Click here to load reader

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie - y... · PDF filePolsk 2025 ow oto zrost uropie iii Raport „Polska 2025” powstał z okazji 25. rocznicy rozpoczęcia transformacji w

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie - y... · PDF filePolsk 2025 ow oto zrost uropie...

 • Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

 • Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

  Wojciech BogdanDaniel BonieckiEric LabayeTomasz MarciniakMarcin Nowacki

 • ii

  O McKinsey & Company

  McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego dziaajca od ponad 80 lat. Doradzamy najwikszym firmom wiata, rzdom pastw oraz instytucjom publicznym. Konsultanci McKinsey & Company pracuj w ponad 100 biurach w 60 krajach wiata.

  Biuro McKinsey & Company w Warszawie powstao w 1993 roku. W cigu ostatnich 20 lat bylimy doradc najwikszych polskich firm oraz wanych instytucji publicznych. Bralimy udzia w transformacji kluczowych przedsibiorstw w Polsce i przyczynilimy si do rozwoju firm, ktre dzi s liderami w sektorze TMT, energetycznym, naftowym, bankowym i ubezpieczeniowym, dbr konsumpcyjnych i wielu innych.

  McKinsey & Company jest najwiksz firm doradztwa strategicznego w Polsce, zatrudniajc blisko 800 dowiadczonych specjalistw, w tym 12 partnerw. Pracujemy dla naszych klientw w trzech biurach w Warszawie, w Centrum Wiedzy we Wrocawiu oraz Centrum Usug Wsplnych w Poznaniu.

  www.mckinsey.pl

  Warszawa

  Wrocaw

  Pozna

 • iiiPolska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

  Raport Polska 2025 powsta z okazji 25. rocznicy rozpoczcia transformacji w Polsce oraz 20-lecia zaoenia biura McKinsey & Company w Warszawie. Z naszych analiz wynika, e w cigu najbliszych 10 lat Polska ma ogromn szans przyspieszy tempo rozwoju gospodarczego. Raport przedstawia scenariusz, ktry pozwala tego dokona i nawizuje do tez przedstawionych w raporcie orodka badawczego McKinsey Global Institute A New Dawn: Reigniting Growth in Central and Eastern Europe (2013).

  Raport powsta z inspiracji debat na temat innowacyjnej polityki przemysowej, rozpoczt przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisawa Komorowskiego podczas Gospodarczego Trjkta Weimarskiego w lutym 2014 r. oraz dziki wsparciu Erica Labayea, szefa McKinsey Global Institute, i Pla Erika Sjtila, dyrektora zarzdzajcego regionu EEMA w McKinsey.

  Raport jest wsplnym projektem 12 partnerw McKinsey w Polsce. Zespoem, w ktrego pracach brao udzia cznie kilkadziesit osb, kierowa Daniel Boniecki, dyrektor zarzdzajcy McKinsey & Company w Polsce we wsppracy z Wojciechem Bogdanem, Tomaszem Marciniakiem oraz Marcinem Nowackim. Fragmenty dotyczce sektorw gospodarki przygotowali partnerzy McKinsey: Wojciech Bogdan (prognoza wzrostu dla Polski, usugi dla biznesu, rolnictwo), Tomasz Marciniak (energetyka i grnictwo), Wiktor Namys (grnictwo i przemys), Marcin Purta (energetyka i transport) oraz Ewa Szmidt-Belcarz (przemys farmaceutyczny i handel detaliczny). Szczeglne podzikowania nale si Joannie Iszkowskiej, doradcy ds. komunikacji, ktra kierowaa pracami redakcyjnymi nad raportem.

  Ponadto chcielibymy wyrazi wdziczno wszystkim naukowcom, przedstawicielom biznesu oraz ekspertom gospodarczym, ktrzy zechcieli podzieli si z nami swoimi pogldami dotyczcymi zagadnie poruszonych w tym raporcie. Szczeglne podzikowania kierujemy do nastpujcych osb (w kolejnoci alfabetycznej): prof. Leszka Balcerowicza, przewodniczcego Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, byego wicepremiera i ministra finansw, Jana Krzysztofa Bieleckiego, przewodniczcego Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrw i byego premiera, Olgierda Dziekoskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Marka Raczko, ekonomisty w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, prof. Jacka Rostowskiego, posa na Sejm RP, byego wicepremiera i ministra finansw oraz prof. Andrzeja Sawiskiego, dyrektora Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego.

