of 38 /38
YUNIT 4 – ARALIN 1 Ang Pagkamamamayang Pilipino Editha T.Honradez Pasolo Elementary School Pasolo Valenzuela City

Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Embed Size (px)

Text of Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Page 1: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

YUNIT 4 – ARALIN 1

Ang Pagkamamamayang

PilipinoEditha T.HonradezPasolo Elementary

SchoolPasolo Valenzuela City

Page 2: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Sabihin MoI. Sabi ng tatay ko,

kapag merong nagtanong Kung nasaan ang bayan mo

isagot mo ay yung totooII. Sabi ko sa tatay ko

Di bale nang mahirap Basta lahat ay pantay-pantay at nagkakaisa.

Koro: Sabihin mong ikaw ay Pilipino

Kahit saang bansa ikaw ay magpunta Sabihin mo ikaw ay Pilipino Pilipino ka, yan ang totoo....

III. Sabihin man ng lolo mo Ika’y Kastila o Kano

Pagmasdan mo ang kutis mo Kulay lupa walang kasing ganda. (ulitin ang Koro)

Page 3: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Itanong ang sumusunod:a. Ano ang hinihiling ng awitin?b. Ayon sa awit, sino raw ba ang Pilipino?c. Magpakita ng mga larawan ng iba’t ibang pangkat etniko at mga dayuhan. Ipatukoy kung sila ay mamamayang Pilipino at bakit.d. Ito ba ang mga batayan ng pagiging Pilipino?

Page 4: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

e. May katibayan ka ba na ikaw ay Pilipino? f. Kung ito ay nakasaad sa inyong birth certificate, anong katanungan ang sinasagot nito?g. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng pagkamamamayan?

Page 5: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Lora, mamamayangPilipino ka ba?

Paano monasabing ikaw ay

mamamayangPilipino?

Page 6: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Itanong:

Ano ang ibig sabihin ng salitang

pagkamamamayan?

Page 7: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Ang pagkamamamayan ay nangangahulugan ng pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa ayon sa itinatakda ng batas. Hindi lahat ng naninirahan sa isang bansa ay mamamayan nito dahil may mga dayuhang nakatira dito na maaaring hindi kasapi nito. • Halimbawa, ang mga dayuhang naninirahan

lamang dito sa ating bansa upang mag-aral, mamasyal, o makipagkalakal, ay hindi maituturing na Pilipino dahil sila ay mamamayan ng ibang bansa. Sino ang mamamayang Pilipino?

Page 8: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Ang pagkamamamayan ay may mga basehan o batayan at ito ay nakapaloob sa Saligang Batas ng Pilipinas. Saligang Batas – ito ay ang pinakamataas na batas ng isang bansa at nakasulat dito ang mahahalagang batas na dapat sundin ng bawat mamamayan.

Page 9: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Ayon sa Artikulo IV, Seksiyon 1 ng Saligang Batas ng 1987, maituturing na mamamayang Pilipino ang sumusunod: 1.Mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay

ang Saligang Batas ng 1987 noong Pebrero 2, 1987

2.Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino 3.Mga mamamayang isinilang bago sumapit

ang Enero 17, 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng 21 taong gulang

4.Mga dayuhang nagpasiyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon

Ang Mamamayang Pilipino

Page 10: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Ayon din sa Seksiyon 4 ng Saligang Batas ng 1987, ang isang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng isang dayuhan ay mananatiling isang Pilipino maliban na lamang kung pinili niyang sundin ang pagkamamamayan ng kaniyang napangasawa.

Batay naman sa Republic Act 9225 na nilagdaan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Setyembre 17, 2003, ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring muling maging mamamayang Pilipino. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan (dual citizenship).

Ang Mamamayang Pilipino

Page 11: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Uri ng Mamamayang Pilipino Likas o Katutubong Mamamayan - Ang likas na mamamayan ay anak ng isang Pilipino. Maaaring isa lamang sa kaniyang mga magulang o pareho ang Pilipino.

Page 12: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Naturalisadong Mamamayan - Ang naturalisadong Pilipino ay mga dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon.

