Titas Presentation (Tamadun China)

 • View
  287

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Titas Presentation (Tamadun China)

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  1/22

  PENGENALAN

  Tamadun adalah istilah yang digunakan untuk

  membawa maksud sesebuah kelompok masyarakat

  yang hidup bersama secara menetap.

  Bahasa Arab - Umran, Hadharah, Tamaddun,

  Madinah dan Madaniah.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  2/22

  TAMADUN CINA

  Tamadun Cina dalam bahasa Cina iaituZhong Guo!

  yang bermaksud negara pusat atau negara tengah.

  Telah wu"ud se"ak kira-kira #$%% tahun dahulu.

  Bermula dengan tamadun Huang Ho yang bertapak

  di &ungai 'uning, (angT)e.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  3/22

  TAMADUN CINA

  'erangka masa pemerintahan dinasti di China

  Dinasti

  Hsia

  DinastiShang

  Dinasti

  Chou

  *inastiChin

  DanDinasti

  seterusnya...

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  4/22

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  5/22

  LATAR BELAKANG SUMBANGAN

  Maharani u !etian &atu-satunya pemerintah wanita +permaisuri yang menaiki takhta dan

  menubuhkan *inasti Chou pada tahun % Masihi.

  'einginan beliau men"adi permaisuri bermula apabila Mahara"a /ao

  0ong menaiki takhta bagi menggantikan ayahandanya yang mangkat.

  1u 0etian menggunakan taktik dengan membuat Mahara"a /ao 0ong

  melucutkan gelaran 2ermaisuri 2uan 1ang dan seterusnya

  menganugerahkan gelaran tersebut kepada 1u 0etian.

  &epan"ang 1u 0etian men"adi permaisuri, beliau berusaha

  menghapuskan semua musuh politiknya termasuk gundik-gundik

  mahara"a yang lainnya.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  6/22

  Beliau membantu Mahara"a /ao 0ong dalam urusan

  pentadbiran negara secara diam-diam.

  &etelah mahara"a /ao 0ong mangkat, kedua-dua anaknya

  menaiki takhta tetapi hanya sebagai mahara"a boneka yang

  diketuai oleh 1u 0etian sendiri.

  &etelah 1u 0etian berumur 3 tahun, beliau telah

  melucutkan sistem mahara"a boneka dan mengambil alih

  takhta sebagai permaisuri negara.

  Maharani 1u 0etian telah mengubah *inasti Tang kepada

  *inasti 0hou.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  7/22

  Per"e#$agan se#asa %e#erintahanMaharani u !etian

  2erkembangan pertanian

  Mengurangkan pungutan cukai

  'egiatan pemeliharaan ulat sutera

  2erlantikan pegawai kera"aan dalam kalangan orang kelas

  bawahan

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  8/22

  SUMBANGAN MAHARANI U !ETIAN

  Melaksanakan sistem u"ian seni mempertahankan diri

  Menggalakkan perkembangan akti4iti pertanian

  Meningkatkan dar"at dan kedudukan wanita

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  9/22

  &a"tor "e'e#er(angan su#$angan

  Maharani u !etian

  Pengena(an siste# %atriar"i

  Peno(a"an $e(iau terha)a% a*aran

  Con+usiunis#e

  Penye$aran a*aran Bu))his#e )an Daois#e

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  10/22

  &a"tor Ke"a(nya Su#$angan

  Maharani u !etian

  Mengha%us"an )is"ri#inasi ,anita )a(a# %e($agai

  as%e".

  Mengurang"an "es %en)eraan )an "e"e*a#an

  terha)a% $ayi )an "ana"-"ana" %ere#%uan

  Bersesuaian )engan a*aran aga#a Bu))ha.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  11/22

  UNSUR INTERAKSI DENGAN

  TAMADUN LAIN

  Intera"si antara ta#a)un Cina )engan ta#a)un In)ia

  agama Buddha disebarkan ke 5egara China.

  teknologi membuat gula daripada tebu dari 6ndia telah

  diperkembangkan kepada masyarakat China.

  bidang Astronomi "uga turut diperkembangkan di 5egara

  China oleh ahli-ahli astronomi 6ndia.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  12/22

  U5&U7 65T87A'&6 *85/A5TAMA*U5 9A65

  Intera"si antara ta#a)un Cina )engan ta#a)un Is(a#

  melalui perdagangan

  berlakunya perkahwinan antara pedagang-pedagang dengan wanita

  wanita tempatan.

  1u"ud penyebaran 6slam di China yang akhirnya mewu"udkan

  komuniti 6slam tempatan Cina.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  13/22

  U5&U7 65T87A'&6 *85/A5 TAMA*U59A65

  Intera"si antara ta#a)un Cina )engan Ta#a)un e%un

  agama Buddha dari 5egara China dikembangkan dalam tamadun

  :epun dan diasimilasikan dengan agama asal orang :epun, iaituagama &hinto.

  Tulisan Cina men"adi asas kepada pembentukan tulisan :epun

  iaitu tulisan kanji.

  Tamadun Cina meninggalkan pengaruhnya ke atas upacara

  tertentu di :epun seperti upacara minum.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  14/22

  HA9A5/A5 65T87A'&6 *85/A5

  TAMA*U5 9A65

  2erbe)aan dari segi agama sesebuah tamadun dengan tamadun lain.

