Polska w Europie 3012

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt "Polska w Europie" KrDzEp 3012

Text of Polska w Europie 3012

POLSKA W EUROPIE

Justyna yszczarzMagdalena KuczeraJagoda MatogaMarta MisztalJoanna Pasierbek

Europeistyka 3012

Rzeczpospolita Polska to europejskie pastwo pooone w centralnej czci kontynentu. Od 1 maja 2004 roku jest penoprawnym czonkiem Unii Europejskiej, zgodnie z czym wschodnie granice kraju stay si jednoczenie granicami wschodniej czci Wsplnoty. Polska zajmuje 312,7 tys. km2, co daje jej 9 miejsce w Europie i 63 na wiecie pod wzgldem wielkoci. Obszar ten jest zamieszkiwany przez 38,2 mln obywateli, co stanowi 5,3% ludnoci Europy i 0,65% ludnoci wiata. Przyrost naturalny jest dodatni i w 2010 roku wynosi 0,9%. Poprawa sytuacji ekonomicznej obywateli powoduje, e od kilku lat w kraju ronie wskanik dugoci trwania ycia. W 2009 roku wskanik przecitnej dugoci ycia rwna si 75,7 i by o 3,7 niszy ni wskanik dla caej Unii Europejskiej. Wyksztacenie odgrywa istotn rol w yciu przecitnego Polaka. wiadczy o tym fakt, i wrd ludzi modych w wieku 20 24 lata a 91,1% posiada co najmniej wyksztacenie zasadnicze zawodowe. Stopa bezrobocia w Polsce osigna 9,6% co stanowi dokadnie przecitn stop bezrobocia oglnie w UE. PKB Polski w 2010 roku wynosi 353,7 mld EURO, z czego 19.5% przeznaczone zostao na nakady brutto na rodki trwae. Produkcja przemysowa wzrosa o 10,8% w porwnaniu z rokiem 2009, a produkcja w budownictwie o 3,7% . W 2010 roku odnotowano, e wielko importu wyniosa 130,9 mld EURO, z czego 58,8% stanowiy obroty z krajami UE, natomiast wielko eksportu rwnaa si 117,4 mld EURO z czego 78,6% stanowiy obroty z krajami UE. Oglny bilans patniczy w 2010 roku wynis 4,5% PKB.Wedug artykuy The Economist z kwietnia 2011 r. Polska kwitnie, gwnie dziki przezwycieniu kryzysu w 2009 r., ktrego inne kraje UE nie zdoay unikn w gospodarkach swoich krajw. The Ecnomist zwraca uwag na fakt, e aby Polska uzyskaa znaczce miejsce w Europie musi podnie sobie poprzeczk. Pomimo ostatnich cakiem dobrych wynikw polskiej gospodarki nadal wykazuje ona wiele saboci. Niski wkad polskiego PKB na badania i rozwj (jedynie 0,7% PKB w 2011 r. , podczas gdy 3% to cel unii w tej dziedzinie). Artyku susznie zwraca uwag na obietnice reform wszystkich polskich rzdw, ktre z reguy nie s wcielane w ycie. Konkluzj The Economist jest brak ambicji Polski. Prawdziwy potencja kraju powinien by wykorzystany wanie teraz, kiedy jest do tego przygotowana lepiej ni kiedykolwiek.Na blogu Rzeczpospolitej ukaza si artyku pt. Kraj skazany na dryf krytykujcy tempo rozwoju Polski. Autorzy artykuu zwracaj uwag na brak ambitnej strategii rozwoju, ktra bdzie uwzgldniaa istniejce potrzeby i moliwoci. Wzrost gospodarczy nie zawsze rwna si rozwojowi, w przypadku Polski dotychczasowy jej rozwj zosta przez autorw porwnany do pijaka, ktry w swoim rozwalajcym si domu, dniami pije alkohol a nocami kaw. W naszym projekcie poddaymy analizie dwa obszary wymiaru polityczno-strategicznego oraz trzy tematu o charakterze spoeczno-ekonomicznym, ktre pozwol nam oceni dziaania Polski na rnych paszczyznach oraz przyjrze si satysfakcji z ycia Polakw.