Page 13: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Ayon sa Commonwealth Act No. 475, ang isang dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng naturalisasyon.Ang naturalisasyon ay isang legal na paraan kung saan ang isang dayuhan na nais maging mamamayan ng isang bansa ay sasailalim sa isang proseso sa korte o hukuman. Kapag nabigyan na ng pagkamamamayang Pilipino ang isang dayuhan, kailangan niyang sumunod sa mga batas at kultura ng bansa. Matatamasa rin niya ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino maliban sa mahalal sa matataas na posisyon sa pamahalaan ng bansa.

Page 14: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Mga Katangian ng Isang Dayuhan na nais Maging Naturalisadong Pilipino

1. Siya ay dalawampu’t isang taong gulang na.2. Siya ay naninirahan sa Pilipinas nang tuloy-tuloy sa loob ng sampung taon. Ito ay maaaring maging limang taon na lamang kung:a. Ipinanganak siya sa Pilipinas;b. Nakapag-asawa siya ng isang Pilipino;c. Nakapagturo siya ng dalawang taon sa pribado o pampublikong paaralan; at

Page 15: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

d. Mayroon siyang bagong industriya o nakagawa ng isang bagong imbensyon sa Pilipinas.3. Siya ay may mabuting pagkatao.4. Naniniwala siya sa Saligang Batas ng Pilipinas.

Page 16: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

5. May matatag siyang hanapbuhay at may ari-arian sa Pilipinas.6. Nakapagsasalita at nakasusulat siya ng wikang Pilipino.7.Tinatanggap niya ang kulturang Pilipino.8. Pinag-aaral niya ang mga anak sa mga paaralang nagtuturo ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas.

Page 17: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Mga Prinsipyo ng Pagkamamamayang Pilipinoayon sa Kapanganakan

Jus sanguinis ang pagkamamamayan kung naaayon sa dugo o pagkamamamayan ng mga magulang o isa man sa kanila.

Page 18: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Jus soli - naman ay naaayon salugar ng kaniyang kapanganakan anuman ang pagkamamamayanng kaniyang mga magulang

Page 19: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Pagkawala ng Pagkamamamayang

PilipinoAng pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala, kusang-loob man ito o sapilitan. Ayon sa ating batas, maaaring mawala ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng mga ito:1. Naging naturalisadong mamamayan siya ng ibang bansa.

Page 20: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

2. Naglingkod siya sa sandatahang lakas ng ibang bansa.3. Sumumpa siya ng katapatan sa Saligang Batas ng ibang bansa pagsapit niya ng 21 taong gulang.4. Nagpawalang-bisa siya ng naturalisadong pagkamamamayangPilipino

Page 21: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

5. Napatunayan siyang tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa at kumampi sa kaaway sa panahon ng digmaan

6. Itinakwil niya ang kaniyang pagkamamamayan at nag angkin ng pagkamamamayan ng ibang bansa (expatriation)

Page 22: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Muling Pagkakamit ng Pagkamamamayang Pilipino

Ang isang Pilipino na nagdesisyong maging naturalisadong mamamayan ng ibang bansa ay maaaring maging Pilipino muli sa pamamagitan ng sumusunod na mga paraan:1. Muling naturalisasyon2. Aksiyon ng Kongreso3. Pagbabalik sa Pilipinas at muling pagsumpa ng katapatan sa Republika ng Pilipinas4. Pagpapatawad sa hatol ng hukuman sa isang tumakas na miyembro ng Sandatahang Lakas

Page 23: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

PAGLALAPAT

Ipagawa sa mga bata ang nilalaman ng

“Gawin MO- Gawain A, p. 334 ng KM sa AP

4

Page 24: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Mga Dayuhang Hindi Maaaring Maging

Mamamayang Pilipino

1. Gumamit ng dahas upang magta-gumpay ang kanilang kagustuhan2. Sumasalungat o nagrerebelde sa nakatatag na pamahalaan

Page 25: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

3. Nahatulan sa kasalanang may kaugnayan sa moralidad gaya ng pagsusugal at prostitusyon4. Hindi naniniwala sa kaugalian, tradisyon, at simulain ng mga Pilipino

Page 26: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

5. Pagiging mamamayan ng isang bansang hindi nagka-kaloob ng karapatang maging naturalisadong mamamayan ng Pilipinas

Page 27: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

GAWIN MOGawain AIsulat sa notbuk ang kung ang pahayag ay tumutugon sa pagkamamamayang Pilipino ayon sa batas at kung hindi.1. Isa man sa iyong mga magulang ay Pilipino, ikaw ay mamamayang Pilipino.2. Ang mga dating dayuhan na dumaan sa proseso ng naturalisasyon ay mamamayang Pilipino.

