Click here to load reader

Klasa 5 - · PDF fileDział 2 – Polska i jej sąsiedzi 8. Poznajesz położenie Polski w Europie i na świecie podaje, na jakim kontynencie leży Polska, wskazuje na mapie ściennej

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Klasa 5 - · PDF fileDział 2 – Polska i jej sąsiedzi 8. Poznajesz położenie Polski w...

Przyroda | Przyrodo, witaj! | Klasa 5

PSO

Klasa 5

Numeri tematlekcji

Wymagania podstawoweUcze:

Wymagania ponadpodstawoweUcze:

ocenadopuszczajca

ocenadostateczna

ocena dobra

ocena bardzodobra

ocena celujca

Dzia 1 Przed wdrwk po Polsce

1. Kada mapajest wykonana w skali

podaje przykady przedmiotw i obiektw z ycia codziennego, ktre mona przedstawi w skali.

podaje definicj skali.

podaje na podstawie skali, ile razy odlego na mapie zostaa zmniejszona w stosunku do odlegoci w terenie,

wskazuje na podanych przykadach, ktra skala jest mniejsza, ktra wiksza.

odrnia mapy o duej skali od map o maej skali,

wskazuje obiekty zaznaczone na mapach w rnej skali.

przelicza skal liczbow na mianowan, liniow i odwrotnie,

analizuje mapy w rnych skalach i porwnuje ich szczegowo.

2. Jak okreli rzeczywist odlego za pomoc podziaki liniowej?

znajduje na mapiezapis skali liniowej.

omawia metody obliczania odlegoci na podstawie podziaki liniowej,

oblicza za pomoc skali liniowej dugo rzeczywist prostego odcinka.

oblicza odlegorzeczywist na podstawie dowolnej skali.

oblicza dugoci rzeczywiste odcinkw krtych i amanych.

rozpoznaje i nazywa skal liniow, mianowan i liczbow,

dopisuje do skali liniowej skal mianowan i liczbow,

zamienia skal liniow i mianowan na skal liczbow,

oblicza skal mapyna podstawie znanej odlegoci rzeczywistej.

AUTORZY: Ewa Gromek, Ewa Kos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

1

Przyroda | Przyrodo, witaj! | Klasa 5

PSO

Numeri tematlekcji

Wymagania podstawoweUcze:

Wymagania ponadpodstawoweUcze:

ocenadopuszczajca

ocenadostateczna

ocena dobra

ocena bardzodobra

ocena celujca

3. Jak korzysta z planu miasta?

wskazuje plan miasta wrd innych map,

wymienia sytuacjeyciowe, w ktrych jest potrzebny plan miasta.

podaje, w jakichskalach s rysowane plany miast,

czyta plan miasta w zakresie podstawowym,

wskazuje ulice i okrela kierunki geograficzne, w ktrych biegn, np. z pnocy na poudnie,

pokazuje na planie punkty wymienione przez nauczyciela.

orientuje plan miasta za pomoc kompasu lub charakterystycznych punktw (obiektw) w terenie,

opisuje przebieg trasy wycieczki zaproponowanej przez nauczyciela z uwzgldnieniem kierunkw, w ktrych biegnulice, zabytkw itp.

planuje tras wycieczki i opisuje j z uwzgldnieniem najciekawszych punktw w miecie lub wytycznych nauczyciela.

podczas planowania trasy wycieczki oblicza odlegoci midzy wyznaczonymi obiektami.

4. Czym rni si wysoko wzgldna od wysokoci bezwzgldnej?

wyjania, czym rni si wysoko bezwzgldna od wysokoci wzgldnej,

wskazuje te wysokoci na schematycznym rysunku,

na podstawie ukadu poziomic rozpoznaje form wkls i wypuk.

wskazuje na mapie szczyty grskie i odczytuje ich wysokoci bezwzgldne,

wyjania pojciepoziomicy,

rozpoznaje na podstawie rysunku poziomicowego stok agodny i stok stromy.

podaje przykadyprzedstawiania rnych form terenu na mapach dawniej,

rozpoznaje i nazywa wszystkie formy terenu na podstawie rysunku poziomicowego,

odczytuje z mapypoziomicowej wysokoci bezwzgldne punktw lecych na poziomicach.

opisuje uksztatowanie terenu na podstawie rysunku poziomicowego,

odczytuje z mapy poziomicowej wysokoci bezwzgldne,

rozpoznaje w terenie formy powierzchni terenu i wskazuje wysoko wzgldn.

podaje wysokoci wskazanych punktw na podstawie mapy poziomicowej, przyniepenym opisie poziomic,

podaje wysokoci punktw lecych midzy poziomicami, interpolujc wyniki.

AUTORZY: Ewa Gromek, Ewa Kos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

2

Przyroda | Przyrodo, witaj! | Klasa 5

PSO

Numeri tematlekcji

Wymagania podstawoweUcze:

Wymagania ponadpodstawoweUcze:

ocenadopuszczajca

ocenadostateczna

ocena dobra

ocena bardzodobra

ocena celujca

5. Co oznaczaj barwy na mapie hipsometrycznej?

wymienia, jakimi kolorami s zaznaczone na mapie niziny, wyyny i gry,

wskazuje na mapie, gdzie s niziny, wyyny, a gdzie gry.

wyjania, co oznaczaj barwy na mapie hipsometrycznej,

podaje graniczne wysokoci nizin,wyyn i gr,

odczytuje z mapy hipsometrycznejpooenie nizin, wyyn i gr.

ukada skal barw dla mapy poziomicowej,

odczytuje z rysunku poziomicowego formy terenu.

opisuje uksztatowanie powierzchni wybranego krajuna podstawie mapy hipsometrycznej.

ocenia przydatno barw na mapie hipsometrycznej,

wnioskuje na podstawie ukadu poziomic i barw midzy nimi o kierunku pynicia rzeki, jelinie jest on zaznaczony strzak.

