a k a i n a                                                          k r a j u o s t a t a k .                    

2 2   

Page 23: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 23/40

G o r n j i d i o                                                                           3 b j e l a n j k a                                          

8 5 g s e c e r a                                                                                    5 0 g l j e s n j a k a                                                                                    

7 5 g t a m n e c o k o l a d e                                                                    1 z l i c a s k r o b n o g b r a s n a                                                                                    

3     O k r u g l i k a l u p p r e c n i k a 2 2 c m , k o j e m s e o t v a r a j u                                                s t r a n i c e , d n o p r e k r i t i p a p i r o m z a p e c e n j e , a r u b o v e                                            p r e m a z a t i m a s l a c e m . S m j e s u r a v n o m j e r n o                                                                        r a s p o r e d i t i u k a l u p i p e c i u z a g r i j a n o j r e r n i n a 1 7 5 *                                                C , o k o 2 0 - 2 5 m i n . P r a v i l a s a m s a m o p o l a m j e r e i                    p e k l a u k a l u p u p r e c n i k a o d 1 8 c m . K o l a c s e d o s t a                                        p o d i g n e k a d s e p e c e p a s a m m o r a l a s p a p i r o m z a                                          p e c e n j e m a l o k a l u p p o v i s i t i . M i s l i m d a b i s e m o g a o                                                p e c i i u k a l u p u o d 2 4 c m , a l i u r e c e p t u p i s e 2 2 c m ,                    p a s a m m i s l i l a a k o p r e p o l o v i m m j e r e d a c e o v a j                k a l u p o d 1 8 c m , . b i t i O K . N e m a v e z e , s n a s l a s a m s e                                          n a k r a j u .                    

4     Z a g o r n j i d i o t o r t e , m i k s a j t e b j e l a n j k e s a m a l o s o l i i l i                    p a r k a p i l i m u n o v o g s o k a u z d o d a v a n j e s e c e r a .                    

C o k o l a d u n o z e m i l i u m u l t i p r a k t i k u i s j e c k a t i m a l o                                                  g r u b l j e . I s t o n a p r a v i t e i s a l j e s n j a k o m . P o m j e s a t i                    c o k o l a d u i l j e s n j a k e , t e 1 / 3 s m j e s e o d v o j i t i ( t r e b a                                                        c e v a m z a p o s i p a n j e ) . U o s t a t a k d o d a t i s k r o b n o                                                  b r a s n o i r u k o m d o b r o i z m j e s a t i , z a t i m s p a t u l o m                                                            u m j e s a t i u b j e l a n j c a . P r e m a z a t i p r e k o p r v e k o r e                                                      k o j a n a k o n 2 0 - 2 5 m i n . p e c e n j a t r e b a i m a t i c v r s t u                                                  p o v r s i n u d a s e s m j e s a m o z e r a z m a z a t i p r e k o .                    P o s u t i o d o z g o s a c o k o l a d o m i l j e s n j a c i m a k o j a s t e                                            o d v o j i l i i p e c i j o s o k o 2 5 m i n . J a s a m v r i j e m e                                                                  p e c e n j a m o r a l a m a l o p r o d u z i t i , z a t o s t o m i j e k a l u p                                                  b i o p r e m a l a n , p a j e t o r t a b i l a m a l o d e b l j a .                    

5     K a d a s e k o l a c p o c n e h l a d i t i , s r e d i n a c e m u                                                                p a s t i . O s t a v i t i d a s e k o l a c o h l a d i i o n d a g a i z v a d i t e                                                i z k a l u p a . M e n i s e z u r i l o p a j e p r i j e i s a o v a n i , s t a v i l a                                              g a n a r e s e t k u d a p r i j e b u d e o h l a d j e n . K o l a c m o z e                                              v i s e d a n a o s t a t i s v j e z , s t o n i s a m m o g l a p r o v j e r i t i ,                    

    j e r j e " p u k a o " d o k s i r e k ' o " k e k s " . . .          

6     K o l a c j e b e z g l u t e n a j e r n e s a d r z i b i j e l o b r a s n o .                    A k o i m a t e n e k o g k o j e a l e r g i c a n n a l j e s n j a k e ,                    m o z e t e i h z a m j e n i t i b a d e m i m a , j e r i h v e c i n a                                                          a l e r g i c a r a p o d n o s i .

2 3   

Page 24: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 24/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

z i n i a                                                                              

T O R T A B E Z G L U T E N A                                                                  . . . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 8 0 g r b i j e l o g c v r s t o g j o g u r t a                                                                                     2 c a s i c e o d j o g u r t a b r a s n a o d                                             

r i z e                                                                    1 c a s i c a o d j o g u r t a b r a s n a o d                                                                                          

t a p i o k e                                                                    

1 c a s i c a o d j o g u r t a s m e d e g                                                                              s e c e r a                                                                                    

 2 j a j a                                          1 r i b a n a j a b u k a                                                                                    

5 0 g r c o k o l a d e z a k u h a n j e                                                                    i s j e c k a n e n a s i t n o                                                                          

m a l o v a n i l i j e                                                                    r i b a n a k o r i c a o d 1 l i m u n a                                                                                    

1 p r a s a k z a p e c i v o                                                                          m a l o b r a s n a z a k a l u p                                                                      

m a l o u l j a z a k a l u p                                                                      m a l o s e c e r a u p r a h u z a                                                                                    

      p o s i p a v a n j e                                  

1    U v e c u z d j e l u s t a v i t e n a j p r i j e j o g u r t p a z a t i m                                                              d o d a j t e s v e o s t a l e s a s t o j k e .                    