  Podzikowania

 • iv

  Wybierajc ciek

  Polska moe...

  ... dogoni

  pod wzgldem PKB per capita

  przyspieszonego wzrostu

  Portugali,Hiszpani

  i Wochy

  ... awansowa z 8. na

  7. pozycj wrd najwikszych

  gospodarek UE

  ... upora si ze skutkami zmian demograficznych, pozyskujc

  2,4 mln pracownikw

  ... zosta

  znaczcym producentem ywnoci dla Europy

  ... utworzy 500,000miejsc pracy

  usugach dlabiznesu

  w zaawansowanych

  ... uratowa

  przed upadkiem

  wgla kamiennego grnictwo

 • vPolska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

  Podzikowania iii

  Gwne wnioski 1

  1. Lider wzrostu pod presj 11

  Nowy zoty wiek Polski 11

  Wyzwania 13

  Atuty Polski w nowej fazie rozwoju 17

  2. W poszukiwaniu nowego modelu wzrostu 21

  Polska wobec strategicznego wyboru 21

  Warunek szybkiego rozwoju wzrost produktywnoci 22

  3. Brane zaawansowanych technologii 27

  Zaawansowana produkcja przemysowa 27

  Tworzenie centrum przemysu farmaceutycznego w Polsce 31

  4. Usugi 35

  Zaawansowane usugi dla biznesu 35

  5. Produkcja przemysowa 43

  6. Brana wydobywcza 51

  Obecny stan polskiego grnictwa 51

  Transformacja polskiego grnictwa 53

  7. Brane lokalne 57

  Efektywne dostawy energii dla polskiego przemysu 57

  Zdobycie pozycji znaczcego dostawcy ywnoci dla Europy 63

  8. Zmiany demograficzne i ich wpyw na rynek pracy 71

  Zwikszenie siy roboczej o 2,4 miliona pracownikw 73

  Sposoby na zwalczanie bezrobocia 77

  Polityka migracyjna 78

  Podsumowanie 81

  Autorzy raportu i poszczeglnych rozdziaw 82

  Spis treci

 • 1Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

  Dwadziecia pi lat temu Polska zapocztkowaa zmiany, ktre odmieniy Europ rodkowo-Wschodni i doprowadziy do transformacji gospodarczej i politycznej w regionie. Po kilkudziesiciu latach kontroli pastwa nad gospodark rozpocza si prywatyzacja, bolesne reformy iwprowadzono konkurencj rynkow. Po kilku latach PKB zacz rosn, a wraz z nim standard ycia mieszkacw. Przystpienie do Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku potwierdzio sukces polskiej transformacji i wytyczyo nowy cel docignicie najbardziej zaawansowanych gospodarek europejskich.

  Rysunek 1

  Polska bya jedn z najszybciej rozwijajcych si gospodarek na wiecie przed kryzysem i najszybciej rosnc gospodark Europy w czasie kyzysu1 W ujciu realnym, w lokalnej walucie, w procentach WYBRANE KRAJE

  1 Ranking obejmujcy kraje BRIC, EW, UE-15 (bez Luksemburga) oraz Stany Zjednoczone 2 Skumulowany roczny wskanik wzrostu RDO: Midzynarodowy Fundusz Walutowy

