Vanjsko vrednovanje u funkciji unapre‘enja kvalitete rada u koli

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vanjsko vrednovanje u funkciji unapređenja kvalitete rada u školi dr.sc. Jasmina Muraja, zamjenica ravnatelja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 27.-29.02.2012., Vodice Stručni skup za ravnatelje osnovnih škola. VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVNOG SUSTAVA. VANJSKO VREDNOVANJE. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Vanjsko vrednovanje u funkciji unapre‘enja kvalitete rada u koli

 • Vanjsko vrednovanje u funkciji unapreenja kvalitete rada u koli

  dr.sc. Jasmina Muraja, zamjenica ravnateljaNacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja27.-29.02.2012., Vodice Struni skup za ravnatelje osnovnih kola

 • VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVNOG SUSTAVA

 • VANJSKO VREDNOVANJEDRAVNA MATURANACIONALNI ISPITIZAVRNI ISPITI OBRAZOVNIH CIKLUSAMEUNARODNA ISPITIVANJA

 • PROJEKTI OSNOVNA KOLA

 • NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM KOLAMA Matematika 2011.

 • NACIONALNI ISPITI

  RAZVOJ I PROMJENA KURIKULUMA

  PROCJENA I PROVJERA KURIKULUMA

  SMJERNICE ZA NASTAVU

  UNAPRJEENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

 • Projekt: NI-O-MAT 2011-2014Projekt Nacionalni ispiti u osnovnim kolama Matematika u trajanju od 2011. do 2014. godine (NI-O-MAT-2011-2014) sveobuhvatan je projekt kojemu je cilj obuhvatiti ne samo trenutne razine znanja, vjetina i sposobnosti uenika iz podruja matematike na kraju osnovnokolskog obrazovanja, ve i utvrditi potencijalne probleme u usvajanju znanja i kompetencija iz matematike tijekom osnovnokolskog obrazovanja.

 • Opi ciljevi projekta NI-O-MAT 2011-2014

  detaljno procijeniti razine matematikih znanja, vjetina i sposobnosti uenika pri zavretku osmog razreda osnovne koleutvrditi postojee probleme, kao i neke od opih i specifinih faktora utjecaja na stjecanje znanja i razvoj vjetina iz matematike tijekom osnovnokolskoga obrazovanjaizraditi prijedlog kriterija potrebnih razina matematikih znanja i vjetina na zavretku osnovnokolskoga obrazovanjaizraditi sadrajnu osnovu za banku matematikih zadataka koja e se koristiti za budua testiranjakomunicirati rezultate projekta svim dionicima obrazovnog sustava te zainteresiranoj znanstvenoj, strunoj i iroj javnosti.

 • Sadrajne cjeline koje e se ispitati u sklopu projekta NI-O-MAT-2011-2014:

  1. Etapa - 16. i 20. svibnja 2011. godine1.1.Brojevi1.2.Algebra bez koordinatnog sustava, grafikog i tablinog prikaza funkcije2. Etapa - 16. i 20. travnja 2012. godine2.1.Oblik i prostor bez koordinatnog sustava i grafikog prikaza funkcije2.2.Mjerenje3. Etapa 2013.3.1.Algebra koordinatni sustav, grafiki i tablini prikaz funkcije3.2.Oblik i prostor koordinatni sustav na pravcu i u ravnini3.3.Podatci4. Etapa -2014.NACIONALNI ISPIT IZ MATEMATIKE cjelovit ispit za provjeru i praenje dostignute razine matematikih znanja, vjetina i sposobnosti tijekom osnovnokolskog obrazovanja

 • Preliminarni rezultatiNI-O-MAT-2011U prvoj etapi projekta Nacionalni ispiti u osnovnim kolama - Matematika 2011. godine sudjelovalo je 3927 uenika iz 153 osnovne kole (matinih i 15 podrunih kola) . Svi uenici ispunjavali su jednu od 25 ispitnih knjiica koje su u razliitim omjerima sadravale pitanja iz podruja brojeva i algebre bez koordinatnog sustava, grafikog i tablinog prikaza funkcije.

