44
B L A G A N S K S L A T K                          S O L                             o v o j c o o l e r i c i n a l a z e s e m a l i s l t k i k e k s i ć i i k o l a č i ć i k o j i ć e                                  u k r a s i t i V a š b l a d a n s k i s t o l . .           W E B A D R E S A K N J I G E R E C E P A T A                                                        w w w . o o l i n a r i k a . c o m / c o o l e r i c a / 2 6 4 9 3    

Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 1/44

B L A G D A N S K I S L A T K I                                  S T O L                        

U o v o j c o o l e r i c i n a l a z e s e m a l i s l a t k i k e k s i ć i i k o l a č i ć i k o j i ć e                                                            

u k r a s i t i V a š b l a g d a n s k i s t o l . .                    

W E B A D R E S A K N J I G E R E C E P A T A                                                                                                                

w w w . c o o l i n a r i k a . c o m / c o o l e r i c a / 2 6 4 9 3      

Page 2: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 2/44

K a z a l o                                      

5   

V a n i l i n k e k s i ć i                    

6    

Z v i j e z d i c e                                                                  

7   

C r n o b i j e l e z v i j e z d i c e                                                                  

8   

L e m o n s p r i t z c o o k i e s                                                9   

I t a l i a n b u t t e r c o o k i e s                                                

1 0    

B o ž i ć n i k e k s i ć i                    

1 2   

K o k o s v a n i l i n r o š č i ć i                    

1 3   

Č o k o l a d n i r o š č i ć i                    

1 4    

K a k a o k e k s i p u n j e n i n u t e l l o m                                                                                                            

1 6    

L e m o n c r i n k l e c o o k i e s                                                

1 8   P u n j e n i k e k s i ć i                    

2 0    

K r a l j e v s k i m e d e n j a c i                    

2 1   

C h o c o - m e l l t i n g m o m e n t s c o o k i e s                                                

2 2   

W h i t e b r o w n i e s                                                2 5   

K a n d i r a n i č u p a v c i                    

Page 3: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 3/44

2 7   

A l m o n d c o o k i e s                                                

2 8   

F r u i t s h o r t b r e a d c o o k i e s                                                

2 9   

S t o l l e n                                                                

3 1   

F i n a č o k o l a d n a s a l a m a                                                          

3 3   

Č o k o l a d n i z a l o g a j č i ć i                    

3 4    

P i n k b a c i d i d a m a                                                          3 6    

D v o b o j n i k e k s i ć i                    

3 9   

M a c a r o n s                                                

4 1   

B r e s k v i c e                                                                  

4 3   

F r i a n d s                                                

Page 4: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 4/44

4    

Page 5: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 5/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

V A N I L I N K E K S I Ć I                                                  

P r h k i v a n i l i n k e k s i ć i . . d o b r o s u d o š l i n a s v a k o m b l a g d a n s k o m s t o l u . . .

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 2 5 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    1 4 0 g m a s l a c a                                                                                    

 3 v a n i l i n š e ć e r a                                           3 0 g š e ć e r a u p r a h u                                        

k o r i c a 1 l i m u n a                                                                                    

s o k p o l a l i m u n a                                                                                    1 ž l i c a v a n i l j a e k s t r a k t a                                                                                    

1 m a n j e j a j e                                                                    

1    M a s l a c s o b n e t e m p e r a t u r e š e ć e r i v a n i l i n š e ć e r i                    b r a š n o m i k s a j t e s a s p i r a l n i m m e t l i c a m a d o k n e                                                                  d o b i j e t e m r v i č a s t u s m j e s u . D o d a j t e j a j e k o r i c u i s o k                                    l i m u n a . M i k s a j t e d o k s e s m j e s a n e p o v e ž e u t i j e s t o .                    O s t a v i t e 1 0 m i n u h l a d n j a k u d a s e t i j e s t o m a l o                                                            s t i s n e . R a z v a l j a j t e n a 3 m m d e b l j i n e t i j e s t o i                    i z r e z u j t e o b l i k e p o ž e l j i . S t a v i t e 1 5 m i n u t a u                                                                h l a d n j a k p r i j e p e č e n j a k a k o b i k e k s i ć i z a d r ž a l i s v o j                o b l i k . P e c i t e n a 1 7 0 C - 9 - 1 2 m i n u t a . M o r a j u v a m                                                          o s t a t i b i j e l i . P r o v j e r a v a j t e . M o j u s u b i l i t a n j i i b i l i s u                                                g o t o v i z a 9 m i n u t a . O d o v e s m j e s e i z i đ e o k o 4 5                                                            k e k s i ć a .                    

2     K e k s i ć e o s t a v i t e d a s e p r o h l a d e m a l o n a p l e h u , a                                                          o n d a i h p r e m a z u j t e đ e m o m o k u s a p o ž e l j i i s p a j a j t e                                            

s a p o l o v i c a m a . P o s i p a j t e s a š e ć e r o m u p r a h u .                    

5   

Page 6: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 6/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

Z V I J E Z D I C E                                    

O v o s u l i n z e r i , j o š j e d n i p r h k i b o ž i ć n i k e k s i ć i . . . R a d i l a s a m p o j e d n o m o d o r i g i n a l n i h r e c e p a t a s a m o                                                  š t o s a m i z b a c i l a j a j a i n a d o d a l a k o r i c u l i m u n a , a r o m e .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 1 8 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                     2 0 g g u s t i n a                                          

1 0 0 g m a s l a c a                                                                                    6 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

1 v a n i l i n š e ć e r                                                          r i b a n a k o r i c a 1 l i m u n a                                                                                    

 3 0 g m l j e v e n i h b a d e m a                                          1 ž l i c a s o k a o d l i m u n a                                                                                    

1 ž l i č i c e v a n i l j a e k s t r a k t a                                                                                    1 ž l i c a v o d e                                                                    

 2 ž l i č i c e r u m a                                          

1    P r o s i j t e b r a š n o , g u s t i n , š e ć e r u p r a h u . D o d a j t e                                                              o m e k š a l i m a s l a c , a r o m e i k r a t k o p r o m i s a j t e d a s e                                                  m a s n o ć a u p i j e u b r a š n o . P o v e ž i t e s m j e s u                                                                p r i t i s k a j u ć i š p a t u l o m . S t a v i t e s m j e s u 3 0 m i n u t a u                                                            h l a d n j a k . R a z v a l j a j t e s m j e s u i z m e đ u d v a p e k p a p i r a                                              i i z r e z u j t e o b l i k e . R a d i t e s a p o l a s m j e s e , d r u g u                                                          o s t a v i t e u h l a d n j a k u . N a s t o j t e s m j e s u š t o m a n j e                                                d i r a t i r u k a m a . K a d p o t r o š i t e p r v i d i o o n d a                                                          u p o t r i j e b i t e i o s t a l u p o l o v i c u s m j e s e . Š p a t u l o m                                                                  i z r e z a n e o b l i k e p r e s e l i t e n a p e k p a p i r n a k o j e m                                                      ć e t e i h p e ć i . P r i j e p e č e n j a s t a v i t e i h 1 5 m i n u                                                              h l a d n j a k . P e c i t e i h n a 1 7 0 C 1 2 - 1 5 m i n u t a . J a s a m                                                  o d o v e s m j e s e d o b i l a o k o 2 5 z v i j e z d i c a . M o j i s u                                                        

k a l u p i v e ć i o k o 6 c m , Z v i j e z d i c e p o s p i t e š e ć e r o m u                                                p r a h u . J a i h n i s a m p o s u l a d a s e v i d e b a d e m i . S v a k u                                      z v i j e z d i c u s p a j a j t e đ e m o m p o ž e l j i . K o r i s t i l a s a m                                                    đ e m o d b r u s n i c e .                    

6    

Page 7: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 7/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

C R N O B I J E L E Z V I J E Z D I C E                                                            

J o š j e d a n u n i z u b o ž i ć n i h p r h k i h k e k s i c a . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

t i j e s t o : 1 2 5 g o m e k š a l o g                                                                              m a s l a c a                                                                                    

 2 1 0 g g l a t k o g b r a š n a                                          5 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

1 v a n i l i n š e ć e r                                                          

1 j a j e                                                                    1 / 4 ž l i č i c e p r a š k a z a p e c i v o                                                                          

1 p o r a v n a t a ž l i c a k a k a a u                                                                                      p r a h u                                        

      p r s t o h v a t s o l i                   1 0 g g u s t i n a                                                                                    

r i b a n a k o r i c a n a r a n č e                                                                    1 ž l i č i c a e k s t r a k t a v a n i l i j a                                                                                    

1    P r o s i j t e b r a š n o , š e ć e r u p r a h u , v a n i l i j a š e ć e r , s o l ,                    g u s t i n , p r a š a k z a p e c i v o . D o d a j t e s i t n o r i b a n u                                                                k o r i c u n a r a n č e . D o d a j t e o m e k š a l i m a s l a c i j a j e .                    P o v e ž i t e k r a t k o m i k s a j u ć i s p i r a l n i m m e t l i c a m a                                                          m i k s e r a u t i j e s t o . P o d i j e l i t e n a d v a d i j e l a . U j e d a n                                                        d i o d o d a j t e e k s t r a k t v a n i l i j e i k a k a o u p r a h u .                    P o v e ž i t e s m j e s u . Z a m o t a j t e d o b i v e n e s m j e s e u                                                              p l a s t i f i c i r a n u f o l i j u i s t a v i t e n a h l a đ e n j e n a j m a n j e 1                                s a t . R a z v a l j a j t e p o l o v i c e i z m e đ u d v a l i s t a p e k                                                            p a p i r a i i z r e z u j t e z v i j e z d i c e i l i o b l i k p o ž e l j i . S v i j e t l o                                          t i j e s t o i d e s a z v i j e z d i c o m k o j a i m a k r u ž i ć u s r e d i n i , a                                              o d t a m n o g t i j e s t a i z r e z u j e t e p u n e z v i j e z d i c e .                    O s t a v i t e i h u h l a d n j a k u 1 5 - 2 0 m i n u t a p r i j e p e č e n j a .                    P e c i t e n a 1 8 0 C 8 - 1 0 m i n u t a . O h l a d i t e p e č e n e                                                                  z v i j e z d i c e s p a j a j t e đ e m o m p o ž e l j i i l i č o k o l a d n i m                                                            n a m a z o m . M o j a p r e p o r u k a j e č o k o l a d n i n a m a z . J a                                      s a m k o r i s t i l a đ e m o d b r u s n i c e . O d o v e s m j e s e i z i đ e                                          4 0 z v i j e z d i c a .                    