  PKB per capita, 2008-13 CAGR PKB per capita, 1991-2008 CAGR2

  Kraje UE

  Poza UE

  1,0 1,2

  2,6 6,9

  8,9 -0,4

  -1,5 0,7

  0,2 0,3

  -0,7 -1,4

  0,4 -1,0

  1,3 -0,7 -0,3

  -5,2 -1,0

  -1,4 (-0,1)-0,1

  -0,5 2,7

  1,0 -1,1

  Rosja 2,0 USA 3,0 Brazylia 3,1 Indie 6,5 Chiny 10,6 Bugaria 0,9 Wochy 1,3 Niemcy 1,5 Francja 1,8 Belgia 2,1 Dania 2,1 Portugalia 2,1 Austria 2,4 Wgry 2,5 Szwecja 2,6 Holandia 2,6 Rumunia 2,7 Grecja 2,9 Finlandia 2,9 Hiszpania 3,0 Wlk. Brytania 3,1 Czechy 3,5 Polska 4,6 Sowacja 5,3 Irlandia 6,2

  Przez ostatnie 25 lat polska gospodarka podwoia swoj wielko mierzon realnym PKB. Pod wzgldem PKB na gow mieszkaca (wedug parytetu siy nabywczej) Polska zmniejszya dystans do krajw zachodniej Europy (UE-15)1 o blisko poow, z 32 do 60 procent redniej dla tych krajw. W latach 1991-2008 PKB rs w imponujcym tempie 4,6 procent rocznie (Rysunek 1). W czasie kryzysu finansowego Polska, jako jedyny kraj w UE, zdoaa unikn recesji. Dzisiaj kraj jest sm gospodark w UE pod wzgldem realnego PKB i moe pochwali si dwiema dekadami nieprzerwanego wzrostu gospodarczego. Obecnie Polska, ktra przez dugie lata zajmowaa marginaln pozycj w Europie, ma wszelkie podstawy do tego, by sta si jednym z gwnych motorw wzrostu UE.

  1 UE-15 to: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania i Wochy. S to czonkowie Unii Europejskiej w latach 1995-2004

  Gwne wnioski

 • 2

  Dotychczas Polska gospodarka odnosia sukcesy przede wszystkim dziki dynamicznie rosncemu eksportowi, silnemu popytowi wewntrznemu, poprawie produktywnoci, bezporednim inwestycjom zagranicznym oraz napywowi rodkw unijnych. Wzrostowi sprzyja rwnie wy demograficzny z lat 80., a take stabilny system bankowy.

  Dzi jednak motory, ktre napdzay polsk gospodark, zwalniaj. Warto inwestycji zagranicznych spada, podobnie jak tempo wzrostu produktywnoci i eksportu. Po 2020 r. prawdopodobnie skurcz si rwnie napywajce do Polski fundusze unijne.2

  POLSKA PRZED WYBOREM CIEKI WZROSTU

  25 lat od rozpoczcia transformacji, wedug naszych analiz, Polsk czeka strategiczna decyzja, ktra przesdzi o ciece wzrostu na nastpn dekad. Na potrzeby tego raportu przygotowalimy dwa scenariusze rozwoju kraju do 2025 r. (Rysunek 2). Wedug pierwszego, ktry nazwalimy scenariuszem kontynuacji, Polska pozostanie gospodark o regionalnym znaczeniu i rednim poziomie dochodw. Alternatyw jest szybsze tempo wzrostu i dogonienie najbardziej rozwinitych gospodarek Europy. Realizujc scenariusz aspiracyjny, Polska ma szans sta si jedn z gwnych lokomotyw wzrostu gospodarczego w Europie izpowodzeniem konkurowa na globalnym rynku.

  Wedug scenariusza kontynuacji polski PKB rsby rednio przez nastpn dekad wumiarkowanym tempie 2,6 procent rocznie, czyli na poziomie notowanym przecitnie odroku 2008. Wedug modelu wzrostu opracowanego dla tego scenariusza przez McKinsey Global Institute, tempo wzrostu inwestycji kapitaowych zwolni, gospodarka odczuje negatywne skutki zmian demograficznych rzutujcych na poda siy roboczej, nie nastpi przyspieszenie rozwoju technologii i poprawy efektywnoci wykorzystania czynnikw produkcji. Wedug tego scenariusza, realna warto polskiego PKB per capita wzronie z60do 70 procent wartoci w UE-15 (wedug parytetu siy nabywczej) do 2025 roku, osigajcpoziom takich krajw, jak Portugalia czy Cypr.3

  W scenariuszu aspiracyjnym Polska

Search related