2015 09 21 happyweek 136

 • Published on
  22-Jan-2018

 • View
  280

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. www.akademiestesti.webs.com TDEN OD 21.9. 2015 TDENK PRO HAPPIES Z R A OKOL . 136 ENERGIE DN Tden od 21.9. 2015 Program pednek v Mstsk knihovn JEN: nechte se vst energi psa PODNIKEJTE SRDCEM NOVINKA Nov Program psychick a fyzick rovnovhy PSYCHOLOGICK DETOX D ZAMEZTE CHAOSU VE SVM IVOT DETOX INTERIRU
 2. 2. www.akademiestesti.webs.com Ve v nmi znmm ivot se d danm dem. Pokud nejsou nastolena dn pravidla, zavldne chaos. Toho jsme te vichni svdkem, kdy sledujete chaos, kter vznik v situaci s uprchlky do Evropy. Ve probh chaoticky, nejsou nastavena dn pravidla. Vy ji vte, e jsou pravidla uteenci, ale tak mezi uteenci navzjem a nakonec i mezi jednotlivmi evropskmi stty. Pokud tento chaos nabyde velkch rozmr, ji nikdy nebude Evropa takov, jak ji znte dnes. Zrod se nco novho, nebo ve nov se rod v chaosu. Vezmte si souasnou situaci s uprchlky jako varovn signl i pro svj vlastn ivot. Pesn takov bude, pokud v nm nebudete mt jasn pravidla. Bez pravidel se v ivot budete jen tak zmtat sem a tam a nikam v ivot nepovede. Kdy ale naopak budete mt jasn pravidla, hodnoty a d, kterm se budete jednodue dit, pak ve bude voln plynout k vaemu cli. To je to, co je na pravidlech tak npomocn pomhaj vm snadno doshnout vaich cl. nebo boj. Pokud tedy nebudou jasn pravidla, jak eit uprchlickou situaci, dojde k ad velkch konflikt a to nejen mezi Evropou a ke stanovenmu cli. Je jedno, jak vra vs vede, ale bez n je ivot jen velk chaos, kter kon nenaplnn a przdn. Stanovte si proto sv ivotn hodnoty, sv vlastn pravidla pro svj ivot a nechte se jimi vst k vytouenmu ivotnmu cli. Bez boje. Jednodue. Nemuste tak kad den eit, co a jak dlat. Mte- li pravidla, pak je jen dodrujete a vte pesn, co a jak mte dlat. Ve je najednou tak snadn. V tomto ohledu je velmi dleit i vra, duchovn ivot. Ten by vm ml jasn deklarovat zkladn hodnoty a pravidla ivota. Vra lovka vdy dovede D VOLN PLYNUT nedodrovn pravidel vede k vyerpvajcmu boji
 3. 3. www.akademiestesti.webs.com O zdravm tle se toho lid mohou dozvdt ji pomrn hodn. Je to zdrav trend, kter sl ji nkolik destek let. Zaalo to nkdy v 80. letech jogingem, pak aerobikem, fit centry atd. Vechny tyto metody vedouc ke zdrav se vak zabvaj pouze tlem. Navc tu vzniklo mnoho nesmyslnch teori o tom, e nron pohybov trnink je dleit pro zdrav tlo. A tak mnoho lid propot sv trika pi tkm cvien, odchzej bez dechu a zcela vyerpan, ale s pocitem, e udlali nco skvlho pro sv tlo. Bohuel si neuvdomuj, e tmto sv tlo vce ni, ne mu prospvaj. Krom cvien se stle vce propaguje zdrav strava, zdrav ivotn styl a mnoho dalch teori. Zrove vak lid vd, e vtina zdravotnch problm je psycho-somatick, tj. jejich pina je v psychice lovka. Tento fakt vak lid stle jakoby nechtli pijmout. Radji jdou do posilovny, ne aby si dali do podku svj ivot. Neuspodan ivot, bez rovnovhy je v souasn dob hlavn pinou nemoc a pedasnch mrt. Tak, jako dve lid asto umrali na velkou fyzickou zt (prce byla pedevm fyzick), nyn lid umraj na plinou psychickou zt. Akoliv se tvrd, e mozek lid vyuvaj jen z mal sti, neum lid kapacitu svho mozku rozit pro kadodenn ivot a prci. Obrovsk nrst informac, aktivit, modernch technologi apod. vede k peten psychiky a ta se postupn