2     . . . . .                    

3     I z r u c i t e s m j e s u u p r i p r e m l j e n i k a l u p i è e c i t e n a 1 8 0 °                                        o k o 3 0 m i n u t a . P r o v j e r i t e c a c k a l i c o m d a l i j e                                                                  d o v o l j n o p e c e n a .                    

4     K a d j e t o r t a h l a d n a p o s i p a j t e j e s e c e o m u p r a h u .                    A k o s t e v j e s t i s a f o n d a n o m k a o j a u k r a s i t e p l a v i m                                                c v j e t i c i m a : - ) : - ) : - )                                            

2 4    

Page 25: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 25/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

z i n i a                                                                              

T O R T A O D R I Z E I R I C O T T E B E Z G L U T E N A                            . . . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

7 0 0 m l m l i j e k a                                                                                     2 0 0 g r r i z e                                  

 3 0 0 g r c v r s t e r i c o t t e                                   2 0 0 g r s e c e r a                                          

 2 0 g r k a k a o                                     

 3 z u m a n j k a                                          1 z l i c a r u m a                                                                                    

v a n i l i j a                                                                                    u l j e z a p l e h                                                                                

r i z i n o b r a s n o i l i s e c e r u p r a h u                                                                                z a p l e h                                                                                

s e c e r u p r a h u z a p o s i p a v a n j e                                                                    

1    N a j p r i j e s t a v i t e m l i j e k o d a z a v r i j e .                    

2     D o d a j t e r i z u i v a n i l i j u i k u h a j t e d e s e t a k m i n u t a d o k                                          r i z a n e u p i j e s v o m l i j e k o . R i z a m o r a b i t i p r i l i c n o                                                              m e k a n a a l i n e k a s a s t a .                    

3     O s t a v i t e d a s e o h l a d i i d o d a j t e z u m a n j k e , p r o s i j a n i                    k a k a o , r u m . . . . .                    

4     . . . i r i c o t t u . . . . .                    

5     S v e p a z l j i v o p r o m i j e s a j t e . P r i p r e m i t e p l e h .                    P r e m a z i t e g a u l j e m i p o s i p a j t e r i z i n i m b r a s n o m i l i                    s e c e r o m u p r a h u . I z r u c i t e r i z u u p l e h i p e c i t e n a                                                        2 0 0 ° 4 5 m i n u t a .                    

6     S t a v i t e u h l a d n j a k d a s e d o b r o o h l a d i . P o s i p a j t e                                                        

s e c e r o m u p r a h u .                    

2 5   

Page 26: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 26/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

D a j a n a D                                                          

T O R T A O D N A R A N Č E I B A D E M A                            

N e o b i č n a t o r t a . N a r a n č e i b a d e m i s u g o t o v o j e d i n i s a s t o j c i , n e m a n i b r a š n a ( d a k l e b e z                                      g l u t e n a j e ) n i m a s l a c a i l i u l j a . A i p a k j e t a k o s o č n a , m e k a n a , k a o d a j e z a l i v e n a s i r u p o m .                    

S A S T O J C I    Z a 8 o s o b a                                                          

P R I P R E M A        

 2 n a r a n č e ( o b a v e z n o                                     n e p r s k a n e )                                          

 2 8 0 g m l j e v e n i h b a d e m a                                           2 5 0 g š e ć e r a                                          

1 ž l i č i c a p r a š k a z a p e c i v o                                                                          1 ž l i č i c a e k s t r a k t a v a n i l i j e                                                                    

1 ž l i č i c a C o i n t r e a u a ( l i k e r o d                                                                                          n a r a n č e )                                          

6 j a j a                                                                                    

Z A P O S L U Ž I V A N J E                                                                                                    š e ć e r u p r a h u                                                                                

t u č e n o s l a t k o v r h n j e                                                                    

1    N a r a n č e d o b r o o p e r i t e č e t k i c o m d a o d s t r a n i t e                                                                  

p r l j a v š t i n u . S t a v i t e i h u š i r u p o s u d u i d o d a j t e t o l i k o                                          v o d e d a n a r a n č e b u d u s k r o z p r e k r i v e n e . S t a v i t e                                                            m a l i t a n j u r p r e k o n j i h d a i h d r ž i p o t o p l j e n i m a .                    Z a g r i j a v a j t e p o l a k o v o d u d o k n e p r o k u h a , a o n d a                                                        s m a n j i t e v a t r u i o s t a v i t e d a s e k u h a j u o t p r i l i k e 4 0                                                m i n u t a d o k p o t p u n o n e o m e k š a j u .                    

