Click here to load reader

Unia monetarna w Europie

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Unia monetarna w Europie

 • 1

  Unia monetarna w

  Europie

  Jan J. Michaek

  Historia Unii Monetarnej (1)

  Wczesne inicjatywy integracji monetarnej Raport (Plan) Wernera (1969)

  Przedstawiono projekt stopniowej realizacji Unii Ekonomicznej i

  Monetarnej w 3 etapach:

  Wyeliminowanie waha kursowych wewntrz UE

  Centralizacja polityki pieninej

  Eliminacja pozostaych barier handlowych

  (okrelono kilku-etapowy kalendarz tworzenia unii do 1980 roku)

  Ale 1971: zawieszenie wymienialnoci dolara;

  Marzec 1972: utworzenie wa w tunelu (wobec dolara) z walut

  krajw czonkowskich;

  W czasie kryzysu energetycznego wikszo krajw EWG

  opucia wa: Pozostaa tylko strefa DM (Benelux i Dania)

  JJ Michalek

 • 2

  Europejski System Walutowy

  (European Monetary System: EMS), 1979-1998

  Niemcy Holandia, Belgia, Luxemburg, Francja, Wochy, i

  W. Brytania uczestniczyy nieformalnym wsplnym

  floatingu wobec dolara (tzw. w)

  Kursy mogy si waha o 2.25% w stosunku do ustalonej

  wartoci.

  W stanowi zalek European Monetary System (EMS).

  Te same osiem krajw utworzyo EMS, ktry zacz

  formalnie funkcjonowa w marcu 1979;

  Utworzono jednostk rozliczeniow (ECU), z wagami walut

  proporcjonalnymi do ich znaczenia (dopuszczalne wahania

  2,25% wobec ECU)

  Historia Unii Monetarnej (2) JJ Michalek

  Do poowy lat 80. kontrola przepywu kapitaw i

  czste korekty kursowe

  W drugiej poowie lat 80. kontrola przepywu kapitaw

  zostaa zniesiona jak element programu tworzenia

  jednolitego rynki Europe 1992.

  Wrzesie 1992: kryzys systemu: w wyniku czego

  W. Brytania i Wochy przeszy na floating swych

  walut

  Sierpie 1993 rozszerzenie dopuszczalnych

  waha kursw walutowych czonkw EMS do

  15% by zapobiec atakom spekulacyjnym.

  Historia Unii Monetarnej (3) JJ Michalek

 • 3

  Dominacja Niemiec w EMS: teoria kupowania

  wiarygodnoci Bundesbanku przez sabsze waluty

  Niemcy miay nisk inflacj i niezaleny BC

  Mieli te reputacj prowadzenia prawdziwej polityki

  anty-inflacyjnej

  Teoria wiarygodnoci EMS

  Ustalajc kursy wobec marki, inni czonkowie EMS

  importowali wiarygodno Bundesbanku w zwalczaniu

  inflacji (credibility as an inflation fighter).

  Stopy inflacji czonkw EMS zaczy si obnia (zblia)

  do niskiej inflacji niemieckiej .

  Historia Unii Monetarnej (4) JJ Michalek

  Single European Act of 1986

  Program tworzenia jednolitego rynku Europe

  1992

  Kraje UE pragny osign wysz spjno i

  integracj m.in.. przez: Stabilizacj wzajemnych kursw walutowych

  Uatwienia w przepywie towarw, czynnik produkcji i usug

  Historia Unii Monetarnej (5) JJ Michalek

 • 4

  Unia monetarna

  Raport J. Delorsa z 1989: koncepcja

  utworzenia unii monetarnej i jednolitej waluty

  (euro).

  Economic and monetary union (EMU)

  Waluty narodowe zostan zastpione przez wspln;

  Powstanie jeden wsplny bank centralny.