  Preliminarni rezultati se odnose samo na dio ispitanih znanja i vjetina iz ispitivanih podruja matematike (brojevi i algebra bez koordinatnog sustava, grafikog i tablinog prikaza funkcije).

  Daljnjim obradama obuhvatiti e se i ostali ciljevi osim procijene razine matematikih znanja, vjetina i sposobnosti uenika pri zavretku osmog razreda osnovne kole.

 • RASPODJELA POSTIGNUA NA ISPITU PO RAZINAMA I PRIKAZ RASPODJELE UNUTAR POJEDINE KATEGORIJE OCJENE IZ MATEMATIKE U 7. RAZREDU

 • MEUNARODNA ISPITIVANJAPIRLS 2011.TIMSS 2011.

 • Projekt PIRLS temelji se na opsenom nacrtu istraivanja koji se izrauje za svaki ciklus testiranja Framework and Specifications for PIRLS Assessment 2011. Osnovni ciljevi PIRLS istraivanja: mjerenje italakih kompetencija radi poboljanja pouavanja i uenja itanja,vrednovanje sposobnosti uenika u kojoj mjeri razumiju odabrane tekstove, tematski vrlo irokoga raspona.

 • Projekt TIMSS temelji se na opsenom nacrtu istraivanja koji se izrauje za svaki ciklus testiranja Framework and Specifications for TIMSS Assessment 2011. U podruju Matematike i Prirode i drutva, uenikove sposobnosti i vjetine utvruju se u okviru tri kognitivne domene: - pamenje- razumijevanje- analiziranje.

 • Procjene uenikih postignua iz navedenih podruja istrauju se meu uenicima etvrtih razreda (PIRLS i TIMSS) i/ili osmih razreda (TIMSS advanced).

  U Hrvatskoj se projekti PIRLS 2011 i TIMSS 2011 provode samo na uenicima etvrtih razreda. Uslijed razliitog trajanja ciklusa projekata PIRLS, koji traje pet godina, i TIMSS, koji se provodi svake etvrte godine, godina 2011. je jedinstvena jer se u istom uzorku uenika etvrtih razreda, u dobi od 9 do 11 godina, mogu ispitati sve traene kompetencije.

  .

 • Glavno PIRLS 2011. i TIMSS 2011. ispitivanje provedeno je u kolskoj godini 2010./2011., u razdoblju od 03. do 20. svibnja 2011. godine, na istim uenicima; Ispitivanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od:152 sluajno odabrane osnovne kole,297 etvrtih razreda, 5130 sluajno odabranih uenika. Takoer, nacionalni uzorak ukljuivao je i talijansku i eku nacionalnu manjinu.

 • Sva osobna imena koja su koritena tijekom distribucije ispitnih materijala pretvorena su u brojane kodove u skladu s hrvatskim zakonima o tajnosti podataka sudionika ispitivanja.

  Svi objavljeni rezultati odnosit e se iskljuivo na ukupne, nacionalne, a ne pojedinane, uenike ili kolske rezultate.

  Svi elementi ispitivanja ostaju tajni do kraja 2012. godine i zavrne meunarodne konferencije na kojoj e biti predstavljeni prvi nacionalni izvjetaji, meu kojima i onaj Republike Hrvatske. Rezultati

 • RAZVOJ ZAVRNIH ISPITA NA KRAJU OBRAZOVNIH CIKLUSA2011.-2015.