7   

Page 8: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 8/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

L E M O N S P R I T Z C O O K I E S                                          

M e k i p r h k i k e k s i ć i s a a r o m o m l i m u n a . . O v o s u i s p r i t z i s a n d w i c h c o o k i e s . P u n j e n j e i                    d e k o r a c i j u o d a b e r i t e p o ž e l j i .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 1 3 0 g m a s l a c a                                                                                    

6 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                1 j a j e                                                                    

1 7 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    4 0 g p r a š k a z a p u d i n g v a n i l i j a                                                                                    

1 ž l i č i c a r u m a                                                                                    4 0 m l s o k a o d l i m u n a                                                                                    

r i b a n a k o r i c a 1 l i m u n a                                                                                    

1    P r o s i j t e b r a š n o , p r a š a k z a p u d i n g , š e ć e r u p r a h u .                    

D o d a j t e o m e k š a l i m a s l a c , p r o m i k s a j t e . D o d a j t e                                                k o r i c u l i m u n a , s o k , a r o m e . N a k r a j u u m i s a j t e j a j e .                    P u s t i t e d a s m j e s a o s t o j i 1 0 t a k m i n u t a n a s o b n o j                t e m p e r a t u r i . S t a v i t e u s l a s t i č a r s k u š p r i c u . I s t i s k u j t e                                            m a l e r o z e t i c e n a p e k p a p i r i s t a v i t e u h l a d n j a k n a                                                    2 0 m i n . P e c i t e n a 1 7 5 C - 1 0 - 1 5 m i n . K e k s i ć i m o r a j u                                            o s t a t i b i j e l i p a z i t e d a v a m n e z a g o r e . O d o v e                                                                s m j e s e d o b i j e t e 4 6 m a n j i h k e k s i ć a . A k o i h s p a j a t e                                          2 3 . N e m o j t e p r a v i t i v e l i k e , n e k v m b u d u z a " j e d a n                                                

z a l o g a j " . G o t o v e k e k s i ć e s p a j a j t e n a d j e v o m p o                                                    ž e l j i . J a s a m k o r i s t i l a đ e m o d b r u s n i c a k o j a m i s e                                                s a v r š e n o s l a ž e s a a r o m o m l i m u n a . P o s i p a j t e                                                                  š e ć e r o m u p r a h u .

8   

Page 9: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 9/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

I T A L I A N B U T T E R C O O K I E S                                                            

M e k a n i p r h k i k e k s i ć i o d m a s l a c a s a r o m o m v a n i l i j e . O v e k e k s i ć e p o s v e ć u j e m m o j o j c o o l p r i j a t e l j i c i                    S l a v i 6 9 - " k r a l j i c i k e k s i ć a " k o j a n a s o v e d a n e o b a s i p a p r e d i v n i n r e c e p t i m a k e k s i ć a . . . E v o j e d n i k e k s i ć i                    

s a m o z a t e b e !

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 1 4 0 g o m e k š a l o g                                                                              m a s l a c a                                                                                    

 2 0 0 g g l a t k o g b r a š n a                                          

 2 v a n i l i n š e ć e r a                                          1 v a n i l i j a b u r b o n š e ć e r                                                          

 3 0 g š e ć e r a u p r a h u                                        1 ž l i c a e k t r a k t a v a n i l i j e                                                                    

s i t n o r i b a n a k o r i c a l i m u n a                                                                                    1 j a j e                                                                    

1    U p o s u d u z a m i j e š a n j e p r o s i j t e b r a š n o i š e ć e r e .                    D o d a j t e o m e k š a l i m a s l a c i m i k s a j t e s p i r a l n i m                                                                                m e t l i c a m a d o k s e m a s l a c i b r a š n o n e p o v e ž u u                                                          g r u d a s t u s m j e s u . D o d a j t e j a j e k o j e m a l o r a z m u t i t e                                                p j e n j a č o m , s i t n o r i b a n u k o r i c u p o l a l i m u n a i v a n .                    e k s t r a k t . S v e p o m i j e š a t e m i k s e r o m d a s e s m j e s a                                                    u j e d n a č i . P r e s e l i t e d o b i v e n u s m j e s u u s l a s t i č a r s k u                                                  š p r i c u i r a d i t e k r u g o v e o k o 5 c m š i r i n e n a p l e h u                                                                o b l o ž e n o m p e k p a p i r o m . S t a v i t e i h n a j m a n j e 1 s a t                                          u h l a d n j a k u p r i j e p e č e n j a . P e c i t e i h n a 1 7 0 C 1 0 - 1 2                                              m i n u t a . G o t o v e p r e s e l i t e n a p l a d a n j i u h l a d n j a k n a                                                5 m i n u t a d a s e o h l a d e i z a d r ž e p r h k o s t . D e k o r i r a j t e                                                

i h đ e m o m o k u s a p o ž e l j i i p o s p i t e š e ć e r o m u                                                              p r a h u . O d o v e s m j e s e i z i đ e 4 5 k e k s i ć a .                    

9   

Page 10: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 10/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

B O Ž I Ć N I K E K S I Ć I                                                  

M e k a n i p r h k i k e k s i ć i s a m e r i n g o m i o r a s i m a , k o r i c a n a r a n č e . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

t i j e s t o : 1 5 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    5 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

9 0 g m a s l a c a                                                                                     2 0 g g u s t i n a                                          

1 ž l i č i c a r u m a                                                                                     2 ž u m a n j k a L v e l i č i n e                                  

n a d j e v : 2 b j e l a n j k a + p r s t o h v a t                                                    s o l i                                      

7 0 g k r i s t a l š e ć e r a                                                                                    1 0 0 g m l j e v e n i h o r a h a i l i                                      

b a d e m a                                                                                    r i b a n a k o r i c a 1 n a r a n č e i l i                                      

l i m u n a                                                                                    

1    P r o s i j t e b r a š n o , g u s t i n , š e ć e r u p r a h u , s o l . D o d a j t e                                            o m e k š a l i m a s l a c , ž u m a n j k e i r u m . S p o j i t e s p i r a l n i m                                                              

m e t l i c a m a u t i j e s t o . S t a v i t e u h l a d n j a k n a 1 s a t .                    R a z v a l j a j t e t i j e s t o n a 2 - 3 m m d e b l j i n e i z m e đ u d v a                                              p e k p a p i r a i i z r e z u j t e z v i j e z d i c e i l i o b l i k p o ž e l j i .                    S t a v i t e u h l a d n j a k .                    

2     O d b j e l a n j a k a i š e ć e r a i s t u c i t e č v r s t s n i j e g . T u č e t e                                              n a n a j v i š o j b r z i n i k a d s e z a p j e n e d o d a j t e s o l , t u č e t e                                                  d o k n e p o b i j e l e i t a d a s m a n j i t e b r z i n u n a s r e d n j u i                    d o d a j e t e š e ć e r u t r i n a v r a t a . K a d v a m n a                                                          m e t l i c a m a v r š a k b j e l a n j k a s t o j i u s p r a v n o b j e l a n j c i                    s u t u č e n i . U t u č e n e b j e l a n j k e u s p i t e m l j e v e n e                                                      o r a h e , m o ž e i b a d e m e i k o r i c u n a r a n č e . A k o s t a v i t e                                              b a d e m e s t a v i t e k o r i c u l i m u n a l j e p š e s e s l a ž u u                                                                

1 0    

Page 11: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 11/44

o k u s i m a . L a g a n o p o m i j e š a j t e š p a t u l o m d a s e                                                                  s m j e s a i z j e d n a č i . S t a v i t e u s l a s t i č a r s k u š p r i c u i                    i s t i s k u j t e s m j e s u n a s v a k u z v i j e z d i c u . P e c i t e n a                                                          1 4 0 C 2 0 - 2 5 m i n u t a . O d o v e s m j e s e i z i đ e 4 5                                                              k e k s i ć a . V r h o v e u k r a s i t e đ e m o m o k u s a p o ž e l j i ,                    b i j e l o m č o k o l a d o m i l i i h j e d n o s t a v n o p r o š a r a j t e                                                              t a m n o m č o k o l a d o m . . .

1 1   

Page 12: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 12/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

K O K O S V A N I L I N R O Š Č I Ć I                                    

P r h k i r o š č i ć i s a k o k o s o m , l i m u n o v o m k o r i c o m i v a n i l i j o m . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 1 0 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    1 2 0 g m a s l a c a                                                                                    

 3 0 g g u s t i n a                                          4 0 g p r a š a k z a p u d i n g v a n i l i j a                                                                                    

7 g z a č i n a z a k i f l i c e d r . O e t k e r                                                          5 0 g k o k o s o v o g b r a š n a                                                                                    

 2 ž l i č i c e a r o m e v a n i l i j a                                          r i b a n a k o r i c a l i m u n a                                                                                    

1 j a j e                                                                    4 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

 2 v a n i l i n š e ć e r a                                          

1    Z a t i j e s t o p r o s i j t e b r a š n o , š e ć e r , z a č i n e , g u s t i n , p r a š a k                                      z a p u d i n g . D o d a j t e k o k o s o v o b r a š n o , m a s l a c , k o r i c u                                                          

l i m u n a , a r o m u , j a j e . S t a v i t e s m j e s u n a 1 5 m i n u t a u                                                  h l a d n j a k . N a p r a v i t e m a l u k u g l i c u , a z a t i m j e                                                                z a r o l a j t e u v a l j a k d u g 1 0 - 1 2 c m . I z r a d i t e j o š n a                                                        p o d l o z i i s a v i n i t e u o b l i k r o š č i ć a . S t a v i t e u h l a d n j a k                                                  n a 1 5 m i n u t a p r i j e p e č e n j a . P e c i t e n a 1 7 0 C - 1 0                                                                  m i n u t a . O d o v e s m j e s e i z i đ e 2 5 r o š č i ć a . R o š č i ć e                                                          d e k o r i r a j t e b i j e l o m č o k o l a d o m , đ e m o m p o ž e l j i i l i                    t a m n o m č o k o l a d o m . P o s p i t e š e ć e r o m u p r a h u .                    R o š č i ć i s u d o s t a p r h k i p a p r i p a z i t e p r i l i k o m v a đ e n j a                                                  i z p l e h a .                    

1 2   

Page 13: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 13/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

Č O K O L A D N I R O Š Č I Ć I                                            

Č o k o l a d n i p r h k i k e k s i ć i s a b a d e m i m a i k o r i c o m n a r a n č e . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

t i j e s t o : 1 5 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                     2 0 g g u s t i n a                                          

1 0 0 g m a s l a c a                                                                                     2 0 g k a k a a u p r a h u                                        

6 0 g š e ć e r a                                                                                     2 0 g g r u b o s j e c k a n i h b a d e m a                                          

1 ž u m a n j a k                                                                    r i b a n a k o r i c a 1 n a r a n č e                                                                    

 2 ž l i č i c e r u m a                                                p r s t o h v a t s o l i                   

1    P r o s i j t e u z d j e l u g l a t k o b r a š n o , š e ć e r u p r a h u ,                    g u s t i n , k a k o , s o l . D o d a j t e r i b a n u k o r i c u n a r a n č e ,                    

b a d e m e , r u m , m a s l a c i ž u m a n j a k . P o v e ž i t e s p i r a l n i m                                                m e t l i c a m a m i k s e r a u t i j e s t o . O s t a v i t e t i j e s t o                                                            o d m a r a t i o k o 1 s a t u h l a d n j a k u . I z r e z u j t e t a n k e                                                                  t r a k i c e z a r o l a j t e n a r a d n o j p o v r š i n i i o b l i k u j t e u                                                                r o š č i ć e . O s t a v i t e u h l a d n j a k u 2 0 m i n u t a p r i j e                                                                  p e č e n j a . P e c i t e n a 1 7 0 C - 1 5 m i n u t a . O h l a đ e n e                                                                u m a ć i t e s a m o k r a j e v e u č o k o l a d u . O d o v e s m j e s e                                            i z i đ e 3 5 r o š č i ć a .                    