hrout. Mozek zan dlat chyby, protoe nezvld zpracovvat ve, co mu je bhem dne dodvno. Abyste se peten vyhnuli (a nen to v dnen dob vbec snadn), muste velmi dobe tdit: co je dleit a co nepotebujete. Toto tdn pat k energii elementu Kov, kter vldne prv v tchto mscch, take je k tomu nejlep doba. Stejn, jako muste dvakrt do roka tdit svj atnk (lto a zima), muste tdit i obsah svho mozku. Muste VYLOUIT (tj. opravdu odstranit) ze svho ivota ve, co nepotebujete ke sv ivotn cest, radosti a k dosaen svho cle. Zbavte se vech aktivit, kter dlte z rznch dvod, ale k niemu vm nepomhaj. Zbavte se vech zdroj informac, kter nepotebujete zpracovvat. Jasn si stanovte, co ke sv cest potebujete a ve ostatn good bye. Stejn muste postupovat v ppad lid. Vymate ze svch kontakt vechny, kter ji nepotebujete, kte jsou ji pouhou minulost vaeho ivota. Vytvote si sloku pro lidi, kter u nyn nepotebujete, ale budete je potebovat nkdy v budoucnu (ale pozor, ne e do tto sloky dte vechny z minulosti - zapomete na takov to co kdyby). S tmito lidmi perute kontakt, neschzejte se s nimi zbyten apod. Jen zabraj kapacitu va psychiky a vaeho drahocennho asu. Minimalizujte sv pchoz emaily a neodpovdejte na ty, na kter nen poteba odpovdat. Proistte si svoji dui a hlavu. Uvolnte jejich kapacitu. Znovu se zhluboka nadchnte a proijte ten krsn pocit uvolnn. Udlejte to co nejdve. Kovov energie kon na konci jna. PSYCHOLOGICK DETOX Vae psychika je vystavena daleko vt zti, ne vae tlo. Je nutn, abyste tomu pizpsobili i styl vaeho ivota a to, jak se starte o sv zdrav.
 4. 4. www.akademiestesti.webs.com jen je velmi dleit msc. Je poslednm mscem, kdy se mete dobe pipravit na peit nejtho obdob v roce zimy. Urit znte pslov: Bu pipraven, a se zima zept, co jsi dlal v lt. A bute si jisti, e se zima zept. Nejen, e se zept, ale podrob vs i velmi tk zkouce. Pokud neobstojte, pijdete o mnoho energie a sly. Oslabeni tak budete vstupovat do novho roku a o to horch vsledk pak v novm roce doshnete. Muste tedy do zimnho obdob vstoupit co nejsilnj. Prv proto msci jnu vldne velmi specifick garant Pes. Ten pebr vldu po Kohoutovi, kter vm ml pomoci ve dn a vas dokonit. Ve dothnout do potebnch detail, nic neponechvat nhod a jasn se pipravit na dal obdob. m lpe jste ve dokonili, m vtch vsledk jste doshli, o to snadnj pro vs bude zvldnout tk obdob zimy. Pes pichz s velmi silnou energi elementu Kovu. Je to jangov Kov, tedy velmi siln, tvrd, ale zrove tak kehk. Proto nen vbec radno brt nco na lehkou vhu. Hlavn lohou Psa je, aby vsledky vaeho celoronho snaen ochrnil. Jako hlavn nstroj k tto obran pouv pravidla, d a pedem dan podek. Ji nen as na hrtky lta i hrav Opice, kter vldla v srpnu. jen je doba, kdy ve muste brt s co nejvt zodpovdnost a vnost. Jste tak sami zodpovdn za to, jak siln nebo naopak slab vejdete do novho roku. Vam hlavnm kolem je ve chrnit, aby nic nebylo oslabeno i znieno. Dbejte tedy na to, e ve, co v jnu dlte, vede k posilovn energie a k jejmu uchovn. Nen dobr v tomto obdob nijak hit a vsledky sv celoron prce jakkoliv pltvat. Ujistte se, e veho mte dostatek a e ve je dostaten zabezpeeno. PES VLDNE V JNU jen je velmi zvltn msc. Vldnou mu dv energie energie elementu Kovu a Zem. Garantem msce pak je Pes. Je to pomrn tk obdob, hlavn pro psychiku. Proto je dleit se co nejvce dit jeho pravidly. Zan 24.9.
