Click here to load reader

64-67 Apache w Europie

 • View
  187

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 64-67 Apache w Europie

 • 64

  SIY POWIETRZNE WIATA

  Jeroen van Veenendaal / DutchAviationPhoto.com

  Wolnociowe zrywy, ktre nastpiy po 1989r., skoniy dowdztwo US Army Europe (USAREUR) do znacznej reduk-cji oddziaw iskierowania czci ameryka-skich si do przeprowadzenia operacji Pustynna Tarcza i Pustynna Burza. Plany reorganizacji Ar-mii Stanw Zjednoczonych z2005r. zakaday formowanie mniejszej liczby wikszych jedno-stek. 1.Dywizja Pancerna i 1.Dywizja Piechoty miay by przeniesione zNiemiec do kontynen-talnej czci Stanw Zjednoczonych. 7sierp-nia 2006r. wydzielone jednostki Brygady Lot-nictwa, 1.Dywizji Piechoty, a take 12.Brygady Lotnictwa i byej 11.Grupy Lotniczej zostay zgrupowane w12.Brygadzie Lotnictwa Bojo-wego (12.Combat Aviation Brigade, 12.CAB). Od tej pory 12.CAB zastpia wszystkie pozo-stae jednostki, ktre zostay przeniesione do USA. 20 marca 2007 r. 12.CAB staa si samo-dzieln brygad w ramach V Korpusu.

  Od czasu powstania 12. Brygady Lotnictwa Bojowego w 1965 r. jej motto brzmiao Wings of Victory, co doskonale definiuje styl, za pomo-c ktrego brygada prowadzi swoje dziaania. Obecnie 12. CAB stacjonuje w rejonie Ans-bach, w niemieckiej Bawarii, kwatera gwna zlokalizowana jest w Katterbach Kaserne, a podlege jednostki rozmieszczone s w Il-lesheim i Wiesbaden.

  Jednak cicia w obecnych w Europie siach nadal postpoway. W 2015 r. w ramach pro-gramu zwanego Army Aviation Restructuring Initiative Departament Obrony USA ogosi re-dukcj si o24 szturmowe AH-64 Apache, 30 rednich transportowych UH-60 Black Hawk,

  Apache w EuropieAmerykaskie migowce

  W ostatnim czasie na arenie midzyna-rodowej doszo do znaczcych zmian. Poczwszy od interwencji wojsk rosyj-skich na Ukrainie, poprzez aneksj Kry-mu, po zaangaowanie si Rosji w sy-ryjsk wojn domow; NATO przeywa okres gwatownych reform. W ubiegym roku w Europie bylimy wiadkami wielu amerykaskich posuni w ramach tzw. Theater Security Package, ktre wedug komunikatu USAF maj na celu wzmoc-nienie interoperacyjnoci, wykazanie zaangaowania si Stanw Zjednoczo-nych w sprawy Europy oraz powstrzy-manie dalszej rosyjskiej agresji. Ale Siy Powietrzne Stanw Zjednoczonych nie stanowi jedynego wzmocnienia wysy-anego do Europy w ramach pakietw bezpieczestwa. Trafiaj tu take do-datkowe oddziay nalece do US Army.

  12. Combat Aviation Brigade jest jedyn stacjo-nujc w Europie jednostk US Army wyposaon wmigowce Boeing AH-64D Apache.

  Fot. Roelof-Jan Gort

 • 6/2016 65

  SIY POWIETRZNE WIATA

  3 cikie CH-47 Chinook i 9 HH-60 Black Hawk wersji Medevac.

  Wielko 12. Brygady zostaa zmniejszona z jednego z najwikszych CAB-w w caej US Army z siedmioma batalionami do zaledwie dwch batalionw. Obecnie celem 12. CAB jest zaspokajanie potrzeb operacyjnych w Europie za pomoc przydzielonych regionalnie si, kt-rych podstaw s kontyngenty CAB rotacyjnie przysyane ze Stanw Zjednoczonych. Brygada jest obecnie wzmocniona przez Task Force Spe-arhead, czyli 3. Batalion z 227. Puku Lotnictwa podlegego 1. Brygadzie Kawalerii Powietrznej zFort Hood w Teksasie. W celu doprowadzenia iloci statkw powietrznych w 12. CAB do stanu zblionego do tego sprzed redukcji na wiosn 2017 r. brygada otrzyma dodatkowe siy.