1 3   

Page 14: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 14/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

K A K A O K E K S I P U N J E N I N U T E L L O M                                        

P r h k i k a k a o k e k s i ć i , a r o m a t i z i r a n i k o r i c o m n a r a n č e i p u n j e n i n u t e l l o m . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 2 3 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    1 0 0 g m a s l a c a                                                                                    

7 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                1 / 4 ž l i č i c e s o l i                                      

1 j a j e                                                                    

r i b a n a k o r i c a 1 n a r a n č e                                                                     3 0 g k a k a a u p r a h u                                        

1 ž l i č i c a v a n i l i j a e k s t r a k t a                                                                                          p u n j e n j e : n u t e l l a                                          

1    U v e ć u z d j e l u p r o s i j t e b r a š n o , k a k a o , š e ć e r i s o l .                    D o d a j t e o m e k š a l i m a s l a c i m i k s a j t e d o k n e                                                                  d o b i j e t e m r v i č a s t u s m j e s u . D o d a j t e n a r i b a n u                                                                k o r i c u n a r a n č e , e k s t r a k t v a n i l i j e i j a j e . S m i k s a j t e                                                                s p i r a l n i m m e t l i c a m a d o k s e n e p o v e ž e u t i j e s t o .                    R a d i t e k u g l i c e t e ž i n e 2 0 . 5 - 3 0 g s p l j o š t i t e i h n a                                                          d l a n , r a d i t e m a l e u d u b i n e n a j l a k š e a k o s p l j o š t e n o                                                          t i j e s t o p o l o ž i t e u ž l i c u n p r . m a n j a z a s l a d o l e d .                    S t v o r i t i ć e v a m s e f i n a r u p a p o g o d n a z a l a k š e                                                                  p u n j e n j e . N a p u n i t e n u t e l l o m o k o p o l a m a l e ž l i č i c e .                    U z m e t e t i j e s t o o p e t u r u k u i p a ž l j i v o z a t v o r i t e                                                          r u b o v e . O b l i k u j e t e p o l u k u g l u , k o j a j e m a l o                                                                        s p l j o š t e n a n a d o n j o j s t r a n i . S l a ž e t e n a p e k p a p i r , p a                                                  m o ž e t e j o š s v a k u d o d a t n o o b l i k o v a t i . K a d s t e                                                                  o b l i k o v a l i s v e p o l u k u g l i c e s t a v i t e u h l a d n j a k n a                                                          n a j m a n j e 3 0 m i n . P e c i t e i h n a 1 7 0 C - 1 5 - 1 8 m i n u t a .                    O d o v e s m j e s e i z i đ e 1 7 k u g l i c a . K a d s e p r o h l a d e n a                                      s v a k u s l a s t i č a r s k o m š p r i c o m p u n j e n o m n u t e l l o m                                                            

1 4    

Page 15: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 15/44

i s t i s n i t e p r u g e .

1 5   

Page 16: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 16/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

L E M O N C R I N K L E C O O K I E S                                      

J e d n o s t a v n i b r z i , t a k o m e k a n i i u k u s n i k e k s i ć i s a l i m u n o v o m k o r i c o m i s o k o m . S a v r š e n i u z                                        k a v u i l i č a j .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 8 0 g m a s l a c a s o b n e                                                                    

t e m p e r a t u r e                                                                    8 0 g š e ć e r a                                                                                    

1 j a j e                                                                    r i b a n a k o r i c a 1 l i m u n a                                                                                    

4 0 m l s o k a o d l i m u n a                                                                                     2 ž l i č i c e p r a š k a z a p e c i v o                                     

 2 2 0 g g l a t k o g b r a š n a                                          

1    O m e k š a l i m a s l a c m i k s a j t e s a š e ć e r o m k o j e g m a l o                                            

u s i t n i t e u b l e n d e r u d a b i s e b o l j e p o v e z a o s a                                                          m a s l a c e m . M i k s a j t e d o k n e d o b i j e t e k r e m a s t u                                                                s m j e s u . D o d a j t e j a j e i m i k s a j t e d o k s e j a j e n e                                                        p o v e ž e . U l i j t e s o k o d l i m u n a i r i b a n u k o r i c u . J a s a m                                                  k o r i s t i l a k o r i c u n a r a n č e , j e r n e m a m j o š n e š p r i c a n i h                                                    d o m a ć i h l i m u n a . B r a š n o d o d a j i t e p o m a l o u v i š e                                                            n a v r a t a . T r e b a s e d o d a v a t i v i l i c o m i l i š p a t u l o m , j a                                                          s a m d o d a v a l a 5 0 p o 5 0 g b r a š n a i m i k s a l a n a                                                          n a j n i ž o j b r z i n i m i k s e r o m d o k s e b r a š n o n i j e                                                                  

p o v e z a l o u t i j e s t o . T a k o m i j e b i l o j e d n o s t a v n i j e i                    b r ž e i b r a š n o s e b o l j e p o v e z a l o u t i j e s t o . D o b i v e n o                                          t i j e s t o p r e b a c i t e u p l a s t i f i c i r a n u f o l i j u , z a m o t a j t e i                    d r ž i t e o k o 1 s a t u h l a d n j a k u .                    

1 6    

Page 17: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 17/44

2     O h l a đ e n o t i j e s t o k i d a j t e n a o k o 2 0 g t e š k e                                                                  k o m a d i ć e i o b l i k u j t e m e đ u d l a n o v i m a u k u g l i c e .                    D l a n o v e s a m o m a l o n a v l a ž i t e v o d o m d a v a m s e                                                t i j e s t o n e l i j e p i z a r u k e . D o b i v e n e k u g l i c e u v a l j a j t e                                            p r v o u k r i s t a l š e ć e r , p a o n d a u š e ć e r u p r a h u .                    R e d a j t e i h n a p l e h o d p e ć n i c e o b l o ž e n p a p i r o m z a                                          p e č e n j e i p e c i t e n a 1 8 0 C 1 0 - 1 2 m i n . n i k a k o d u ž e .                    I z v a d i t e p l e h i z p e ć n i c e i o s t a v i t e i h 1 0 - t a k m i n u t a                                                  d a s e o h l a d e u p l e h u .                    

3     S e r v i r a j t e u z k a v i c u i l i č a j . O d o v e s m j e s e i z i đ e o k o                                              3 0 k u g l i c a . N e m o j t e p r a v i t i v e l i k e k u g l i c e n e k a v a m                                                  n e b u d u t e ž e o d 2 0 g , j e r s e n a p u h n u t o k o m                                                                      p e č e n j a . N e s l a ž i t e i h p r e b l i z u d a s e u p e č e n j u n e                                                      s p o j e .                    

1 7   

Page 18: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 18/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

P U N J E N I K E K S I Ć I                                                  

K e k s i ć i m e k i , p r h k i , p u n j e n i k r e m o m o d n a r a n č e . . . . U z d o d a t a k č o k o l a d e i m a l o a r a n c i n a . . .                    p o d s j e ć a j u n a j a f f a k e k s . . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

t i j e s t o : 2 5 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    

1 0 0 g m a s l a c a                                                                                    r i b a n a k o r i c a j e d n o g l i m u n a                                                                                    

i l i n a r a n č e                                                                    6 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

 2 ž l i č i c e v a n i l i j a e k s t r a k t a                                          1 j a j e                                                                    

k r e m a : 1 0 0 m l s o k a o d                                                                                          n a r a n č e                                                                    

 2 ž l i c e g u s t i n a                                          

 2 ž l i c e š e ć e r a                                          r i b a n a k o r i c a 1 n a r a n č e                                                                    1 ž l i č i c a e k s t r a k t a v a n i l i j a                                                                                    

4 0 m l v r h n j a z a š l a g                                                                              

1    P r i p r e m i t e p r v o t i j e s t o . M a s l a c i z r e z a n n a k o c k i c e                                            

t u c i t e s a š e ć e r o m d o k n e p o s t a n e k r e m a s t .                    D o d a j i t e u t r i n a v r a t a b r a š n o . D o b i t ć e t e m r v i č a s t u                                          s m j e s u . D o d a j t e j a j e . U z m i t e s p i r a l n e m e t l i c e o d                                                    m i k s e r a i s p o j i t e s m j e s u u t i j e s t o . N e m o j t e d u g o                                                    m i k s a t i s a m o d a s e s m j e s a p o v e ž e . K i d a j t e s m j e s u                                              t e ž i n e 2 0 g i o b l i k u j t e k u g l i c e . O d o v e k o l i č i n e                                                            i s p a d n e o k o 2 8 k u g l i c a . K a d s t e n a p r a v i l i s v e                                                                  k u g l i c e n a p r a v i t e u d u b i n u u s r e d i n i . J a s a m r a d i l a                                                      z a n a s t a v k o m o d s l a s t i č a r s k e š p r i c e . S t a v i t e k u g l i c e                                            

u h l a d n j a k n a 1 0 m i n u t a d o k v a m s e p e ć n i c a g r i j e .                    P e c i t e i h n a 1 7 5 C - 1 8 m i n . G o t o v e v a d i t e o d m a h                                                        v a n i z p e ć i o s t a v i t e 5 m i n d a s e m a l o p r o h l a d e , p a                                                      p r o š i r i t e m a l o r u p i c e d a s t a n e v i š e k r e m e . J a s a m                                                

1 8   

Page 19: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 19/44

i j o š z a d e k o r a c i j u : 4 p r u t i ć a                                                                                    a r a n c i n a                                                                                    

1 r e b r o č o k o l a d e                                                                    

r a d i l a s a i s t i m n a s t a v k o m o d s l a s t i č a r s k e š p r i c e .                    P r i j e p u n j e n j a k r e m o m p u s t i t e d a s e o h l a d e d o                                                          k r a j a .                    

2     Z a k r e m u k o r i s t i t e d o m a ć e n a r a n č e a k o i m a t e j e r                                          s e k o r i s t i i k o r i c a . U 8 0 m l s v j e ž e i s c j e đ e n o g s o k a                                                o d n a r a n č e i z r i b a j t e k o r i c u n a r a n č e i d o d a j t e š e ć e r .                    S t a v i t e k u h a t i n a l a g a n u v a t r u . U p r e o s t a l i h 2 0 m l                  s o k a r a z m u t i t e g u s t i n , u l i j t e u s o k i u k u h a j t e d o k s e                                                    n e z g u s n e . S t a v i t e h l a d i t i n a s o b n o j t e m p e r a t u r i n a                                  m l a k o a o n d a p r e s e l i t e u h l a d n j a k d a s e d o b r o                                                            r a s h l a d i . D o b r o r a s h l a đ e n u p r o m i k s a j t e u l i j t e                                                                  a r o m u v a n i l i j e p r o m i k s a j t e a o n d a u l i j t e v r h n j e z a                                                    š l a g i t u c i t e d o k s e š l a g n e i s t u ć e i k r e m a p o s t a n e                                                  

    j e d n o l i č n a .          