 • Kvalitativne analize ispita vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignua uenika osmih razreda provedenih 2008. godine

 • Kvalitativne analizeANALIZA... sadraja ispitametrijskih karakteristika ispitasadraja otvorenih zadataka (uzorak od 500 ispita)rezultata ispita

 • Kvalitativne analizeREZULTATI...kvalitativna analiza ispita ... u odnosu na obrazovna postignua odreena Nastavnim planom i programom za osnovnu kolu (2006.); smjernice i elementi za obrazovne standarde smjernice i elementi za poboljanje kvalitete ispitnih zadataka; prijedlog elemenata za poboljanje kvalitete nastave

 • Kvalitativne analizePUBLIKACIJE 2011.Vrankovi B., Vuk R., iljkovi . (2011). Kvalitativna analiza ispita vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignua uenika osmih razreda provedenih 2008. godine: geografija i integracija nastavnih sadraja iz geografije i povijesti, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.2.Gjeri N., Fulgosi S., itnik Z. (2011). Kvalitativna analiza ispita vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignua uenika osmih razreda provedenih 2008. godine: hrvatski jezik i povijest, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

  www.ncvvo.hr

 • PROJEKT: Razvoj zavrnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

 • Razvoj zavrnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa

  Opi cilj:razviti model ispitivanja znanja na kraju obrazovnih ciklusa

  Specifini ciljevi:razviti model i postupke testiranja prema suvremenim pristupima ispitivanju znanja: uporaba modela Teorije odgovora na zadatak (Item Response Theory) u izradi i analizi testova

  ispitati i procijeniti razine znanja uenika 8. razreda iz predmeta: hrvatski jezik, engleski jezik, povijest i fizika

  > Testovi e biti usklaeni sa sadrajem Nastavnoga plana i programa, a ispitivanje e se temeljiti na uzorku kola/uenika 8. razreda.

 • Razvoj zavrnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa2011. godina:Odabir i edukacija skupinarazvoj sadrajne strukture ispita prema Nastavnom planu i programuizrada skice nacrta ispitaupoznavanje s osnovnim konceptima Teorije odgovora na zadatak

  2012. godina:odabir autora ispitnih zadataka (hrvatski jezik, engleski jezik, povijest, fizika) rok za prijavu: 8.1.2012. (Javni poziv na stranicama Centra)izrada zadataka prema sadrajnoj strukturi i nacrtu ispitapregled , odabir, recenzija zadatakapostavljanje standarda ispitivanjaradionice o Teoriji odgovora na zadatak i o naprednoj psihometriji (analize ispita i zadataka)

 • Razvoj zavrnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa 2013. godina:probno ispitivanje zadataka (veljaa 2013.)statistike i psihometrijske analize (prema modelu Teorije odgovora na zadatak)odabir zadataka za glavno ispitivanje2014.-2015. godina:glavno ispitivanje (veljaa 2014.)statistike i psihometrijske analize (prema modelu Teorije odgovora na zadatak)prikaz i interpretacija rezultatapisanje izvjetaja o rezultatima projekta, odnosno ispitivanjaevaluacija projektazavrna konferencija projekta (svibanj 2015.)

 • SAMOVREDNOVANJE KOLA

 • PLAN TEMELJEN NA REZULTATIMAANALIZA I EVALUACIJAPROVEDBA PLANAPROCEDURE ZA UNAPREENJE

 • Samovrednovanje O2010./2011.2007./2008.2011./2012.2008./2009.Ciklusi procesa samovrednovanjak.god.2008./2009.u projektu samovrednovanja aktivno sudjeluje 80% svih osnovnih kola RH

  aktivnosti Centra:podrka kolama u procesu samovrednovanjaedukacija kolskih timova za kvalitetuanaliza Izvjea o samovrednovanju

 • Samovrednovanje O2010./2011.2007./2008.2011./2012.Ciklusi procesa samovrednovanjak.god.2010./2011.analizirano je ukupno 653 izvjea o samovrednovanju osnovnih kolaprovratna informacija kolama

  Temeljem analiza:smjernice za unapreenje procesa samovrednovanjasmjernice za unapreenje kvalitete obrazovanja na razini sustava

  podrka kolama u procesu samovrednovanjaedukacija kolskih timova za kvalitetu

 • Samovrednovanje O2007./2008.2011./2012.Ciklusi procesa samovrednovanjaPrikaz zastupljenosti prioritetnih podruja unaprjeenja u kolskim razvojnim planovima (k.god.2009/2010 ; N= 626)

 • Samovrednovanje O2010./2011.2007./2008.2011./2012.2008./2009.Ciklusi