¨³… §„„‡ §„±­…† §„±­…_ Titas 2 Tamadun India

 • View
  46

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TITAS

Text of ¨³… §„„‡ §„±­…†...

 • Selasa,15September2009

  TITAS2TAMADUNINDIATAMADUNINDIASejarah,KerajaandanPentadbiran

  1.ZamanPrasejarah

  ZamanBatuAwal(Paleolitik)memburudanmengumpulmakanan.ZamanBatuPertengahan(Mesolitik)bertanidanmenternak.ZamanBatuBaru(Neolitik)alatbatudigilap,bertani,menternak,tembikar,pembinaandrpkayu.PendahuluankemunculantamadunHarrapa(30001500SM)diLembahSgIndus.

  2.ZamanProtosejarah

  Bermulatahun3000SMdiLembahSgIndus.BudayaLembahSgIndusmeliputiPunjab,Sind,utaraRajasthandanKathiawardibaratIndia.

  faizalmulia

  ArkibDokumen2009(48)

  September(44)KRONOLOGI

  PENSEJARAHANISLAM

  TITAS2TAMADUNCHINA

  0 More NextBlog CreateBlog SignIn

 • Memilikikemahiranperancanganbandardanperaturankesihatan,pertanianbesarbesaran.SembahDewaShivadanDewiIbu.TulisanInduslogosillabik(piktograf)

  3.ZamanSejarahAwal

  1500SMkedatanganorgAryamembawaperadabanbarudibaratlautIndia.

  3.1ZamanVedik(1500SM500SM)OrgAryaberasaldrPolanddanAsiaTengah.MunculbudayakompositdiutaraIndiadikenaliBudayaIndoArya(BudayaVedik).MenciptateksteksagamaatauVedaveda.AsasorganisasipolitikdansosialmasyIndoArya:1.Kula(keluarga)diketuaigrihaspati.2.Beberapakeluargatinggaldalamgrama(kampung)diketuaigramina,3.Beberapakampungadalahbhgnvisya(bandar)diketuaivisyapati,4.Beberapavisyaadalahsebhgnjanadiketuairajana.RajadinasihatiMantriParishad.5.Duabadanmengawalkuasarajaialahsabhadansamriti.

  Cukaitanahmerupakancukaiasas.Aktivitiekonomipertanianbijirin,penternakan,nelayan,tukangdobi,tukangguntingrambut,penjualdaging,pembuatbakul,pembuattembikar,peminjamwangdanpedagang.

  3.2ZamanVedikTerkemudian(600320SM)600SMpenubuhanrepublikdikakigunungHimalayadanbaratlautPunjabdannegerinegeriberajadikawasanSg.Ganges.Pengerusipertemuanwakilwakilpuakdilantiksbgraja.kemunculampemimpindanpemikiraliranbukanortodokscthSiddhartaGautamadanMahavira.Sumberpendapatancukaitanah,perindustriandanperdagangan.NegerinegerimengamalkansistempemerintahanberajaterletakdikawasanSungaiGanges.Kuasarajaadalahturuntemurundanmementingkansistemdewaraja,upacararajasuya,vajapeyadanasvamedha.

  TITAS2TAMADUNINDIA

  TITAS2TAMADUNPERIBUMIMALAYSIA

  TITAS2TAMADUNCINATITAS2TAMADUN

  JEPUNDoaHancurkanZionis

  ASRPPENGAJIANQURANsukatanpelajaran

  pendidikanislamkbsm

  mahasiswa/siswazahmenganggur

  FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAAN

  FALSAFAHPENDIDIKANISLAM

  FENOMENABERCINTADISEKOLAH

  GHABNHISTOTeknikMenulis

  KaranganPenandaWacanadalamKaran...

  peribadi))1malaysia1BulimembulidibuliSejarahAprilFoolNabiIsaa.s.NabiMuhammads.a.w.IsteriisteriNabi

  Muhammads.a.w.PERANGSALIBPERANGSALIBIMAMMAHDIDalamajaranIslam,

  Dajal(b.Arab:alda...

  KIAMATSejarahPenurunandan

  PembukuanAlQuranPERANGJAMALINTIFADHAISTIKLAFSOLATSUFITRANSITORIENTED

  DEVELOPMENTBajetMini2009:2

  BilionUntukPendidikan&Peca...

 • 4.EmpayarMaurya(321185SM)

  PengasasChandraguptaMaurya.PenasihatKautalyaatauChanakyaMenaklukikawasanIndus,GangesdanbaratlautIndia.279SM,ChandraguptamemelukagamaJaina.TakhtadiserahkpdBindusara.AsokaPiyadassipelukagamaBuddha(ahimsa).MahindrapengembangagamaBuddhadiCeylon.ArthasastrateksttgkerajaandanekonomidisusunolehKautalya.