6. Poznajesz rne rodzaje map

rozpoznaje i nazywa mapy omwione na lekcji,

wskazuje rne rodzaje map w atlasie do przyrody.

wymienia sytuacje, w ktrych jest potrzebna mapadanego rodzaju.

wymienia informacje, ktremona odczyta z rnego rodzaju map,

wybiera potrzebn map w zalenoci od zadanego do opracowania tematu.

porwnuje i analizuje rnemapy tego samego terenu, wyciga wnioskidotyczce warunkw naturalnych, gospodarki itp.

ocenia przydatno map w rnych sytuacjach yciowych,

opracowuje charakterystyk geograficzn zadanego regionu na podstawie rnych rodzajw map.

AUTORZY: Ewa Gromek, Ewa Kos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

3

Przyroda | Przyrodo, witaj! | Klasa 5

PSO

Numeri tematlekcji

Wymagania podstawoweUcze:

Wymagania ponadpodstawoweUcze:

ocenadopuszczajca

ocenadostateczna

ocena dobra

ocena bardzodobra

ocena celujca

7. Powtrzeniedziau Przed wdrwk po Polsce

podaje przykady przedmiotw i obiektw przedstawionych w skali,

podaje definicj skali,

znajduje na mapiezapis skali liniowej,

rozpoznaje plan miasta wrd map,

wymienia sytuacje, w ktrych jest potrzebny plan miasta,

wyjania, czym rni si wysoko bezwzgldna od wysokoci wzgldnej i wskazuje je na schematycznym rysunku,

na podstawie ukadu poziomic rozpoznaje form wkls i wypuk,

wymienia, jakimi kolorami s zaznaczone na mapie niziny, wyyny i gry,

wskazuje na mapie, niziny, wyyny i gry,

wskazuje i nazywa rne rodzaje map w atlasie do przyrody.

oblicza za pomoc skali dugo rzeczywist prostego odcinka,

wskazuje ulice na planie i okrela kierunki geograficzne, w ktrych biegn,

czyta plan miasta w zakresie podstawowym,

wskazuje na mapie szczyty grskie i odczytuje ich wysokoci bezwzgldne,

wyjania pojciepoziomicy,

rozpoznaje na podstawie rysunku poziomicowego stok agodny i stok stromy,

podaje graniczne wysokoci nizin,wyyn i gr orazlokalizuje je na mapie,

wymienia sytuacje, w ktrych jest potrzebna mapadanego rodzaju.

podaje na podstawie skali, ile razy odlego na mapie zostaa zmniejszona w stosunku do odlegoci w terenie,

wskazuje, ktra skala jest mniejsza, a ktrawiksza,

orientuje plan miasta za pomoc kompasu lub obiektw w terenie,

wskazuje i opisuje przebieg trasy wycieczki zaproponowanej przez nauczyciela,

podaje przykadyprzedstawiania rnych form terenu na mapach dawniej,

rozpoznaje i nazywa wszystkie formy terenu na podstawie rysunku poziomicowego,

odczytuje na mapie poziomicowej wysokoci bezwzgldne punktw lecych na poziomicach,

ukada skal barw dla mapy poziomicowej,

odrnia mapy o duej skali od map o maej skali,

wskazuje obiekty zaznaczone na mapach w rnej skali,

oblicza dugoci rzeczywiste odcinkw krtych i amanych,

planuje tras wycieczki i opisuje j z uwzgldnieniem najciekawszych punktw w miecie,

opisuje uksztatowanie terenu na podstawie rysunku poziomicowego,

odczytuje z mapy poziomicowej wysokoci bezwzgldne,

rozpoznaje w terenie formy powierzchni terenu i wskazuje wysoko wzgldn.

opisuje uksztatowanie powierzchni wybranego krajuna podstawie mapy hipsometrycznej,

dopisuje do skali liniowej skal mianowan i liczbow,

zamienia skal liniow i mianowan na skal liczbow,

analizuje mapy w rnych skalach i porwnuje ich szczegowo,

oblicza skal mapyna podstawie znanej odlegoci rzeczywistej,

podczas planowania trasy wycieczki oblicza odlegoci midzy wyznaczonymi obiektami,

podaje wysokoci wskazanych punktw na podstawie mapy poziomicowej, przyniepenym opisie poziomic,

podaje wysokoci punktw lecych midzy poziomicami interpolujc wyniki,

ocenia przydatno barw na mapie hipsometrycznej,

AUTORZY: Ewa Gromek, Ewa Kos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

4

Przyroda | Przyrodo, witaj! | Klasa 5

PSO

Numeri tematlekcji

Wymagania podstawoweUcze:

Wymagania ponadpodstawoweUcze:

ocenadopuszczajca

ocenadostateczna

ocena dobra

ocena bardzodobra

ocena celujca

7. Powtrzeniedziau Przed wdrwk po Polsce (cd.)

odczytuje z rysunku poziomicowego formy terenu,

podaje, jakie informacje mona odczyta z rnego rodzaju map,

wybiera potrzebn map w zalenoci tematu od zadanego do opracowania.

porwnuje i analizuje rnemapy tego samego terenu,

wyciga wnioskidotyczce warunkw naturalnych, gospodarki itp.

wnioskuje na podstawie ukadu poziomic i barw midzy nimi o kierunku pyn

Search related