OCENA POLSKIEJ REPREZENTACJI W INSTYTUCJACH UNIJNYCH

Wedle danych udostpnionych przez MSZ, w agencjach i instytucjach unijnych rok temu pracowao 2394 Polakw. Wikszo Polakw ktrzy posiadaj posady w instytucjach Unii Europejskiej nie pracuje na wysokich stanowiskach, wikszo z nich obsadzona jest przez obywateli tzw. Starej Unii. Jedyne wysze stanowiska urzdnicze, ktre obejmowane s przez Polakw to: dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (Jan Turczyski), dyrektor generalny w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej (Jarosaw Pietras), zastpca dyrektora generalnego w unijnej dyrekcji ds. rolnictwa KE (Jerzy Plewa) oraz zastpca sekretarza generalnego Europejskiej Suby Dziaa Zewntrznych (Maciej Popowski).W Brukseli nie stosuje si takiej samej miary w stosunku do iloci reprezentacji krajowych wobec wszystkich pastw czonkowskich, poniewa gdyby tak byo Polska miaaby porwnywaln do Hiszpanii liczb stanowisk. W praktyce jednak, najwysze stanowisko zajmuje jedynie jeden Polak natomiast z Hiszpanii s to cztery osoby. Wedug Rzeczpospolitej Hiszpania posiada 58 dyrektorw natomiast Polska tylko 14. Stanowiska o redniej randze urzdniczej obsadzone s przez 709 Hiszpanw i 56 Polakw.Polscy europosowie s jednak doceniani na arenie Unii Europejskiej. Wrd 51 polskich europosw znalazo si kilku ocenienionych jako najlepsi na podstawie wczeniejszego dowiadczenia politycznego, sztuki negocjacji, kontaktw midzynarodowych, uczestnictwa w sympozjach i konferencjach i utrzymywanych kontaktw z ministerstwami i samorzdowcami znaleli si:Jerzy Buzek (PO) - jest autorytetem parlamentarnym, specjalizuje si midzy innymi w walce z globalnym ociepleniem, pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe oraz bezpieczestwem energetycznym. Przez lata zyska sobie szacunek wszystkich grup politycznych.Jacek Saryusz-Wolski (PO) jest szefem najwikszej polskiej delegacji PO oraz Komisji Spraw Zagranicznych o wysokim prestiu. Siln rk i niezwykle skutecznie walczy o interesy Polski.Marcin Libicki (PiS) jego gwnym osigniciem byo przeforsowanie raportu krytykujcego gazocig pnocny. Cechuje si klas i wysok kultur osobist.Jan Olbrycht (PO) bardzo dobrze przygotowany specjalista w dziedzinie unijnych funduszy pomocowych. Janusz Lewandowski (PO) znawca mechanizmw finansowych, ktry przez poow swojej kadencji by przewodniczcym komisji budetowej.Janusz Onyszkiewicz (Demokraci) prowadzi aktywne dziaania na rzecz niepodlegoci Tybetu i Tajwanu.Dariusz Rosati (SdPl) dyplomata wysokiej klasyLidia Geringer de Oedenberg (SLD) Genowefa Grabowska (SdPl) Konrad Szymaski (PiS) Wojciech Roszkowski (PiS)