 5. 5. www.akademiestesti.webs.com Tk se to jak majetku, tak prvnch zleitost, tak i va energie zdrav. Prvnm vam kolem je, abyste se pesvdili, e je dobe ochrnn v majetek jak hmotn, tak finann. Projdte si vechny smlouvy a ujistte se, e neme dojt k njakmu nepjemnmu a neoekvanmu problmu. Pokud si nejste jisti, pak ve radji jet dothnte do konce. U hmotnho majetku a nemovitost se ujistte, e jsou dobe zabezpeeny proti krdem a neleglnm vniknutm. Pokud je to poteba, zajistte svj majetek potebnm bezpenostnm opatenm, alarmy, kamerami, novmi zmky, dvemi a podobn. Pokud vlastnte pozemky, pak se ujistte, e jsou dobe oplocen a chrnn. Co se te vaeho finannho majetku, pak je dleit, abyste si byli jisti, e nemete nijak tratit. Zkontrolujte sv smlouvy s bankami, investinmi fondy, akciovmi fondy apod. Vae spory a investice nesm v nsledujcm obdob bt nijak ohroeny. Dal dleitou ochranou je pe o vae zdrav. Pichz obdob, kdy vechny energie slbnou a tlo bude vce nchyln k nemocm. Funkc kovovho Psa je, abyste mli poslenou svoji imunitu. Dodrujte pravidla sprvn vivy. Ta je zdrojem nejdleitj energie pro vae tlo. Ubezpete se, e vm nechyb dn vitamny a minerly. Nejlepm zdrojem jsou potraviny z leton sklizn ovoce a zelenina. Ubezpete se, e ve je dn uskladnno, aby se nic nekazilo, neplesnivlo i pes zimu nezmrzlo. Nejde vak jen o poslen vaeho tla. Druhou va strnkou je vae psychick energie. Tu muste tak posilovat. Vte, e je to prv podzim a zima, kdy je psychika nejvce oslabena. Je to tak obdob (hned vedle kvtna), kdy roste poet sebevrad. Sl deprese a daleko he se sn stres. Proto je dleit, abyste se vnovali svmu duchovnmu cvien jako nap. meditace, relaxan cvien, odpoinek. Velk draz muste klst na dostaten a kvalitn spnek. Dalm zdrojem ivotn energie po jdle je energie prosted, ve kterm ijete v domov, vae pracovn prosted, kde trvte vtinu svho asu. Protoe obecn energie klesaj, je poteba, abyste zvili energie v interiru. Muste dodat dostatek svtla a tepla. Ujistte se, e vechna vae svtla svt dobe a jasn. Snate se netrvit dn as v eru i poloeru. Zvolte opravdu dobr rovky s dobrm a jasnm svtlem. Roli svtla rozhodn nepodceujte tma a ero sniuj energie. K energii svtla pat tak teplo. Ujistte se, e vae topen a zdroje tepla jsou v podku. Ani lohu tepla nijak nepodceujte. V interiru byste se mli ctit pjemn jen v lehkm obleen. Jakmile budete mt potebu si brt svetr, tlust ponoky apod., pak je teplo v interiru nedostaten. Rozhodn si dvejte pozor na prochladnut od nohou a sezen. Chrate si ledviny. Kovov energie siln ovlivuje ti dleit orgny tla: plce, tlust