2     P r e r e ž i t e k u h a n e n a r a n č e i i z v a d i t e s j e m e n k e .                    O s t a v i t e i h d a s e o h l a d e . U k l j u č i t e p e ć n i c u n a 1 8 0 °                                          

C . K a l u p z a t o r t u ( k l a s i č n i s p r s t e n o m , p r o m j e r a                                                  2 4 - 2 6 c m ) n a m a ž i t e m a s l a c e m i o b l o ž i t e p a p i r o m                                                  z a p e č e n j e .                    

2 6    

Page 27: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 27/40

v o ć e p o ž e l j i                                        3     S t a v i t e o h l a đ e n e n a r a n č e u m i k s e r ( m u l t i p r a k t i k ) i                    i z m i k s a j t e d a d o b i j e t e g l a t k u s m j e s u . D o d a j t e                                                                  m l j e v e n e b a d e m e , š e ć e r , p r a š a k z a p e c i v o , l i k e r i                    e k s t r a k t v a n i l i j e . I z m i k s a j t e u k r a t k i m i n t e r v a l i m a                                                          ( p u l s e ) d a s e s a s t o j c i p o v e ž u . D o d a j t e m a l o                                                                    r a z m u ć e n a j a j a i o p e t k r a t k o i z m i j e š a j t e u k r a t k i m                                              i n t e r v a l i m a ( n e m i j e š a j t e d u g o , t e k t o l i k o k o l i k o j e                                                    p o t r e b n o d a s e s v e p o v e ž e .                    

4     S i p a j t e s m j e s u u p r i p r e m l j e n i k a l u p i p e c i t e o k o 5 0                                                m i n u t a - p r o v j e r i t e d r v e n i m š t a p i ć e m u b o d e n i m u                                                s r e d i n u . O s t a v i t e t o r t u d a s e o h l a d i u k a l u p u . P r i j e                                                  p o s l u ž i v a n j a p o s p i t e j e š e ć e r o m u p r a h u i p o s l u ž i t e                                            u z t u č e n o s l a t k o v r h n j e i v o ć e p o ž e l j i ( m a l i n e ,                    š u m s k o v o ć e , m a n g o i t d . ) .                    

5     Š t o s a m p r o m i j e n i l a : k a o p r v o , p r i p r e m i l a s a m                                                                  s a m o p o l a s m j e s e ( n e p o p r a v l j i v o s a m n e p o v j e r l j i v a                                      p r e m a n o v i m r e c e p t i m a ) i p e k l a s a m d i o u m a l o m                                              k a l u p u z a t o r t u ( s r c e ) a d i o u k a l u p i ć i m a z a m u f f i n e                                      ( b e z k o š a r i c a ) . N i s a m i m a l a C o i n t r e a u , p a s a m                                                          d o d a l a a r a n c e l l o . K a d s a m s m j e s u i z m i k s a l a u č i n i l a                                            m i s e m a l o g o r k a ( t o s i g u r n o o v i s i o n a r a n č a m a ) p a                                              s a m d o d a l a j o š o k o 5 0 g š e ć e r a . S a v j e t u j e m d a                                                        p r o č i t a t e P o m o r a v k i n k o m e n t a r ( # 6 ) z a s a v j e t k a k o                                          i z b j e ć i d a n a r a n č e b u d u g o r k e                                                                  

P O S L U Ž I V A N J E       O v a t o r t a p r i p a d a s e f a r d s k o j ( h e b r e j s k o j ) t r a d i c i j i                    n a p o d r u č j u M e d i t e r a n a i B l i s k o g i s t o k a .                    T r a d i c i o n a l n o s e p r i p r e m a u v r i j e m e ž i d o v s k o g                                                        b l a g d a n a P a s h e . J e d i n i d o d a t a k u o v o m r e c e p t u u                                                  

o d n o s u n a o n a j t r a d i c i o n a l n i s u e k s t r a k t v a n i l i j e i                    l i k e r .                    

2 7   

Page 28: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 28/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

o l j a 2 6 5                                                                        

K O K O S K O M I S B R O T                                                  ( B E Z G L U T E N S K I )                      

O s t a l a m i b e l a n c a . P r v o s t o m i j e p a l o n a p a m e t j e k o m i s b r o t . M o j i g a b a s n e v o l e . . . j a g a                                          b a s v o l i m . . . a n e s m e m p s e n i c n o b r a s n o . I o n d a m i d u n e d a p r o m e n i m m a m i n r e c e p t i                    

p r i l a g o d i m g a s e b i . I s p a d e s a s v i m s i m p a t i c a n u k u s .