3     S l a s t i č a r s k o m š p r i c o m p u n i t e s v a k i k e k s i ć . U k r a s i t e                                      s j e c k a n i m a r a n c i n i m a i l i k a n d i r a n o m k o r i c o m                                                              n a r a n č e i p r e l j e v a t e t o p l j e n o m č o k o l a d o m u š t o                                                        t a n j i m n i t i m a .                    

1 9   

Page 20: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 20/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

K R A L J E V S K I M E D E N J A C I                                                  

Z o v u s e k r a l j e v s k i j e r i m a j u p o k r i v a č o d č o k o l a d e i d e k o r k a n d i r a n u k o r i c u n a r a n č e . . . M e d e n j a c i s u                                              b o l j i s u t r a d a n i l i n a k o n d v a d a n a , j e r f i n o o m e k š a j u . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 2 j a j a                                                                                     3 p u n e ž l i c e m e d a                                          

 3 0 g š e ć e r a                                           2 v a n i l i n š e ć e r a                                          

r i b a n a k o r i c a l i m u n a                                                                                    4 0 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    

1 ž l i č i c a r u m a                                                                                    1 ž l i c a z a č i n a z a                                                                                    

m e d e n j a k e , 1 / 2 ž l i č i c e c i m e t a                                                                                     2 ž l i c e m a s l i n o v o g u l j a                                          

g l a z u r a : 4 0 g t a m n e č o k o l a d e                                                                     2 ž l i c e u l j a                                          

4 ž l i c e v o d e                                                                    

1    P r o s i j t e b r a š n o , š e ć e r u p r a h u , z a č i n e z a m e d e n j a k e i                    c i m e t . D o d a j t e j a j a i m e d , r u m , k o r i c u l i m u n a .                    M i k s a j t e s p i r a l n i m m e t l i c a m a d o k s e n e p o v e ž e .                    S t a v i t e t i j e s t o u h l a d n j a k n a 1 5 m i n u t a . R a d i t e                                                              l o p t i c e t e š k e 2 0 . 5 g . M a l o n a v l a ž i t e d l a n o v e d a b i                    l a k š e o b l i k o v a l i l o p t i c e . S l a ž i t e l o p t i c e n a p e k p a p i r .                    P r i j e p e č e n j a s t a v i t e i h u h l a d n j a k 2 0 m i n . P e c i t e n a                                        1 7 0 C - 1 8 m i n u t a . O d o v e s m j e s e i z i đ e 2 6                                                                  m e d e n j a k a . O s t a v i t e d a s e p r o h l a d e .                    

2     N a p r a v i t e č o k o l a d n u g l a z u r u i u m a č i t e s v a k i                    m e d e n j a k u č o k o l a d u . D e k o r i r a j t e k a n d i r a n o m                                                                        k o r i c o m n a r a n č e i l i l i m u n a . S t a j a n j e m m e d e n j a c i                    o m e k š a j u .                    

3     Z a g l a z u r u t o p i t e č o k o l a d u u v o d i i u l j u . J a s a m                                                              k o r i s t i l a m i x č o k o l a d e s a 5 5 % i 7 0 % k a k a a .                    

2 0    

Page 21: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 21/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

C H O C O - M E L L T I N G M O M E N T S C O O K I E S                            

P r v i p u t r a d i m o v e m e l l t i n g m o m e n t s i m e n e s u k u p i l i o k u s o m . . . P r h k i m e k i t o p e s e u u s t i m a . . .                    M o ž e t e i h o s t a v i t i k a o s a m o s t a l n e i l i s p a j a t i n a d j e v o m p o ž e l j i . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 8 0 g m a s l a c a s o b n e                                                                    t e m p e r a t u r e                                                                    

4 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                1 v a n i l i n š e ć e r                                                          

 3 5 g g u s t i n a                                          4 0 g p r a š k a z a p u d i n g                                                                              

č o k o l a d a                                                                                    1 3 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    

1 j a j e                                                                    1 ž l i č i c a r u m a                                                                                    

r i b a n a k o r i c a 1 n a r a n č e                                                                    

1    P r o s i j t e b r a š n o , p r a š a k z a p u d i n g , š e ć e r , v a n i l i n š e ć e r ,                    g u s t i n . D o d a j t e o m e k š a l i m a s l a c . M i k s a j t e                                                                  s p i r a l n i m m e t l i c a m a k r a t k o s a m o d a s e m a s n o ć a                                                          u p i j e u b r a š n o . D o d a j t e j a j e , a r o m e i k o r i c u n a r a n č e .                    M i k s a j t e k r a t k o d a s e s m j e s a p o v e ž e u t i j e s t o .                    S t a v i t e s m j e s u n a 1 0 m i n u t a u h l a d n j a k . O b l i k u j t e                                                        m a l e k u g l i c e t e ž i n e 1 0 - 1 5 g n e v i š e . S v a k u k u g l i c u                                                s p l j o š t i t e m a l o m v i l i c o m z a k o l a č e p o s r e d i n i .                    P r e t h o d n o v i l i c u u m o č i t e u b r a š n o d a s e n e b i                    l i j e p i l a z a t i j e s t o . T o p o n o v i t e k o d s v a k e k u g l i c e .                    P r i j e p e č e n j a s t a v i t e u h l a d n j a k n a 1 5 - 2 0 m i n u t a                                                      P e c i t e n a 1 7 0 C n a p r v o j r e š e t k i o k o 1 2 - 1 5 m i n u t a .                    O d o v e s m j e s e i z i đ e 3 0 k e k s i ć a a k o i h s p a j a t e 1 5 .                    

M o ž e t e i h s p a j a t i n a d j e v o m p o ž e l j i . J a s a m                                                                              k o r i s t i l a l i n o l a d u . G o t o v e k e k s i ć e p o s p i t e                                                                  m j e š a v i n o m š e ć e r a i k a k a a u p r a h u .                    

2 1   

Page 22: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 22/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

W H I T E B R O W N I E S                                                          

B r o w n i e s b i s k v i t s a b i j e l o m č o k o l a d o m i m u s s k r e m o m o d b i j e l e č o k o l a d e . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

b i s k v i t : 2 j a j a                                                                                    6 5 g š e ć e r a                                                                                    

1 2 0 g b i j e l e k u v e r t u r e                                                                    7 5 g m a s l a c a                                                                                    

1 0 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    1 ž l i č i c a v a n i l i j a e k s t r a k t                                                    

 2 ž l i c e s o k a o d l i m u n a                                          r i b a n a k o r i c a l i m u n a i l i                                      

n a r a n č e                                                                    1 i p o ž l i č i c a p r a š k a z a p e c i v o                                                                          

k r e m a : 1 0 0 g b i j e l e                                                                    k u v e r t u r e + 5 0 m l v r h n j a z a š l a g                                                                              

1 0 0 m l v r h n j a z a š l a g                                                                              1 j a j e                                                                    

1 ž l i c a š e ć e r a                                                                                    

1    Z a b i s k v i t p r v o o t o p i t e č o k o l a d u i m a s l a c n a                                                          l a g a n o j v a t r i . K o r i s t i t e b i j e l u k u v e r t u r u k o j a j e                                                                  

p o g o d n a z a k u h a n j e . J a j a i š e ć e r m i k s a j t e 1 0 - 1 2                                            m i n u t a d o k n e p o s t a n u s v i j e t l i i l a g a n o k t e m a s t i . U                                                    t o p l j e n u m l a k u č o k o l a d u d o d a t i a r o m e i r i b a n u                                                            k o r i c u , s o k l i m u n a . D o d a t i p a r ž l i c a t u č e n i h j a j a                                                      l a g a n o p r o m i k s a t i . D o d a v a t i p r o s i j a n o b r a š n o i                    p r a š a k z a p e c i v o . L a g a n o p r o m i k s a t i . S a d a d o d a t i                    o s t a t a k t u č e n i h j a j a i l a g a n o p o m i j e š a t i p j e n j a č o m                                                        d a s m j e s a o s t a n e p r o z r a č n a . S t a v i t i p e ć i 1 8 0 C - 2 5                                              m i n i l i n a 1 7 0 C - 3 0 m i n . P r o v j e r i t e č a č k a l i c o m . N a                                                      b i s k v i t u o d s t r a n i t e k o r i c u n a v r h u k o j a s e s t v o r i u                                                t o k u p e č e n j a . J a s a m p e k l a u č e t v r t a s t o m k a l u p u                                                z a b r o w n i e s d i m e n z i j a 2 7 , 5 x 2 4 , 5 x 4 c m .                    

2 2   

Page 23: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 23/44

s o k p o l a l i m u n a                                                                                    1 0 0 m l v r h n j a z a š l a g                                                                              

2     P r i p r e m i t e b i j e l u m u s s k r e m u . O d v o j i t e b j e l a n j a k                                              o d ž u m a n j k a . U b j e l a n j a k d o d a j t e š e ć e r i s t a v i t e                                                          z d j e l u n a p a r u i s a m o l a g a n o p j e n j a č o m m u t i t e d o k                                        s e š e ć e r n e r a s t o p i i b j e l a n j a k m a l o z g r i j e o d n o s n o                                                    t e r m i č k i o b r a d i . O d m a h p r e s e l i t e u z d j e l u z a                                                          m i k s a n j e i m i k s a j t e o k o 1 0 m i n u t a n a n a j j a č o j b r z i n i                    d a s e b j e l a n j a k o h l a d i . B i j e l u k u v e r t u r u r a z l o m i t e n a                                                  k o c k i c e , u l i j t e v r h n j e z a š l a g ( 5 0 m l ) i s t a v i t e t o p i t i                    n a l a g a n u v a t r u . U r a s t o p l j e n u č o k o l a d u o d m a h                                                            d o d a j t e ž u m a n j a k i m i j e š a j t e p j e n j a č o m . K u h a j t e                                            o k o 2 m i n u t e n a l a g a n o j v a t r i u z s t a l n o m i j e š a n j e .                    M a k n i t e s a v a t r e p r o h l a d i t e u z p o v r e m e n o                                                                        m i j e š a n j e . U m l a k u č o k o l a d u u l i j t e s o k o d l i m u n a .                    I s t u c i t e 1 0 0 m l v r h n j a z a š l a g u p o s e b n o j z d j e l i . U                                                      s m j e s u o d t u č e n o g b j e l a n j k a p o m a l o d o d a j i t e                                                        

č o k o l a d u . M i j e š a t e l a g a n o š p a t u l o m . K a d s e                                                                  s m j e s e p o v e ž u d o d a j e t e p o m a l o u u p a r n a v r a t a                                                      t u č e n i š l a g . M i j e š a t e p j e n j a č o m . U l i j t e k r e m u p r e k o                                            k o l a č a i s t a v i t e u h l a d n j a k n a p a r s a t i d a s e s t e g n e .                    M u s s k r e m a j e p j a n a s t a , p a j e s t o g a p r i j e                                                                  p r e l j e v a n j a k r e m e s t a v i t e o b r u č p r e k o b i s k v i t a , i l i                    b i s k v i t n e v a d i t e i z k a l u p a .                    

