2015 02 09 happyweek 105

Embed Size (px)

Text of 2015 02 09 happyweek 105

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TDEN OD 9.2. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 105

  www.akademiestesti.webs.com

  Jedinou fungujc cestou ke tst je rovnovha.

  Pokud si v ivot rovnovhu nastavte, vae cesta ke

  tst bude pirozen plynout a vy tak doshnete lehce

  svch cl a sn.

  ivotn rovnovha je dna tzv. oktagramem. Je to

  osmihelnk, kter uruje osm hlavnch smr. Hlavn

  tyi smry jsou dny zkladnm kem, tj.

  horizontln a vertikln smr. Tento k je pak jet

  navc fixovn hlopkami, kter zajiuj stabilitu.

  Kad z osmi smr reprezentuje jeden z osmi

  zkladnch ivotnch aspekt, kter spolu vytvej

  ivotn rovnovhu.

  Ve stedu osmihelnku je lovk, kter si jednotliv

  aspekty svho ivota nastavuje podle sebe. Kad

  ivotn aspekt tak mus odpovdat danmu lovku a

  mus s nm bt v harmonii.

  lovk se tak mus vem osmi ivotnm aspektm

  vnovat rovnomrn. Pokud by se v ivot zabval

  vce nkterm z nich, pak by vytvoil nerovnovhu a

  ivot si tak zkomplikoval. Pokud lovk vnuje vce

  energie urit oblasti svho ivota, pak automaticky

  dv mn energie ostatnm. m vce energie jedn

  oblasti vnuje, tm vt nerovnovha vznik. Tm se

  lovk vychyluje ze sv ivotn cesty a pestv

  smovat ke svmu cli a ke svmu tst.

  Zkladn oblasti ivotn rovnovhy jsou:

  1. ivotn cesta, povoln

  2. Cl, vize, sny, tst jako hlavn cl

  3. Vztah, manelstv

  4. Rodina, minulost, tradice

  5. Bohatstv ivota

  6. Pravidla a pomoc okol

  7. Radostn budoucnost ve nov mus pinet

  radost do ivota

  8. Domov, zzem

  Pokud jsou tyto ivotn oblasti v rovnovze s

  lovkem, jeho cesta ke tst plyne pirozen.

  Takov lovk pak nemus vynakldat mnoho energie

  a sil pro dosaen svch cl. Sta, kdy se

  rovnomrn star o vech osm oblast, kter ho k cli

  vedou sami.

  Tento zkladn princip ivotn rovnovhy je star

  nkolik tisc let a je stle vyuvn velkmi a mocnmi

  tohoto svta. Je zdrojem velk energie a umouje

  lovku dosahovat opravdu velkch cl a t

  velkorys ivot. A pitom jde o princip velmi

  jednoduch. Je to princip, kter ume na Akademii

  tst a v nsledujcch slech HAPPYWEEKu vm jej

  piblme.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  POZNEJTE TALENTY

  SVCH DTNa semini se dozvte talenty svch dt. Naume vs, jak s

  nimi pracovat. Ukeme vm, jak ivotn cesta a karira je

  pro n nejlep. Naute se talenty dt rozvjet a pomhat jim

  v jejich rstu.

  Kad dostane osobn Astrotyp svch dt

  Poznte pirozen talent dt

  Poznte pirozenou osobnost dt

  Naute se rozvjet talenty svch dt

  Pochopte jejich chovn

  Naute se, jak jim pomhat s uenm

  Budete jim umt pomhat v pprav na budouc kariru

  To ve se naute na naem semini 21.3. 2015 od 10:00 do 17:00 hod,

  Lidick 6, Praha 5.

  Cena semine: 1,500 K

  Maximln poet astnk: 20 osob

  Rezervace na dasa@byu.cz nebo 602556479 nejpozdji do 1.3.2015.