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 ) 1 s o l j a ( 2 0 0 m l ) b e l a n a c a                                                                                     2 ) 1 / 3 s o l j e f r u k t o z e ( i l i 1 s o l j a                                          

o b i c n o g s e c e r a )                                           3 ) 1 s o l j a k o k o s o v o g b r a s n a + 2                                    

k a s i k e b e z g l u t e n s k o g b r a s n a                                                                                    4 ) 1 / 2 s o l j e u l j a ( j a k o r i s t i l a                                                                                    

m a s l i n o v o )                                          

5 ) s o k i k o r a 1 l i m u n a                                                                                    6 ) m a l o s u v o g g r o z d j a ( m o z e i                                      

s e c k a n i h o r a h k o v o l i )                                          

1    U m u t i t i b e l a n c a u c v r s t s n e g , p o s t e p e n o d o d a j u c i                    s e c e r . D o d a t i k o k o s o v o b r a s n o i b e z g l u t e n s k o                                                                      b r a s n o , u l j e , l i m u n o v s o k i r e n d a n u k o r i c u i n a k r a j u                                                  l a g a n o u m e s a t i g r o z d j i c e ( i s e c k a n e o r a h e )                                            

2     I s t r e s t i u d u g u l j a s t p l e h i l i s i l i k o n s k i k a l u p i p e c i u                                                    z a g r e j a n o j r e r n i n a 1 8 0 C d o k s e n e p o r u m e n i i                    

o d v o j i s e o d i v i c a p o s u d e u k o j o j s e p e c e .                    

2 8   

Page 29: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 29/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

V R I J E M E P R I P R E M E                                                            1 8 0 m i n .                    

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

a n c i c a                                                                  

D U K A N G L U T E N S K I K R U H                                                                j o š j e d a n u n i z u d u k a n k r u h i ć a s a m o j e o v a j b e z j a j a i b e z m l i j e k a . U f a z i n a p a d a k r u h p o d j e l i t i n a 1 0                                     

d j e l o v a , u 2 . f a z i n a 7 a u 3 . f a z i n a 5 d i j e l o v a - z b o g k o l i č i n e m e k i n j a .

S A S T O J C I    Z a 1 o s o b u                                                                

P R I P R E M A        

4 0 0 g r v o d e                                                                     2 0 0 g r m l j e v e n i h z o b e n i h                                        

m e k i n j a                                                                                    

 3 0 g r p š e n i č n i h m e k i n j a                                          1 5 0 g r p š e n i č n o g g l u t e n a                                                                                    

 2 5 g r s v j e ž e g k v a s c a i l i 2                                          p a k e t i ć a s u h o g                                       

 2 č a j n e ž l i č i c e s o l i                   

1    r a z r i j e d i t i k v a s a c u t o p l o j v o d i i u m j e š a t i s v e o s t a l e                                            s a s t o j k e . O s t a v i t i d a s t o j e p o k r i v e n e k r p o m i l i                    f o l i j o m o k o 3 5 m i n u t a .                    

2     P r e m j e s i t i i s t a v i t i u k a l u p ( h r b a t o b l i k ) i l i k o j i v a m                                                o d g o v a r a . P o n o v n o p o k r i t i i o s t a v i t i d o k s e n e                                                        u d v o s t r u č i . P e ć i n a 1 8 0 s t u p n j e v a - c c a 5 0 m i n u t a .                    s v e o v i s i o p e ć n i c i . J a s a m u p r v o j p o l o v i c i p e č e n j a                                      g o r e s t a v i l a p a p i r z a p e č e n j e d a n e b i i z g o r i o g o r n j i                    d i o . K o r i c a b u d e f i n a h r s k a v a a u n u t r a š n j o s t m e k a .                    

P O S L U Ž I V A N J E      k a o s e n d v i ć e , k a o f i n i k r u h i ć s a m a r m e l a d o m , b e z                                                i č e g a . . s a m o g r i c k a t i : )                                            

2 9   

Page 30: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 30/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    S l o ž e n o                                                                        

V R I J E M E P R I P R E M E                                                            1 3 5 m i n .                    

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

c o o l i n a r i k a                                                                    

B E Z G L U T E N S K I K R U H                                            

P r v i p r o b l e m s k o j i m ć e s e s u s r e s t i o n i k o j i b o l u j u o d c e l i j a k i j e j e s t k a k o d o b e z g l u t e n s k o g                                        k r u h a . D o o v o g n a j v a ž n i j e g p r i l o g a u z j e l a d o ć i ć e t e u z p o m o ć s l j e d e ć e g r e c e p t a i – s a m o                                      

m a l o d o b r e v o l j e !                      

S A S T O J C I    Z a 8 o s o b a                                                          

P R I P R E M A        

 3 č a š e p r o s i j a n o g a                                          b e z g l u t e n s k o g n a m j e n s k o g                                                                              

b r a š n a z a k r u h i p e c i v o                                                                           2 0 0 m l m l a k e v o d e                                  

 2 0 0 m l m l i j e k a                                          5 0 m l u l j a i l i m a r g a r i n a                                                                                    

1 ž l i č i c a s o l i                                      1 ž l i č i c a š e ć e r a                                                                                    

½ v r e ć i c e K v a s a c i n s t a n t                                                    D o l c e l a                                                                                    

Z A P R E M A Z I V A N J E :                                          

1    K v a s a c r a s t o p i t e u m l a k o j v o d i i m l i j e k u , a z a t i m g a                                              u m i j e š a j t e u u k u p n e k o l i č i n e b r a š n a t e d o d a j t e                                      m a r g a r i n i l i u l j e i s o l .                    

