Click here to load reader

Projekt Polska w Europie

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KrDZEp 3011 lider grupy Monika Puchała

Text of Projekt Polska w Europie

 • 1

  PROJEKT POLSKA W EUROPIE

  Zesp : KrDZEp3011

  Chromniak Katarzyna

  Drg Dominika

  Kawalec Marcin

  Pczek Ewa

  Puchaa Monika

 • 2

  Spis treci.

  1. Wprowadzenie. ..........................................................................................................................3

  2. Wymiar polityczno strategiczny.............................................................................................5

  1.1 Ocena efektw czonkostwa Polski w UE z siedmioletniej perspektywy. ..............................5

  1.2 Ocena Polskiej Prezydencji. .................................................................................................9

  3. Wymiar spoeczno ekonomiczny. ......................................................................................... 12

  3.1 Ocena przyszego czonkostwa Polski w Unii Walutowej i Gospodarczej. .......................... 12

  3.2 Ocena postpw Polski we wdraaniu strategii Europa 2020. ............................................. 18

  3.3. Ocena jakoci i satysfakcji z ycia w Polsce na tle innych pastw UE. ............................... 23

  4. Spis rde. .............................................................................................................................. 29

 • 3

  1. Wprowadzenie.

  Rzeczpospolita Polska to republika unitarna, pooona w rodkowo wschodniej Europie.

  Stolic kraju jest Warszawa, a do innych wikszych miast moemy zaliczy : Krakw oraz

  Wrocaw.

  Powierzchnia pastwa wynosi 312,685 km , co oznacza, e w skali wiatowej zajmuje pod

  tym wzgldem 70 miejsce, za w Europie 9. Pastwami ssiadujcymi s : Niemcy,

  Republika Czeska, Sowacja, Ukraina, Biaoru, Litwa oraz Rosja (poprzez jednostk

  administracyjn o nazwie obwd kaliningradzki).

  Pod wzgldem liczby ludnoci, ktra wynosi 38,4 miliony osb, Polska znajduje si na 33.

  pozycji w skali wiata. i 6. w Unii Europejskiej.

  Jeli chodzi o struktur ludnoci, polskie spoeczestwo starzeje si, a przyrost naturalny w

  roku biecym wynosi -0.075% . Oczekiwana dugo ycia dla kobiet to ponad 80 lat,

  natomiast w przypadku mczyzn ustalia si ona na poziomie 72 lat. W 2010 roku na km

  przypado 122.1 osb , a 61 % spoeczestwa zamieszkuj orodki miejskie. Co wicej jest to

  kraj jednolity etnicznie. Wedug Eurostatu poziom bezrobocia w 2011 roku wynosi 9.7 %.

  Najwicej osb jest zatrudnionych w sektorze usug.1

  Warto zwrci uwag na kilka wskanikw makroekonomicznych. Ot w 2010 roku PKB na

  obywatela wynosio 15300 euro. Co prawda w 2010 roku nastpi wzrost PKB o 3.9 % w

  stosunku do roku poprzedniego. W 2010 roku Polska osigna wzrost o 2 pkt. proc. szybszy

  ni rednia dla caej Unii Europejskiej. Jednak w zwizku z niestabiln sytuacj na rynku

  wiatowym widoczne jest spowolnienie wzrostu gospodarczego do poziomu 1.5% w 2011.

  Dug publiczny w 2011 roku wynosi 56.3% , natomiast poziom inflacji znajdowa si na

  poziomie 3.9%. Udzia poszczeglnych sektorw w produkcji PKB wyglda nastpujco:

  rolnictwo: 3.4%, przemys : 33.6%, usugi : 63%.2

  Gwnymi partnerami handlowymi Polski w Unii Europejskiej s : Niemcy, Republika

  Czeska Francja , Wielka Brytania, Niderlandami. Do gwnych towarw eksportowych

  1 https://www.cia.gov

  2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 • 4

  moemy zaliczy : wyroby przemysu elektromaszynowego, wyroby przemysu chemicznego,

  produkty metalurgiczne, wyroby mineralne oraz artykuy rolno-spoywcze.3

  Jako prnie rozwijajce si pastwo III Rzeczpospolita jest czonkiem wielu organizacji

  midzynarodowych, takich jak : Unia Europejska, NATO, ONZ, wiatowa Organizacja

  Handlu, Organizacja Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju, Europejskiego Obszaru

  Gospodarczego, Midzynarodowej Agencji Energetycznej, Rady Europy, Organizacji

  Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie, Midzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz

  G6.

  Warto rwnie wspomnie, e Polska jest jednym z zaoycieli rodkowoeuropejskiego

  Porozumienia o Wolnym Handlu (opuszczone w 2004 r.), Rady Pastw Morza Batyckiego,

  Grupy Wyszehradzkiej czy Trjkta Weimarskiego.4

  3 MINISTERSTWO GOSPODARKI , RAPORT O STANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO - POLSKA 2011, Warszawa 2011.

  4 http://www.mg.gov.pl

 • 5

  2. Wymiar polityczno strategiczny.

  1.1 Ocena efektw czonkostwa Polski w UE z siedmioletniej

  perspektywy.