Komisja Europejska zatrudnia w sumie 1415 osb. W ich skad wchodzi 1032 urzdnikw, 165 osb zatrudnionych na czas okrelony oraz 218 pracownikw kontraktowych. Wrd nich 686 osoby zaliczane s do kategorii AD czyli administratorzy a 511 osb to kategoria AST czyli asystenci. Istnieje rwnie grupa 29 osb zatrudnionych jako eksperci narodowi. W ramach KE polscy obywatele zajmuj rwnie stanowiska kierownicze wyszego szczebla (Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Edukacji i Kultury, Zastpca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarw Wiejskich, Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, oraz 8 dyrektorw: w Sekretariacie Generalnym KE, DG ds. Energii (ENERG), Wsplnym Centrum Bada (JRC), DG. ds. Podatkw i Unii Celnej (TAXUD), Zdrowia i Konsumentw (SANCO), Spraw Wewntrznych (HOME), Zasobw Ludzkich (HR), Audytu Wewntrznego (IAS)) oraz szczebla redniego. Oprcz tego 24 Polakw pracuje w gabinetach Komisarzy. Co do samych 27 Komisarzy, reprezentantem Polski jest obecnie Janusz Lewandowski a jako wiceszef w jego gabinecie pracuje Piotr Serafin.Parlament Europejski zatrudnia ogem 313 Polakw, w tym: 165 urzdnikw, 21 pracownikw na czas okrelony, 30 pracownikw kontraktowych, 97 asystentw europarlamentarzystw. Wrd stanowisk kierowniczych wyszego szczebla, zajmowanych przez Polakw wyrnia si - Szefa Gabinetu (Dyrektor Generalny) Przewodniczcego Parlamentu Europejskiego oraz Dyrektora Biura PE w Waszyngtonie. Polacy zatrudnieni s rwnie na stanowiskach kierowniczych redniego szczebla, a mianowicie - Szef Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie oraz 2 Szefw Wydziau. Wedug liczby ludnoci naszego kraju otrzymalimy 50 mandatw co jest rwne 6,8 % wszystkich mandatw. Polscy europarlamentarzysci nale do czterech frakcji, wikszo z nich jest w Europejskiej Partii Ludowej (29), nastpnie Europejskich Konserwatystach i Reformatorach (11), w Postpowym Sojuszu Socjalistw i Demokratw (7) i na kocu w Europie Wolnoci i Demokracji (4)Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej zatrudnia 92 Polakw oraz deleguje 15 osb do pracy jako eksperci narodowi. Na stanowisku kierowniczym wyszego szczebla znajduje si polski przedstawiciel penicy funkcj Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej I. Na stanowiskach kierowniczych redniego szczebla zatrudnione s 3 osoby jako Szefowi Wydziau. Trybuna Sprawiedliwoci / Sd ogem zatrudnia 68 osb: 48 urzdnikw, 18 pracownikw na czas okrelony oraz 2 pracownikw kontraktowych. Polacy zajmuj funkcj Sdziego Trybunau Sprawiedliwoci WE, Sdziego Sdu, Sdziego Sdu ds. Suby Cywilnej Unii Europejskiej oraz szefa wydziau.Komitet Ekonomiczno Spoeczny zatrudnia 28 Polakw: 23 urzdnikw, 4 osoby zatrudnione na czas okrelony i 1 pracownik kontraktowy. Do EKES jest oddelegowanych 2 ekspertw narodowych. W Komitecie Regionw pracuje 37 Polakw, z czego jedna osoba zatrudniona jest na stanowisku Szefa Wydziau. Europejski Trybuna Obrachunkowy zatrudnia ogem 40 Polakw. 34 osoby z tej grupy to urzdnicy, 5 osb zatrudnionych jest na czas okrelony oraz jedna osoba jest pracownikiem kontraktowym. Wrd tych osb wyrni mona Czonka Europejskiego Trybunau Obrachunkowego, szefa Gabinetu polskiego czonka ETO oraz szefa dziau. Europejski Bank Centralny zatrudnia 41 osb z czego 16 osb to pracownicy zatrudnieni na czas nieokrelony i 25 osb na czas okrelony. Polak w ramach EBC zosta wybrany na Czonka Rady Oglnej Europejskiego Banku Centralnego. W Europejskim Banku Inwestycyjnym mona odnale dwch obywateli Polski a mianowicie: Czonka Rady Gubernatorw Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Czonka Rady Dyrektorw Europejskiego Banku Inwestycyjnego.Podsumowujc, reprezentacja Polski w instytucjach unijnych jest saba i powinno to da nam do mylenia. Nie jest to spowodowane liczb mieszkacw Polskich, gdy pastwa o znacznie mniejszej liczebnoci maj duo wicej swoich przedstawicieli w Unii na wysokich stanowiskach. Czy to oznacza, e Polacy nie sprawdzaj si na takich stanowiskach? S za sabo wyszkoleni? Czy moe co innego ma na to wpyw? A wic opinie s podzielone, a na pewno skada si na to nie tylko jeden czynnik lecz wiele z nich skumulowanych razem. Trzeba pamita, e nie jest to dla nas bezpieczne, gdy w takich sytuacjach mamy mniejszy wpyw nie tylko na losy Unii ale przede wszystkim na losy Polski.

OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W UNII EUROPEJSKIEJ

Pocztki prezydencji sigaj powstania

Search related