Click here to load reader

DYREKTORZY SZKÓŁ W EUROPIE

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DYREKTORZY SZKÓŁ W EUROPIE. Rola dyrektora szkoły. Dyrektorzy szkół w Europie muszą sprostać większej ilości zadań związanych z zarządzaniem kadrą dydaktyczną, finansami i treściami nauczania wraz z rosnącą autonomią szkół. - PowerPoint PPT Presentation

Text of DYREKTORZY SZKÓŁ W EUROPIE

STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W EUROPIEDYREKTORZY SZKÓ
W EUROPIE
POLSKIE BIURO EURYDICE
Rola dyrektora szkoy
Dyrektorzy szkó w Europie musz sprosta wikszej iloci zada zwizanych z zarzdzaniem kadr dydaktyczn, finansami i treciami nauczania wraz z rosnc autonomi szkó.
Dlatego kryteria doboru maj ogromne znaczenie i przy zatrudnianiu na stanowisko dyrektora szkoy wyznaczane s róne warunki wstpne.
W niemal wszystkich krajach europejskich istniej regulacje prawne zawierajce wymogi stawiane osobom kandydujcym na stanowiska dyrektorów szkó.
POLSKIE BIURO EURYDICE
Gówne kryteria zatrudnienia
szkoy to:
dowiadczenie zawodowe w nauczaniu (sta pracy w nauczaniu) - okrelona liczba lat powiconych pracy zawodowej w charakterze nauczyciela (przez wikszo czasu na tym poziomie edukacyjnym, na którym dana osoba chce zosta dyrektorem szkoy),
dowiadczenie w administracji (sta pracy w administracji) - dowiadczenie w zarzdzaniu/administrowaniu szko nabyte na przykad na stanowisku zastpcy dyrektora szkoy
specjalne szkolenie przygotowujce do objcia tej funkcji (szkolenie na dyrektora szkoy) - specjalne szkolenie, które odbywa si po zakoczeniu ksztacenia i zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich.
niekiedy wystarcz kwalifikacje pedagogiczne
na stanowisko dyrektora (2)
Szkoa podstawowa lub ogólnoksztacca szkoa rednia I i II stopnia (ISCED 1, 2 i 3), 2006/07
ISCED 1 ISCED 3
Sta pracy w nauczaniu
Sta pracy w nauczaniu i szkolenie na dyrektora
Sta pracy w nauczaniu i administracji oraz szkolenie na dyrektora
Tylko kwalifikacje pedagogiczne
POLSKIE BIURO EURYDICE
POLSKIE BIURO EURYDICE
Sta pracy w nauczaniu (1)
w wikszoci krajów wymagany okres minimalny wynosi od trzech do piciu lat (wyjtkami od tej reguy: Turcja – 1 rok i Islandia - 2 lata (szkoy podstawowe) oraz Grecja - do 12 lat i Cypr -13 lat),
w niektórych krajach (Grecja, Hiszpania, Wochy, Sowenia, Sowacja i Rumunia) w okrelaniu stau zawodowego brani s pod uwag tylko nauczyciele pracujcy w penym wymiarze godzin,
w Danii, Niemczech, Austrii (szkoy podstawowe), Finlandii i Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Irlandia Pónocna) sta pracy w nauczaniu jest wymagany, ale oficjalne dokumenty nie okrelaj jednoznacznie jego wymiaru.
POLSKIE BIURO EURYDICE
Minimalny sta pracy konieczny do objcia stanowiska dyrektora szkoy podstawowej lub ogólnoksztaccej szkoy redniej I i II stopnia, 2006/2007
POLSKIE BIURO EURYDICE
rednio – ok. 40% czasu pracy
najwicej - BE (fr), DK, IT, SE, NO - ponad 50% czasu pracy
Opracowywanie planów i programów nauczania:
rednio – ok. 13 % czasu pracy
najwicej - BG (29 %) i SI (22 %)
Kontakty z rodzicami i uczniami tj. utrzymywanie relacji z rodzicami i spoecznoci lokaln, a take interakcje z pojedynczymi uczniami)
w wikszoci krajów rednio ponad 20%
Nauczanie – czsto obowizki dyrektorów s niewielkie i zale od wielkoci placówek;
rednio – ponad 20% czasu pracy
najmniej - BE (nl) (2,5 %), IT (1,6 %) i SE (2,2 %)
najwicej - DE (37,8 %) i FR (46,7 %)
Inne – rednio ok. 6%
Inne
Zarzdzanie i administracja
21.6
21.1
21.4
23.3
20.7
17.6
21.4
17.1
29.4
22.4
23.2
25.9
26.7
18.2
21.1
21.6
24.4
19.1
20.7
23.1
23.8
26.3
17.7
Inne
6.3
4.7
