Spacerownik po Europie

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Spacerownik po Europie: projekt edukacyjno-kulturalny dla dzieci i młodziezy

Text of Spacerownik po Europie

 • Projekt edukacyjno-kulturalny dla dzieci i modziezy

  Spacerownik po Europie

  http://www.bialoleka.e-bp.pl/

 • Realizacja publikacji w ramach projektu Spacerownik po Europie:Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Biaoka m.st. Warszawyhttp://www.bialoleka.e-bp.pl/

  Partner:Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskichwww.sbp.pl

  Opracowanie graficzne i skad:Tomasz Kasperczyk

  Koncepcja scenariuszy wg pomysu bibliotekarzy:Joanny Baejczyk, Adriany Grzdy, Szymona Kaczmarczyka, Irminy Marczyk, Joanny Porbskieji Barbary Sobczak

  Opracowanie scenariuszy:Katarzyna Mielczarek, Barbara Sobczak

  Zdjcia:Joanna Baejczyk

  Korekta:Elbieta Matusiak

  Pyta DVD zawiera film z przebiegu zaj organizowanych w ramach projektu.

  Realizacja i opracowanie filmu:Robert Chojnowski, Jarosaw Marciniak

  Projekt realizowany w ramach programu Akademia Orange. Produkt na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

 • Spacerownik po Europie

 • 4 SPACEROWNIK PO EUROPIE

  Spacerownik po Europie to projekt zrealizowany w 2011 r. przez Biblio-tek Publiczn w Dzielnicy Biaoka m.st. Warszawy w filii Biblioteki dla Dzieci i Modziey Nr 56 NAUTILUS z partnerskim udziaem Stowarzyszenia Bibliote-karzy Polskich w ramach programu Akademia Orange Fundacji Orange.

  Dotyczy edukacji dzieci w zakresie kultur wybranych pastw europejskich. Cztery cykle projektu, to cztery scenariusze, ktre obejmuj m.in. sposoby pozyskiwania informacji, poznawania literatury, prezentowania osigni wy-bitnych ludzi, szukania wsplnych tematw w historii Polski i danego kraju.

  Mode pokolenia powinny mie wiadomo przynalenoci do europejskiej rodziny czu si Europejczykami i tak traktowa przedstawicieli innych pastw. Warunkiem koniecznym do budowania takich postaw jest wiedza o innych krajach i narodach.

  Prezentowana publikacja zawiera propozycje dziaa o charakterze edukacyj-no-kulturalnym, oparte na innowacyjnej formie pracy z modym czytelnikiem. Skierowana do bibliotekarzy i nauczycieli, pozwoli na przygotowanie zaj w kadym rodowisku i z rnymi grupami wiekowymi.

 • 5PROjEKt EdUKACyjNO-KUltURAlNy

  FRANCjA

  SPACEROWNIK PO EUROPIE

 • 6 SPACEROWNIK PO EUROPIEFr

  ancj

  a

  Pro

  jekt

  edu

  kacy

  jno

  kultu

  raln

  y dl

  a dz

  ieci

  i m

  odz

  iey

  I. CZ metOdyCZna

  1. Cele projektu:

  poznawcze zdobycie podstawowej wiedzy nt. kultury, historii i tradycji Francji,

  ksztacce dzieci nabywaj umiejtnoci poszukiwania informacji nt. danego kraju, korzystajc z rnych rde, ucz si te posugiwania nimi w korelacji ze szkolnym programem nauczania, wzrasta wiadomo przynale-noci do europejskiej rodziny,

  cywilizacyjne wyrwnywanie dzieciom szans w dostpie do szeroko pojtej kultury innych narodw,

 • 7PROjEKt EdUKACyjNO-KUltURAlNy

  aktywizujce uczestnictwo dzieci w spotkaniach z ludmi zwizanymi z danym krajem czy regionem, samo-dzielne przygotowywanie prac plastycz-nych, inscenizacji teatralnych w oparciu o literatur narodow.

  2. Formy pracy:

  zbiorowa, grupowa.

  3. Metody pracy:

  podajca opowiadanie, wykad, pogadanka, eksponujca scenografia, wystawy, makiety, pokaz multimedialny, problemowa gra dydaktyczna, quiz, konkurs, mapa mentalna, praktyczna malowanie, metoda dramy inscenizacja, taniec.