  Historia Unii Monetarnej (6) JJ Michalek

  Gwne zagadnienia rozwoju

  teorii OCA, cz.1 tradycyjna

  1: R. Mundell: odpowiednia mobilno siy roboczej;

  2. McKinnon: otwarto handlowa

  Kraje otwarte i powizane handlowo atwiej utworz uni;

  Mae kraje bior ceny z gospodarki wiatowej zmiany

  kursu walutowego nie wpywaj na ich konkurencyjno

  Rozrnienie dbr handlowych i niehandlowych

  3. P. Kenen: zrnicowanie produkcji:

  Zrnicowane produkcyjne i eksportowe:

  wane przy asymetrycznych szokach

 • 5

  Dodatkowe elementy uatwiajce

  funkcjonowanie OCA, cz.2

  4. Transfery fiskalne

  Kraje godz si na by kompensowa niekorzystne szoki podaowe lub popytowe

  Powinno zmniejsza koszty udziau w OCA

  5. Homogeniczne preferencje

  Kraje maja podobne podejcie do reakcjo na szoki dotykajce OCA

  Szczeglnie wane przy szokach symetrycznych (Kennen)

  Moe pomaga przy szokach asymetrycznych, by zrozumiekonieczno kompromisu midzy krajami;

  6. Wsplnota interesw (celw)

  Wane dla akceptacji kosztw dziaania OCA

  Wsplna waluta przy asymetrycznych moe wywoywaokresowe napicia midzy czonkami UW

  Endogeniczno OCA?

  Koszty tworzenia - opis

  UH i UP: krzywa Philipsa (poziom bezrobocia i wzrostu pac) w kraju (H) i zagranic (P)

  PH i PP: stopa inflacji (odpowiednio)

  WH i WP: stopa wzrostu pac (odpowiednio)

  W/H i W/P: relacja (zaleno) pomidzy wzrostem pac a poziomem inflacji (odpowiednio);

  Sytuacja wyjciowa bez integracji:

  Rwnowaga dla dwch krajw zaznaczona lini przerywan:

  - w kraju partnerskim (P) wysokie bezrobocie i niska inflacja (PHO);

  - w kraju (H)nisze bezrobocie i wysoka inflacja (PPO);

  Utworzenie unii monetarnej:

  Dla trwaoci (stabilnoci) kursw walutowych konieczne jest wyrwnanie stp inflacji midzy krajami

  tworzcymi uni (PEMU)

  Nowe wielkoci rwnowagi s zaznaczone lini cig ==>

  ==> wsplna stopa inflacji oznacza, e

  - W kraju partnerskim: bezrobocie zmniejszy si a stopa inflacji wzronie

  - W kraju (naszym) bezrobocie wzronie a inflacja zmniejszy si

  - ==> zanika moliwo wyboru (trade off) pomidzy inflacj a bezrobociem

  JJ Michalek

 • 6

  Koszty tworzenia unii -

  keyensisci

  PEMUPH0 PP0PH

  PP

  W/H

  W/P WP

  WH

  UP

  UH

  JJ Michalek

  Koszty a skala otwarcie gospodarki

  Zamy, e mamy 2 gospodarki krajow (wzgldnie otwart)i zagraniczn* (zamknit):

  Mnonik wydatkw budetowych w obu gospodarkach jest nastpujcy:

  gdzie:

  - G: wydatki budetowe,

  - s: kracowa skonno do oszczdzania;

  - m: kracowa skonno do importu (i z gwiazdk za granic);

  Jeeli rzdy uywaj polityki fiskalnej dla zredukowania deficytu bilansu obrotw biecych to

  wwczas mnoniki wpywu wydatkw rzdowych na bilans patniczy mona okreli jako:

  Dla gospodarki stosunkowo otwartej : dla gospodarki stosunkowo zamknitej:

  Gms

  Y +

  =1 *

  **

  1* G

  msY

  +=

  Gms

  mB

  +=

  *

  **

  **

  Gms

  mB

  +=

  JJ Michalek

 • 7

  Koszty otwarcia - przykad

  Jeeli na przykad jeeli przyjmiemy, e:

  s=s*= 0.2 oraz

  m= 0.5 i m*=0.1 (dla gospodarki wzgldnie zamknitej) to:

  mnoniki wydatkw rzdowych na CA wynosz:

  w kraju: 0.5/(0.5+0.2)= 0.71 a zagranic: 0.1/(0.1+0.2)=1/3= 0.33

  tzn., e redukcja deficytu CA o 100 wymaga redukcji wydatkw budetowych:

  - o 142 w gospodarce wzgldnie otwartej i

  - o 300 w gospodarce (zagranicznej) wzgldnie zamknitej

  ==> redukcja CA jest mniej kosztowna dla kraju bardziej otwartego:

  JJ Michalek

  Potencjalne korzyci z utworzenia

  unii monetarnej w Europie

  1. Szansa na obnienie inflacji:

  2. Moliwo obnienia kosztw transakcyjnych

  3. Oszczdnoci w kosztach druku i dystrybucji pienidza narodowego

  4. Dostp do obszaru o jednolitej sile pienidza

  5. Tworzy kotwic dla polityki pieninej

  6. Pozbawia polityk fiskaln i pienin elementu uznaniowoci i dyscyplinuje jej twrcw

  7. Odgradza polityk kursow od politycznego nacisku na dewaluacj,

  8. Uatwia przezwycienie symetrycznych szokw gospodarczych z innymi krajami unii

  9. Zapewnia bardziej rwnoprawny udzia w jednolitym rynku kapitaowymi lepszy dostp do europejskich centw finansowych

  10. Moliwo pojcia decyzji dotyczcych optymalnego poziomu inflacji

  11. Daje korzyci z przywileju bicia pienidza midzynarodowego: konkurenta dla dolara i jena;

  JJ Michalek

 • 8

  Koszty w zalenoci od skali otwarcia

  Koszt (jako %

  PKB)

  Handel (jako procent PKB)

  JJ Michalek

  Teoria optymalnej strefy

  walutowej

  Rysunek 20-5: Krzywa LL

  Stopie integracji ekonomicznej midzy krajami

  tworzcymi uni monetarn

  Strata z utraty samodzielnoci makroekonomicznej

  dla krajw przystpujcych do unii monetarnej

  LL

  JJ Michalek

 • 9

  Teoria optymalnej strefy walutowej

  Wykres 20-4: Krzywa GG

  Stopie integracji ekonomicznej midzy krajami

  tworzcymi uni monetarn

  Korzyci monetarne (stabilizacja)

  z doczenia do unii monetarnejGG

  JJ Michalek

  Teoria optymalnej strefy

  walutowejRysunek 20-6: Podjcie decyzji o stabilizacji kursowej

  Skala integracji midzy krajami

  tworzcymi unie monetarn

  Korzyci i straty z

  przystpienia do unii

  LL

  GG

  Korzyci wiksze

  ni stratyKoszty wysze

  ni korzyci

  1

  1

  JJ Michalek

 • 10

  Teoria optymalnej strefy

  walutowejRysunek 20-7: Wzrost szokw podaowych

  LL1

  GG

  LL2

  2

  2 Stopie integracji midzy

  krajami tworzcymi uni

  Korzyci i koszty z

  przystpienia do unii

  1

  1

  JJ Michalek

  Teoria optymalnego obszaru

  walutowegoTablica 20-2: Ludno zmieniajca miejsce zamieszkania w 1986 roku

  (Procent caej populacji)

  Britain France Germany Italy Japan United States

  1.1 1.3 1.1 0.6 2.6 3.0Source: Organization for Economic Cooperation and Development. OECD Employment Outlook . Paris: OECD,

  July 1990, Table 3.3.

  JJ Michalek

 • 11

  Warunki z OCA: handel wzajemny

  krajw unii

  Tabela 20-8: Handel wewntrz Unii jako % PKB krajw UE

  JJ Michalek

  Porwnanie kosztw i korzyci

  Koszty

  Korzyci

  T*

  Korzyci i

  koszty

  Handel (% PKB)

  Koszty

  Korzyci

  T*

  Korzyci i

  koszty

  Handel (% PKB)

  Ujcie monetarystycz

Search related