3     K a d s e m u s s k r e m a s t e g n e i s t u c i t e v r h n j e z a š l a g i                    p r e m a ž i t e p r e k o k o l a č a . D e k o r i r a j t e r i b a n o m                                                              b i j e l o m č o o l a d o m i l i p o ž e l j i . .                    

2 3   

Page 24: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 24/44

2 4    

Page 25: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 25/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

K A N D I R A N I Č U P A V C I                                              

J e d n i b o ž i ć n i č u p a v c i s a k a n d i r a n i m v o ć e m . O v i č u p a v c i u m a č u s e u đ e m i k o k o s i l i                    č o k o l a d u i k o k o s .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

b i s k v i t : 3 j a j a                                                                                    

7 0 g š e ć e r a                                                                                    5 0 g o m e k š a l o g m a s l a c a                                                                                    

1 0 0 m l u l j a                                                                                     2 5 0 g g l a t k o g b r a š n a                                          

 2 p o r a v n a t e ž l i č i c e p r a š k a z a                                                p e c i v o                                     

      p r s t o h v a t s o l i                         p o l a ž l i č i c e s o k a o d l i m u n a                                          

1 5 0 g k i s e l o g v r h n j a                                                                                    

r i b a n a k o r i c a n a r a n č e                                                                    1 8 0 g k a n d i r a n o g ( o r a n g e a t ,              c i t r o n a t ) i s u h o g v o ć a                                                                                    

( m a r e l i c e , b r u s n i c e g r o ž đ i c e )                                          

1    B r u s n i c e , g r o ž đ i c e m a r e l i c e s t a v i t e m o č i t i u v o d u u                                          

k o j u d o d a t e m a l o r u m a . Z a b i s k v i t p r v o r a z d v o j i t e                                              ž u m a n j k e o d b j e l a n j a k a i i s t u c i t e ž u t a n j k e s a 4 0 g                                                        š e ć e r a d o k n e p o s v i j e t l e i u d v o s t r u č e v o l u m e n .                    D o d a j t e u l j e , k i s e l o v r h n j e , a r o m e , p a p r o m i k s a j t e .                    D o d a j t e o m e k š a l i m a s l a c , p a p r o m i k s a j t e . D o d a j t e                                                              p r o s i j a n o b r a š n o + p r a š a k z a p e c i v o u d v a n a v r a t a .                    U m i j e š a j t e k a n d i r a n o v o ć e s a š p a t u l o m . S t a v i t e                                                          s m j e s u s a s t r a n e . B j e l a n j k e t u c i t e n a n j j a č o j b r z i n i i                    k a d s e l a g a n o z a p j e n e d o d a j t e s o k o d l i m u n a . K a d                                                

p o b i j e l e s m a n j i t e b r z i n u n a s r e d n j u i d o d a j i t e 3 0 g                                            š e ć e r a u d v a n a v r a t a i t u c i t e d o k v r š a k b j e l a n j k a n a                                                  m e t l i c a m a m i k s e r a n e s t o j i u s p r a v n o . T u č e n e                                                                  b j e l a n j k e d o d a j i t e s a š p a t u l o m u p a r n a v r a t a p a z e ć i                    

2 5   

Page 26: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 26/44

1 ž l i c a r u m a                                                                                          p r v o n a m a k a n j e : đ e m o d                                             

b r u s n i c e                                                                    v o d a                                                                                    

k o k o s o v o b r a š n o                                                                          d r u g o n a m a k a n j e : 7 5 g                                                                              

č o k o l a d e                                                                    1 3 0 m l v r h n j a z a š l a g                                                                              

6 0 m l s o k a o d n a r a n č e                                                                    k o k o s o v o b r a š n o                                                                          

d a s e b j e l a n j c i l i j e p o p o v e ž u u s m j e s u . S t a v i t e p e ć i                    n a 1 7 0 C - 4 0 m i n u t a i l i n a 1 8 0 C - 3 0 m i n u t a .                    P r o v j e r i t e č a č k a l i c o m d a l i j e p e č e n o . I z v a d i t e i z                                                  k a l u p a i o h l a d i t e n a m l a k o p a z a m o t a j t e                                                                  p l a s t i f i c i r a n o m f o l i j o m i p r e s e l i t e u h l a d n j k a k d a s e                                                  d o k r a j a o h l a d i . R e ž i t e n a k o c k e i u m a č i t e u đ e m                                                        k o j i m a l o r a z v o d n i t e s a r u m o m i l i v o d o m d a b u d e                                                    t e č n i j a s m j e s a . J a s a m u m a k a l a s a m o p a r n j i h u                                                            đ e m o d b r u s n i c a . N a j e d n u ž l i c u đ e m a i d e v a m                                                              d v i j e ž l i c e v o d e . J a s a m i s k o r i s t i l a v o d u u k o j o j s u                                                  s e n a m a k a l e b r u s n i c e g r o ž đ i c e i m a r e l i c e . M o ž e t e                                                i h u m a k a t i u č o k o l a d u . K a d u m o č i t e č u p a v a c                                                              s t a v i t e d a s e o s u š i b a r 1 0 m i n u t a . T a k o ć e v a m s e                                                      č o k o l a d a l i j e p o u p i t i i b i t i ć e s o č n i i n e ć e v a m p u n o                                                k o k o s a l i j e p i t i . G l e d a j t e d a v a m č o k o l a d a u v i j e k                                                  

b u d e t o p l a a č u p a v c i h l a d n i t a k o ć e b o l j e u p i t i                    č o k o l a d u . Č o k o l a d u s l o b o d n o p o d g r i j a v a j t e k a d                                                    p r i m j e t i t e d a s e o h l a d i l a . O d o v e s m j e s e i z i đ e 2 0                                                č u p a v a c a . K a l u p u k o j e m s a m p e k l a j e 2 7 x 2 4 x 4 .

2 6    

Page 27: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 27/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

A L M O N D C O O K I E S                                                                          

P r h k i k e k s i ć i s a b a d e m i m a i l i m u n o v o m k o r i c o m . . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i 1 3 0 g m a s l a c a                                                                                    5 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

      p r s t o h v a t s o l i                   8 0 g g u s t i n a                                                                                    

r i b a n a k o r i c a 1 l i m u n a                                                                                    

6 0 g m l j e v e n i h b a d e m a                                                                                    1 ž l i č i c a a r o m e g o r k o g                                                                              

b a d e m a                                                                                    1 ž l i č i c a a r o m e v a n i l i j a                                                                                    

1 v a n i l i j a b u r b o n š e ć e r                                                          1 2 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    

 3 0 g k a n d i r a n e k o r i c e l i m u n a                                          

1    O m e k š a l i m a s l a c k r a t k o r a z r a d i t i s a š e ć e r o m .                    D o d a t i p r o s i j a n o b r a š n o i g u s t i n , m l j e v e n e b a d e m e ,                    a r o m e , k o r i c u l i m u n a , k a n d i r a n u k o r i c u k o j u m a l o                                                                    u s i t n i t e . M i k s a t i s p i r a l n i m m e t l i c a m a d o g r u d a s t e                                                          s m j e s e . P r e s e l i t e s m j e s u n a p l a s t i f i c i r a n u f o l i j u ,                    z a r o l a j t e i p r i t i š ć i t e s m j e s u r u k a m a d a s e s p o j i i                    p o l a g a n o j e o b l i k u j t e u r o l i c u p r o m j e r a 5 - 6 c m .                    I s t i s n i t e s a v z r a k i d o b r o s t i s n i t e k r a j e v e f o l i j e .                    D o b i v e n u r o l i c u p r e s e l i t e u z a m r z i v a č n a n a j m a n j e                                          3 0 m i n u t a d o 1 s a t . I z v a d i t e i z z a m r z i v a č a . Č e k a j t e                                      d a k r a t k o s m j e s a o m e k š a d a j e m o ž e t e r e z a t i n a                                                        k r i š k e . R e ž i t e k r i š k e 5 - 6 m m d e b l j i n e i s v a k u                                                                k r i š k i c u b o č n o u v a l j a j t e u m l j e v e n e b a d e m e .                    L a g a n o u t i s n i t e b a d e m e u r u b o v e p r s t o m . O d o v e                                        s m j e s e d o b i j e s e 3 4 k e k s i ć a . K e k s i ć e p r e s e l i t e u                                                    h l a d n j a k d o k v a m s e g r i j e p e ć n i c a . P e c i t e i h n a                                                      1 7 0 C - 1 5 m i n . O h l a d i t e i d e k o r i r a j t e p o ž e l j i .

2 7   

Page 28: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 28/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

F R U I T S H O R T B R E A D C O O K I E S                                                      

M i r i š l j a v i , m e k i k e k s i ć i p u n i s u h o g , k a n d i r a n o g v o ć a , b a d e m a , l j e š n j a k a . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 1 6 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                     2 0 g g u s t i n a                                          

7 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                r i b a n a k o r i c a 1 n a r a n č e i                                      

l i m u n a                                                                                    

s o k p o l a l i m u n a                                                                                    1 0 0 g o m e k š a l o g m a s l a c a                                                                                    

1 0 0 g k a n d i r a n o g i s u h o g v o ć a                                                                                    ( b r u s n i c e , g r o ž đ i c e , p a p a j a ,              

c i t r o n a t , o r a n g e a t . . )                                          4 0 g s j e c k a n i h l j e š n j a k a ,              

b a d e m a . .                  1 ž l i c a v a n i l j a e k s t r a k t a                                                                                    

1    P r o s i j t e b r a š n o , š e ć e r i g u s t i n . D o d a j t e r i b a n u                                                          k o r i c u n a r a n č e i l i m u n a . D o d a j t e o m e k š a l i m a s l a c i                    s p i r a l n i m m e t l i c a m a m i k s a j t e d o k n e d o b i j e t e                                                                  m r v i č a s t u s m j e s u . D o d a j t e s o k i a r o m e . M i k a s a j t e                                              d o k s e s m j e s a n e s p o j i u t i j e s t o . D o d a j t e s v o s u h o                                            v o ć e i b a d e m e , l j e š n j a k e . I z m j e š a j t e š p a t u l o m d a s e                                      s m j e s a p o v e ž e . P r e s e l i t e n a p l a s t i f i c i r a n u f o l i j u i                    z a r o l a j t e u r o l a d u . I s t i s n i t e c i j e l i z r a k . S t a v i t e u                                                                z a m r z i v a č n a n a j m a n j e 3 0 m i n . I z v a d i t e i z                                                          z a m r z i v a č a i r e ž i t e p l o š k e š i r i n e 5 m m i s l a ž i t e n a                                                    p e k p a p i r . S t a v i t e u h l a d n j a k n a 1 0 m i n d o k v a m s e                                              g r i j e p e ć n i c a . P e c i t e n a 1 7 0 C 1 0 - 1 5 m i n . i n i k a k o                                                                d u ž e . P a z i t e d a v a m o s t a n u b i j e l i . O d o v e s m j e s e                                                    i z i đ e 2 7 k e k s i ć a . S u h o v o ć e b i r a j t e p o ž e l j i i s t o t a k o                                            m o ž e t e k o r i s t i t i i l i s a m o b a d e m e i l i l j e š n j a k e i l i                    p o m i j e š a t i . .

