INTEGRACJA GOSPODARCZA W EUROPIE

 • View
  99

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

INTEGRACJA GOSPODARCZA W EUROPIE. Lata 70-e i 80-e. Kolejny etap integracji: Tworzenie unii gospodarczej i walutowej Rozszerzenie współpracy politycznej Za jego początek uważa się spotkanie kierownictwa państw szóstki w Hadze (1-2 grudnia 1969 r.) - PowerPoint PPT Presentation

Text of INTEGRACJA GOSPODARCZA W EUROPIE

 • INTEGRACJA GOSPODARCZA W EUROPIE Lata 70-e i 80-e

 • Kolejny etap integracji:Tworzenie unii gospodarczej i walutowejRozszerzenie wsppracy politycznej

  Za jego pocztek uwaa si spotkanie kierownictwa pastw szstki w Hadze (1-2 grudnia 1969 r.)W omawianym okresie poszerzono integracj o pastwa pnocne (Dania, Irlandia, Wielka Brytania)Nowe uregulowania w polityce gospodarczej i spoecznej Po odejciu de Gaullea Francja wycofaa weto na przyczenie Wielkiej Brytanii.

 • Konferencja haskaW dniach 1-2 grudnia 1969 roku odbya si konferencja na szczycie w Hadze stolicy pastwa, ktre do koca 1969 roku przewodniczyo Radzie Wsplnot. Przywdcy pastw krajw czonkowskich Europejskiej Wsplnoty Gospodarczej podjli decyzj w sprawie budowy unii gospodarczej i walutowej na bazie tzw. Planu Wernera oraz zapowiedzieli koordynacj wzajemnej polityki na rzecz budowy unii politycznej, tworzc w ten sposb podstawy do utworzenia w przyszoci struktury wsppracy politycznej. Jednak ze wzgldu na napotkane trudnoci, m. in. zakcenia w midzynarodowym systemie walutowym na pocztku lat 70-tych oraz pogorszenie si koniunktury gospodarczej na wiecie, odstpiono od realizacji Planu.

 • Konferencja haskaJednym z istotnych postanowie, ktre zostao podjte na konferencji haskiej, bya take decyzja w sprawie spotka na szczycie, ktre od tego czasu miay przybra charakter regularny, a cz z tych spotka powicona miaa by wsppracy politycznej.

  Szefowie pastw i rzdw Wsplnot Europejskich podjli take decyzj o rozpoczciu negocjacji z Dani, Irlandi, Norwegi i Wielk Brytani w sprawie ich przystpienia do Wsplnot Europejskich.

 • Konferencja haskaKonferencj zainicjowa prezydent Francji George Pompidou, ktry kontynuowa strategie poprzednika, ale opowiada si za bardziej elastycznymi sposobami jej realizacji.Francuzi otrzymali podane rozwizania polityki rolnej w zamian za akceptacj Wielkiej Brytanii.Przyjto te wczeniejsze propozycje Hallsteina w sprawie usamodzielnienia si finansowego Wsplnot.

 • Plan unii gospodarczej i walutowej. Raport Wernera.Rada Wsplnot Europejskich w marcu 1970 r. powoaa zespl pod kierownictwem wczesnego premiera i ministra finansw Luksemburgu Pierre'a Wernera, ktremu zlecia przygotowanie raportu w sprawie stopniowego urzeczywistnienia unii gospodarczo-walutowej. Raport w wersji ostatecznej zosta przedstawiony Radzie w padzierniku 1970 r.Raport P. Wernera przewidywa kilkustopniow realizacj unii gospodarczo-walutowej. Pierwszy etap mia trwa 3 lata i tylko dla niego zostay okrelone konkretniejsze zalecenia. Ostatni etap mia przypa na 1980 r.

 • Raport Wernera z padziernika 1970 r. zakada wprowadzenie unii ekonomicznej i monetarnej w cigu 10 lat. Unia ta miaa si charakteryzowa scentralizowan polityk budetow, a take jednolit polityk pienin, ktr mia realizowa ponadnarodowy bank centralny. Bank ten miaby wyczne prawo do emisji waluty Unii, bdcej jedynym rodkiem patniczym na jej terytorium. Pastwa czonkowskie EWG zgodziy si zasadniczo w marcu 1971 r. na trzyfazowe dojcie do EMU, ale nie uzgodniy wielu potrzebnych do realizacji tego programu szczegw. Wykonanie tego ambitnego zamierzenia napotkao w praktyce liczne przeszkody. Plany legy w gruzach wraz z upynnieniem dolara w sierpniu 1971 r., w warunkach braku stabilnoci na midzynarodowych rynkach finansowych.

