ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

 • View
  254

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  1/15

  ARALING PANLIPUNAN

  YUNIT IV

  SERBISYONGTOTOO

  IRENE V.GARCIA

  SAN MIGUEL

  E/S

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  2/15

  TUKUYIN ANG MGA LARAWAN

  Saan natin madalas

  nakikita an ma nasa

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  3/15

  Saan naman matata$%an anma nasa la!a"an#

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  4/15

  Ma&alaa 'a an $akaka!((nn $amili&an at n

  $ama&alaan Ba!ana)#Bakit#

  Sila a) na'i'ia) nSERBISYOat TULONG

  sa ma mamama)ansa k(m%nidad.

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  5/15

  An( an s*!'is)(n i$ina$akita#

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  6/15

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  7/15

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  8/15

  Ma&alaa an

  s*!'is)(ni'ini'ia) n ma

  '%m%'%( nk(m%nidad. +it(

  nakasalala) anka%nla!an at

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  9/15

  Pankatan a"ain

  Gamit an isansim$l*n Cl%st*! ,&a!tt%k%)in at is%lat an i'a

  $an s*!'is)( at t%l(nna i'ini'ia) n

  $amili&an at n$ama&alaan Ba!ana)

  SERBISYO

  PAMA-ALAANGBARANGGAY PAMILI-AN

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  10/15

  Ti)akin na $a)a$a at ta&imik ank(m%nidad.

  Mai'ia) an ma $an%na&in$ananailanan n ma ta(.

  T%l%nan an ma nasalanta n$a'a&a.

  Mai$a'ili an ma $!(d%kt( saa'(t ka)an $!*s)(.

  Maisaa)(s an ma alitan naana$

  sa makaka$it'a&a).Maka$a'ia) n mas%s%stansi)an$akain at) matiti'a) na amit.

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  11/15

  TAN+AAN

  Ma!amin s*!'is)(an

  inaa"a nk(m%nidad

  %$an mat%%nanan

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  12/15

  Isa isa&in m%li an ma

  s*!'is)(n i'ini'ia) n0

  PAMILI-AN

  PAMA-ALAANGBARANGGAY

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  13/15

  I%&it an k%n an$an%n%sa$ a) s*!'is)(n

  i'ini'ia) n Pamili&an ati%&it an k%n s*!'is)(n$ama&alaan Ba!ana).

  1. Pa$a$ata)( nBa!ana) C(2*!*d C(%!t$a!a sa litas nli'anan l%a!.

  3. Pa'i'ia) n "ast(n

  tim'an sa 'inilin ka!n*.

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  14/15

  4. Pa'i'ia) n ma !*li*5

  ((d sa 'ina&an l%a! nBa!ana).

  6. Patitinda n ma

  $an%na&in$ananailanan n mata( t%lad n $akain.

  7. Pa$a$aa"a n maka!at%la n tamanta"i!an.

 • 7/24/2019 ARALING PANLIPUNAN YUNIT IV Aralin 7.1 (Serbisyong Pamilihan at Baranggay) - Copy (1).pptx

  15/15

  TAK+ANG ARALIN