stevo a ki. Dbejte tedy na to, abyste se nenadchali chladnho vzduchu. Dchejte pomalu a zhluboka. Provdjte krtk dechov cvien rno a veer. Tlust stevo poslte tm, e nebudete dlat nic, co opravdu nechcete. Umn kat NE je v tomto obdob opravdu velmi dleit. Ve, co ve vaem ivot nechcete nebo ji nepotebujete by mlo z vaeho ivota odejt. Tk se to jak vaich innost, vc, majetku, tak tak lid kolem vs. Pokud se muste zabvat nm i nkm, koho v ivot nechcete nebo nepotebujete, bude vs to velmi vyerpvat. Pes m tak velmi silnou potebu a tou je loajalita. Proto vem svm blzkm dejte najevo, jak jsou pro vs dleit, a e se na vs mohou vdy spolehnout. Dejte jim dkaz sv loajality. Pokud nkdo poru loajalitu vi vm, mete to v tomto obdob nst velmi tce. Kov i Pes jsou hlavn o pravidlech a jejich dodrovn. Proto se soustete na to, e pravidla a zkony dodrujete. Kad poruen se vm prv v tomto obdob me velmi nevyplatit a sankce za poruen mohou bt i velmi tvrd. jen tak pat do obdob, ktermu se k mezidob zem. Vldne tedy tak energie elementu Zem. Ta vm umon se na chvli zastavit, zpomalit a dobe si promyslet dal kroky na pichzejc obdob zimy. Udlejte si jasn pln, co vechno je teba udlat pro to, abyste do novho roku vstoupili co nejsilnj. Pln si vytvote s co nejvtmi detaily a pak ho jen dodrujte.
 6. 6. www.akademiestesti.webs.com
 7. 7. www.akademiestesti.webs.com Meditan cvien pro: Zlepen psychick rovnovhy Uvolnn tlesnch i psychickch zt Zkvalitnn okyslien mozku Zlepen funkce mozku a mylen Zkvalitnn okyslien celho tla Zlepen kvality pokoky a celkovho vzhledu Celkov uvolnn tla i mysli Vyuit pirozenho samolen tla Nastaven omlazujcch proces v tle Program probh formou: dechovch cvien meditace relaxanch cvien Qi Gong (chi Kung) Kad tvrtek od 9:30 do 10:30 od 1.10. 2015 do 11.12. 2015 v PARK HOLIDAY Benice Pihlaste se pmo v Hotelu na tel: 267 268 111 Nov Program psychick a fyzick rovnovhy Akademie tst v PARK HOLIDAY BENICE vce na www.facebook.com/akademiestesti Cvien probh ve skupinch max do 15 lid. Zskte zdarma svj osobnostn profil, dky ktermu poznte sami sebe, sv siln i slab strnky a charakter sv osobnosti. To umon i individuln pstup ke kadmu astnkovi programu. Cvien jsou velmi jednoduch a zvldne je kad. Program je zamen na postupn zvldn jednotlivch technik cvien od zklad po pokroilej. astnk programu se tak postupn u zlepovat ovldn cvien a po dokonen programu me ve praktikovat zcela sm. Dky tomuto cvien se naute zcela uvolnit sv tlo i mysl, ovldat svoji psychiku a nastavit samolebn a omlazujc procesy v tle. NOV INKA POZOR, ZMNA TERMNU ZANME 1.10.