2     S a s t o j k e m i j e š a j t e e l e k t r i č n o m m i j e š a l i c o m ( s p i r a l n i                    n a s t a v c i ) 1 0 - a k m i n u t a , d o k n e d o b i j e t e h o m o g e n o                                            m e k a n o t i j e s t o . S m j e s u o s t a v i t e d i z a t i n a t o p l o m                                                            m j e s t u d o k s e v o l u m e n n e u d v o s t r u č i .                    

3     U d i g n u t o t i j e s t o d o d a j t e o s t a t a k b r a š n a , p o n o v n o                                        p r o m i j e š a j t e i s t a v i t e u u l j e m n a m a z a n d u g u l j a s t i                    k a l u p . T i j e s t o u k a l u p u i z r a v n a j t e m o k r o m r u k o m ,                    p r e m a ž i t e u l j e m , p o k r i j t e k r p o m i p u s t i t e d a s e                                                          

3 0    

Page 31: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 31/40

1 j a j e                                                                     p o n o v n o d i ž e .                    

4     D i g n u t o t i j e s t o p r e m a ž i t e r a z m u ć e n i m j a j e t o m i                    s t a v i t e p e ć i u p e ć n i c u z a g r i j a n u n a 2 0 0 ° C o k o 4 0                                              m i n u t a .                    

P O S L U Ž I V A N J E       P e č e n i k r u h i z v a d i t e i z k a l u p a i z a m o t a j t e u v l a ž n u                                                    k r p u , d o k s e n e o h l a d i . P o s l u ž i t e g a u z o s t a l a j e l a                                                    p r e m a v l a s t i t o j ž e l j i .                    

S A V J E T         O v o t i j e s t o o b v e z n o m i j e š a j t e e l e k t r i č n o m                                                                    m i j e š a l i c o m , a o b l i k u j t e g a m o k r i m r u k a m a . P e č e n i                    k r u h č u v a j t e u p l a s t i č n o j v r e ć i c i i l i h e r m e t i č k i                    z a t v o r e n o j p o s u d i d a s e k r u h n e o s u š i .                    

3 1   

Page 32: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 32/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    J e d n o s t a v n o                                                                        

V R I J E M E P R I P R E M E                                                            6 0 m i n .                    

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

c o o l i n a r i k a                                                                    

B E Z G L U T E N S K I M I J E Š A N I K R U H                              

P r i p r e m i t e k r u h s p r o b r a n i m b r a š n o m h e l j d e , s l a n u t k a i k u k u r u z n e k r u p i c e i u ž i v a j t e u                                                u k u s n i m z a l o g a j i m a .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 I n s t a n t k v a s a c D o l c e l a                                                                                    

½ ž l i č i c e s o l i                                       2 2 5 g i n s t a n t k u k u r u z n e                                  

k r u p i c e                                                                    1 5 0 g s l a n u t k o v o g b r a š n a                                                                                    

 2 0 0 g h e l j d i n o g b r a š n a                                           2 ž l i č i c e s o l i                   

5 5 0 m l v o d e                                                                    

1    I n s t a n t k v a s a c p o m i j e š a j t e s a š e ć e r o m , 5 0 m l                  

m l a k e v o d e i o s t a v i t e n a t o p l o m d a s e d i ž e .                    

2     U p o s u d u s t a v i t e k r u p i c u , s o l , p r e l i j t e s 5 0 0 m l                  k i p u ć e v o d e i d o b r o p r o m i j e š a j t e k u h a č o m .                    

3     P u s t i t e d a s e m a l o o h l a d i u z p o v r e m e n o m i j e š a n j e .                    

4     D o d a j t e b r a š n a o d s l a n u t k a i h e l j d e , p r e l i j t e                                                                p o d i g n u t i m k v a s c e m i d o b r o i z m i j e š a j t e k u h a č o m .                    

5     S m j e s u i s t r e s i t e n a p o d l o g u k o j u s t e l a g a n o                                                                        p o b r a š n i l i s a s l a n u t k o v i m b r a š n o m , p a r u k a m a                                                          u m i j e š a j t e t i j e s t o . P o p o t r e b i d o d a j t e j o š m a l o                                                                        

3 2   

Page 33: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 33/40

b r a š n a o d s l a n u t k a .                    

6     T i j e s t o s t a v i t e n a l i m z a p e č e n j e o b l o ž e n p a p i r o m                                                z a p e č e n j e i p e c i t e u p e ć n i c i z a g r i j a n o j n a 1 8 0 ° C                                                          4 0 m i n u t a .                    

P O S L U Ž I V A N J E       P e č e n i k r u h p u s t i t e d a s e m a l o o h l a d i p r i j e                                                                  p o s l u ž i v a n j a .                    