  5.KemerosotanEmpayar(200SM300M)

  EmpayarMauryadigantiolehdinastiShunga(keluargaBrahmin)diketuaiolehPushyamitrapada180SM).DinastiKanvamenguasaiIndiaSelatan.KerajaanIndoGreek(Bactria)pada200SM.DinastiShaka(Scythia)pada80SM.DinastiKushanaolehpuakYuehchi.PenyebaranagamaBuddhakeChinadanAsiaTengah.IndiaTengah(kaw.Deccan)DinastiSatavahanakurunpertamaSM.

  6.ZamanGupta(300600M)

  ZamanKlasikatauzamankeemasankebudayaanHindusemakinkukuhdiutaraIndia.TokohpentingChandraGuptaIIbergelarmaharajadhiraja.SamudraGuptameluaskanpengaruh,pulihkankonsepdevarajadanasamedha.

  7.ZamanSangam

  IndiaSelatanrekod2kesusasteraanSangamperistiwapolitik.PeperanganantarakrjnChera(barat),Chola(timur)danPandya(selatan),200SM,CholakuasaiCeylonUtara.

  8.ZamanPallava(600900)

  INFRASTRUKTURSOSIAL

  IklanJawatanKosongKerajaanTahun2009

  HIMPUNANKISAHPARANABI

  TAMADUNJEPUN14NOValentineDay7Qiraat

  Oktober(4)

  JamAnalogGetPaidToViewAds

  kalendarMakeMoneyOnline!

  October2015S M T W T F 1 24 5 6 7 8 911 12 13 14 15 1618 19 20 21 22 2325 26 27 28 29 30

 • RajarajaPallavamenggunakangelarankadavar,kadavarkon.DinastiPallavaPallavaawal(250340),PallavaPertengahan(340595)danPallavaAkhir(575900).PallavaAwalRajaSivaskandavarmanmerasmikanupacaraupacaraasvamedha,vajapeyadanagnishtoma,bahasaPrakritdanSanskrit.PallavaPertengahanPeperanganmenentangGuta,Vakataka,Kadamba,ChalukyadanChola.AgamaBuddhadanJaindiberikeutamaan.PallavaAkhirZamankegemilanganmenguasaiIndiaselatan.PemulihanagamaHindu.BahasaTamil.Pembinaankuilkuil.

  9.ZamanChola(8501200)

  RajarajatermasyhuradalahRajaRajendraIdanKulotangga,menggunakangelaranChakravarthigal.MenaklukiseluruhkawasanIndiaSelatan.Pembinaankuilkuil,reklamasitanah,menggalakkankerjakerjatalianair,menyelenggarasekolahdanhospital.MenjalinkanhubunganperdaganganluardgnKepulauanMelayudannegerinegerilaindiAsiaTenggara.BentukpemerintahanlebihkurangsamadgnkrjnPallavaempayardibahagikankpdbeberapawilayah,daerahdankampung.Cukaitanahadalahsumberpndptnkrjn.PerkembanganmazhabSaivismedanVaisnavisme.BantuanjugadiberikankpdkuilkuilBuddhisdanJain.

  10.HubunganIndiadgndunialuar

  SejaksblmmasehiperdagangankeAsiaTenggarasptdiArikamedu(IndiaSelatan),OcEo(IndoChina),KualaSelinsing(Perak).UnsurunsurbudayadantradisiIndiamempengaruhiagama,politik,bahasa,sasteradansenirakyat.Institusikerajaandevaraja.PemerintahmenganutiVaisnavismeadalahinkarnasiDewaVishnu.PengaruhagamaBuddhacandiBorobudurdanAngkorThom.KesusasteraankaryakaryaepikHindudanceritaceritaagamaBuddha.CeritaceritaRamayana,

  FotoSaya

  AhliSertaitapakini

  denganSambungRakanGoogle

  Ahli(18)

  efomulia

  MohamadFaizalbinOthman

  WilayahPersekutuan,Malaysia11/242KampungHilirDarat94650KabongLihatprofillengkapsaya

 • MahabhratadanJataka.CthdiAsiaTenggaraHikayatSeriRama,HikayatSangBoma,HikayatPendawaLimadiMalaysia,RamakiendiSiam.Wayangkulit.BahasapinjamSanskrit,PalidanTamil.Ketatanegaraan,kekeluargaan,perdagangan,pengetahuan,fenomenasemulajadidansebagainya.SriLankaagamarasmiialahBuddha,pengaruhisenibina,senilukis,seniukir,senitariandansenimuzik.ChinaagamaBuddha.