2 8   

Page 29: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 29/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

S T O L L E N                            

M e k a n i , a r o m a t i č n i n j e m a č k i b o ž i ć n i k r u š č i ć . . . P u n k a n d i r a n o g v o ć a , g r o ž đ i c a , b a d e m a ,                    b r u s n i c a . . . . S d e b e l i m b i j e l i m š e ć e r n i m p o k r i v a č e m . . . - ) )                                            

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 1 7 5 m l m l a k o g m l i j e k a                                                                                    

5 g s u h o g k v a s c a                                                                                    1 v e ć e j a j e                                                                    

7 5 g s i t n i j e g š e ć e r a                                                                                    1 ž l i č i c a s o l i                                      

1 0 0 g t o p l j e n o g m a s l a c a                                                                                     3 5 0 g g l a t k o g b r a š n a                                          

7 0 g g r o ž đ i c a                                                                                    5 0 g b r u s n i c a                                                                                    

1 2 0 g k a n d i r a n o g v o ć a                                                                                    

7 0 g s j e c k a n i h b a d e m a                                                                                    5 0 g m l j e v e n o g p e t i t e b e u r e                                                                    k e k s a                                                                                    

1 0 0 g k r e m s i r a                                                                                    

1    N a m o č i t e p r v o g r o ž đ i c e i b r u s n i c e u m a l o r u m a d a                                          

s e a r o m a t i z i r a j u i o m e k š a j u . U m l a k o m l i j e k o                                                                d o d a j t e k v a s a c i p u s t i t e 1 0 m i n u t a d a o d s t o j i . U                                                                v e ć u z d j e l u p r o s i j t e b r a š n o , s i t n i j u s o l , s i t n i j i š e ć e r . U                                                  s r e d i n i b r a š n a n a p r a v i t e r u p i c u i t u d o d a j t e                                                                  r a z m u ć e n o j a j e s o b n e t e m p e r a t u r e , s i r s o b n e                                                                  t e m p e r a t u r e , o m e k š a l i m a s l a c i p r i p r e m l j e n i k v a s a c                                        u m l i j e k u . M i k s a j t e 5 m i n u t a n a n a j j a č o j b r z i n i s a                                                          s p i r a l n i m m e t l i c a m a . D o d a j t e s a d a b r u s n i c e ,                    g r o ž đ i c e k a n d i r a n o v o ć e ( p a p a j a , c i t r o n a t , o r a n g e a t . .                    

p o ž e l j i ) . J a s a m d o d a l a s v o j e d o m a ć e a r a n c i n e ,                    s j e c k a n e b a d e m e , m l j e v e n i k e k s , r i b a n u k o r i c u c i j e l e                                      n a r a n č e , r u m , v a n i l i j a e k s t r a k t . P o m i j e š a j t e s v e s a                                                          š p a t u l o m i l i k u h a č o m d a s e j e d n a k o r a s p o r e d e                                                      

2 9   

Page 30: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 30/44

r i b a n a k o r i c a n a r a n č e                                                                    1 ž l i c a r u m a i e k s t r a k t a                                                                                    

v a n i l i j e                                                                    

k a n d i r a n o v o ć e i b a d e m i . O s t a v i t e n a t o p l o m e d a                                          s e d i ž e 1 s a t i 3 0 m i n . P r e s e l i t e t i j e s t o u l i m z a                                                          p e č e n j e k o j e g n a m a s t i t e i p o b r a š n i t e . J a s a m                                                              k o r i s t i l a d u g i k a l u p z a k o l a č n a m e t r e . ( 2 7 c m x 1 1 c m )                                            P o o r i g i n a l u s e u k o l a č s t a v l j a p o s r e d i n i m a r z i p a n ,                    

    j a g a n i s a m s t a v l j a l a . I z r a v n j t e p o v r š i n u t i j e s t a i          s t a v i t e n a t o p l o 4 0 m i n . d a s e d i ž e . S t a v i t e p e ć i n a                                              1 8 0 C o k o 1 0 - 1 5 m i n u t a , a o n d a s m a n j i t e n a 1 5 0 C i                    p e c i t e j o š 4 0 m i n u t a . G o t o v k r u š č i ć o s t a v i t e u                                                                k a l u p u d a s e o h l a d i b a r p o l a s a t a p o k r i v e n k r p o m .                    I z v a d i t e i z k a l u p a i o k r e n i t e d a v a m g o r e b u d e                                                          g o r n j a s t r a n a n a k o j o j s e p e k a o . P r e m a ž i t e                                                                  t o p l j e n i m m a s l a c e m p r i č e k a j t e d a s e u p i j e i p o s p i t e                                      o b i l n o š e ć e r o m u p r a h u .

3 0    

Page 31: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 31/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

F I N A Č O K O L A D N A S A L A M A                                  

P r e f i n a č o k o l a d n a s a l a m a b e z j a j a . B r z o s e s p r a v i i j a k o j e u k u s n a . S a v r š e n a j e k a d v a m                                                    t r e b a n e š t o b r z o i f i n o n a s t o l u . P r o b a j t e o v u d i v o t u j a j o j n i s a m m o g l a o d o l i t i - ) ) ) )                                            

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 0 0 g m l i j e č n e č o k o l a d e                                                                    

5 0 g t a m n e č o k o l a d e m i n 6 0 %                                                                                              k a k a a                                                                                    

5 0 g m a r g a r i n a                                                                                    1 ž l i c a s m e đ e g š e ć e r a                                                                                    

1 ž l i c a k a k a a                                                                                     2 ž l i c e r u m a                                          

1 ž l i č i c a v a n i l i j a e k s t r a t                                                    8 0 g b a d e m a i o r a h a ( p o l a                                                                                    

m l j e v e n i h p o l a s j e c k a n i h )                                          

r i b a n a k o r i c a i s o k j e d n e                                                                    n a r a n č e                                                                    1 0 0 g m l j e v e n i h p e t i t b e u r e                                                                    

k e k s a                                                                                    

1    M a r g a r i n , i č o k o l a d u i š e ć e r t o p i t e n a l a g a n o j v a t r i .                    

S a m e l j i t e k e k s e i d i o o r a h a , b a d e m a , a d i o                                                                        n a s j e c k a j t e . U m l j e v e n e k e k s e d o d a j t e s j e c k a n e i                    m l j e v e n e b a d e m e i o r a h e , k a k a o , k a n d i r a n o v o ć e ,                    k o r i c u i s o k n a r a n č e , r u m , e k a t r a t v a n i l i j e , đ e m , m l a k u                                                        o t o p l j e n u č o k o l a d u .                    

2     D o b r o s v e i z m i j e š a j t e i p o v e ž i t e , p a p r e b a c i t e n a                                                    p l a s t i f i c i r a n u f o l i j u i z a r o l a j t e u r o l a d u . K a d s e m a l o                                                  s t i s n e o p e t j u r o l a j t e d a d o b i j e t e l j e p š i o b l i k .                    

O s t a v i t e j e p r e k o n o ć i u h l a d n j a k u . O d s t r a n i t e                                                      p l a s t i f i c i r a n u f o l i j u s a s a l a m e . U a l u f o l i j u s t a v i t e                                                                  k o k o s i l i š e ć e r u p r a h u z a v i s i u š t o ž e l i t e v a l j a t i                    s a l a m u . Z a r o l a j t e j e p o f o l i j i i z a t v o r i t e d a t a k o                                                                

3 1   

Page 32: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 32/44

1 0 0 g k a n d i r a n o g v o ć a                                                                                    1 ž l i c a đ e m a - m i j e š a n o g i l i                                      

m a r e l i c a                                                                                    

k r a t k o o d s t o j i d a s e k o k o s i l i š e ć e r b o l j e z a l i j e p i z a                                                s a l a m u .                    

3     M o ž e t e p r a v i t i d u p l u s m j e s u p a r a d i t i k u g l i c e k o j e                                                m o ž e t e p r e l i t i č o k o l a d n o m g l a z u r o m i l i u v a l j a t i u                                                            k o k o s , s m e đ i š e ć e r , m l j e v e n e o r a h e . . .                    

P O S L U Ž I V A N J E       R e ž i t e n a š n i t e i p o s l u ž i t e .                    

3 2   

Page 33: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 33/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

1 0 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

Č O K O L A D N I Z A L O G A J Č I Ć I                                

P r h k i m a l i k o l a č i ć i , s p r a v l j e n i z a 1 0 m i n . . . . S a v r š e n i . . . .

S A S T O J C I P R I P R E M A        

1 2 5 g m a s l a c a                                                                                     3 ž l i c e š e ć e r a u p r a h u                                        

8 ž l i c a b r a š n a                                                                                          p o l a ž l i č i c e p r a š k a z a p e c i v o                                     

1 ž l i č i c a a r o m e v a n i l i j a                                                                                    1 ž l i c a k a k a a u p r a h u                                                                                

z a d e k o r a c i j u : m a r m e l a d a                                                                                    o k u s a p o ž e l j i                                      š e ć e r u p r a h u                                                                                

1    O m e k š a l i m a s l a c i z r a d i t e s a š e ć e r o m d o k n e                                                              p o s t a n e k r e m a s t . D o d a j i t e b r a š n o s a p r a š k o m z a                                                        

p e c i v o , a r o m o m i k a k a o m .                    

2     P u n i t e s l a s t i č a r s k u š p r i c u i r a d i t e o b l i k e p o ž e l j i . J a                                                  s a m r a d i l a k r u ž i ć e . I s t i s k u j e t e i h n a p a p i r u z a                                                          p e č e n j e i l i n a m a š č e n o m l i m u . T i j e k o m p e č e n j a                                                  k o l a č i ć i n a r a s t u p a i h n e m o j t e r a d i t i p r e b l i z u d a s e                                                    n e s p o j e . O d o v e s m j e s e i s p a d n e 2 5 k o m . P e c i t e                                                        n a 1 8 0 C - 1 0 d o 1 2 m i n . K e k s i ć i s u b r z o g o t o v i                    p a z i t e d a v a m n e z a g o r e . J a k o s u p r h k i p a p u s t i t e                                                  d a s e m a l o o h l a d e i p a ž l j i v o i h v a d i t e .                    

3     U k r a s i t e i h p o ž e l j i . J a s a m k o r i s t i l a m a r m e l a d u o d                                                  š i p k a i p o s i p a l a s a m i h š e ć e r o m u p r a h u .                    