S A V J E T        U m j e s t o s l a n u t k o v o g b r a š n a m o ž e t e u p o t r i j e b i t i                    r i ž i n o .                    

3 3   

Page 34: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 34/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    S r e d n j e z a h t j e v n o                                                                        

V R I J E M E P R I P R E M E                                                            3 0 m i n .                    

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

a n a s t a s i j a 0 7 0 2                                                          

N A P O K O N S T V A R N O D O B A R                                  B E Z G L U T E N S K I S E N D V I Č K R U H                          

I a k o s e h r a n i m b e z g l u t e n a o k o g o d i n u d a n a t e k n e d a v n o s a m k u p i l a p e k a č k r u h a i b a c i l a                                          s e n a i s t r a ž i v a n j e r e c e p a t a p o n e t u . I o v a j j e s a i n t e r n e t a s a m o s a m g a j a m a l o p r i l a g o d i l a                                          

p o š t o n e k o r i s t i m n i x a n t a m n i g u a r g u m u . P r o b a j t e , m e n i j e j a k o d o b a r . J o š s e i g r a m s a                                        r a z n i m m j e š a v i n a m a b r a š n a a l i u o s n o v i p r a v i m s a s p a r f r e e f r o m m j e š a v i n o m z a b i j e l i                    

k r u h                                                                

S A S T O J C I    Z a 2 o s o b e                                                                  

P R I P R E M A        

1 ž l i c a s u h o g k v a s a                                                                                    1 ž l i c a š e ć e r a i l i m e d a                                                                                    

1 š a l i c a ( c u p ) m l i j e k a i l i v o d e                                                                    

 2 , 5 š a l i c a ( c u p s ) m j e š a v i n e                                  b e z g l u t e n s k o g b r a š n a                                                                                    

4 ž l i č i c e k r o m p i r o v a b r a š n a                                                                                    ( t o j e p i r e )                                          

1    P o m i j e š a t i k v a s s a m l i j e k o m i l i v o d o m i š e ć e r o m . j a                                        s a m p r a v i l a s a r i ž i n i m m l i j e k o m a l i m o ž e i o b i č n o .                    

2     P o m i j e š a t i b r a š n o , k r o m p i r o v o b r a š n o , l a n i s o l u                                                              

z d j e l i .                    

3     P o s e b n o u m u t i t i j a j a , u l j e i o c a t . U o r i g i n a l n o m                                                                      r e c e p t u s t o j i d a s e s v e t u č e m i k s e r o m p a r m i n u t a                                                  

3 4    

Page 35: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 35/40

1 ž l i č i c a s o l i                                      1 ž l i c a l a n a                                                                                    

 3 j a j a                                          1 1 / 2 ž l i c a u l j a                                                                                    

1 ž l i č i c a j a b u č n o g o c t a                                                                                    

n a s r e d n j o j j a č i n i a o n d a p e č e b e z m e t l i c a u                                                                p e k a č u k r u h a . J a s a m p r o b a l a i t a k o a l i j e                                                                  p r e k o m p l i c i r a n o . N a j j e d n o s t a v n i j e j e s v e o v e                                                                  s a s t o j k e b e z m i k s a n j a u s u t i u p e k a č i s t a v i t i n a                                                          g l u t e n f r e e p r o g r a m a t o j e o k o 3 . 5 0 s a t a p e ć i .                    D o b r a s t v a r k o d s k i d a n j a m e t l i c a j e d a n e o s t a j u                                                            r u p e u k r u h u a l i n i s a m v i d i l a n e k u r a z l i k u u o k u s u                                                      k r u h a .                    

4     K a d s e s p e č e p r e m a z a t i g a v o d o m . J a k r u h                                                                u m o t a m u m a s n i p a p i r z a p e č e n j e p a u k r p u i                    p u s t i m n a d a s c i d a s e o h l a d i . N e m o j t e g a r e z a t i                    v r u ć e g j e r ć e b i t i m o k a r i z n u t r a .                    

P O S L U Ž I V A N J E       E t o t o j e s v e . S v a k a k o p r o b a j t e p a m i r e c i t e                                                                k o m e n t a r e . D a , j o š n e š t o o v a j k r u h t u n a s l i c i s a m                                                          p r a v i l a s a p o l a š a l i c e s l a n u t k o v a b r a š n a - z n a č i 2                                                          š a l i c e s p a r f r e e f r o m + p o l a š a l i c e s l a n u t k o v o g .                    I s p r o b a v a m r a z n e m j e š a v i n e j e r m i s l i m d a n i j e b a š                                          z d r a v o j e s t i č i s t o b i j e l o b r a š n o o s o b i t o n e o v o                                                            b e z g l u t e n s k o k o j e j e k r c a t o š k r o b a . P r o b a l a s a m i                    s a v e ć i m o m j e r o m p u n o z n o g b r a š n a a l i n e b i                    p r e p o r u č i l a . P r o b a j t e s a m o s a p o l a š a l i c e i l i                    s l a n u t k o v o g i l i o d p r o s a . O v o o d p r o s a j e b o l j e j e r                                          n e m a j a k i m i r i s . O b a s u o k .                    