14.7
8.2
7.7
5.5
3.6
2.3
3.8
9.2
7.7
6.3
12.1
14.9
5.9
9.2
7.5
6.7
7.3
8.5
9.3
10.2
7.2
12.4
9.1
16.1
29.2
14.7
9.2
14.4
6.3
15.2
16.5
19.3
16
11.4
13.1
10.7
14.8
12.5
22.2
11.1
14.7
15.9
11.8
14.7
Nauczanie
Inne
12.4
21.7
37.9
21.6
6.3
9.1
7.5
57.2
21.1
4.7
16.1
2.5
45
21.4
14.7
29.2
10.7
28.6
23.3
8.2
14.7
4.1
52.7
20.7
7.7
9.2
37.8
29.9
17.6
5.5
14.4
27.9
32.6
21.4
3.6
6.3
46.7
27.4
17.1
2.3
15.2
1.6
50
29.4
3.8
16.5
14.5
37.3
22.4
9.2
19.3
12.5
37.1
23.2
7.7
16
9.1
42.6
25.9
6.3
11.4
13.9
35.6
26.7
12.1
13.1
7.3
46.2
18.2
14.9
10.7
19.3
43
21.1
5.9
14.8
12.4
41.8
21.6
9.2
12.5
20.8
34.7
24.4
7.5
22.2
3.5
48.4
19.1
6.7
11.1
14.8
46.1
20.7
7.3
14.7
2.2
51.4
23.1
8.5
15.9
7.8
43.2
23.8
9.3
11.8
3.5
48.1
26.3
10.2
14.7
5.8
54.6
17.7
7.2
Arkusz3
UE-27
UE-27
UE-27
UE-27
UE-27
Nauczanie
Inne
12.4
21.7
37.9
21.6
6.3
9.1
7.5
57.2
21.1
4.7
16.1
2.5
45
21.4
14.7
29.2
10.7
28.6
23.3
8.2
14.7
4.1
52.7
20.7
7.7
9.2
37.8
29.9
17.6
5.5
14.4
27.9
32.6
21.4
3.6
6.3
46.7
27.4
17.1
2.3
15.2
1.6
50
29.4
3.8
16.5
14.5
37.3
22.4
9.2
19.3
12.5
37.1
23.2
7.7
16
9.1
42.6
25.9
6.3
11.4
13.9
35.6
26.7
12.1
13.1
7.3
46.2
18.2
14.9
10.7
19.3
43
21.1
5.9
14.8
12.4
41.8
21.6
9.2
12.5
20.8
34.7
24.4
7.5
22.2
3.5
48.4
19.1
6.7
11.1
14.8
46.1
20.7
7.3
14.7
2.2
51.4
23.1
8.5
15.9
7.8
43.2
23.8
9.3
11.8
3.5
48.1
26.3
10.2
14.7
5.8
54.6
17.7
7.2
UE-27
UE-27
UE-27
UE-27
UE-27
Inne
Zarzdzanie i administracja
Czynniki wpywajce na wysoko wynagrodze dyrektorów szkó:
Wielko szkoy - w niektórych pastwach wielko szkó ma bezporedni wpyw na wysoko wynagrodzenia dyrektorów – im wiksza szkoa tym wysza pensja dyrektora
Poziom edukacji – ogóem zarobki dyrektorów wzrastaj wraz z poziomem edukacji, ale w 8 krajach, w tym Polsce, nie wystpuj adne rónice w zarobkach pomidzy poziomami
POLSKIE BIURO EURYDICE
Wynagrodzenia dyrektorów szkó
Wykres7
ISCED 1
dyrektorów szkó
w stosunku do PKB na mieszkaca, poziomy ISCED 1, 2 i 3, 2006/07
Wykres8
ISCED 1
dyrektorów szkó
w stosunku do PKB na mieszkaca, poziomy ISCED 1, 2 i 3, 2006/07
Wykres9
ISCED 1
dyrektorów szkó
w stosunku do PKB na mieszkaca, poziomy ISCED 1, 2 i 3, 2006/07
POLSKIE BIURO EURYDICE
PKB na mieszkaca – minimalne wynagrodzenie dyrektorów szkó w wikszoci pastw jest równe lub wysze ni PKB na mieszkaca
np. UK – minimalne zarobki prawie 2 razy wysze ni PKB
ale np. PL, RO – wysze ni PKB s tylko maksymalne zarobki dyrektorów szkó
Rónice midzy minimalnym i maksymalnym wynagrodzeniem dyrektorów szkó s mniej wyrane ni w przypadku wynagrodze nauczycieli
Najwiksze rónice – np. RO i UK
Najmniejsze rónice – np. IS i SI
Podwyki wynagrodze dyrektorów szkó w toku kariery zawodowej nie s tak znaczce jak w przypadku nauczycieli, ale maksymalne wynagrodzenie dyrektora pozostaje wysze ni nauczyciela ze wzgldu na wysze wynagrodzenie pocztkowe
POLSKIE BIURO EURYDICE
Wykres15
CZ
CZ
DE
DE
EL
EL
ES
ES
FR
FR
LT
LT
AT
AT
PL
PL
RO
RO
SI
SI
FI
FI
ISCED 1
dyrektorów szkó
w stosunku do PKB na mieszkaca, poziomy ISCED 1, 2 i 3, 2006/07
Wykres16
64
90.5
151.1
185
66
113.5
164.5
219.7
156.2
227.9
112.5
172.4
111.6
182.7
89.1
162.6
88.6
171.1
242.7
267.4
130
175.5
183.9
270
182.4
270
164.2
169.1
100.7
120.9
Min.
Maks.
ISCED 2
dyrektorów szkó
w stosunku do PKB na mieszkaca, poziomy ISCED 1, 2 i 3, 2006/07
Wykres17
64
90.5
183.5
233.2
66.3
113.8
164.5
219.7
197.1
250.9
112.5
172.4
139.1
224.3
89.1
162.6
88.6
171.1
242.7
267.4
164.5
222.1
183.9
270
182.4
270
194.3
215.5
100.7
120.9
Min.
Maks.
ISCED 3
dyrektorów szkó
w stosunku do PKB na mieszkaca, poziomy ISCED 1, 2 i 3, 2006/07
POLSKIE BIURO EURYDICE
STRONY INTERNETOWE EURYDICE

Search related