Click here to load reader

Solidarni w Europie

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Solidarni w Europie. Prezentacja tematyczna. Definicja integracji międzynarodowej (kwestie terminologiczne). Integracja – polega na procesie łączenia, scalania, syntezy mniejszych jednostek w większe . - PowerPoint PPT Presentation

Text of Solidarni w Europie

 • Solidarni w EuropiePrezentacja tematyczna

 • Definicja integracji midzynarodowej (kwestie terminologiczne)Integracja polega na procesie czenia, scalania, syntezy mniejszych jednostek w wiksze.Najczciej dotyczy ona integracji midzynarodowej, sprowadzajcej si do scalania ekonomicznego lub (i) politycznego pastw. Z tego powodu rozrnia si integracj gospodarcz i polityczn.

 • Integracja ekonomiczna (Bela Balassa)Proponuje zdefiniowa integracj ekonomiczn jako proces i jako stan. Rozpatrywana jako proces obejmuje przedsiwzicia, ktre zmierzaj do zniesienia dyskryminacji midzy jednostkami gospodarczymi rnych pastw. Rozpatrywana jako stan stanowi brak rnych form dyskryminacji midzy gospodarkami narodowymi

 • Formy integracji midzynarodowej (Bela Balassa)

  Strefa wolnego handluUnia celnaWsplny rynekUnia gospodarczaIntegracja cakowita

 • Strefa wolnego handluJest to ugrupowanie gospodarcze co najmniej dwch pastw, ktre w ustalonym okresie znosz ca i opaty o podobnych skutkach oraz ograniczenia ilociowe i rodki wywoujce takie skutki (np. licencjonowanie)Pozostaje swoboda wykorzystywania tych rodkw wobec pastw trzecichEuropejska Strefa Wolnego Handlu 1960RWPGPnocnoamerykaska Strefa Wolnego Handlu - NAFTA

 • Unia celnaUgrupowanie co najmniej dwch pastw ktre podobnie jak w strefie wolnego handlu znosz wobec siebie ca, ograniczenia ilociowe w obrocie i rodki o podobnych skutkachWprowadzaj wspln zewntrzn taryf celn Nastpstwem zniesienia ce jest powstanie wsplnego rynku towarw Pojawia si tendencja do powstania podobnych cen

 • Wsplny rynekWysza forma integracji oznaczajca oprcz zniesienia ogranicze w obrotach take wprowadzenie swobd rynkowychSwoboda przepywu osbSwoboda przepywu kapitauSwoboda przepywu towarwSwoboda przepywu usug

 • Unia gospodarcza i walutowaUnia walutowa poza stref wolnego handlu, uni celn i wsplnym rynkiem obejmuje unifikacj polityki walutowejUnia gospodarcza- poza stref wolnego handlu, uni celn, wsplnym rynkiem, unifikacj polityki walutowej, obejmuje koordynacj polityki gospodarczej ( np. polityka rolna, transportowa, energetyczna)

 • Organizacja midzynarodowa

  Midzynarodowa organizacja midzypastwowa - to wzgldnie trway (stay) zwizek suwerennych pastw, powstay w wyniku umowy midzynarodowej, posiadajcy stae organy wyposaone w okrelone w tej umowie uprawnienia dziaajce dla realizacji wsplnych celw.

 • Gwne cechy organizacji midzynarodowej

  Trway, stabilny charakter organizacji,Stabilny skad czonkowski organizacjiIstnienie wielostronnej umowy midzynarodowej jako podstawy prawnej funkcjonowania organizacji Funkcjonowanie staych organw organizacji

 • Unia Europejska Unia Europejska to typ zwizku midzy pastwami, organizujcy wspprac midzy krajami czonkowskimi oraz midzy ich mieszkacami. Zasadniczym celem Unii Europejskiej jest zapewnienie postpu gospodarczego i spoecznego oraz ochrona wolnoci, praw i interesw mieszkacw Europy. Unia Europejska w swojej dziaalnoci respektuje tosamo narodow pastw czonkowskich, ich histori i tradycj. Gwarantuje rozwj demokracji, respektowanie praw czowieka, prywatn wasno i wolny rynek.

 • Unia Europejska jako organizacja midzynarodowa Unia Europejska wypenia wikszo cech organizacji midzynarodowej bowiem jest struktur opart na podstawie umowy midzynarodowej, dysponuje samodzielnymi organami i ma wasne cele w polityce midzynarodowej. Na przeszkodzie w penym uznaniu jej za organizacj midzynarodowa stoi jednak brak wyranego okrelenia jej osobowoci prawnej.

 • Zasada pokojowego wspistnienia pastw Robert Schuman, jeden z twrcw koncepcji integracji Europy, ju w 1950 roku mwi o Niemczech i Francji, e solidarno midzy tymi dwoma krajami ustanowiona przez poczenie produkcji pokae, e wojna midzy tymi dwoma krajami stanie si nie tylko nie do pomylenia, ale materialnie niemoliwa.

