Click here to load reader

Pisanje, Objavljivanje Izlaganje i Vrednovanje Naucnog Rada

  • View
    247

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Pisanje, Objavljivanje Izlaganje i Vrednovanje Naucnog Rada

PISANJE, OBJAVLJIVANJE, IZLAGANJE I VREDNOVANJE NAUNOG RADA

There are three necessary steps in useful research; the first to begin it, the second to end it, and the third to publish it. Michael Faraday

Faze u stvaranju naunog radaSagledavanje problema Postavljanje hipoteze Opservacione studije Provera hipoteze Napisati nauni rad Eksperimentalne studije

Publikovanje naunog rada

KLASIFIKACIJA NAUNIH RADOVA Nauni rad (lanak) je napisani i publikovani izvetaj o originalnim rezultatima istraivanja. Misliti kao veina (slagati se sa veinom), sa stanovita napredovanja nauke, znai, u stvari, ne misliti Nauni rad je izvetaj koji znatno doprinosi poznavanju ili razumevanju nekog problema. Na osnovu podataka prikazanih u naunom radu istraivanje moe biti ponovljeno od strane bilo kog kompetentnog istraivaa.

PUBLIKOVANJEIf you have an apple and I have an apple and we exchange these apples then you and I will still each have one apple. But if you have an idea and I have an idea and we exchange these ideas, then each of us will have two ideas.George B. Shaw

Svrha naune literature Komunikacija izmeu istraivaa Istorijski pregled progresa nauke Izbegavanje dupliranja rezultata i metoda Ne postoji Journal of Negative Results tako da se neke (mnoge) neuspene studije dupliraju

Nauna literatura Primarne publikacije (udbenici, asopisi, teze, naune studije, naune monografije, saoptenja sa skupova i kongresa, patenti, itd.) Sekundarne publikacije (bibliografije, indeksni asopisi Index Medicus, Current Contents, Biomedicina Iugoslavica Serbica, indeksnoapstraktni asopisi - Excerpta medica, Referatni bilten, Medicinskij referativnij urnalj, biblioteki katalozi) Tercijarne publikacije (enciklopedije, renici, leksikoni, adresari, vodii, itd.)

Prednosti/NedostaciSamo primarni ili originalni nauni lanci mogu se uzimati kao izvor tanih, relevantnih i verodostojnih podataka. Izuzetno, kada za to postoje objektivni razlozi, mogu se koristiti i podaci iz sekundarnih izvora.

Karakteristike naunog rada Nauni rad pie se kratko, jasno i objektivno. Nauni rad je zavrna faza svakog istraivanja jer se u njemu na najbolji nain izlau dobijeni rezultati. Naunim radom se nauna informacija iri prostorno i vremenski. Objavljen nauni rad je osnov za utvrivanje prioriteta istraivanja.

Karakteristike naunog rada Publikovanje slui za stimulisanje daljeg istraivanja i utvrivanje statusa naunikove linosti u nauci. Broj objavljenih radova smatra se opte priznatim pokazateljem stvaralake produktivnosti istraivaa. Svaki nauni rad zadobija nov kvalitet samim tim to postane deo opte priznate rizinice svetske nauke.

Vrste naunih radova Originalni nauni lanak (Original scientific article) Pregledni lanak (Review article) Pismo urednitvu Prethodno saoptenje (Preliminary communications) Teze Izlaganje na naunim skupovima (Conference paper)

Originalni nauni rad (Original scientific article) Originalni nauni rad je glavni i primarni izvor naunih informacija i prenosilac novih ideja, otkria i saznanja.

Vrste preglednih radova Pravi pregledni rad Literaturni pregled - Review of the literature Meta-analiza opti pregled Overview, Quantitative syntesis

Pravi revijski (pregledni) rad (Review article ili Review of the literature) Rad u okviru kojeg se vri analiza i diskusija o ve objavljenim naunim rezultatima. Ne mora da bude samo pregled literature o nekoj temi i problemu. U ovakve lanke autor moe unositi i sopstvene neobjavljene rezultate. Struktura-nije klasina, dosta podnaslova u zavisnosti od tematike

Meta - analizaPostupci izvoenja: Precizno formulisanje pitanja ta je predmet istraivanja Nain, broj i reprezentativnost kompjuterizovane baze podataka i njeno pretraivanje Kombinovanje podataka i statistika analiza Donoenje zakljuaka i njihova intrepretacija

Beta blokatori u sekundarnoj prevenciji infarkta miokardarezultati meta analize 17 studija OR=0.78 (eng. odds ratio) 95%IP (0.71-0.87) s.z. Za 22% smanjen mortalitet uvoenjen beta blokatora posle akutne faze infarkta miokarda

Prethodna saoptenja (Preliminary report Short Communications) Prvo, krae obavetenje o rezultatima nekog istraivanja, ali bez detaljnijeg opisa metoda i obrazlaganja rezultata. Sadri sve bitne delove kao i nauni rad ali u skraenom obliku. Na kraju se iznosi kratak preliminarni zakljuak. Nedostatak-dobijeni rezultati ne mogu se proveriti. Po pravilu prethodno saoptenje bi moralo da prati originalni nauni rad.

Prethodna saoptenjaCILJ: Prezentovanje interesantnih naunih rezultata pre zavretka zapoete studije Donoenje provokativnih pretpostavki Prezentovanje rezultata koji su uoeni empirijski u cilju zapoinjanja kontrolisane studije

Brza komunikacija (Rapid or fast communication) Da bi rad bio prihvaen kao brza komunikacija rukopis prethodnog saoptenja mora biti napisan tako da ne zahteva ozbiljne ispravke teksta.

