Click here to load reader

120095265 Vrednovanje Rezultata Rada

 • View
  42

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 120095265 Vrednovanje Rezultata Rada

 • 111

  11.11.VrednovanjeVrednovanje iikompenkompenzacijaradazacijarada

  22

  1.MENADMENTKOMPENZACIJA1.MENADMENTKOMPENZACIJACiljeviupravljanjakompenzacijamajedaCiljeviupravljanjakompenzacijamajedaorganizacijaostvarisvojestratekeciljevetimeorganizacijaostvarisvojestratekeciljevetimetoeosiguratiunutranjuispoljnupravinosttoeosiguratiunutranjuispoljnupravinostkompenzacija.Unutranjapravinosttrebadakompenzacija.Unutranjapravinosttrebadadoprinesetomedakvalifikovanijiradnicibududoprinesetomedakvalifikovanijiradnicibuduboljeplaeni.Spoljnapravinosttrebadaboljeplaeni.Spoljnapravinosttrebadaosigurapotenijukompenzacijuposlovauosigurapotenijukompenzacijuposlovauporeporeenjusakompenzacijamaslinihposlovaenjusakompenzacijamaslinihposlovanatrituradnesnage.natrituradnesnage.

 • 233

  GlavnefazeurukovoGlavnefazeurukovoenjukompenzacijamaenjukompenzacijama

  44

  UkupnanadoknadazaposaoUkupnanadoknadazaposao

 • 355

  2.VREDNOVANJEPOSLA2.VREDNOVANJEPOSLA2.1.Metodrangiranje(Jobranking)2.1.Metodrangiranje(Jobranking) PrvoseutvrPrvoseutvrujerangsvihposlovapremaujerangsvihposlovaprema

  njihovoj"vrednosti"zaorganizacijunanjihovoj"vrednosti"zaorganizacijunabazijedinstvenihopisaposlova.bazijedinstvenihopisaposlova.

  PosloviserangirajuodnajprostijihkaPosloviserangirajuodnajprostijihkanajsloenijim,takodarangukazujenanajsloenijim,takodarangukazujenamestoposlauhijerarhijskojstrukturi,alimestoposlauhijerarhijskojstrukturi,alineodraavarelativnuvrednostrazlikaneodraavarelativnuvrednostrazlikamemeuposlovimauposlovima..

  66

  MetodrangiranjaseobavljaposledeojproceduriMetodrangiranjaseobavljaposledeojproceduri:: PrvoevidentiramosveorganizacionejedinicezakojevrimoPrvoevidentiramosveorganizacionejedinicezakojevrimovrednovanjevrednovanje-- uovomsluaju(I,II,III,IV).uovomsluaju(I,II,III,IV). PredpostavimodaseusvakojodnjihobavljajuetirirazliitaPredpostavimodaseusvakojodnjihobavljajuetirirazliitaposlaposla-- oznaimoihslovima:oznaimoihslovima:

  IIorganizacionajedinicaA,B,C,DorganizacionajedinicaA,B,C,DIIorganizacionajedinicaE,F,G,HIIorganizacionajedinicaE,F,G,HIIIorganizacionajedinicaI,J,K,LIIIorganizacionajedinicaI,J,K,LIVorganizacionajedinicaM,N,O,PIVorganizacionajedinicaM,N,O,P

  Nakontogaseformiratabela(tabela11.2),ukojuseunoseNakontogaseformiratabela(tabela11.2),ukojuseunosenaziviorganizacionihjedinica,rangoviiposloviuskladusanaziviorganizacionihjedinica,rangoviiposloviuskladusarezultatimavrednovanja.rezultatimavrednovanja. Zatimse,uzavisnostiodrangaposla,utvrZatimse,uzavisnostiodrangaposla,utvrujevisinaosnovneujevisinaosnovnezarade.zarade.

 • 477

  PrimervrednovanjeposlaprimenommetoderangiranjaPrimervrednovanjeposlaprimenommetoderangiranja

  25,500Kurir7.

  28,500Pomonikmedicinskesestre6.

  31,000Kuvar5.

  32,500Medicinskasestra4.

  34,000Raunovoa3.

  42,500Glavnamedicinskasestra2.

  43,000Rukovodilacodeljenja1.Godinjaplata(USD)Redosledposlova

  88

  2.2.Metodklasifikacije(Jobgrading)2.2.Metodklasifikacije(Jobgrading) KlaseKlaseposlovaseutvrposlovaseutvrujunaosnovurazlikeuujunaosnovurazlikeu

  dunostima,odgovornostima,nivoukvalifikacije,dunostima,odgovornostima,nivoukvalifikacije,uslovimarada,znanjuidrugimfaktorimavanimzauslovimarada,znanjuidrugimfaktorimavanimzaobavljanjeposla.obavljanjeposla.