  Praktycznie po dziesiciu latach od momentu zoenia wniosku o czonkostwo Polski

  w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku, Polska wraz z innymi pastwami Europy

  rodkowo-Wschodniej staa si penoprawnym czonkiem europejskiej wsplnoty. Bardzo

  trudne jest jednoznaczne oszacowanie skali wpywu czonkostwa Polski na wszystkie element

  ycia politycznego, gospodarczego czy spoecznego, tym bardziej w dobie oglnowiatowego

  kryzysu gospodarczego oraz kryzysu w strefie euro.

  Najatwiej mona przeledzi efekty polskiego czonkostwa w ramach obszarw, w

  ktrych zmiany ewidentnie nastpiy w wyniku integracji. Przede wszystkim naley zwrci

  uwag na pozytywne skutki obecnoci Polski na Wsplnym Rynku, ktra wie si ze

  wzmoon wymian handlow z krajami UE, swobod dziaania polskich przedsibiorcw na

  zachodnich rynkach, a take dostpnoci dla polskich pracownikw rynkw pracy,

  przynajmniej tych pastw, ktre niezdecydowany si na wprowadzenie okresw

 • 6

  przejciowych w ramach swobody przepywu pracownikw itp. Przyjcie do wsplnoty

  nowego czonka wie si ze zwikszeniem inwestycji w ramach tego kraju, jednak

  najwidoczniejsz zalet czonkostwa w ugrupowaniu integracyjnym z punktu widzenia

  zwykych obywateli jest bezporedni transfer rodkw pieninych z budetu

  wsplnotowego.

  Kryzys gospodarczy, ktry negatywnie wpyn na sytuacj gospodarcz wielu pastw

  czonkowskich, przyczyni si do podjcia reform wprowadzajcych zmiany w ramach

  zarzdzania gospodarczego UE, ktre z pewnoci wpyn na przyszy ksztat, jaki i kierunki

  integracji. Polska gospodarka obok m.in. gospodarki Niemiec czy Szwecji nie odczua a tak

  dotkliwie skutkw recesji, co wicej dziki aktywnej postawie umocnia swoj pozycj na

  arenie europejskiej. Z pewnoci czonkostwo Polski w europejskiej wsplnocie

  zaowocowao wzmocnieniem stabilizacji finansowej pastwa. Coraz czciej stanowisko

  Polski jest uwzgldniane w debacie publicznej. Polska podejmowaa wiele przedsiwzi

  majcych na celu dziaania na rzecz wzmoonej wsppracy midzy pastwami

  czonkowskimi, ale take z pastwami ociennymi. Polska i Szwecja wyszy z inicjatyw

  pogbienia relacji ze wschodnimi ssiadami, w ten sposb powsta projekt Partnerstwa

  Wschodniego, bdcy propozycj wsppracy regionalnej Armenii, Azerbejdanu, Biaorusi,

  Gruzji, Modawii oraz Ukrainy z pastwami UE. Take w ramach bezpieczestwa

  energetycznego Polska podja szereg ambitnych postulatw.

  Szacuje si, e w latach 2004-2010 polska gospodarka urosa o 30%, w przypadku gdy

  gospodarka caej UE urosa jedynie o 6%. Polska osigna drugi wynik z pord pastw

  Europy rodkowo-Wschodniej, wyprzedzia j jedynie Sowacja. Wskazuje to na siln

  pozycj Polski jako pastwa majcego konkurencyjn gospodark. W czasie kryzysu RP, jako

  jedyne pastwo w UE odnotowywaa wzrost gospodarczy, stajc si tzw. zielona wysp. W

  2010 roku Polska znalaza si w czowce pastw z najwysz stop wzrostu realnego PKB,

  ktra wyniosa 3,8% i bya nisza jedynie od stopy wzrostu w Szwecji oraz na Sowacji.

  Niewtpliwie ogromn korzyci czonkostwa Polski w UE s rodki pienine pochodzce

  ze wsplnotowego budetu. Od 1 maja 2004 r. do 28 lutego 2011 r. Polska wpacia do

  budetu 20,4 mld euro. Po siedmiu latach czonkostwa Polski dodatnie saldo przepyww

  finansowych z UE wynioso okoo 29,5 mld euro. Najwicej rodkw trafio w 2010 roku,

  stanowiy one okoo 2% polskiego PKB. Najwysze transfery odnotowano w ramach polityki

  spjnoci, nastpnie w ramach wsplnej polityki rolnej. Na lat 2007-2013 przypada Polsce

  okoo 67,3 mld euro, przy czym wikszo tych rodkw przeznaczona jest na infrastruktur

 • 7

  transportow, projekty w ramach ochrony rodowiska, aktywizacji bezrobotnych oraz MP.

  Dane KE wykazuj, e Polska jest niekwestionowanym liderem, jeli chodzi o wielko

  rodkw otrzymanych z polityki spjnoci.

  Wyran korzyci integracji Polski z pastwami europejskim jest wzrost obrotw

  handlowych pomidzy nimi. 2008 rok by rekordowy pod wzgldem wielkoci polskiego

  eksportu do pastw czonkowskich, wynis on 116,2 mld euro. W przecigu siedmiu lat od

  wstpienia do UE polski eksport wzrs dwukrotnie. Take w okresie pogorszenia si

  koniunktury Polska osigna bardzo dobre wyniki w handlu zagranicznym. Pastwa

  czonkowskie s gwnym parterem handlowym Polski, co wicej akcesja Polski wpyna na

  zlikwidowanie ujemnego salda obrotw z pastwami UE, ktry by charakterystyczny dla

  okresu przedakcesy

Search related