 • Negatywny wpyw na realizacj projektu dotyczcego ustanowienia Unii mia te kryzys naftowy, ktry wystpi w tym okresie, a take znaczne pogorszenie koniunktury gospodarczej na wiecie. W tych warunkach okazao si, e krajom Wsplnoty zabrako wystarczajcej determinacji do jego realizacji i odoono na bliej nieokrelon przyszo. Wrd przyczyn tego stanu rzeczy, poza wskazanymi, naley wymieni to, ze budow Unii rozpoczto bez stworzenia odpowiednich podstaw prawnych. Chodzi o to, e nie zosta wynegocjowany i ratyfikowany midzynarodowy traktat, ktry byby podstaw caego przedsiwzicia. Za wan przyczyn niepowodzenia planu Unii z 1969 r. naley take uzna fakt, e przewidywa on centralizacj polityki budetowej. Oznaczaoby to, zrzeczenie si suwerennych uprawnie narodowych do ksztatowania tej polityki, w tym podatkw, na rzecz instytucji ponadnarodowej, ktra miaaby by utworzona. Okazao si, e poszczeglne kraje wcale nie byy gotowe do takiej rezygnacji. Std te, przy tworzeniu obecnej Unii zastosowano podejcie bardziej realistyczne, rezygnujc z centralizacji polityki budetowej.

 • Raport komitetu DavignonaDla rozwoju integracji politycznej powoano komitet pod przewodnictwem tienne Davignona, belgijskiego ministra spraw zagranicznych.Komitet przedstawi raport, przyjty przez rad 27 pazdz. 1970 r. podczas konferencji w Luksemburgu (std nazwa raport luksemburski).Raport formuowa oglne zaoenia europejskiej wsppracy politycznej oraz okrela cele i metody wsppracy w zakresie polityki zagranicznej Wsplnot.

 • Raport komitetu DavignonaRaport proponowa utworzenie Komitetu Politycznego i staej wsppracy ministrw i dyrektorw MSZ pastw czonkowskichZa gwny cel wsppracy przyjto:wymian informacjiregularne konsultacje ministrw spraw zagranicznychkoordynowanie wsplnych przedsiwzi w zakresie polityki zagranicznejZ rozwaa wiadome usunito kwestie kultury i obronnoci

 • Konferencja paryska (pazdz. 1972)19-21.X. 1972 odbyo si paryskie spotkanie na szczycie. Wnioso nowy impuls w rozwoju integracji.Omawiano raport Davignona, kwestie sekretariatu i koordynacji dziaaBy sprzeciw wobec propozycji prezydenta Francji umieci Sekretariat centrum integracji politycznej w Paryu.Obawiano si, e bdzie to suy wycznie celom francuskimPompidou zdecydowanie wystpi przeciwko rozszerzeniu uprawnie Parlamentu i KomisjiSpraw Sekretariatu Politycznego odoono na pniejszy okresZaakceptowano zamiar utworzenia unii gospodarczej i walutowej do roku 1980

 • Konferencja paryska (pazdz. 1972)Deklaracja kocowa konferencji potwierdzia oglny zamiar przeksztacenia przed kocem obecnego dziesiciolecia caoksztatu stosunkw w Unie EuropejskDeklaracja nie precyzowaa, jaki ma by ksztat unii, utworzonej w kocu 10-lecia (polityczny czy gospodarczo-walutowy? Federacja czy konfederacja?). Przyjto te nieprecyzyjn nazw unia (kompromis zaprop. Przez Francj)Zgromadzeniu Parlamentarnemu nadano bardziej prestiow nazw Parlament Europejski

 • W grudniu 1973 r. na szczycie w Kopenhadze przyjto Deklaracj o tosamoci europejskiejPonownie potwierdzono zamiar pastw czonkowskich zorganizowa do 1980 r. Uni Europejsk, jednak bez precyzowania jej wewntrznych rozwiza.Kryzys energetyczny i gospodarczy przeszkodzi w jej realizacji.W wczesnej sytuacji gospodarczej brak byo warunkw do uchwalenia traktatu precyzujcego jej zaoenia.