Page 28: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

3. Ikaw ay mamamayang Pilipino kung mamamayan ka ng Pilipinas bago Pebrero 2007.4. Ang isang Pilipinong nakapag-asawa ng isang dayuhan ay hindi na maaaring maging mamamayang Pilipino.5. Hindi na maaaring maging mamamayang Pilipino ang isang dating Pilipino na piniling maging naturalisadong mamamayan ng ibang bansa.

Page 29: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Gawain B Sino sa kanila ang mamamayang Pilipino? Sabihin kung ang nakasalungguhit na pangalan ay mamamayang Pilipino o hindi batay sa sitwasyon. Ipaliwanag ang sagot.1. Si Julius ay anak ng isang Igorot at isang Ilokano. Naninirahan sila sa Maynila.2. Nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing mahal na araw si Nyro na isang Australyano.

Page 30: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

3. Si Smith na isang Amerikano ay nakapagpatayo ng isang malaking kompanya sa Pilipinas. Tatlong taon na siyang naninirahan sa Pilipinas.4. Si Lenie ay ipinanganak sa Cebu. Ang kaniyang ama ay Pilipino at ang kaniyang ina ay Hapones.5. Si Kapitan Ben ay isang sundalong Pilipino na naninirahan sa Mindanao. Nang sumiklab ang labanan ng Abu Sayaf at militar, siya ay tumakas kasama ang kaniyang pamilya.

Page 31: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Gawain CPagtugmain ang mga pahayag sa hanay A at hanay B. Isulat sa notbuk ang titik ng tamang sagot.A B1. Pagkamamamayan ayon A. Dual citizenshipsa pagkamamamayan o dugo ng magulang2. Proseso ng pagiging B. Jus sanguinismamamayan ng isang dayuhan ayon sa batas3. Pagkamamamayan batay C. Jus solisa lugar ng kapanganakan4. May dalawang pagka- D. NaturalisasyonMamamayan 5. Kasulatan kung saan E. Saligang Batasnakasaad ang pagkamamamayangPilipino F. Pagkamamamayan

Page 32: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

Gawain DIsulat ang tamang sagot:1. Sino-sino ang mamamayang Pilipino ayon sa Saligang Batas ng 1987?2. Ano ang dalawang uri ng pagkamamamayan?3. Ano-ano ang dalawang prinsipyo ng pagkamamamayan ayon sa kapanganakan?

Page 33: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

TANDAAN MONakasaad sa Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas ang mga katangian ng isang mamamayang Pilipino.• May dalawang uri ng pagkamamamayan: likas o katutubo at naturalisado.

• May dalawang prinsipyo ng likas na pagkama-mamayan ayon sa kapanganakan: ang Jus soli at Jus sanguinis.

Page 34: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

• Ang mga dayuhan ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng prosesong naturalisasyon.

• Ang pagkamamamayan ay maaaring mawala at makamit muli.

Page 35: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

A.PAGTATAYAIsulat ang tamang sagot sa sagutang papel.Bakit mamamayang Pilipino ang sumusunod? Ipaliwanag.1. Ang ama ni Noel ay Pilipino at ang kaniyang ina ay Tsino.2. Si Joy ay mamamayang Pilipino na noong Enero 1987.

Page 36: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

3. Si Sarah ay naging naturalisadong mamamayan ng United States of America ngunit ninais niyang muling maging Pilipino dahil ang kaniyang ina ay Pilipino.4. Sampung taon nang naninirahan si Avejane sa Pilipinas na isang Jamaican at siya ay humiling sa korte na magingmamamayang Pilipino.5. Ang ama ni Sam ay Ilokano at ang kaniyang ina ay Kapampangan.

Page 37: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

A.Takda Sagutin ang tanong

Sino-sino ang mamamayang

Pilipino ayon sa Saligang Batas ng

1987?

Page 38: Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO

https://www.youtube.com/watch?v=Tp1NCYAx0V0