  11.SejarahZamanPertengahan(10001756)

  MuslimmengekalkanagamaIslamdalamtamadunIndia.Penyebaran2cara:i.Sehingga1000SMperdaganganii.1008hingga1026penaklukanPerdaganganIndiaSelatanPenaklukanTurki,Afghan,Mongolmenguasai.10081026SeranganMahmudGhaznih.1191MuhammadGhuripembukaanpetempatandiIndiaUtara.1206GhuridibunuholehQutbuddinAibakdanmembentukkesultananDelhi(12061290).DinastiKhilji(12901320)DinastiTughluq(13201412)DinastiSayyid(14121450)DinastiLodi(14511526)LodidiserangolehMongolGenghisKhanpada1526danasaskanDinastiMughal.MasyhurdibwhAkhbar.Akhbar(15561605)menjalinkanhubunganbaikdgnrakyatberagamaHindu.Membatalkanjizyah,memulihkantempattempatsuciHindu,mengadakanupacaraumum,penterjemahanvedaveda,epikepik,mempengerusikansidangdiskusiantaraagamadanagamaDinIlahi.Jahangir(16051627),menentangajaranJain.ShahJahan(16281658),tidakbenarkanpembinaankuilHindudanhalangkeluarIslam.Aurangzeb(16581707)perkenalkanjizyah,memusnahkankuilkuilHinduyangmenentangpemerintahan,menggantikanpegawaipegawaiHindudgnpegawaipegawaiMuslimbagijawatanjawatanpenting.PeringkatakhirpemerintahanMughalBritish

 • menyerang.KerajaandanpentadbiranIslamsultandianggapwakilkhalifah,bebasdgnberautoritisendiri.KawalanataskuasanyaialahundangundangSyariah.pentadbiransivilwazir(menteriperdana)mengutipcukai,akaundanperbelanjaan,menasihatisultan.Tigamenterilainketuajabatantentera,ketuahubunganluarnegeridanketuadalamnegeri.Pentadbiranperingkatwilayahdiketuaigabenordgnbeberapajabatanpenradbiran.Pentadbirankampungdikendalikanketuakampung,patwari(akauntan)danchauduri(pendaftar).KedatanganIslamtelahmembukaIndiaUtarakpdperdagangandgnAsiaTengah.Pertumbuhandanperkembanganpasarpasarsbgpusatpertemuanpedagang.BengalmeneruskanhubunganperdagangandgnrantauAsiaTenggara.KemunculanbudayakompositmengintegrasikanunsurunsurIslamdgnHindu:bahasaUrdumempunyainahuprakritdgnkatakataParsi,ArabdanTurkidanditulisdgnskripArab.BidangmuziksitaradalahgabunganvinaidrIndiaSelatandantanburadrParsi,tariankathakterdptpakaianParsidgntemaHindu,senibinaTurki,AfghandanMughalterdptunsurunsurHindu,IrandanJain.AgamaDinIlahidiperkenalkanolehAkhbar,ajaranKabir(14401518)danNanak(14691533)mengambilciriciriHinduismedanIslam.

  12.KerajaanVijayanagar(13361565)

  Perluasankuasapadapertengahankeduakurunke14.MempeloporiperadabandankebudayaanHindudiIndiaSelatanselamalebihkurang200tahun.Kerajaaninimemeliharatradisiygdiwarisidarisegiketatanegaraan,pendidikandankesenian.PengasasHariharaI,menyusunsistempentadbiran.KrishnadevaRayapemerintahterkenalkeranamerupakanseorangpahlawan,pakardlmketatanegaraandanpentadbiran,penaungsenidan

 • sastera.PemerintahpemerintahselepasKrishnadevatidakdapatmenahankemaraankuasaMuslimmenaklukikawasanIndiaSelatan.13.ZamanModen(17501947)

  BermuladgnkedatangandanpenaklukanPortugiskeatasGoa(1510),Belanda(1602)danPeranchis(1664).Britishdatangpada1612danmenaklukIndiabermula1750tetapihanyasatupertigashj.Duapertigalagikekalsbgnegerinegeriberajasehinggakemerdekaan.Indiadibahagikpd3iaituBengal(timur),Bombay(barat)danMadras(selatan).PresidensidiketuaiolehgabenordangabenorjeneraldilantiksbgketuapentadbiranIndia.Britishmenghormatibudayadanagamasertatidakcampurtangandalamhalehwaltersebut.BritishmemperkenalkanpendidikanInggerisdanpentadbiranmoden.Permulaankurunke19,dasarperdaganganmenguntungkanBritish,memaklukikawasandemikawasantanpamenghormatitradisipemerintahantempatan.Berlakupermberontakan.BritishmemperkuatkankuasatenteradanundangundangyangmengurangkankebebasanorgIndia.Reformasisosialdanagamaamalandanadatygtidakbersesuaianditentangdanusahamemperbaikikedudukanwanita.Pertengahankeduakurunke19