 • Konferencja paryska 1974 r. Utworzenie Rady Europejskiej.Nadzwyczajna konferencja na szefw pastw i rzdw EWG odbya si w Paryu 9-10 grudnia 1974 r.Miao to miejsce po kryzysie paliwowym 1973 r., w warunkach oglnego kryzysu gospodarczego, po spotkaniach na szczycie USA-ZSRR i ukadach politycznych i rozbrojeniowych.Trway rwnie negocjacje w ramach procesu przygotowania Konferencji Bezpieczestwa i wsppracy w Europie (KBWE)

 • Konferencja paryska 1974 r. Utworzenie Rady Europejskiej.Podjto 3 wane decyzje w sprawie dalszej integracji:utworzenie Rady Europejskiejprzejcie do bezporednich wyborw do Parlamentu Europejskiego zwikszenie wysikw w tworzeniu bliej nie okrelonej unii

 • Konferencja paryska 1974 r. Utworzenie Rady Europejskiej.Od tej konferencji spotkania szefw pastw i rzdw z udziaem ministrw spraw zagranicznych oraz przewodniczcego Komisji Wsplnot zostay zinstytucjonalizowane. Ustalono, e bd si odbywa 3 razy w roku, raz w Brukseli i dwa razy w innych stolicachNa wniosek Valry Giscard dEstaing nazwano te spotkania Rad Europejsk.Rada zostaa powoana przez dziewitk bez traktatu i ratyfikacji. Staa si instytucj nadrzdn wobec innych struktur

 • Propozycje raportu Leo Tindemansa (1975)W grudniu 1974 roku podczas szczytu Wsplnoty Europejskiej w Paryu polecono Leo Tindemansowi (wczesnemu premierowi Belgii) przygotowanie do koca 1975 r. raportu na temat zjednoczonej Europy. Miao to by opracowanie caociowej koncepcji przeksztacania Wsplnoty Europejskiej w Uni Europejsk.

 • Propozycje raportu Leo Tindemansa (1975)29 grudnia 1975 r. pastwa czonkowskie otrzymay raport Tindemansa na temat wsppracy politycznej, opracowany na wniosek szczytu paryskiego.Raport ten stanowi obszerny dokument, w ktrym Tindemans proponowa zmian funkcjonowania Wsplnot. Celem nadrzdnym tego procesu miaa by Unia Europejska. Po raz kolejny powrcia te kwestia zmiany sposobu podejmowania decyzji (na zasadzie gosowania wikszociowego).

 • Propozycje raportu Leo Tindemansa (1975)Tindemans w swoim raporcie zaproponowa szereg kolejnych krokw, wczajc w nie: wspln polityk zagraniczn, uni gospodarcz i walutow, europejsk polityk spoeczn i regionaln, poczon polityk przemysow zwizan z rozwijajcym si przemysem, polityk dotyczc spraw obywateli WE oraz rzeczywiste wzmocnienie instytucji Wsplnoty. W przedoonym dokumencie postulowa on m.in. ustanowienie jednego orodka decyzyjnego o wystarczajcym autorytecie. Dalsze cele to: realizacja Unii Gospodarczej i Walutowej, wsplna ochrona zasobw energiiintensyfikacja wsplnych bada.

 • Propozycje raportu Leo Tindemansa (1975)Tindemans w swoim raporcie zaproponowa szereg kolejnych krokw, wczajc w nie: wspln polityk zagraniczn, uni gospodarcz i walutow, europejsk polityk spoeczn i regionaln, poczon polityk przemysow zwizan z rozwijajcym si przemysem, polityk dotyczc spraw obywateli WE oraz rzeczywiste wzmocnienie instytucji Wsplnoty.

 • Propozycje raportu Leo Tindemansa (1975)W przedoonym dokumencie postulowa on m.in. ustanowienie jednego orodka decyzyjnego o wystarczajcym autorytecie. Dalsze cele to: realizacja Unii Gospodarczej i Walutowej, wsplna ochrona zasobw energiiintensyfikacja wsplnych bada.

 • Propozycje raportu Leo Tindemansa (1975)Mimo, e raport