 • Zasada pokojowego wspistnienia pastw Zasada ta wyraa si midzy innymi w mechanizmach decyzyjnych Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma tu funkcjonowanie Rady Europejskiej, ktra jako spotkanie szefw pastw i rzdw krajw czonkowskich decyzje polityczne wypracowuje na zasadzie jednomylnoci wszystkich uczestniczcych pastw.Unia Europejska respektuje prawo pastw czonkowskich do uczestnictwa w Pakcie Pnocnoatlantyckim (NATO), uznajc t struktur za gwnego architekta bezpieczestwa europejskiego.

 • Zasada oparcia krajowych porzdkw ustrojowych o reguy demokracji i praw czowieka Zasada bazowania Unii Europejskiej na zasadach wolnoci, demokracji, poszanowania praw czowieka i podstawowych wolnoci oraz tosamoci narodowej pastw czonkowskich wyraona zostaa w art. 6 Traktatu z Maastricht. Unia Europejska respektuje podstawowe prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czowieka i Podstawowych Wolnoci a take reguy wynikajce z tradycji konstytucyjnych wsplnych dla pastw czonkowskich.

 • Zasada subsydiarnoci (pomocniczoci) Zasada subsydiarnoci wyraona zostaa w Traktacie z Maaastricht. Zgodnie z Traktatem, w zakresie nie podlegajcym wycznej kompetencji, Wsplnota podejmuje dziaania wedug zasady subsydiarnoci tylko wwczas i tylko w takim zakresie gdy cele proponowanych dziaa nie mog by skutecznie osignite przez same pastwa czonkowskie.

 • Zasada oparcia krajowych porzdkw ustrojowych o reguy demokracji i praw czowieka Zasada bazowania Unii Europejskiej na zasadach wolnoci, demokracji, poszanowania praw czowieka i podstawowych wolnoci oraz tosamoci narodowej pastw czonkowskich wyraona zostaa w art. 6 Traktatu z Maastricht. Unia Europejska respektuje podstawowe prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czowieka i Podstawowych Wolnoci a take reguy wynikajce z tradycji konstytucyjnych wsplnych dla pastw czonkowskich.

 • Zasada solidarnoci Zasada solidarnoci w prawie Unii Europejskiej wyraona zostaa w art. 10 Traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk. Art. 10 Traktatu zobowizuje pastwa czonkowskie UE do podejmowania wszelkich waciwych rodkw o charakterze oglnym i specjalnym w celu realizacji zobowiza traktatowych. Pastwa maj powstrzyma si od dziaa mogcych zaszkodzi realizacji celw traktatowych.

 • Cztery swobody rynku wewntrznego Tzw. cztery swobody rynku wewntrznego to wolnoci zwizane z funkcjonowaniem Jednolitego Rynku regulowane Traktatem ustanawiajcym Wsplnot Europejsk. S to: 1.Swoboda przepywu towarw (art. 23 - 31) 2.Swoboda przepywu osb (art. 39 -48) 3.Swoboda przepywu usug (art. 49 - 55) 4.Swoboda przepywu kapitau (art. 56-60)

 • Swoboda przepywu towarw Swoboda przepywu towarw to jedna z czterech swobd rynku wewntrznego. Oznacza zniesienie opat celnych, przyjcie wsplnej zewntrznej taryfy celnej oraz zasad polityki handlowej. Zasada ta oznacza take eliminacj wszelkich przeszkd w handlu o charakterze pozataryfowym

 • Swoboda przepywu osb Swoboda przepywu osb oznacza nieskrpowane prawo obywateli UE do podejmowania pracy i prowadzenia dziaalnoci w wybranym kraju czonkowskim Unii Europejskiej. Towarzyszy temu prawo do osiedlania si i pobytu na terenie innych pastw czonkowskich

 • Swoboda przepywu usug Swoboda przepywu usug oznacza znoszenie barier technicznych i fizycznych uniemoliwiajcych wiadczenie usug na terenie innych krajw czonkowskich UE a take prawo firm usugowych do nieskrpowanego prowadzenia dziaalnoci na terenie caej UEWolno przepywu usug sprowadza si gwnie do liberalizacji usug finansowych, otwarcia rynku usug transportowych i telekomunikacyjnych oraz harmonizacji metod kontroli i ubezpiecze

 • Swoboda przepywu kapitau Swoboda przepywu kapitau to jedna z czterech wolnoci rynku wewntrznego. Opiera si midzy innymi na deniu do utworzenia wsplnego rynku usug finansowych i liberalizacji obrotu papierami wartociowymi. Swoboda ta oznacza take prawo przedsibiorcw z krajw czonkowskich UE do nieskrpowanego inwestowania w innym kraju czonkowskim a take prawo do swobodnego transferu zyskw

Search related