3 3   

Page 34: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 34/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

P I N K B A C I D I D A M A                                                      

U k u s n i m a l e n i k e k s i ć i , s p u n j e n j e m p o ž e l j i , p l i j e n e i z g l e d o m , a n i k a k o n e z a o s t a j e n i o k u s .                    S a v r š e n i z a b l a g d a n e i v e ć a o k u p l j a n j a . . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

t i j e s t o : 5 0 g l j e š n j a k a                                                                                    

1 0 0 g b a d e m a                                                                                    5 0 g s m e đ e g š e ć e r a                                                                                    5 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

r i b a n a k o r i c a l i m u n a                                                                                    1 ž l i č i c a r u m a i v a n i l i j e                                                                    

1 5 0 g m a r g a r i n a                                                                                    1 5 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    

a r o m a m a l i n e p o ž e l j i                                      n a d j e v : 1 0 0 g č o k o l a d e s a 6 0 %                                                                                              

k a k a a                                                                                    k o r i c a n a r a n č e                                                                    r u m                                                             

b i j e l a l i n o l a d a                                                                                    

1    U b l e n d e r u p r v o u s i t n i t e b a d e m e , l j e š n j a k e i š e ć e r .                    

U p o s u d i i z r a d i t e r u k a m a m a r g a r i n i b r a š n o d a                                                        d o b i j e t e m r v i č a s t u s m j e s u . U t u s m j e s u d o d a t i                    m l j e v e n e l j e š n j a k e , b a d e m e i š e ć e r i š e ć e r u p r a h u ,                    a r o m e i p r s t o h v a t s o l i . K r a t k o z a m i j e s i t i t i j e s t o i                    o b l i k o v a t i r o l u u p l a s t i f i c i r a n i j f o l i j i . S t a v i t i 2 - 3 s a t a                                                        n a h l a đ e n j e u h l a d n j a k u .                    

2     O h l a đ e n u s m j e s u r e z a t i n a j e d n a k e k r i š k e i r a d i t i                    k u g l i c e . U o r i g i n a l u s u k u g l l i c e ž u t e , a j a s a m i m a                                                      

d o d a l a a r o m u m a l i n e i m o j e s u n j e ž n o p i n k b o j e .                    M o ž e t e d o d a t i k a k a o i l i n e k u d r u g u b o j u p o ž e l j i .                    K u g l i c e s e u t o k u p e č e n j a r a š i r e , p a n e m o j t e r a d i t i                    v e l i k e n i t i i h s l a g a t i p r e b l i z u . S l a ž i t e i h n a m a s n i                    

3 4    

Page 35: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 35/44

p a p i r i p e c i t e n a 1 6 0 C o k o 2 0 m i n . N e m o j t e d u ž e                                              d a v a m n e z a g o r e . P u s t i t e i h u l i m u d a s e o h l a d e , p a                                          i h p r e s e l i t e n a p o d l o g u g d j e ć e t e i h s p a j a t i                    n a d j e v o m .                    

3     Z a n a d j e v o t o p i t e n a p a r i t a m n u č o k o l a d u .                    I z a b e r i t e k v a l i t e t n u . M o ž e t e j e a r o m a t i z i r a t i p o ž e l j i                    k o r i c o m n a r a n č e , r u m o m , v a n i l i j o m . P u s t i t e d a s e                                                    č o k o l a d a s t i s n e i b u d e m a z i v a .                    

4     M o ž e t e k o r i s t i t i i k u p o v n e n a m a z e . J a s a m k o r i s t i l a                                          b i j e l u l i n o l a d u i t a m n u t o p l j e n u č o k o l a d u u k o j u                                                              s a m d o d a l a r u m , k o r i c u n a r a n č e i v a n i l i j u .                    

5     K e k s i ć e d r ž i t e n a s o b n o j t e m p e r a t u r i . M o g u t r a j a t i                    

d o 2 t j e d n a , a m o ž e t e i h i z a m r z n u t i . O d o v e                                                                  s m j e s e d o b i j e t e 3 0 k e k s i ć a .                    

P O S L U Ž I V A N J E       P o s l u ž i t i n a f i n o m p l a d n j u .                    

3 5   

Page 36: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 36/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        V R I J E M E P R I P R E M E                                                            

2 0 m i n .                    A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

D V O B O J N I K E K S I Ć I                                                  

P r h k i k e k s i ć i u m o č e n i u č o k o l a d u i s p a j a n i đ e m o m . O v i f i n i k e k s i ć i o k u s o m i i z g l e d o m                                                  u p o t p u n i t ć e v a š b l a g d a n s k i s t o l . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

t i j e s t o : 2 5 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                    

 2 2 0 g m a s l a c a                                          6 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

      p o l a ž l i č i c e r u m š e ć e r a + p o l a                                          ž l i č i c e l i m u n š e ć e r a                                                                                    

z a u m a k a n j e : 1 0 0 g č o k o l a d e                                                                    m i n 5 5 % k a k a a                                                                                    

đ e m o k u s a p o ž e l j i                                      

1    P r v o n a p r a v i t e t i j e s t o . M a s l a c s o b n e t e m p e r a t u r e                                                  

m i k s a j t e 1 m i n u t u d a p o s t a n e k r e m a s t . D o d a j t e                                                      š e ć e r u p r a h u , r u m š e ć e r i l i m u n š e ć e r . M i k s a j t e o k o                                        2 m i n u t e d a s e s v e p o v e ž e . D o d a j t e b r a š n o s v e                                                    o d j e d n o m s a s o l i . M i k s a j t e s a s p i r a l n i m m e t l i c a m a                                                d a s e p o v e ž e s m j e s a . P r e b a c i t e u p l a s t i f i c i r a n u                                                    f o l i j u n a 1 - 2 s a t a u h l a d n j a k .                    

2     N a p o b r a š n j e n u p o d l o g u p o l o ž i t e t i j e s t o .                    P r i č e k a j t e d a m a l o m a s l a c o m e k š a d a m o ž e t e l a k š e                                                

r a z v a l j a t i k o m p a k t n o t i j e s t o . I z r e z u j t e o b l i k e p o                                                  ž e l j i . S t a v i t e i h p e ć i n a 1 8 0 C - 1 0 m i n .                    

3     P r i č e k a j t e d a s e m a l o o h l a d e . R a s t o p i t e č o k o l a d u                                              

3 6    

Page 37: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 37/44

n a p a r i . S v a k i k e k s d o p o l a u m o č i t e u č o k o l a d u i                    s t a v i t e n a m a s n i p a p i r d a s e o s u š i n a s o b n o j t e m p . ,                    p a p r e s e l i t e u h l a d n j a k . K a d s e č o k o l a d a s t v r d n e                                              l i j e p i t e p o l o v i c e đ e m o m . N a j e d n u p o l o v i c u                                                                n a m a ž i t e đ e m o k u s a p o ž e l j i i s p a j a j t e d r u g o m                                                          p o l o v i c o m .                    

4     O d o v e k o l i č i n e t i j e s t a d o b i j e t e o k o 8 0 k e k s i ć a , a k o                                              i h s p a j a t e 4 0 k o m .

P O S L U Ž I V A N J E       P o s l u ž i t e n a f i n o m o v a l u .                    M o ž e t e i h u p a k i r a t i u f i n i c e l o f a n i l i k u t i j i c u i                    

d a r o v a t i d r a g o j o s o b i z a B o ž i ć .                    

3 7   

Page 38: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 38/44

3 8   

Page 39: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 39/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

M A C A R O N S                      

N a p o k o n u s p j e l i m a c a r o n s i ! R a d i l a s a m i h p u n o p u t a a l i n i k a k o d o b i t i o n a j f a m o z n i p r s t e n .                    P r e m d a s e r a d e s a b a d e m i m a , e v o k o d m e n e j e f t i n i j a v e r z i j a s a k o k o s o v i m b r a š n o m .                    

P r a t i t e p a r c a k a i s i g u r n o ć e v a m u s p j e t i ! S r e t n o ! !                      

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s a s t o j c i : 6 0 g b j e l a n j a k a                                                                                     3 0 g k r i s t a l š e ć e r a                                          

5 0 g k o k o s o v o g b r a š n a                                                                                    9 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

      p r s t o h v a t s o l i                   b o j a p o ž e l j i                                      

1    O d v o j i t e b j e l a n j k e i i z v a ž i t e i h . T r e b a b i t i t o č n o 6 0                                              g . N e k a o d s t o j e n a s o b n o j t e m p e r a t u r i b a r 1 - 2 s a t a .                    T u c i t e b j e l a n j k e n a n a j j a č o j b r z i n i i k a d s e p o č n u                                                  p j e n i t i d o d a j t e p r s t o h v a t s o l i . T u c i t e d o k n e                                                                p o b i j e l e i t a d a s m a n j i t e n a s r e d n j u b r z i n u i d o d a j t e                                              š e ć e r u t r i n a v r a t a . M i k s a j t e d o k v a m v r š a k o d                                                                    b j e l a n j a k a n a m e t l i c a m a m i k s e r a s t o j i u s p r a v n o .                    T a d a s u b j e l a n j c i t a m a n t u ć e n i . D o d a j t e b o j u p o                                                      ž e l j i .                    

2     K o k o s o v o b r a š n o i p o l o v i c u š e ć e r a u p r a h u s t a v i t e                                                      u b l e n d e r i u s i t n i t e . P r o s i j t e u s i t n j e n o b r a š n o i                    o s t a t a k š e ć e r a u p r a h u . T a k o p r o s i j a n o b r a š n o i                    

3 9   

Page 40: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 40/44

š e ć e r u p r a h u d o d a j t e u b j e l a n j k e . E s a d d o l a z i                    p r e k l a p a n j e . P r e k l a p a j t e n a j m a n j e 4 0 p u t a , a n a j v i š e                                        4 5 . T r e b a t e d o b i t i s m j e s u k o j a p a d a s a ž l i c e k a o                                                        l a v a . U s p i t e u s l a s t i č a r s k u v e r ć i c u i r a d i t e k r u g o v e                                                  n a p e k p a p i r u . P o d i g n i t e p l e h i b a c i t e g a p a r p u t a                                                  n a p o d l o g u d a i z i đ e s u v i š a n z r a k i f o r m i r a j u s e                                                                k r u g o v i . A k o v a m o s t a n u v r š c i l a g a n o i h t a p k a j t e                                                      v l a ž n i m p r s t o m . O s t a v i t e d a s e p o s u š e n a z r a k u .                    O v a j j e d i o b i t a n z a d o b i v a n j e p r s t e n a i s v e z a v i s i o                                        v l a g i u v a š o j p r o s t o r i j i . S p r e m n i s u z a p e č e n j e k a d                                              i h d o t a k n e t e p r s t o m i n e l j e p e v a m s e z a p r s t , z n a č i                    d a s e f o r m i r a l a k o r i c a . I n a č e s e s u š e 4 0 - 6 0 m i n u t a .                    J a s a m s v o j e s u š i l a 2 s a t a . P e c i t e i h n a 1 5 0 C - 1 5                                                      m i n u t a . U 4 m i n u t i v a m s e l a g a n o p o č i n j e s t v a r a t i                    o n a j f a m o z n i p r s t e n . I z v a d i t e i z p e ć n i c e i u k l o n i t e                                                      

s a p l e h a d a b i z a u s t a v i l i d a l j n j e p e č e n j e . O s t a v i t e                                              n a p e k p a p i r u d a s e o h l a d e n e k i h n a j m a n j e p o l a                                                          s a t a i o n d a i h o d l j e p i t e . S p a j a j t e n a d j e v o m p o ž e l j i .                    J a s a m k o r i s t i l a l i n o l a d u - l j e š n j a k . O d o v e s m j e s e                                                i z i đ e v a m 1 5 m a c a r o n s a .