  2embawaan agama Buddha ditentang oleh para cendekiawan

  ber;ahaman Con;usiunisme.

  2encapaian ekonomi yang tidak seimbang antara orang Cina dan

  pedagang 6slam.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  15/22

  '8&A5 287T8MBU5/A5 *85/A5TAMA*U5 9A65

  Ta#a)un Me(ayu )engan Ta#a)un China

  mewu"udkan perkahwinan campur antara dua kaum yang berbe)a.

  Contohnya, perkahwinan antara &ultan Mansur &hah dengan

  2uteri Hang 9i 2o.

  1u"udnya masyarakat Cina 2eranakan atau Baba 5yonya.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  16/22

  '8&A5 287T8MBU5/A5 *85/A5

  TAMA*U5 9A65

  Ta#a)un China )engan ta#a)un e%un

  5egara China telah membantu masyarakat :epun dalam aspek

  ;alsa;ah, agama, kesusasteraan, pertanian dan penggunaan logam.

  2engaruh kebudayaan Cina "uga berkembang dengan pesatnya pada

  )aman 5ara hingga )aman 'esyogunan Tokugawa +3 .

  A"aran Buddha dan ?alsa;ah 'on;usianisme Cina yang bersendikan

  *ao begitu terpengaruh dalam sistem pembela"aran, politik, dan

  tatasusila orang-orang :epun.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  17/22

  287&AMAA5 *A5 287B80A5 *85/A5

  '8TAMA*U5A5 9A65

  Etika Persamaan Perbezaan

  Alam sekitar Hidup secara harmoni dengan

  alam sekitar

  memelihara alam sekitar

  diberi pentafsiran pasif

  sehingga alam sekitar itu

  disembah dan dilihat sebagai

  Kuasa Dewa (Divine Power)

  Keluarga Keluarga sebagai asas

  pembentukan masyarakat begitu

  dihayati oleh tamadun tradisional

  Pengabaian terhadap nilai

  perhubungan kekeluargaan

  masyarakat arat moden.

  Komuniti !enentukan personality" identiti

  seseorang manusia dan nilai#nilai

  dan norma#norma muni dalam

  masyarakat sentiasa dihormati

  agaimana identiti seseorang

  dan kemantapan komuniti

  mencapai keseimbangan

  dalam beberapa tradisi

  tertentu seperti $slam dan

  uddhisme

  ik b

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  18/22

  Etika Persamaan Perbezaan

  Kera%aan !enekankan persoalan

  akhlak dan moral

  sebagai dasar sesebuahkera%aan.

  Kesetiaan yang

  diberikan oleh rakyat

  tetap berpandukannilai#nilai moral.

  Kegiatan ekonomi Dalam tamadun

  tradisional" kegiatan

  ekonomi berlaku dalam

  konteks &!oral

  'emesta (!oral

  niverse).

  Dalam a%aran $slam"

  prinsip yang berkaitan

  dengan halal dan

  haram mempunyai

  hubungan yang rapat

  dengan persoalan

  akhlak.Pendidikan !atlamat paling utama

  pendidikan dalam

  tamadun tradisional

  ialah pembinaan sifat#

  sifat seseorang

  (character#building)

  Dalam a%aran $slam"

  persoalan *auhid

  memainkan peranan

  penting bagi

  tranformasi manusia

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  19/22

  CA*A5/A5 T87HA*A2 &UMBA5/A5

  'aum wanita banyak terlibat dalam pelbagai bidang

  termasuklah bidang politik.

  Tokoh-tokoh wanita di Malaysia yang melibatkan diri dalam

  bidang politik seperti *atuk 2aduka 7a;idah A)i), *atuk &iti

  5orma (aacob, dan *ato@ &eri &hahri)at Abdul :alil telah

  membuktikan bahawa wanita "uga mampu melaksanakan

  tugas dengan sempurna dan dapat memberi sumbangan

  kepada negara.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  20/22

  CA*A5/A5 T87HA*A2 &UMBA5/A5

  2eluang pendidikan dalam kalangan wanita.

  1anita pada )aman dahulu adalah tidak dibenarkan untuk

  mendapatkan pendidikan.

  &ebaliknya, wanita pada )aman kini diberikan peluang untuk

  mendapatkan pendidikan yang ;ormal di sekolah dan uni4ersiti.

  kita haruslah memelihara hak wanita.

  Hak wanita patut dilindungi dengan membenarkan mereka mendapat

  pendidikan dan peker"aan, peluang kenaikan pangkat dan mendapat

  perlindungan daripada keganasan.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  21/22

  RUMUSAN pelbagai aspek telah dihuraikan secara luas yang menyumbang kepada

  pembentukan tamadun Cina.

  &atu penga"ian terhadap maharani 1u 0etian telah di"alankan.

  Melalui ka"ian ini, sumbangan maharani 1u seperti peningkatan status wanita

  dalam sistem pemerintahan tamadun Cina telah diketahui.

  kita telah membuat ka"ian tentang pertembungan antara tamadun Cina dengan

  tamadun lain.

  Melalui ka"ian ini, kita dapat mengetahui perbe)aan dan persamaan antara

  tamadun- tamadun, seperti perbe)aan kebudayaan, sistem pendidikan dan sistem

  pentadbiran antara tamadun.

 • 7/23/2019 Titas Presentation (Tamadun China)

  22/22

  &8'6A5