Click here to load reader

Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe

  • View
    18.964

  • Download
    56

Embed Size (px)

Text of Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe

PowerPoint Presentation

Yunit 3, Aralin 1: Paglakas ng Europe

1

ALAMIN

2

Gawain 1: WORD HUNT

3

Gawain 1: WORD HUNTHanapin at bilugan sa puzzle box ang mga terminong tinutukoy sa bawat kahon sa kasunod na pahina. Gamitin ang una at huling titik ng salita bilang gabay sa paghahanap ng bawat salita.

Gawain 1: WORD HUNT

Gawain 1: WORD HUNT

Gawain 1: WORD HUNTMatapos matukoy ng mga mag-aaral ang mga salitang may kaugnayan sa aralin, hikayatin silang bumuo ng konsepto na maiuugnay sa paglakas ng Europe sa tulong ng mga salitang kanilang nahanap. Isulat ito sa rectangle callout. Para sa higit na pag-unawa sa bahaging ito ng aralin, gamitin ang mga pamprosesong tanong.

Gawain 1: WORD HUNT

PAMPROSESONG MGA TANONG1. Ano-ano ang iyong nahanap at nabuong mga salita? 2. Batay sa mga salitang iyong nahanap at nabuo, alin sa mga ito ang inakala mong malaki ang kaugnayan sa paglakas ng Europe? Bakit mo nasabi iyon? 3. Paano mo nabuo ang sariling konsepto o kaisipan mula sa mga salitang iyong pinagsama-sama?

Gawain 2: KILALANIN MO!

10

Gawain 2: KILALANIN MO!Suriin ang mga sumusunod na mga larawan. Kilalanin ang bawat nakalarawan at isulat sa patlang ang tungkulin o gawain ng bawat isa. Gawin sa kuwaderno.

PAMPROSESONG MGA TANONG1. Sino-sino ang ipinakikita sa mga larawan?2. Mayroon ka bang kilala na katulad ng nasa larawan?3. Sa anong panahon kaya ng kasaysayan sila nagmula at nakilala?4. May naitutulong ba sa kasalukuyan ang mga nasa larawan? Patunayan

Gawain 3: THINK PAIR - SHARE

13

Gawain 3: THINK PAIR - SHARESa tulong ng gawaing ito, masusukat mo ang kaalaman at pag unlad sa pag-unawa ng aralin.Pumili ng kapareha at basahin ang katanungan sa aralin. Sagutin ang tanong sa mga kahong itinakda sa inyo bago pagsamahin ang mga ideya. Iwanang walang sagot ang dalawang nasa ibabang kahon at balikan ito sa huling bahagi ng aralin. Gawin ito sa kuwaderno.

Gawain 3: THINK PAIR - SHARE

PAUNLARIN

16

Gawain 4: PAMANA NG NAKARAAN

17

Gawain 4: PAMANA NG NAKARAANNatalakay sa Aralin 3 ng Modyul 2 ang mahahalagang pamana sa bayan at lungsod sa Panahong Medieval. Malaki ang naitulong ng mga pamanang ito sa pag-usbong sa Europe. Makikita sa diagram ang mga pamanang ito.Suriin ang diagram at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa kanang bahagi ng diagram. Gawin ito sa kuwaderno.

Gawain 4: PAMANA NG NAKARAAN

PAMPROSESONG MGA TANONGSa mga pamanang inilahad sa dayagram, alin sa mga ito ang inaakala mong pinakamahalaga? Bakit?2. Sa iyong palagay, paano makaaapekto ang mga pamanang ito sa paglakas ng Europe?

Gawain 5: BURGIS KA!

21

Gawain 5: BURGIS KA!Malaki ang bahaging ginampanan ng mga bourgeoisie sa paglakas ng Europe. Gusto mo ba silang makilala?Basahin at unawain mo ang teksto tungkol sa bourgeoisie. Iyong itala ang mahahalagang datos na nakapaloob dito at punan ang cloud call out at concept map ng nasabing datos tungkol sa bourgeoisie. Isulat sa kuwaderno.

PAG USBONG NG MGA BOURGEIOISE

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Bourgeoisie iniuugnay sa mga mamamayan ng bayan sa Medieval France na binubuo ng mga artisan at mangangalakal.

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Artisan manggagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaaring may particular na gamit o pandekorasyon lamang.

PAGKAKAIBABOURGEOISIEARISTOKRASYA, MGA MAGSASAKA, O NG MGA PARIDaigdig: PamilihanDaigdig: Manor o simbahanHindi nakatali sa mga panginoong may lupa o landlordNakatali sa mga panginoong may lupa o landlordYaman: galing sa industriyaYaman: galing sa lupaAng mga artisan ay naninirahan sa mga nabuong pamayanan, hindi nakadepende sa sistemang piyudal at hindi binabayaran sa kanilang paggawaAng mga artisan ay hindi naninirahan sa mga nabuong pamayanan, nakadepende sa sistemang piyudal at binabayaran sa kanilang paggawa

BOURGEOISIE

PAMILIHAN

HINDI NAKATALI SA MGA LANDLORD

ANG YAMAN AY GALING SA INDUSTRIYA

HINDI NAKADEPENDE SA SISTEMANG PIYUDAL

HINDI BINABAYARAN SA KANILANG PAGGAWA

ARISTOKRATA, MAGSASAKA, PARI

MANOR AT SIMBAHAN

NAKATALI SA MGA LANDLORD

ANG YAMAN AY GALING SA INDUSTRIYA

NAKADEPENDE SA SISTEMANG PIYUDAL

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Huling bahagi ng ika-17 siglo naging makapangyarihang pwersa ang mga bourgeoisie sa Europe.