3 5   

Page 36: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 36/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    S r e d n j e z a h t j e v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

D a j a n a D                                                          

M E K A N A P E C I V A B E Z G L U T E N A                          

P r i p r e m a b e z g l u t e n s k i h p e c i v a z a m e n e j e j e d n o s t a v n o b i l a i z a z o v , z n a t i ž e l j a , n e s t v a r n a                                            p o t r e b a . A l i s v i m a n a m s e m o ž e d o g o d i t i d a t r e b a m o i l i ž e l i m o p r i p r e m i t i n e š t o                                                              

b e z g l u t e n s k o , z a o b i t e l j i l i p r i j a t e l j e , p a s a m t a k o i j a i s p r o b a l a , d a v i d i m k a k a v ć e b i t i                    r e z u l t a t . I r a z u l t a t o m s a m b i l a v i š e n e g o z a d o v o l j n a . P e c i v a s u m e k a n a i z b i l j a u k u s n a .

S A S T O J C I P R I P R E M A        

 2 5 0 g m j e š a v i n e                                  b e z g l u t e n s k o g b r a š n a z a k r u h                                                                                

 2 0 0 g m l i j e k a                                          1 j a j e                                                                    

 2 5 g m a s l a c a                                          1 5 g m e d a                                                                                    

1 0 g s v j e ž e g k v a s c a                                                                                    1 0 g e k s t r a d j e v i č a n s k o g                                                                              

m a s l i n o v o g u l j a                                                                                    5 g s o l i                                      

z a p r e m a z i v a n j e :                              

1      S t a v i t e l a g a n o u m l a č e n o m l i j e k o u z d j e l u z a                                                      m i j e š e n j e ( j a s a m p e c i v a m i j e s i l a u p o t p u n o s t i                    r u č n o , a l i m o ž e t e t o n a p r a v i t i i u s t o l n o m m i k s e r u                                                k o r i s t e ć i l o p a t i c u i l i K n a s t a v a k ) . O t o p i t e n a m r v l j e n i                    k v a s a c i m e d u m l i j e k u . D o d a j t e 1 / 3 b r a š n a i                    i z m i j e š a j t e . D o d a j t e z a t i m j a j e , m a s l a c ( o t o p l j e n i                    o h l a đ e n i l i s a m o j a k o o m e k š a n ) i m a s l i n o v o u l j e .                    I z m i j e š a j t e p a d o d a j t e o s t a t a k b r a š n a i s o l . M i j e š a j t e                                        d o k n e d o b i j e t e u j e d n a č e n o t i j e s t o .                    

2       N A P O M E N A : a k o s e n i s t e d o s a d s u s r e t a l i s                                                

3 6    

Page 37: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 37/40

1 ž u m a n j a k                                                                    1 ž l i c a m l i j e k a                                                                                    

r a z n e s j e m e n k e ( s e z a m , l a n ,              m a k , s u n c o k r e t ) , z a p o s i p a n j e                                                                    

b e z g l u t e n s k i m t i j e s t o m , n e m o j t e o č e k i v a t i d a i m a                                                i s t u t e k s t u r u ( g l a t k o i e l a s t i č n o ) k a o t i j e s t o s                                                g l u t e n s k i m b r a š n o . T i j e s t o s e n e m i j e s i n a                                                          u o b i č a j e n i n a č i n , u p r a v o s t o g a š t o s e u n j e m u n e ć e                                              r a z v i t i g l u t e n . D a k l e t i j e s t o ć e b i t i č a k d o s t a v l a ž n o .                    S a m o g a d o b r o i z m i j e š a j t e d a s e s a s t o j c i p o v e ž u i                    d a j e h o m o g e n o .                    

3       S t a v i t e t i j e s t o u č i s t u , m a l o n a u l j e n u z d j e l u ,                    p o k r i j t e i o s t a v i t e d a s e d i ž e n a t o p l o m o k o 1 s a t ,                    d o k s e t i j e s t o n e u d v o s t r u č i .                    

4       P r e m j e s t i t e t i j e s t o n a l a g a n o p o b r a š n j e n u d a s k u i                    p o d i j e l i t e g a n a 8 k o m a d a ( t e š k i h 6 5 - 7 0 g s v a k i ) i                    n j e ž n o , n e p r i t i s k a j u ć i p r e v i š e t i j e s t o ( k o j e k a k o s a m                                          

r a n i j e n a p i s a l a n i j e e l a s t i č n o ) o b l i k u j t e p r a v i l n e                                                      l o p t i c e . S m j e s t i t e i h n a p l e h o b l o ž e n p a p i r o m z a                                                          p e č e n j e , r a z m a k n u t e . R a z m u t i t e ž u m a n j a k s                                                m l i j e k o m p a p r e m a ž i t e p e c i v a u z p o m o ć k i s t a .                    