  SEMIN

  Akademie tst: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com

  mailto:dasa@byu.czhttp://www.akademiestesti.webs.com/http://www.akademiestesti.wordpress.com/
 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  DOBRO vs. ZLO

  Zd se, e historie lidstva je protkna bojem

  mezi dobrem a zlem. P o nm i ty nejstar

  spisy. Je tmatem mnoha velkch dl svtov

  literatury. Je soust kadho nboenstv. Je

  to interakce mezi energi Jin a Jang.

  Z uen o energich Jin a Jang ale vme, e ani

  jedna z nich nen ani dobro ani zlo. lovk

  neum posoudit, co je dobr a co je patn ve

  svm prvotnm zklad. I Je v Bibli varuje

  lidi, aby nesoudili. Jak se tedy s touto odvkou

  otzkou poprat ve vlastnm ivot?

  Zanme s jinou otzkou: co vm dl dobe, a

  co vm dl zle? Na tuto otzku ji umte

  odpovdt lpe. Obecn vzato vm dl dobe

  ve, co s vmi tzv. lad, rezonuje. Tj. je to nco,

  co odpovd vaim energim, podporuje je a

  posiluje. Ve, co vs oslabuje, jde proti vaim

  energim a postupn vs vyerpv. To vm

  pak dl zle.

  Proto je dleit, abyste ve svm ivot peliv

  vysledovali, co a jak na vs psob. Ve, co

  vm pin pjemn pocity, uvolnn a pocity

  nov energie je pro vs dobr. Naopak, co vs

  oslabuje, vyerpv, stresuje a pin napt,

  vm pin zlo.

  Naute se tedy v ivot vyhledvat ve, co vm

  pin dobr pocity. Naopak eliminujte ze

  svho ivota ve, co vs oslabuje a co vm dl

  zle. Nepemlejte dlouze nad tm, jestli si to

  mete dovolit i ne. Jde o v ivot a o vae

  zdrav. Nenechte se tedy nim a nikm dotlait

  k tomu, abyste dlali vci, kter vm pinej

  zlo a kter vs vyerpvaj.

  Pokud znte svj Astrotyp, dokete daleko

  lpe rozeznat, kter aktivity, vci a lidi vm

  dlaj dobe a kter ne. Ve svm ivot byste

  tak mli mt jen to, co je v souladu s vaimi

  pirozenmi energiemi. Jen soulad vytv

  harmonii a rovnovhu. Nevyerpv vae

  energie a vy se tak mete voln dostvat ke

  svm clm a snm.

  Soulad je navc velmi dleit pro vae zdrav.

  Jakmile ijete v nerovnovze, znamen to, e

  tm vyerpvte nkter orgny vce ne

  ostatn. Tm se tyto orgny oslab a dostav se

  nemoc (od slova ne-me).

  asto mon slyte, e vude pevauje zlo.

  Jde tedy tak o nerovnovhu. Tu lze nastolit

  tm, e budete vce dlat dobro, tedy vci,

  kter vm dlaj dobe. Pokud vce dobra bude

  dlat kad lovk, zane dobro posilovat a tm

  se automaticky oslab zlo tedy to, co vm

  nedl dobe.

  Je tak dleit si uvdomit, e dnmu

  lovku nedl dobe, pokud kod druhmu.

  Automaticky tak kod sm sob. Proto je nutn

  dlat vci tak, aby prospvali nejen vm, ale

  tak druhm. Kad lovk by tak ml bt

  veden heslem: m blaho pin blaho i

  ostatnm.

 • ww

  w.a

  kadem

  ieste

  sti.w

  ebs.c

  om

  TALENT

  Tma talentu provz ve, co v Akademii

  tst dlme a ume. Je to proto, e talent je

  zkladem pro v astn ivot. Je to nco,

  emu se kvalo osud. Dky svmu

  pirozenmu talentu jste pedureni k nemu,

  m se mte v ivot zabvat. Proto se tak

  prci/zamstnn sprvn k povoln. Je to

  innost, ke kter jste byli povolni. A protoe

  proda nic nedl bezeln, tak i vae

  povoln m njak el. V prod je ve k

  nemu uiten. Tedy i v talent m ir

  uitek, ne jen to, abyste se jm vy zabvali.

  k se, e talent je dar, kterm mte obdarovat

  sv okol. Narodili jste se na njakm mst, v

  danou dobu a s uritm talentem. Pro?