  Rnice w szkoleniuRozmawialimy ze st. chor. szt. Chrisem Moo-rem, ktry jest pilotem Apache w 12. CAB zUSA-REUR. Do armii wstpi w 2002 r. i jako piechur bra udzia w wojnie z Irakiem w 2003 r., na kt-rej walczy w roli obserwatora zespou snajper-skiego. To tam po raz pierwszy zetkn si ze migowcami Apache. Zaufanie i poczucie bez-pieczestwa, ktre miaem na ziemi, wiedzc, e Apache faktycznie wisz nad nami w powietrzu, cakowicie zmieniao zasady gry. Wanie wtedy postanowi zosta pilotem Apache: Przejcie do lotnictwa szturmowego byo dla mnie naturaln ciek rozwoju.

  W Iraku i Afganistanie stale istniao zagro-enie ze strony rakiet ziemiapowietrze. Moore wyjania: W praktyce operujc na wysokoci 15002000 stp nad ziemi nie obawialimy si niczego. Na trwae opanowalimy niebo.

  W wyniku powstania kolejnych napi przy granicy pastw NATO sposb szkolenia uleg jednak zmianie. Najwikszego zagroenia nie stanowi ju przenone wyrzutnie rakiet przeciw-lotniczych, lecz niemal rwnorzdny przeciwnik zwasnym lotnictwem szturmowym. Szkolenie jest teraz ukierunkowane na loty w warunkach groby napotkania powietrznego przeciwnika oraz wlatywania w niebezpieczne strefy, ktre maj regularn obron przeciwlotnicz. Szkolimy si do latania w rejonach, gdzie musimy trzyma si nisko nad czubkami drzew i nie posiadamy bezwzgldnej przewagi w powietrzu.

  Typowe zadanie zaczyna si duo wczeniej ni kiedy, poniewa najpierw nastpuje cykl dugiego planowania. Planowanie kadej misji szkoleniowej zajmuje teraz od 24 do 48 godzin. Rodzaj spodziewanych zagroe determinuje wykorzystanie przez migowce odpowiedniej taktyki. Chor. Moore widzi to jako wyzwanie: Dla wielu z nas bya to ostra lekcja, bo latajc od ponad 10 lat w Afganistanie, w kko robilimy to samo. Jak na tamte warunki latamy wic bardzo dobrze. Wyzwaniem stao si przejcie do dzia-a przy mniejszej prdkoci na maej wysokoci.

  Trudno nie polega tylko na zmianie taktyki; bardzo wysokie jest tempo operacji. Nie bez po-wodu. Po tym, jak delegacja US Army odwiedzia Ukrain, by omwi wnioski wycignite z tam-tejszego konfliktu, stao si jasne, e dynamika wykonywanych przez ukraisk armi operacji

  stale wymaga obecnoci migowcw, a taktyka ich dziaa wci si zmienia, stajc si coraz bardziej wymagajca. Jest to walka rwnego zrwnym.

  My moemy si zmusi do wikszego wysi-ku, ale od migowca nie mona tego wymaga cignie chor. Moore. migowce potrzebuj czasu na obsug i napraw rnych rzeczy. Zasadniczo moemy naciska i wymaga od sprztu jeszcze wicej, ale jednoczenie musimy bra pod uwag, jak dugo moemy tak cign. W trakcie szkolenia zgrywa si wiele procesw. Na przykad ludzie obsugi naprawiaj opaty wirnika, tankuj migowce, dziaa te zaplecze gastronomiczne, wydawane s rozkazy. Kady z tych czynnikw zaley od ludzi i ich poziomu wytrzymaoci na przeduajcy si zwikszony wysiek.

  Jednoczenie Moore zauwaa, e nie ma ju szans na wiksze postpy w tym wzgldzie: Czu-j, e osignlimy maksimum moliwoci. Jeli teraz mielibymy wej do walki z rwnorzdnym

  przeciwnikiem, moemy wytrzyma intensywne tempo dziaa przez dugi czas co, czego pi lat temu prawdopodobnie nie moglibymy dokona. Nie przeszkadza mu due obcienie wiczeniami, poniewa wybieramy si na nie, by wspiera sojusznikw, a oni czekaj, kiedy wreszcie si u nich pojawimy.