5       P o k r i j t e i h m a l o n a u l j e n i m k o m a d o m p l a s t i č n e                                                f o l i j e i p a m u č n o m k r p o m i o s t a v i t e d a s e d i ž u d o k                                            s e n e p o d u p l a j u ( o k o 1 s a t i l i m a l o m a n j e ) .                    

6       U m e đ u v r e m e n u z a g r i j t e p e ć n i c u . N a d n o                                                          p e ć n i c e s t a v i t e m a n j u p o s u d u , u k l j u č i t e p e ć n i c u n a                                                2 2 0 ° C . K a d s u p e c i v a s p r e m n a , p r e m a ž i t e i h j o š                                                  

    j e d a n p u t ž u m a n j k o m i p o s p i t e s j e m e n k a m a p o                                    ž e l j i , s t a v i t e i h u p e ć n i c u . U p r a z a n p l e h n a d n u                                                      p e ć n i c e u b a c i t e š a k u k o c k i c a l e d a ( d a d o b i j e t e                                                                p a r u ) . S m a n j i t e o d m a h t e m p e r a t u r u n a 2 0 0 ° C i                    p e c i t e p e c i v a o k o 2 0 m i n u t a i l i d o k n e p o r u m e n e .                    

7       O s t a v i t e i h d a s e o h l a d e n a r e š e t k i p r i j e                                                                  

p o s l u ž i v a n j a . M o ž e t e i h p o s l u ž i t i z a d o r u č a k i l i z a                                              s e n d v i č e .                    

3 7   

Page 38: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 38/40

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                    S r e d n j e z a h t j e v n o                                                                        

A U T O R R E C E P T A                                                                                                            

m a j c h e k                                                            

Z A F R K A N C I                      

- n a m o j n a č i n                                                                

S A S T O J C I P R I P R E M A        

5 5 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    1 p a k e t i ć ( 7 g ) s u h i k v a s a c                                                                    

D o l c e l a                                                                                    1 p r a š a k z a p e c i v o                                                                          

1 , 5 ž l i ć i c a s o l i                                      1 ž l i č i c a š e ć e r a                                                                                    

 3 ž l i c e d o m a ć e s v i n j s k e m a s t i                    3 5 0 m l t o p l e v o d e ( i l i s i r u t k e )                     

S A L O ( I L I M A S L A C K O                                                                                                                   N E M A )                                

 P E S T O P O I Z B O R U                                                            

1    B r a š n o p r o m i j e š a t i s a p r a š k o m i k v a s o m . D o d a t i                    s o l , š e ć e r , m a s t i t o p l u s i r u t k u ( i l i v o d u ) . U m i j e s i t i                    

m a l o č v r š ć e d i z a n o t i j e s t o . J a m i k s a m s p i r a l n i m                                                                    n a s t a v c i m a a d o v r š i m r u k o m j e r j e t i j e s t o č v r š ć e .                    T r e b a s e o d v a j a t o d p o s u d e . P o k l o p i t i i o s t a v i t i s a t                                          ( a k o j e v e l i k a z d j e l a m o ž e i d v a ) v r e m e n a d a s e                                                              d i ž e ( p o m e n i j e n a j j e d n o s t a v n i j e n a d p o s u d o m s                                                t o p l o m v o d o m ) .                    

2     K a d j e n a r a s l o , t i j e s t o i z v a d i t , p r e m j e s i t i b a c a t                                          1 0 - 1 5 p u t a s v i s i n e o r a d n u p l o h u ( r a d i a k t i v a c i j e                                                          g l u t e n a , a i t i j e s t o j e r a h l i j e t e p o d a t n i j e z a r a d ) .                    P o d i j e l i t i n a d v a d i j e l a .                    

3     R a d n u p l o h u n e b r a š n i m n i t i n e u l j i m - t i j e s t o j e                                                                  

3 8   

Page 39: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 39/40

t a m a n z a r a d i t . R a z v a l j a t u t a n a k p r a v o k u t n i k t e                                                              j e d a n p r e m a z a t s a l o m a d r u g i p e s t o m p o i z b o r u .          

U v a l j a t ' r o l a d i c u ' i r e z a t n a o k o 2 c m d e b l j i n e , b e z                                            p o t i s k i v a n j a g o r n j e s t r a n e , t r u d i t s e t e z a f r k a n c e                                                              d i r a t č i m m a n j e .                    

4     P o s l a g a t i h r a z m a k n u t e u l i m z a p e č e n j e o b l o ž e n                                                p e k p a p i r o m . P o s i p t i m a l o s k r u p n o m m o r s k o m                                                        s o l i . P o k r i t s u h o m k r p o m i n e k o d s t o j e j o š p o l a - 1                                s a t . P e ć i 1 5 - 2 0 m i n n a 1 8 0 ° s a v e n t i l a t o r o m .                    

3 9   

Page 40: Coolerica - Bezglutenske delicije

7/23/2019 Coolerica - Bezglutenske delicije

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-bezglutenske-delicije 40/40