  Protoe to dan msto a dan doba v talent

  potebuj. Stejn, jako se urit zvata rod na

  uritm mst, aby zde byla k uitku prody,

  rod se i lovk se svm talentem, aby byl k

  uitku okol. V jednom blznivm filmu hlavn

  hrdina k: Talent je dar a jeho nevyuit je

  protivlasteneck! k tm, e lovk je vlastn

  povinen svj talent, svj dar vnovat sv vlasti,

  protoe jen tm j bude uiten. A toto je velk

  pravda. Mte bt uiten tam, kde jste se

  narodili. Proto jste se narodili prv tam.

  Svj talent mte rozdvat tam, kde je ho

  zapoteb a tm, kterm chyb. Kdy toto budete

  dlat, budete prospn druhm a tm se opt

  dostvme k otzce dobra a zla. Pokud

  rozdvte svj dar k obohacen druhch, konte

  automaticky dobro. Dlte dobe ostatnm, ale

  tak sami sob, protoe je to v souladu s va

  energi. V talent je vae hlavn energie.

  Pokud se mu vnujete a rozvjte ho,

  automaticky jste v souladu sami se sebou.

  Pokud vak dlte nco jinho, nejste v souladu

  a jdete proti sob. Vyerpvte se, a msto

  abyste svoji energii rozdvali a obohacovali sv

  okol, energii sami jen berete a tm okol

  ochuzujete. A tm se piklnte k tomu, emu se

  k zlo. Jasn tedy vidte, jak je ve propojen

  a e zkladem je bt sm sebou. Jen to je cesta

  dobra, cesta ke tst vaemu, ale i ostatnch.

  ERPEJTE NOVOU ENERGII

  Ji to zaalo! Ano, je to tady. Nov energie

  pichzej a zanaj nabjet celou produ, tedy i

  lovka. Jarn energie se ned nam

  kalendem, kter udv prvn jarn den a na

  21. bezna. Jarn energie jsou dny slunenm a

  msnm cyklem.

  Slunce se v tchto dnech dostalo do polohy,

  kdy zan posilovat energie na Zemi. Proda

  se zan probouzet. Tempo probouzen je

  ovlivnno poasm a teplotami vzduchu. m

  vce bude slunenho svitu, tm rychleji se ve

  novou energi nabije.

  Pokud jste se dili sprvn podle energi v

  zim, muste ji nyn ctit zmnu. V zim jste

  mli co nejvce odpovat a nechat slit svoji

  jinovou sloku tedy tlo. To by nyn mlo bt

  dostaten odpoat na to, aby mohlo zat

  nov aktivn energie (nov Jang) vyuvat. Jang

  je vdy funkce, tj. vae tlo jej dostv pro to,

  aby mohlo opt zat fungovat.

  Mli byste ctit pomrn siln nval erstv

  energie, svesti. Vae tlo by mlo poadovat

  aktivitu. Mlo by vs nutit do pohybu a innosti.

  Pokud tomu tak nen, je jasn, e jste nco v

  zim zanedbali. Vae tlo nen dostaten siln

  na to, aby nov energie zvldlo. A protoe tyto

  energie maj velkou slu, mohou vae tlo jet

  vce oslabit (pokud nen posilnno odpoinkem

  v zim). V takovm ppad se u vs projev

  nepjemn jarn navy.

  Navc je devn jarn energie poslena

  devnou energi roku (elementem roku 2015 je

  prv Devo). Je tedy opravdu dobr, pokud

  tuto slu co nejvce vyuijete. Jak vte, devn

  energie je odstediv, jde tedy od stedu ven.

  Proto byste ji mli ze sebe co nejvce vydvat.

  Znamen to vce aktivity, vce pohybu, vce

  npad, vce rozhodovn. Zan