  4. rodki dydaktyczne:

  przewodniki, albumy, plakaty, lektury, czasopisma, informatory, reprodukcje obrazw, fotografie, rzeby,eksponaty (ubrania, potrawy i inne) potrzebne do aranacji wntrza biblioteki,inne materiay sztalugi, farby, pdzle.

  II. CZ meRytORyCZna

  Na czas trwania projektu biblioteka zamienia si w miejsca charakterystyczne 1. dla Francji. Kada z 6 sal przedstawia inny wystrj.

  Dzieci zostaj wprowadzone do biblioteki przez uk Triumfalny. Wycieczk roz-2. poczyna krtka prezentacja multimedialna o geografii i historii Francji.

 • 8 SPACEROWNIK PO EUROPIE

  Nastpnie wraz z przewodnikiem ucznio-3. wie przechodz do pierwszej z sal, ktra peni funkcj galerii sztuki. Tu pani kustosz przedstawia krtk histori malarstwa ilu-strowan reprodukcjami obrazw, znajdu-jcych si w najsynniejszych muzeach Pa-rya. Na koniec dzieci zatrzymuj si duej przy obrazie Mona Lisa Leonardo da Vinci i podziwiaj rne wersje kopii tego dziea (karykatura, pastisz). Poznaj te autorw tych prac oraz charakterystyczne cechy ich stylu.

  Uczestnicy losuj karteczki z nazwiskami 4. autorw tych prac i na podstawie zdobytej wiedzy przyporzdkowuj je poszczegl-nym obrazom.

  Dzieci przechodz do kafejki francuskiej 5. pod nazw Caf Bibliothque. To dla nich

  chwila odprenia, rozmowy o tradycjach kulinarnych i specjaach kuchni typowych dla tego kraju. Tu, ku uciesze spacerowiczw nastpuje wsplna degustacja potraw.

  Po posiku uczniowie odwiedzaj typowy francuski butik, gdzie poznaj trendy mody 6. wiatowej wraz z nazwiskami najsynniejszych projektantw. Podziwiaj wystawio-n kolekcj odziey i wszelkich dodatkw, a take wsptworz kreacj dla modelki, w ktr wciela si jedna z dziewczt.

  W sali nr 4 dzieci odnajduj portrety i fotografie najbardziej znanych przedstawicieli 7. francuskiej nauki, historii, polityki, kultury i sportu, podzieleni na grupy przyporzdko-wuj je okrelonym dziedzinom.

  Po zapoznaniu si z wynikami rywalizacji uczestnicy udaj si do francuskiej biblioteki. 8. Tu poznaj twrcw literatury i ich dziea. Wylosowane osoby gono czytaj fragmenty tekstw literackich, m.in.: Maego Ksicia, Mikoajka, Bajki Jeana de La Fontainea.

 • 9PROjEKt EdUKACyjNO-KUltURAlNy

  Nastpnie dzieci uczestnicz w warsztatach tanecznych, uczc si podstawowych krokw 9. najbardziej charakterystycznego dla Francji taca kankana. Odwiedzaj te kabaret i s kibicami wycigu kolarskiego Tour de France.

  Po emocjach artystycznych i sportowych uczestnicy 10. przechodz do pracowni Van Gogha, gdzie maj oka-zj przedstawi wasn interpretacj obrazu mistrza Gwiadzista noc. (Owoce tych dziaa mona byo oglda na wystawie zorganizowanej przez bibliotek Nautilus, ktra towarzyszya projektowi powiconemu Francji).

  Podczas ostatniego etapu podry po tym piknym 11. kraju dzieci ogldaj spektakl teatralny przedsta-wiajcy bohaterw francuskich utworw literackich z Mikoajka, Trzech Muszkieterw, Asterixa i Obelixa, i Maego Ksicia.