TEZE A. Doktorska disertacija -originalno i samostalno nauno delo -izrada doktorske teze treba da uvede kandidata u problematiku i metodologiju naunog rada u odreenoj disciplini, omoguujui mu svestrano produbljivanje znanja i osposobljavanje za samostalni rad B. Magistarska teza -originalno i samostalno nauno delo, ali manjeg obima

Saoptenja sa naunih skupova (Conference paper) Objavljeni radovi u zbornicima radova; u formi apstrakta ili proceeding-a Predavanja po pozivu (Invited lecture)

LANCI BLISKI NAUNIM STRUNI LANAK REVIJSKI STRUNI LANAK KAZUISTIKA OSTALI LANCI

Struni lanci (Professional article)-po strukturi nema razlike -nema jasno definisanu hipotezu za reenje nekog problema -u njemu se ne opisuje novo saznanje ve se obrauje ve poznato odnosno opisano -nema detaljnog opisa metode i tehnike rada -nema mogunosti reproducibilnosti dobijenih rezultata -nauna istina/empirijska, iskustvena istina rezultati opisani onako kako smo ih naim ulima konstatovali -prenoenje linih zapaanja i iskustva drugima

Anatomija" naunog lanka

KAKO NAPISATI NAUNI RAD

1. Naslov 2. Saetak (eng. abstract) i kljune rei 3. Uvod (sa hipotezom i ciljevima) 4. Materijal i metode 5. Rezultati 6. Diskusija (sa zakljucima) 7. Literatura

Naslov Najuoljiviji i najitaniji deo Pojavljuje se u sekundarnim publikacijama i slui za razvrstavanje lanka u pojedine naune discipline Informativan, to krai (obino do 100 slovnih mesta) Atraktivan Radni i definitivni naslov Kratki naslov (running head obino do 50 s. m.)

Saetak (apstrakt)Saeto informisanje o sadrini rada ili opis teme rada (obino do 250 rei) Najitaniji deo rada, esto i jedino itan Pie se na poetku rada (ispod naslova) Pojavljuje se i samostalno u sekundarnim publikacijama (abstract journals) Obino se pie u pasivu i 3. licu Ne sadri reference i fusnote Izbegavati skraenice

Saetak (apstrakt) Informativan koncizno sumiranje sadraja rada, tj. svih poglavlja rada (najmanje po jedna reenica iz uvoda, materijala i metoda, rezultata i diskusije sa zakljukom). Deskriptivan (indikativan) kratak opis teme rada, bez sumiranja sadraja rada (mnogo podataka). Pogodan je za revijske radove (pregled literature) Nestruktuisan (napisan u jednom pasusu)

Kljune rei (kratki izrazi) Neophodne zbog indeksiranja lanka. Ne koristiti rei iz naslova (lanak je ve indeksiran po njemu). Piu se ispod teksta saetka. Obino do 5 rei, a ponekad do 10.

Struktuisan (napisan u vie kratkih pasusa) Za nauni lanak: uvod, ciljevi, materijal i metod, rezultati i zakljuci. Za revijski lanak tipa meta analize: izvori podataka, izbor podataka (broj i kriterijumi), sinteza pregleda i zakljuci).

UvodHipoteza

Uvod Trebalo bi da je kratak (nekoliko paragrafa), jasan i direktno povezan sa predmetom istraivanja. Citirati ogranieni broj odgovarajue i novije literature, koja se odnosi na predmet istraivanja (background). Jasno definisati ono to se o predmetu istraivanja ne zna. Postaviti nove ideje (hipoteze) za reenje onoga to jo nije poznato o predmetu istraivanja.

Pretpostavka o povezanosti pretpostavljenih uzroka i njihovih posledica Izneti nain na koji e se hipoteza proveraviti.

Ciljevi Moraju biti kratko i jasno formulisani. Glavni ili primarni cilj traenje odgovora na osnovno pitanje sadrano u hipotezi Sporedni ili sekundarni ciljevi na osnovu analize odabranih pokazatelja i dr. merenja izvrenih tokom rada

Rezultati Materijal i metode Dizajn studije i protokol Intervencija (detaljan opis) Merenja, obeleja posmatranja Statistika analiza (navesti koriene testove statistike znaajnosti) Najvaniji deo naunog lanka Rezultati se obino prikazuju: -tekstualno -tabelama i -ilustracijama/graficima Ne iznositi sve to je dobijeno. Izloiti i negativne rezultate. Ne objanjavati ih u ovom poglavlju. Ne porediti ih sa drugim rezultatima. Ne citirati podatke iz literature. Grupisati ih pod odgovarajuim podnaslovima.

Znaajnost P < 0.05 (najbolje da se citira tana P vrednost, posebno u rezultatima, a ponekad i u apstraktu) U diskusiji, citirati P vrednost ILI, BOLJE, rei znaajno P > 0.05 ali < 0.10 je TENDENCIJA (moe biti od biolokog znaaja)

TabeleZa prikazivanje numerikih i deskriptivnih podataka jasnije od tekstualnog prikazivanja.

Delovi tabele Naslov kratak opis sadraja tabele Zaglavlje kolone Zaglavlje reda Polje za numerike ili deskriptivne podatke Fusnota objanjava detalje iz sadraja tabele i skraenice

Ilustracije: SLIKE (eng. Figures)Grafikoni, snimci, foto(mikro)grafije i sl. Prikazuju dokaze koji podravaju zakljuke Doprinose efikasnosti u prezentovanju dokaza Istiu pojavu na koju ukazuje zakljuak

DiskusijaIzuzetno znaajno poglavlje, najtee za pisanje Objasniti dobijene rezultate, porediti ih sa nalazima u drugim relevantnim radovima i dati kritiki osvrt naune zasnovanosti Povezati je sa ciljevima, po

Search related