22
PENGENALAN Tamadun adalah istilah yang digunakan untuk membawa maksud sesebuah kelompok masyarakat yang hidup bersama secara menetap. Bahasa Arab - Umran, Hadharah, Tamaddun, Madinah dan Madaniah.

Titas Presentation (Tamadun China)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 1/22

PENGENALAN

•Tamadun adalah istilah yang digunakan untuk

membawa maksud sesebuah kelompok masyarakat

yang hidup bersama secara menetap.

•Bahasa Arab - Umran, Hadharah, Tamaddun,

Madinah dan Madaniah.

Page 2: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 2/22

TAMADUN CINA

•Tamadun Cina dalam bahasa Cina iaitu Zhong Guo!

yang bermaksud negara pusat atau negara tengah.

•Telah wu"ud se"ak kira-kira #$%% tahun dahulu.

•Bermula dengan tamadun Huang Ho yang bertapak

di &ungai 'uning, (angT)e.

Page 3: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 3/22

TAMADUN CINA

•'erangka masa pemerintahan dinasti di China

Dinasti

Hsia

DinastiShang

Dinasti

Chou

*inastiChin

DanDinasti

seterusnya...

Page 4: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 4/22

Page 5: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 5/22

LATAR BELAKANG SUMBANGAN

Maharani u !etian• &atu-satunya pemerintah wanita +permaisuri yang menaiki takhta dan

menubuhkan *inasti Chou pada tahun % Masihi.

• 'einginan beliau men"adi permaisuri bermula apabila Mahara"a /ao

0ong menaiki takhta bagi menggantikan ayahandanya yang mangkat.

• 1u 0etian menggunakan taktik dengan membuat Mahara"a /ao 0ong

melucutkan gelaran 2ermaisuri 2uan 1ang dan seterusnya

menganugerahkan gelaran tersebut kepada 1u 0etian.

• &epan"ang 1u 0etian men"adi permaisuri, beliau berusaha

menghapuskan semua musuh politiknya termasuk gundik-gundik

mahara"a yang lainnya.

Page 6: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 6/22

• Beliau membantu Mahara"a /ao 0ong dalam urusan

 pentadbiran negara secara diam-diam.

• &etelah mahara"a /ao 0ong mangkat, kedua-dua anaknya

menaiki takhta tetapi hanya sebagai mahara"a boneka yang

diketuai oleh 1u 0etian sendiri.

• &etelah 1u 0etian berumur 3 tahun, beliau telah

melucutkan sistem mahara"a boneka dan mengambil alih

takhta sebagai permaisuri negara.

• Maharani 1u 0etian telah mengubah *inasti Tang kepada

*inasti 0hou.

Page 7: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 7/22

Per"e#$agan se#asa %e#erintahanMaharani u !etian

• 2erkembangan pertanian

• Mengurangkan pungutan cukai

• 'egiatan pemeliharaan ulat sutera

• 2erlantikan pegawai kera"aan dalam kalangan orang kelas

 bawahan

Page 8: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 8/22

SUMBANGAN MAHARANI U !ETIAN

•Melaksanakan sistem u"ian seni mempertahankan diri

Menggalakkan perkembangan akti4iti pertanian

•Meningkatkan dar"at dan kedudukan wanita

Page 9: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 9/22

&a"tor "e'e#er(angan su#$angan

Maharani u !etian

•Pengena(an siste# %atriar"i

•Peno(a"an $e(iau terha)a% a*aran

Con+usiunis#e

•Penye$aran a*aran Bu))his#e )an Daois#e

Page 10: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 10/22

&a"tor Ke"a(nya Su#$angan

Maharani u !etian

•Mengha%us"an )is"ri#inasi ,anita )a(a# %e($agai

as%e".

•Mengurang"an "es %en)eraan )an "e"e*a#an

terha)a% $ayi )an "ana"-"ana" %ere#%uan

•Bersesuaian )engan a*aran aga#a Bu))ha.

Page 11: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 11/22

UNSUR INTERAKSI DENGAN

TAMADUN LAIN

Intera"si antara ta#a)un Cina )engan ta#a)un In)ia

•agama Buddha disebarkan ke 5egara China.

•teknologi membuat gula daripada tebu dari 6ndia telah

diperkembangkan kepada masyarakat China.

• bidang Astronomi "uga turut diperkembangkan di 5egara

China oleh ahli-ahli astronomi 6ndia.

Page 12: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 12/22

U5&U7 65T87A'&6 *85/A5TAMA*U5 9A65

Intera"si antara ta#a)un Cina )engan ta#a)un Is(a#

• melalui perdagangan

• berlakunya perkahwinan antara pedagang-pedagang dengan wanita

wanita tempatan.

•1u"ud penyebaran 6slam di China yang akhirnya mewu"udkan

komuniti 6slam tempatan Cina.

Page 13: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 13/22

U5&U7 65T87A'&6 *85/A5 TAMA*U59A65

Intera"si antara ta#a)un Cina )engan Ta#a)un e%un

agama Buddha dari 5egara China dikembangkan dalam tamadun

:epun dan diasimilasikan dengan agama asal orang :epun, iaituagama &hinto.

Tulisan Cina men"adi asas kepada pembentukan tulisan :epun

iaitu tulisan kanji.

 Tamadun Cina meninggalkan pengaruhnya ke atas upacara

tertentu di :epun seperti upacara minum.

Page 14: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 14/22

HA9A5/A5 65T87A'&6 *85/A5

TAMA*U5 9A65

• 2erbe)aan dari segi agama sesebuah tamadun dengan tamadun lain.