  Szkolenie w EuropieChor. Moore przyjecha do Europy na trzyletni zmian. Uwaa, e jest to jedno z najbardziej urozmaiconych miejsc do szkolenia w uyciu migowcw Apache. Poniewa 1. Batalion jest jedynym amerykaskim batalionem w Europie wyposaonym w Apache, ma obowizek wyko-na kad misj, w ktrej wymagana jest obec-no lotnictwa szturmowego. Szkolenie wUSA jest inne. Wyloty s zwykle na bardzo krtkie odlegoci i obywaj si w znajomej okolicy. WEuropie jest to wydarzenie o znacznie wik-szym, wrcz globalnym zasigu. Przez tydzie bdziemy wDanii i wspierajc tamtejsze wojsko,

  Zamontowany nad wirnikiem migowca AG-64D radar AN/APG-78 Longbow jest w stanie namierzy do 1024 celw, spord ktrych wywietli pilotowi 16 najwaniejszych. Fot. Roelof-Jan Gort

  Wobec agresywnej polityki Rosji w trakcie wicze kadzie si obecnie nacisk na zwikszenie zdolnoci zag do operowania na niskiej wysokoci nad trenami nasyconymi obron przeciwlotnicz.

 • 66

  SIY POWIETRZNE WIATA

  poznamy ich wszystkie moliwoci. Dowiemy si, wjaki sposb moemy si z nimi komuniko-wa, jak si przemieszczaj i jak moemy wsp-dziaa w ramach ich planu. W kolejnym tygodniu jedziemy do Polski i bdziemy robi to samo. Nastpne s otwa, Litwa i Estonia. Moore na-prawd dostrzega warto wsppracy zrny-mi krajami: Zobaczymy, jakie s ich moliwoci, jakie maj mocne i sabe strony. Gdziekolwiek pojedziemy, pierwszy tydzie jest zawsze prze-znaczony na rozwizywanie problemw. Potem wszyscy apiemy wsplny rytm.

  Typowy batalion migowcw szturmowych skada si z 24 wiropatw podzielonych na trzy plutony po osiem migowcw kady. W Euro-pie wystpuje spora rnorodno rodowisko-wa, co wymaga rnego podejcia do kadego znich. Znacznie wpywa to na sposb uycia po-szczeglnych kompanii. Pozwala to dowdztwu szkoli si w wykorzystywaniu wasnych moli-woci, zamiast cigle przyjmowa rozkazy z wy-szych szczebli. W ten sposb onierze ucz si, jak sobie radzi z rozwizywaniem problemw. Stosuje si przy tym zasad 5 filarw USAREUR. S to: usamodzielnianie dowdcw niszych szczebli, wspieranie oddziaw Army Reserve i National Guard, poleganie na sojusznikach ipartnerach, regionalnie alokowane siy i zasada dynamicznej obecnoci.

  Obecnie podczas wikszo zada pilo-ci Apache wicz strzelanie z ostrej amunicji. Chor. Moore jest wiadomy zaufania, ktrym go obdarzono: Nie tylko latamy na zadania w for-macji 8migowcw, lecz take uywamy ostrej amunicji. Siy naziemne ufaj nam, kiedy nad

  nimi przelatujemy i strzelamy z ostrej amunicji. W USA zazwyczaj jest to powolny, stopniowy proces. WEuropie odbywa si to o wiele szyb-ciej, bo podczas wszystkich naszych poprzed-nich wyjazdw zbudowalimy dobre relacje.

  W ostatnich czasach onierze US Army na-wizali wiele osobistych kontaktw z sojusznika-mi: Kiedy spotykam ich na ziemi, ju wiem, kim s i jak dziaaj. Wic podczas wicze z ostr amunicj moemy na sobie polega.

  Uzbrojenie rakietowe migowca Apache: na jednej z czterech prowadnic kierowany pociski AGM-114 Hellfire oraz dwie rakiety niekierowane Hydra 70 umieszczone wwyrzutni M261.

  Amunicja do dziaka M230E1 kalibru 30mm.

  Na czci Apache nie ma zainstalowanego radaru Longbow, jednak maszyny te maj moliwo pozyski-wania danych z maszyn wyposaonych w to urzdzenie. Fot. Sgt. Thomas Mort/US Army

  Struktura dowodzenia lotnictwa w Europie bardzo si rni od tej wypracowanej na Bliskim Wschodzie. W Afganistanie to dowdca misji jest odpowiedzialny za dowodzenie migowcami i zarzdza ruchem w powietrzu, a dowdca si ldowych onierzami na ziemi. Ponie

Search related