 8. 8. www.akademiestesti.webs.com HAPPILLIONAIRE PODNIKEJTE SRDCEM Jet stle pevauje typ podnikn, kdy hlavn podstatou je vydlat penze. Lid se tak rozhoduj v em budou podnikat jen na bzi finann vahy. Je velk koda, e ekonomie se tak velmi vzdlila prod. Mon vm to zn divn, ale ekonomie, jako vda, by mla patit do prodnch vd. Pro? Protoe podlh stejnm prodnm zkonm, jako ve ostatn. Ekonomov ale tvrd, e podlh jakmsi zkonm trhu. J sm jsem vystudovan ekonom z VE Praha a rzn ekonomick teorie jsem studoval. Fascinovalo m na tom, jak sta ekonomov hledali zkonitosti chovn trhu. Kad z nich pichzel s jinou teori. Nikdo vak nepiel s fungujcm principem, jak ekonomiku dit. Ona se dit ned. D se jen ovlivovat. A pro se dit ned? Prv proto, e podlh stejnm prodnm zkonm jako vechny ostatn procesy v prod. I zde psob energie Jin a Jang, pt promnnch fz element Devo, Ohe, Zem, Kov a Voda. Pokud jste ekonomov, pak jist vte, e kad z velkch ekonom piel s njakou kivkou. Kad z tchto kivek obsahovala st rstu a st propadu a mla vtinou pt fz: zatek rstu, rst, konsolidace (tj. vyrovnn nabdky a poptvky), pokles a ukonen. Toto je zkladn kivka kadho ivota, byt veho v prod. Tedy i vaeho byznysu i firmy, ve kter pracujete. Kdy budete uvaovat o ekonomice podnikn jako o pti elementech, tak si uvdomte, e nejpitalivj energie ze vech je energie elementu Ohn. Je to svtlo, teplo, tj. nejpjemnj energie pro lovka, za ktermi vdy jde (pamatujete na Jenka a Maenku, jak se vydali za svtlkem, kter vidl Jenek ze piky stromu? ). Teplo a svtlo mete vyjdit fyzicky (tj. rozsvtte a vytvote teplo), nebo psychicky srdcem. Srdce pat tak k elementu Ohn. Ve, co vychz ze srdce je pro ostatn lidi velmi pitaliv. Ct prv to svtlo, tu zi a teplo, kter jim dl dobe. A co v podnikn me z vaeho srdce vyzaovat? Jen jedno jedin: v pirozen talent. Pokud znte svj pirozen talent, pak se mu vnujte ze srdce, ne z kalkulu. Nehlete na to, kolik vydlte, nestavte finann analzu ped sv pocity. Dejte svmu talentu sv srdce a sla tto energie si sama pithne ty, kte po takov energii tou. Ohe je mocn energie. Je to energie ducha. Definujte ducha svho podnikn, esenci sv znaky ze srdce a dejte ji na trh. Uvidte, e za njak as tato siln energie pithne vechny ty, kte jsou naladni na stejnou i podobnou energii, jako vy. Nebudete mt o sv zkaznky nouzi.
 9. 9. www.akademiestesti.webs.com Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - kliknte ZDE Sluby ERNK INTERIOR DESIGN si objednejte na dasa@byu.cz nebo telefonicky na 602 556 479 www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com Jak vte, interir je jakmsi vam prodlouenm tlem. Nejen z hlediska Feng Shui m interir stejn energie, jako vae tlo (i zde plat: jak nahoe, tak dole). Hlavnm pojtkem mezi interirem a vam tlem je energie Gua 8 prostor pro ivot. Vzhledem k tomu, e energie interiru jsou daleko silnj ne energie vaeho tla, je jasn, e prostor siln ovlivuje energie ve vaem tlem. A protoe dle plat ji znm zkon Region/Sezona, je dleit, aby se prostor choval tak, jak se pslu k danmu regionu (tam, kde ijete) a sezon, ve kter se prv nachzte podzim. Na podzim vldnou siln kovov energie a navc tento tden pichz vlda silnho kovovho ptele Psa. Pro interir to znamen nkolik zvanch vc: podek, pravidla, istota. Vlda Psa je tak vhodn k tomu, abyste svj interir dali do kupy. Uspodejte si jej podle pedem dohodnutch pravidel. Domluvte se vemi leny domcnosti, jak a co m fungovat a tomuto fungovn pak inte...