  PoslovisevrednujuPoslovisevrednujuglobalnoglobalno,zasvekriterijume,ane,zasvekriterijume,aneposebnozastrunost,odgovornost,naporuraduiliposebnozastrunost,odgovornost,naporuraduiliusloverada.Uniuklasudolazeposlovikojineiziskujuusloverada.Uniuklasudolazeposlovikojineiziskujusamostalnosturadu,negoseobavljajuuskladusasamostalnosturadu,negoseobavljajuuskladusajedinstvenimuputstvimaipodstrogimnadzorom.Svakajedinstvenimuputstvimaipodstrogimnadzorom.Svakaviaklasazahtevaveinivostrunosti,odgovornostiiviaklasazahtevaveinivostrunosti,odgovornostiiznanja,amanjekoordinacijuikontrolupriobavljanjuznanja,amanjekoordinacijuikontrolupriobavljanjuposla.posla.

 • 599

  1010

  Vrednovanjeposlaprimenommetodaklasifikacije

 • 61111

  2.3.2.3.MetodporeMetodporeenjaenja (komparacije)faktora(komparacije)faktora(Factorcomparison)(Factorcomparison)

  Zarazlikuodmetodebodovanja,metodZarazlikuodmetodebodovanja,metodporeporeenjafaktoraneralanjujeenjafaktoraneralanjujekompenzacionefaktorenapodfaktoreistepenekompenzacionefaktorenapodfaktoreistepeneteine,negoserangiranjevrinaosnovuteine,negoserangiranjevrinaosnovustepenavanostikompenzacionogfaktorazastepenavanostikompenzacionogfaktorazasvakiodkljunihposlovasvakiodkljunihposlova

  1212

  OvajmetodinesledeihpetkorakaOvajmetodinesledeihpetkoraka ::1.1. KORAKKORAK:: OdreOdreivanjekritinihfaktoraivanjekritinihfaktora2.2. KORAKKORAK:O:Odredreivanjekljunihposlovaivanjekljunihposlova3.3. KORAK:KORAK: RaspodelaaktuelnihzaradapoRaspodelaaktuelnihzaradapo

  kljunimposlovimakljunimposlovima4.4. KORAKKORAK:Postavitikljuneposlovenalistu:Postavitikljuneposlovenalistu

  kompenzacionihfaktora.kompenzacionihfaktora.

 • 71313

  ListafaktorakompenzacijeListafaktorakompenzacije

  1414

  5.5.KORAKKORAK:Procenaostalihposlova:Procenaostalihposlova

  Vrednostposlamehaniara:Vrednostposlamehaniara:

 • 81515

  2.4.Metodbodovanja(pointsystem)2.4.Metodbodovanja(pointsystem) OvajmetodseizgraOvajmetodseizgraujeunekolikokorakaiujeunekolikokorakai

  obinojetajposaopoverenkomisiji.obinojetajposaopoverenkomisiji.

  1.1. KORAK:KORAK: Odre Odreivanjekompenzacionihivanjekompenzacionihfaktora.faktora.

  2.2. KORAKKORAK:O:Odredreivanjestepenateineivanjestepenateine

  1616

 • 91717

  3.3.KORAKKORAK AlokacijabodovaposubfaktorimaiAlokacijabodovaposubfaktorimaistepenimateinestepenimateine

  1818

 • 10

  1919

  VrednovanjeposlaprimenommetodebodovanjaVrednovanjeposlaprimenommetodebodovanjaKlasaposla:SlubenikKlasaposla:Slubenik

  2020

  4.KORAK4.KORAK RastbrojabodovapostepenimateineRastbrojabodovapostepenimateine((progresijabodovaprogresijabodova))

  5.KORAK5.KORAK OdreOdreivanjeeljenograsponaivanjeeljenograspona -- Svo Svoenjeodnosaizmeenjeodnosaizmeupojedinihposlovanaodnoseutvrupojedinihposlovanaodnoseutvrenepolitikomenepolitikom

  raspodelesastojiseudodavanjuodreraspodelesastojiseudodavanjuodreenogfiksnogbrojabodovaonimbodovimaenogfiksnogbrojabodovaonimbodovimakojisudobijenianalitikimvrednovanjem.kojisudobijenianalitikimvrednovanjem.