4 0    

Page 41: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 41/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

B R E S K V I C E                          

Z n a m d a i m a j a k o p u n o r e c e p a t a z a b r e s k v i c e , a o v a j s t a v l j a m , j e r s a m j a k o z a d o v o l j n a s                                                n j i m . P o r e d p u n o i s p r o b a n i h r e c e p a t a n i k a d n i s a m b i l a z a d o v o l j n a . P u c a l e s u n a s v i m                                                      

t e m p e r a t u r a m a i l i i z l a z i l e n e p e č e n e . . N a p o k o n n a l a z i m n a r e c e p t k o j i m i j e u s p i o , b r e s k v i c e                                          s u i z i š l e f i n o p e č e n e , b i j e l e i n i s u p o p u c a l e n a v r h u . U o v o m r e c e p t u s e k o r i s t i k i s e l o v r h n j e . .                    

P a e t o n a k o n d u g e p o t r a g e i n e z a d o v o l j s t v a n a š l a s a m s v o j r e c e p t z a b r e s k v i c e . . . ) )                                            

S A S T O J C I P R I P R E M A        

t i j e s t o : 1 j a j e L v e l i č i n e                                                                    8 0 g š e ć e r a u p r a h u                                                                                

5 0 g m a s l a c a                                                                                     2 5 0 g b r a š n a ( 1 5 0 g g l a t k o g                                       

b r a š n a 1 0 0 g o š t r o g b r a š n a )                                          1 / 2 ž l i č i c e s o d e b i k a r b o n e +                                                            

      p r s t o h v a t s o l i                   1 1 / 2 ž l i c a k i s e l o g v r h n j a                                                                                    r i b a n a k o r i c a l i m u n a                                                                                    

f i l : 1 5 0 g i z d u b l j e n i h m r v i c a                                                                                    

1    P r o s i j t e b r a š n o , s o d u , s o l i š e ć e r u p r a h u . N a r i b a j t e                                              k o r i c u l i m u n a , d o d a j t e v r h n j e , j a j e i r a s t o p l j e n i m l a k i                    m a s l a c . S p o j i t e s p i r a l n i m m e t l i c a m a m i k s e r a u                                                                t i j e s t o . P r e b a c i t e u p l a s t i f i c i r a n u f o l i j u i s t a v i t e u                                                              h l a d n j a k n a 4 s a t a . O v o t i j e s t o m o r a o d l e ž a t i .                    I z v a d i t e t i j e s t o i z h l a d n j a k a i o s t a v i t e 5 . m i n u t a n a                                              

s o b n o j t e m p e r a t u r i . R a d i t e k u g l i c e k o j e m a l o                                                        s p l j o š t i t e m e đ u d l a n o v i m a i s l a ž e t e n a p e k p a p i r .                    N e m o j t e r a d i t i v e l i k e k u g l i c e , j e r s e n a p u h n u t o k o m                                                p e č e n j a i r a š i r e . P e č e t e n a 1 7 0 C - 1 7 m i n u t a n a 1                                

4 1   

Page 42: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 42/44

5 0 g m l j e v e n i h o r a h a                                                                                    1 5 m l r u m a                                                                                    

6 0 m l s o k a o d n a r a n č e                                                                    r i b a n a k o r i c a 1 n a r a n č e                                                                    

1 0 0 g đ e m a o k u s a p o ž e l j i ( j a                                                                                    s a m k o r i s t i l a m i j e š a n u )                                          

6 0 g t a m n e č o k o l a d e + 3 0 g                                                                              m a s l a c a ( t o p i t e s k u p a )                                          

      p r s t o h v a t s o l i                   

r e š e t k i . A k o n i s t e s i g u r n i d a l i s u p e č e n e ( t o s v e                                                          o v i s i o p e ć i i n j e n o j j a č i n i ) i z v a d i t e j e d n u i                    p r e s i j e c i t e n a p o l a . P e č e n e b r e s k v i c e p u s t i t e d a s e                                        o h l a d e i d u b i t e i h n o ž e m . O v e s u m e k a n e i t a k o s e                                                f i n o d u b u . O d i z d u b l j e n i h m r v i c a r a d i t e f i l .                    

2     J a s a m d o b i l a 1 5 0 g m r v i c a . V e ć e k o m a d e u s i t n i t e                                              n a r i b e ž u n e m o j t e m r v i t i r u k a m a . U m r v i c e d o d a j t e                                      m l j e v e n e o r a h e , r u m , s o k n a r a n č e , m a r m e l a d u i                    k o r i c u n a r a n č e , p r s t o h v a t s o l i . P o m i j e š a j t e .                    R a s t o p i t e č o k o l a d u + m a s l a c i v r u ć e d o d a j t e u                                                              s m j e s u . F i n o r a z r a d i t e v i l i c o m d a s e s m j e s a                                                          u j e d n a č i . D o b i v e n i m f i l o m p u n i t e i z d u b l j e n e                                                                  p o l o v i c e . I m a t i ć e t e d o s t a f i l a . M e n i j e o s t a l o i t a j                o s t a t a k s a m s t a v i l a u s i l i k o n s k e k a l u p e z a l e d , s t a v i l a                                              

u h l a d n j a k i n a p r a v i l a p r a l i n e . P r i l i k o m p u n j e n j a                                                          p a z i t e d a v a m p o l o v i c e n e p u k n u , n e s t i š ć i t e j a k o .                    M o ž e t e i h k r a t k o s t a v i t i u h l a d n j a k d a s e s t v r d n u                                            p r i j e p u n j e n j a f i l o m . P u n j e n e p o l o v i c e s p a j a j t e , i                    p u s t i t e d a m a l o o d s t o j e p r i j e u m a k a n j a u b o j u i                    š e ć e r . J a s a m i h u m a k a l a u b o j u s l j e d e ć e j u t r o . K o d                                                u m a k a n j a o s t a v i t e b r e s k v i c e d a s e m a l o s a s u š e ,                    o d n o s n o u p i j u b o j u , a o n d a i h n j e ž n o u v a l j a j t e u                                                    š e ć e r . U m o č i t e u b o j u o k o 5 b r e s k v i c a i t e k o n d a                                                    o n u k o j u s t e p r v u u m a k a l i u v a l j a j t e u š e ć e r . O d o v e                                          s m j e s e d o b i j e s e 2 0 b r e s k v i c a . A k o r a d i t e d u p l u                                                      m j e r u t i j e s t o n e k a v a m l e ž i 5 s a t i u h l a d n j a k u i l i                    m o ž e t e p u s t i t i d a o d l e ž i p r e k o n o ć i .                    

3     O v e s u b r e s k v i c e d o s t a m e k e p a i h d r ž i t e u                                                                h l a d n j a k u .                    

4 2   

Page 43: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 43/44

T E Ž I N A P R I P R E M E                                                                                      

J e d n o s t a v n o                                                                        A U T O R R E C E P T A                                                                                                                

i v a n a - 7                                                                    

F R I A N D S                                    

J o š j e d a n u n i z u b o ž i ć n i h k o l a č i ć a . O v o j e j e d a n f r a n c u s k i p r h k i k o l a č i ć s a s u h i m v o ć e m i m e n i j e                                                    f i n . . . F i n o p a š e u z č a j i l i k o d n a s k a v i c u . . .                    

S A S T O J C I P R I P R E M A        

s m j e s a : 6 0 g t o p l j e n o g                                                                              m a s l a c a                                                                                    

 3 0 g m l j e v e n i h b a d e m a i l i                   o r a h a                                                                                    

7 0 g g l a t k o g b r a š n a                                                                                     2 b j e l a n j k a                                          

 3 5 g g u s t i n a                                           2 5 g b r u s n i c a                                          

 2 5 g m a r e l i c a                                          r i b a n a k o r i c a 1 n a r a n č e                                                                    

4 0 g š e ć e r a                                                                                    1 ž l i č i c a s o k a o d l i m u n a                                                                                    

      p r s t o h v a t s o l i                   1 ž l i č i c a a r o m e v a n i l i j a                                                                                    

      p r e l j e v : 1 0 0 g b i j e l e č o k o l a d e                                  

1    R a z d v o j i t e b j e l a n j k e o d ž u m a n j a k a . O v d j e                                                                  k o r i s t i m o s a m o b j e l a n j k e . B j e l a n j k e t u c i t e n a                                                          n a j v i š o j b r z i n i i k a d s e p o č n u l a g a n o p j e n i t i d o d a j t e                                                u d v a n a v r a t a s o k l i m u n a . M i k s a j t e d o k n e p o b i j e l e ,                    t a d a s m a n j i t e b r z i n u n a s r e d n j u i d o d a j i t e š e ć e r u                                                        t r i n a v r a t a . T u c i t e d o k n a m e t l i c a m a m i k s e r a o n a j                v r š a k o d b j e l a n j a k a n e s t o j i u s p r a v n o .                    

2     B r u s n i c e i m a r e l i c e n a s j e c k a j t e , b a d e m e i l i o r a h e                                                  s a m e l j i t e . U z d j e l u p r o s i j t e b r a š n o g u s t i n , s o l .                    D o d a j t e b r u s n i c e , m a r e l i c e , b a d e m e . D o d a j t e                                                                  m a s l a c k o j i s t e i s t o p i l i i o h l a d i l i , a r o m u v a n i l i j e i                    p o m i j e š a j t e . N a k r a j u d o d a j t e b j e l a n j k e i l a g a n o i h                                                    š p a t u l o m p o v e ž i t e u j e d n o l i č n u s m j e s u . N a m a s t i t e                                                

i p o b r a š n i t e k a l u p e z a š a p i c e i s t a v i t e s m j e s u u                                                        k a l u p i ć e . P e c i t e n a 1 8 0 C - 1 5 - 2 0 m i n u t a . K a d s e                                                          m a l o p r o h l a d e i z v a d i t e i z k a l u p a . O h l a đ e n e p r e l i j t e                                              b i j e l o m č o k o l a d o m k o j u o t o p i t e n a p a r i i l i                    

4 3   

Page 44: Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

http://slidepdf.com/reader/full/coolerica-blagdanski-slatki-stol 44/44

m i k r o v a l n o j . U k r a s i t e b r u s n i c a m a .