  W przerwach midzy kolejnymi scenkami bibliotekarze sprawdzaj znajomo przedstawianych tekstw oraz wiedz o nich za pomoc kalamburw. Prawidowe odpowiedzi uczestniczcych w zajciach dzieci na-gradzane s sodkociami. Po zakoczeniu spektaklu

  9PROjEKt EdUKACyjNO-KUltURAlNy

 • 10 SPACEROWNIK PO EUROPIE

  uczestnicy bior udzia w konkursie, na podstawie ktrego tworz map mentaln. Jest ona powtrzeniem ze-branych w trakcie wizyt wiadomoci o Francji. Pena emocji zabawa jest ro-dzajem rywalizacji midzy poszczegl-nymi klasami.

  *** Cykl zaj o Francji by pierwszym elementem programu bibliotecznego Spacerownik po Europie. Zajcia zor-ganizowane przez Bibliotek Publiczn w Dzielnicy Biaoka m.st. Warsza-wy stworzyy dla uczestnikw projektu moliwo oglnego rozwoju w ramach szeroko rozumianej edukacji europej-skiej poprzez rne formy i metody zdobywania wiedzy o tym kraju. Wspczesno wymaga, aby na modego czowieka od-dziaywa poprzez rno-rodne bodce i zacienia wizy midzykulturowe. Nasz projekt to take twr-cze poszukiwania midzy-kulturowe, wzbogacone o nowe treci ksztace-nia i wychowania.

 • 11PROjEKt EdUKACyjNO-KUltURAlNy

  gRECjA

  SPACEROWNIK PO EUROPIE

 • 12 SPACEROWNIK PO EUROPIEG

  recj

  a

  Pro

  jekt

  edu

  kacy

  jny-

  kultu

  raln

  y dl

  a dz

  ieci

  i m

  odz

  iey

  I. CZ metOdyCZna

  1. Cele projektu:

  poznawcze uzyskanie podstawowej wiedzy nt. kultury, historii i tradycji Grecji,ksztacce dzieci ucz si zdobywania informacji nt. Grecji przy pomocy rnych rde, a take po-sugiwania nimi w zgodzie ze szkolnym programem nauczania, wzrasta wiadomo przynalenoci do europejskiego krgu kulturowego,cywilizacyjne umoliwienie dostpu do szeroko po- jtej kultury greckiej,aktywizujce uczestnictwo dzieci w spotkaniach z ludmi zwizanymi z Grecj, udzia w przygotowa-niu prac plastycznych oraz inscenizacji teatralnych w oparciu o staroytn literatur greck.

 • 13PROjEKt EdUKACyjNO-KUltURAlNy

  2. Formy pracy:

  zbiorowa, grupowa, indywidualna.

  3. Metody pracy:

  podajca opowiadanie, wykad, pogadanka, muzyka,eksponujca scenografia, wystawy, makiety, pokaz multimedialny,problemowa gra dydaktyczna, quiz, konkurs, mapa mentalna, praktyczne malowanie, projektowanie, klejenie, metoda dramy inscenizacja, taniec.

  4. rodki dydaktyczne:

  przewodniki, albumy, plakaty, lektury, czasopisma, informatory, reprodukcje obrazw, fotografie, rzeby,inne materiay farby, pdzle, kleje, terakota.

  II. CZ meRytORyCZna

  Na dni powicone Grecji bibliotekarze przygotowali oryginaln scenografi nawi-1. zujc do architektury staroytnej Hellady, a sami przebrani s w stroje z epoki.

  Dzieci rozpoczynaj wycieczk od obejrzenia prezentacji multimedialnej o geografii 2. i historii Grecji.

  Nastpnie przechodz do sali przypominajcej bajeczn staroytno, w ktrej 3. nie mogo zabrakn Gry Gr Olimpu. W jego cieniu:

  uczniowie poznaj bogw greckich i ciekawe historie z ich ycia, losuj karteczki z opisem hipotetycznych sytuacji, ktre mogy przydarzy si kademu z uczestnikw projektu. Zadaniem dzieci byo zwrci si o pomoc

 • 14 SPACEROWNIK PO EUROPIE

  do odpowiedniego boga np.: burza na morzu Posejdon, ktnia w rodzinie Hera itp.

  Kolejnym etapem spaceru jest wizyta w tawernie 4. greckiej i poznanie jej sekretw. Barwna opowie o smakowitej kuchni i wielu jej przysmakach pobu-dza apetyt modych suchaczy, ktrzy chtnie delek-tuj si p