  -- Broj fiksnih bodova se utvr Broj fiksnih bodova se utvrujeposledeojformuli:ujeposledeojformuli:

  -- Simboliuovojformulioznaavaju:Simboliuovojformulioznaavaju:BVBV zbirbodovaza"najvie"vrednovanjeposlazbirbodovaza"najvie"vrednovanjeposlaBnBn zbirbodovaza"najnie"vrednovaneposlovezbirbodovaza"najnie"vrednovaneposloverr dogovoreni odnos (raspon) utvren politikom raspodele dogovoreni odnos (raspon) utvren politikom raspodeleff brojfiksnihbodovakaododatnihnabodovedobijeneanalitikimbrojfiksnihbodovakaododatnihnabodovedobijeneanalitikim vrednovanjem,vrednovanjem,

  radiuspostavljanjadogovorenogodnosa(raspona)radiuspostavljanjadogovorenogodnosa(raspona)RR stvarnirasponstvarniraspon dobijenupostupkuvrednovanjadobijenupostupkuvrednovanja

 • 11

  2121

  6.6.KORAKKORAK DefinisanjesadrinekompenzacionihfaktoraDefinisanjesadrinekompenzacionihfaktoraisubfaktorapostepenimateineisubfaktorapostepenimateine

  NavodimojedanprimeritozasubfaktorodgovornostzaopremuiNavodimojedanprimeritozasubfaktorodgovornostzaopremuimaterijal.Ovakvihopisamorabitionolikokolikoimasubfaktoramaterijal.Ovakvihopisamorabitionolikokolikoimasubfaktora uumetodologijianalitikogvrednovanjaposlapobodovnomsistemumetodologijianalitikogvrednovanjaposlapobodovnomsistemu

  2222

  3.VREDNOVANJEREZULTATARADA3.VREDNOVANJEREZULTATARADA(Performansemamagement)(Performansemamagement)

  PerformancemanagementobuhvatasveuticajePerformancemanagementobuhvatasveuticajerelevantnezauinakzaposlenih,daklevrednovanjerelevantnezauinakzaposlenih,daklevrednovanjerezltataradakaoiobukuirazvojzaposlenih.rezltataradakaoiobukuirazvojzaposlenih.

  VrednovanjerezultataradapredstavljaocenutrenutnogVrednovanjerezultataradapredstavljaocenutrenutnogilidosadanjegrezultataradazaposlenih.Toilidosadanjegrezultataradazaposlenih.Topodrazumevapotrebudasestandardiradautvrdezajednopodrazumevapotrebudasestandardiradautvrdezajednosazaposlenimauskladusaciljevimaorganizacije,sazaposlenimauskladusaciljevimaorganizacije,nadaljepostavljanjeobostranomerljivihciljeva(radniknadaljepostavljanjeobostranomerljivihciljeva(radnikmoratanoznatitaseodnjegaoekuje)zatimmoratanoznatitaseodnjegaoekuje)zatimporeporeenjepostignutihrezultatasapostavljenimenjepostignutihrezultatasapostavljenimstandardima,raspravusazaposlenimaopostignutimstandardima,raspravusazaposlenimaopostignutimrezultatimakakobiseblagovremenokorigovalarezultatimakakobiseblagovremenokorigovalaradnikovaaktivnost.radnikovaaktivnost.

 • 12

  2323

  PristupvrednovanjurezultataradamoebitiPristupvrednovanjurezultataradamoebitidvojak.Pojednomfokustrebadajedvojak.Pojednomfokustrebadajenanapojedincupojedincu.Takavpristuppodrazumevakontakt.Takavpristuppodrazumevakontakttipalicemulice,tojezaocenjivaanajteitipalicemulice,tojezaocenjivaanajteipristupjeronoaktiviraiemocijekojelakopristupjeronoaktiviraiemocijekojelakomogudovestidokonflikta.mogudovestidokonflikta.

  DrugipristupjefokusirannaDrugipristupjefokusirannaprocesradaprocesrada kojikojijezasnovannaegzaktnimpodacimajezasnovannaegzaktnimpodacima kvantifikacijirezultataradaiporekvantifikacijirezultataradaiporeenjusaenjusautvrutvrenimstandardima.enimstandardima.

  2424

  3.1.Metodevrednovanjarezultatarada3.1.Metodevrednovanjarezultatarada3.1.1.Vrednovanjepoosnovuostvarenogcilja(MBO)3.1.1.Vrednovanjepoosnovuostvarenogcilja(MBO)

  MetodsenajeekoristizavrednovanjeMetodsenajeekoristizavrednovanjerezultataradarezultataradaprofesionalnogosobljaipr

Search related