• 2embawaan agama Buddha ditentang oleh para cendekiawan

 ber;ahaman Con;usiunisme.

• 2encapaian ekonomi yang tidak seimbang antara orang Cina dan

 pedagang 6slam.

Page 15: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 15/22

'8&A5 287T8MBU5/A5 *85/A5TAMA*U5 9A65

Ta#a)un Me(ayu )engan Ta#a)un China

  mewu"udkan perkahwinan campur antara dua kaum yang berbe)a.

  Contohnya, perkahwinan antara &ultan Mansur &hah dengan

2uteri Hang 9i 2o.

  1u"udnya masyarakat Cina 2eranakan atau Baba 5yonya.

Page 16: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 16/22

'8&A5 287T8MBU5/A5 *85/A5

TAMA*U5 9A65

Ta#a)un China )engan ta#a)un e%un

• 5egara China telah membantu masyarakat :epun dalam aspek

;alsa;ah, agama, kesusasteraan, pertanian dan penggunaan logam.

•2engaruh kebudayaan Cina "uga berkembang dengan pesatnya pada

)aman 5ara hingga )aman 'esyogunan Tokugawa +<-=>3 .

•A"aran Buddha dan ?alsa;ah 'on;usianisme Cina yang bersendikan

*ao begitu terpengaruh dalam sistem pembela"aran, politik, dan

tatasusila orang-orang :epun.

Page 17: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 17/22

287&AMAA5 *A5 287B80A5 *85/A5

'8TAMA*U5A5 9A65

Etika Persamaan Perbezaan

Alam sekitar   • Hidup secara harmoni dengan

alam sekitar

• memelihara alam sekitar

diberi pentafsiran pasif

sehingga alam sekitar itu

disembah dan dilihat sebagai

Kuasa Dewa (Divine Power)

Keluarga   • Keluarga sebagai asas

pembentukan masyarakat begitu

dihayati oleh tamadun tradisional

 

• Pengabaian terhadap nilai

perhubungan kekeluargaan

masyarakat arat moden.

Komuniti   • !enentukan personality" identiti

seseorang manusia dan nilai#nilai

dan norma#norma muni dalam

masyarakat sentiasa dihormati

• agaimana identiti seseorang

dan kemantapan komuniti

mencapai keseimbangan

dalam beberapa tradisi

tertentu seperti $slam dan

uddhisme

ik b

Page 18: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 18/22

Etika Persamaan Perbezaan

Kera%aan   • !enekankan persoalan

akhlak dan moral

sebagai dasar sesebuahkera%aan.

• Kesetiaan yang

diberikan oleh rakyat

tetap berpandukannilai#nilai moral.

Kegiatan ekonomi   • Dalam tamadun

tradisional" kegiatan

ekonomi berlaku dalam

konteks &!oral

'emesta (!oral

niverse).

• Dalam a%aran $slam"

prinsip yang berkaitan

dengan halal dan

haram mempunyai

hubungan yang rapat

dengan persoalan

akhlak.Pendidikan   • !atlamat paling utama

pendidikan dalam

tamadun tradisional

ialah pembinaan sifat#

sifat seseorang

(character#building) 

• Dalam a%aran $slam"

persoalan *auhid

memainkan peranan

penting bagi

tranformasi manusia

Page 19: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 19/22

CA*A5/A5 T87HA*A2 &UMBA5/A5

• 'aum wanita banyak terlibat dalam pelbagai bidang

termasuklah bidang politik.

• Tokoh-tokoh wanita di Malaysia yang melibatkan diri dalam

 bidang politik seperti *atuk 2aduka 7a;idah A)i), *atuk &iti

 5orma (aacob, dan *ato@ &eri &hahri)at Abdul :alil telah

membuktikan bahawa wanita "uga mampu melaksanakan

tugas dengan sempurna dan dapat memberi sumbangan

kepada negara.

Page 20: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 20/22

CA*A5/A5 T87HA*A2 &UMBA5/A5

• 2eluang pendidikan dalam kalangan wanita.

• 1anita pada )aman dahulu adalah tidak dibenarkan untuk

mendapatkan pendidikan.

•  &ebaliknya, wanita pada )aman kini diberikan peluang untuk

mendapatkan pendidikan yang ;ormal di sekolah dan uni4ersiti.

•  kita haruslah memelihara hak wanita.

•  Hak wanita patut dilindungi dengan membenarkan mereka mendapat

 pendidikan dan peker"aan, peluang kenaikan pangkat dan mendapat

 perlindungan daripada keganasan.

Page 21: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 21/22

RUMUSAN  pelbagai aspek telah dihuraikan secara luas yang menyumbang kepada

 pembentukan tamadun Cina.

&atu penga"ian terhadap maharani 1u 0etian telah di"alankan.

Melalui ka"ian ini, sumbangan maharani 1u seperti peningkatan status wanita

dalam sistem pemerintahan tamadun Cina telah diketahui.

  kita telah membuat ka"ian tentang pertembungan antara tamadun Cina dengan

tamadun lain.

  Melalui ka"ian ini, kita dapat mengetahui perbe)aan dan persamaan antara

tamadun- tamadun, seperti perbe)aan kebudayaan, sistem pendidikan dan sistem

 pentadbiran antara tamadun.

Page 22: Titas Presentation (Tamadun China)

7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

http://slidepdf.com/reader/full/titas-presentation-tamadun-china 22/22

&8'6A5

T876MA 'A&6H