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Huling bahagi ng ika-17 siglo naging makapangyarihang pwersa ang mga bourgeoisie sa Europe.Sinu sino ang mga bourgeoisie?

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Sinu sino ang mga bourgeoisie?

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Sinu sino ang mga bourgeoisie?Mangangalakal

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Sinu sino ang mga bourgeoisie?MangangalakalBanker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Sinu sino ang mga bourgeoisie?MangangalakalBanker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko)

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Sinu sino ang mga bourgeoisie?MangangalakalBanker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko)Mga pangunahing namumuhunan

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Sinu sino ang mga bourgeoisie?MangangalakalBanker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko)Mga pangunahing namumuhunanMga negosyante

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Sinu sino ang mga bourgeoisie?MangangalakalBanker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko)Mga pangunahing namumuhunanMga negosyante*hindi na kabilang ang mga artisan dahil naiuri na sila bilang manggagawa

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Ang kapangyarihan ng bourgeoisie ay bunga ng kayamanan at pakikipag-alyansa (pagkampi) sa hari laban sa landlord.

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Ang kanilang kapangyarihan ay pang-ekonomiya lamang.

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution?

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution?dahil ninais ng mga bourgeoisie na..

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution?dahil ninais ng mga bourgeoisie na..a. Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution?dahil ninais ng mga bourgeoisie na..Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismoSa pakikialam ng monarkiya sa personal na kalayaan

PAG USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution?dahil ninais ng mga bourgeoisie na..Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismoSa pakikialam ng monarkiya sa personal na kalayaanc. Karapatan sa kalakalan at pagmamay - ari

KAPANGYARIHAN NG MGA BOURGEOISIEIka 17 na sigloIka - 19 na sigloPang ekonomiya lamangNagkaroon ng political na kapangyarihan, nagkamit ng karapatang political, panrelihiyon at sibil sa pamamagitan ng pagtataguyod ng liberalismo

PAMPROSESONG MGA TANONGSino-sino ang itinuturing na kabilang sa pangkat ng bourgeoisie?Ano-ano ang katangian ng bourgeoisie?Ano ang naging papel nila sa paglakas ng Europe?Sino ang maituturing na Bourgeoisie sa kasalukuyan?Sa kasalukuyan paano nakatutulong ang bourgeoisie sa ating bansa at maging sa daigdig?

Gawain 6: MAGBASA AT UNAWAIN

58

PAGSILANG NG MERKANTILISMO

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINMERKANTILISMO- hango sa karanasan ng Spain na yumaman at makapangyarihan dahil sa mahahalagang metal na nanggaling sa mga kolonya nito sa South America at Central America.

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINMERKANTILISMO- kailangan ng kolonya na magkaloob ng mga ginto at pilak

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINMERKANTILISMO- dapat mas paunlarin pa ang kalakalan sa ibang bansa ng mga bansang walang kakayahang makakuha ng ginto at pilak ng madalian

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINMERKANTILISMO- kung mas marami ang iluluwas kaysa iaangkat, mas maraming ginto at pilak ang papasok sa bansa.- mapapanatili ang lamang sa balance ng kalakalan.

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINNASYONALISMONG EKONOMIKO- elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo at paglakas ng mga nation state

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINNASYONALISMONG EKONOMIKO- kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong pangangailangan.

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINNASYONALISMONG EKONOMIKO- hindi na aasa sa mga produktong dayuhan

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINMERKANTILISMO- itaguyod ang kaunlarang pang ekonomiya at kapangyarihang political ng isang bansa.

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINMERKANTILISMO- layuning magkaroon ng malaking kitang magbibigay daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga barko, mapondohan ang kaniyang hukbo at magkaroon ng pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ng buong daigdig.

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINDOKTRINANG BULLIONISM- sentral ng teorya ng merkantilismo- ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito.

Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAINDOKTRINANG BULLIONISM- mas maraming ginto at pilak ang makukuha ng isang bansa, mas maraming pera ang malilikom nito bilang buwis- mas magiging mayaman at makapangyarihan ang naturang bansa.

PAMPROSESONG MGA TANONG1. Batay sa mga kaisipan at konseptong nabasa sa teksto, ano ang kahulugan ng merkantilismo? 2. Bakit sinasabing hindi lamang pang-ekonomiya kundi pampolitika rin ang layunin ng merkantilismo? 3. Paano nagsimula at nakatulong ang merkantilismo sa paglakas ng Europe? 4. Mayroon pa bang merkantilismo sa kasalukuyan? Patunayan. 5. Pabor ka ba na ito ang gamiting sistemang